Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Giáo Trình Quản Trị Sản Xuất – Ts. Nguyễn Thanh Liêm – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 19:31

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 1CCHHƯƯƠƠNNGG II QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT I. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1- Khái niệm Sản xuất là quá trình biến đổi những yếu tố đầu vào thành đầu ra. Mục đích của quá trình chuyển hoá này là tạo giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng. Đầu vào của quá trình chuyển đổi bao gồm nguồn nhân lực, vốn, kĩ thuật, nguyên vật liệu, đất, năng lượng, thông tin. Đầu ra của quá trình chuyển đổi là sản phẩm, dịch vụ, tiền lương, những ảnh hưởng đối với môi trường. 2- Hệ thống sản xuất 3- Vị trí của chức năng sản xuất. – Tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp cho xã hội. – Chức năng sản xuất là một trong ba chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp, đó là: chức năng sản xuất, chức năng Marketing và chức năng tài chính, cái quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. – Trên phạm vi nền kinh tế, chức năng sản xuất của các doanh nghiệp đóng vai trò quyết định trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ phong phú để nâng cao mức sống vật chất toàn xã hội. – Trên phạm vi thế giới, khả năng sản xuất xét trên cả phương diện sức sản xuất và hiệu quả của nó sẽ là chìa khóa thành công của mỗi nước. 4- Quan hệ giữa các chức năng và chức năng sản xuất. Hình I-1: Hệ thống sản xuất Đầu vào Nguồn nhân lực MMTB, đất Khoa học kĩ thuật Thông tin Quá trình chuyển hoá Đầu ra Sản phẩm/dịch vụ Đầu vào Nguồn nhân lực MMTB, đất Khoa học kĩ thuật Thông tin Quá trình chuyển hoá Đầu ra Sản phẩm / dịch vụ Đo lường hiệu quả (chi phí,chi phí, năng suất) QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT 2 Các chức năng quản trị trong doanh nghiệp phụ thuộc lẫn nhau, nếu thiếu một trong ba, doanh nghiệp không thể thành công. Trên thực tế, việc tách rời các chức năng chỉ để nghiên cứu song nó cần thiết như nhau và phụ thuộc lẫn nhau. 5- Sự mở rộng chức năng sản xuất Chức năng sản xuất còn được gọi là chức năng điều hành hoặc chức năng sản xuất và tác nghiệp. Trước kia thuật ngữ sản xuất chỉ bao hàm việc tạo ra sản phẩm hữu hình. Sau này nó được mở rộng và bao hàm cả việc tạo ra các dịch vụ. Ngày nay, nói đến sản xuất có nghĩa là không kể việc nó tạo ra sản phẩm hữu hình hay dịch vụ. Thực tế, sản xuất dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong các nước phát triển. Các hệ thống sản xuất sẽ chia làm hai dạng chủ yếu là dạng sản xuất chế tạo (Manufacturing Operation) và dạng sản xuất không chế tạo hay dịch vụ (Non-Manufacturing Operation). Dạng sản xuất chế tạo thực hiện các quá trình vật lý, hóa học để biến đổi nguyên vật liệu thành các sản phẩm hữu hình. Dạng sản xuất không tạo ra hàng hóa hữu hình là dạng sản xuất không chế tạo hay dịch vụ. II. HỆ THỐNG SẢN XUẤT 1- Đặc tính chung của hệ thống sản xuất Hệ thống sản xuất cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho xã hội. Tất cả các hệ thống sản xuất đều có một số đặc tính chung đó là: Thứ nhất: Hệ thống sản xuất chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa hay dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ cung cấp cho xã hội. Thứ hai: Hệ thống sản xuất chuyển hóa các đầu vào thành các đầu ra là các sản phẩm hay dịch vụ. Các đầu vào của hệ thống sản xuất có thể là: Nguyên vật liệu, kỹ năng lao động, kỹ năng quản trị, các