Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Giáo trình Quản trị nhân lực (114 trang) – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Quản trị nhân lực (114 trang)

Giáo trình Quản trị nhân lực (114 trang)
Nội dung Text: Giáo trình Quản trị nhân lực (114 trang)


Giáo trình Quản trị nhân lực cung cấp những kiến thức về quản trị nguồn nhân lực như: Phân tích được quá trình hoạch định nguồn nhân lực; thiết lập nên chính sách nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; xây dựng được tiến trình phân tích công việc, phân bổ công việc hợp lý cho cơ cấu nhân sự.

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình Quản trị nhân lực (114 trang) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Quản trị nhân lực (114 trang) File Word, PDF về máy

Giáo trình Quản trị nhân lực (114 trang)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Quản trị nhân lực (114 trang)

 1. 1

  MỤC LỤC
  LỜI TỰA TRANG
  LỜI GIỚI THIỆU ……………………………………….. Error! Bookmark not defined.
  MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………. 1
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ………. 11
  1. Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực ………………………………………… 12
  1.1. Khái niệm: …………………………………………………………………………….12
  1.2. Quản trị nguồn nhân lực ………………………………………………………….12
  2. Các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực …………………. 13
  2.1. Chức năng thu hút nguồn nhân lực ……………………………………………13
  2.2. Nhóm chức năng đào tạo, phát triển ………………………………………….13
  2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực ……………………………………14
  3. Vai trò của Phòng Quản trị nguồn nhân lực …………………………….. 15
  3.1. Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách nguồn nhân lực …..15
  3.2. Thực hiện hoặc phối hợp cùng các lãnh đạo trực tuyến hoặc các
  phòng ban khác thực hiện các chức năng, hoạt động quản trị nguồn nhân
  lực trong doanh nghiệp. …………………………………………………………………..16
  3.3. Cố vấn cho các lãnh đạo trực tuyến về các kỹ năng quản trị nguồn
  nhân lực ………………………………………………………………………………………..17
  3.4. Kiếm tra, đôn đốc việc thực hiện các chính sách và thủ tục về nguồn
  nhân lực ………………………………………………………………………………………..17
  CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH NGUỒN NHÂN LỰC…………. 25
  1. Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực …………………………………….. 25
  2. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực ……………………………………… 26
  3. Phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu và chiến lược
  của doanh nghiệp. ………………………………………………………………………….. 27
  4. Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực ………………………….. 28
  5. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ……………………………………………… 29
  6. Phân tích quan hệ cung cầu, khả năng điều chỉnh hệ thống quản trị
  nguồn nhân lực ………………………………………………………………………………. 30
  7. Thực hiện………………………………………………………………………………. 30

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 2. 2

  8. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện ……………………………………. 33
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC……………………………………………. 37
  1. Định nghĩa …………………………………………………………………………….. 37
  2. Lợi điểm của phân tích công việc …………………………………………….. 38
  3. Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc …………… 39
  4. Nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc. ……………………… 39
  5. Các phương pháp phân tích công việc ……………………………………… 40
  6. Mô tả công việc………………………………………………………………………. 41
  7. Mô tả tiêu chuẩn công việc ……………………………………………………… 43
  CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ………………………………………… 54
  1. Tuyển mộ nhân viên …………………………………………………………………… 56
  1.1. Tiến trình tuyển mộ ……………………………………………………………….. 54
  1.1.1. Tổng quát ………………………………………………………………………………54
  1.1.2. Tìm giải pháp khác …………………………………………………………………55
  1.2. Nguồn tuyển mộ nhân viên ……………………………………………………… 55
  1.2.1. Nguồn nội bộ …………………………………………………………………………55
  1.2.2. Nguồn bên ngoài …………………………………………………………………….56
  2. Tuyển chọn nhân viên ………………………………………………………………… 60
  2.1. Ảnh hưởng của yếu tố môi trường …………………………………………… 58
  2.1.1. Môi trường bên trong………………………………………………………………58
  2.1.2. Môi trường bên ngoài ……………………………………………………………..58
  2.2. Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên ……………………………………………. 58
  2.2.1. Các tiêu chuẩn thuộc về kỹ năng: ……………………………………………..58
  2.2.2. Khả năng cá nhân: ………………………………………………………………….59
  2.2.3. Khả năng giao tế: …………………………………………………………………..59
  2.2.4. Khả năng lãnh đạo: ………………………………………………………………..59
  2.2.5. Khả năng chuyên môn: ……………………………………………………………59
  2.3. Phát hoạ quá trình tuyển chọn nhân viên…………………………………. 59
  2.3.1. Chuẩn bị ……………………………………………………………………………….60
  2.3.2. Thông báo tuyển dụng ……………………………………………………………..60

