[Download] Giáo trình quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi – Chương 5 – Tải về File Docx, PDF

Giáo trình quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi – Chương 5

Giáo trình quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi – Chương 5
Nội dung Text: Giáo trình quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi – Chương 5

Download


Nguồn nước và yêu cầu nước trong quy hoạch thuỷ lợi tổng hợp

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi – Chương 5 – Tải về File Docx, PDF

5.1. Nguồn nước sử dụng cho các ngành kinh tế quốc dân 5.1.1. Các nguồn nước mặt [25] 1. Lượng dòng chảy mặt Việt Nam có mạng sông, suối khá dày. Trên toàn lãnh thổ nếu chỉ tính những sông, suối có dòng chảy quanh năm thì mật độ sông, suối dao động từ nhỏ (0,3 km/km2) đến trung bình (0,6 km/km2) và lớn (4 km/km2). Mật độ sông suối khác biệt giữa các vùng phù hợp với phân hoá không gian của điều kiện khí hậu và…

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi – Chương 5 File Docx, PDF về máy

Giáo trình quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi – Chương 5

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi – Chương 5

 1. 127
  Ch−¬ng 5 – Nguån n−íc vµ yªu cÇu n−íc trong quy ho¹ch thñy lîi tæng hîp

  Ch−¬ng 5

  Nguån n−íc vμ yªu cÇu n−íc
  trong quy ho¹ch thuû lîi tæng hîp

  5.1. Nguån n−íc sö dông cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n

  5.1.1. C¸c nguån n−íc mÆt [25] 1. L−îng dßng ch¶y mÆt
  ViÖt Nam cã m¹ng s«ng, suèi kh¸ dµy. Trªn toµn l·nh thæ nÕu chØ tÝnh nh÷ng s«ng,
  suèi cã dßng ch¶y quanh n¨m th× mËt ®é s«ng, suèi dao ®éng tõ nhá (0,3 km/km2) ®Õn
  trung b×nh (0,6 km/km2) vµ lín (4 km/km2). MËt ®é s«ng suèi kh¸c biÖt gi÷a c¸c vïng phï
  hîp víi ph©n ho¸ kh«ng gian cña ®iÒu kiÖn khÝ hËu vµ cÊu tróc ®Þa chÊt, ®Þa h×nh. Tuy
  nhiªn mét c¸ch kh¸i qu¸t nhÊt cã thÓ ph©n cÊp mËt ®é s«ng suèi trªn l·nh thæ ViÖt Nam
  theo 5 cÊp nh− sau:
  – CÊp 1: MËt ®é b»ng 4 km/km2, víi ®Æc ®iÓm s«ng ngßi ph¸t triÓn dµy, ®Æc ®iÓm ph©n
  bè ë §«ng Nam ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Hång – Th¸i B×nh vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long.
  – CÊp 2: MËt ®é 1,5 ÷ 2 km/km2, ph©n bè ë nh÷ng khu trung t©m m−a lín cã nÒn ®Êt
  ®¸ thÊm Ýt nh− vïng Mãng C¸i, T©y C«n LÜnh, Hoµng Liªn S¬n, §Ìo Ngang.
  – CÊp 3: MËt ®é 1,0 ÷ 1,5 km/km2, ph©n bè ë nh÷ng vïng cã l−îng m−a t−¬ng ®èi lín
  (tõ 1.800 ÷ 2.000 mm), nh− vïng nói Hµ Giang, Tuyªn Quang, B¾c C¹n, Th¸i Nguyªn,
  §«ng TriÒu, B¶o Léc.
  – CÊp 4: MËt ®é tõ 0,5 ÷ 1km/km2, ph©n bè réng r·i nhÊt trªn l·nh thæ. §©y lµ nh÷ng
  vïng cã l−îng m−a trung b×nh 1.600 ÷ 1.800 mm, víi ®Þa h×nh ®åi nói thÊp hoÆc ®ång b»ng
  duyªn h¶i.
  – CÊp 5: MËt ®é tõ 0,3 ÷ 0,5 km/km2, ph©n bè ë vïng §ång V¨n, Méc Ch©u, KÎ Bµng,
  B¾c vµ Trung T©y Nguyªn, Ninh ThuËn, B×nh ThuËn. §Æc ®iÓm chung cña vïng nµy lµ Ýt
  m−a, ®é bèc h¬i lín, víi ®Êt ®¸ vµ c¸t, ®¸ v«i vµ cã tÇng phñ phong ho¸ dµy tõ bazan.
  B¶ng 5.1 – Sè l−îng s«ng chÝnh vµ phô l−u c¸c cÊp trªn l·nh thæ ViÖt Nam

  Sè l−îng phô l−u c¸c cÊp
  Sè l−îng
  H¹ng môc s«ng Vïng Vïng Vïng Vïng Vïng Vïng Tæng Tæng sè
  chÝnh I II III IV V VI sè
  Sè s«ng 106 583 808 583 224 51 5 2.254 2.360
  Tû lÖ % 4,5 24,7 34,2 24,7 9,5 2,2 0,2 95,5 100%

 2. 128 Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lîi

  B¶ng 5.2 – Ph©n cÊp s«ng theo diÖn tÝch l−u vùc [10]

  CÊp diÖn tÝch l−u vùc (km2)
  Tæng
  100 ÷ 501 ÷ 1001 ÷ 3001 ÷ 5001 ÷ 8001 ÷ 15001 ÷ 20001 ÷
  < 100 >30000 sè
  500 1h000 3000 5000 8000 15000 20000 30000
  s«ng
  Sè s«ng 1558 614 81 55 16 11 3 1 3 3 2345
  Tû lÖ (%) 66,44 26,18 3,45 2,35 0,68 0,47 0,13 0,04 0,13 0,13 100,0

  B¶ng 5.3 – ChiÒu dµi vµ diÖn tÝch l−u vùc s«ng

  DiÖn tÝch l−u vùc (km2)
  ChiÒu dµi s«ng
  TT HÖ thèng s«ng Ghi chó
  (km) Toµn Bé Trong n−íc Ngoµi n−íc
  1 Cöu Long 230 785000 71000 721000
  2 S«ng Hång 556 143600 61300 82300 §Õn S¬n T©y
  3 §ång Nai 635 42666 37394 5272
  4 S«ng M· 410 28400 17600 10800
  5 S«ng C¶ 361 27200 17730 9470
  6 S«ng Ba 388 13800 13800
  7 Kú Cïng – B»ng 243 12380 10902 1478
  8 Th¸i B×nh 288 12680 12680 – §Õn Ph¶ L¹i
  9 Thu Bån 205 10496 10496 –
  Ghi chó: §é dµi s«ng chØ tÝnh phÇn trong l·nh thæ ViÖt Nam

  2. ChÊt l−îng n−íc s«ng
  ChÊt l−îng n−íc s«ng ë ViÖt Nam dao ®éng theo vïng ®Þa lý. C¸c dßng ch¶y trong qu¸
  tr×nh vËn ®éng th−êng xuyªn bµo mßn bÒ mÆt l−u vùc, nh÷ng chÊt bÞ bµo mßn ®−îc chia
  thµnh 2 lo¹i: ChÊt bÞ hoµ tan trong n−íc vµ chÊt bÞ mßn tr«i theo dßng ch¶y (c¸t bïn hay
  cßn gäi lµ phï sa).
  a) Hµm l−îng cÆn l¾ng
  Tæng l−îng cÆn do c¸c s«ng ®æ ra biÓn hµng n¨m trung b×nh −íc tÝnh 200 triÖu
  tÊn/n¨m, trong ®ã cã 90% l−îng cÆn ®−îc t¹o ra vµo mïa m−a lò.
  Vµo mïa lò, ®é ®ôc cao, hµm l−îng cÆn lín h¬n nhiÒu vµ thay ®æi theo tõng thêi kú,
  ®é ®ôc cao nhÊt xuÊt hiÖn trong tÊt c¶ c¸c th¸ng cña mïa lò, nh−ng nãi chung, th¸ng cã
  dßng ch¶y lín nhÊt còng lµ th¸ng cã ®é ®ôc lín nhÊt.
  §é ®ôc nhá nhÊt th−êng xuÊt hiÖn trong c¸c th¸ng mïa c¹n lóc vËn tèc dßng ch¶y nhá
  nhÊt, ®«i khi ®é ®ôc gÇn nh− b»ng kh«ng.

 3. 129
  Ch−¬ng 5 – Nguån n−íc vµ yªu cÇu n−íc trong quy ho¹ch thñy lîi tæng hîp

  Theo tµi liÖu kh¶o s¸t, cã thÓ chia c¸c s«ng theo ®é ®ôc c¸c cÊp nh− sau:
  – §é ®ôc b»ng 100g/m3: Bao gåm l−u vùc c¸c s«ng thuéc tØnh Qu¶ng Ninh, l−u vùc
  s«ng Bøa ë Thµnh S¬n, s«ng Ng©n Phè, phÇn lín c¸c s«ng miÒn Trung, Nam Trung Bé vµ
  l−u vùc s«ng §ång Nai.

  – §é ®ôc tõ 100 ÷ 200 g/m3: L−u vùc s«ng L«, s«ng G©m, s«ng Ch¶y, trung l−u s«ng
  CÇu, h¹ l−u s«ng §µ, s«ng Thao, l−u vùc s«ng M·, s«ng C¶, s«ng Thu Bån.

