[Download] Giáo trình Quy hoạch đô thị I – ĐH Bách Khoa – Tải về File Docx, PDF

Giáo trình Quy hoạch đô thị I – ĐH Bách Khoa

Giáo trình Quy hoạch đô thị I – ĐH Bách Khoa
Nội dung Text: Giáo trình Quy hoạch đô thị I – ĐH Bách Khoa

Download


Giáo trình Quy hoạch đô thị gồm có 5 chương, trình bày những nội dung sau: Những khái niệm về đô thị, một số lý luận về thiết kế đô thị trên thế giới và Việt Nam, lý luận phát triển đô thị theo đơn vị ở và quy hoạch chi tiết đơn vị ở các giai đoạn và tỷ lệ thiết kế quy hoạch xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình Quy hoạch đô thị I – ĐH Bách Khoa – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Quy hoạch đô thị I – ĐH Bách Khoa File Docx, PDF về máy

Giáo trình Quy hoạch đô thị I – ĐH Bách Khoa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Quy hoạch đô thị I – ĐH Bách Khoa

 1. TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA-ÂHÂN
  KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN
  BÄÜ MÄN KIÃÚN TRUÏC

  GIÁO TRÌNH
  QUY HOẠCH ĐÔ THỊ I
  30 TIÃÚT
  (Daình cho chuyãn ngaình Kiãún truïc)

  Biãn soaûn: TH.S-KTS. TÄ VÀN HUÌNG
  KTS PHAN HÆÎU BAÏCH

    

  1

 2. Ch¬ng 1

  nh÷ng kh¸i niÖm më ®Çu

  1. Giíi thiÖu vÒ c«ng t¸c QHXD §« thÞ:

  – QHÂT coìn goüi laì Quy hoaûch khäng gian âä thë laì nghiãn cæïu coï hãû thäúng nhæîng

  phæång phaïp âãø bäú trê håüp lyï caïc thaình pháön cuía âä thë, phuì håüp våïi nhæîng nhu cáöu

  cuía con ngæåìi vaì âiãöu kiãûn tæû nhiãn, âäöng thåìi âãö ra nhæîng giaíi phaïp kyî thuáût âãø thæûc

  hiãûn caïc phæång phaïp bäú trê âoï.

  – QHÂT laì män khoa hoüc täøng håüp liãn quan âãún nhiãöu ngaình nghãö, nhiãöu váún âãö:

  âåìi säúng, vàn hoïa, xaî häüi, khkt, nghãû thuáût vaì cáúu taûo mäi træåìng säúng…

  2. Muûc tiãu vaì nhiãûm vuû cå baín cuía cäng taïc quy hoaûch xáy dæûng âä thë :

  Cäng taïc quy hoaûch xáy dæûng âä thë nhàòm xaïc âënh sæû phaït triãøn håüp lyï cuía âä

  thë tæìng giai âoaûn vaì viãûc âënh hæåïng phaït triãøn láu daìi cho âä thë âoï vãö caïc màût täø

  chæïc saín xuáút, täø chæïc âåìi säúng, täø chæïc khäng giaïn kiãún truïc, caính quan vaì mäi

  træåìng âä thë.

  2.1 Täø chæïc saín xuáút :

  Quy hoaûch âä thë baío âaím phán bäú håüp lyï caïc khu væûc saín xuáút trong âä thë,

  træåïc tiãn laì caïc khu væûc saín xuáút cäng nghiãûp táûp trung, caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp

  væìa vaì nhoí, caïc cå såí thuí cäng nghiãûp vaì caïc loaûi hçnh saín xuáút âàûc træng khaïc.

  Quy hoaûch âä thë cáön giaíi quyãút täút caïc mäúi quan hãû giæîa hoaût âäüng saín xuáút

  cuía caïc khu cäng nghiãûp våïi bãn ngoaìi vaì caïc hoaût âäüng khaïc cuía caïc khu chæïc nàng

  trong âä thë. Âoï laì mäúi liãn hãû træûc tiãúp våïi caïc khu åí cuía dán cæ nhàòm baío âaím sæû

  hoaût âäüng bçnh thæåìng vaì nhu cáöu phaït triãøn khäng ngæìng cuía caïc cå såí saín xuáút våïi

  viãûc laìm cuía ngæåìi dán âä thë.

  2

 3. 2.2 Täø chæïc âåìi säúng :

  Quy hoaûch âä thë coï nhiãûm vuû taûo âiãöu kiãûn täø chæïc täút cuäüc säúng vaì moüi hoaût

  âäüng haìng ngaìy cuía ngæåìi dán âä thë, taûo cå cáúu håüp lyï trong viãûc phán bäú dán cæ vaì

  sæí duûng âáút âai âä thë, täø chæïc viãûc xáy dæûng caïc khu åí, khu trung tám vaì dëch vuû

  cäng cäüng, khu nghè ngåi, giaíi trê, cuîng nhæ viãûc âi laûi giao tiãúp cuía ngæåìi dán âä thë.

  Ngoaìi ra noï coìn taûo mäi træåìng säúng trong saûch, an toaìn, taûo âiãöu kiãûn hiãûn âaûi hoaï

  cuäüc säúng cuía ngæåìi dán âä thë, phuûc vuû con ngæåìi phaït triãøn mäüt caïch toaìn diãûn.

  2.3 Täø chæïc khäng gian kiãún truïc, caính quan vaì mäi træåìng âä thë :

  Âáy laì mäüt nhiãûm vuû ráút quan troüng cuía quy hoaûch nhàòm cuû thãø hoaï cäng taïc

  xáy dæûng âä thë, taûo cho âä thë mäüt âàûc træng vaì hçnh thaïi kiãún truïc âeûp, haìi hoaì våïi

  thiãn nhiãn, mäi træåìng vaì caính quan. Quy hoaûch âä thë cáön xaïc âënh âæåüc hæåïng bäú

  cuûc khäng gian kiãún truïc, xaïc âënh vë trê vaì hçnh khäúi kiãún truïc caïc cäng trçnh chuí âaûo,

  xaïc âënh táöng cao, maìu sàõc vaì mäüt säú chè tiãu cå baín trong quy hoaûch, nhàòm cán âäúi

  viãûc sæí duûng âáút âai phuì håüp våïi âiãöu kiãûn tæû nhiãn, âiãöu kiãûn âëa phæång, phong tuûc

  táûp quaïn vaì truyãön thäúng dán täüc cuía âä thë.

  Tênh bãön væîng cuía âä thë phaíi luän âæåüc chuï yï trong viãûc täø chæïc khäng gian

  kiãún truïc quy hoaûch âä thë. Viãûc baío âaím âä thë phaït triãøn láu daìi, khäng vi phaûm âãún

  mäi træåìng caính quan, taûo âiãöu kiãûn cho mäúi liãn hãû giæîa con ngæåìi vaì thiãn nhiãn

  phaíi âæåüc duy trç vaì phaït triãøn.

