Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách sự nghiệp giáo dục qua kho bạc nhà nước an lão – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2021, 15:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NGUYỄN DUY KHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN LÃO LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Bình Đinh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NGUYỄN DUY KHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN LÃO Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 8.34.03.01 Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Tùng i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn xác thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành hướng dẫn tận tình PGS.TS Hồng Tùng, góp ý xác thực thầy cô giáo Khoa Kinh tế Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn giúp đỡ nhiệt tình anh chị Kho bạc nhà nước An Lão Tôi xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Ngân sách Nhà nước Chi Ngân sách nhà nước 1.1.1 Ngân sách Nhà nước chi ngân sách Nhà nước 1.1.2 Chi Ngân sách Nhà nước 1.2 Kiểm soát chi ngân sách Nhà nước 13 1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước 13 1.2.2 Đặc điểm kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước 13 1.2.3 Sự cần thiết phải kiểm soát chi Ngân sách nhà nước 14 1.3 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua Kho bạc Nhà nước 16 iv 1.3.1 Khái niệm, mục tiêu vai trị kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN 16 1.3.2 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN 18 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN 22 1.4 Một số đặc điểm chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục khác với chi thường xuyên thuộc cấp ngân sách khác 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN LÃO 26 2.1 Giới thiệu chung KBNN An Lão 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển KBNN An Lão 26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức KBNN An Lão 26 29 2.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua Kho bạc nhà nước An Lão 32 2.2.1 Nguyên tắc kiểm soát, toán điều kiện chi khoản chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 32 2.2.2 Các hình thức phương thức chi trả khoản chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 33 2.2.3 Hồ sơ, nội dung kiểm sốt hồ sơ quy trình kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 37 2.2.4 Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục kết đạt công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão giai đoạn năm 2015-2017 44 v 2.3 Đánh giá chung công tác kiểm soát chi thường ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 56 2.3.1 Thuận lợi khó khăn cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 56 2.3.2 Những kết đạt cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 57 2.3.3 Những hạn chế cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 58 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN LÃO 65 3.1 Mục tiêu định hướng hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 65 3.1.1 Mục tiêu kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 65 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 67 3.2 Những giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 69 3.2.1 Hồn thiện quy định kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục 69 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức máy, người 74 3.2.3 Phát triển, sử dụng vận hành có hiệu chương trình phần mềm cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nghiệp giáo dục 75 vi 3.2.4 Hoàn thiện chế khơng dùng tiền mặt q trình kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục 76 3.2.5 Nâng cao ý thức chấp hành chi ngân sách nhà nước đơn vị sử dụng ngân sách nghiệp giáo dục 76 3.2.6 Phân công rõ ràng trách nhiệm phối hợp kiểm soát chi ngân sách nghiệp giáo dục 77 3.3 Kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 79 3.3.1 Kiến nghị Uỷ ban nhân dân huyện