Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Giáo trình Thương mại điện tử căn bản – ĐH Ngoại Thương – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản – ĐH Ngoại Thương

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản – ĐH Ngoại Thương
Nội dung Text: Giáo trình Thương mại điện tử căn bản – ĐH Ngoại Thương


Giáo trình Thương mại điện tử căn bản có kết cấu gồm 6 chương. Nội dung giáo trình lần lượt trình bày tổng quan về thương mại điện tử, giao dịch điện tử, marketing điện tử, rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, luật điều chỉnh thương mại điện tử.

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình Thương mại điện tử căn bản – ĐH Ngoại Thương – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Thương mại điện tử căn bản – ĐH Ngoại Thương File Word, PDF về máy

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản – ĐH Ngoại Thương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Thương mại điện tử căn bản – ĐH Ngoại Thương

 1. BỘ MÔN THUƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  ——————————

  GIÁO TRÌNH
  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

  Hà nội, 2009

  1

 2. Mục lục
  Chương 1. Tổng quan về Thương mại điện tử……………………………………7
  1. Khái niệm chung về Thương mại điện tử………………………………………..7
  1.1. Sự ra đời và phát triển của Internet…………………………………………………7
  1.2. Khái niệm thương mại điện tử……………………………………………………… 8
  1.3. Các phương tiện thực hiện thương mại điện tử…………………………….13
  1.4. Hệ thống các hoạt động cơ bản trong thương mại điện tử…………….15
  1.5. Quá trình phát triển thương mại điện tử………………………………………..16
  1.6. Các vấn đề chiến lược trong thương mại điện tử………………………….18
  2. Đặc điểm, phân loại thương mại điện tử…………………………………………19
  2.1. Đặc điểm của thương mại điện tử……………………………………………….19
  2. 2. Phân loại thương mại điện tử ……………………………………………………21
  3. Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử……………………………………. 23
  3.1. Lợi ích của thương mại điện tử……………………………………………………23
  3.2. Hạn chế của thương mại điện tử…………………………………………………26
  4. Ảnh hưởng của thương mại điện tử ……………………………………………….27
  4. 1. Tác động đến hoạt động marketing…………………………………………….. 27
  4. 2. Thay đổi mô hình kinh doanh……………………………………………………….28
  4. 3. Tác động đến hoạt động sản xuất………………………………………………. 29
  4. 4. Tác động đến hoạt động tài chính, kế toán………………………………….. 30
  4. 5. Tác động đến hoạt động ngoại thương………………………………………..30
  4. 6. Tác động của Thương mại điện tử đến các ngành nghề………………..31
  5. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển TMĐT ……………….36
  5. 1. Xây dựng cơ sở pháp lý và chính sách (vĩ mô)……………………………….36
  5. 2. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông ………………..39
  5. 3. Xây dựng hạ tầng kiến thức – chính sách về đào tạo nhân lực……….40
  5. 4. Xây dựng hệ thống bảo mật trong thương mại điện tử ………………..41
  5. 5. Xây dựng hệ thống thanh toán điện tử ……………………………………….. 42
  5. 6. Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh phù hợp …………………..43
  5. 7. Xây dựng nguồn nhân lực cho thương mại điện tử……………………….43
  5. 8. Áp dụng phù hợp các phần mềm quản lý tác nghiệp……………………. 44
  6. Thực trạng phát triển Thương mại điện tử tại Việt Nam và trên Thế
  giới ……………………………………………………………………………………………………… 44
  6. 1. Thực trạng phát triển thương mại điện tử trên thế giới………………..44
  6. 2. Thực trạng phát triển TMĐT tại Việt Nam…………………………………..48
  Chương 2. Giao dịch điện tử………………………………………………………………..62
  1. Hợp đồng điện tử……………………………………………………………………………. 62
  1.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng điện tử……………………………………….. 62
  2
 3. 1.2. Ký kết hợp đồng điện tử …………………………………………………………….69
  1.3. Quy trình thực hiện hợp đồng điện tử…………………………………………..78
  1.4. So sánh hợp đồng điện tử với hợp đồng truyền thống……………………82
  1.5. Điều kiện hiệu lực của hợp đồng điện tử……………………………………. 85
  1.6. Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng hợp đồng điện tử………………….87
  2. Thanh toán điện tử …………………………………………………………………………..92
  2.1. Tổng quan về thanh toán điện tử…………………………………………………..92
  2.2. Một số hình thức thanh toán điện tử phổ biến……………………………..100
  2.3. Case study: Flylady ứng dụng thanh toán điện tử qua PayPal…………107
  2.4. Thanh toán đối với thương mại điện tử tại Việt Nam…………………. 110
  3. Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kỹ số……………………………………149
  3.1. Tổng quan về chữ ký điện tử và chữ ký số………………………………….149
  3.2. Chứng thực chữ ký điện tử và dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. .164
  3.3. Điều kiện để đảm bảo cho sự phát triển dịch vụ chứng thực CKĐT185
  Người nắm giữ chữ ký: là người đã khởi tạo chữ ký có trong các thông
  điệp dữ liệu hay đại diện của người ký……………………………………………… 192
  Chương 3. Marketing điện tử………………………………………………………………193
  1.1. Các khái niệm cơ bản về E-marketing…………………………………………193
  1.2. Các hình thức phát triển cơ bản của marketing điện tử…………………193
  1.3. Ưu điểm của marketing điện tử so với marketing truyền thống ……196
  1.4. Tác động của thương mại điện tử đến hoạt động marketing………..197
  1.5. Một số điều kiện cần để áp dụng marketing điện tử thành công…..198
  2. Ứng dụng marketing điện tử trong doanh nghiệp……………………………..199
  2.1. Nghiên cứu thị trường qua mạng…………………………………………………199
  2.2. Phân tích hành vi mua sắm của khách hàng qua mạng ………………….202
  2.3. Phân đoạn thị trường trong marketing điện tử………………………………203
  2.4. Các chiến lược marketing điện tử hỗn hợp (E-marketing mix) ……..206
  3. Ứng dụng marketing điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu……….214
  3.1. Khai thác hệ thống các Trade Points trên Internet để quảng cáo…….214
  3.2. Khai thác các sàn giao dịch thương mại điện tử B2B…………………… 216
  3.3. Tìm hiểu thông tin thị trường qua Sở giao dịch hàng hoá trên Internet216
  3.4. Tìm kiếm thị trường và bạn hàng trên Internet……………………………..217
  3.5. Hệ thống thông tin xúc tiến thương mại trên Internet………………….. 218
  3.6. Các website thông tin xúc tiến thương mại điển hình……………………219
  3.6. Một số vấn đề cần lưu ý khi ứng dụng marketing điện tử……………222
  3.7. Những lưu ý khi vận dụng marketing điện tử trong xuất nhập khẩu223
  4. Bài tập tình huống…………………………………………………………………………….226
  Chương IV. Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử…..229

