Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] Hồ sơ kiểm toán mẫu – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 14:20

Hồ sơ kiểm toán mẫu HỒ KIỂM TOÁN MẪUHỒ KIỂM TOÁNTHÔNG TIN CHUNGTên khách hàng : Kỳ kế toán năm :………………… từ ngày đến ngày Loại hồ sơ: Hồ kiểm toán bộ Hồ kiểm toán chính thức □NHÓM KIỂM TOÁNThành viên BGĐ phụ trách cuộc KT : Người soát xét công việc KSCL : Chủ nhiệm kiểm toán : Kiểm toán viên chính/ Trưởng nhóm : Kiểm toán viên : Trợ lý kiểm toán 1 : Trợ lý kiểm toán 2 : Trợ lý kiểm toán 3 : THỜI GIAN KIỂM TOÁNNgày bắt đầu : Ngày kết thúc : Ngày phát hành báo cáo kiểm toán : Hồ này được soát xét và lưu vào ngày : 1 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)HỒ KIỂM TOÁN MẪUۧa+vacpa.htm’ target=”_blank” alt=”hồ kiểm toán mẫu 2013 của vacpa” title=”hồ kiểm toán mẫu 2013 của vacpa”>của Chủ tịch VACPA)HỒ KIỂM TOÁN MẪU 2 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)HỒ KIỂM TỐN MẪUCHỈ MỤC HỒ KIỂM TỐN TỔNG HỢPA KẾ HOẠCH KIỂM TỐNB TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁOC KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘD KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢNE KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢF KIỂM TRA CƠ BẢN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ TK NGỒI BẢNGG KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHH KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC 3 Chương trình kiểm tốn mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm tốn năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)HỒ KIỂM TOÁN MẪUA KẾ HOẠCH KIỂM TOÁNA100 XEM XÉT CHẤP NHẬN KHÁCH HÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO HỢP ĐỒNG A110 Chấp nhận khách hàng mới đánh giá rủi ro hợp đồng (C) . A120 Chấp nhận, duy trì khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng (C) .A200 HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN, KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN VÀ NHÓM KIỂM TOÁN A210 Hợp đồng/Thư hẹn kiểm toán (C) . A220 Các thư từ giao dịch trước kiểm toán . A230 Thư gửi khách hàng về Kế hoạch kiểm toán (C)  A240 Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp (C)  A250 Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán (C)  A260 Cam kết về tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán (C) . A270 Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên (C) . A280 Biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán (C)  A290 Trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về kế hoạch kiểm toán (C) .A300 TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG A310 Tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động (C) A400 TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ CHU TRÌNH KINH DOANH QUAN TRỌNG  A410 Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu thu tiền (C) . A420 Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả trả tiền (C) . A430 Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, tính giá thành giá vốn (C)  A440 Tìm hiểu chu trình lương phải trả người lao động (C)  A450 Tìm hiểu chu trình TSCĐ xây dựng bản (C) A500 PHÂN TÍCH BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH A510 Phân tích bộ báo cáo tài chính (C) A600 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ RỦI RO GIAN LẬN A610 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị (C) 3 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)HỒ KIỂM TOÁN MẪU A620 Trao đổi với Ban Giám đốc các nhân về gian lận (C)  A630 Trao đổi với Bộ phận Kiểm toán nội bộ/Ban Kiểm soát về gian lận (C) A700 XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU A710 Xác định mức trọng yếu kế hoạch thực hiện (C) A800 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU – CỠ MẪU A810 Xác định phương pháp chọn mẫu cỡ mẫu (C) A900 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN A910 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán (C) (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn 4 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)HỒ KIỂM TỐN MẪUB TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁOB100 SỐT XÉT, PHÊ DUYỆT VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO B110 Phê duyệt phát hành báo cáo kiểm tốn Thư quản lý (C) . B120 Sốt xét chất lượng của thành viên Ban Giám đốc độc lập (C)  B130 Sốt xét giấy tờ làm việc chi tiết (C) .B200 THƯ QUẢN LÝ VÀ CÁC TƯ VẤN KHÁC CHO KHÁCH HÀNG  B210 Thư quản năm nay (C)  B220 Thư quản dự thảo . B230 Thư quản năm trước .B300 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN B310 Báo cáo tài chính báo cáo kiểm tốn năm nay (C)  B320 Báo cáo tài chính báo cáo kiểm tốn dự thảo . B330 Giấy tờ làm việc, trao đổi với KH trong giai đoạn hồn tất báo cáo . B340 Báo cáo tài chính trước sau điều chỉnh kiểm tốn (C)  B350 Bảng cân đối phát sinh (C) . B360 Các bút tốn điều chỉnh phân loại lại (C) . B370 Các bút tốn khơng điều chỉnh (C) . B380 Báo cáo tài chính báo cáo kiểm tốn năm trước .B400 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TỐN B410 Tổng hợp kết quả kiểm tốn (C) . B420 Phân tích tổng thể báo cáo tài chính lần cuối (C) . B430 Các vấn đề cần giải quyết trước khi phát hành báo cáo kiểm tốn (C)  B440 Thư giải trình của Ban Giám đốc khách hàng (C) . B450 Thư giải trình của Ban quản trị khách hàng 5 Chương trình kiểm tốn mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm tốn năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)HỒ KIỂM TOÁN MẪUB500 TÀI LIỆU DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP B510 Bảng cân đối phát sinh báo cáo tài chính trước kiểm toán . B520 Hồ pháp (giấy phép kinh doanh giấy phép khác .) . B530 Quyết định bổ nhiệm các thành viên trong BGĐ BQT trong năm . B540 Biên bản họp/ Nghị quyết/ Báo cáo của BGĐ BQT trong năm . B550 Điều lệ quy chế nội bộ của Công ty  B560 Danh mục tài liệu quan trọng để lưu hồ kiểm toán chung (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn 6 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)HỒ KIỂM TOÁN MẪUC KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘC100 CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PHẢI THU VÀ THU TIÊN  C110 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình bán hàng, phải thu thu tiền (C) .C200 CHU TRÌNH MUA HÀNG, PHẢI TRẢ VÀ TRẢ TIÊN  C210 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình mua hàng, phải trả trả tiền (C) C300 CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO, TÍNH GIÁ THÀNH VÀ GIÁ VỐN  C310 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình tồn kho, tính giá thành giá vốn (C) .C400 CHU TRÌNH LƯƠNG VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG C410 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình lương và phải trả người lao động (C) C500 CHU TRÌNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN C510 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình TSCĐ XDCB (C) 7 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)HỒ KIỂM TOÁN MẪU(C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn D KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢND100 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN  D110 Bảng số liệu tổng hợp Leadsheet (C)  D120 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính  D130 Chương trình kiểm toán (C)  D140-99 Giấy tờ làm việc chi tiết D200 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN D210 Bảng số liệu tổng hợp Leadsheet (C)  D220 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính  D230 Chương trình kiểm toán (C)  D240-99 Giấy tờ làm việc khác .D300 PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN D310 Bảng số liệu tổng hợp Leadsheet (C)  D320 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính  D330 Chương trình kiểm toán (C)  D340-99 Giấy tờ làm việc khác .D400 PHẢI THU NỘI BỘ VÀ PHẢI THU KHÁC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN D410 Bảng số liệu tổng hợp Leadsheet (C)  D420 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính  D430 Chương trình kiểm toán (C)  D440-99 Giấy tờ làm việc khác .D500 HÀNG TỒN KHO 8 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)[…]… theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) HỒ KIỂM TOÁN MẪU khác (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn 11 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) HỒ KIỂM TOÁN MẪU F KIỂM TRA CƠ BẢN NGUỒN VỐN CSH VÀ TK NGOÀI BẢNG F100 VỐN CHỦ SỞ HỮU … (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) HỒ KIỂM TOÁN MẪU (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn 13 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) HỒ KIỂM TOÁN MẪU G KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH G100 DOANH THU     G110… Chương trình kiểm toán (C)  G740-99 Giấy tờ làm việc khác (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn 14 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) HỒ KIỂM TOÁN MẪU H KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC H100          KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC H110 Kiểm tra tính… 9 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) HỒ KIỂM TOÁN MẪU E200 PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN  E210 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)  E220 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính  E230 Chương trình kiểm toán (C)  E240-99… (C) H190 Soát xét thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót (C) H200 CÁC TÀI LIỆU KHÁC    H210 Trao đổi các vấn đề với chuyên gia H220 Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộ H230 Thủ tục kiểm toán khi khách hàng có sử dụng dịch vụ bên ngoài 15 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số… toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) HỒ KIỂM TOÁN MẪU (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn 16 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) … Chương trình kiểm toán (C)  F340-99 Giấy tờ làm việc khác F400 TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  F410 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)  F420 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính  F430 Chương trình kiểm toán (C)  F440-99 Giấy tờ làm việc khác 12 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)… Chương trình kiểm toán (C)  E540-99 Giấy tờ làm việc khác E600 PHẢI TRẢ NỘI BỘ VÀ PHẢI TRẢ KHÁC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN  E610 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)  E620 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính  E630 Chương trình kiểm toán (C)  E640-99 Giấy tờ làm việc 10 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)…HỒ KIỂM TOÁN MẪU     D510 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) D520 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính D530 Chương trình kiểm toán (C) D540-99 Giấy tờ làm việc khác D600 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC & TÀI SẢN KHÁC NGẮN HẠN, DÀI HẠN… trình kiểm toán (C)  D840-99 Giấy tờ làm việc khác (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn E KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢ E100 VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN  E110 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)  E120 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính  E130 Chương trình kiểm toán (C)  E140-99 Giấy tờ làm việc khác 9 Chương trình kiểm . HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪUHỒ SƠ KIỂM TOÁNTHÔNG TIN CHUNGTên khách hàng : …………………………………………………………………………………………………………………………..Kỳ. MẪUCHỈ MỤC HỒ SƠ KIỂM TỐN TỔNG HỢPA KẾ HOẠCH KIỂM TỐNB TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁOC KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘD KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢNE KIỂM

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Hồ sơ kiểm toán mẫu – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Hồ sơ kiểm toán mẫu , Hồ sơ kiểm toán mẫu , Hồ sơ kiểm toán mẫu

Hy vọng thông qua bài viết Hồ sơ kiểm toán mẫu . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button