  – §é ®ôc tõ 200 ÷ 300 g/m3: Th−îng l−u s«ng Th−¬ng, s«ng Lôc Nam, s«ng M·, (vïng
  T©y B¾c).
  – §é ®ôc 600 g/m3: Bao gåm l−u vùc s«ng L« – G©m, s«ng Kú Cïng, th−îng l−u s«ng
  §µ (tõ Lai Ch©u trë lªn).
  – §é ®ôc lín nhÊt ®o ®−îc t¹i tr¹m kh¶o s¸t Lµo Cai (trªn s«ng Thao) lµ 20,1 kg/s-km2.
  T¹i tr¹m Lai Ch©u (trªn s«ng §µ) lµ 27,8 kg/s-km2 vµ t¹i Hµ Giang lµ 10,8 kg/s-km2.
  b) C¸c chÊt hoµ tan
  – Kho¸ng vËt:
  ë ViÖt Nam, hµm l−îng kho¸ng vËt cña mét sè s«ng ®iÓn h×nh nh− sau: s«ng §ång
  Nai lµ 50 mg/l, s«ng Cöu Long lµ 150 mg/l, s«ng Hång lµ 200 mg/l.
  – §é pH:
  N−íc s«ng chÝnh ë ViÖt Nam th−êng cã ®é kiÒm trung tÝnh hoÆc yÕu, víi ®é pH tõ
  7 ÷ 8. N−íc s«ng §ång Nai cã ®é pH thÊp, ®Æc biÖt n−íc s«ng vïng §ång Th¸p M−êi cã
  ®é pH rÊt thÊp.
  – §é cøng:
  N−íc s«ng ViÖt Nam phÇn lín thuéc lo¹i mÒm vµ rÊt mÒm. N−íc s«ng §ång Nai cã
  ®é cøng nhá nhÊt.
  – Hµm l−îng ion chÝnh:

  Nh÷ng ion chñ yÕu trong n−íc s«ng bao gåm Ca2+, Mg2+, k+, HCO – , Cl- trong ®ã
  3

  HCO – chiÕm tû lÖ lín nhÊt råi ®Õn Ca2+.
  3

  – Hµm l−îng chÊt h÷u c¬:

  Trong sè c¸c chÊt h÷u c¬ SiO2 cã hµm l−îng cao nhÊt, c¸c Ion NH – , NO2-, NO – , PO –
  4 3 4

  chiÕm tû lÖ nhá kh«ng qu¸ vµi phÇn m−êi mg/l. Hµm l−îng Fe2+, Fe3+ nhá vµ phô thuéc vµo
  ®é pH.

 4. 130 Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lîi

  B¶ng 5.4 – L−u l−îng n−íc mÆt cña c¸c s«ng

  DiÖn tÝch l−u vùc
  §é s©u s«ng (cm) L−u l−îng (*1)
  (km2)
  TT HÖ thèng s«ng
  Trong Trong
  Toµn bé Toµn bé Toµn bé Trung b×nh
  n−íc n−íc
  1 B¾c – Kú Cïng 12888 10902 249 243 8,92/20,0 7,10/21
  93,0/33,0
  2 Hång – Th¸i B×nh 167700 86500 1126 556 137/26.0
  20,1/22,3 15,76/28,2
  3 M· – Chu 28400 17600 512 410
  530 360 24,2/28 19,46/34,6
  4 S«ng C¶ 27200 17730
  5 Thu Bån 10350 10350 205 205 19,3/58 19,3/58
  6 S«ng Ba 13800 13800 388 388 10,36/23,6 10,36/23,6
  30,6/22,6 29,2/24,6
  7 §ång Nai 44100 37400 635 635
  230 520,6/—- 29,6 (*2)/-
  8 Mª K«ng 795000 71000 4300
  9 C¶ n−íc 880/—– 324/30,9

  Trong ®ã: (*1) 8,92/20 (8,92 lµ l−u l−îng n−íc, km3/n¨m, 20 lµ m«®un dßng ch¶y, l/s-km2 vµ
  (*2) kh«ng tÝnh vïng T©y Nguyªn).

  Ngoµi ra, cßn cã trªn 659 hå chøa lín, trung b×nh vµ 3500 hå ®Ëp nhá kh¸c víi dung
  tÝch trªn 4 tû m3 n−íc, ch−a kÓ hå Hoµ B×nh vµ hå TrÞ An víi môc tiªu ph¸t ®iÖn lµ chñ yÕu.

  5.1.2. C¸c nguån n−íc ngÇm
  1. S¬ l−îc ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n
  Ph©n vïng ®Þa chÊt thuû v¨n (§CTV): PhÇn lôc ®Þa l·nh thæ ViÖt Nam ®−îc chia thµnh
  6 miÒn ®Þa chÊt thuû v¨n, trong ®ã bao gåm 17 phô miÒn:
  a) MiÒn §CTV §«ng B¾c Bé
  Thuéc miÒn kiÕn t¹o §«ng B¾c ViÖt Nam, cã ranh giíi ë vïng T©y B¾c Bé qua ®o¹n
  gÉy khóc cña s«ng Ch¶y, miÒn nµy chia lµm 2 phô miÒn §CTV vµ bao gåm 15 ®¬n vÞ sè
  l−îng. ChØ cã hai ®¬n vÞ cã triÓn väng lµ c¸c phøc hÖ chøa n−íc khe nøt carter trong c¸c
  thµnh t¹o cacbonat tuæi C – P vµ D2.
  b) MiÒn §CTV T©y B¾c Bé
  Thuéc miÒn kiÕn t¹o T©y B¾c ViÖt Nam. Ranh giíi vïng §CTV B¾c Trung Bé lµ khóc
  gÉy cña s«ng M·. MiÒn nµy ®−îc chia lµm 3 phô miÒn, bao gåm 19 ®¬n vÞ chøa n−íc. PhÇn
  lín c¸c phÇn chøa n−íc kh¸ nhiÒu n−íc lµ D2, P2, T2 – 3, T2, T1 – 2, vµ QII – III. TÇng chøa n−íc
  khe hë QII – III kh¸ giÇu n−íc, nh−ng phÇn lín bÞ nhiÔm mÆn. NhiÒu suèi n−íc nãng vµ n−íc
  kho¸ng ®−îc ph¸t hiÖn ë miÒn nµy.

 5. 131
  Ch−¬ng 5 – Nguån n−íc vµ yªu cÇu n−íc trong quy ho¹ch thñy lîi tæng hîp

  c) MiÒn §CTV ®ång b»ng B¾c Bé
  MiÒn nµy ®−îc ph¸c häa bëi ranh giíi tiÕp xóc gi÷a c¸c thµnh t¹o ®Ö tø ë ®ång b»ng
  víi c¸c ®¸ gèc ë r×a ®ång b»ng. MiÒn nµy chia lµm 3 phô miÒn (VÜnh Yªn – §å S¬n,
  Hµ Néi – Th¸i B×nh, S¬n T©y – Ninh B×nh): Bao gåm 9 ®¬n vÞ chøa n−íc, chØ cã 2 ®¬n vÞ
  chøa n−íc khe hë QIV vµ QII – III lµ giµu n−íc. Hµm l−îng chÊt r¾n hoµ tan (TDS) dao ®éng tõ
  200 ÷ 3.000 mg/l, phæ biÕn lµ tõ 500 ÷ 1000 mg/l. Vïng ven biÓn th−êng gÆp n−íc cã ®é
  kho¸ng chÊt cao.
  d) MiÒn §CTV B¾c Trung Bé
  Thuéc miÒn kiÕn t¹o s«ng C¶ – B¾c Tr−êng S¬n. Ranh giíi víi miÒn Nam Trung Bé vµ
  khóc g·y B×nh S¬n – Ngäc Linh. MiÒn nµy chia lµm 3 phô miÒn (M−êng TÌ – §iÖn Biªn,
  Hµ TÜnh, H−¬ng S¬n – B×nh S¬n): Bao gåm 18 ®¬n vÞ chøa n−íc, trong ®ã cã triÓn väng nhÊt lµ
  tÇng chøa n−íc khe hë trong tÇng trÇm tÝch QII – III vµ phøc hÖ chøa n−íc khe nøt carter trong
  tÇng C – P. L−îng chÊt hoµ tan dao ®éng tõ 100 mg/l ÷ 7.000 mg/l, th−êng gÆp 500 mg/l.
  e) MiÒn §CTV Nam Trung Bé
  Thuéc miÒn kiÕn t¹o Nam Trung Bé. Ranh giíi víi vïng ®ång b»ng Nam Bé vµ khóc
  g·y Bµ RÞa – Léc Ninh. MiÒn nµy chia lµm 3 phô miÒn §CTV (Kon Tum – T©y S¬n,
  Serepok – §µ L¹t) bao gåm 10 ®¬n vÞ chøa n−íc. HÇu hÕt lµ c¸c ®¬n vÞ nghÌo n−íc, chØ cã
  c¸c phøc hÖ chøa n−íc khe nøt trong c¸c thµnh t¹o Bazan (BQH – IV) vµ (BN2 – Q1) lµ kh¸
  phong phó. L−îng chÊt hoµ tan thÊp, n−íc siªu nh¹t ®Õn nh¹t. MiÒn nµy ph¸t hiÖn nhiÒu
  nguån n−íc kho¸ng, n−íc nãng.
  f) MiÒn §CTV ®ång b»ng Nam Bé
  Thuéc vÒ vïng Nam Bé. MiÒn nµy chia lµm 3 phô miÒn §CTV (T©y Ninh – Biªn Hoµ,
  Méc Ho¸ – Trµ Vinh vµ Long Xuyªn – B¹c Liªu) bao gåm 6 ®¬n vÞ chøa n−íc, trong ®ã cã
  3 ®¬n vÞ chøa n−íc khe hë (QIV, QII – III vµ N2), cã diÖn tÝch ph©n bè réng vµ phong phó vÒ
  n−íc, hµm l−îng chÊt r¾n hoµ tan thay ®æi phøc t¹p theo diÖn tÝch vµ ®é s©u, tõ nhá h¬n
  100 ÷ 6.000 mg/l, ®«i khi lín h¬n.
  2. Tr÷ l−îng n−íc ngÇm
  Khi th¨m dß, khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån n−íc ngÇm cã 2 vÊn ®Ò c¬ b¶n ph¶i ®−îc
  ®¸nh gi¸, nghiªn cøu chÝnh x¸c ®ã lµ: ChÊt l−îng vµ tr÷ l−îng n−íc.
  Trong Gi¸o tr×nh nµy, tr÷ l−îng n−íc ngÇm ®−îc ph©n chia thµnh 2 lo¹i: Tr÷ l−îng
  khai th¸c vµ tr÷ l−îng tiÒn n¨ng.
  a) Tr÷ l−îng khai th¸c
  Tr÷ l−îng khai th¸c n−íc ngÇm lµ l−îng n−íc tÝnh b»ng m3 trong mét ngµy ®ªm cã thÓ
  thu ®−îc b»ng c«ng tr×nh thu n−íc mét c¸ch hîp lý vÒ mÆt kü thuËt víi chÕ ®é khai th¸c
  nhÊt ®Þnh vµ chÊt l−îng n−íc tho¶ m·n yªu cÇu sö dông trong thêi gian tÝnh to¸n khai th¸c.