  3

 4. 1. Tổng quan về an toàn và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử
  229
  1.1. Vai trò của an toàn và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử 229
  1.2. Rủi ro trong thương mại điện tử tại Việt Nam ……………………………230
  1.3. Vai trò của chính sách và quy trình bảo đảm an toàn đối với TMĐT 231
  2. Rủi ro chính trong thương mại điện tử ……………………………………………232
  2.1. Một số rủi ro chính doanh nghiệp có thể gặp phải trong thương mại điện
  tử 232
  2.2. Một số dạng tấn công chính vào các website thương mại điện tử …232
  3. Xây dựng kế hoạch an ninh cho thương mại điện tử ………………………236
  3.1. Những biện pháp cơ bản nào đảm bảo an toàn cho giao dịch TMĐT237
  3.2. Các biện pháp cơ bản nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống TMĐT 241
  3.3. Một số biện pháp khác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống TMĐT242
  4. Bài tập tình huống…………………………………………………………………………….244
  4.1. Đối phó với các vụ tấn công vào website thương mại điện tử ……..244
  4.2. Phòng chống lừa đảo qua mạng (phishing)…………………………………..245
  4.3. Giải pháp giảm rủi ro trong thương mại điện tử của iPremier………247
  Chương V. Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp…………..253
  1. Xây dựng hệ thống thương mại điện tử trong doanh nghiệp…………..253
  1.1. Lưu trữ wesbite thương mại điện tử………………………………………….. 254
  1.2. Phần mềm giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp…………272
  1.3. Một số giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp lớn………..283
  1.4. Bài tập tình huống……………………………………………………………………..288
  Case 1. Land’s End đầu tư vào Thương mại điện tử ………………………….. 288
  Case 2. Sear đã ứng dụng thương mại điện tử …………………………………….290
  2. Triển khai dự án thương mại điện tử trong doanh nghiệp………………292
  2.1. Các phương pháp triển khai dự án thương mại điện tử trong doanh nghi ệp
  292
  2.3. Quy trình mua và triển khai phần mềm thương mại điện tử…………312
  2.4. Kỹ năng quản lý dự án thương mại điện tử trong doanh nghiệp……319
  3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị quan hệ khách hàng……..323
  3.1. Tổng quan về CRM …………………………………………………………………..323
  3.2. Các chức năng cơ bản của CRM ………………………………………………..335
  3.3. Quy trình triển khai CRM trong doanh nghiệp ……………………………..337
  3.4. Lựa chọn giải pháp CRM phù hợp với doanh nghiệp …………………..339
  3.5. Kinh nghiệm ứng dụng CRM trong doanh nghiệp……………………….. 344
  3.6. Cài đặt và sử dụng một số phần mềm CRM………………………………. 353

  4

 5. 4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị chuỗi cung ứng của doanh
  nghiệp…………………………………………………………………………………………………..357
  4.1. Tổng quan về Quản trị Chuỗi cung ứng (SCM – Supply Chain Management)
  357
  4.2. Các lợi ích của SCM…………………………………………………………………. 366
  4.3. Các chức năng chủ yếu của hệ thống SCM………………………………… 367
  4.4. Phân tích các bài học về ứng dụng SCM thành công……………………..369
  4.5. Các phần mềm ứng dụng trong quản lý chuỗi cung ứng……………….372
  4.6. Tích hợp chuỗi cung ứng và quản trị nguồn lực doanh nghiệp………379
  4.7. Bài tập tình huống …………………………………………………………………….380
  5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nguồn lực doanh nghiệp.383
  5.1. Tổng quan về ERP……………………………………………………………………. 383
  5.2. Triển khai dự án ERP ………………………………………………………………..385
  5.3. Lựa chọn giải pháp ERP phù hợp với doanh nghiệp……………………..399
  5.4. Bài học kinh nghiệm về ứng dụng ERP thành công………………………407
  5.5. Cài đặt và sử dụng phần mềm ERP ……………………………………………412
  6. Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử…………………………………………… 420
  6.1. Tổng quan về kế hoạch kinh doanh điện tử…………………………………420
  6.2. Cấu trúc kế hoạch kinh doanh điện tử……………………………………….. 424
  6.3. Mô tả chung về hoạt động kinh doanh: Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu432
  6.4. Mô hình kinh doanh……………………………………………………………………442
  6.5. Phân tích thị trường……………………………………………………………………449
  6.6. Phân tích cạnh tranh………………………………………………………………….. 456
  6.7. Tổ chức thực hiện……………………………………………………………………..463
  6.8. Phân tích hiệu quả tài chính………………………………………………………..469
  6.9. Trình bày kế hoạch kinh doanh điện tử một cách hiệu quả…………..473
  7. Xây dựng website và quản lý website thương mại điện tử và bán hàng
  trực tuyến…………………………………………………………………………………………….474
  7.1 Các công nghệ xây dựng website thương mại điện tử……………………474
  7.2. Máy chủ web, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Ngôn ngữ lập trình web. .475
  7.3. Cài đặt và quản lý website thương mại điện tử……………………………480
  7.4. Cài đặt và quản lý cửa hàng trực tuyến……………………………………….488
  7.5. Nâng cấp và phát triển website thương mại điện tử……………………..490
  7.6. Thực hành sử dụng hợp đồng điện tử và thanh toán điện tử B2C….490
  Chương VI. Luật điều chỉnh thương mại điện tử……………………………….496
  1. Khái quát khung pháp lý về thương mại điện tử trên thế giới…………496
  1.1. Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL…………………….. 496
  1.2. Luật mẫu về chữ ký điện tử của UNCITRAL……………………………..497