  3.C¸c nguyªn t¾c & ®Æc ®iÓm c¬ b¶n trong c«ng t¸c QH§T
  3.1 C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n
  – Thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ & ®êng lèi x©y dùng cña §¶ng, Nhµ níc, chÝnh
  phñ ®Ì ra.
  – KÕt hîp chÆt chÏ giòa QH§T & QHNth«n,gi÷a c¸c vïng víi nhau
  – QH§T ph¶i dùa vµo thµnh tùu KHKT, kinh tÕ hiÖn t¹i & t¬ng lai
  3

 4. – QH§T c¶i t¹o, phôc håi, n©ng cÊp c¸c ®o thÞ cò lµ c«ng t¸c quan träng.
  – QH§T tu©n thñ chØ tiªu, ®Þnh møc, quy tr×nh KT cña NNíc ban hµnh cho
  tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn.
  – Khai th¸c triÖt ®Ó c¸c ®iÒu kiÖn tù nhien c¶nh quan.chó ý b¶o vÖ MT sèng.
  3.2 C¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n:
  – QH§T lµ c«ng t¸c cã tÝnh chÝnh s¸ch.
  – QH§T lµ c«ng t¸c cã tÝnh tæng hîp.
  – QH§T mang tÝnh ®Þa ph¬ng &kÕ thõa cña nhiÒu yÕu tè
  – QH§T lµ c«ng t¸c cã tÝnh dù b¸o cho sù ph¸t triÓn trong t¬ng lai.

  Ch¬ng 2

  nh÷ng kh¸i niÖm vÒ ®« thÞ

  Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®iÓm d©n c ®« thÞ

  1. Kh¸i niÖm vÒ ®iÓm d©n c ®« thÞ:

  Âiãøm dán cæ âä thë laì mäüt âiãøm dán cæ táûp trung pháön låïn nhæîng ngæåìi dán phi

  näng nghiãûp, hoü säúng vaì laìm viãûc theo kiãøu thaình thë.

  Mäùi næåïc coï mäüt quy âënh riãng vãö âiãøm dán cæ âä thë. Viãûc xaïc âënh quy mä

  phuû thuäüc vaìo âàûc âiãøm kinh tãú xaî häüi cuía næåïc âoï vaì tè lãû pháön tràm dán phi näng

  nghiãûp cuía mäüt âä thë.

  ÅÍ næåïc ta theo Quyãút âënh säú 132/HÂBT ngaìy 5 thaïng 5 nàm 1990 cuía Häüi

  âäöng Bäü træåíng (nay laì Chênh phuí) quy âënh âä thë laì caïc âiãøm dán cæ coï caïc yãúu täú

  cå baín sau âáy :

  1. Laì trung tám täøng håüp hay trung tám chuyãn ngaình, coï vai troì thuïc âáøy sæû

  phaït triãøn kinh tãú xaî häüi cuía mäüt vuìng laînh thäø nháút âënh.

  2. Quy mä dán säú nhoí nháút laì 4000 ngæåìi (vuìng nuïi coï thãø tháúp hån)
  4

 5. 3. Tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp ≥ 60% trong täøng säú lao âäüng, laì nåi coï saín

  xuáút vaì dëch vuû thæång maûi haìng hoaï phaït triãøn.

  4. Coï cå såí haû táöng kyî thuáût vaì caïc cäng trçnh cäng cäüng phuûc vuû dán cæ âä thë

  5. máût âäü dán cæ âæåüc xaïc âënh tuyì theo tæìng loaûi âä thë phuì håüp våïi âàûc âiãøm

  tæìng vuìng.

  Nhæ váûy, âä thë laì âiãøm dán cæ táûp trung våïi máût âäü cao, chuí yãúu laì lao âäüng

  phi näng nghiãûp, coï haû táöng cå såí thêch håüp, laì trung tám chuyãn ngaình hay täøng håüp,

  coï vai troì thuïc âáøy sæû phaït triãøn kinh tãú – xaî häüi cuía caí næåïc, cuía mäüt miãön laînh thäø,

  cuía mäüt tènh, mäüt huyãûn hoàûc mäüt vuìng trong tènh trong huyãûn.

  Viãûc xaïc âënh trung tám täøng håüp hay chuyãn ngaình coìn phaíi càn cæï vaìo vë trê

  cuía âä thë âoï trong mäüt vuìng laînh thäø nháút âënh. Vuìng laînh thäø cuía âä thë bao gäöm

  näüi thaình hay näüi thë (goüi chung laì näüi thë) vaì ngoaûi ä hay ngoaûi thë. Caïc âån vë haình

  chênh cuía näüi thë bao gäöm quáûn vaì phæåìng, coìn caïc âån vë haình chênh ngoaûi ä bao

  gäöm huyãûn vaì xaî.

  Vãö tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp åí âiãøm dán cæ âä thë chè tênh trong phaûm vi

  näüi thë. Lao âäüng phi näng nghiãûp bao gäöm lao âäüng cäng nghiãûp vaì thuí cäng nghiãûp,

  lao âäüng xáy dæûng cå baín, lao âäüng giao thäng váûn taíi, bæu âiãûn, tên duûng ngán haìng,

  lao âäüng thæång nghiãûp vaì dëch vuûi cäng cäüng, du lëch, lao âäüng trong caïc cå quan

  haình chênh, vàn hoaï, xaî häüi, giaïo duûc, y tãú, nghiãn cæïu khoa hoüc vaì nhæîng lao âäüng

  khaïc ngoaìi lao âäüng træûc tiãúp vãö näng nghiãûp.

  Cå såí haû táöng âä thë laì yãúu täú phaín aïnh mæïc âäü phaït triãøn vaì tiãûn nghi sinh hoaût

  cuía ngæåìi dán âä thë theo läúi säúng âä thë. Cå såí haû táöng âä thë gäöm haû táöng kyî thuáût

  (nhæ giao thäng, âiãûn, næåïc, cäúng raînh, nàng læåüng thäng tin, vãû sinh mäi træåìng …)

  vaì haû táöng xaî häüi (nhæ nhaì åí tiãûn nghi, caïc cäng trçnh dëch vuû cäng cäüng vàn hoaï, xaî

  5

 6. häüi, giaïo duûc âaìo taûo, nghiãn cæïu khoa hoüc, cáy xanh giaíi trê …). Cå såí haû táöng âä thë

  âæåüc xaïc âënh dæûa trãn chè tiãu âaût âæåüc cuía tæìng âä thë åí mæïc täúi thiãøu. Vê duû : Máût

  âäü âæåìng phäú (km/km2), chè tiãu cáúp næåïc (lêt/ngæåìi – ngaìy), chè tiãu cáúp âiãûn sinh

  hoaût (Kw/h/ngæåìi), tè lãû táöng cao xáy dæûng …

  Máût âäü dán cæ laì chè tiãu phaín aïnh mæïc âäü táûp trung dán cæ cuía âä thë, noï âæåüc

  xaïc âënh trãn cå såí quy mä dán säú näüi thë trãn diãûn têch âáút âai näüi thë (ngæåìi/km 2

  hoàûc ngæåìi/ha).

  2. Ph©n lo¹i ®« thÞ vµ ph©n cÊp QL§T:
  2.1 Ph©n lo¹i ®« thÞ:

  Nhàòm phuûc vuû cho cäng taïc quaín lyï haình chênh vãö âä thë cuîng nhæ âãø xaïc âënh

  cå cáúu vaì âënh hæåïng phaït triãøn âä thë, âä thë âæåüc phán chia thaình nhiãöu loaûi khaïc

  nhau. Thäng thæåìng viãûc phán loaûi âä thë dæûa theo tênh cháút quy mä vaì vë trê cuía noï

  trong maûng læåïi âä thë quäúc gia.

  Phán loaûi âä thë theo tênh cháút dæûa vaìo yãúu täú saín xuáút chênh vaì nhæîng hoaût

  âäüng åí âä thë mang tênh cháút träüi vãö kinh tãú, âàûc biãût laì trong saín xuáút cäng nghiãûp.