phương tiện vốn liếng, Hình I-1 :Quan hệ giữa các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp SX Tài chínhMarketing QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 3Các đầu ra là sản phẩm hay dịch vụ, tiền lương đổ vào nền kinh tế, các ảnh hưởng xã hội và các ảnh hưởng khác. Hệ thống sản xuất là một hệ thống con trong doanh nghiệp, và doanh nghiệp là một phân hệ trong hệ thống lớn hơn nền sản xuất xã hội Lúc đó ranh giới sẽ khó phân biệt và khó nhận biết các đầu vào và đầu ra. Các dạng chuyển hóa bên trong hệ thống sản xuất quyết định việc biến đầu vào thành đầu ra bao gồm các dạng như làm thay đổi trạng thái vật lý, cung cấp kỹ năng, làm dịch chuyển vị trí, giữ gìn bảo quản sản phẩm Tóm lại: Các hệ thống sản xuất khác nhau có thể có đầu vào khác nhau, đầu ra khác nhau, các dạng chuyển hóa khác nhau, song đặc tính chung nhất của hệ thống sản xuất là chuyển hóa các đầu vào thành các đầu ra khả dụng. 2- Năng suất và sản xuất vaodauTongradauTongsuatNang_____ = Năng suất có thể tăng lên khi: • Sản xuất ra nhiều đầu ra hơn với cùng một lượng đầu vào • Sản xuất ra một khối lượng đầu ra không đổi trong khi giảm lượng đầu vào • Sản xuất ra nhiều đầu ra hơn trong khi sử dụng ít đầu vào hơn, hay mức độ tăng lên của đầu ra lớn hơn mức độ tăng lên của đầu vào sử dụng. 3- Những đặc diểm cơ bản của nền sản xuất hiện đại Trước hết, đó là triết lý cơ bản thừa nhận vị trí quan trọng của sản xuất. Thứ hai, nền sản xuất hiện đại quan tâm ngày càng nhiều đến chất lượng. Thứ ba, nền sản xuất hiện đại nhận thức con người là tài sản lớn nhất của công ty. Thứ tư, sản xuất hiện đại ngày càng quan tâm vấn đề kiểm soát chi phí. Thứ năm, nền sản xuất hiện đại dựa trên nền tảng của tập trung và chuyên môn hóa cao. Thứ sáu, sản xuất hiện đại cũng thừa nhận yêu cầu về tính mềm dẻo của hệ thống sản xuất. Thứ bả y, sự phát triển của cơ khí hóa trong nền sản xuất hiện đại từ chỗ nhằm thay thế cho lao động nặng nhọc, đến nay trong nền sản xuất hiện đại ngày càng thấy các hệ thống sản xuất tự động điều khiển bằng chương trình. Thứ tám, ứng dụng máy tính vào sản xuất hiện đại mở rộng từ điều khiển quá trình sản xuất, đến kết hợp thiết kế với chế tạo. Thứ chín, các mô hình mô phỏng toán học ngày càng được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ cho các quyết định sản xuất. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT 4 4- Hệ thống sản xuất chế tạo (Manufacturing Operation) Khi nghiên cứu các hệ thống sản xuất, người ta thường lấy các đặc trưng trong điều kiện sản xuất và phương pháp sản xuất để gán cho nó. Hệ thống sản xuất chế tạo làm ra các sản phẩm hữu hình có thể lưu giữ tồn kho trong những chừng mực nhất định. Khi có một đơn hàng về sản phẩm của hệ thống sản xuất được đặt, các sản phẩm được chuẩn bị để đáp ứng các đơn hàng theo các cách thức sau: + Một là: Các sản phẩm hòan thành đã có sẵn trong kho. + Hai là: Các modul tiêu chuẩn cần để lắp ráp sản phẩm đã lưu giữ sẵn, bao gồm: Cụm chi tiết tiêu chuẩn, chi tiết tiêu chuẩn. + Ba là: Có sẵn trong hệ thống sản xuất các nguyên vật liệu cần thiết. Các cách thức này dẫn đến các hành động khác nhau của các hệ thống sản xuất khi có đơn hàng. Căn cứ vào đó người ta chia hệ thống sản xuất thành 3 loại: (1)Hệ thống sản xuất để dự trữ (Make to stock) Hệ thống sản xuất này tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh và đưa vào dự trữ trước khi nhận đơn hàng. (2) Hệ thống sản xuất theo đơn hàng Các món hàng cuối cùng sẽ hòan thành sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng. Hệ thống sản xuất này phục vụ cho các nhu cầu có khối lượng nhỏ, sản phẩm đa dạng, không tiêu chuẩn. (3) Hệ thống sản xuất lắp ráp đơn hàng Hệ thống này ở giữa hai loại trên, nó có thể chủ động tạo ra trước các chi tiết, các kiểu mẫu, modul tiêu chuẩn, và sẽ lắp ráp các chi tiết, các modul này theo những chỉ định của khách hàng khi có đơn hàng. Sự khác nhau của các hệ thống sản xuất chế tạo còn được xét trên tính liên tục của các quá trình sản xuất diễn ra ở bên trong. Do đó, các hệ thống sản xuất còn có thể chia thành hai loại: (1) Hệ thống sản xuất liên tục Là hệ thống sản xuất trong đó các máy móc thiết bị, các nơi làm việc được thiết đặt dựa trên cơ sở phối hợp một cách hợp lý các bước công việc để biến các đầu vào thành các chi tiết, bộ phận, hay sản phẩm nhất định. Các đặc tính cơ bản: + Các tuyến công việc và các máy móc thiết bị được thiết đặt khá ổn định khi chuyển từ chế tạo sản phẩm này sang sản phẩm khác. + Dòng dịch chuyển của vật liệu tương đối liên tục. + Tính lặp lại của công việc trên nơi làm việc cao, đặc biệt trong sản xuất khối lượng lớn. + Sản phẩm của hệ thống sản xuất này là sản phẩm tiêu chuẩn, có thể có nhu cầu hoặc đặt hàng với khối lượng lớn. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 5(2) Hệ thống sản xuất gián đọan Là hệ thống sản xuất trong đó các máy móc thiết bị được nhóm lại hoặc được tổ chức phù hợp với chức năng hay công nghệ mà nó thực hiện. Sự khác biệt cơ bản của hệ thống sản xuất này với sản xuất liên tục là cho phép nó có một khả năng mền dẻo cao. Đặc trưng cơ bản của hệ thống sản xuất gián đọan là: + Tuyến dịch chuyển của đối tượng xác định riêng với từng lọai sản phẩm hoặc đơn hàng. Sự phối hợp các nơi làm việc thường được điều khiển từ một trung tâm. + Các sự gián đọan trong quá trình sản xuất + Tính lặp lại thấp, đặc biệt trong sản xuất đơn chiếc. + Sản phẩm đa dạng thích ứng với các nhu cầu riêng biệt, qui mô nhỏ. 5- Hệ thống sản xuất dịch vụ (Non-manufacturing Operation) a- Các hệ thống sản xuất dịch vụ Là các hệ thống sản xuất không tạo ra sản phẩm có hình dạng vật chất cụ thể, mà tạo ra sản phẩm vô hình các dịch vụ. Các dịch vụ có thể phân biệt dựa trên mức độ tiêu chuẩn hóa của nó: – Dịch vụ dự án – Dịch vụ tiêu chuẩn – Dịch vụ chế biến b- Sự khác biệt giữa hệ thống sản xuất chế tạo và dịch vụ Những sự khác biệt cơ bản giữa sản xuất chế tạo và dịch vụ gồm có: Một là, khả năng sản xuất trong dịch vụ rất khó đo lường vì nó cung cấp các sản phẩm không có hình dạng vật chất cụ thể. Hai là, tiêu chuẩn chất lượng khó thiết lập và kiểm soát trong sản xuất dịch vụ. Ba là, trong sản xuất dịch vụ, có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng, các khía cạnh quan hệ giữa sản xuất và Maketing thường chồng lên nhau. Bốn là, sản phẩm của sản xuất dịch vụ không tồn kho được. Ngoài những khác biệt trên, có thể có khác biệt trong kết cấu chi phí và kết cấu tài sản. Thường thường, trong các hệ thống sản xuất dịch vụ có tỷ trọng chi phí tiền lương cao và chi phí nguyên vật liệu thấp hơn trong sản xuất chế tạo. Đồng thời tỷ lệ đầu tư vào tồn kho và tài sản cố định cũng thấp hơn so với sản xuất chế tạo. Song những khác biệt này có thể rất mờ nhạt khi xét trên bình diện chung. III. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT 1- Các kỹ năng cần thiết ở người quản trị sản xuất Các quản trị viên sản xuất cần có các kỹ năng cơ bản sau: – Khả năng kỹ thuật: Khi một quản trị viên ra quyết định về nhiệm vụ sản xuất để người khác thực hiện, họ cần phải hiểu biết hai khía cạnh chủ yếu: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT 6 Một là: Hiểu biết cơ bản về qui trình công nghệ Hai là: Hiểu biết đầy đủ về công việc phải quản trị Khả năng kỹ thuật có thể được qua đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Với các công ty lớn, các nhà quản trị hoạt động sản xuất phức tạp có thể sử dụng đội ngũ chuyên gia giỏi và các cố vấn. – Khả năng làm việc với con người. 2- Các họat động của người quản trị sản xuất a- Vai trò của người quản trị sản xuất: Chức năng quản trị tác động trực tiếp lên 3 vấn đề cơ bản tối thiểu cần thiết cho sự thành công của công ty: 1- Cung cấp sản phẩm phù hợp với năng lực của công ty và nhu cầu của thị trường. 2- Cung cấp sản phẩm với mức chất lượng phù hợp với mong muốn của khách hàng. 3- Cung cấp sản phẩm với chi phí cho phép có được lợi nhuận và giá cả hợp lý. Khi hoạch định mục tiêu của công ty, các quản trị viên cấp cao phải đảm bảo rằng mục tiêu này phải phù hợp với khả năng, sức mạnh thích hợp được phát triển trong hệ thống sản xuất. Các nhà quản trị sản xuất phải tác động trực tiếp có hiệu quả lên 3 vấn đề cơ bản cho sự thành công của công ty. b- Các họat động của người quản trị sản xuất Người quản trị trong chức năng sản xuất thực hiện các hoạt động chủ yếu và ra các quyết định cơ bản sau: * Trong chức năng hoạch định: + Quyết định về tập hợp sản phẩm hoặc dịch vụ. + Xây dựng kế hoạch tiến độ, kế hoạch năng lực sản xuất. + Lập kế hoạch bố trí nhà xưởng, máy móc thiết bị. + Thiết lập các dự án cải tiến và các dự án khác. + Quyết định phương pháp sản xuất cho mỗi mặt hàng. + Tổ chức thay đổi các quá trình sản xuất. + Lập kế hoạch trang bị máy móc thiết bị * Trong chức năng tổ chức: + Ra quyết định cơ cấu tổ chức của hệ thống sản xuất: tập trung hay phân tán, tổ chức theo sản phẩm, theo chức năng hoặc hỗn hợp. + Thiết kế nơi làm việc. + Phân công trách nhiệm cho mỗi hoạt động. + Sắp xếp mạng lưới người cung ứng và nhận thầu. + Thiết lập các chính sách để bảo đảm sự hoạt động bình thường của máy móc thiết bị QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 7* Trong chức năng kiểm soát: + Thực hiện sự kích thích nhiệt tình trong việc thực hiện các mục tiêu. + So sánh chi phí vớiì ngân sách. + So sánh việc thực hiện định mức lao động. + Kiểm tra chất lượng. + So sánh quá trình sản xuất với tiến đô. + So sánh tồn kho với mức hợp lý. * Trong chức năng lãnh đạo: + Thiết lập các điều khỏan hợp đồng thống nhất. + Thiết lập các chính sách nhân sự. + Thiết lập các hợp đồng lao động. + Thiết lập các chỉ dẫn & phân công công việc. + Chỉ ra các công việc cần làm gấp. * Trong chức năng động viên: + Thực hiện những đòi hỏi qua các quan hệ lãnh đạo như mục tiêu, mong muốn. + Khuyến khích thông qua khen ngợi, công nhận và khen tinh thần khác. + Khuyến khích qua hệ thống vật chất. + Động viên qua các công việc phong phú, các công việc thay đổi. * Trong chức năng phối hợp: + Thực hiện phối hợp qua các kế hoạch thống nhất. + Phối hợp qua các cơ sở dữ liệu được tiêu chuẩn hóa. + Theo dõi các công việc hiện tại và giới thiệu các công việc cần thiết. + Báo cáo, cung cấp tài liệu và truyền thông. + Phối hợp các hoạt động mua sắm, giao hàng, thay đổi thiết kế + Chịu trách nhiệm với khách hàng về trạng thái đơn hàng. + Chức năng giáo dục và phát triển nhân sự: + Chỉ ra cách thức làm việc tốt hơn. + Khuyến khích công nhân tìm ra cách làm việc tốt hơn. + Phân công công việc có lợi hơn cho sự phát triển của công nhân. + Giúp đỡ, đào