Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Giáo trình Quản trị tài chính (178 trang) – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Quản trị tài chính (178 trang)

Giáo trình Quản trị tài chính (178 trang)
Nội dung Text: Giáo trình Quản trị tài chính (178 trang)


Giáo trình Quản trị tài chính gồm 7 nội dung bài học: Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định, lập kế hoạch vốn lưu động, lập kế hoạch giá thành sản phẩm, lập kế hoạch lợi nhuận trong doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính, xác định giá trị tiền tệ theo thời gian, chi phí sử dụng vốn.

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình Quản trị tài chính (178 trang) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Quản trị tài chính (178 trang) File Word, PDF về máy

Giáo trình Quản trị tài chính (178 trang)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Quản trị tài chính (178 trang)

 1. 1

  BÀI 1: LẬP KẾ HOẠCH KHẤU HAO TSCĐ

  1. Khái niệm khấu hao tài sản cố định:
  Là phương pháp phân bổ một cách có hệ thống Giá trị phải khấu hao của
  TSCĐ hữu hình trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng.
  1.1. Một số khái niệm
  – Nguyên giá: Là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có
  được TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử
  dụng.
  – Hao mòn tài sản cố định là sự giảm dần về giá trị sử dụng và giá trị hoặc
  giảm
  giá trị của tài sản cố định.
  – Khấu hao: Là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của
  TSCĐ hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.
  – Giá trị phải khấu hao: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên báo cáo
  tài chính, trừ (-) giá trị thanh lý ước tính của tài sản đó.
  – Thời gian sử dụng hữu ích: Là thời gian mà TSCĐ hữu hình phát huy được
  tác dụng cho sản xuất, kinh doanh, được tính bằng:
  + Thời gian mà doanh nghiệp dự tính sử dụng TSCĐ hữu hình,
  hoặc:
  + Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tương tự mà doanh nghiệp dự tính
  thu được từ việc sử dụng tài sản.
  – Giá trị thanh lý: Là giá trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng hữu
  ích của tài sản, sau khi trừ (-) chi phí thanh lý ước tính.
  – Giá trị hợp lý: Là giá trị tài sản có thể được trao đổi giữa các bên có đầy
  đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.
  – Giá trị còn lại: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình sau khi trừ (-) số khấu
  hao luỹ kế của tài sản đó.
  – Giá trị có thể thu hồi: Là giá trị ước tính thu được trong tương lai từ việc sử
  dụng tài sản, bao gồm cả giá trị thanh lý của chúng.
  1.2.Phân biệt khấu hao và hao mòn TSCĐ

  Hao mòn TSCĐ Khấu hao TSCĐ
  Khái niệm:
  Hao mòn là sự giảm sút về mặt Khấu hao TSCĐ là sự phân bổ
  giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ do một cách có hệ thống giá trị phải khấu
  TSCĐ tham gia vào các hoạt động DN hao tài sản cố định trong suốt thời gian
  và do các nguyên nhân khác sử dụng hữu ích của TS đó vào giá trị
  sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được sáng
  tạo ra
  Quản trị tài chính

 2. 2

  Bản chất:
  Là một hiện tượng khách quan mà Là một biện pháp chủ quan của
  trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao con người nhằm thu hồi số vốn đã đầu
  mòn do các nguyên nhân khác nhau: tư vào TSCĐ. Vì TSCĐ được đầu tư
  tham gia vào hoạt động SXKD, các mua sắm để sử dụng nên được hiểu như
  nguyên nhân tự nhiên( hao mòn hữu một lượng giá trị hữu dụng đượ phân
  hình giảm sút giá trị và giá trị sử dụng) phối cho SXKD trong suốt thời gian sử
  do tiến bộ KHKT gây ra( hao mòn vô dụng hữu ích. Do đó việc trích khấu hao
  hình: giảm sút thuần túy về mặt giá trị) là việc phân phối giá trị sử dụng TSCĐ
  đồng thời là biện pháp thu hồi vốn.
  Phạm vi:
  Tính hao mòn cho tất cả TSCĐ Chỉ tính và trích khấu hao đối với
  thuộc sở hữu của DN kể cả TSCĐ tham những TSCĐ tham gia vào hoạt động
  gia vào SXKD. SXKD.
  Mối quan hệ: Trích khấu hao TSCĐ phải phù
  Hao mòn TSCĐ là cơ sở để tính hợp với mức độ hao mòn của TSCĐ và
  khấu hao TSCĐ. phải phù hợp với quy định hiện hành về
  chế độ trích khấu hao TSCĐ do Nhà
  nước quy định.