  5

 6. 1.3. Công ước của Liên hợp quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong h ợp đ ồng
  thương mại quốc tế…………………………………………………………………………498
  2. Khung pháp lý về thương mại điện tử của một số nước và khu vực. 499
  2.1. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Hoa Kỳ………………………499
  2.2. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Singapore………………….. 502
  2.3. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Canada……………………… 504
  2.4. Khung pháp lý về thương mại điện tử của EU…………………………….505
  2.5. Khung pháp lý về thương mại điện tử của APEC……………………….. 507
  3. Những quy định liên quan đến thương mại điện tử………………………….509
  3.1. Incoterms 2000…………………………………………………………………………..509
  3.2. eUCP………………………………………………………………………………………..509
  4. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Việt Nam………………………510
  4.1. Luật công nghệ thông tin …………………………………………………………..510
  4.2. Luật giao dịch điện tử………………………………………………………………..511
  4.3. Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử ………………….512
  4.4. Nghị định số 26/2007/NĐ-CP về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký
  số 514
  4.5. Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
  516
  4.6. Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân
  hàng 518
  Phụ lục 1: Các mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới….522
  Phụ lục 2: Qui trình ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử bằng email 563
  Phụ lục 3: Luật mẫu của UNCITRAL về thương mại điện tử (Model Law
  on Electronic Commerce)……………………………………………………………………… 580
  Phục lục 3: UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures……………….590
  Phụ lục 4: United Nations Convention on the Use of Electronic
  Communications in International Contracts…………………………………………..597

  6

 7. Chương 1. Tổng quan về Thương mại điện tử

  1. Khái niệm chung về Thương mại điện tử

  1.1. Sự ra đời và phát triển của Internet
  Internet là mạng liên kết các mạng máy tính với nhau. Mặc dù mới thực
  sự phổ biến từ những năm 1990, internet đã có lịch sử hình thành từ khá lâu :
  1962: J.C.R. Licklider đưa ra ý tưởng kết nối các máy tính với nhau, ý
  tưởng liên kết các mạng thông tin với nhau đã có từ khoảng năm 1945 khi kh ả
  năng hủy diệt của bom nguyên tử đe dọa xóa sổ những trung tâm liên lạc quân
  sự, việc liên kết các trung tâm với nhau theo mô hình liên mạng s ẽ gi ảm kh ả
  năng mất liên lạc toàn bộ các mạng khi một trung tâm bị tấn công.
  1965: Mạng gửi các dữ liệu đã được chia nhỏ thành từng packet, đi theo
  các tuyến đường khác nhau và kết hợp lại tại điểm đến (Donald Dovies);
  Lawrence G. Roberts đã kết nối một máy tính ở Massachussetts với một máy tính
  khác ở California qua đường dây điện thoại
  1967: Lawrence G Roberts tiếp tục đề xuất ý tưởng mạng ARPANet
  (Advanced Research Project Agency Network) tại một hội nghị ở Michigan;
  Công nghệ chuyển gói tin – packet switching technology đem lại lợi ích to l ớn
  khi nhiều máy tính có thể chia sẻ thông tin với nhau; Phát triển mạng máy tính
  thử nghiệm của Bộ quốc phòng Mỹ theo ý tưởng ARPANet
  1969: Mạng này được đưa vào hoạt động và là tiền thân của Internet;
  Internet – liên mạng bắt đầu xuất hiện khi nhiều mạng máy tính được kết nối
  với nhau
  1972: Thư điện tử bắt đầu được sử dụng (Ray Tomlinson)
  1973: ARPANet lần đầu tiên được kết nối ra nước ngoài, tới trường đại
  học London
  1984: Giao thức chuyển gói tin TCP/IP (Transmission Control Protocol và
  Internet Protocol) trở thành giao thức chuẩn của Internet; h ệ th ống các tên mi ền
  DNS (Domain Name System) ra đời để phân biệt các máy chủ; được chia thành
  sáu loại chính bao gồm .edu -(education) cho lĩnh vực giáo dục, .gov –
  (government) thuộc chính phủ, .mil – (miltary) cho lĩnh vực quân s ự, .com –

  7

 8. (commercial) cho lĩnh vực thương mại, .org – (organization) cho các tổ ch ức, .net
  – (network resources) cho các mạng
  1990: ARPANET ngừng hoạt động, Internet chuyển sang giai đoạn mới,
  mọi người đều có thể sử dụng, các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng Internet vào
  mục đich thương mại
  1991: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML (HyperText Markup
  Language) ra đời cùng với giao thức truyền siêu văn bản HTTP (HyperText
  Transfer Protocol), Internet đã thực sự trở thành công cụ đắc lực với hàng loạt
  các dịch vụ mới. World Wide Web (WWW) ra đời, đem lại cho ng ười dùng kh ả
  năng tham chiếu từ một văn bản đến nhiều văn bản khác, chuyển từ cơ sở dữ
  liệu này sang cơ sở dữ liệu khác với hình th ức h ấp d ẫn và n ội dung phong phú.
  WWW chính là hệ thống các thông điệp dữ liệu được tạo ra, truy ền t ải, truy
  cập, chia sẻ… thông qua Internet. Internet và Web là công cụ quan trọng nhất của
  TMĐT, giúp cho TMĐT phát triển và hoạt động hiệu quả. Mạng Internet được
  sử dụng rộng rãi từ năm 1994, Công ty Netsscape tung ra các ph ần m ềm ứng
  dụng để khai thác thông tin trên Internet vào tháng 5 năm 1995. Công ty IBM giới
  thiệu các mô hình kinh doanh điện tử năm 1997… Dịch vụ Internet bắt đầu được
  cung cấp tại Việt Nam chính thức từ năm 1997 mở ra cơ h ội hình thành và phát
  triển thương mại điện tử. Năm 2003, thương mại điện tử chính thức được
  giảng dạy ở một số trường đại học tại Việt Nam.