tạo công nhân. TÓM TẮT Chức năng quản trị sản xuất bao gồm hoạt động của nhóm người trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm tạo ra sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho xã hội. Chức năng quản trị sản xuất là một QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT 8 chức năng quản trị cơ bản của quản trị doanh nghiệp. Chức năng sản xuất sử dụng phần lớn các nguồn lực, tài sản của doanh nghiệp. Trong chiến lược phát triển doanh nghiệp thì chức năng sản xuất là một vũ khí cạnh tranh sắc bén. Các hệ thống sản xuất đóng vai trò chính trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, làm phong phú đời sống vật chất đời sống vật chất và tinh thần cho toàn xã hội. Trên pham vi quốc tế, sức mạnh của các hệ thống sản xuất quyết định vị thế của các quốc gia. Hệ thống sản xuất là hệ thống biến đổi các đầu vào thành các đầu ra hiệu quả. Nhân thức rõ các yếu tố đầu đầu vào, đầu ra cũng như quá trình chuyển hóa trong hệ thống sản xuất có ý nghĩa lớn trong quả trình ra quyết định quản trị. Nền sản xuất hiện đại với có môi truờng quốc tế hóa, cơ sở nền tảng là cơ khí hóa và tự động hóa, nhằm mục đích phục vụ cho các nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú, là mục tiêu phấn đấu của các hệ thống sản xuất hiện nay. Cacï hệ thống sản xuất có thể chia làm hai loại lớn theo đầu ra của nó là hệ thống dịch vụ và hệ thống chế tạo. Với sự khác biệt cơ bản của đầu ra hệ thống chế tạo cung cấp sản phẩm hữu hình, còn hệ thống dịch vụ cung các hoạt động dạng dịch vụ, đã dẫn đến những khác biệt rất rõ ràng giữa hai hệ thống cần được nhận thức trong quá trình quản trị. Vai trò của các nhà quản trị sản xuất rất quan trọng vì quyết định của họ tác động trực tiếp lên cả ba thước đo thành công của doanh nghiệp đó là cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu trên cơ sở khả năng của công ty, cung cấp sản phẩm với chất lượng thỏa mãn nhu cầu, cung cấp sản phẩm với giá cả thích hơp. Nhiệm vụ tối quan trọng của các nhà quản trị sản xuất là tập trung khai thác mọi nguồn lực của hệ thống sản xuất phục vụ cho thành công của công ty, kể cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn, chiến lược. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Thế nào là sản xuấtquản trị sản xuất là gì? 2. Tại sao nói quản trị sản xuất là một chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp? 3. Thách thức hiện nay đối với các hệ thống sản xuất là gì? 4. Nghiên cứu các yếu tố đầu vào đầu ra và các quá trình bên trong hệ thống sản xuất có ý nghĩa gì? 5. Trình bày các đặc điểm cơ bản của hệ thống sản xuất hiện đại? 6. Sự khác biệt giữa hệ thống sản xuất dịch vụ và hệ thống sản xuất chế tạo? 7. Hãy trình bày nguyên nhân dẫn đễ những khác biệt giữa hệ thống sản xuất chế tạo và dịch vụ? 8. Nêu các cách phân chia hệ thống sản xuất chế tạo? 9. Trình bày những đặc điểm và điều kiện phát triển hệ thống sản xuất liên tục? 10. Lợi thế nào là quan trọng trong hệ thống sản xuất liên tục và và hệ thống sản xuất gián đoạn? Theo anh chị hệ thống sản xuất nào là ưu việt hơn? 11. Phân tích mối quan hệ giữa chức năng quản trị sản xuất và các chức năng quản trị căn bản khác? QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 912. Phân tích khả năng tác động của các quyết định trong lĩnh vực quản trị sản xuất tới khả năng cạnh tranh, và đến thành công dài hạn của doanh nghiệp? QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 13 CHƯƠNG II TỔ CHỨC SẢN XUẤT I. NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT 1- Nội dung của quá trình sản xuất – Nội dung cơ bản của quá trình sản xuất là quá trình lao động sáng tạo tích cực của con người. – Bộ phận quan trọng của quá trình sản xuất chế tạo là quá trình công nghệ. – Quá trình công nghệ lại được phân chia thành nhiều giai đoạn công nghệ khác nhau, căn cứ vào phương pháp chế biến khác nhau, sử dụng máy móc thiết bị khác nhau. Mỗi giai đoạn công nghệ lại có thể bao gồm nhiều bước công việc khác nhau (hay còn gọi là nguyên công). Bước công việc là đơn vị cơ bản của quá trình sản xuất được thực hiện trên nơi làm việc, do một công nhân hoặc một nhóm công nhân cùng tiến hành trên một đối tượng nhất định. + Khi xét bước công việc ta phải căn cứ vào cả ba yếu tố: Nơi làm việc, công nhân, đối tượng lao động. 2- Nội dung của tổ chức sản xuất Tổ chức sản xuất là các phương pháp, các thủ thuật kết hợp các yếu tố của quá trình sản xuất một cách hiệu quả. Nếu coi tổ chức sản xuất như một trạng thái thì đó chính là các phương pháp, các thủ thuật nhằm hình thành các bộ phận sản xuất có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và phân bố chúng một cách hợp lý về mặt không gian. Theo cách quan niệm này thì nội dung của tổ chức sản xuất gồm: − Hình thành cơ cấu sản xuất hợp lý. − Xác định loại hình sản xuất cho các nơi làm việc bộ phận sản xuất một cách hợp lý, trên cơ sở đó xây dựng các bộ phận sản xuất. − Bố trí sản xuất nội bộ xí nghiệp. Tổ chức sản xuất còn có thể xem xét như là một quá trình thì đó chính là các biện pháp, các phương pháp, các thủ thuật để duy trì mối liên hệ và phối hợp hoạt động của các bộ phận sản xuất theo thời gian một cách hợp lý. Nội dung tổ chức sản xuất sẽ bao gồm: − Lựa chọn phương pháp tổ chức quá trình sản xuất. − Nghiên cứu chu kỳ sản xuất tìm cách rút ngắn chu kỳ sản xuất. − Lập kế hoạch tiến độ sản xuất và tổ chức công tác điều độ sản xuất 3- Yêu cầu của tổ chức sản xuất a- Bảo đảm sản xuất chuyên môn hóa […]… quỏ trỡnh sn xut d- Cỏc kiu c cu sn xut Tựy theo iu kin c th ca xớ nghip nh c tớnh kinh t k thut, trỡnh chuyờn mụn húa, quy mụ m cú th la chn c cu sn xut thớch hp Cỏc kiu c cu sn xut c bn hin nay l: Xớ nghip Phõn xng Xớ nghip Phõn xng Xớ nghip Xớ nghip Ngnh Ni lm vic Ni lm vic Ngnh Ni lm vic Ni lm vic CHNG II T CHC SN XUT 2- Cỏc nhõn t nh hng ti c cu sn xut a- Chng loi, c im kt… phng phỏp sau: 1- Th v sa li 2- Phng phỏp t tỡm kim 3- Chn mu bng mỏy tớnh cho n khi tỡm thy c gii phỏp ti u 4- Quy hoch tuyn tớnh CHNG II T CHC SN XUT Trc khi xỏc nh nhim v cho cỏc ni lm vic, nh phõn tớch phi theo my bc sau: 1- Xỏc nh tt c cỏc nhim v cụng vic cn thit sn xut ra sn phm 2- Xỏc nh lng thi gian cn thit hon thnh mi nhim v 3- Xỏc nh trỡnh t cn thit hon thnh cỏc nhim v 4- Xỏc nh nhp dõy… A x B ) 2 + (y A y B ) 2 Trong ú: dAB: khong cỏch gia A v B xA, yA: to im A xB, yB: to im B Trong trng hp vic vn chuyn theo ng thng trc tip nh trờn khụng kh thi, khong cỏch dc theo trc to tr thnh thc t hn thỡ khong cỏch gia hai im A v B trờn c gi l khong cỏch dc theo cỏc trc to v tớnh bng cụng thc: dAB = |xA xB| + |yA yB| CHNG III B TR SN XUT Trong nhiu trng hp, giỏ tr khong cỏch ti… Kt qu tớnh toỏn cho thy im (7;2) cú khong cỏch ti trng bộ nht v bng 168 v gia hai im cú khong cỏch ti trng 168 (im 7;2) v 197 (7;4) l im 173 (7;3) cú giỏ tr khong cỏch ti trng gn vi kt qu bộ nht Do ú, trong thc hnh, nu mt phng ỏn v trớ cú tng khong cỏch ti trng nh nht khụng c chn, v trớ a vo ỏnh giỏ nm gia a im b qua trờn v im cú tng khong cỏch ti trng nh nht trong s cỏc phng ỏn a