  2. Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định
  – Phương pháp khấu hao đường thẳng.
  – Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
  – Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

  2.1. Phương pháp khấu hao đường thẳng;

  Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo
  mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.
  Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh
  nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường
  thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt
  động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm
  việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc

  Quản trị tài chính

 3. 3

  vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải
  đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh
  vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ
  lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2
  lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.
  a./Nội dung của phương pháp:

  Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp
  khấu hao đường thẳng như sau:
  – Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công
  thức dưới đây:
  Mức trích khấu hao trung bình hàng Nguyên giá của tài sản cố định
  =
  năm của tài sản cố định Thời gian trích khấu hao
  – Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm
  chia cho 12 tháng.
  Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay
  đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố
  định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu
  hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch
  giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản
  cố định.
  Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản
  cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao
  luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.
  b./Ví dụ tính và trích khấu hao TSCĐ:
  Ví dụ: Công ty A mua một tài sản cố định (mới 100%) với giá ghi trên hoá
  đơn là 119 triệu đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3
  triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.
  a. Biết rằng tài sản cố định có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian trích khấu hao
  của tài sản cố định doanh nghiệp dự kiến là 10 năm (phù hợp với quy định tại Phụ
  lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT- BTC), tài sản được đưa vào sử
  dụng vào ngày 1/1/2013.
  Nguyên giá tài sản cố định = 119 triệu – 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng
  Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.
  Quản trị tài chính

 4. 4

  Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu
  đồng/ tháng
  Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng chi phí trích khấu hao tài sản cố định
  đó vào chi phí kinh doanh.
  b. Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp tài sản cố định với tổng chi phí là 30
  triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời
  gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 1/1/2018.
  Nguyên giá tài sản cố định = 120 triệu đồng + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng
  Số khấu hao luỹ kế đã trích = 12 triệu đồng (x) 5 năm = 60 triệu đồng
  Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 150 triệu đồng – 60 triệu đồng = 90 triệu đồng
  Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 90 triệu đồng : 6 năm = 15 triệu đồng/
  năm
  Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đồng : 12 tháng
  =1.250.000 đồng/ tháng
  Từ năm 2018 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi tháng
  1.250.000 đồng đối với tài sản cố định vừa được nâng cấp.
  c./Cách xác định mức trích khấu hao:
  – Căn cứ các số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ của tài sản cố định để xác định giá trị
  còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định.
  – Xác định thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo công thức sau:
   t 
  T = T2 1 − 1 
   T1 
  Trong đó:
  T: Thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định
  T1 : Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục
  1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT- BTC.
  T2 : Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục
  1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT- BTC.
  t1 : Thời gian thực tế đã trích khấu hao của tài sản cố định
  – Xác định mức trích khấu hao hàng năm (cho những năm còn lại của tài sản cố
  định) như sau:
  Mức trích khấu hao trung = Giá trị còn lại của tài sản cố định