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 3. 3

  2.3.3. Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ ……………………………………………………..60
  2.3.4. Phỏng vấn sơ bộ …………………………………………………………………….61
  2.3.5. Kiểm tra, trắc nghiệm ……………………………………………………………..61
  2.3.5.1. Mục đích trắc nghiệm ………………………………………………………..61
  2.3.5.2. Giới hạn của phương pháp trắc nghiệm………………………………..61
  2.3.5.3. Phương pháp trắc nghiệm…………………………………………………..62
  2.3.5.4. Phân loại trắc nghiệm………………………………………………………..62
  2.3.5.5. Nhận xét: …………………………………………………………………………63
  2.3.6. Phỏng vấn kỹ (lần 2) ……………………………………………………………….63
  2.3.7. Tham khảo và sưu tra lý lịch …………………………………………………….67
  2.3.8. Khám sức khoẻ……………………………………………………………………….67
  2.3.9. Quyết định tuyển chọn …………………………………………………………….67
  CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ……………………………………….. 75
  1. Các khái niệm …………………………………………………………………………….. 77
  2. Định hướng và phát triển nghề nghiệp ………………………………………… 80
  2.1. Các giai đoạn phát triển nghề nghiệp ………………………………………. 78
  2.1.1. Giai đoạn phát triển ………………………………………………………………..78
  2.1.2. Giai đoạn khám phá, thăm dò …………………………………………………..78
  2.1.3. Giai đoạn thiết lập ………………………………………………………………….79
  2.1.3.1. Giai đoạn thử thách: ………………………………………………………….79
  2.1.3.2. Giai đoạn ổn định: …………………………………………………………….79
  2.1.3.3. Giai đoạn khủng hoảng nghề nghiệp giữa đời: ………………………79
  2.1.4. Giai đoạn duy trì …………………………………………………………………….79
  2.1.5. Giai đoạn suy tàn ……………………………………………………………………80
  2.2. Định hướng nghề nghiệp cá nhân ……………………………………………. 80
  2.2.1. Định hướng thực tiễn ………………………………………………………………80
  2.2.2. Định hướng nghiên cứu, khám phá ……………………………………………80
  2.2.3. Định hướng xã hội ………………………………………………………………….81
  2.2.4. Định hướng các nghề cổ truyền, thông thường ……………………………81
  2.2.5. Định hướng kinh doanh …………………………………………………………..81

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 4. 4

  2.2.6. Định hướng nghệ thuật ……………………………………………………………81
  2.3. Những động cơ trong nghề nghiệp …………………………………………… 82
  2.3.1. Được làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc chuyên môn ………………82
  2.3.2. Được làm công việc quản trị …………………………………………………….82
  2.3.3. Được làm việc sáng tạo……………………………………………………………82
  2.3.4. Được làm công việc độc lập ……………………………………………………..83
  2.3.5. Được làm các công việc có tính ổn định và an toàn ……………………..83
  2.3.6. Được phục vụ người khác ………………………………………………………..83
  2.3.7. Được có quyền hành, sự ảnh hưởng và kiểm soát người khác ………..83
  2.3.8. Được làm các công việc đa dạng, phong phú ………………………………83
  2.4. Ảnh hưởng của môi trường đến phát triển nghề nghiệp ……………. 84
  3. Đào tạo và phát triển ………………………………………………………………….. 86
  3.1. Tại sao phải đào tạo và phát triển ……………………………………………. 84
  3.1.1. Nhu cầu đào tạo và phát triển …………………………………………………..84
  3.1.2. Tiến trình đáp ứng với sự thay đổi …………………………………………….85
  3.2. Tiến trình đào tạo phát triển …………………………………………………… 86
  3.3. Các phương pháp đào tạo và phát triển …………………………………… 87
  3.3.1. Các phương pháp phát triển cấp quản trị …………………………………..91
  3.3.2. Đào tạo công nhân………………………………………………………………….92
  3.4. Phát triển nhân sự………………………………………………………………….. 92
  3.4.1. Trách nhiệm: …………………………………………………………………………92
  3.4.2. Đối tượng phát triển nhân sự ……………………………………………………92
  3.4.3. Các biện pháp phát triển nhân sự ……………………………………………..92
  CHƯƠNG 6: TƯƠNG QUAN NHÂN SỰ …………………………………………… 98
  1. Quan hệ nhân sự ……………………………………………………………………. 98
  1.1. Công đoàn …………………………………………………………………………….. 100
  1.2. Quan hệ nhân sự: …………………………………………………………………… 99
  1.2.1. Thi hành kỷ luật: …………………………………………………………………….99
  1.2.2. Cho nghỉ việc ………………………………………………………………………. 101
  1.2.3. Xin thôi việc ………………………………………………………………………… 101