An Lão Phịng tài kế hoạch huyện An Lão 79 3.3.2 Kiến nghị quan chủ quản Phòng GD-ĐT An Lão, đơn vị sử dụng ngân sách 81 3.3.3 Kiến nghị với Kho bạc nhà nước 82 3.3.4 Kiến nghị văn hướng dẫn, chế quản lý tài ngân sách nghiệp giáo dục 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC Bộ tài SNGD Sự nghiệp giáo dục CBCC Cán công chức CMND Chứng minh nhân dân CNTT Công nghệ thông tin CP Chính phủ CT Chỉ thị DTNS Dự tốn ngân sách ĐVSDNS Đơn vị sử dụng ngân sách ĐVT Đơn vị tính GĐ Giám đốc HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước KSC Kiểm soát chi NĐ Nghị định NS Ngân sách NSNN Ngân sách nhà nước QLNN Quản lý nhà nước QĐ Quyết định TABMIS Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc TCKH Tài kế hoạch TGNH Tiền gửi ngân hàng THHC Tổng hợp hành TK Tài khoản TT Thơng tư UBND Ủy ban nhân dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số liệu dự toán chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão giai đoạn từ 2015 – 2017 45 Bảng 2.2: Đánh giá thực trạng chất lượng lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão giai đoạn 2015-2017 46 Bảng 2.3: Kết chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão giai đoạn từ năm 2015-2017 (theo nhóm mục chi) 53 Bảng 2.4: Kết từ chối toán chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão giai đoạn 2015 -2017 54 Bảng 2.5: Chi tiết kết từ chối tốn cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão giai đoạn 2015-2017 54 78 kế hoạch huyện An Lão để tham mưu cho quyền địa phương điều hành ngân sách, hạn chế việc chi chuyển nguồn hàng năm, hạn chế cho phép điều chỉnh dự toán kết chuyển nguồn sang năm sau đơn vị ngân sách Các đơn vị nghiệp giáo dục triển khai thực chế tự chủ tài đạt mục tiêu đề tự đảm bảo phần chi phí hoạt động thường xun Để góp phần hồn thiện cơng tác kiểm soát khoản chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục, cần có biện pháp để quản lý sử dụng tốt phần kinh phí giao: – Thực quy hoạch, bố trí, xếp lại cán bộ, cải tiến quy trình làm việc, đẩy nhanh tiến độ tin học hóa, đưa tin học vào khâu quản lý tài nhằm tăng suất lao động, giảm biên chế, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán công chức, giảm tối đa họp không cần thiết, bồi dưỡng kiến thức quản lý tài cho thủ trưởng cán làm cơng tác kế tốn đơn vị – Tiếp tục hoàn chỉnh chế chi tiêu nội đơn vị thông qua hội nghị công nhân viên chức thảo luận công khai định quy chế chi tiêu nội bộ, chế phân phối thu nhập, hình thức tốn thu nhập cho cán cơng chức, quy chế sử dụng kinh phí tiết kiệm, quy định mức trích lập quỹ Quy chế để KBNN kiểm tra, đối chiếu định mức khoản chi – Cơ quan chủ quản Phòng Giáo dục đạp huyện, Phòng TCKH huyện KBNN huyện cần tăng cường khâu thẩm tra, thẩm định phương án khốn chi đơn vị, đảm bảo kinh phí khốn vừa phù hợp với nhu cầu chi tiêu thực tế, vừa kích thích đơn vị sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu Tăng cường cơng tác thẩm tra, thẩm định để xác định mức độ tiết kiệm hay lãng phí việc sử dụng kinh phí năm trước làm sở cho việc xây dựng hệ số điều chỉnh (tăng, giảm) kinh phí khốn; quy định cụ thể thống hệ số điều chỉnh kinh phí khốn, phù hợp với loại hình đơn vị trường hợp cụ thể 79 – Sửa đổi bổ sung khung thu học phí mức thu phí, thu dịch vụ khác cho phù hợp với thực tế nhu cầu khả chi trả khác tầng lớp nhân dân xã hội, hồn thiện sách hỗ trợ cho học sinh đối tượng sách, hộ nghèo – Tăng cường kiểm soát khoản chi thường xuyên từ nguồn kinh phí tự chủ đơn vị nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão: Chi hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, công tác phí chi khác: Hiện nay, Kho bạc thực kiểm soát khoản chi dồn vào cuối quý, cuối tháng Biện pháp tích cực yêu cầu đơn vị có khoản chi lập chứng từ, phiếu xin tốn theo đợt cơng tác, đồn cơng tác, phận nhiệm vụ chương trình, hội nghị cụ thể, khơng để chồng chất đề nghị toán Kho bạc thực kiểm soát khoản mua sắm tài sản cố định, sửa chữa lớn tài sản cố