  1.2. Khái niệm thương mại điện tử
  Thương mại điện tử được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, như
  “thương mại điện tử” (Electronic commerce), “thương mại trực tuyến” (online
  trade), “thương mại không giấy tờ” (paperless commerce) hoặc “kinh doanh điện
  tử” (e- business). Tuy nhiên, “thương mại điện tử” vẫn là tên g ọi ph ổ bi ến nh ất
  và được dùng thống nhất trong các văn bản hay công trình nghiên cứu của các t ổ
  chức hay các nhà nghiên cứu. Thương mại điện tử bắt đầu bằng việc mua bán
  hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử và m ạng vi ễn thông, các
  doanh nghiệp tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin vào m ọi ho ạt động c ủa
  mình, từ bán hàng, marketing, thanh toán đến mua sắm, sản xuất, đào tạo, phối
  hợp hoạt động với nhà cung cấp, đối tác, khách hàng… khi đó th ương m ại đi ện

  8

 9. tử phát triển thành kinh doanh điện tử, tức là doanh nghiệp ứng dụng th ương
  mại điện tử ở mức cao được gọi là doanh nghiệp điện tử. Như vậy, có thể hi ểu
  kinh doanh điện tử là mô hình phát triển của doanh nghiệp khi tham gia th ương
  mại điện tử ở mức độ cao và ứng dụng công nghệ thông tin chuyên sâu trong
  mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  * Khái niệm TMĐT theo nghĩa hẹp
  Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử là việc mua bán hàng hoá và dịch vụ
  thông qua các phương tiện điện tử và mạng viễn thông, đặc bi ệt là máy tính và
  internet.
  Cách hiểu này tương tự với một số các quan điểm như:
  – TMĐT là các giao dịch thương mại về hàng hoá và dịch vụ được thực
  hiện thông qua các phương tiện điện tử (Diễn đàn đối thoại xuyên Đại Tây
  Dương, 1997)
  – TMĐT là việc thực hiện các giao dịch kinh doanh có d ẫn t ới vi ệc
  chuyển giao giá trị thông qua các mạng viễn thông (EITO, 1997)
  – TMĐT là việc hoàn thành bất kỳ một giao dịch nào thông qua m ột m ạng
  máy tính làm trung gian mà bao gồm việc chuy ển giao quy ền s ở h ữu hay quy ền
  sử dụng hàng hoá và dịch vụ (Cục thống kê Hoa Kỳ, 2000)
  Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử bắt đầu bằng việc các doanh nghi ệp
  sử dụng các phương tiện điện tử và mạng internet để mua bán hàng hóa, dịch vụ
  của doanh nghiệp mình, các giao dịch có thể giữa doanh nghi ệp v ới doanh
  nghiệp (B2B) hoặc giữa doanh nghiệp với khách hàng cá nhân (B2C), cá nhân
  với nhau (C2C); Ví dụ: Alibala.com; Amazon.com, eBay.com
  * Khái niệm TMĐT theo nghĩa rộng
  Đã có nhiều tổ chức quốc tế đưa ra khái niệm theo nghĩa rộng v ề th ương
  mại điện tử
  – EU: TMĐT bao gồm các giao dịch thương mại thông qua các mạng viễn
  thông và sử dụng các phương tiện điện tử. Nó bao gồm TMĐT gián tiếp (trao
  đổi hàng hoá hữu hình) và TMĐT trực tiếp (trao đổi hàng hoá vô hình).
  – OECD: TMĐT gồm các giao dịch thương mại liên quan đến các tổ ch ức
  và cá nhân dựa trên việc xử lý và truyền đi các dữ kiện đó được s ố hoá thông

  9

 10. qua các mạng mở (như Internet) hoặc các mạng đóng có cổng thông với mạng
  mở (như AOL).
  – Thương mại điện tử cũng được hiểu là hoạt động kinh doanh điện tử,
  bao gồm: mua bán điện tử hàng hoá, dịch vụ, giao hàng trực ti ếp trên m ạng v ới
  các nội dung số hoá được; chuyển tiền điện tử – EFT (electronic fund transfer);
  mua bán cổ phiếu điện tử – EST (electronic share trading); vận đơn điện tử – E
  B/L (electronic bill of lading); đấu giá th ương mại – Commercial auction; h ợp tác
  thiết kế và sản xuất; tìm kiếm các nguồn lực trực tuy ến; mua s ắm tr ực tuy ến –
  Online procurement; marketing trực tiếp, dịch vụ khách hàng sau khi bán…
  – UNCTAD:
  * Thương mại điện tử bao gồm các hoạt động của doanh nghiệp. Trên
  góc độ doanh nghiệp “TMĐT là việc thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh
  bao gồm marketing, bán hàng, phân phối và thanh toán thông qua các ph ương
  tiện điện tử”
  Khái niệm này đã đề cập đến toàn bộ hoạt động kinh doanh, ch ứ không
  chỉ giới hạn ở riêng mua và bán, và toàn bộ các hoạt động kinh doanh này đ ược
  thực hiện thông qua các phương tiện điện tử.
  Khái niệm này được viết tắt bởi bốn chữ MSDP, trong đó:
  M – Marketing (có trang web, hoặc xúc tiến thương mại qua internet)
  S – Sales (có trang web có hỗ trợ chức năng giao dịch, ký kết hợp
  đồng)
  D – Distribution (Phân phối sản phẩm số hóa qua mạng)
  P – Payment (Thanh toán qua mạng hoặc thông qua bên trung gian nh ư
  ngân hàng)
  Như vậy, đối với doanh nghiệp, khi sử dụng các phương tiện điện tử và
  mạng vào trong các hoạt động kinh doanh cơ bản như marketing, bán hàng, phân
  phối, thanh toán thì được coi là tham gia thương mại điện tử.
  * Dưới góc độ quản lý nhà nước, thương mại điện tử bao gồm các lĩnh
  vực :
  I – Cơ sở hạ tầng cho sự phát triển TMĐT (I)
  M – Thông điệp (M)