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 5. 5

  1.2.4. Giáng chức: ………………………………………………………………………… 102
  1.2.5. Thăng chức: ………………………………………………………………………… 103
  1.2.6. Thuyên chuyển: ……………………………………………………………………. 106
  1.2.7. Về hưu: ………………………………………………………………………………. 106
  2. Thượng nghị tập thể …………………………………………………………….. 106
  2.1. Khái niệm: ………………………………………………………………………….. 106
  2.2. Tiến trình ……………………………………………………………………………. 107
  2.3. Nội dung chủ yếu của thoả ước lao động tập thể theo luật lao động
  Việt Nam …………………………………………………………………………………….. 107
  3. Giải quyết Tranh chấp lao động: …………………………………………… 108
  3.1. Khái niệm: ………………………………………………………………………….. 108
  3.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động ………………………………. 108
  3.3. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động. ………………………………….. 109
  4. Giao tế nhân sự thực hành ……………………………………………………. 109
  4.1. Hành vi ứng xử ……………………………………………………………………. 109
  4.2. Động lực kích thích ………………………………………………………………. 109
  4.3. Khác ………………………………………………………………………………….. 110

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 6. 6

  CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
  Mã số mô đun: MĐ20
  Thời gian mô đun: 75giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành 45 giờ)
  Vị trí, tính chất của mô đun:
  – Vị trí: Mô đun Quản trị nhân lực thuộc nhóm các môn chuyên môn được
  bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở.
  – Tính chất: Mô đun Quản trị nhân lực cung cấp những kiến thức về quản trị
  nguồn nhân lực như:
  + Phân tích được qúa trình hoạch định nguồn nhân lực.
  + Thiết lập nên chính sách nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
  + Xây dựng được tiến trình phân tích công việc, phân bổ công việc hợp
  lý cho cơ cấu nhân sự.
  +Xây dựng nên bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn công việc hợp lý
  cho doanh nghiệp.
  + Phân tích được quy trình tuyển dụng nhân viên và áp dụng vào thực tế
  trong quá trình tuyển dụng.
  + Phân tích được quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho
  doanh nghiệp.
  + Ứng dụng được công tác đàm phán kinh doanh, tương quan nhân sự
  trong thực tiễn.
  Nội dung mô đun:
  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

  Loại Địa Thời gian (giờ)
  Số
  Tên các bài trong mô đun bài điểm Tổng Lý Thực Kiểm
  TT dạy số thuyết hành tra
  1 GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TH Lớp 10 4 6 –
  TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC học
  Khái niệm về Quản trị nguồn
  nhân lực
  Các chức năng cơ bản của

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 7. 7

  Quản trị nguồn nhân lực
  Vai trò của phòng Quản trị
  nguồn nhân lực
  2 THIẾT LẬP CHÍNH TH Lớp 15 6 8 1
  SÁCH NGUỒN NHÂN học
  LỰC
  Khái niệm Hoạch định
  nguồn nhân lực
  Quá trình Hoạch định nguồn
  nhân lực
  Phân tích môi trường kinh
  doanh, xác định mục tiêu và
  chiến lược của doanh nghiệp
  Phân tích hiện trạng quản trị
  nguồn nhân lực
  Dự báo nhu cầu nguồn nhân
  lực
  Phân tích quan hệ cung cầu,
  khả năng điều chỉnh hệ
  thống quản trị nguồn nhân
  lực
  Thực hiện
  Kiểm tra, đánh giá tình hình
  thực hiện
  3 PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TH Doanh 14 6 7 1
  Khái niệm phân tích công nghiệp
  việc
  Lợi điểm của phân tích công
  việc
  Các phương pháp phân tích
  công việc
  Tiến trình phân tích công

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 8. 8

  việc
  Mô tả công việc
  Mô tả tiêu chuẩn công việc
  4 TUYỂN DỤNG NHÂN TH Lớp 12 4 8 –
  VIÊN học
  1. Tuyển mộ nhân viên
  Tiến trình tuyển mộ
  Tuyển mộ nhân viên
  2. Tuyển chọn nhân viên
  Ảnh hưởng của các yếu tố
  môi trường
  Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân
  viên
  Phát họa quá trình tuyển
  chọn nhân viên
  5 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TH Doanh 14 6 8 –
  TRIỂN nghiệp
  Tại sao phải đào tạo và phát
  triển
  Tiến trình đào tạo và phát
  triển
  Các phương pháp đào tạo và
  phát triển
  Phát triển nhân sự
  6 TƯƠNG QUAN NHÂN SỰ TH Doanh 10 4 5 1
  Quan hệ nhân sự nghiệp

  Thượng nghị tập thể
  Giải quyết tranh chấp lao
  động
  Giao tế nhân sự thực hành