  Quản trị tài chính

 5. 5

  bình hàng năm của TSCĐ Thời gian trích khấu hao còn lại của
  TSCĐ
  – Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm
  chia cho 12 tháng.
  d./Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:
  Ví dụ : Doanh nghiệp sử dụng một máy khai khoáng có nguyên giá 600 triệu đồng
  từ ngày 01/01/2011. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban
  hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT- BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của
  máy khai khoáng này tính đến hết ngày 31/12/2012 là 2 năm. Số khấu hao luỹ kế là
  120 triệu đồng.
  – Giá trị còn lại trên sổ kế toán của máy khai khoáng là 480 triệu đồng.
  – Doanh nghiệp xác định thời gian trích khấu hao của máy khai khoáng là 15 năm
  theo Phụ lục I Thông tư số 45/2013/TT- BTC.
  – Xác định thời gian trích khấu hao còn lại của máy khai khoáng như sau:
  Thời gian trích 2 năm
  khấu hao còn lại = 15 năm x ( 1 – 10 năm ) = 12 năm
  của TSCĐ
  – Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 480 triệu đồng : 12 năm = 40 triệu
  đồng/ năm (theo Thông tư số 45/2013/TT- BTC)
  Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 40 triệu đồng : 12 tháng = 3,333 triệu
  đồng/ tháng
  Từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2024, doanh nghiệp trích khấu hao đối với
  máy khai khoáng này vào chi phí kinh doanh mỗi tháng là 3,333 triệu đồng.

  2.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh;
  Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối
  với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát
  triển nhanh.
  TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương
  pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:
  – Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);
  – Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

  Quản trị tài chính

 6. 6

  a./Nội dung:
  Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có
  điều chỉnh được xác định như:
  – Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:
  Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại
  Thông tư số 45/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính.
  – Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo
  công thức dưới đây:
  Mức trích khấu hao hàng Giá trị còn lại của Tỷ lệ khấu hao
  = X
  năm của tài sản cố định tài sản cố định nhanh
  Trong đó:
  Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:
  Tỷ lệ khấu khao Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định Hệ số điều
  = X
  nhanh(%) theo phương pháp đường thẳng chỉnh
  Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

  Tỷ lệ khấu hao tài sản 1
  cố định theo phương = Thời gian trích khấu X 100
  pháp đường thẳng (%) hao của tài sản cố định
  Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của tài sản cố định quy
  định tại bảng dưới đây:
  Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định Hệ số điều chỉnh
  (lần)
  Đến 4 năm ( t ≤ 4 năm) 1,5
  Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t ≤ 6 năm) 2,0
  Trên 6 năm (t > 6 năm) 2,5

  Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư
  giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị
  còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu

  Quản trị tài chính

 7. 7

  hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn
  lại của tài sản cố định.
  – Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12
  tháng.
  b./Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:
  Ví dụ: Công ty A mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới với nguyên
  giá là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy
  định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT- BTC) là 5 năm.
  Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:
  – Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường
  thẳng là 20%.
  – Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số
  điều chỉnh) = 40%
  – Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định trên được xác định cụ thể theo
  bảng dưới đây:
  Đơn vị tính: Đồng
  Nă Giá trị còn Cách tính số khấu Mức khấu Mức khấu Khấu hao
  m lại của hao TSCĐ hàng hao hàng năm hao hàng luỹ kế cuối
  thứ TSCĐ năm tháng năm
  1 50.000.000 50.000.000 x 40% 20.000.000 1.666.666 20.000.000
  2 30.000.000 30.000.000 x 40% 12.000.000 1.000.000 32.000.000
  3 18.000.000 18.000.000 x 40% 7.200.000 600.000 39.200.000
  4 10.800.000 10.800.000 : 2 5.400.000 450.000 44.600.000
  5 10.800.000 10.800.000 : 2 5.400.000 450.000 50.000.000
  Trong đó:
  + Mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được tính bằng
  giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).
  + Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của tài sản cố
  định (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định
  (10.800.000 : 2 = 5.400.000). [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp
  số dư giảm dần (10.800.000 x 40%= 4.320.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình

  Quản trị tài chính

 8. 8

  quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (10.800.000
  : 2 = 5.400.000)].