định, xây dựng nhỏ chủ yếu mặt chứng từ hợp lệ, theo định mức đơn giá mặt hàng, chủng loại mà đơn vị đề nghị toán Để việc kiểm soát khoản chi đạt hiệu cao đòi hỏi phải có đội ngũ cán kiểm sốt chi phải tinh thông nghề nghiệp, am hiểu thị trường giá cả, hiểu biết chuyên môn kỹ thuật Kho bạc tiến hành kiểm tra trực tiếp đơn vị nghiệp giáo dục, đồng thời thực kiểm soát sau cách cụ thể hơn, có văn báo cáo thẩm định chất lượng đầu tư, chấp nhận toán 3.3 Kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão 3.3.1 Kiến nghị Uỷ ban nhân dân huyện An Lão Phịng tài kế hoạch huyện An Lão Một số chế độ sách nhà nước ban hành mang tính chất hướng dẫn chung, thực vào tình hình thực tế địa phương, UBND huyện An Lão cần đạo quan quản lý tài địa phương 80 tham mưu, đề xuất để xây dựng văn hướng dẫn nghiệp vụ, quy định quản lý tài theo thẩm quyền UBND huyện cho vừa chế độ, sách hành nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế địa phương Thứ nhất, phải có đạo thống Cơ quan chủ quản Phòng Giáo dục, Phòng TCKH đơn vị sử dụng ngân sách công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục Công tác quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo cần tính đến thay đổi trước bối cảnh tình hình chung địa phương, thay đổi chất lượng số lương, chất lượng chế quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo cần tăng cường phân cấp, tăng cường tham gia việc áp dụng Luật Ngân sách nhà nước Bên cạnh đó, nhà lập kế hoạch giáo dục cấp quốc gia Vụ chức chịu trách nhiệm cấp học (hoặc trình độ đào tạo) xem xét lại lĩnh vực sách then chốt Từ xác định rõ định hướng giáo dục lựa chọn ưu tiên cụ thể để thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung cho bậc học, loại hình giáo dục nói riêng Thứ hai, phịng KHTC huyện nên xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra định kỳ đột xuất ĐVSDNS nhằm góp phần đem lại hiệu cơng tác quản lý chi NSNN Đây điều kiện cần thiết tối thiểu để đảm bảo giải pháp thực Chỉ có sở nhận thức rõ vai trò quan trọng giáo dục tầm quan công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục cấp uỷ Đảng quyền địa phương xây dựng, hoạch định chiến lược, phương hướng phát triển giáo dục, đạo quan ban, ngành địa phương tích cực quan tâm đến đầu tư ngân sách, quản lý ngân sách cho giáo dục, đảm bảo cho tư tưởng, định hướng, chiến lược phát triển giáo dục thực đắn 81 3.3.2 Kiến nghị quan chủ quản Phòng GD-ĐT An Lão, đơn vị sử dụng ngân sách – Phòng Giáo dục đạo tạo, đơn vị nghiệp trực thuộc thường xuyên theo dõi, cập nhật chủ trương, sách, văn chế độ, quy định quản lý tài chính, ngân sách từ luật NSNN đến văn luật đảm bảo phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo địa phương quản lý tài chính, ngân sách Trong cần thiết phải quy định rõ đơn giản quy trình lập dự tốn ngân sách, cải tiến quy trình chi ngân sách; quy định rõ trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, quan quản lý cấp quan KBNN An Lão lĩnh vực NSNN, bổ sung quy định trách nhiệm quan phê duyệt, quan thẩm định tốn đồng thời quy định rõ phân cơng, phân cấp cho địa phương việc xây dựng định mức phân bổ ngân sách cho đơn vị trực thuộc – Các trường có trách nhiệm lập dự tốn chi tiết theo nhiệm vụ giao thực chi tiêu theo định mức Nhà nước ban hành để tránh tình trạng có khoản chi vi phạm chế độ hành, không quan Tài KBNN An Lão tốn, phải nộp lại NSNN Giúp đơn vị sử dụng NSNN thấy quyền nghĩa vụ việc sử dụng kinh phí NSNN Từ nâng cao ý thức chấp hành chế độ chi tiêu NSNN, sử dụng kinh phí đối tượng, định mức, tiết kiệm hiệu – Đơn vị thụ hưởng NSNN nghiệp giáo dục có tồn quyền định chi tiêu, miễn việc chi tiêu phù hợp với pháp luật nguyên tắc Tài khơng vượt q mức kinh phí cấp Thủ trưởng đơn vị có quyền chuẩn chi khoản chi NSNN phạm vị dự toán NSNN duyệt dự toán chi tiết đơn vị chế độ quy định – Trách nhiệm cá nhân liên đới với cá nhân khác trường hợp định chi tiêu khơng có dự tốn duyệt kinh phí cấp, định chi tiêu vượt dự tốn, định tốn chuẩn