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 9. 9

  Cộng 75 30 42 3

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 10. 10

  YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN
  1. Nhiệm vụ đối với sinh viên:
  – Dự lớp: 100% (Nếu vắng mặt thì không quá 20% số tiết mô đun)
  – Bài tập: Làm bài tập đầy đủ
  – Dụng cụ học tập: tập, viết
  – Khác: Tham gia thảo luận các bài tập tình huống do giáo viên yêu cầu,
  hoàn thành các bài tiểu luận do giáo viên đưa ra
  2. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
  – Điểm đánh giá quá trình:
  + Sinh viên tham gia giải quyết tình huống tại lớp theo nhóm, tham gia vào
  các buổi phỏng vấn, tham gia hoàn thành các sản phẩm do giáo viên yêu cầu.
  Các hoạt động trong nhóm sẽ được cộng 1 điểm từng phần vào điểm quá
  trình.
  + Khuyến khích sinh viên phát biểu trong giờ học, sẽ cộng 1 điểm cho những
  lần phát biểu chính xác các câu hỏi mở do giáo viên đề ra.
  – Đánh giá kiểm tra định kỳ
  + Kiểm tra định kỳ 3 lần: thông qua kế hoạch Hệ số: 2
  – Hình thức: tự luận.
  – Thời gian: 60 – 90 phút.
  -Yêu cầu: Đạt số điểm trên 5.0 điểm cho mỗi lần kiểm tra (nếu dưới 5.0 điểm
  SV phải kiểm tra bù để cải thiện số điểm).
  – Đánh giá kết thúc môn học: Kiểm tra kết thúc môn học, trọng số: 100%
  + Hình thức: Tự luận
  + Tổng điểm đạt: phải từ 5.0 điểm trở lên (trường hợp thấp hơn 5.0 điểm phải
  kiểm tra lại)
  + Thang điểm: 10
  + Thời gian thi: 75-90 phút

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 11. 11

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
  Giới thiệu
  Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc
  khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến
  bộ khoa học kỹ thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết
  với nhau và tác động lại với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải
  vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được,
  nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự
  có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .
  Con người, với khả năng sáng tạo, lao động cần cù siêng năng của mình, đã
  phát minh ra những dụng cụ từ ban đầu là thô sơ cho đến phát triển công nghệ
  cao, khoa học kỹ thuật cao như ngày nay đã phục vụ được nhu cầu bản thân và
  phát triển xã hội.
  Quản trị nhân lực góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của
  vấn đề lao động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói
  chung đều đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho người lao động
  hưởng thành quả do họ làm ra.
  Quản trị nhân lực gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào
  cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân lực là một thành tố quan trọng
  của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi
  tổ chức. Quản trị nhân lực hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị
  nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân lực. Cung
  cách quản trị nhân lực tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp. Đây
  cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh
  nghiệp.
  Mục tiêu:
  – Trình bày được vì sao khái niệm quản trị nguồn nhân lực lại được thay
  thế cho khái niệm quản trị nhân sự;
  – Xác định được các hoạt động chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân
  lực;
  – Phân tích được mô hình quản trị nguồn nhân lực và khả năng áp dụng
  vào trong điều kiện của các doanh nghiệp tại Việt Nam;
  – Xác định rõ vai trò của phòng nhân lực;
  – Có thái độ nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn trong quá trình nghiên cứu.

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 12. 12

  Nội dung chính
  1. Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực
  1.1. Khái niệm:
  Nguồn nhân lực của một tổ chức được hình thành trên cơ sở của các cá
  nhân có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất
  định. Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác của doanh nghiệp do chính
  bản chất của con người. Nhân viên có các năng lực, đặc điểm cá nhân khác
  nhau, có tiềm năng phát triển, có khả năng hình thành các nhóm hội, các tổ chức
  công đoàn để bảo vệ quyền lợi của họ, có thể đánh giá và đặt câu hỏi đối với
  hoạt động của các quản trị gia, hành vi của họ có thể thay đổi phụ thuộc vào
  chính bản thân họ hoặc sự tác động của môi trường xung quanh. Do đó, quản trị
  nguồn nhân lực khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với quản trị các yếu tó khác
  của quá trình sản xuất kinh doanh.
  Khái niệm và thực tiễn áp dụng quản trị nguồn nhân lực không giống nhau
  ở các quốc gia khác nhau. Trong một nền kinh tế chuyển đổi như của Việt Nam,
  nơi trình độ công nghệ, kỹ thuật còn ở mức độ thấp, kinh tế chưa ổn định và Nhà
  nước chủ trương “quá trình phát triển phải thực hiện bằng con người và vì con
  người”, thì Quản trị nguồn nhân lực là một hệ thống các triết lý, chính sách
  và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo-phát triển và duy trì con người
  của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên.
  1.2. Quản trị nguồn nhân lực
  Từ cuối những năm 1970, vấn đề cạnh tranh gây gắt trên thị trường cùng
  với sự chuyển đổi từ quá trình sản xuất công nghiệp theo lối cổ truyền sang quá
  trình sản xuất theo các công nghệ kỹ thuật hiện đại, những biến đổi trong cơ cấu
  nghề nghiệp, việc làm và nhu cầu ngày càng nâng cao của nhân viên đã tạo ra
  cách tiếp cận mới về quản trị con người trong các tổ chức, doanh nghiệp. Vấn đề
  quản trị con người trong một tổ chức, doanh nghiệp không còn đơn thuần là vấn
  đề quản trị hành chính nhân viên. Tầm quan trọng của việc phối hợp các chính
  sách và thực tiễn quản trị nhân sự được nhấn mạnh. Nhiệm vụ quản trị con
  người là tất cả các quản trị gia, không còn đơn thuần của trưởng phòng nhân sự
  hay tổ chức cán bộ như trước đây. Việc cần thiết phải đặt đúng người vào đúng
  việc là phương tiện quan trọng nhằm phối hợp thực tiễn quản trị con người với
  mục tiêu phát triển của tổ chức, doanh nghiệp.
  Thuật ngữ Quản trị nguồn nhân lực được dần dần thay thế cho quản trị
  nhân sự, với quan điểm chủ đạo: Con người không còn đơn thuần chỉ là một yếu