  Ưu, nhược điểm: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có ưu điểm
  sau:
  – Giúp cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh ở những năm đầu. Doanh
  nghiệp vừa có thể tập trung vốn nhanh từ tiền khấu hao để đổi mới máy móc, thiết
  bị và công nghệ kịp thời vừa giảm bớt được tổn thất do hao mòn vô hình.
  – Nhà nước có thể cho phép doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao
  nhanh để tính chi phí khấu hao trong việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, tạo
  điều kiện cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh. Điều đó được coi như một biện pháp
  hoãn thuế” cho doanh nghiệp.
  Bên cạnh những ưu điểm trên, nếu doanh nghiệp thực hiện phương pháp này
  có hạn chế: Giá thành sản phẩm ở những năm đầu của thời hạn khấu hao sẽ cao do
  phải chịu chi phí khấu hao lớn, điều đó gây bất lợi cho doanh nghiệp trong cạnh
  tranh, việc tính toán khá phức tạp.
  Ví dụ: Một doanh nghiệp mua một tài sản cố định có nguyên giá 200 triệu, thời
  gian sử dụng 5 năm. Tính được mức khấu hao cho TSCĐ theo phương pháp khấu
  hao theo số dư giảm dần:
  + Tính tỷ lệ khấu hao bình quân: Tkbq = 1/5 * 100 = 20%
  + Tính tỷ lệ khấu hao cố định: Tkd = 20% * 2 = 40%
  + Kết quả bảng tính khấu hao hàng năm của tài sản cố định như sau:
  Đơn vị tính: 1triệu đồng
  Năm Mk Mk lũy kế Gía trị còn lại
  1 200*40%= 80 80 120
  2 120 * 40% = 48 128 72
  3 72 * 40% = 28,8 156,8 43,2
  4 43,2 / 2 178,4 43,2/2
  5 43,2 / 2 200 0

  2.3. Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm
  Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo
  phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện
  sau:
  – Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

  Quản trị tài chính

 9. 9

  – Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết
  kế của tài sản cố định;
  – Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn
  100% công suất thiết kế.
  a./Nội dung của phương pháp:
  Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp
  khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:
  – Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác
  định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài
  sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.
  – Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối
  lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định.
  – Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định theo công
  thức dưới đây:

  Mức trích khấu hao
  Mức trích khấu hao Số lượng sản phẩm
  bình quân tính cho
  trong tháng của tài sản = sản xuất trong X
  một đơn vị sản
  cố định tháng
  phẩm
  Trong đó:
  Nguyên giá của tài sản cố định
  Mức trích khấu hao bình quân tính
  = Sản lượng theo công suất thiết
  cho một đơn vị sản phẩm
  kế
  – Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định bằng tổng mức trích khấu hao
  của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:
  Mức trích khấu hao
  Mức trích khấu Số lượng sản
  bình quân tính cho
  hao năm của tài = phẩm sản xuất X
  một đơn vị sản
  sản cố định trong năm
  phẩm

  Quản trị tài chính

 10. 10

  Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi,
  doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định.
  b./Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:
  Ví dụ: Công ty A mua máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu
  đồng. Công suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất
  thiết kế của máy ủi này là 2.400.000 m3. Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm
  thứ nhất của máy ủi này là:
  Tháng Khối lượng sản Tháng Khối lượng sản
  phẩm hoàn thành (m3) phẩm hoàn thành (m3)
  Tháng 1 14.000 Tháng 7 15.000
  Tháng 2 15.000 Tháng 8 14.000
  Tháng 3 18.000 Tháng 9 16.000
  Tháng 4 16.000 Tháng 10 16.000
  Tháng 5 15.000 Tháng 11 18.000
  Tháng 6 14.000 Tháng 12 18.000
  Mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng
  sản phẩm của tài sản cố định này được xác định như sau:
  – Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 m3 đất ủi = 450 triệu đồng:
  2.400.000 m3 = 187,5 đ/m3
  – Mức trích khấu hao của máy ủi được tính theo bảng sau:
  Th Sản lượng thực tế Mức trích khấu hao tháng
  áng tháng (đồng)
  3
  (m )
  1 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
  2 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500
  3 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
  4 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
  5 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500
  6 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
  7 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500

  Quản trị tài chính

 11. 11

  8 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
  9 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
  10 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000
  11 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
  12 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000
  Tổng cộng cả 35.437.500
  năm