  10

 11. B – Các quy tắc cơ bản (B)
  S – Các quy tắc riêng trong từng lĩnh vực (S)
  A – Các ứng dụng (A)
  Mô hình IMBSA này đề cập đến các lĩnh vực cần xây dựng để phát tri ển
  TMĐT như sau:
  + I: Infrastructure: Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin và truyền thông.
  Một ví dụ điển hình là dịch vụ Internet băng thông rộng ADSL. Tại nước ta,
  theo thống kê năm 2008 của Cục Thương mại điện tử, có đến 99% doanh
  nghiệp đã kết nối internet, trong đó 98% doanh nghiệp là sử dụng dịch vụ băng
  thông rộng ADSL truy cập Internet với tốc độ đủ cao để giao dịch qua mạng.
  Suy cho cùng, nếu không phổ cập dịch vụ Internet thì không th ể phát triển
  thương mại điện tử được. Chính vì vậy, UNCTAD đưa ra lĩnh v ực đ ầu tiên c ần
  phát triển chính là Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin và truyền thông, tạo lớp
  vỏ đầu tiên cho TMĐT.
  + M : Message: Các vấn đề liên quan đến Thông điệp dữ liệu. Thông
  điệp chính là tất cả các loại thông tin được truyền tải qua mạng, qua Internet
  trong thương mại điện tử. Ví dụ như hợp đồng điện tử, các chào hàng, h ỏi hàng
  qua mạng, các chứng từ thanh toán điện tử … đều được coi là thông đi ệp, chính
  xác hơn là “thông điệp dữ liệu”. Tại các nước và t ại VN, nh ững thông đi ệp d ữ
  liệu khi được sử dụng trong các giao dịch TMĐT đều được thừa nhận giá trị
  pháp lý. Điều này được thể hiện trong các Luật mẫu của Liên hợp quốc v ề giao
  dịch điện tử hay Luật TMĐT của các nước, cũng như trong Luật Giao d ịch đi ện
  tử của Việt Nam.
  + B : Basic Rules: Các quy tắc cơ bản điều chỉnh chung về TMĐT: chính
  là các luật điều chỉnh các lĩnh vực liên quan đến TMĐT trong một nước hoặc
  khu vực và quốc tế..Ví dụ: ở Việt Nam hiện nay là Luật Giao dịch điện tử
  (3/2006), Luật Công nghệ Thông tin (6/2006). Đối với khu vực có Hi ệp đ ịnh
  khung về TMĐT của các khu vực như EU, ASEAN, … Hiệp định về Công ngh ệ
  thông tin của WTO, về Bảo hộ sở hữu trí tuệ, và về vi ệc th ừa nh ận giá tr ị pháp
  lý khi giao dịch xuyên “biên giới” quốc gia.

  11

 12. + S : Sectorial Rules/ Specific Rules: Các quy tắc riêng, điều chỉnh từng
  lĩnh vực chuyên sâu của TMĐT như chứng thực điện tử, chữ ký điện tử, ngân
  hàng điện tử (thanh toán điện tử). Thể hiện dưới khía cạnh pháp luật ở Việt
  Nam có thể là các Nghị định chi tiết về từng lĩnh vực. Hay các t ập quán th ương
  mại quốc tế mới như Quy tắc về xuất trình chứng từ điện tử trong thanh toán
  quốc tế (e-UCP), hay quy tắc sử dụng vận đơn điện tử (của Bolero)
  + A: Applications: Được hiểu là các ứng dụng TMĐT, hay các mô hình
  kinh doanh thương mại điện tử cần được điều chỉnh, cũng nh ư đầu t ư, khuy ến
  khích để phát triển, trên cơ sở đã giải quyết được 4 vấn đề trên. Ví dụ như: Các
  mô hình Cổng TMĐT quốc gia (ECVN.gov), các sàn giao d ịch TMĐT B2B
  (Vnemart.com) cũng như các mô hình B2C (golmart.com.vn, Amazon.com), mô
  hình C2C (Ebay.com), hay các website của các công ty XNK… đều được coi
  chung là các ứng dụng TMĐT.
  – WTO: Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán
  hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên m ạng Internet,
  nhưng được giao nhận có thể hữu hình hoặc giao nhận qua internet dưới dạng
  số hoá.
  – AEC (Association for Electronic Commerce): Thương mại điện tử là làm
  kinh doanh có sử dụng các công cụ điện tử, định nghĩa này rộng, coi hầu h ết các
  hoạt động kinh doanh từ đơn giản như một cú điện thoại giao dịch đến những
  trao đổi thông tin EDI phức tạp đều là thương mại điện tử.
  Luật mẫu về Thương mại điện tử của Ủy ban liên hiệp quốc v ề lu ật
  thương mại quốc tế (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996)
  định nghĩa: Thương mại điện tử là việc trao đổi thông tin thương m ại thông
  qua các phương tiện điện tử, không cần phải in ra gi ấy b ất c ứ công đo ạn nào
  của toàn bộ quá trình giao dịch.
  “Thông tin” được hiểu là bất cứ thứ gì có thể truyền tải bằng kỹ thuận
  điện tử, bao gồm cả thư từ, các file văn bản, các cơ sở dữ liệu, các bản tính,
  các bản thiết kế, hình đồ hoạ, quảng cáo, hỏi hàng, đơn hàng, hoá đơn, bảng
  giá, hợp đồng, hình ảnh động, âm thanh…

  12

 13. “Thương mại” được hiểu theo nghĩa rộng, bao quát mọi vấn đề nảy
  sinh từ mọi mối quan hệ mang tính thương mại, dù có hay không có h ợp đ ồng.
  Các mối quan hệ mang tính thương mại bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các
  giao dịch sau đây: bất cứ giao dịch nào về cung cấp hoặc trao đ ổi hàng hoá
  hoặc dịch vụ; đại diện hoặc đại lý thương mại; uỷ thác hoa hồng; cho thuê dài
  hạn; xây dựng các công trình; tư vấn; kỹ thuật công trình; đầu tư c ấp v ốn;
  ngân hàng; bảo hiểm; thoả thuận khai thác hoặc tô nhượng; liên doanh và các
  hình thức khác về hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh; chuyên ch ở hàng hoá
  hay hành khách bằng đường biển, đường không, đường sắt hoặc đường bộ.
  Mặc dù môn học có tên gọi thương mại điện tử nhưng phạm vi nghiên
  cứu rộng hơn bao trùm lên cả các mô hình và các vấn đ ề kinh doanh đi ện t ử v ới
  mục đích trang bị các kiến thức, kỹ năng về thương mại và kinh doanh điện tử
  để người học áp dụng trong mọi lĩnh vực kinh doanh và các tổ chức liên quan.