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 13. 13

  tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà là một nguồn tài sản quý báu của tổ
  chức, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chuyển từ tình trạng “tiết kiệm chi phí
  lao động để giảm giá thành” sang “đầu tư vào nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh
  tranh cao hơn, có lợi nhuận cao hơn và có hiệu quả cao hơn”. Từ quan điểm này,
  quản trị nguồn nhân lực được phát triển trên cơ sở của các nguyên tắc chủ yếu
  sau:
  – Nhân viên cần được đầu tư thỏa đáng để phát triển các năng lực riêng
  nhằm thỏa mãn các nhu cầu cá nhân, đồng thời tạo ra năng suất lao động,
  hiệu quả làm việc cao và đóng góp tốt nhất cho tổ chức.
  – Các chính sách, chương trình và thực tiễn quản trị cần được thiết lập và
  thực hiện sao cho có thể thỏa mãn cả nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của
  nhân viên.
  – Mội trường làm việc cần được thiết lập sao cho có thể kích thích nhân
  viên phát triển và sử dụng tối đa các khả năng của mình.
  – Các chức năng nhân sự cần được thực hiện phối hợp và là một bộ phận
  quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực
  2.1. Chức năng thu hút nguồn nhân lực
  Nhóm chức năng này chú trọng đến vấn đề đảm bảo đủ số lượng nhân viên
  với các phẩm chất phù hợp cho công việc của doanh nghiệp. Để có thể tuyển
  được đúng người cho đúng việc, trước hết doanh nghiệp phải căn cứ vào kế
  hoạch sản xuất, kinh doanh và thực trạng sử dụng nhân viên của doanh nghiệp
  nhằm xác định được những công việc nào cần tuyển thêm người.
  Thực hiện phân tích công việc sẽ cho biết doanh nghiệp cần tuyển thêm bao
  nhiêu nhân viên và yêu cầu tiêu chuẩn đặt ra đối với các ứng viên như thế nào.
  Việc áp dụng các kỹ năng tuyển dụng như trắc nghiệm và phỏng vấn sẽ giúp
  doanh nghiệp chọn được ứng viên tốt nhất cho công việc. Do đó, nhóm chức
  năng tuyển dụng thường có các hoạt động: dự báo và hoạch định nguồn nhân
  lực, phân tích công việc, phỏng vấn, trắc nghiệm, thu thập, lưu giữ và xử lý các
  thông tin về nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
  2.2. Nhóm chức năng đào tạo, phát triển
  Nhóm chức năng này chú trọng việc nâng cao năng lực của nhân viên, đảm
  bảo cho nhân viên trong doanh nghiệp có các kỹ năng, trình độ lành nghề cần