  3. Phạm vi tính khấu hao
  – Phương pháp khấu hao do doanh nghiệp xác định để áp dụng cho từng
  TSCĐ hữu hình phải được thực hiện nhất quán, trừ khi có sự thay đổi trong cách
  thức sử dụng tài sản đó.
  – Doanh nghiệp không được tiếp tục tính khấu hao đối với những TSCĐ
  hữu hình đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh
  doanh.
  – Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo
  định kỳ, thường là cuối năm tài chính. Nếu có sự thay đổi đáng kể trong việc đánh
  giá thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thì phải điều chỉnh mức khấu hao. + Trong
  quá trình sử dụng TSCĐ, khi đã xác định chắc chắn là thời gian sử dụng hữu ích
  không còn phù hợp thì phải điều chỉnh thời gian sử dụng hữu ích và tỷ lệ khấu hao
  cho năm hiện hành và các năm tiếp theo và được thuyết minh trong báo cáo tài chính.
  Ví dụ: Thời gian sử dụng hữu ích có thể được kéo dài thêm do việc cải thiện trạng
  thái của tài sản vượt trên trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của nó, hoặc các thay đổi về
  kỹ thuật hay thay đổi nhu cầu về sản phẩm do một máy móc sản xuất ra có thể làm
  giảm thời gian sử dụng hữu ích của nó.
  – Chế độ sửa chữa và bảo dưỡng TSCĐ hữu hình có thể kéo dài thời gian sử
  dụng hữu ích thực tế hoặc làm tăng giá trị thanh lý ước tính của tài sản nhưng
  doanh nghiệp không được thay đổi mức khấu hao của tài sản.
  – Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định
  kỳ, thường là cuối năm tài chính, nếu có sự thay đổi đáng kể trong cách thức sử
  dụng tài sản để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp thì được thay đổi phương pháp
  khấu hao và mức khấu hao tính cho năm hiện hành và các năm tiếp theo.

  4. Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định

  Các bước lập kế hoạch khấu hao TSCĐ
  Bước 1: Xác định Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ kế hoạch

  Quản trị tài chính

 12. 12

  Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ = NGthực tế 30/9 báo cáo + NGdựkiến tăng quý 4 -bc – NGdự kiến giảm quy 4-bc

  Bước 2: Xác định Nguyên giá TSCĐ bình quân tăng trong kỳ kế hoạch

 13. (NGti x tsdi)

  NG TSCĐ bq tăng= ——————————
  12
  Trong đó:
  NGti : Nguyên giá TSCĐ tăng trong kỳ kế hoạch bao gồm:
  + TSCĐ mua sắm mới
  + TSCĐ tự xây tự chế
  + TSCĐ nhận về do góp vốn, điều chuyển, biếu tặng
  + TSCĐ thuê tài chính
  tsdi :Thời gian sử dụng của TSCĐ tính theo tháng:

  tsdi = ( 12 – Tháng bắt đầu mua về sử dụng )

  Bước 3: Xác định Nguyên giá TSCĐ bình quân giảm trong kỳ kế hoạch

 14. (NGgi x (12 − tsdi)

  NG TSCĐ bq giảm = ——————————
  12
  Trong đó:
  NGgi : Nguyên giá TSCĐ giảm trong kỳ kế hoạchbao gồm
  + TSCĐ nhượng bán trong kỳ
  + TSCĐ cho thuê tài chính
  + TSCĐ đem góp vốn, biếu tặng
  + TSCĐ điều chuyển đi nơi khác
  tsdi :Thời gian thôi sử dụng của TSCĐ tính theo tháng:
  tsdi = ( 12 – Tháng bắt đầu thôi sử dụng )

  Bước 4: Nguyên giá TSCĐ bình quân phải tính khấu hao trong kỳ kế hoạch
  = đ +

  Bước 5: Mức KH bình quân năm kế hoạch

  MkTH = TkTH*

  Lưu ý:

  Quản trị tài chính

 15. 13

  + TSCĐ điều chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (từ vị trí đang sử dụng chuyển
  sang cất giữ vào kho hoặc ngược lại): Nguyên Giá TSCĐ không ghi tăng hay giảm
  trong kỳ
  + TSCĐ đem cho thuê hoạt động không ghi giảm Nguyên Giá
  + TSCĐ thuê hoạt động không ghi tăng Nguyên Giá