chi khơng 82 với số tiền phải trả chứng minh hợp pháp, trả tiền không người thụ hưởng – Các đơn vị chịu kiểm tra, kiểm sốt quan Tài huyện An Lão, KBNN An Lão tình hình sử dụng nguồn kinh phí NSNN thơng qua máy tra Tài chính, KBNN An Lão – Nâng cao chất lượng dự toán có quy chế quy định bắt buộc quan chủ quản cấp phải giao dự toán NSNN cho đơn vị cấp từ đầu năm theo quy định Luật ngân sách Nhà nước KBNN kiên khơng thực cấp phát, tốn, kể việc cấp tạm ứng đơn vị khơng có dự tốn, khơng gửi dự tốn đến KBNN tháng đầu năm (trừ nhu cầu khơng thể trì hỗn theo quy định pháp luật) Cơ quan chủ quản, đơn vị dự toán cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm chậm trễ thiếu xác việc giao dự tốn cho đơn vị thụ hưởng ngân sách trực thuộc Cần quy định trách nhiệm cấp giao bổ sung dự tốn chi thường xun khơng thường xun sai quy định, giao bổ sung dự toán có tăng thêm nhiệm vụ cụ thể hay tình thiên tai, bất khả kháng, giao dự toán sai phải bị xử lý nghiêm minh – Thực nghiêm túc quy trình lập duyệt dự tốn Ngân sách Nhà nước: Đây giai đoạn có ý nghĩa quan trọng nội dung quản lý chi NSNN Q trình lập dự tốn phê duyệt dự tốn q trình thực kiểm tra kiểm soát trước Trong thực tế trước đây, việc sử dụng cơng quỹ lãng phí hiệu phát sinh từ trình lập phê duyệt dự tốn Vì lập phê duyệt dự tốn khơng chặt chẽ lãng phí hợp pháp hóa 3.3.3 Kiến nghị với Kho bạc nhà nước * Ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác kiểm sốt chi – Xây dựng chương trình quản lý giao nhận hồ sơ “một cửa” máy tính Phần mềm phải đảm bảo theo dõi thông tin khách 83 hàng, số chứng từ, ngày giải quyết, lưu vết bước xử lý hồ sơ qua phận để xác định trách nhiệm phận, cán giải cơng việc Chương trình cho phép kết xuất báo cáo để quản lý việc theo dõi trình giao nhận hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi, hồ sơ, chứng từ bổ sung, sai sót, thời gian kiểm sốt tốn hạn hay hạn – Thông qua báo cáo kết kiểm sốt chi, kế tốn trưởng theo dõi, kiểm tra hồ sơ kiểm soát chi chưa thực hiện, xử lý hồ sơ hạn xử lý, đồng thời nhắc nhở cán kiểm soát chi thực việc kiểm soát, toán quy định * Cải cách thủ tục hành kiểm sốt chi thường Ngân sách Nhà nước Quy trình, thủ tục kiểm soát chi thường xuyên NSNN phải đảm bảo tính khoa học, đơn giản, rõ ràng, cơng khai, minh bạch Vừa đảm bảo thuận lợi cho đơn vị sử dụng NSNN vừa đảm bảo yêu cầu quản lý ngân sách – Hàng tháng trường THCS gửi chứng từ để toán trực tiếp bảng kê tốn để tốn tháng sau tạm ứng đơn vị nộp báo cáo khoản chi thường xuyên tháng trước – Nhà nước nên quy định cụ thể trách nhiệm cá nhân (đối với cán kiểm soát chi kế toán trưởng) kiểm soát chi NSNN để hạn chế khoản chi thường xuyên NSNN qua KBNN Ba Đình phải xin chữ ký lãnh đạo làm cho khách hàng phải chờ đợi – Để tiết kiệm thời gian, toán đúng, nhanh chóng cho trường THCS đơn vị nên chia nhỏ khoản chi để KBNN Ba Đình kiểm sốt trực tiếp mặt chứng từ để tránh tình trạng đơn vị sử dụng bảng kê chứng từ tốn khoản tạm ứng NSNN gây khó khăn cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN cho giáo dục THCS 84 * Hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước An Lão – Để thực có hiệu q trình quản lý, kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục cần thiết phải tổ chức lại hệ thống kiểm sốt KBNN An Lão theo mơ hình tổ chức KBNN số nước để thực cơng tác kiểm sốt khoản chi NSNN, KBNN An Lão bố trí cán Kho bạc thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn trường THCS quận Ba Đình để trực tiếp kiểm sốt khoản chi trước thủ trưởng đơn vị chuẩn chi Như khoản chi luôn phù hợp với kế hoạch phê chuẩn việc sử dụng kinh phí NSNN đảm bảo theo mục đích, nội dung chi tiến độ chi tiêu đơn vị, – Thực kiểm soát đầy đủ chứng từ gốc, bảng kê chứng từ toán đơn vị nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho KBNN Ba Đình việc kiểm soát nội dung chi, đặc biệt khoản chi mua sắm, sửa chữa phục vụ công tác giảng dạy nhà trường Loại bỏ tình trạng chi tiêu có tính chất “xin, cho” trước * Tăng cường toán trực tiếp từ KBNN đến người cung cấp hàng hóa, dịch vụ Một nguyên tắc chi thường xuyên NSNN chi trực tiếp qua KBNN Nguyên tắc đòi hỏi việc chi NSNN thực trực tiếp từ KBNN cho người hưởng lương người cung cấp hàng hóa, dịch vụ Thực tế tình hình tạm ứng tiền mặt chi hành đơn vị, kể khoản chi tốn cho cá nhân cịn nhiều, đặc biệt vào thời điểm cuối năm Để tăng cường toán trực tiếp từ KBNN cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần quy định cụ thể nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khu vực cơng phải có tài khoản ngân hàng KBNN; quy định cụ thể nội dung không phép chi tiền mặt, tránh trường hợp đơn vị chia nhỏ nội dung chi tiền mặt khoản chi mua 85 văn phịng phẩm, mua cơng cụ dụng cụ văn phịng, chi nghiệp vụ chun mơn khác tốn tạm ứng để lách luật Có chế tài xử lý thủ trưởng đơn vị Quy định hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt, hạn chế tiến tới chấm dứt toán từ NSNN tiền mặt Tích cực tuyên truyền đơn vị thực chi trả lương khoản toán cá nhân qua thẻ ATM để đơn vị thấy lợi ích việc sử dụng thẻ Phấn đấu thời gian tới 100% đơn vị SNCL thực toán cá nhân qua thẻ ATM Kiến nghị đầu tư trang bị máy ATM, nâng cao chất lượng phục vụ khu vực thành phố đồng thời mở rộng thêm máy ATM huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh Bên cạnh tổ chức cung ứng dịch vụ toán cần phải đưa nhiều dịch vụ tiện ích để người hưởng lương sử dụng tiền lương họ để tốn cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ Thực tốt toán trực tiếp từ KBNN đến người cung cấp hàng hóa, dịch vụ thúc đẩy KBNN đại hóa cơng nghệ tốn, giảm đáng kể khối lượng công việc vận chuyển, kiểm đếm, bảo quản tiền mặt kho Tiến tới mô hình kho bạc đại “ Kho bạc khơng có bạc kho” * Hồn thiện chế độ kế toán NSNN hoạt động nghiệp vụ KBNN: Tiếp tục hồn thiện chế độ kế tốn NSNN hoạt động nghiệp vụ KBNN theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm Tập trung xây dựng hệ thống kế toán nhà nước lấy kế toán KBNN làm trung tâm KBNN cần cập nhật kịp thời bổ sung hồn thiện quy trình KSC NSNN qua KBNN có thay đổi chế sách để thống áp dụng đồng toàn hệ thống KBNN KBNN cấp cần có hướng dẫn đạo kịp thời thống mặt quy trình, nghiệp vụ KSC NSNN cho tất KBNN trực thuộc * Xây dựng đội ngũ phát triển nguồn nhân lực: Thường xuyên tổ chức tập huấn công tác KSC NSNN hệ thống để đơn vị nắm bắt áp dụng kịp thời văn chế độ nhà nước, 86 ngành cách có hiệu quả; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán làm công tác KSC cho phù hợp đáp ứng với yêu cầu giai đoạn Việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực, trình độ chun mơn phẩm chất cán kho bạc nhân tố quan trọng nhằm tìm kiếm, sử dụng phát huy lực, phẩm chất cán * Tăng cường công tác tra, kiểm tra: KBNN cần tăng cường công tác tra, kiểm tra, bước phát triển mở rộng tra chuyên ngành cấp sử dụng NS, đơn vị sử dụng vốn tài sản nhà nước 3.3.4 Kiến nghị văn hướng dẫn, chế quản lý tài ngân sách nghiệp giáo dục Đặc thù Ngân sách nghiệp giáo dục vừa đơn vị thụ hưởng NS vừa cấp NS, quan có chức cần xây dựng ban hành văn bản, kiểm soát chi thường xuyên cách cụ thể chi tiết, có quy định rõ ràng trách nhiệm pháp lý trách nhiệm vật chất việc quản lý sử dụng ngân sách Khi ban hành văn hướng dẫn Luật cần phải rõ ràng, dễ hiểu, hạn chế tối đa chồng chéo văn với văn khác, làm cho KBNN ĐVSDNS khó áp dụng Các thông tư hướng dẫn phải kịp thời, phải có tính độc lập, văn sau phải thay toàn văn trước, hạn chế ban hành văn bổ sung hay sửa đổi số điểm văn trước Đối với ngân sách nghiệp giáo dục cần xây dựng văn hướng dẫn cụ thể, phù hợp với điều kiện chi ngân sách cấp An Lão Trung ương cần bổ sung sửa đổi quy định quản lý tài ngân sách từ Luật NSNN đến văn luật đảm bảo phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo địa phương quản lý tài chính, ngân sách Trong cần thiết phải quy định rõ đơn giản quy trình lập dự tốn ngân sách, cải tiến quy trình chi ngân sách; quy định rõ trách nhiệm