  Ngoaìi ra coìn coï caïc thaình phäú mang tênh cháút haình chênh, thaình phäú vàn hoaï, nghè

  ngåi du lëch vaì caïc thaình phäú khoa hoüc hoàûc âaìo taûo …

  ÅÍ næåïc ta theo Quyãút dënh säú 132/HÂBT ngaìy 5/5/1990 cuía Häüi âäöng Bäü

  træåíng vãö viãûc phán loaûi vaì phán cáúp quaín lyï âä thë, âä thë âæåüc chia thaình 5 loaûi :

  Âä thë loaûi I :

  Laì âä thë ráút låïn, laì trung tám kinh tãú, chênh trë, vàn hoaï – xaî häüi, khoa hoüc kyî

  thuáût, du lëch dëch vuû, trung tám saín xuáút cäng nghiãûp, âáöu mäúi giao thäng váûn taíi,

  giao dëch quäúc tãú, coï vai troì thuïc âáøy sæû phaït triãøn cuía caí næåïc. Dán säú âä thë coï trãn 1

  triãûu ngæåìi, tè lãû phi näng nghiãûp ≥ 90% täøng säú lao âäüng cuía thaình phäú. Máût âäü dán

  6

 7. cæ bçnh quán trãn 15000 ngæåìi/km2. Loai âä thë naìy coï tè suáút haìng hoaï cao, cå såí haû

  táöng kyî thuáût vaì maûng læåïi cäng trçnh cäng cäüng xáy dæûng âäöng bäü.

  Âä thë loaûi II :

  Laì âä thë låïn, laì trung tám kinh tãú vàn hoaï xaî häüi, saín xuáút cäng nghiãûp, du

  lëch, dëch vuû, giao thäng, giao dëch quäúc tãú, coï vai troì thuïc âáøy sæû phaït triãøn cuía mäüt

  vuìng laînh thäø.

  Dán säú coï tæì 35 vaûn âãún dæåïi 1 triãûu, tè lãû näng nghiãûp ≥ 90% trong täøng säú lao

  âäüng, máût âäü dán cæ bçnh quán trãn 12000 ngæåìi/km2, saín xuáút haìng hoaï phaït triãøn,

  cå såí haû táöng kyî thuáût vaì maûng læåïi cäng trçnh cäng cäüng âæåüc xáy dæûng nhiãöu màût

  tiãún tåïi âäöng bäü.

  Âä thë loaûi III :

  Laì âä thë trung bçnh låïn, laì trung tám chênh trë – kinh tãú – vàn hoaï – xaî häüi, laì

  nåi saín xuáút cäng nghiãûp, thuí cäng nghiãûp táûp trung, dëch vuû – du lëch, coï vai troì thuïc

  âáøy phaït triãøn cuía mäüt tènh hoàûc tæìng lénh væûc âäúi våïi vuìng laînh thäø.

  Dán säú coï tæì 10 vaûn âãún 35 vaûn, tè lãû phi näng nghiãûp ≥ 80% trong täøng säú lao

  âäüng, máût âäü trung bçnh trãn 10.000ngæåìi/km2 (vuìng nuïi coï thãø tháúp hån). Cå såí haû

  táöng kyî thuáût vaì maûng læåïi cäng trçnh cäng cäüng âæåüc xáy dæûng tæìng màût.

  Âä thë loaûi IV :

  Laì âä thë trung bçnh nhoí, laì trung tám täøng håüp chênh trë, kinh tãú, vàn hoaï xaî

  häüi hoàûc trung tám chuyãn ngaình saín xuáút cäng nghiãûp, thuí cäng nghiãûp, thæång

  nghiãûp, coï vai troì thuïc âáøy sæû phaït triãøn cuía mäüt tènh hay mäüt vuìng trong tènh.

  Dán cæ coï tæì 3 vaûn âãún 10 vaûn (vuìng nuïi coï thãø tháúp hån), tè lãû lao âäüng phi

  näng nghiãûp ≥ 70% trong täøng säú lao âäüng. Máût âäü dán cæ trãn 8000 ngæåìi/km2 (vuìng

  7

 8. nuïi coï thãø tháúp hån). Caïc âä thë naìy âaî vaì âang âáöu tæ xáy dæûng tæìng phán haû táöng kyî

  thuáût vaì caïc cäng trçnh cäng cäüng.

  Âä thë loaûi V :

  Laì nhæîng âä thë nhoí, laì trung tám kinh tãú – xaî häüi hoàûc trung tám chuyãn ngaình

  saín xuáút tiãøu thuí cäng nghiãûp … coï vai troì thuïc âáøy sæû phaït triãøn cuía mäüt huyãûn hay

  mäüt vuìng trong huyãûn. Dán säú coï tæì 4000 ÷ 30000 ngæåìi (åí vuìng nuïi coï thãø tháúp hån).

  Tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp ≥ 60% trong täøng säú lao âäüng. Máût âäü bçnh quán 6000

  ngæåìi/km2, âang bàõt âáöu xáy dæûng mäüt säú cäng trçnh cäng cäüng vaì cå såí haû táöng kyî

  thuáût.

  Do aính hæåíng cuía âëa giåïi haình chênh, caïc vuìng laînh thäø âæåüc quy âënh qua

  nhiãöu giai âoaûn lëch sæí khaïc nhau vaì âang coï nhiãöu báút håüp lyï. Nhiãöu âä thë, âàûc biãût

  laì caïc âä thë loaûi I vaì caïc âä thë låïn coï ranh giåïi ngoaûi ä, ngoaûi thë khäng âaïp æïng nhu

  cáöu cáön phaït triãøn cuía âä thë hiãûn âaûi cáön âæåüc âiãöu chènh. Viãûc xaïc âënh ranh giåïi

  ngoaûi ä phaíi càn cæï vaìo âàûc âiãøm hiãûn traûng vaì tæång lai phaït triãøn cuía tæìng âä thë

  theo dæû kiãún quy hoaûch vaì phaíi âæåüc Nhaì næåïc phã chuáøn. Caïc âä thë loaûi V khäng coï

  vuìng ngoaûi ä, thæåìng laì caïc thë tráún tæång âæång cáúp phæåìng xaî vaì chuí yãúu do huyãûn

  quaín lyï.

  Viãûc xaïc âënh quy mä dán säú vaì tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp cuía âä thë chè

  tiãún haình trong phaûm vi âëa giåïi näi thë. Riãng miãön nuïi, quy mä säú dán âä thë loaûi III

  coï thãø quy âënh täúi thiãøu tæì 8 vaûn ngæåìi, âä thë loaûi IV tæì 2 vaûn ngæåìi vaì âä thë loaûi III

  coï thãø quy âënh täúi thiãøu tæì 8 vaûn ngæåìi, cho âä thë loaûi IV tæì 2 vaûn ngæåìi vaì âä thë

  loaûi V laì 2000 ngæåìi.

  Máût âäü dán cæ caïc âä thë åí miãön nuïi coï thãø tháúp hån, tênh cho âä thë loaûi III laì

  8000 ngæåìi/km2, loaûi IV laì 6000 ngæåìi/km2 vaì loaûi V laì 3000 ngæåìi/km2.

  8

 9. Toïm laë, viãûc xãúp loaûi mäüt âä thë âæåüc càn cæï vaìo 3 tiãu chuáøn cå baín laì vai troì

  chæïc nàng, quy mä dán säú vaì tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp cuía âä thë âoï.