  1.3. Các phương tiện thực hiện thương mại điện tử
  Các phương tiện thực hiện thương mại điện tử (hay còn gọi là ph ương
  tiện điện tử) bao gồm: điện thoại, fax, truyền hình, điện thoại không dây, các
  mạng máy tính có kết nối với nhau,… và mạng Internet. Tuy nhiên, th ương m ại
  điện tử phát triển chủ yếu qua Internet và thực sự trở nên quan trọng khi mạng
  Internet được phổ cập. Mặc dù vậy, gần đây các giao dịch thương mại thông
  qua các phương tiện điện tử đa dạng hơn, các thiết bị điện tử di đ ộng cũng d ần
  dần chiếm vị trí quan trọng, hình thức này được biết đến với tên g ọi th ương
  mại điện tử di động (Mobile-commerce hay M-commerce).
  – Điện thoại: là một phương tiện phổ thông, dễ sử dụng, và gần nh ư
  xuất hiện sớm nhất trong các phương tiện điện tử được đề cập. Một số dịch vụ
  có thể cung cấp trực tiếp qua điện thoại như dịch vụ bưu điện, ngân hàng, hỏi
  đáp, tư vấn, giải trí. Với sự phát triển của điện thoại di động, liên lạc qua v ệ
  tinh, ứng dụng của điện thoại đang và sẽ trở nên rộng rãi hơn. Nhưng điện
  thoại có một hạn chế là chỉ truyền tải được âm thanh và mọi cuộc giao dịch vẫn
  phải kết thúc bằng giấy tờ. Ngoài ra, chi phí giao dịch bằng điện tho ại, nh ất là
  giao dịch điện thoại đường dài, còn khá đắt. Thương mại điện tử vẫn sử dụng
  điện thoại như một công cụ quan trọng, tuy nhiên “điện thoại” được hiểu theo
  13

 14. nghĩa rộng, không giới hạn ở điện thoại cố định mà được hiểu là tất cả các hình
  thức giao tiếp bằng giọng nói thông qua các phương tiện điện tử: điện thoại qua
  Internet, “voice chat”, “voice message” qua Yahoo Messenger (YM) hay Skype…
  Đây cũng chính là lợi thế nổi bật của Internet với các ứng dụng truyền thoại qua
  môi trường này và các thiết bị điện tử như máy tính được sử dụng trong giao
  dịch thương mại điện tử này. Ví dụ: đàm phán, ký kết hợp đồng qua YM & th ư
  điện tử.
  – Máy fax: Có thể thay thế dịch vụ đưa thư và gửi công văn truy ền th ống.
  Tuy nhiên hạn chế của máy fax là chỉ truyền được văn bản viết, không truy ền
  tải được âm thanh, hình ảnh động, hình ảnh ba chiều. Fax qua Internet là một
  dịch vụ mới được ứng dụng khá rộng rãi để giảm chi phí trong giao dịch điện
  tử. Thiết bị điện tử cũng không giới hạn ở máy fax truy ền thống mà m ở rộng ra
  máy vi tính và các thiết bị điện tử khác sử dụng các ph ần m ềm cho phép g ửi và
  nhận văn bản fax. Hoạt động này cũng làm mở rộng khái niệm thương mại điện
  tử và những quy định về văn bản gốc, bằng ch ứng, văn bản do b ản g ốc c ủa fax
  trước đây là văn bản giấy, bản gốc của fax qua máy vi tính có th ể là văn b ản
  điện tử. Ví dụ: sử dụng winfax gửi văn bản word từ máy vi tính đến máy fax
  của đối tác.
  – Truyền hình: ngày nay, truyền hình trở thành một trong nh ững công c ụ
  điện tử phổ thông nhất. Truyền hình đóng vai trò quan trọng trong th ương mại,
  nhất là trong quảng cáo hàng hóa. Song truyền hình mới chỉ là một công cụ
  truyền thông một chiều, qua truyền hình, khách hàng không thể tìm kiếm được
  các chào hàng, không thể đàm phán với người bán về các điều khoản mua bán
  cụ thể. Gần đây, khi máy thu hình được kết nối v ới máy tính thì công d ụng c ủa
  nó được mở rộng hơn. Việc giao dịch và đàm phán bằng “video conference”
  thực hiện qua Internet trở nên quan trọng và đẩy mạnh th ương mại điện t ử khi
  tiết kiệm được thời gian và chi phí của các bên mà vẫn có hiệu quả nh ư đàm
  phán giao dịch trực tiếp truyền thống. Ví dụ: e-learning sử dụng video-
  conference và net-meeting
  – Máy tính và mạng Internet: thương mại điện tử chỉ thực sự có vị trí
  quan trọng khi có sự bùng nổ của máy tính và internet vào những năm 90 của th ế

  14

 15. kỷ 20. Máy tính và Internet giúp doanh nghiệp tiến hành giao d ịch mua bán, h ợp
  tác trong sản xuất, cung cấp dịch vụ, quản lý các hoạt động trong n ội b ộ doanh
  nghiệp, liên các các doanh nghiệp trên toàn cầu, hình thành các mô hình kinh
  doanh mới. Không chỉ giới hạn ở máy tính, các thiết bị điện tử và các mạng viễn
  thông khác cũng được ứng dụng mạnh mẽ vào thương mại làm đa dạng các
  hoạt động thương mại điện tử từ việc sử dụng thẻ thông minh trong thanh toán
  điện tử, mobile phone trong các giao dịch điện tử giá trị nhỏ, hệ thống th ương
  mại điện tử trong giao thông để xử lý vé tàu điện, xe bus, máy bay đến giao dịch
  chứng khoán, tài chính, ngân hàng điện tử, hai quan điện t ử trong nước và qu ốc
  tế. Những tập đoàn toàn cầu cũng chia sẻ thông tin trong ho ạt đ ộng th ương m ại
  qua mạng riêng của mình hoặc qua internet. Ví dụ: ngân hàng điện tử (e-
  banking), mua sắm điện tử (e-procurement).

  1.4. Hệ thống các hoạt động cơ bản trong thương mại điện tử
  Theo Micheal Porter, thương mại điện tử có thể ứng dụng vào tất cả các
  giai đoạn trong chuỗi giá trị. Tất nhiên, khi ứng dụng sâu và rộng th ương m ại
  điện tử ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, trở thành kinh doanh điện tử.