 6. 132 Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lîi

  HiÖn nay chóng ta ®· th¨m dß, thu thËp sè liÖu vÒ tr÷ l−îng khai th¸c n−íc ngÇm cña
  c¸c thµnh t¹o ®Þa chÊt kh¸c nhau ë 150 vïng trong ph¹m vi l·nh thæ n−íc ta.
  b) Tr÷ l−îng tiÒm n¨ng
  Tr÷ l−îng tiÒn n¨ng cña n−íc ngÇm ®−îc ®¸nh gi¸ trªn c¬ së tÝnh to¸n tr÷ l−îng ®éng
  tù nhiªn. Theo c¸c tiªu chuÈn cña ViÖt Nam: Tr÷ l−îng ®éng tù nhiªn lµ l−u l−îng n−íc
  ngÇm ë mét mÆt c¾t nµo ®ã cña tÇng chøa n−íc, nh÷ng sè liÖu tÝnh to¸n ®−îc thèng kª trong
  b¶ng 5.5 cho thÊy tiÒm n¨ng n−íc ngÇm cña ViÖt Nam rÊt lín (1.513 m3/s) nh−ng ph©n bè
  kh«ng ®Òu theo c¸c miÒn ®Þa chÊt thuû v¨n còng nh− c¸c thµnh t¹o ®Þa chÊt kh¸c nhau.
  B¶ng 5.5 – Tr÷ l−îng khai th¸c n−íc ngÇm (12/1989)

  Tr÷ l−îng n−íc ngÇm (m3/ng)
  C¸c thµnh t¹o ®Þa chÊt
  A-B C1 C2
  C¸t biÓn hiÖn t¹i 2.600 12.000 7.800
  C¸t cuéi sái aluvi 855.000 1.967.000 6.044.000
  §¸ cacbonat (chñ yÕu ®¸ v«i) 13.800 159.000 2.617.000
  §¸ lôc nguyªn 106.000 280.000 2.227.000
  Phun trµo Bazan 35.400 170.000 2.710.800
  §¸ biÕn chÊt 8.600 7.000 46.600
  §¸ nguån gèc hçn hîp 54.400 105.000 1.146.800
  Tæng céng 1.075.800 2.700.000 14.799.200
  Trong ®ã: CÊp A – B lµ tr÷ l−îng ®· ®−îc th¨m dß chi tiÕt cã thÓ ®−a vµo thai th¸c ngay;
  CÊp C1 lµ tr÷ l−îng ch−a ®−îc th¨m dß chi tiÕt, ë giai ®o¹n t×m kiÕm;
  CÊp C2 lµ tr÷ l−îng míi ®−îc th¨m dß s¬ bé, muèn ®−a vµo thai th¸c cÇn ®−îc kiÓm tra tØ mØ h¬n.

  B¶ng 5.6 – Tr÷ n−íc ®éng tù nhiªn cña n−íc ngÇm ë c¸c miÒn §CTV kh¸c nhau ®èi
  víi tõng thµnh t¹o ®Þa chÊt

  C¸c miÒn ®Þa chÊt thuû v¨n (m3/s) Tæng cña mçi
  Thµnh t¹o ®Þa chÊt %
  thµnh t¹o
  I II III IV V VI ®Þa chÊt
  Bë rêi 2,25 9,09 88,87 83,17 48,53 158,30 390,21 27,6
  Lôc nguyªn 35,85 27,78 120,51 47,52 231,66 16,4
  Phun trµo 0,09 2,57 13,00 51,33 66,99 4,7
  X©m nhËp 47,13 26,90 72,90 108,62 255,56 18,1
  Cacbonat 12,50 40,79 22,80 76,09 5,4
  BiÕn chÊt 27,68 86,94 69,56 62,84 247,03 17,5
  Hçn hîp 13,16 47,74 85,03 145,93 10,3
  Céng theo miÒn §CTV 138,66 241,81 88,87 466,97 318,84 158,30 1.413,45 100,0
  Tû lÖ l−îng tõng miÒn so
  9,8 17,1 6,3 33,0 22,6 11,2 100,0
  víi toµn l·nh thæ (%)

 7. 133
  Ch−¬ng 5 – Nguån n−íc vµ yªu cÇu n−íc trong quy ho¹ch thñy lîi tæng hîp

  5.2. Nhu cÇu n−íc cña c¸c ngµnh tiªu hao n−íc
  Nhu cÇu n−íc cña c¸c ngµnh kinh tÕ cã thÓ chia thµnh 2 lo¹i: Ngµnh sö dông n−íc vµ
  ngµnh tiªu hao n−íc.
  • Ngµnh sö dông n−íc lµ ngµnh mµ n−íc sau khi ®−îc sö dông nã kh«ng tiªu hao vÒ
  l−îng vµ còng kh«ng lµm thay ®æi chÊt l−îng n−íc, vÝ nh− ph¸t ®iÖn, vËn t¶i thuû, ng−
  nghiÖp, du lÞch…
  • Ngµnh tiªu hao n−íc lµ ngµnh mµ n−íc sau khi ®−îc sö dông nã tiªu hao vÒ l−îng
  vµ còng bÞ thay ®æi chÊt l−îng n−íc, nªn cã thÓ kh«ng sö dông l¹i ®−îc nguån n−íc nµy vÝ
  nh− ngµnh n«ng nghiÖp, cÊp n−íc sinh ho¹t, cÊp n−íc c«ng nghiÖp…
  Sau ®©y chóng ta sÏ x¸c ®Þnh nhu cÇu n−íc cña c¸c ngµnh tiªu hao n−íc:
  5.2.1. Yªu cÇu n−íc trong n«ng nghiÖp
  Yªu cÇu n−íc trong n«ng nghiÖp phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè phøc t¹p nh−: C¸c yÕu tè
  khÝ hËu, thæ nh−ìng ®Êt ®ai, lo¹i c©y trång, thêi gian sinh tr−ëng cña c©y trång, quy m« cña
  hÖ thèng t−íi…
  Yªu cÇu n−íc trong n«ng nghiÖp t¹i mÆt ruéng ®−îc biÓu thÞ b»ng c¸c chØ tiªu vÒ chÕ
  ®é t−íi cho c¸c lo¹i c©y trång (møc t−íi mçi lÇn, møc t−íi tæng céng, sè lÇn t−íi, hÖ sè
  t−íi, thêi gian t−íi mçi lÇn – xem ch−¬ng 3).
  Yªu cÇu n−íc trong n«ng nghiÖp t¹i c«ng tr×nh ®Çu mèi ®−îc thÓ hiÖn b»ng ®−êng qu¸
  tr×nh l−u l−îng yªu cÇu t¹i ®Çu mèi. ViÖc x¸c ®Þnh ®−êng qu¸ tr×nh l−u l−îng yªu cÇu t¹i
  ®Çu mèi sÏ ®−îc giíi thiÖu chi tiÕt trong ch−¬ng 9 cña gi¸o tr×nh nµy.
  5.2.2. Nhu cÇu n−íc trong ch¨n nu«i
  Nhu cÇu n−íc cho ch¨n nu«i ®−îc tÝnh cho ®Çu c¸c sóc vËt ch¨n nu«i. Theo kinh
  nghiÖm ch¨n nu«i ë c¸c tr¹m tËp trung ë Méc Ch©u – S¬n La th× l−îng n−íc uèng cho ®¹i
  gia sóc tèi thiÓu lµ 20 l/ngµy-®ªm. L−îng n−íc nµy chiÕm kho¶ng 20% tæng nhu cÇu n−íc
  cña vËt nu«i gåm c¶ n−íc cho vÖ sinh, m«i tr−êng.
  B×nh qu©n x¸c ®Þnh:
  135 l/ngµy/con: §èi víi ®¹i gia sóc.
  50 l/ngµy/con: §èi víi lîn.
  11 l/ngµy/con: §èi víi gia cÇm.
  5.2.3. Nhu cÇu dïng n−íc cho c«ng nghiÖp
  L−îng n−íc dïng cho c«ng nghiÖp gåm l−îng n−íc trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm, n−íc t¹o
  ra m«i tr−êng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp, n−íc ®Ó pha lo·ng chÊt th¶i vµ n−íc sinh ho¹t cho
  c«ng nh©n trong hµng rµo nhµ m¸y. Tæng l−îng n−íc dïng trong c«ng nghiÖp ®−îc tiªu
  chuÈn ho¸ theo ®¬n vÞ s¶n phÈm.
  Trong ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam hiÖn nay, n−íc dïng cho c«ng nghiÖp ®−îc tiªu chuÈn
  ho¸ c¸c ngµnh nh− b¶ng 5.7.