  BAÍNG TOÏM TÀÕT VÃÖ PHÁN LOAÛI ÂÄ THË

  Loaûi âä thë Âàûc âiãøm Dán säú Máût âäü dán cæ
  Âä thë âàûc biãût Thuí âä hoàûc âä thë våïi chæïc nàng laì >1,5triãûu ngæåìi. >15000
  trung tám KT, CT, VH, XH, KHKTdu Tè lãû lao âäüng phi ngæåìi/km2
  lëch quäúc tãú, coï vai troì thuïc âáøy sæû phaït näng nghiãûp
  triãøn cuía caí næåïc. > 90%
  Coï cå såí haû táöng âæåüc xáy dæûng âäöng
  bäü.
  Âä thë loaûi I Âä thë låïn, våïi chæïc nàng laì trung tám > 50 vaûn ngæåìi Trãn 12000
  KT, CT, VH, XH, KHKT du lëch quäúc Tè lãû lao âäüng phi ngæåìi/km2
  tãú, coï vai troì thuïc âáøy sæû phaït triãøn cuía näng nghiãûp
  mäüt vuìng laînh thäø liãn tènh hoàûc cuía caí ≥ 85%
  næåïc.
  Coï cå såí haû táöng nhiãöu màût âäöng bäü
  hoaìn chènh
  Âä thë loaûi II Âä thë låïn, våïi chæïc nàng laì trung tám >25 vaûn ngæåìi Trãn 10000
  KT, CT, VH, XH, KHKT, coï vai troì thuïc Tè lãû lao âäüng phi ngæåìi/km2
  âáøy phaït triãøn cuía mäüt laînh thäø liãn tènh näng nghiãûp (vuìng nuïi coï
  hoàûc mäüt säú lénh væûc âäúi våïi caí næåïc. ≥80% thãø tháúp hån)
  Cå såí haû táöng nhiãöu màût tæång âäúi
  âäöng bäü vaì hoaìn chènh.
  Âä thë loaûi III Âä thë trung bçnh, våïi chæïc nàng laì >10 vaûn ngæåìi Trãn 8000
  trung tám KT, CT, VH, XH, KHKT, coï Tè lãû lao âäüng phi ngæåìi/km 2

  vai troì thuïc âáøy phaït triãøn cuía mäüt tènh näng nghiãûp
  hay mäüt säú lénh væûc âäúi våïi vuìng liãn ≥ 75%
  tènh.
  Cå såí haû táöng âæåüc xáy dæûng tæìng màût
  âäöng bäü vaì hoaìn chènh.
  Âä thë loaûi IV Âä thë trung bçnh, våïi chæïc nàng laì trung >5 vaûn ngæåìi Tè Trãn 6000
  tám KT, CT, VH, XH, KHKT, coï vai troì lãû lao âäüng phi ngæåìi/km2

  thuïc âáøy phaït triãøn cuía mäüt tènh hay mäüt näng nghiãûp

  9

 10. vuìng trong tènh. ≥ 70%
  Cå såí haû táöng âæåüc xáy dæûng tæìng màût
  âäöng bäü vaì hoaìn chènh.
  Âä thë loaûi IV Âä thë trung bçnh, våïi chæïc nàng laì trung >5 vaûn ngæåìi Tè Trãn 6000
  tám KT, CT, VH, XH, KHKT, coï vai troì lãû lao âäüng phi ngæåìi/km2

  thuïc âáøy phaït triãøn cuía mäüt tènh hay mäüt näng nghiãûp
  vuìng trong tènh. ≥ 70%
  Cå såí haû táöng âæåüc xáy dæûng tæìng màût
  âäöng bäü vaì hoaìn chènh.

  Âä thë loaûi V Âä thë nhoí, våïi chæïc nàng laì trung tám >5 vaûn ngæåìi Tè Trãn 2000
  KT, CT, VH, XH, KHKT, coï vai troì thuïc lãû lao âäüng phi ngæåìi/km2

  âáøy phaït triãøn cuía mäüt huyãûn hoàûc cuûm näng nghiãûp
  xaî ≥ 65%
  Cå såí haû táöng âaî hoàûc âang âæåüc xáy
  dæûng nhæng chæa âäöng bäü vaì hoaìn
  chènh.

  1.2 Phán cáúp quaín lyï âä thë :

  Viãûc phán loaûi âä thë træåïc tiãn laì âãø phuûc vuû cho cäng taïc phán cáúp âä thë, vãö

  màût quaín lyï haình chênh Nhaì næåïc âæåüc cuû thãø hoaï nhæ sau :

  – Thaình phäú træûc thuäüc Trung æång tæång âæång våïi cáúp huyãûn âa säú thuäüc âä

  thë loaûi III vaì loaûi IV, mäüt säú êt coï thãø thuäüc loaûi V vaì do tioính quaín lyï.

  – Caïc thë tráún tæång âæång cáúp xaî thuäüc âä thë loaûi V chuí yãúu do huyãûn quaín

  lyï.

  Do tçnh hçnh phaït triãøn khäng âäöng âãöu giæîa caï âä thë trong toaìn quäúc vaì trong

  tæìng vuìng, cho nãn vë trê vai troì vaì tênh cháút âä thë âäúi våïi tæìng vuìng laînh thäø cuîng

  khaïc nhau. Trong nhiãöu træåìng håüp âàûc biãût mäüt säú âä thë âæåüc phán cáúp quaín lyï cao

  10

 11. hån hoàûc tháúp hån mäüt báûc so våïi quy âënh trãn. Vê duû coï âä thë loaûi IV nhæng váùn laì

  thaình phäú tènh lë vaì coï âä thë loaûi V nhæng váùn laì thë xaî do tènh quaín lyï.

  Mäüt âiãöu cáön læu lyï trong phán loaûi vaì phán cáúp quaín lyï âä thë åí næåïc ta laì tãn

  goüi cuía âä thë. Âãø phán biãût loaûi vaì cáúp quaín lyï cuîng nhæ quy mä vaì vë trê cuía tæìng âä

  thë ta duìng 3 tæì quen thuäüc “thaình phäú” , “thë xaî” vaì “Thë tráún”. Nhæîng nàm gáön âáy coï

  xuáút hiãûn thãm tæì “Thë tæï” âæåüc hiãøu laì trung tám cuía caïc âån vë cáúp xaî hoàûc liãn xaî.

  Thë tæï chæa phaíi laì âiãøm dán cæ âä thë, nhæng taûi âáy laûi táûp trung nhiãöu loaûi

  cäng trçnh phuûc vuû cäng cäüng vãö kinh tãú vàn hoaï xaî häüi mang tênh âä thë phuûc vuû cho

  ngæåìi dán näng thän. Noï laì bäü màût chênh cuía laìng xaî, laì âiãøm dán cæ coï maìu sàõc caí

  âä thë láùn näng thän nhæng tênh cháút näng thän váùn laì chênh. ÅÍ âáy coï caí nhæîng daîy

  nhaì åí táûp trung cuía nhæîng ngæåìi lao âäüng phi näng nghiãûp, baïn näng nghiãûp vaì caí

  näng nghiãûp åí näng thän. Âáy laì mäüt hçnh thæïc âä thë hoaï taûi chäù ráút thêch håüp våïi

  Viãût Nam, noï seî laì nãön taíng cuía caïc âiãøm dán cæ âä thë tæång lai theo hæåïng âä thë

  hoaï näng thän.