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 14. 14

  thiết để hoàn thành tốt công việc được giao và tạo điều kiện cho nhân viên được
  phát triển tối đa các năng lực cá nhân.
  Các doanh nghiệp áp dụng chương trình hướng nghiệp và đào tạo cho nhân
  viên mới nhằm xác định năng lực thực tế của nhân viên và giúp nhân viên làm
  quen với công việc của doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng thường
  lập các kế hoạch đào tạo, huấn luyện và đào tạo lại nhân viên mỗi khi có sự thay
  đổi về nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc quy trình công nghệ, kỹ thuật. Nhóm
  chức năng đào tạo, phát triển thường thực hiện các hoạt động như: hướng
  nghiệp, huấn luyện, đào tạo kỹ năng thực hành cho công nhân, bồi dưỡng nâng
  cao trình độ lành nghề và cập nhật kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ cho
  cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.
  2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực
  Nhóm chức năng này chú trọng việc duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn
  nhân lực trong doanh nghiệp. Nhóm chức năng này gồm hai chức năng nhỏ hơn
  là kích thích, động viên nhân viên và duy trì, phát triển các mối quan hệ lao
  động tốt đẹp trong doanh nghiệp.
  Chức năng kích thích, động viên liên quan đến các chính sách và các hoạt
  động nhằm khuyến khích, động viên nhân viên trong doanh nghiệp làm việc
  hăng say, tận tình, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành công việc với chất lượng
  cao. Giao cho nhân viên những công việc mang tính thách thức cao, cho nhân
  viên biết sự đánh giá của cán bộ lãnh đạo về mức độ hoàn thành và ý nghĩa của
  việc hoàn thành công việc của nhân viên đối với hoạt động của doanh nghiệp,
  trả lương cao và công bằng, kịp thời khen thưởng các cá nhân có sáng kiến, cải
  tiến kỹ thuật, có đóng góp làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và uy tín của
  doanh nghiệp,…là những biện pháp hữu hiệu để thu hút và duy trì được đội ngũ
  lao động lành nghề cho doanh nghiệp. Do đó, xây dựng và quản lý hệ thống
  thang bảng lương, thiết lập và áp dụng các chính sách lương bổng, thăng tiến, kỷ
  luật, tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp, đánh giá năng lực thực hiện công việc của
  nhân viên là những hoạt động quan trọng nhất của chức năng kích thích, động
  viên.
  Chức năng quan hệ lao động liên quan đến các hoạt động nhằm hoàn thiện
  môi trường làm việc và các mối quan hệ trong công việc như: ký kết hợp đồng
  lao động, giải quyết khiếu tố, tranh chấp lao động, giao tế nhân viên, cải thiện
  môi trường làm việc, y tế, bảo hiểm, an toàn lao động. Giải quyết tốt các chức
  năng quan hệ lao động sẽ vừa giúp các doanh nghiệp tạo ra bầu không khí tâm lý

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 15. 15

  tập thể và các giá trị truyền thống tốt đẹp, vừa làm cho nhân viên được thỏa mãn
  với công việc và doanh nghiệp.
  3. Vai trò của Phòng Quản trị nguồn nhân lực
  Mục đích cơ bản của phòng nhân lực là đảm bảo cho nguồn nhân lực của
  doanh nghiệp được quản lý và sử dụng có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trong thực
  tiễn, bộ phân chuyên trách về quản trị nguồn nhân lực có thể có nhiều tên gọi,
  phải thực hiện các chức năng khác nhau và có vai trò rất khác biệt trong các
  doanh nghiệp. Điều này thể hiện tính chất đặc thù của mỗi doanh nghiệp. Thông
  thường, vai trò của phòng quản trị nhân lực được thể hiện rõ trong các lĩnh vực
  sau đây:
  3.1. Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách nguồn nhân lực
  Cán bộ phòng nguồn nhân lực đề xuất hoặc cùng với các lãnh đạo trực
  tuyến soạn thảo ra các chính sách, thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề quản trị
  nguồn nhân lực trong tổ chức. Các chính sách này nên được viết thành văn bản,
  phát cho tất cả các quản trị gia và cán bộ phòng quản trị nguồn nhân lực, đồng
  thời thông báo cho toàn bộ nhân viên biết. Các chính sách nguồn nhân lực trong
  các doanh nghiệp thể hiện tính đặc thù cho doanh nghiệp và rất khác nhau, phụ
  thuộc vào ngành hoạt động, quy mô, đặc điểm, tính chất của doanh nghiệp, trình
  độ, năng lực và quan điểm của lãnh đạo. Sau đây là một số chính sách nguồn
  nhân lực quan trọng nhất của doanh nghiệp:
  – Các chính sách về quyền hạn, trách nhiệm, quy chế hoạt động và việc
  làm chung của các phòng ban, nhân viên.
  – Các chính sách, quy chế về tuyển dụng, gồm có các tiêu chuẩn, thủ tục
  tuyển dụng, các quy định về thời gian tập sự, giờ làm việc, ngày nghỉ
  trong tuần, nghỉ lễ, nghỉ ốm, nghỉ không ăn lương,thuyên tuyển, cho
  nghỉ việc và tuyển lại những nhân viên cũ của doanh nghiệp.
  – Các chính sách và chế độ lương bổng, phụ cấp, khen thưởng, thăng tiến,
  gồm có các quy định về cách thức thu nhập trong doanh nghiệp, các hình
  thức trả lương, xếp lương khởi điểm, điều kiện được tăng lương; các loại
  phụ cấp và và điều kiện, mức độ được trả lương phụ cấp; các quy chế,
  loại hình và mức độ khen thưởng; quy chế và điều kiện được thăng cấp.
  – Các chính sách đào tạo quy định các loại hình đào tạo; huấn luyện; điều
  kiện cho nhân viên được tham gia và chi phí cho các khóa đào tạo, huấn
  luyện; các chế độ ưu đãi, khuyến khích đối với nhân viên có thêm các
  văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 16. 16