 8. 134 Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lîi

  B¶ng 5.7 – ChØ tiªu dïng n−íc theo s¶n phÈm cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam

  Tæng nhu
  §¬n vÞ L−îng L−îng
  cÇu n−íc
  s¶n phÈm n−íc bæ n−íc håi
  TT Tªn ngµnh Ghi chó
  dïng
  (®v) sung (%) quy (%)
  (m3/®v)
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  I Ngµnh n¨ng l−îng
  140 ÷ 145 10 ÷ 15
  1 NM NhiÖt ®iÖn 1000 KWh 90 SD tuÇn
  hoµn
  130 ÷ 145 10 ÷ 15
  2 NhiÖt ®iÖn c«ng suÊt trªn 500 KW 1001 KWh 90 nt
  0,01 ÷ 0,02
  3 NM lo¹i nhá 1 M· lùc 100 100 SD th¼ng
  0,02 ÷ 0,03
  4 §«ng c¬ Diesel 2 M· lùc 100 100 nt
  3÷5
  5 §Çu m¸y xe löa 1 giê 100 100 nt
  Th¶i tro xØ than b»ng ®−êng èng
  0,01 ÷ 0,05
  6 1 tÊn 100 100 nt
  φ80 ÷ 120
  II Ngµnh luyÖn kim
  A LuyÖn kim ®en
  1 NM liªn hiÖp luyÖn gang thÐp SD tuÇn
  200 ÷ 500 15 ÷ 35
  (kh«ng kª kh©u khai th¸c quÆng) 1 tÊn 85 hoµn hoÆc
  trùc tiÕp
  2 Riªng luyÖn thÐp lß BÐc So Man 1 tÊn 15 6 nt
  3 Riªng luyÖn thÐp lß M¸c tanh 1 tÊn 16 4 nt
  4 Riªng luyÖn thÐp lß ®iÖn 1 tÊn 18 6 nt
  5÷7
  5 C¸n thÐp s¬ bé 1 tÊn 100 100 SD th¼ng
  6 C¸n thÐp võa 1 tÊn 16 100 100 nt
  7 C¸n thÐp máng 1 tÊn 22 100 100 nt
  B LuyÖn kim mµu
  120 ÷ 140 10 ÷ 15
  1 XN khai th¸c quÆng b« xÝt 1 tÊn 85 SD tuÇn
  hoµn
  2 XN khai th¸c quÆng b« ch× 1 tÊn 10 15 80 nt
  3 XN khai th¸c quÆng b« kÏm 1 tÊn 8 15 80 nt
  4 XN khai th¸c quÆng b« ®ång 1 tÊn 4 20 70 nt
  100 ÷ 120 10 ÷ 15
  5 NM luyÖn nh«m 1 tÊn 85 nt
  300 ÷ 400
  6 NM luyÖn ch× 1 tÊn 15 80 nt
  500 ÷ 600
  7 NM luyÖn kÏm 1 tÊn 15 80 nt
  500 ÷ 600
  8 NM luyÖn ®ång 1 tÊn 15 80 nt
  130 ÷ 150 12 ÷ 15
  9 NMSX ®iÖn cùc 1 tÊn 85 SD th¼ng
  SD tuÇn
  1 tÊn
  10 NMKT Cr b»ng n−íc 1300 20 80 hoµn

 9. 135
  Ch−¬ng 5 – Nguån n−íc vµ yªu cÇu n−íc trong quy ho¹ch thñy lîi tæng hîp

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  III Ngµnh khai th¸c than
  0,2 ÷ 0,6
  1 XNKT than hÇm má 1 tÊn 100 100 SD th¼ng
  2 XN sµng than 1 tÊn 1 100 nt
  24 ÷ 3 0 10 ÷ 15
  3 XN luyÖn than cèc 1 tÊn 90 nt
  1 tÊn
  NÕu vËn chuyÓn than b»ng ®−êng
  4 3 80 nt
  èng φ 80 -120
  IV Ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o
  SD tuÇn
  60 ÷ 7 0 25 ÷ 30
  1 NMCT m¸y c¸i nÆng 1 tÊn 75 hoµn hoÆc
  trùc tiÕp
  10 ÷ 2 5 5 ÷ 10
  2 NMCT m¸y n«ng nghiÖp 1 tÊn 90 nt
  10 ÷ 25
  3 NMCT m¸y lµm ®−êng 1 tÊn 100 100 SD th¼ng
  15 ÷ 2 5
  4 NMCT m¸y dÖt 1 tÊn 100 100 nt
  5 NMCT m¸y c«ng cô 1 tÊn c.t 5 100 100 nt
  2,5 ÷ 3,5
  6 Ph©n x−ëng gia c«ng nhiÖt 1 tÊn c.t 100 100 nt
  7 Ph©n x−ëng nÐn ®Ëp 1 tÊn c.t 4 100 100 nt
  10 ÷ 30
  8 NMCT m¸y thùc phÈm tÊn sphÈm 100 100 nt
  9 NMSX « t« tÊn sphÈm 100 100 80 nt
  10 NMSX m¸y kÐo 1 chiÕc 250 100 80 nt
  11 NMSX æ bi 1 chiÕc 200 100 80 nt
  12 NMSX m« t« 1 chiÕc 30 75 100 nt
  13 NMSX xe ®¹p 1 chiÕc 25 60 100 nt
  V Ngµnh ho¸ chÊt
  100 ÷ 170 10 ÷ 20
  1 NMSX xót (NaOH) 1 tÊn 100 SD th¼ng
  2 NMSX a xÝt (H2SO4)) 1 tÊn 70 10 100 nt
  SD tuÇn
  3 NMSX a xÝt HNO3 m¹nh 1 tÊn 75 10 8 hoµn
  4 NMSX a xÝt HNO3 yÕu 1 tÊn 150 10 8 nt
  500 ÷ 600
  5 NMSX Amoniac 1 tÊn 10 90 SD th¼ng
  6 SX tõ than gÇy 1 tÊn 450 10 90 nt
  7 SX tõ khÝ lß cèc 1 tÊn 630 10 90 nt
  8 SX tõ khÝ thiªn nhiªn 1 tÊn 280 10 90 nt
  9 SX tõ Vaphthaline 1 tÊn 648 10 90 nt
  SD tuÇn
  10 NMSX Ka li 1 tÊn 4 40 95 hoµn hoÆc
  trùc tiÕp

 10. 136 Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lîi

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  SD tuÇn
  11 NMSX Super phèt ph¸t 1 tÊn 23 40 80 hoµn hoÆc
  trùc tiÕp
  12 NMSX Clo láng 1 tÊn 15 40 100 nt
  0,1 ÷ 0,5
  1 m3
  13 NMSX ¤ xi (O2) 40 8 nt
  1 m3
  14 NMSX L−u huúnh 40 40 75 nt
  3
  15 NMSX §Êt ®Ìn 1m 50 25 95 nt
  60 ÷ 80
  3
  16 NMSX S¬n Aniler 1m 35 100 SD th¼ng
  1 m3
  17 NMSX que hµn 10 10 SD th¼ng
  VI Ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ
  250 ÷ 300
  1 m3
  1 NM liªn hîp dÖt 50 100 SD th¼ng
  3
  2 NM dÖt v¶i vãc 1m 250 50 100 nt
  1 m3
  3 NM liªn hîp dÖt gai ®ay 300 50 100 nt
  125 ÷ 200
  1 m3
  4 NM dÖt kim 50 100 nt
  3
  5 NM dÖt v¶i b¹t 1m 40 100 nt
  1 m3
  6 NM dÖt len, nØ, da 325 100 nt
  1 m3
  7 NM dÖt kh¨n mÆt tr¾ng 40 100 nt
  3
  8 NM dÖt kh¨n mÆt mµu 1m 120 100 nt
  500 ÷ 600
  3
  9 NMSX giÊy ®en 1m 100 nt
  800 ÷ 900
  1 m3
  10 NMSX giÊy tr¾ng 100 nt
  62 ÷ 100
  1 m3
  11 NMSX b×a c¸t t«ng 100 nt
  12 Ph©n x−ëng c¬ b¶n
  1 m3
  Thuéc da cøng 100 100 nt
  3
  Thuéc da bét c¸m 1m 2500 100 nt
  3
  Thuéc da mÒm 1m 3500 100 nt
  13 Ph©n x−ëng s¶n xuÊt phô
  6÷7
  1 m3
  TÈy röa 100 nt
  6÷7
  3
  SX keo d¸n 1m 100 nt
  3
  §ãng giÇy 10 ®«i 20 100 nt
  VII Ngµnh vËt liÖu x©y dùng
  SD tuÇn
  4÷5
  103 ®«i
  1 NMSX xi m¨ng 25 80 hoµn hoÆc
  trùc tiÕp
  103 m2
  2 NMSX kÝnh x©y dùng 300 30 9 SD th¼ng

 11. 137
  Ch−¬ng 5 – Nguån n−íc vµ yªu cÇu n−íc trong quy ho¹ch thñy lîi tæng hîp

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  SD tuÇn
  3 2
  hoµn
  3 NMSX vËt liÖu lµm nhµ 10 m 30 50 7
  3
  4 NMSX bª t«ng 10 m 175 50 7 nt
  103 viªn
  5 NMSX g¹ch nung 1 10 nt
  103 viªn
  6 NMSX ngãi nung 2 100 nt
  0,4 ÷ 0,6
  3
  7 NMSX ®å gèm 10 viªn 100 nt
  VIII C«ng nghiÖp giÊy, chÕ biÕn vµ thuû ph©n gç
  1 NM Xenlulo liªn hîp
  XN Xenlulo tÊn sphÈm 350 SD trùc tiÕp
  30 ÷ 50
  XN gç, bao b× tÊn sphÈm nt
  30 ÷ 40
  XN giÊy tÊn sphÈm nt
  2 NM thuû ph©n
  SX r−îu 10 lÝt 1,5 SD trùc tiÕp
  SX men 1 tÊn 400 nt
  3 C−a xÎ liªn hîp
  SX gç d¸n, mïn c−a tÊn sphÈm 3 SD trùc tiÕp
  SX gç d¸n Ðp sîi tÊn sphÈm 30 nt
  4 NM sîi nh©n t¹o
  Sîi vitc« tÊn sphÈm 1000 SD trùc tiÕp
  SD tuÇn
  500 ÷
  hoµn hoÆc
  Sîi xa pr«n tÊn sphÈm 5000
  700
  trùc tiÕp
  IX C«ng nghiÖp thùc phÈm
  1 XN liªn hîp c¸ kh«ng cã −íp l¹nh tÊn sphÈm 15 SD trùc tiÕp
  10 ÷ 15
  2 XN thÞt liªn hîp tÊn sphÈm nt
  3 XN ®ãng thÞt hép 1000 hép 2 nt
  4 XN gµ vÞt liªn hîp tÊn sphÈm 10 nt
  SD tuÇn
  5 DÇu th¶o méc tÊn sphÈm 8 2,5 hoµn
  SD tuÇn
  5 ÷ 10 3÷5 hoµn hoÆc
  6 S÷a hép ®Æc tÊn sphÈm
  trùc tiÕp
  3÷5 2÷3
  7 S÷a hép kh« tÊn sphÈm nt
  SD tuÇn
  10 ÷ 15 5÷8
  8 Pho m¸t tÊn sphÈm hoµn

