Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Giáo trình Quản trị học – TS. Trương Quang Dũng – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Quản trị học – TS. Trương Quang Dũng

Giáo trình Quản trị học – TS. Trương Quang Dũng

Nội dung Text: Giáo trình Quản trị học – TS. Trương Quang Dũng

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình Quản trị học – TS. Trương Quang Dũng – Tải về File Word, PDF

Giáo trình được biên soạn nhằm hệ thống các kiến thức cơ bản của quản trị học dưới dạng đơn giản và dễ hiểu để giúp sinh viên nắm được dễ dàng nhất những nội dung chủ yếu của quản trị học. Sau này, trong suốt quá trình làm việc của mình, mỗi sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm những vấn đề phức tạp của quản trị học và ứng dụng chúng trong các tình huống quản trị sao cho có hiệu quả nhất.

Giáo trình Quản trị học – TS. Trương Quang Dũng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Quản trị học – TS. Trương Quang Dũng

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH

  QUẢN TRỊ HỌC
  Biên soạn: TS. Trương Quang Dũng

 2. MỤC LỤC
  MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

  HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

  BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC ………………………………………………………………. 1

  1.1 KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  1.2 TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH NGHỆ THUẬT CỦA QUẢN TRỊ ……………………………………………………………… 4

  1.2.1 Tính khoa học của quản trị ……………………………………………………..4

  1.2.2 Tính nghệ thuật của quản trị …………………………………………………..5

  1.3 CẤP BẬC, KỸ NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ ……………………………………………………………………. 6

  1.3.1 Các cấp quản trị ………………………………………………………………….6

  1.3.2 Nhà quản trị ……………………………………………………………………….6

  1.3.3 Cấp bậc quản trị trong một tổ chức …………………………………………..7

  1.3.4 Kỹ năng của nhà quản trị ……………………………………………………….8

  1.3.5 Các vai trò của nhà quản trị …………………………………………………. 10

  1.4 CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ ………………………………………………………………………………………………………………………. 12

  TÓM TẮT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

  BÀI 2: MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ………………………………………………. 16

  2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… 17

  2.1.1 Khái niệm về môi trường ……………………………………………………… 17

  2.1.2 Các loại môi trường ……………………………………………………………. 17

  2.2 QUẢN TRỊ SỰ BẤT TRẮC CỦA MÔI TRƯỜNG …………………………………………………………………………………. 36

  2.2.1 Xác định vị trí của tổ chức trong môi trường ……………………………… 36

  2.2.2 Các biện pháp quản trị các bất trắc của môi trường……………………… 37

  TÓM TẮT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

 3. BÀI 3: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH …………………………………………………………………… 40

  3.1 KHÁI NIỆM VÀ TÁC DỤNG CỦA HOẠCH ĐỊNH……………………………………………………………………………….. 40

  3.1.1 Khái niệm ……………………………………………………………………….. 40

  3.1.2 Tác dụng ………………………………………………………………………… 41

  3.1.3 Phân loại hoạch định ………………………………………………………….. 41

  3.2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HOẠCH ĐỊNH …………………………………………………………………………………………….. 42

  3.2.1 Mục tiêu và thứ tự ưu tiên……………………………………………………. 42

  3.2.2 Các biện pháp ………………………………………………………………….. 44

  3.2.3 Các nguồn lực ………………………………………………………………….. 45

  3.2.4 Thực hiện kế hoạch ……………………………………………………………. 45

  3.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TRONG HOẠCH ĐỊNH ……………………………………………………………………. 46

  3.4 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ……………………………………………………………………………………………………………….. 48

  3.4.1 Khái niệm ……………………………………………………………………….. 48

  3.4.2 Các công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lược …………………………………. 48

  3.4.3 Những khuôn mẫu chu kỳ đời sống ………………………………………… 51

  3.5 HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP ………………………………………………………………………………………………………………… 52

  3.5.1 Khái niệm ……………………………………………………………………….. 52

  3.5.2 Tiến trình và nội dung cụ thể………………………………………………… 52

  TÓM TẮT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

  BÀI 4: CHỨC NĂNG TỔ CHỨC …………………………………………………………………………. 55

  4.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC CỦA CHỨC NĂNG TỔ CHỨC ……………………………………………… 55

  4.1.1 Khái niệm chức năng tổ chức………………………………………………… 55

  4.1.2 Vai trò của chức năng tổ chức ………………………………………………. 56

  4.1.3 Nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị …………………………………… 56

  4.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC …………………………………………………………. 56