  – Các quy chế về kỷ luật lao động và quy định về phúc lợi, y tế công ty và
  an toàn lao động.
  3.2. Thực hiện hoặc phối hợp cùng các lãnh đạo trực tuyến hoặc các phòng
  ban khác thực hiện các chức năng, hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong
  doanh nghiệp.
  Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp rất đa dạng, bao
  gồm:
  Bảng 1.1. Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  Hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  1. Hoạch định nguồn nhân lực 16. Đánh giá công việc
  2. Phân tích công việc 17. Ký kết hợp đồng lao động
  3. Mô tả công việc 18. Giải quyết khiếu tố lao động
  4. Phỏng vấn 19. Giao tế nhân sự
  5. Trắc nghiệm 20. Thực hiện các thủ tục cho
  6. Lưu giữ hồ sơ nhân viên nhân viên thuyên chuyển,
  nghỉ việc, nghỉ hưu,…
  7. Định hướng công việc
  21. Thủ tục cho nhân viên nghỉ
  8. Đào tạo, huấn luyện công phép, nghỉ không ăn
  nhân lương,…
  9. Bình bầu, đánh giá thi đua 22. Kỷ luật nhân viên
  10. Bồi dưỡng, nâng cao trình 23. Các chương trình thúc đẩy
  độ cho cán bộ chuyên môn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
  và quản lý
  24. Chương trình chăm sóc sức
  11. Quản trị tiền lương khỏe, y tế
  12. Quản trị tiền thưởng 25. Điều tra về quan điểm của
  13. Quản trị các vấn đề về phúc nhân viên.
  lợi
  14. Công đoàn
  15. Thu hút công nhân tham gia
  quản lý doanh nghiệp

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 17. 17

  3.3. Cố vấn cho các lãnh đạo trực tuyến về các kỹ năng quản trị nguồn nhân
  lực
  Cán bộ phòng quản trị nguồn nhân lực thường phải giúp các lãnh đạo trực
  tuyến giải quyết các vấn đề khó khăn như:
  – Sử dụng có hiệu quả nhất các chi phí quản trị nguồn nhân lực như thế
  nào?
  – Đối xử như thế nào đối với những nhân viên đã gắn bó với doanh nghiệp
  hai mươi năm, chưa đến tuổi về hưu nhưng giờ đây không thể thực hiện
  công việc có hiệu quả nữa?
  – Làm thế nào để tạo ra một môi trường văn hóa phù hợp với các chiến
  lược kinh doanh của doanh nghiệp?
  – Làm thế nào để khuyến khích nhân viên nâng cao lòng trung thành và
  gắn bó với doanh nghiệp?
  – Điều tra, trắc nghiệm tìm hiểu quan điểm, thái độ của nhân viên đối với
  một số chính sách mới dự định sửa đổi hoặc sẽ áp dụng trong doanh
  nghiệp,…
  3.4. Kiếm tra, đôn đốc việc thực hiện các chính sách và thủ tục về nguồn
  nhân lực
  Phòng nguồn nhân lực là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong doanh
  nghiệp nhằm bảo đảm cho các chính sách, thủ tục về nguồn nhân lực của tổ chức
  doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ, chính xác. Để làm tốt chức năng này,
  phòng nguồn nhân lực cần thiết phải:
  – Thu thập thông tin và phân tích tình hình tuyển dụng, chọn lựa, thay thế
  và đề bạt nhân viên nhằm đảm bảo mọi vấn đề đều được thực hiện theo
  đúng quy định.
  – Phân tích kết quả thực hiện công việc của nhân viên nhằm đưa ra các
  điều chỉnh hoặc kiến nghị cải tiến phù hợp.
  – Phân tích các số liệu thống kê về tình hình vắng mặt, đi trễ, thuyên
  chuyển, kỷ luật và các khiếu tố, tranh chấp lao động để tìm ra các vấn đề
  tồn tại trong doanh nghiệp và biện pháp khắc phục.
  Cơ cấu tổ chức của phòng quản trị nhân lực rất đa dạng, tùy theo quy mô
  của doanh nghiệp, tính chất phức tạp, quy trình công nghệ, kỹ thuật được sử
  dụng, số lượng nhân viên trong phòng quản trị nguồn nhân lực, trình độ cán bộ
  lãnh đạo và nhân viên, chức năng của phòng quản trị nguồn nhân lực, v.v…