  Bước 6:Lập bảng kế hoạch khấu hao TSCĐ

  Năm báo Năm kế
  Stt CHỈ TIÊU
  cáo hoạch
  1/ Tổng NGTSCĐ đầu năm kế hoạch
  1.a – NG đầu năm kế hoạch cần khấu hao
  2/ Tổng NGTSCĐ tăng
  2a – NG tăng cần khấu hao ( )
  2b – NGBQ tăng cần khấu hao ( )
  3/ Tổng NGTSCĐ giảm
  3a – NG giảm cần thôi khấu hao ( )
  – NGBQ giảm cần thôi khấu hao
  3b
  ( )
  4/ Tổng NGTSCĐ cuối năm
  – NGTSCĐ cuối năm cần khấu hao
  4a
  ( )
  4b – )
  NGBQ cần khấu hao (
  5/ Tỷ lệ KHBQ tổng hợp ( )
  6/ Mức KHBQ tổng hợp (! )

  5. Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

  5.1. Bảo toàn vốn cố định
  – Đánh giá và đánh giá lại TSCĐ:
  Đánh giá TSCĐ là việc xác định lại giá trị của nó tại một thời điểm nhất
  định. Đánh giá đúng TSCĐ tạo điều kiện phản ánh chính xác tình hình biến động
  của vốn cố định, quy mô vốn phải bảo toàn. Điều chỉnh kịp thời giá trị của TSCĐ,
  để tạo điều kiện tính đúng, tính đủ chi phí khấu hao TSCĐ, không để mất vốn cố
  định.

  Thông thường có 3 phương pháp đánh giá chủ yếu:

  Quản trị tài chính

 16. 14

  + Đánh giá theo nguyên giá: Là toàn bộ các chi phí thực tế mà doanh nghiệp
  bỏ ra để có được TSCĐ cho đến khi đưa TSCĐ vào hoạt động bình thường như:
  giá mua thực tế của TSCĐ, các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử…

  Cách đánh giá này giúp doanh nghiệp thấy được số tiền vốn đầu tư mua sắm
  TSCĐ ở thời điểm ban đầu, là căn cứ để xác định số tiền khấu hao để tái sản xuất
  giản đơn TSCĐ.
  + Đánh giá TSCĐ theo giá trị khôi phục(còn gọi là đánh giá lại): Là giá trị
  để mua sắm TSCĐ ở tại thời điểm đánh giá. Do ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ
  thuật, đánh giá lại thường thấp hơn giá trị nguyên thủy ban đầu. Tuy nhiên trong
  trường hợp có sự biến động của giá cả, đánh giá lại có thể cao hơn giá trị ban đầu
  của nó. Tuỳ theo trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp có quyết định sử lý thích hợp
  như: điều chỉnh lại mức khấu hao, hiện đại hoá hoặc thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

  + Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại: Là giá trị còn lại của TSCĐ chưa
  chuyển vào giá trị sản phẩm. Giá trị còn lại có thể tính theo giá trị ban đầu(giá trị
  nguyên thuỷ còn lại) hoặc đánh giá lại(giá trị khôi phục lại). Cách đánh giá này cho
  phép thấy được mức độ thu hồi vốn đầu tư đến thời điểm đánh giá, từ đó lựa chọn
  chính sách khấu hao hợp lý để thu hồi vốn đầu tư còn lại để bảo toàn vốn.

  – Lựa chọn phương pháp khấu hao và mức khấu hao thích hợp:

  Yêu cầu bảo toàn vốn cố định là lý do phát triển của các hình thức khấu hao.
  Không phải trong mọi trường hợp khấu hao nhanh cũng là tốt. Vấn đề là ở chỗ phải
  biết sử dụng các phương pháp khấu hao, mức tăng giảm khấu hao tuỳ thuộc vào
  từng loại hình sản xuất, từng thời điểm vận động của vốn, không để mất vốn và
  hạn chế tối đa ảnh hưởng bất lợi của hao mòn vô hình.