  2. S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®« thÞ trªn thÕ giíi
  2.1.Nguån gèc vµ sù h×nh thµnh cña ®o thÞ
  Sù xuÊt hiÖn cña “®«” vµ “thÞ”
  §ã lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Khi con ngêi cßn sèng nhê vµo
  tù nhiªn, s¨n b¾t h¸i lîm th× cha cã lµng m¹c hay ®« thÞ mµ chØ cã h×nh thøc tô c. Khi
  con ngêi biÕt trång trät, ch¨n nu«i vµ mét sè bé phËn d©n c t¸ch ra s¶n xuÊt ®Þnh c, ®ã
  lµ c¬ së cho n«ng th«n ra ®êi. Khi s¶n xuÊt ph¸t triÓn, nghÒ thñ c«ng ra ®êi, cÇn ph¶i
  trao ®æi hµng ho¸, d©n c tËp trung thµnh c¸c phêng héi. §« thÞ ®Çu tiªn xuÊt hiÖn khi
  x· héi hãa giai cÊp. Lóc ®Çu chØ lµ n¬i giao lu hµng ho¸ vµ s¶n xuÊt tËp trung. Sau nµy
  giai cÊp thèng trÞ thêng chän n¬i nµy lµm ®iÓm ®ãng chÝnh quyÒn. Nh÷ng n¬i ®ãng
  chÝnh quyÒn thêng ph¶i ®îc b¶o vÖ b»ng hÖ thèng thµnh qu¸ch. V× thÕ cã 2 yÕu tè: ThÞ
  (Chî, phè, phêng…) vµ §« (Thµnh qu¸ch) thêng ®i ®«i víi nhau gäi lµ ®« thÞ

  11

 12. 2.2 Læåüc khaío vãö sæ phaït triãøn cuía caïc âä thë trãn Thãú giåïi :

  2.2.1. Thåìi kyì cäø âaûi :

  Bao gäöm thåìi tiãön sæí âæåüc tênh tæì 30.000 nàm âãún 1000 nàm træåïc Cäng

  nguyãn (træåïc CN) vaì giai âoaûn cäø âaë phaït triãøn âæåüc tênh âãún nàm 500 sau Cäng

  nguyãn. Thåìi kyì cäø âaûi phaït triãøn maûnh coï thãø tênh tæì 9000 nàm træåïc Cäng nguyãn.

  Quan âiãøm vãö xáy dæûng âä thë thåìi kyì naìy vaì mäüt säú nhán váût näøi tiãúng coï tênh cháút

  quyãút âënh âäúi våïi sæû phaït triãøn âä thë xuáút hiãûn åí vuìng Læåîng Haì (Ai Cáûp), vuìng

  Tiãøu AÏ, Trung AÏ, ÁÚn Âäü vaì Trung Quäúc. Nhiãöu hçnh thæïc vaì quan niãûm xáy dæûng âä

  thë âaî hçnh thaình.

  – Quan âiãøm vãö âënh cæ :

  Ngæåìi cäø xæa âaî coï quan âiãøm xáy dæûng caïc âiãøm dán cæ táûp trung coï quy mä

  khäng låïn làõm thæåìng mäùi âiãøm dán cæ laì mäüt bäü laûc. Caïc âiãøm dán cæ âæåüc xáy dæûng

  doüc ven säng, nguäön næåïc âæåüc coi laì yãúu täú cå baín cuía sæû täön taûi.

  + Vãö kinh tãú : Caïc cå såí saín xuáút näng nghiãûp vaì thæång maûi âæåüc coi laì âäüng

  læûc chênh cuía sæû phaït triãøn.

  + Vãö xaî häüi : Nãön taíng cuía dán täüc vaì tän giaïo âæåüc láúy laìm tän chè cho caïc

  hoaût âäüng trung tám vãö chênh trë.

  + Vãö an ninh quäúc phoìng : Ngæåìi cäø xæa luän coi troüng, hoü xáy dæûng caïc âiãøm

  dán cæ táûp trung åí nhæîng nåi dãù daìng quan saït keí âëch táún cäng.

  – Cáúu truïc âä thë :

  a. Âä thë cäø Ai Cáûp :

  Nhæîng âä thë cäø âaûi ra âåìi ráút såïm, vaìo khoíang 3000 nàm træåïc cäng nguyãn.

  Nhæîng thaình phäú Ai cáûp cäø âaûi âãöu táûp trung doüc theo båì säng Nin, âiãöu âoï noïi lãn

  táöm quan troüng nháút âënh cuía nãön näng nghiãûp.
  12

 13. Theo chæïc nàng sæí duûng, thaình phäú Ai cáûp cäø âaûi âæåüc chia laìm 4 loüai:

  – Thaình phäú thuí âä

  – Thaình phäú âãön âaìi

  – Thaình phäú thæång maûi

  – Thaình phäú mang yï nghéa chiãún læåüc.

  Kim tæû thaïp laì âiãøn hçnh cho mäüt tæ tæåíng vãö uy quyãön cuía Nhaì næåïc vaì vua

  chuïa. Caïc Pharaon laì nhæîng ngæåìi chè âaûo chênh trong viãûc xáy dæûng kim tæû thaïp.

  Pharaon I, II, III laì nhæîng ngæåìi coï cäng låïn trong viãûc taûo nãn quáön thãø Kim tæû thaïp

  Ai Cáûp. Kim tæû thaïp hçnh thaình trãn cå såí thiãn vàn hoüc, khoaíng caïch vaì vë trê xáy

  dæûng cuîng nhæ tè lãû cuía quáön thãø âãöu dæûa trãn sæû phán bäú cuía hãû thäúng sao trãn tråìi

  (kãø thæï báûc cuía caïc vua quan vaì våü con hoü). Kim tæû thaïp xáy dæûng trãn sa maûc gáön

  säng Nin tæì 5000 nàm træåïc. Âáy laì mäüt quáön thãø kiãún truïc âæåüc xáy dæûng theo quy

  hoaûch láu âåìi nháút maì coìn täön taûi âãún ngaìy nay. Kim tæû thaïp Cheops, Chephren vaì

  Mykevios laì ba cäng trçnh låïn nháút.

  Âä thë cäø âaûi Ai Cáûp åí haû læu säng Nin thæåìng laì hçnh chæî nháût, xáy dæûng vaìo

  khoaíng 3500 nàm træåïc CN. Thaình phäú Kahan laì mäüt vê duû : thaình phäú coï máût âäü xáy

  dæûng cao, cå cáúu thaình phäú phán roî khu chuí nä vaì nä lãû. Khu åí cho nguåìi giaìu laì nhaì

  åí coï væåìn våïi diãûn têch mäùi lä 600m2. Nhaì åí cho ngæåìi ngheìo laì nhæîng khu åí tháúp

  táöng, âàûc biãût coï hãû thäúng tæåïi næåïc cho cáy, caïc âæåìng phäú âaî âæåüc träöng cáy, cáy

  xanh âæåüc coi laì mäüt yãúu täú quan troüng trong cáúu truïc âä thë. Mäüt âàûc âiãøm cáön læu yï

  trong cáúu truïc âä thë cäø Ai Cáûp laì sæû chëu aính hæåíng vãö màût tän giaïo. Thaình phäú âæåüc

  quy hoaûch theo daûng âa tám vaì thåì tháön màût tråìi. Cuäüc säúng âä thë gàõn liãön våïi tháön

  linh chuí yãúu laì tháön màût tråìi vç váûy maì åí cuîng phaíi coï pháön thäng våïi màût tråìi.

  b) HiLaûp cäø âaûi :

  13

 14. Xaî häüi cäø Hi Laûp âãö cao tênh dán chuí, quan tám âãún viãûc giaïo duûc con ngæåìi

  vaì mäi træåìng säúng åí âä thë.