 12. 138 Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lîi

  5.2.4. X¸c ®Þnh nhu cÇu n−íc cho sinh ho¹t
  N−íc dïng cho sinh ho¹t gåm 2 khu vùc: §« thÞ vµ n«ng th«n.
  Tiªu chuÈn n−íc dïng cho ®« thÞ th−êng phô thuéc vµo lo¹i ®« thÞ vµ ®iÒu kiÖn khÝ hËu.
  Tiªu chuÈn dïng n−íc dïng cho n«ng th«n phô thuéc vµo khu vùc ®ång b»ng hay
  miÒn nói, ®ång thêi còng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn khÝ hËu.
  1. N−íc sinh ho¹t cho ®« thÞ
  a) Ph©n lo¹i ®« thÞ
  Theo quyÕt ®Þnh 132 H§BT ngµy 05/05/1990 cã 5 lo¹i ®« thÞ:
  • §« thÞ lo¹i 1
  Lµ lo¹i ®« thÞ lín d©n sè tõ 1 triÖu d©n trë lªn, c¬ së h¹ tÇng vµ m¹ng l−íi c«ng tr×nh
  c«ng céng ®−îc x©y dùng ®ång bé. Theo quy ®Þnh trªn th× cã 5 ®« thÞ lo¹i 1 lµ Thñ ®« Hµ
  Néi, TP. Hå ChÝ Minh, TP. H¶i Phßng, TP. §µ N½ng, TP. CÇn Th¬.
  • §« thÞ lo¹i 2
  Lµ ®« thÞ cã d©n sè tõ 350.000 ®Õn d−íi 1 triÖu ng−êi, cã c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c c«ng
  tr×nh c«ng céng ®−îc x©y dùng nhiÒu mÆt vµ tiÕn tíi ®ång bé. Víi tiªu chuÈn nµy th× c¸c ®«
  thÞ lo¹i 2 lµ Nam §Þnh, Bµ RÞa – Vòng Tµu, HuÕ, Biªn Hoµ…
  • §« thÞ lo¹i 3
  Lµ ®« thÞ cã d©n sè tõ 100.000 ®Õn 350.000, cã c¬ së h¹ tÇng vµ m¹ng l−íi c«ng tr×nh
  c«ng céng ®−îc x©y dùng nhiÒu mÆt. C¸c ®« thÞ lo¹i 3 gåm cã ViÖt Tr×, Th¸i Nguyªn, H¹
  Long, §µ L¹t…
  • §« thÞ lo¹i 4
  Lµ ®« thÞ cã d©n sè tõ 30.000 ®Õn d−íi 100.000 (vïng nói cã thÓ thÊp h¬n), ®· vµ ®ang
  x©y dùng h¹ tÇng kÜ thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng tõng phÇn. C¸c ®« thÞ lo¹i 4 gåm
  phÇn lín c¸c thÞ x·, tØnh lþ.
  • §« thÞ lo¹i 5
  Lµ lo¹i ®« thÞ nhá d©n sè tõ 4.000 ®Õn 30.000 (vïng nói cã thÓ thÊp h¬n). B−íc ®Çu
  x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng vµ h¹ tÇng kÜ thuËt. §« thÞ lo¹i 5 gåm phÇn lín c¸c thÞ trÊn,
  huyÖn lþ vµ mét sè ®Çu mèi giao th«ng.
  Theo c¸ch ph©n cÊp nh− trªn th× toµn bé l·nh thæ cã 521 ®« thÞ c¸c lo¹i trong ®ã cã 84
  ®« thÞ tõ thÞ x· trë lªn, tøc tõ ®« thÞ cÊp 4 trë lªn.
  Tiªu chuÈn cÊp n−íc phô thuéc vµo lo¹i ®« thÞ ®ång thêi còng phô thuéc vµo khÝ hËu.
  Trong x©y dùng quy ho¹ch ®« thÞ chia lµm 5 vïng khÝ hËu.
  – Vïng 1 gåm miÒn nói ®ång b»ng B¾c Bé vµ Trung bé
  – Vïng 2 gåm ®ång b»ng B¾c Bé vµ B¾c Trung bé.
  – Vïng 3 gåm Nam Trung bé.
  – Vïng 4 gåm toµn bé T©y Nguyªn vµ vïng nói §«ng Nam bé.
  – Vïng 5 gåm vïng ®ång b»ng ven biÓn Nam Trung bé vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long.

 13. 139
  Ch−¬ng 5 – Nguån n−íc vµ yªu cÇu n−íc trong quy ho¹ch thñy lîi tæng hîp

  NÕu tÝnh tõ cÊp 4 trë lªn th× vïng 1 cã 15 ®« thÞ, vïng 2 cã 28 ®« thÞ, vïng 3 cã 9 ®«
  thÞ, vïng 4 cã 5 ®« thÞ vµ vïng 5 cã 27 ®« thÞ. Nh− vËy c¸c ®« thÞ phÇn lín n»m ë ®ång
  b»ng B¾c vµ Nam bé. Sè d©n ë c¸c ®« thÞ cÊp 4 trë lªn tÝnh tíi n¨m 1990 cã 9,173 triÖu
  ng−êi trong tæng sè d©n ®« thÞ toµn quèc lµ 13,619 triÖu ng−êi, nghÜa lµ cßn 4,446 triÖu d©n
  sèng trong c¸c ®« thÞ lo¹i 5 tøc c¸c thÞ trÊn, chiÕm 33% sè d©n sèng ë ®« thÞ.
  HiÖn nay sè d©n ®« thÞ ®· t¨ng lªn nhiÒu trong mÊy n¨m gÇn ®©y, n¨m 1995 −íc tÝnh
  sè d©n ®« thÞ kho¶ng 17 triÖu ng−êi chiÕm 23% tæng d©n sè ViÖt Nam.
  b) HiÖn tr¹ng cÊp n−íc ®« thÞ
  Trong mÊy n¨m võa qua møc cÊp n−íc cho ®« thÞ cßn rÊt thÊp, chØ vµo kho¶ng 68%
  d©n sè ë ®« thÞ ®−îc cÊp n−íc víi møc rÊt thÊp. ë c¸c ®« thÞ lo¹i 1 míi cã 86% sè d©n ®−îc
  cÊp 70 ÷ 80 l/ng−êi/ngµy. ë ®« thÞ lo¹i 2 míi cã 40 ÷ 70% d©n sè ®−îc cÊp víi møc
  50 ÷ 80 l/ng−êi/ngµy.
  D−íi ®©y lµ hiÖn tr¹ng cÊp n−íc ë c¸c vïng.
  Tuy tû lÖ sè d©n ®−îc cÊp ë thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh cao nh−ng
  chØ 70% sè ng−êi ®−îc cÊp cã m¸y n−íc t¹i nhµ cßn l¹i lµ dïng vßi n−íc c«ng céng. Thêi
  gian cÊp n−íc kh«ng liªn tôc, ë Hµ Néi b×nh qu©n chØ ®−îc cÊp trong 12h mét ngµy.
  L−îng n−íc ngoµi c«ng t¬ cßn chiÕm tû lÖ cao 53% ®èi víi Hµ Néi, 41% ®èi víi thµnh
  phè Hå ChÝ Minh. HiÖn nay do ch−a tÝnh ®ñ ®Çu vµo nªn gi¸ thµnh cÊp n−íc ë ViÖt Nam
  vµo lo¹i thÊp nhÊt ë ch©u ¸. ë thµnh phè Hå ChÝ Minh gi¸ thµnh chØ 0,0125 USD/m3, ë
  Hµ Néi 0,0094 USD/m3, trong khi ®ã phÝ n−íc l¹i t−¬ng ®èi cao do l−îng n−íc ngoµi c«ng
  t¬ cßn chiÕm tû lÖ lín b×nh qu©n ë Hµ Néi 0,032 USD/m3, ë thµnh phè Hå ChÝ Minh
  0,044 USD/m3; nh−ng gi¸ n−íc cho n−íc sinh ho¹t t¹i c«ng t¬ lµ 0,053 USD/m3 ë Hµ Néi
  vµ 0,076 USD/m3 ë thµnh phè Hå ChÝ Minh. Gi¸ n−íc cho c«ng nghiÖp tõ 0,107 USD/m3
  ®Õn 0,133 USD/m3, gi¸ n−íc dÞch vô 0,267 USD/m3 cho c¶ Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ
  Minh, gi¸ n−íc cho ng−êi n−íc ngoµi ë mäi n¬i 0,45 USD/m3.
  B¶ng 5.8 – HiÖn tr¹ng cÊp n−íc ®« thÞ trªn l·nh thæ
  (theo tµi liÖu ®iÒu tra cña Bé X©y dùng)