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 18. 18

  Tuy nhiên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể chỉ có một vài nhân
  viên phụ trách tất cả các chức năng họat động quản trị nguồn nhân lực. Trong
  những tổ chức, doanh nghiệp không có phòng quản trị nhân lực(thường là các
  doanh nghiệp rất nhỏ), lãnh đạo trực tuyến sẽ phải đảm nhận tất cả các chức
  năng liên quan đến quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
  Trong thực tế, tỷ lệ số lượng nhân viên của doanh nghiệp trên 1 nhân viên
  của phòng quản trị nhân lực rất thay đổi, phụ thuộc chủ yếu vào quy mô của
  doanh nghiệp, tham khảo bảng 1.2.
  Bảng 1.2: Quan hệ giữa số lượng toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp và số
  lượng nhân viên của phòng nguồn nhân lực

  Trong
  Trong tất cả Trong các các
  Tỷ lệ phần
  các doanh doanh doanh
  trăm (%)
  nghiệp nghiệp nhỏ nghiệp
  lớn

  100 2.000:1 450:1 2.000:1
  75 256:1 175:1 300:1
  50 156:1 114:1 200:1
  25 100:1 80:1 125:1
  01 18:1 18:1 48:1

  Nguồn: James W. Walker and Gregory Moorhead. CEOS: What they want from
  HRM.

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 19. 19

  CÂU HỎI ÔN TẬP
  1. Thế nào là quản trị nguồn nhân lực? Giải thích sự khác biệt giữa quản trị
  nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân sự?
  2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực đối với hoạt động của doanh nghiệp?
  3. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực?
  4. Thách thức đối với quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp hiện
  nay là gì?
  5. Trình bày vai trò, chức năng của phòng quản trị nguồn nhân lực trong
  doanh nghiệp?

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

 20. 20

  TÌNH HUỐNG:
  Ở CÔNG TY HOÀNG ĐẠO
  Ông Trung là giám đốc công ty TNHH Hoàng Đạo đã được gần 3 năm. Lúc
  mới thành lập công ty có vẻn vẹn chín nhân viên, đến nay công ty có tất cả gần
  ba trăm nhân viên, có chi nhánh ở rải rác khắp nơi trong cả nước. Lúc đầu Ông
  Trung tự mình thực hiện mọi công việc liên quan đến việc tuyển chọn nhân viên,
  trả lương và bổ nhiệm nhân viên. Do công việc ngày càng nhiều và phức tạp,
  ông Trung đã giao dần trách nhiệm tuyển nhân viên mới cho các giám đốc chi
  nhánh của công ty. Mặc dù công ty đang hoạt động có hiệu quả, gần đây qua
  kiểm tra ông Trung nhận thấy trong công ty có nhiều vấn đề chưa ổn, cần giải
  quyết. Một số giám đốc các chi nhánh tỏ ra thiếu thận trọng khi tuyển nhân viên.
  Nhiều nhân viên chưa được đào tạo đầy đủ hoặc thiếu kinh nghiệm , yếu kém
  trong thực hiện công việc. Tại nhiều phòng ban, cơ sở, cửa hàng của công ty, kỷ
  luật lao động lỏng lẻo, một số nhân việc được phân quá ít công việc trong khi
  nhiều nhân viên khác lại phải làm việc quá tải. nhiều nhân viên có năng lực tốt
  không được cất nhắc phù hợp. Ở một vài chi nhánh, tiền lương được trả không
  công bằng và có sự khác biệt lớn giữa các chi nhánh khác nhau của công ty. Một
  số nhân viên cảm thấy bất mãn về chế độ tiền lương và các chính sách kích
  thích, động viên trong công ty.
  Ông Trung cảm nhận được sự cần thiết phải có một chuyên gia về lĩnh vực
  quản trị nguồn nhân lực. Tuy nhiên ông vẫn còn băn khoăn không biết có cần
  một phòng quản trị nguồn nhân lực không và giám đốc các chi nhánh của công
  ty sẽ phản ứng như thế nào đối với trưởng phòng mới này? Trưởng phòng sẽ có
  những trách nhiệm cụ thể như thế nào? Làm thế nào để công việc không bị
  chồng chéo và phối hợp có hiệu quả hoạt động của giám đốc các chi nhánh với
  hoạt động của bộ phận chuyên trách về quản trị nguồn nhân lực của công ty.
  CÂU HỎI:
  1. Theo anh (chị) công ty Hoàng Đạo có cần thành lập một phòng Quản trị
  nguồn nhân lực hay không? Tại sao?
  2. Mối quan hệ giữa Trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực và các Trưởng
  phòng ban khác trong việc thực hiện các hoạt động chức năng quản trị
  nguồn nhân lực thể hiện như thế nào?
  3. Nếu ở cương vị của ông Trung, anh ( chị) sẽ làm gì để giải quyết những
  khó khăn hiện nay của công ty TNHH Hoàng Đạo?

  Giáo trình Quản trị Nhân lực

Download tài liệu Giáo trình Quản trị nhân lực (114 trang) File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button