  15

 16. Hình 1.1. Ứng dụng thương mại điện tử trong các giai đoạn của chuỗi giá
  Mua sắm trực tuyến Outbound logistics Dịch vụ sau bán hàng
  – Mua nguyên liệu trực tuyến – Quản trị đặt hàng trực – Theo dõi bán hàng trực
  (sản xuất ô tô, máy bay…) tuyến tuyến
  – Đấu thầu trực tuyến để – Ký kết hợp đồng tự động – Hỗ trợ khách hàng trực
  mua nguyên liệu qua mạng tuyến
  – Kết nối ERP giữa các công – Cho phép khách hàng truy – Quản trị quan hệ khách
  ty và các nhà cung cấp xuất tới danh mục sản hàng
  – Chia sẻ thông tin nguyên phẩm mới và thời hạn giao – Quản trị bán phụ
  liệu sản xuất cho nhà cung hàng kiện/hàng thay thế
  cấp – Quản trị quá trình thực
  hiện hợp đồng

  Sản phẩm Inbound Outbound Marketing & Dịch vụ sau
  Xử lý
  và Dịch vụ Logistics nghiệp vụ Logistics Bán hàng bán hàng
  1 2 4 5 6
  3

  R&D điện tử Sản xuất điện tử Marketing điện tử
  – R&D trực tuyến – Sản xuất theo đơn – Marketing theo đối tượng
  – Thiết kế sản phẩm hàng của khách hàng khách hàng
  mới quần áo, máy tính – Hợp tác giữa nhà sản – Nghiên cứu thị trường điện tử
  – Phát triển sản phẩm xuất linh kiện và lắp – Quảng cáo điện tử
  mới nhanh hơn (ô tô) ráp – Tương tác với khách hàng
  – Chia sẻ kiến thức – Bán hàng trực tuyến
  – Kế hoạch hoá việc sử – Xử lý giao dịch trực tuyến
  dụng các nguồn lực – Định giá tương tác

  trị
  Nguồn: Marketing Management, Porter M.E. 2001

  1.5. Quá trình phát triển thương mại điện tử
  Thương mại điện tử phát triển qua 3 giai đoạn chủ yếu
  * Giai đoạn 1: Thương mại thông tin (i-commerce)
  Giai đoan nay đã có sự xuât hiên cua Website. Thông tin về hang hoa và
  ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́
  dich vụ cua doanh nghiêp cung như về ban thân doanh nghiêp đã được đưa lên
  ̣ ̉ ̣ ̃ ̉ ̣
  web. Tuy nhiên thông tin trên chỉ mang tinh giới thiêu và tham khao. Viêc trao đôi
  ́ ̣ ̉ ̣ ̉
  thông tin, đam phan về cac điêu khoan hợp đông, giữa doanh nghiêp với doanh
  ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̣
  nghiêp hay giữa doanh nghiêp với khach hang cá nhân chủ yêu qua email, diên
  ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̃
  đan, chat room…Thông tin trong giai đoan nay phân lớn chỉ mang tinh môt chiêu,
  ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀
  thông tin hai chiêu giữa người ban và mua con han chế không đap ứng được nhu
  ̀ ́ ̀ ̣ ́
  câu thực tê. Trong giai đoạn này người tiêu dùng có thể tiến hành mua hàng tr ực
  ̀ ́
  tuyến, tuy nhiên thì thanh toán vẫn theo phương thức truyền thống.
  16

 17. * Giai đoạn 2: Thương mại giao dịch (t-commerce)
  Nhờ có sự ra đời cua thanh toan điên tử mà thương mai điên tử thông tin
  ̉ ́ ̣ ̣ ̣
  đã tiên thêm môt giai đoan nữa cua quá trinh phat triên thương mai điên tử đó là
  ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̣
  thương mai điên tử giao dich. Thanh toan điên tử ra đời đã hoan thiên hoat đông
  ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣
  mua ban hang trực tuyên. Trong giai đoan nay nhiêu san phâm mới đã được ra đời
  ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉
  như sach điên tử và nhiêu san phâm số hoa.
  ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ́
  Trong giai đoạn này các doanh nghiêp đã x ây dựng mạng nội bộ nhằm
  chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, cũng nh ư ứng dụng
  các phần mềm quản lý Nhân sự, Kế toán, Bán hàng, Sản xuất, Logistics, ti ến
  hành ký kết hợp đồng điện tử
  * Giai đoạn 3: Thương mại cộng tác (c-Business)
  Đây là giai đoạn phát triển cao nhất của thương mại điện t ử hi ện nay.
  Giai đoan nay đoi hoi tinh công tac, phôi hơp cao giữa nôi bộ doanh nghiêp, doanh
  ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣
  nghiêp với nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước. Giai
  ̣
  đoan nay đoi hoi viêc ứng dung công nghệ thông tin trong toan bộ chu trinh từ đâu
  ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀
  vao cua quá trinh san xuât cho tới viêc phân phôi hang hoa.
  ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́
  Giai đoạn này doanh nghiệp đã triển khai các hệ thống phần mềm Quản
  lý khách hàng (CRM), Quản lý nhà cung cấp (SCM), Quản trị nguồn lực doanh
  nghiệp (ERP)
  Hình 1.2. Sơ đồ phát triển kinh doanh điện tử

  17

 18. Nguồn: UNCTAD, E-commerce development 2003

  1.6. Các vấn đề chiến lược trong thương mại điện tử
  Theo nghiên cứu của UNCTAD năm 2003, để phát triển th ương mại đi ện
  tử có 25 hoạt động các nước cần triển khai từ thấp đến cao. Đối với các nước
  phát triển có hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến thì vi ệc tri ển khai th ương
  mại điện tử sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Theo như nghiên cứu của
  UNCTAD, để phát triển thương mại điện tử các nước cần quan tâm, chú trọng
  nhất vào 4N trong thương mại điện tử bao gồm: Nhận thức, Nối mạng, Nhân
  lực và Nội dung. Thương mại điện tử là một lĩnh vực hoàn toàn mới nên việc
  nâng cao nhận thức về vai trò của thương mại là vô cùng quan trọng. Nâng cao
  nhận thức về thương mại điện tử sẽ giúp cho việc triển khai và phát triển
  thương mại điện tử được nhanh chóng hơn. Ngoài ra thương mại điện tử là một
  lĩnh vực rất rộng đòi hỏi sự phối hợp cao nên cần phải có sự kết nối t ốt gi ữa
  đẩy nhanh hoạt động thương mại với phát triển công ngh ệ thông tin. Đ ể làm
  được điều này đòi hỏi phải có một đội ngũ giỏi chuyên môn.