  Nguyên tắc chung là mức khấu hao phải phù hợp với hao mòn thực tế của
  TSCĐ. Nếu khấu hao thấp hơn mức hao mòn thực tế sẽ không đảm bảo thu hồi đủ
  vốn khi hết thời gian sử dụng, nếu mức khấu hao quá cao sẽ làm tăng chi phí một
  cách giả tạo, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong trường hợp TSCĐ có
  hao mòn vô hình lớn cần áp dụng phương pháp khấu hao nhanh để hạn chế ảnh
  hưởng của hao mòn vô hình.

  – Sửa chữa và xác định hiệu quả kinh tế của việc sửa chữa TSCĐ:

  Vốn cố định sẽ không được bảo toàn nếu TSCĐ bị hư hỏng, phải sa thải
  trước thời hạn phục vụ của nó. Vì thế chi phí cho việc sửa chữa nhằm duy trì năng
  lực hoạt động bình thường của TSCĐ trong cả thời kỳ hoạt động của nó cũng được
  coi là một biện pháp để bảo toàn vốn cố định.
  Quản trị tài chính

 17. 15

  Căn cứ vào đặc điểm kinh tế và kỹ thuật, người ta thường phân loại sửa chữa
  thành 2 loại: sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn TSCĐ.

  + Gọi là sửa chữa thường xuyên vì phạm vi sửa chữa nhỏ, thời gian ngắn,
  chi phí ít và phải được duy trì bảo dưỡng khá thường xuyên theo quy phạm kỹ
  thuật.
  + Còn sửa chữa lớn được tiến hành theo định kỳ, có thời gian sửa chữa lâu,
  chi phí sửa chữa lớn nhằm khôi phục lại năng lực của TSCĐ.

  Tính hiệu quả của việc sử dụng vốn sửa chữa lớn phải được đặt trên các yêu
  cầu sau:

  + Đảm bảo duy trì năng lực hoạt động bình thường của máy móc thiết bị
  trong đời hoạt động của nó.
  + Phải cân nhắc giữa chi phí sửa chữa lớn bỏ ra với việc thu hồi hết giá trị
  còn lại của máy móc để quyết định cho tồn tại tiếp tục của máy hay chấm dứt đời
  hoạt động của nó.

  -Chú trọng đổi mới trang thiết bị, phương pháp công nghệ sản xuất, đồng
  thời nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hiện có của doanh nghiệp, kịp thời thanh lý
  các TSCĐ không cần dùng hoặc đã hư hỏng, không dự trữ quá mức TSCĐ chưa
  cần dùng.

  – Doanh nghiệp phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi do
  trong kinh doanh để hạn chế tổn thất vốn cố định do các nguyên nhân khách quan
  như: mua bảo hiểm tài sản, lập quỹ dự phòng tài chính, trích trước các chi phí dự
  phòng…

  Nếu việc tổn thất TSCĐ do các nguyên nhân chủ quan thì người gây ra phải
  chịu trách nhiệm bồi thường cho doanh nghiệp.

  5.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
  Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh
  nghiệp.

  5.2.1.Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định
  Khái niệm:
  Là quan hệ tỷ lệ giữa doanh thu (hoặc doanh thu) thuần với số dư bình quân
  VCĐ vốn trong kỳ.

  Quản trị tài chính

 18. 16

  T (TThuan )
  H SVCD =
  Công thức: VCDBq

  Trong đó:
  HSVCĐ Hiệu suất sử dụng VCĐ
  Tthuần Doanh thu (Doanh thu thuần )
  VCĐbq Vốn cố định bình quân trong kỳ
  Số vốn bình quân trong kỳ được tính theo phương pháp bình quân số học
  giữa số VCĐ ở đầu kỳ và cuôí kỳ.
  Vđ = NGđ – MKlkđ
  Vc = NGc – MKlkc
  MKlkc = MKlkđ + MKtrích – MKg
  Trong đó:
  NGđ – nguyên giá đầu kỳ cần khấu hao
  NGc – nguyên giá cuối kỳ cần khấu hao
  MKlkđ – mức khấu hao lũy kế đầu kỳ
  MKtrích – mức khấu hao trích trong kỳ
  MKg – mức khấu hao giảm trong kỳ
  MKlkc – mức khấu hao lũy kế cuối kỳ.
  – Doanh thu thuần bằng doanh thu thực hiện trừ đi các khoản chiết khấu bán
  hàng, giảm giá hàng bán, trị giá hàng bán bị trả lại, thuế gián thu nếu có.
  Ý nghĩa:
  – Chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng vốn cố định có thể tạo ra bao nhiêu đồng
  doanh thu hoặc doanh thu thuần trong kỳ.