  Tiªu chuÈn
  D©n sè L−îng n−íc
  (l/ngµy/ng−êi)
  Tû lÖ L−îng Tû lÖ
  Vïng khÝ hËu Sè ®« trong vïng sinh ho¹t
  ®−îc cÊp cÊp (1000 n−íc sinh
  (1000m3/ B×nh qu©n B×nh
  vµ ®« thÞ thÞ (1000
  n−íc (%) m3/ngµy) ho¹t (%) ng−êi qu©n
  ng−êi) ngµy)
  ®−îc cÊp ®« thÞ
  (1) (8) (9)
  (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  51 72,7 30 21,81
  15 734,58
  I 60 32
  II 28 2592,17 74,1 674,7 22 148,43 77 57
  III 9 1088,79 42,4 77,1 30 23,13 50 21
  IV 5 343,88 67,6 52,6 25 13,15 56 38

 14. 140 Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lîi

  (1) (8) (9)
  (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  V 27 4474,51 73,3 767,9 25 191,97 58 43
  VI 84 9172,83 68,5 1645 25 411,25 65 45
  TP. Hå ChÝ Minh 2806,13 86 580 30 174 72 62
  TP. Hµ Néi 906,21 85 320 20 64 83 70
  TP. H¶i Phßng 384,33 86 117 25 29,25 88 76
  TP. §µ N½ng 370,06 38 37 30 11,1 79 30
  TP. CÇn Th¬ 258,32 70 30 30 9,0 50 34
  TP. §µ L¹t 102,76 85 32,3 40 12,92 148 125

  Tû lÖ dïng n−íc cho c«ng nghiÖp cßn rÊt nhá chiÕm 9% ë thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ
  17% ë Hµ Néi.
  c) Tiªu chuÈn n−íc dïng cho ®« thÞ
  Do ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn, møc sèng vµ tiÖn nghi sinh ho¹t ë ®« thÞ ngµy mét
  n©ng cao v× vËy møc n−íc dïng cho nh÷ng n¨m võa qua nh− b¶ng 5.8 kh«ng thÓ ®Æc tr−ng
  cho nhu cÇu dïng n−íc cho t−¬ng lai.
  Nhu cÇu dïng n−íc trong t−¬ng lai ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn cô thÓ lo¹i hé,
  møc sinh ho¹t vµ trang thiÕt bÞ vÖ sinh kh¸c nhau, c¸c vïng khÝ hËu kh¸c nhau. Theo kÕt
  qu¶ ®iÒu tra cña Bé X©y dùng ë 24 ®« thÞ trong 5 vïng khÝ hËu kh¸c nhau th× sè liÖu tæng
  hîp tiªu chuÈn cÊp n−íc nh− b¶ng 5.9.
  Tiªu chuÈn dïng n−íc cßn phô thuéc vµo lo¹i c¨n hé, t¹m chia 4 lo¹i c¨n hé:
  – Hé lo¹i 1: Lµ c¨n hé riªng biÖt, bªn trong cã vßi röa, xÝ bÖt, t¾m hoa sen cè ®Þnh hay
  di ®éng, cã vßi ë bÕp.
  – Hé lo¹i 2: C¨n hé riªng biÖt cã xÝ vßi t¾m vµ giÆt.
  – Hé lo¹i 3: C¨n hé riªng biÖt cã 1 hoÆc 2 vßi n−íc dïng chung cho c¸c nhu cÇu trong
  sinh ho¹t.
  – Hé lo¹i 4: Nhµ lÊy n−íc ë vßi c«ng céng (hoÆc ë bÓ n−íc c«ng céng).
  B¶ng 5.9 – Tiªu chuÈn cÊp n−íc sinh ho¹t ®« thÞ cho 1 ng−êi (®¬n vÞ: l/ngµy)

  Thùc tÕ Tiªu chuÈn theo nhu cÇu
  Vïng
  Sè ®«
  khÝ
  thÞ ¡n Röa VÖ ¡n VÖ
  T¾m GiÆt Céng Röa T¾m GiÆt Céng
  hËu uèng sinh uèng sinh
  I 4 15,4 8,2 17,7 16,9 9,2 67,4 36,9 12,7 34,2 24,9 12,9 121,6
  II 7 16,9 8,8 24,9 21,0 10,0 81,6 25,0 12,5 38,3 31,8 13,1 120,7
  III 3 25,0 12,0 27,5 23,5 15,9 103,9 34,7 16,6 37,2 35,6 22,5 146,6
  IV 1 18,5 10,0 38,0 28,0 15,2 109,7 18,5 20,0 38,0 28,0 15,2 119,7
  V 9 20,0 12,0 29,1 25,7 15,0 101,8 22,4 13,8 33,9 30,1 15,3 115,5
  Céng 24 95,8 51,0 137,2 115,1 65,3 464,4 137,5 75,6 181,6 150,4 79,0 624,1
  Trung
  b×nh 19,2 10,2 27,4 23,0 13,1 92,9 27,5 15,1 36,3 30,1 15,8 124,8

 15. 141
  Ch−¬ng 5 – Nguån n−íc vµ yªu cÇu n−íc trong quy ho¹ch thñy lîi tæng hîp

  Qua ®iÒu tra 60 c¨n hé c¸c lo¹i ë c¸c vïng kh¸c nhau, tiªu chuÈn dïng n−íc cho hé
  lo¹i 1 lµ 120 ÷ 150 l/ng−êi/ngµy, lo¹i 2 lµ 100 ÷ 120 l/ng−êi/ngµy, lo¹i 3 lµ 80 ÷ 100
  l/ng−êi/ngµy, lo¹i 4 lµ tõ 60 ÷ 80 l/ng−êi/ngµy. Tiªu chuÈn n−íc sinh ho¹t thay ®æi theo
  mïa, mïa hÌ nhiÒu h¬n mïa ®«ng.
  Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña hÖ thèng cÊp n−íc PhÇn Lan khu vùc Ng« Sü Liªn n¨m
  1988 th× l−îng n−íc cÊp cho 1 ng−êi mïa ®«ng kho¶ng 100 l/ng−êi/ngµy, mïa hÌ 187
  l/ng−êi/ngµy, trung b×nh c¶ n¨m 145 l/ng−êi/ngµy gåm c¶ n−íc sinh ho¹t c«ng céng thuéc
  khu nhµ ë vµ c¸c ®iÓm dÞch vô nh− bÖnh viÖn, kh¸ch s¹n, c¬ quan, b¶o tµng.
  Ngµnh x©y dùng ®· ban hµnh quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn cÊp n−íc ®« thÞ TCVN 4474-87.
  Theo quy ®Þnh nµy th× tiªu chuÈn cÊp n−íc ®« thÞ nãi trªn cao h¬n so víi møc ®iÒu tra vµ
  tÝnh to¸n tr×nh bµy ë trªn tõ 25 ÷ 35% ®èi víi hé lo¹i 1; tõ 0 ÷ 25% ®èi víi hé lo¹i 2, nh−ng
  hé lo¹i 4 l¹i nhá h¬n 25 ÷ 35%.
  Hé lo¹i 1 theo TCVN 4474-87 lµ 150 ÷ 200 l/ng−êi/ngµy.
  Hé lo¹i 2 theo TCVN 4474-87 lµ 100 ÷ 150 l/ng−êi/ngµy.
  Hé lo¹i 3 theo TCVN 4474-87 lµ 80 ÷ 100 l/ng−êi/ngµy.
  Hé lo¹i 4 theo TCVN 4474-87 lµ 40 ÷ 60 l/ng−êi/ngµy.
  Tr−êng hîp hé lo¹i 1 dïng bån t¾m th× tiªu chuÈn dïng n−íc sÏ t¨ng lªn 200 ÷ 250
  l/ng−êi/ngµy.
  Tiªu chuÈn nµy cã thÓ ¸p dông cho thËp kû 90. Sau n¨m 2005 cã thÓ tiªu chuÈn cÊp
  n−íc ph¶i t¨ng thªm 20 ÷ 30%.
  Theo tµi liÖu “Sæ tay dïng n−íc” cña vïng ch©u ¸ vµ Th¸i B×nh D−¬ng do ng©n hµng
  ch©u ¸ xuÊt b¶n n¨m 1993 th× trong 30 thµnh phè ®−îc ®iÒu tra cã 11 thµnh phè tiªu chuÈn
  dïng n−íc d−íi 150 l/ng−êi/ngµy, 15 thµnh phè tiªu chuÈn dïng n−íc tõ 150 ÷ 220
  l/ng−êi/ngµy, cã 13 n−íc tiªu chuÈn dïng n−íc v−ît 220 l/ng−êi/ngµy. Trong c¸c thµnh phè
  lín th× §µi B¾c cã tiªu chuÈn dïng n−íc cao nhÊt 282 l/ng−êi/ngµy, Delhi – 257
  l/ng−êi/ngµy, Bangkok – 217 l/ng−êi/ngµy.
  §èi víi Hµ Néi vµ TP. Hå ChÝ Minh th× tiªu chuÈn dïng n−íc ph¶i ®¹t 250 ÷ 300
  l/ng−êi/ngµy vµo n¨m 2010.
  VÊn ®Ò kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ t¨ng d©n sè ®« thÞ ®−îc cÊp n−íc. ë Hµ Néi
  còng nh− TP. Hå ChÝ Minh míi cã 86% sè d©n ®« thÞ ®−îc cÊp n−íc. N¨m 2010 ë c¸c ®«
  thÞ lo¹i 1 ph¶i cã 95% sè d©n ®−îc cÊp n−íc, ®« thÞ lo¹i 2 ph¶i cã 85 ÷ 90% sè d©n ®« thÞ
  ®−îc cÊp n−íc.
  ë Hµ Néi nguån n−íc chñ yÕu lµ n−íc ngÇm, ë TP. Hå ChÝ Minh chñ yÕu lµ n−íc mÆt
  (94%). §Ó cÊp n−íc sinh ho¹t cho ®« thÞ th× c¶ nguån n−íc mÆt vµ nguån n−íc ngÇm ®Òu
  cã thÓ ®¶m b¶o, ngo¹i trõ nh÷ng vïng duyªn h¶i.
  ë nh÷ng vïng duyªn h¶i viÖc khai th¸c n−íc ngÇm cÇn ®−îc c©n nh¾c kü, nhÊt lµ c¸c
  vïng c«ng nghiÖp.