  18

 19. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay đối với thương mại điện tử gồm: thanh toán
  trực tuyến, an ninh, bảo mật trong giao dịch th ương mại điện t ử, ch ứng th ực

  Hạ tầng viễn thông
  Truy cập được vào internet
  Đội ngũ nhân lực
  Các thiết bị có khả năng truy cập internet (như máy tính cá
  nhân, PDA)
  Chính sách và kế hoạch của Chính phủ về phát tri ển ngành
  Mối quan tâm công nghệ thông tin
  của các nước Những mối đe doạ do tự do hóa mang lại
  đang phát triển Sử dụng các phần mềm phù hợp (hợp pháp, gọn nhẹ và chi phí
  và kém phát thấp)
  triển Máy tính có thể hiển thị ngôn ngữ địa phương
  Những nội dung đã được địa phương hóa
  Các cổng thông tin
  Chính phủ điện tử – các cơ sở hạ tầng do chính phủ cung cấp
  Các tiêu chuẩn về sản xuất, an toàn lao động và sức khỏe.
  Luật pháp về Công nghệ thông tin (các giao dịch điện tử, chữ ký
  điện tử, tội phạm máy tính)
  Vấn đề an ninh – thông tin, tính hệ thống, hệ thống mạng
  Vấn đề chứng thực, mã khoá
  Truy cập internet bằng băng thông rộng (tại doanh nghiệp, gia
  đình)
  Phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin
  Mối quan tâm Hợp tác về hệ thống mạng
  của các nước Các cơ hội do tự do hóa và khu vực hóa mang lại
  phát triển và Các chợ điện tử
  các tập đoàn Cơ sở hạ tầng cho việc thực hiện thanh toán qua mạng
  Bảo vệ người tiêu dùng
  công nghiệp
  Vấn đề chấp nhận xác thực liên quốc gia
  hàng đầu Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
  Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân

  điện tử quốc tế
  Hình 1.3. Các bước triển khai thương mại điện tử

  2. Đặc điểm, phân loại thương mại điện tử

  2.1. Đặc điểm của thương mại điện tử
  – Sự phát triển của thương mại điện tử gắn liền và tác đ ộng qua l ại
  với sự phát triển của ICT. Thương mại điện tử là việc ứng dụng công nghệ
  thông tin vào trong mọi hoạt động thương mại, chính vì lẽ đó mà sự phát triển
  của công nghệ thông tin sẽ thúc đẩy thương mại điện tử phát triển nhanh chóng,
  tuy nhiên sự phát triển của thương mại điện tử cũng thúc đẩy và g ợi m ở nhi ều

  19

 20. lĩnh vực của ICT như phần cứng và phần mềm chuyển dụng cho các ứng d ụng
  thương mại điện tử, dịch vụ thanh toán cho thương mại điện tử, cũng như đẩy
  mạnh sản xuất trong lĩnh vực ICT như máy tính, thi ết b ị vi ễn thông, thi ết b ị
  mạng.
  – Về hình thức: giao dịch thương mại điện tử là hoàn toàn qua mạng.
  Trong hoat đông thương mai truyên thông cac bên phai găp gỡ nhau trực tiêp để
  ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ́
  tiên hanh đam phan, giao dich và đi đên ký kêt hợp đông. Con trong hoat đông
  ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣
  thương mai điên tử nhờ viêc sử dung cac phương tiên điên tử có kết nối với
  ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣
  mạng toàn cầu, chủ yếu là sử dụng mạng internet, mà giờ đây cac bên tham gia
  ́
  vao giao dich không phai găp gỡ nhau trực tiêp mà vân có thể đam phan, giao dich
  ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̃ ̀ ́ ̣
  được với nhau dù cho cac bên tham gia giao dich đang ở bât cứ quôc gia nao. Ví
  ́ ̣ ́ ́ ̀
  dụ như trước kia muôn mua môt quyên sach thì bạn đọc phai ra tân cua hang để
  ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̀
  tham khao, chon mua môt cuôn sach mà minh mong muôn. Sau khi đa ̃ chon đ ược
  ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣
  cuôn sach cân mua thì người đọc phai ra quây thu ngân để thanh toan mua cuôn
  ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́
  sach đo. Nhưng giờ đây với sự ra đời cua thương mai điên tử thì chỉ cân có môt
  ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣
  chiêc may tinh và mang internet, thông qua vai thao tac kich chuôt, ng ười đ ọc
  ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣
  không cân biêt măt cua người ban hang thì họ vân có thể mua môt cuôn sach minh
  ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̃ ̣ ́ ́ ̀
  mong muôn trên cac website mua ban trực tuyên như amazon.com;
  ́ ́ ́ ́
  vinabook.com.vn.
  – Phạm vi hoạt động: trên khắp toàn cầu hay thị trường trong thương
  mại điện tử là thị trường phi biên giới. Điều này thể hiện ở chỗ mọi người ở
  tất cả các quốc gia trên khắp toàn cầu không phải di chuy ển t ới bất kì đ ịa đi ểm
  nào mà vẫn có thể tham gia vào cũng một giao dịch bằng cách truy cập vào các
  website thương mại hoặc vào các trang mạng xã hội.
  – Chủ thể tham gia: Trong hoạt động thương mại điện tử phải có tổi
  thiểu ba chủ thể tham gia. Đó là các bên tham gia giao dịch và không th ể thi ếu
  được tham gia của bên thứ ba đó là các cơ quan cung cấp dịch vụ mạng và cơ
  quan chứng thực, đây là những người tạo môi trường cho các giao dịch thương
  mại điện tử. Nhà cung cấp dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ mạng và cơ
  quan chứng thực có nhiệm vụ chuyển đi, lưu giữ các thông tin giữa các bên tham

  20

Download tài liệu Giáo trình Thương mại điện tử căn bản – ĐH Ngoại Thương File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button