  5.2.2. Hiệu suất sử dụng TSCĐ
  Khái niệm:
  – Là quan hệ tỷ lệ giữa doanh thu thuần với nguyên giá bình quân TSCĐ
  trong kỳ.
  T (TThuan )
  Công thức:
  H STSCD =
  NG Bq
  Trong đó:
  HSTSCĐ Hiệu suất sử dụng TSCĐ:
  TThuần Doanh thu hoặc doanh thu thuần
  NG Bq Nguyên giá BQTSCĐ trong kỳ

  Quản trị tài chính

 19. 17

  Ý nghĩa: Chỉ tiêu này phản ánh một đồng TSCĐ trong kỳ tạo ra được bao
  nhiêu đồng doanh thu hoặc doanh thu thuần .

  5.2.3.Chỉ tiêu hàm lượng VCĐ: (Mức đảm nhiệm VCĐ)
  Khái niệm: Là quan hệ tỷ lệ giữa số dư bình quân VCĐ trong kỳ với doanh
  thu thuần trong kỳ.
  VCD
  Công thức: M dVCD =
  bq

  T ( T Thuan )
  MđVCĐ- Mức đảm nhiệm VCĐ.
  VCĐbq- VCĐ bình quân trong kỳ
  TThuần – Doanh thu hoặc doanh thu thuần
  Ý nghĩa:
  – Chỉ tiêu này phản ánh để tạo ra 1 đồng doanh thu hoặc doanh thu thuần cần
  bao nhiêu đồng vốn VCĐ.

  5.2.4. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận VCĐ
  Khái niệm:
  – Là quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế hoặc sau thuế thu nhập và số
  VCĐ
  sử dụng bình quân trong kỳ.
  Công thức:
  P ( PRong )
  T SVCD = * 100
  VCD bq
  Trong đó
  TSVCĐ Tỷ suất lợi nhuận
  Pròng Lợi nhuận trước thuế (hoặc sau thuế thu nhập)
  VCĐbq Số vốn cố định bình quân trong kỳ.
  Chú ý: Chỉ tính toán lợi nhuận có sự tham gia trực tiếp của TSCĐ tạo ra . vì
  thế cần loại những khoản thu nhập khác như lãi về hoạt động tài chính, lãi do góp
  vốn liên doanh, lãi khác…vì không có sự tham gia của VCĐ.
  Ý nghĩa: Chỉ tiêu này phản ánh trong kỳ cứ 100 đồng VCĐ bình quân tham
  gia tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế( hoăc sau thuế thu nhập)

  Quản trị tài chính

 20. 18

  PHỤ LỤC I
  KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)
  Danh mục các nhóm tài sản cố định Thời gian Thời gian
  trích khấu trích khấu
  hao tối thiểu hao tối đa
  (năm) (năm)

  A – Máy móc, thiết bị động lực
  1. Máy phát động lực 8 15
  2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, 7 20
  hỗn hợp khí.
  3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15
  4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15
  B – Máy móc, thiết bị công tác
  1. Máy công cụ 7 15
  2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng 5 15
  3. Máy kéo 6 15
  4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp 6 15
  5. Máy bơm nước và xăng dầu 6 15
  6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và ăn 7 15
  mòn kim loại
  7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất 6 15
  8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu 10 20
  xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh
  9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và điện 5 15
  tử, quang học, cơ khí chính xác
  10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất 7 15
  da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm
  11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt 10 15
  12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc 5 10
  13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy 5 15
  14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, 7 15

  Quản trị tài chính

Download tài liệu Giáo trình Quản trị tài chính (178 trang) File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button