 16. 142 Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lîi

  2. CÊp n−íc sinh ho¹t cho n«ng th«n
  Trªn 80% d©n sè n«ng th«n dïng n−íc tù nhiªn nh− n−íc s«ng, ao, hÖ thèng thuû
  n«ng, giÕng n«ng… Nh−ng trong nh÷ng thËp kû võa qua do d©n sè t¨ng nhanh, viÖc khai
  th¸c ngµy cµng gia t¨ng phÇn nµo lµm cho m«i tr−êng n−íc bÞ « nhiÔm, nguån n−íc c¹n
  kiÖt. V× vËy hiÖn nay dïng n−íc tù nhiªn kh«ng ®¶m b¶o søc khoÎ cña con ng−êi, v× vËy
  ChÝnh phñ ®· cã ch−¬ng tr×nh n−íc s¹ch vµ m«i tr−êng n«ng th«n. Tíi nay nhê c¸c nguån
  vèn trong n−íc vµ nguån tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ trong gÇn 10 n¨m qua chóng ta ®·
  x©y dùng ®−îc 150.138 nguån n−íc s¹ch phôc vô cho 42% sè d©n ë n«ng th«n cã n−íc
  sinh ho¹t.
  Tiªu chuÈn cÊp n−íc n«ng th«n hiÖn nay cßn thÊp, míi ®¹t 50 ÷ 60 l/ng−êi/ngµy ë
  ®ång b»ng vµ 20 ÷ 30 l/ng−êi/ngµy ë miÒn nói. Sau n¨m 2005 cÇn n©ng tiªu chuÈn lªn
  60 ÷ 80 l/ng−êi/ngµy ®èi víi ®ång b»ng vµ 30 ÷ 50 l/ng−êi/ngµy ®èi víi miÒn nói.

  5.3. Nhu cÇu n−íc cña c¸c ngµnh sö dông n−íc
  C¸c ngµnh sö dông n−íc lµ c¸c ngµnh mµ n−íc sau khi ®−îc sö dông nã kh«ng tiªu
  hao vÒ l−îng vµ còng kh«ng lµm thay ®æi vÒ chÊt l−îng n−íc, vÝ dô nh− ph¸t ®iÖn, vËn t¶i
  thuû, ng− nghiÖp, du lÞch…
  5.3.1. Nhu cÇu n−íc nu«i trång thuû s¶n
  – Nu«i trång thuû s¶n n−íc ngät gåm nu«i c¸ lång trªn c¸c dßng ch¶y n−íc ngät, nu«i
  c¸ trong c¸c hå chøa thuû lîi ®Ó lîi dông tæng hîp. Hai lo¹i nµy kh«ng cÇn cÊp n−íc ngät.
  – Nu«i trång thuû s¶n trong ao theo ch−¬ng tr×nh VAC: Lo¹i nu«i trång nµy cÇn cung
  cÊp n−íc ngät th−êng xuyªn ®Ó thau chua vµ t¹o m«i tr−êng cho thuû s¶n sinh tr−ëng vµ
  ph¸t triÓn.
  L−îng n−íc dïng cho thau chua röa ao vµ lµm s¹ch n−íc t¹o m«i tr−êng ®−îc tÝnh
  theo c«ng thøc:
  W = 10(ai + Ei) (5.1)
  trong ®ã:
  W – l−îng n−íc thau röa mçi lÇn, tÝnh b»ng m3/ha;
  ai – líp n−íc cÇn thay, tÝnh b»ng mm;
  Ei – l−îng bèc h¬i mÆt tho¸ng gi÷a hai lÇn thau n−íc, th«ng th−êng tÝnh Ei b»ng mm.
  Quy tr×nh nu«i c¸ th©m canh ë c¸c ao ®−îc nu«i theo nhiÒu tÇng, nhiÒu lo¹i c¸, thêi vô
  nu«i c¸:
  + Vô c¸ Xu©n thu ho¹ch vµo tr−íc mïa m−a.
  + Vô c¸ Mïa thu ho¹ch vµo th¸ng 1, 2 hµng n¨m.
  Thau n−íc 1 th¸ng 1 lÇn, møc n−íc mçi lÇn tõ 350 ÷ 400 mm t−¬ng ®−¬ng 3.500 ÷
  4.000 m3/ha.
  – Nu«i trång thuû s¶n ven bê:

 17. 143
  Ch−¬ng 5 – Nguån n−íc vµ yªu cÇu n−íc trong quy ho¹ch thñy lîi tæng hîp

  L·nh thæ ViÖt Nam cã chiÒu dµi bê biÓn vµ vïng cöa s«ng 3.260 km vµ cã trªn
  400.000 ha, trong ®ã cã kho¶ng 100.000 ha cã thÓ ph¸t triÓn nu«i h¶i s¶n ven bê. S¶n phÈm
  chñ yÕu lµ t«m só, t«m r¶o, cua biÓn, rau c©u vµ c¸c lo¹i h¶i s¶n kh¸c.
  H×nh thøc nu«i trång:
  + Khoanh vïng ®¾p ®ª ng¨n n−íc mÆn.
  + Pha lo·ng t¹o ®é mÆn thÝch hîp ®Ó nu«i trång.
  + C¶i t¹o ®ång ruéng nu«i th¶ ban ®Çu, c«ng thøc cÊp n−íc cho nu«i trång thuû s¶n
  ven bê:
  S −S
  W = 10a i 1 2 , (m3/ha) (5.1)
  S1 − S 3
  trong ®ã:
  ai – líp n−íc cÇn pha lo·ng trong ruéng míi c¶i t¹o còng nh− th©m canh. Th«ng
  th−êng líp n−íc nµy ®−îc tÝnh tõ møc n−íc ch©n triÒu ®Õn ®¸y ruéng nu«i trång;
  S1 – l−îng muèi NaCl trong ruéng khi bÞ nhiÔm mÆn, tÝnh b»ng g/l;
  S2 – l−îng muèi tiªu chuÈn NaCl trong ruéng cã thÓ cho phÐp nu«i trång ®−îc, th−êng
  tõ 6 ÷ 7‰;
  S3 – l−îng muèi trong n−íc ngät ®−a vµo ®Ó pha lo·ng.
  §èi víi ruéng míi c¶i t¹o lÇn ®Çu l−îng n−íc tõ 4.800 ÷ 5.000 m3/ha.
  §Ó duy tr× ®−îc ®é mÆn thÝch hîp trong ruéng tuú theo h×nh thøc th©m canh hay b¸n
  th©m canh mµ mçi hÐcta hµng n¨m ph¶i tiÕn hµnh cÊp bæ sung 3 ÷ 6 lÇn vµ mçi lÇn
  700 ÷ 1.000 m3/ha.
  5.3.2. Yªu cÇu cña vËn t¶i thuû ®èi víi dßng ch¶y
  1. ChiÒu s©u b¶o ®¶m
  Yªu cÇu vËn t¶i thuû ®èi víi nguån n−íc lµ ®¶m b¶o ®é s©u cÇn thiÕt, chiÒu s©u vµ b¸n
  kÝnh cong cña tuyÕn ®−êng vËn t¶i thuû, trong ®ã yªu cÇu vÒ chiÒu s©u ®¶m b¶o cã liªn
  quan nhiÒu nhÊt ®Õn tÝnh to¸n thuû lîi.
  ChiÒu s©u nhá nhÊt cÇn thiÕt cho tµu ®i l¹i trªn ®o¹n s«ng hoÆc toµn bé con s«ng gäi lµ
  chiÒu s©u b¶o ®¶m nhá nhÊt, vµ b»ng mín n−íc cña lo¹i tµu thiÕt kÕ céng víi chiÒu s©u gia
  t¨ng ΔZ (ΔZ = 0,2 ÷ 0,5m).
  ChiÒu s©u b¶o ®¶m nhá nhÊt t¹i mÆt c¾t nµo ®ã trªn ®o¹n s«ng ®−îc tÝnh tõ møc n−íc
  thÊp nhÊt mïa c¹n gäi lµ møc n−íc thiÕt kÕ.
  Møc n−íc thiÕt kÕ ®−îc x¸c ®Þnh theo ®−êng luü tÝch møc n−íc trung b×nh ngµy trong
  nhiÒu n¨m øng víi tÇn suÊt b¶o ®¶m.
  NÕu trªn toµn bé con s«ng, víi c¸c ®o¹n s«ng kh¸c nhau, mín n−íc cña tµu lµ kh«ng
  ®æi, th× møc n−íc thiÕt kÕ ë c¸c tr¹m thuû v¨n ë trªn toµn bé con s«ng hay nh÷ng ®o¹n
  s«ng nãi trªn ph¶i cã cïng tÇn suÊt b¶o ®¶m.