  4.2.1 Phân công lao động …………………………………………………………… 56

 4. 4.2.2 Tầm hạn quản trị ………………………………………………………………. 57

  4.2.3 Quyền hành trong quản trị …………………………………………………… 57

  4.2.3.2 Mối quan hệ giữa sử dụng quyền hành và thái độ lao động ………….. 58

  4.2.3.3 Phân quyền …………………………………………………………………… 58

  4.3 XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC ……………………………………………………………………………………………………………. 63

  4.3.1 Khái niệm cơ cấu tổ chức …………………………………………………….. 63

  4.3.2 Các yêu cầu đối với một cơ cấu tổ chức quản trị tối ưu …………………. 63

  4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản trị …………………….. 63

  4.3.4 Các bộ phận và các cấp trong cơ cấu tổ chức …………………………….. 64

  4.3.5 Các tiêu chuẩn để hình thành các bộ phận trong tổ chức ………………. 64

  4.4 CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC THÔNG DỤNG …………………………………………………………………………… 65

  4.4.1 Mô hình cơ cấu trực tuyến ……………………………………………………. 65

  4.4.2 Mô hình cơ cấu chức năng ……………………………………………………. 66

  4.4.3 Mô hình cơ cấu trực tuyến – chức năng …………………………………….. 67

  4.4.4 Mô hình cơ cấu tổ chức ma trận …………………………………………….. 68

  4.4.5 Cơ cấu tổ chức theo địa lý ……………………………………………………. 69

  Hình 4.5: Cơ cấu tổ chức theo địa lý ………………………………………………. 69

  4.4.6 Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm ………………………………………………. 69

  TÓM TẮT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

  BÀI 5: CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN ……………………………………………………………………. 72

  5.1 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CỦA CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN………………………………………………………….. 72

  5.1.1 Khái niệm ……………………………………………………………………….. 72

  5.1.2 Nội dung…………………………………………………………………………. 72

  5.1.3 Các lý thuyết động viên ………………………………………………………. 73

  5.2 LÃNH ĐẠO VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO………………………………………………………………………………………… 78

 5. 5.2.1 Lãnh đạo ………………………………………………………………………… 78

  5.2.2 Phong cách lãnh đạo ………………………………………………………….. 79

  5.2.3 Một số khía cạnh nhằm ứng dụng các thuyết động viên trong quản trị. 82

  5.3 QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

  5.3.1 Khái niệm xung đột, quản trị xung đột …………………………………….. 83

  5.3.2 Phân loại xung đột …………………………………………………………….. 83

  5.3.3 Các bước giải quyết xung đột ……………………………………………….. 84

  TÓM TẮT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

  BÀI 6: CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT ……………………………………………………………………… 86

  6.1 KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT………………………………………………………………………… 86

  6.1.1 Khái niệm ……………………………………………………………………….. 86

  6.1.2 Mục đích ………………………………………………………………………… 87

  6.2 CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT ………………………………………………………………………………………………………….. 87

  6.3 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT ……………………………………………………………………………………………………………………… 88

  6.4 CÁC LOẠI KIỂM SOÁT …………………………………………………………………………………………………………………………. 90

  6.4.1 Kiểm soát trước công việc ……………………………………………….. 90

  6.4.1 Kiểm soát trong công việc……………………………………………………. 90

  6.4.2 Kiểm soát sau công việc ……………………………………………………… 90

  6.4.3 Cấp bậc quản trị và vấn đề kiểm soát ……………………………………… 91

  TÓM TẮT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

  CÂU HỎI ÔN TẬP ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

  BÀI 7: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ …………………………………………………. 94