im cũn… cỏc yu t quan trng sau: Cú mt dũng nguyờn vt liu u n chy t ni cung ng n ni s dng m khụng h gõy ra s chm tr, hay trỡ hoón vt quỏ mc ti thiu do s cn thit ca quỏ trỡnh sn xut t ra Mc tiờu bờn trong mt nh mỏy theo h thng JIT l phi t c s ng b v u n ca dũng cỏc lụ vt t nh Phng thc phi hp cỏc ni lm vic trong h thng JIT tuõn theo phng phỏp kộo thay cho phng phỏp y truyn thng Sn xut v t hng vi qui mụ… m bo yờu cu nhanh v r Mc cht lng cao l yờu cu cn thit cho JIT hot ng tt v cng l kt qu ca phng phỏp JIT Mỏy hng húc l k thự ca dũng sn xut liờn tc nờn vn bo dng cú hiu qu mỏy múc, dng c phi c t ra rt nghiờm khc : QUN TR SN XUT 27 H thng JIT luụn t hon thin bn thõn nú Trong quỏ trỡnh sn xut phi luụn tỡm ra nhng im yu trong hot ng sn xut hon thin h thng V CHU K SN XUT 1- Chu k sn xut v phng hng… l TC = Ci + Vi x Qi Xột cp phng ỏn v trớ (1) v (2) Nu C1 > C2 v V1 > V2 Rừ rng tng chi phớ TC1 > TC2 Q Nu C1 > C2 v V1 Q* phng ỏn 1 li hn v chi phớ Nu kt hp vi doanh thu: S = Qx.G, ta cú: Li nhun ca mi phng ỏn: Pi = (G Vi ) Q Ci Kh nng to li nhun ca mi phng ỏn v trớ cú khỏc nhau… cỏch-ti trng chớnh l mụ hỡnh toỏn vi mc tiờu l tỡm phng ỏn v trớ cú tng khong cỏch ti trng nh nht Khong cỏch ti trng th hin quy mụ mc vn chuyn Bc, y (1000 m) Gi s cú hai v trớ A v B, trong ú im A l v trớ ang xem xột b trớ xớ nghip v im B l kho bói ó cú sn ca cụng ty cú to ln lt l (20,10) v (80,60) nh hỡnh di õy: B A 20 10 0 10 20 Nam, x (1000 m) Hỡnh III bi Khong cỏch Khong cỏch gia A v B c tớnh -. .. Ni lm vic Ni lm vic CHNG II T CHC SN XUT 2- Cỏc nhõn t nh hng ti c cu sn xut a- Chng loi, c im kt cu v yờu cu cht lng sn phm b- Chng loi, khi lng, c tớnh c lý húa ca nguyờn vt liu cn dựng c- Mỏy múc, thit b cụng ngh d- Trỡnh chuyờn mụn húa v hip tỏc húa sn xut 3- Phng hng hon thin c cu sn xut Cỏc nhõn t nh hng n c cu sn xut mang tớnh khỏch quan, v chỳng luụn bin i, chớnh vỡ th c cu sn xut cn… lng, cht lng i tng lao ng c- Bo m sn xut nhp nhng u n Quỏ trỡnh sn xut nhp nhng, u n khi m h thng cú th to ra lng sn phm trong mi n v thi gian u nhau phự hp vi k hoch d- Bo m sn xut liờn tc Quỏ trỡnh sn xut c gi l liờn tc khi cỏc bc cụng vic sau c thc hin ngay khi sau khi i tng hon thnh bc cụng vic trc, khụng cú bt k mt s giỏn on no v thi gian II C CU SN XUT 1- C cu sn xut a- Khỏi nim c cu sn xut C . QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 1 C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G I I QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT I. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG QUẢN. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 13 CHƯƠNG II TỔ CHỨC SẢN XUẤT I. NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT 1- Nội dung của quá trình sản xuất – Nội dung cơ bản của quá trình sản xuất. PHÁP TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 1- Phương pháp sản xuất dây chuyền a- Những đặc điểm của sản xuất dây chuyền Sản xuất dây chuyền dựa trên cơ sở một quá trình công nghệ sản xuất sản phẩm đã được

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Giáo Trình Quản Trị Sản Xuất – Ts. Nguyễn Thanh Liêm – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Giáo Trình Quản Trị Sản Xuất – Ts. Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Trình Quản Trị Sản Xuất – Ts. Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Trình Quản Trị Sản Xuất – Ts. Nguyễn Thanh Liêm

Hy vọng thông qua bài viết Giáo Trình Quản Trị Sản Xuất – Ts. Nguyễn Thanh Liêm . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button