  Thaình phäú baìn cåì cuía Hyppodamus (khoaíng 500 nàm træåïc CN taûi Miletes) laì

  âiãøm âàûc træng cuía quy hoaûch Hi Laûp cäø âaûi. Bäú cuûc màût bàòng cuía thaình phäú âæåüc

  chia thaình caïc phäú theo hãû thäúng âæåìng ä cåì våïi hai hæåïng chênh Nam Bàõc vaì Âäng

  Táy; khoaíng caïch giæîa caïc âæåìng noïi chung khoaíng tæì 30 âãún 50m. Thaình phäú Mile

  cuía Hypodamus coï kêch thæåïc caïc lä phäú laì 47,2m x 25,4m. Tuyãún âæåìng chênh Âäng

  Táy räüng 7,5m âi qua trung tám coï thãø âi xe, coìn tuyãún Bàõc Nam räüng tæì 3-4 m coï âäü

  däúc låïn nãn chuí yãúu daình cho âi bäü. Caïc thaình phäú âãöu coï caïc trung tám vaì quaíng

  træåìng chênh, âæåüc goüi laì Acropolis vaì Agora. Acropolis laì khu væûc trung tám cuía

  thaình phäú, nåi táûp trung caïc âãön thåì mang tênh tám linh vaì nhaì åí cuía caïc quan toìa cao

  cáúp. Agora laì mäüt quaíng træåìng åí trung tám, nåi táûp trung caïc sinh hoaût vãö thæång

  maûi vaì haình chênh cuía thaình phäú. Suäút trong máúy thãú kyí træåïc CN âä thë cäø Hi Laûp âaî

  phaït triãøn maûnh do âàûc âiãøm chênh trë cäø Hi Laûp coï nhiãöu tiãún bäü, luáût lãû nghiãm ngàût.

  c) La Maî cäø âaûi :

  Quy hoaûch vaì kiãún truïc La Maî cäø âaûi âaî tiãúp thu âæåüc nhæîng thaình tæûu cuía nãön

  vàn hoaï træåïc âoï cuîng nhæ bë aính hæåíng sáu sàõc cuía nãön vàn minh Hi Laûp. Thaình phäú

  cäø La Maî phaín aïnh tênh cháút xaî häüi cuía chãú âäü cäüng hoaì âãú quäúc La Maî. Trong thaình

  phäú coï ráút nhiãöu quaíng træåìng vaì nhoïm quaíng træåìng cuìng våïi hãû thäúng caïc cäng

  trçnh cäng cäüng låïn nhæ nhaì haït, âáúu træåìng, nhaì tàõm, máûu dëch, chåü, cung âiãûn, nhaì

  thåì, miãúu tæû vaì caïc âaìi kyí niãûm. Näüi dung vaì bäú cuûc nhoïm quaíng træåìng cäø La Maî ráút

  phæïc taûp, coï trang trê kiãún truïc läüng láùy, cäng phu, phaín aïnh sæû sinh hoaût giaìu coï vaì yï

  thæïc tháøm myî cao cuía giai cáúp thäúng trë.

  14

 15. Âàûc âiãøm truyãön thäúng cuía caïc âä thë cäø La Maî laì tênh cháút phoìng thuí. Màût

  bàòng thaình phäú coï daûng nhæ caïc traûi lênh : HÇnh vuäng, coï tæåìng luyî baío vãû, coï 4

  coíng bàòng thaình phäú coï daûng nhæ caïc traûi lênh : Hçnh vuäng, coï tæåìng luyî baío vãû, coï 4

  cäøng chênh vaì näúi våïi caïc cäøng chênh laì caïc truûc âæåìng chênh Nam Bàõc (Cardo) vaì

  Âäng Táy (Decumanius). Trung tám thaình phäú âàût taûi âiãøm giao nhau giæîa hai truûc

  âæåìng. Thaình phäú phaït triãøn thãm caïc khu væûc dán cæ åí phêa ngoaìi theo caïc âæåìng

  nháûp thaình. Läúi bäú cuûc thaình phäú naìy chëu aính hæåíng nhiãöu cuía caïch bäú cuûc thaình

  phäú cäø Hi Laûp. Timgat laì mäüt vê du.

  d) Nãön vàn minh Læåîng Haì (Mezopotama) coï tæì 4300 nàm træåïc CN :

  Babylon laì thaình phäú låïn nháút luïc báúy giåì nàòm trãn båì säng Euphrat. Do vua

  Netmucazera II xáy dæûng vaìo khoaíng 602-562 træåïc CN. Thaình phäú âæåüc bao boüc båíi

  hãû thäúng kãnh âaìo thäng våïi säng Euphrat vaì tiãúp âãún laì hãû thäúng thaình cao coï nhiãöu

  låïp gaûch. Trung tám thaình phäú laì cung âiãûn vaì nhaì thåì (Ziggurat) xáy theo kiãøu kim

  tæû thaïp dáût cáúp cao âãún 90m.

  Bãn caûnh thaình phäú laì væåìn treo Babylon näøi tiãúng, mäüt trong baíy kyì quan cuía

  thãú giåïi cäø âaûi. Màûc duì khäng coï báút cæï bàòng chæïng khoa hoüc cuû thãø naìo vãö sæû täön taûi,

  væåìn treo Babylon mang theo ráút nhiãöu truyãön thuyãút, thå ca vaì nhæîng låìi ca ngåüi nhæ

  laì mäüt thiãn âuåìng giæîa sa maûc. Mäüt trong nhæîng nhaì thå La Maî âaî mä taí laûi væåìn

  treo Babylon nhæ mäüt hãû thäúng sán dáût cáúp våïi båì tæåìng daìy 7,6m trong chæïa âáút âuí

  chäù cho caí caïc cáy låïn. Væåìn treo nàòm saït båì säng, coï bãún taìu, bäön phun næåïc vaì hãû

  thäúng næåïc tæåïi cáy.

  e. Caïc vuìng khaïc :

  15

 16. ÅÍ Trung Quäúc vaìo thãú kyí thæï 3 træåïc CN. Mencius âaî âãö xuáút hãû thäúng quy

  hoaûch sæí duûng âáút theo bäú cuûc 9 ä vuäng. Mäùi ä coï mäüt chæïc nàng riãng, mäùi caûnh daìi

  khoaíng 1000 bæåïc.

  Caïch bäú trê theo kiãøu phán lä naìy cuîng âæåüc æïng duûng cho Bàõc Kinh vãö sau.

  Bàõc Kinh hçnh thaình tæì 2.400 nàm træåïc CN vaì tråí thaình thuí âä Trung Quäúc nàm 878

  sau CN.

  ÁÚn Âäü cuîng coï nhæîng thaình phäú âæåüc hçnh thaình tæì 3000 nàm træåïc CN.

  Thaình phäú cuîng âæåüc xáy dæûng theo kiãøu phán lä.

  Nhiãöu nåi khaïc trãn thãú giåïi caïc âiãøm dán cæ âä thë cuîng coï xuáút hiãûn nhæng n

  oïi chung caïc âä thë naìy khäng âãø laûi nhæîng tênh cháút âiãøn hçnh.