 18. 144 Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lîi

  HiÖn nay ng−êi ta th−êng dïng mùc n−íc ë mét tr¹m thuû v¨n tiªu biÓu ®Ó biÓu thÞ
  yªu cÇu vËn t¶i thuû trªn toµn bé con s«ng th«ng qua quan hÖ gi÷a mùc n−íc tr¹m thuû v¨n
  tiªu biÓu víi chiÒu s©u nhá nhÊt cña toµn bé con s«ng hay ®o¹n s«ng.
  2. L−u l−îng yªu cÇu khi sö dông ©u tµu
  L−u l−îng cÇn thiÕt khi sö dông ©u tµu tuú thuéc vµo kÝch th−íc cña c¸c khoang tµu,
  sè lÇn sö dông ©u trong mét ngµy ®ªm vµ cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
  B.L.h.n
  q= (5.2)
  86400
  trong ®ã:
  B, L – chiÒu réng vµ chiÒu dµi cña khoang ©u, tÝnh theo ®¬n vÞ m;
  h – chiÒu s©u líp n−íc chøa trong khoang ©u vµ b»ng hiÖu sè møc n−íc lóc th¸o c¹n vµ
  lóc chøa ®Çy ©u;
  n – sè lÇn ®ãng më ©u tµu trong mét ngµy ®ªm.
  C«ng thøc trªn ®©y cho l−u l−îng tèi ®a qua ©u tµu.
  NÕn ©u tµu cã nhiÒu bËc th× l−u l−îng tæn thÊt qua ©u tµu sÏ gi¶m ®i so víi ©u tµu mét bËc.

  5.3.3. Yªu cÇu vÒ chèng lò
  Yªu cÇu vÒ chèng lò cña mét s«ng nµo ®ã ®−îc biÓu thÞ b»ng ®−êng mÆt n−íc phßng
  lò theo däc s«ng hoÆc b»ng cao ®é mùc n−íc (hoÆc l−u l−îng) ë t¹i mÆt c¾t khèng chÕ cña
  vïng ®−îc b¶o vÖ.
  Khi x¶y ra lò lín, c«ng tr×nh thuû lîi dù kiÕn x©y dùng (hå chøa, c«ng tr×nh ph©n
  chËm lò) ph¶i ®¶m b¶o c¾t hoÆc ph©n lò sao cho mùc n−íc s«ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ mùc
  n−íc phßng lò nãi trªn.
  Møc n−íc phßng lò trªn mét vïng ®−îc quy ®Þnh tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng
  vïng ®−îc b¶o vÖ vµ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng cña c¸c biÖn ph¸p tham gia chèng lò.
  Trong mét vïng ®−îc b¶o vÖ cã thÓ quy ®Þnh nhiÒu møc n−íc phßng chèng kh¸c nhau
  øng víi c¸c møc lò kh¸c nhau.
  NÕu c«ng tr×nh chèng lò lµ hå chøa th× cã thÓ chèng lò cho nhiÒu ®èi t−îng cã nhu cÇu
  vÒ møc n−íc phßng lò vµ tÇn suÊt phßng lò kh¸c nhau.

  5.3.4. Nhu cÇu ®iÖn cña c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n vµ nhu cÇu n−íc cña ngµnh ®iÖn
  1. Tiªu chuÈn dïng ®iÖn
  Nhu cÇu ®iÖn cña mét khu vùc ®−îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn dïng ®iÖn riªng cho
  tõng ngµnh.
  Tiªu chuÈn dïng ®iÖn riªng cho tõng ngµnh c«ng nghiÖp tÝnh theo ®¬n vÞ s¶n phÈm s¶n
  xuÊt ra: tÊn, mÐt khèi… hoÆc tÝnh theo gi¸ trÞ s¶n phÈm tÝnh b»ng tiÒn.

 19. 145
  Ch−¬ng 5 – Nguån n−íc vµ yªu cÇu n−íc trong quy ho¹ch thñy lîi tæng hîp

  Tiªu chuÈn dïng ®iÖn cho d©n dông tÝnh theo ®Çu ng−êi.
  Tiªu chuÈn dïng ®iÖn cho ®iÖn khÝ ho¸ ®−êng s¾t tÝnh theo tÊn/km hoÆc tÝnh theo km ®−êng.
  Tiªu chuÈn dïng ®iÖn trong n«ng nghiÖp tÝnh theo hé gia ®×nh, theo ®¬n vÞ diÖn tÝch
  canh t¸c vµ theo ®Çu sóc vËt trong ch¨n nu«i.
  2. ChÕ ®é dïng ®iÖn vµ biÓu ®å phô t¶i
  Mçi ngµnh kinh tÕ quèc d©n vµ mçi khu vùc cã chÕ ®é dïng ®iÖn riªng.
  ChÕ ®é dïng ®iÖn cña mét khu vùc ®−îc ®Æc tr−ng b»ng c¸c biÓu ®å phô t¶i ngµy vµ
  ®ªm, tuÇn, th¸ng vµ n¨m.
  BiÓu ®å phô t¶i ngµy vµ ®ªm biÕn ®éng nhiÒu nhÊt v× chÕ ®é lµm viÖc kh«ng liªn tôc
  cña mét sè xÝ nghiÖp (lµm 1, 2 hoÆc 3 ca), cã giê nghØ tr−a, vµ c¸c nhu cÇu sinh ho¹t thay
  ®æi trong ngµy.
  BiÓu ®å phô t¶i tuÇn còng biÕn ®æi do sù ph©n bè c¸c ngµy nghØ cña c¸c xÝ nghiÖp.
  BiÓu ®å phô t¶i th¸ng vµ n¨m biÕn ®æi do mét sè nguyªn nh©n tù nhiªn nh− thay ®æi
  theo thêi gian gi÷a ngµy vµ ®ªm, sù thay ®æi nhiÖt ®é, ®ång thêi còng do mét sè nguyªn
  nh©n vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh− mét sè xÝ nghiÖp míi ®−a vµo s¶n xuÊt, mét sè xÝ nghiÖp cò
  ®−îc më réng mét sè ngµnh s¶n xuÊt theo mïa…
  Tõ biÓu ®å phô t¶i, chóng ta sÏ x¸c ®Þnh ®−îc nhu cÇu n−íc cho nhµ m¸y thñy ®iÖn.

  2

  1
  P12
  Pmax
  PTb
  P1
  Pmin
  Ph

  0 4 8 12 16 20 24 0 4 8 12 16 20 24

  H×nh 5.2: BiÓu ®å phô t¶i n¨m
  H×nh 5.1: BiÓu ®å phô t¶i ngµy ®ªm
  1. §−êng phô t¶i tÜnh; 2. §−êng phô t¶i ®éng

  5.4. Nhu cÇu n−íc gi¸n tiÕp cña c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n
  Trªn ®©y ®· tr×nh bµy c¸ch x¸c ®Þnh nhu cÇu n−íc trùc tiÕp trong trång trät, ch¨n nu«i,
  c«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t, thµnh thÞ vµ n«ng th«n…
  Tuy nhiªn, ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo cña c¸c ngµnh trªn còng cÇn mét l−îng
  n−íc nhÊt ®Þnh mµ chóng ta ch−a tÝnh to¸n hÕt ®−îc.

 20. 146 Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lîi

  B¶ng 5.10 – Nhu cÇu n−íc cho ®¬n vÞ gi¸ trÞ s¶n phÈm ë Hoa B¾c (Trung Quèc)
  vµ ë Colorado (Mü)

  Theo Trung quèc Theo Mü
  C¸c ngµnh Trùc tiÕp Tæng céng HÖ sè Trùc tiÕp Tæng céng HÖ sè
  (m3/103 USD) (m3/103 USD) tæng hîp (m3/103 USD) (m3/103 USD) tæng hîp
  N«ng nghiÖp cÇn t−íi 1893 2339 1,236 14012 23780 1,69
  N«ng nghiÖp kh«ng t−íi 67,7 121,3 1,79
  Má 47,6 309 6,49 50,2 194 3,86
  Thùc phÈm 51,2 1173 22,93 1323 2245 1,69
  DÖt, may, da 3316 3420 1,024 9,29 63,58 6,84
  C−a xÎ vµ ®å gç 25,6 281,7 11,025
  GiÇy, giÊy vÖ sinh 47,25 311,4 6,59
  §iÖn lùc 924 1083 1,137
  DÇu má, than 34,4 288 8,375 4,59 27,19 5,9
  Ho¸ chÊt 113 428,5 3,788 4,59 27,19 5,92
  VËt liÖu x©y dùng 75 428 4,458
  ThÐp 79,3 331 4,169 3,25 14,16 4,35
  ChÕ t¹o m¸y 19,7 289 14,662 3,25 14,16 4,35
  X©y dùng 98,7 323 3,277
  Giao th«ng 98,7 349 3,539 26,36 101,29 3,84
  Th−¬ng m¹i 98,7 316 3,199 11,36 31,02 2,73
  DÞch vô 98,7 314 3,183 6,28 35,13 5,66
  In vµ xuÊt khÈu 1,24 7,70 6,21
  XÝ nghiÖp phô 9,29 63,58 6,80
  Ch¨n nu«i 1811 3054 1,68

  §Ó ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ nhu cÇu n−íc cña x· héi ng−êi ta dïng nhu cÇu n−íc trùc tiÕp vµ
  nhu cÇu n−íc gi¸n tiÕp vµ hÖ sè tæng hîp.
  HÖ sè tæng hîp lµ tû lÖ tæng hîp n−íc dïng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cho mét ®¬n vÞ gi¸ trÞ
  s¶n phÈm, vÝ dô cho 1000 USD, chia cho l−îng n−íc dïng trùc tiÕp cho ®¬n vÞ gi¸ trÞ s¶n
  phÈm ®ã. D−íi ®©y giíi thiÖu c¸c hÖ sè tæng hîp cña mét sè ngµnh ë Trung Quèc n¨m
  1990 vµ ë Mü. Theo b¶ng 5.10 th× l−îng n−íc thùc tÕ cña mét sè ngµnh lín h¬n l−îng n−íc
  yªu cÇu trùc tiÕp, nh− ë Mü l−îng n−íc tæng céng ph¶i gÊp tõ 1,7 ÷ 6,8 lÇn l−îng n−íc
  dïng trùc tiÕp t¹o ra c¸c s¶n phÈm, ë Trung Quèc ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm t¨ng gÇn 23
  lÇn, ngµnh chÕ t¹o m¸y gÊp 14,6 lÇn, ngµnh chÕ biÕn l©m s¶n gÊp 11 lÇn.

Download tài liệu Giáo trình quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi – Chương 5 File Docx, PDF về máy