thủ 87 trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, quan quản lý cấp quan kho bạc lĩnh vực NSNN, bổ sung quy định trách nhiệm quan phê chuẩn, quan thẩm định toán đồng thời quy định rõ phân công, phân cấp cho địa phương việc xây dựng định mức phân bổ ngân sách cho đơn vị trực thuộc ngân sách cấp Bên cạnh đó, Bộ Tài cần có văn quy định cụ thể chế độ hóa đơn, chứng từ chi tiêu NSNN, quy định chế độ kiểm sốt hóa đơn bán hàng Cần phải ban hành chế độ quy định cụ thể khoản mua sắm có tính chất nào, giá trị phải sử dụng hóa đơn tài khoản mua sắm sử dụng hóa đơn bán lẻ thông thường Về giá ghi hóa đơn, cần phải có quy định kiểm sốt chặt chẽ, có sở để KBNN có sở đối chiếu KSC cần thiết Cần phải quy định loại hóa đơn tương ứng với nội dung chi mức chi Đồng thời, phải có biện pháp buộc đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị sử dụng NSNN phải tuân thủ nghiêm quy định xuất hóa đơn bán hàng Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan Tài chính, KBNN, đơn vị quan hệ ngân sách q trình quản lý, kiểm sốt khoản chi NSNN Về phía quan Thuế, cần có biện pháp quản lý đơn vị bán hàng để đơn vị khơng xuất hóa đơn khống ghi giá hóa đơn cao giá bán thực tế nhằm giúp ĐVSDNS tham tiền, gây thất kinh phí nhà nước Đây điều kiện cần thiết tối thiểu để đảm bảo giải pháp thực Chỉ có sở nhận thức rõ vai trò quan trọng giáo dục tầm quan công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục cấp uỷ Đảng quyền địa phương xây dựng, hoạch định chiến lược, phương hướng phát triển giáo dục, đạo quan ban, ngành địa phương tích cực quan tâm đến đầu tư ngân sách, quản lý ngân sách cho giáo dục, đảm bảo cho tư tưởng, định hướng, chiến lược phát triển giáo dục thực đắn 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão trình bày chương 2, sở mục tiêu định hướng hồn thiện cơng tác kiểm soát chi NSNN, trọng tâm chương tập trung trình bày giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão Đồng thời nêu lên số đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, đặc biệt ngân sách SNGD, góp phần nâng cao hiệu việc quản lý quỹ NSNN, chống thất thoát lạm dụng chi quỹ NSNN 89 KẾT LUẬN Trong công đổi tồn diện chế quản lý tài – tiền tệ công đổi chế quản lý NSNN, kiểm soát chi NSNN qua KBNN thực biện pháp tích cực để thực mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí lĩnh vực chi tiêu NSNN; cơng tác kiểm sốt toán chi trả khoản chi NSNN qua KBNN khâu cuối để hồn thành quy trình quản lý chi NSNN với mục tiêu khoản chi phải mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, có kế hoạch đạt hiệu cao Thời gian qua, luật NSNN hàng loạt văn khác đời tạo điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt chi Song đường dẫn tới thành công thực sự, chế kiểm sốt chi hồn thiện, cịn nhiều khó khăn trở ngại Hy vọng với nổ lực ngành, cấp, quan đơn vị đặc biệt ngành KBNN, tất khoản chi NSNN khỏi KBNN khoản chi thực tiết kiệm, mục đích mang lại hiệu cao nhất, khoản chi đơn mang tính chất xuất quỹ Với chức quản lý quỹ ngân sách địa phương, KBNN An Lão có nhiệm vụ tăng cường kiểm sốt chi NSNN cấp, đóng vai trị “ mắt xích” quan trọng việc kiểm sốt khoản chi NSNN để cấp phát, toán cho đối tượng thụ hưởng theo Luật NSNN Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão vấn đề cần thiết, góp phần sử dụng hiệu quả, mục đích quỹ NSNN địa phương Đề tài “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão” từ việc nghiên cứu sở lý luận vấn đề kiểm sốt chi NSNN nói chung, kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN nói riêng, sở 90 sâu phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nghiệp giáo dục qua KBNN An Lão thời gian qua; từ đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu số kiến nghị cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách SNGD qua KBNN An Lão thời gian đến Tuy nhiên, cơng tác kiểm sốt chi ngân sách SNGD nói chung kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách SNGD nói riêng vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều lĩnh vực khác Với kiến thức hạn hẹp thân nên chắn nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót định Vì tác giả kính mong Q thầy, giáo hướng dẫn góp ý, bổ sung để luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Dương Thanh Bình (2017), “Giải pháp nâng cao hiệu quy trình giao dịch cửa”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia, số 178 [2] Công văn số 388/KBNN-KT KBNN việc hướng dẫn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS), KBNN ban hành ngày 02 tháng năm 2010 [3] Công văn số 743/QĐ-KBNN việc hướng dẫn thực chế cửa, chế liên thông hệ thống KBNN, KBNN ban hành ngày 02 tháng năm 2016 [4] Nguyễn Ngọc Đản (2017), “ “Một cửa” hoạt động giao dịch Kho bạc nhà nước”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia, số 178 [5] Kho bạc Nhà nước (2005), Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ kho bạc nhà nước, NXB Tài Chính [6] Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, Nhà xuất tài chính, Hà Nội [7] Kho bạc Nhà nước An Lão (2015, 2016,2017), Báo cáo tổng kết hoạt động KBNN An Lão, An Lão [8] Nguyễn Hồng Nhung (2016), “Đề xuất nâng cao chất lượng cơng tác tốn ngân sách nhà nước hàng năm”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia, số 171 [9] Nghị định số 163/2016/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước, ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2016 [10] Quốc hội (2015), Luật NSNN số 83/2015/QH [11] Quyết định số 1116/QĐ-KBNN việc ban hành quy trình giao dịch cửa kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN, KBNN ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2009 [12] Quyết định số 759/QĐ-BTC Bộ tài đính Thơng tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Bộ Tài ban hành ngày 16 tháng năm 2013 [13] Thông tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua KBNN, Bộ Tài ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2012 [14] Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS), Bộ Tài ban hành ngày 10 tháng năm 2013 [15] Thông tư số 39/2016/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua KBNN, Bộ Tài ban hành ngày 01 tháng năm 2016 [16] Thông tư số 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước, Bộ tài ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016 [17] Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống KBNN, Bộ Tài ban hành [18] Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành kế toán năm 2015 Văn Thái Hương Thu, Trường Đại học Quy Nhơn “Hồn thiện kiểm sốt chi thường xun ngân sách Nhà nước cấp xã qua Kho bạc Nhà nước huyện Phù Mỹ” [19] Luận văn thạc sĩ: “Giải pháp hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN cho nghiệp giáo dục qua KBNN huyện Kiến Xương” tác giả Dương Văn Quyết, Học viện Tài năm 2017 [20] Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế năm 2018 Hứa Lịch Thiệp, Đại học Thái Ngun “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn” … CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Ngân sách Nhà nước Chi Ngân sách nhà nước 1.1.1 Ngân sách Nhà nước chi ngân sách Nhà nước. .. cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua Kho bạc nhà nước An Lão 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC… trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua Kho bạc nhà nước An Lão 2.2.1 Nguyên tắc kiểm soát, toán điều kiện chi kho? ??n chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục qua

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách sự nghiệp giáo dục qua kho bạc nhà nước an lão – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách sự nghiệp giáo dục qua kho bạc nhà nước an lão , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách sự nghiệp giáo dục qua kho bạc nhà nước an lão

Hy vọng thông qua bài viết Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách sự nghiệp giáo dục qua kho bạc nhà nước an lão . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button