  2.2.2 Âä thë thåìi trung âaûi :

  Noïi chung caïc âä thë cuía thåìi kyì trung âaûi phaït triãøn cháûm, bäú cuûc thaình phäú

  läün xäün, phaït triãøn tæû phaït, thiãúu quy hoaûch vaì mäi træåìng âä thë khäng håüp lyï.

  Âä thë thåìi trung âaûi xuáút hiãûn chuí yãúu vaìo âáöu cäng nguyãn thuäüc chãú âäü

  phong kiãún. Máu thuáøn giæîa giai cáúp thäúng trë vaì nhán dán âaî dáùn âãún nhiãöu cuäüc khåíi

  nghéa. Chãú âäü chiãúm hæîu nä lãû dáön dáön âi vaìo con âæåìng tan raî, xaî häüi phong kiãún bàõt

  âáöu âæåüc hçnh thaình, dæûa chuí yãúu vaìo nãön kinh tãú tiãøu näng åí näng thän. Do sæû tan raî

  cuía nãön kinh tãú chiãúm hæîu nä lãû, dán cæ âaî råìi khoíi caïc âä thë vãö näng thän âãø saín

  xuáút, thaình phäú trong giai âoaûn vaìi tràm nàm cuäúi cuìng cuía âãú quäúc La Maî âaî máút

  hãút quyãön læûc thäúng trë näng thän. Xaî häüi phong kiãún trong giai âoaûn âáöu mang tênh

  cháút tæû cung tæû cáúp dæûa trãn nãön saín xuáút näng nghiãûp. Chiãún tranh liãn miãn, xaî häüi

  khäng äøn âënh âaî kçm haîm sæû phaït triãøn cuía âä thë. Quy mä cuía thaình phäú thåìi âoï

  nhoí, khäng væåüt quaï 5 âãún 10.000 ngæåìi.

  16

 17. Maîi âãún thãú kyí XII thuí cäng nghiãûp xuáút hiãûn maûnh âaî kêch thêch sæû phaït triãøn

  caïc âä thë. Viãûc trao âäøi haìng hoaï vaì giao læu âæåìng thuyí giæîa caïc vuìng âaî xuáút hiãûn

  nhiãöu âä thë caíng vaì caïc âä thë nàòm trãn âáöu mäúi giao thäng. Caïc thaình phäú naìy

  thæåìng âæåüc xáy dæûng åí nhæîng vë trê tæång âäúi coï låüi thãú vãö váún âãö baío vãû. Caïc cäng

  trçnh nhaì thåì vaì caïc dinh thæû cuía vua chuïa âaî tråí thaình nhæîng cäng trçnh troüng tám

  trong bäú cuûc cuía âä thë.

  Nãön vàn hoaï Phuûc hæng åí thãú kè thæï XV, XVI gàõn liãön våïi sæû chuyãøn tiãúp xaî

  häüi tæì phong kiãún sang tæ baín, quy hoaûch âä thë thåìi kyì naìy âaî phaín aïnh nhæîng nhu

  cáöu cuía xaî häüi måïi vaì âaî phaït triãøn maûnh åí Cháu Áu. ÅÍ YÏ bãn caûnh caïc âäö aïn caíi taûo,

  måí räüng thaình phäú thåìi Phuûc hæng, caïc xu hæåïng nghiãn cæïu, caïc lyï thuyãút måïi vãö

  quy hoaûch âaî âæåüc xuáút hiãûn. Næåïc Phaïp laì mäüt trong nhæîng trung tám vàn hoaï quan

  troüng cuía thåìi kyì phuûc hæng åí Cháu Áu. Haìng loaût nhæîng âaûi läü, quaíng træåìng Thàõng

  Låüi, quaíng træåìng Hoaì Håüp. ÅÍ mäüt säú næåïc khaïc, viãûc xáy dæûng thaình phäú Pãtecbua åí

  Nga, thaình phäú London åí Anh hay Roma åí YÏ … måí âáöu cho mäüt giai âoaûn måïi trong

  lëch sæí phaït triãøn âä thë.

  ÅÍ Cháu AÏ, xaî häüi phong kiãún táûp trung keïo daìi ráút láu vaì âaî âæåüc thäúng nháút

  tæì sau âåìi Táön. ÅÍ Trung Quäúc thaình phäú laì chäù åí cuía caïc vua chuïa phong kiãún, laì

  trung tám chênh trë vàn hoaï cuía giai cáúp thäúng trë, coï quy mä tæång âäúi låïn, thæåìng

  âæåüc xáy dæûng theo kiãøu thaình, quaïch. “Thaình” chè bäü pháûn trung tám xáy dæûng kiãn

  cäú bao quanh cung âiãûn cuía vua vaì quyï täüc. “Quaïch” laì tæåìng thaình baío vãû bao quanh

  phêa ngoaìi khu væûc dán cæ. Træåìng An thåìi Táy haïn laì thaình phäú trung tám thæång

  maûi chênh trë låïn nháút Trung Quäúc, quy mä thaình phäú låïn hån 4 láön so våïi thaình phäú

  La Maî åí Cháu Áu âæång thåìi, coï bäú cuûc quy hoaûch táûp trung, biãøu hiãûn roî tæ tæåíng

  phong kiãún, âãö cao giai cáúp thäúng trë. Cung thaình vaì væåìn cáúm chiãúm pháön chuí yãúu

  17

 18. cuía thaình phäú, nhaì åí cuía vua quan vaì caïc quyï täüc chiãúm hai khu phêa Âäng Hoaìng

  thaình coìn bãn ngoaìi phêa Nam laì khu åí cuía nhán dán .

  2.2.3 Âä thë thåìi cáûn âaûi :

  Maîi âãún giæîa thãú kyí thæï XVIII cuäüc caïch maûng cäng nghiãûp ra âåìi âaî thuïc âáøy

  saín xuáút phaït triãøn, caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp phaït triãøn maûnh, nhiãöu ngaình cäng

  nghiãûp låïn ra âåìi âaî thu huït nhiãöu nhán læûc vaìo saín xuáút. Caïc khu nhaì åí moüc lãn

  nhanh choïng bãn caûnh caïc khu væûc saín xuáút. ÅÍ caïc næåïc cäng nghiãûp phaït triãøn nhæ

  Anh, Phaïp, Âæïc, Myî dán säú âä thë tàng lãn ráút nhanh. Tæì nhæîng nàm âáöu cuía thãú kyí

  XIX, dán säú âä thë åí Anh chiãúm tåïi 32%. Nàm 1921 dán säú âä thë åí Anh âaî xáúp xè

  80%. ÅÍ Myî, dán säú âä thë nàm 1801 laì 4% vaì cho âãún nàm 1921 con säú naìy âaî trãn

  51%.

  TÈ LÃÛ DÁN SÄÚ ÂÄ THË MÄÜT SÄÚ NÆÅÏC

  Tãn næåïc Nàm
  1081 1851 1881 1901 1921
  Anh 32% 50,1% 67,9% 78,0% 79,3%
  Phaïp 20,5% 25,5% 34,8% 40,1% 46,7%
  Âæïc – – 41,4% 54,3% 62,4%
  Myî 4% 12,5% 28,6% 46% 51,4%
  Sæû hçnh thaình vaì phaït triãøn thaình phäú trong thåìi kyì naìy chëu aính hæåíng cuía

  nhæîng máu thuáøn saín xuáút vaì quan hãû saín xuáút. Tênh tæû phaït cuía nãön kinh tãú thë træåìng

  trong sæû phán bäú sæïc saín xuáút dáùn tåïi sæû phaït triãøn vaì phán bäú thaình phäú khäng âäöng

  âãöu, vê duû : miãön Âäng Bàõc næåïc Myî, khu cäng nghiãûp Philadenfia vaì Chicagä, chè

  chiãúm 14% diãûn têch caí næåïc nhæng giaï trë saín pháøm laìm ra chiãúm tåïi 75% täøng thu

  nháûp quäúc dán. Caïc thaình phäú låïn coï säú dán táûp trung cao âaî xuáút hiãûn nhæ New York

  : 5 triãûu ngæåìi (1920). London gáön 5 triãûu ngæåìi, Berlin trãn 4 triãûu ngæåìi.

  DÁN SÄÚ CAÏC ÂÄ THË LÅÏN
  18

 19. (Âån vë : Ngaìn ngæåìi)

  Tãn Nàm
  Thaình phäú 1800 1850 1900 1920
  London 865 2363 4536 4483
  Paris 545 1053 2714 2806
  Berlin 172 419 1889 4024
  NewYork 79 696 3437 5620
  Caïc váún âãö máu thuáøn vaì báút håüp lyï trong täø chæïc khäng gian âä thë âaî naíy

  sinh ráút nhiãöu do sæû phaït triãøn äö aût cuía caïc âä thë trong thåìi kyì naìy. Váún âãö nhaì åí

  khäng âæåüc giaíi quyãút mäüt caïch âáöy âuí, âàûc biãût laì caïc khu nhaì åí daình cho ngæåìi lao

  âäüng thæåìng thiãúu täø chæïc, chàõp vaï, hçnh thæc ngheìo naìn, âiãöu kiãûn säúng khäng âáöy

  âuí, thiãúu vãû sinh; caïc khu åí nhiãöu nåi bë khuíng hoaíng nghiãm troüng. Caïc khu cäng

  trçnh cäng nghiãûp xáy dæûng tæû phaït, khäng theo quy hoaûch laûi chiãúm nhæîng khu âáút täút

  trong thaình phäú, nhiãöu cäng trçnh xáy dæûng saït båì säng, tháûm chê ngay saït khu trung

  tám laìm cho mäi træåìng säúng åí âä thë bë aính hæåíng nghiãm troüng. Viãûc âáöu cå âáút âai

  âaî laìm cho giaï âáút xáy dæûng thaình phäú tàng voüt, máût âäü xáy dæûng cao vaì caïc cäng

  trçnh kiãún truïc âaî phaït triãøn theo chiãöu cao. Nhiãöu thaình phäú tháûm chê khäng coï khu

  âáút träúng âãø träöng cáy xanh. Do sæû khuíng hoaíng vãö xáy dæûng vaì sæû máút cán âäúi trong

  thaình phäú åí caïc næåïc tæ baín phaït triãøn tæì næía thãú kyí thæï XIX, ngæåìi ta âaî tiãún haình

  haìng loaût cäng cuäüc caíi taûo caïc âä thë, âàûc biãût laì åí Phaïp vaì åí Nga (Paris vaì

  Petescbua). Våïi caïc lyï do trãn, tæì cuäúi thãú kyí XIX âãún âáöu thãú kyí XX, haìng loaût tæ

  tæåíng måïi vaì quan âiãøm âaî xuáút hiãûn, måí âáöu cho sæû phaït triãøn cuía ngaình quy hoaûch

  âä thë hiãûn âaûi.

  2.3 Khaïi quaït quaï trçnh phaït triãøn âä thë Viãût Nam :

  2.3.1 Tçnh hçnh phaït triãøn caïc âiãøm dán cæ âä thë âãún thãú kyí thæï XVIII:

  19

 20. Dáúu vãút âä thë âáöu tiãn åí næåïc ta laì thaình Cäø Loa hay coìn âæåüc goüi laì Loa

  thaình cuía An Dæång Væång åí taí ngaûn säng Häöng. Loa thaình laì âä thë âáöu tiãn âæåüc

  xáy dæûng vaìo nàm 25 træåïc CN, laì trung tám chênh trë cuía næåïc Áu Laûc. Chiãöu daìi cuía

  ba tæåìng thaình chênh daìi trãn 16km coï haìo sáu bao boüc näúi liãön våïi säng Häöng âaî laìm

  tàng khaí nàng phoìng thuí cuía Thaình. Ngoaìi caïc cung âiãûn cuía vua vaì caïc traûi lênh,

  trong thaình coìn coï nhaì cuía dán thæåìng. Âáy laì âiãøm dán cæ táûp trung âäng nháút luïc

  báúy giåì, dán säú æåïc tênh tåïi haìng ngaìn ngæåìi.

  Trong thåìi kyì Bàõc thuäüc, mäüt säú thaình thë khaïc nhau mang tênh cháút quán sæû

  vaì thæång maûi nhæ thaình Lung Láu, thaình Long Biãn, Tæì Phäú, Baûch Træåíng.. cuîng

  âæåüc hçnh thaình. Mäüt trong nhæîng âä thë låïn nháút thåìi Bàõc thuäüc âãún thãú kyí XIX laì

  thaình Täúng Bçnh (Haì Näüi ngaìy nay). Sæí cheïp ràòng nàm 865 tæåïng Cao Âiãön (Trung

  Quäúc) âaî måí räüng thaình âãø chäúng quán khåíi nghéa. Thaình daìi 1982,5 træåüng

  (7930m), cao 2,5 træåüng (10m), trãn tæåìng thaình coï 55 âiãøm canh. Mäüt vaìi âoaûn thaình

  coìn soït laûi cho âãún ngaìy nay.

  Nàm 1010 sau khi äøn âënh tçnh hçnh chênh trë trong næåïc, Lyï Thaïi Täø âaî quyãút

  âënh dåìi âä vãö trung tám Âaûi La (trong thaình Täúng Bçnh cuî) vaì âäøi tãn laì Thàng

  Long. Âáy cuîng laì caïi mäúc khai sinh cho thaình phäú Haì Näüi ngaìy nay. Tæì âoï Thàng

  Long phaït triãøn maûnh vãö táút caí caïc màût kinh tãú, xaî häüi, vàn hoaï vaì âaî tråí thaình mäüt âä

  thë coï mäüt vë trê quan troüng nháút trong caí næåïc.

  Thàng Long coï hãû thäúng thaình daìi 25 km bao boüc xung quanh khu væûc cung

  âçnh vaì caïc âiãøm dán cæ, laì nhæîng dáúu hiãûu âáöu tiãn cuía âä thë hoaï âäüc âaïo. Ngoaìi ra,

  nhiãöu cäng trçnh âæåüc xáy dæûng trong thaình nhæ caïc âãön chuìa, miãúu maûo. Âáy laì thåìi

  kyì thënh væåüng nháút cuía nãön phong kiãún Viãût Nam, ráút nhiãöu âãön chuìa, baío thaïp âæåüc

  xáy dæûng vaìo thåìi kyì naìy nhæ : 950 ngäi chuìa âæåüc xáy dæûng vaìo nàm 1031 dæåïi sæû

  20

Download tài liệu Giáo trình Quy hoạch đô thị I – ĐH Bách Khoa File Docx, PDF về máy