  7.1 THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ …………………………………………………………………………………………………………. 94

  7.1.1 Khái niệm – yêu cầu đối với thông tin ……………………………………… 94

  7.1.2 Vai trò của thông tin trong quản trị ………………………………………… 95

  7.1.3 Thông tin trong tổ chức ………………………………………………………. 95

 6. 7.1.4 Những trở ngại trong thông tin ……………………………………………… 96

  7.1.5 Quản trị thông tin vượt qua những trở ngại ……………………………….. 96

  7.2 QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ ……………………………………………………………………………………………………………………… 97

  7.2.1 Khái niệm ……………………………………………………………………….. 97

  7.2.2 Đặc điểm của quyết định quản trị …………………………………………… 97

  7.2.3 Các yêu cầu đối với quyết định quản trị ……………………………………. 97

  7.2.4 Phân loại quyết định …………………………………………………………… 98

  7.2.5 Quy trình ra quyết định……………………………………………………….. 99

  7.2.6 Phương pháp ra quyết định ………………………………………………… 101

  7.2.7 Các phong cách ra quyết định ……………………………………………… 102

  7.2.8 Những vấn đề cần lưu ý khi ra quyết định……………………………….. 103

  7.2.9 Tổ chức thực hiện quyết định. ……………………………………………… 103

  TÓM TẮT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

  CÂU HỎI ÔN TẬP ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

  BÀI 8: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ ……………………………………. 106

  8.1 BỐI CẢNH RA ĐỜI …………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

  8.2 HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN …………………………………………………………………………………………………. 107

  8.2.1 Lý thuyết quản trị khoa học ………………………………………………… 107

  8.2.2 Lý thuyết quản trị hành chính ……………………………………………… 110

  8.3 HỌC THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI ………………………………………………………………………………………………………… 112

  8.3.1 Tư tưởng quản trị của Mary Parker Follet (1868-1933) ……………….. 112

  8.3.2 Học thuyết của Elton Mayo (1880-1949) ………………………………… 113

  8.3.3 Lý thuyết về bản chất con người ………………………………………….. 113

  8.3.4 Lý thuyết về hệ thống nhu cầu con người ……………………………….. 114

  8.4 HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ ĐỊNH LƯỢNG ………………………………………………………………………………………… 114

  8.5 HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ THEO HƯỚNG HỘI NHẬP …………………………………………………………………… 115

  8.5.1 Lý thuyết quản trị theo quá trình (Management by process- MBP) ….. 115

 7. 8.5.2 Lý thuyết hệ thống ………………………………………………………….. 115

  8.5.3 Lý thuyết Z của William Ouchi …………………………………………….. 115

  8.6 CÁC KHẢO HƯỚNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI……………………………………………………………………………………… 116

  8.6.1 Khảo hướng quản trị tuyệt hảo – Waterman & Peter …………………. 116

  8.6.2 Khảo hướng quản trị sáng tạo …………………………………………….. 117

  TÓM TẮT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

  CÂU HỎI ÔN TẬP ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

  BÀI 9: MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN TRỊ ……………………………………………… 121

  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………………………………………………. 122

 8. HƯỚNG DẪN
  MÔ TẢ MÔN HỌC
  Quản trị học là một trong những môn học tiên quyết nhằm cung cấp kiến thức cơ
  bản về quản trị một tổ chức. Do tầm quan trọng của quản trị nên kiến thức về quản
  trị ngày càng được chú trọng đào tạo trong các trường đại học, không chỉ cho khối
  ngành kinh tế và còn cho các sinh viên ở các chuyên ngành khác. Tuy nhiên, cũng vì
  vai trò quan trọng của quản trị nên thời gian gần đây thế giới đã xuất hiện rất nhiều
  công trình nghiên cứu với nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải thích các vấn đề quản
  trị. Điều này làm cho khoa học về quản trị trở nên phức tạp.

  Với mục tiêu cung cấp cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng những kiến thức căn
  bản về quản trị một tổ chức, chúng tôi biên soạn giáo trình này nhằm hệ thống các
  kiến thức cơ bản của quản trị học dưới dạng đơn giản và dễ hiểu để giúp sinh viên
  nắm được dễ dàng nhất những nội dung chủ yếu của quản trị học. Sau này, trong
  suốt quá trình làm việc của mình, mỗi sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm
  những vấn đề phức tạp của quản trị học và ứng dụng chúng trong các tình huống
  quản trị sao cho có hiệu quả nhất.

  NỘI DUNG MÔN HỌC
   Bài 1. Đại cương về Quản trị học: Bài này cung cấp cho học viên khái niệm về
  quản trị, nhà quản trị, người thừa hành và tổ chức. Ngoài ra còn đề cập đến các
  vấn đề như công việc của nhà quản trị, các hoạt động, mục tiêu của tổ chức, tính
  khoa học và nghệ thuật của hoạt động quản trị.

   Bài 2: Môi trường hoạt động của tổ chức: Bài này cung cấp những khái niệm, bản
  chất của môi trường hoạt động của một tổ chức; các yếu tố môi trường tác động
  đến tổ chức; cách phân tích những cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh và điểm yếu tác
  động đến kết quả kinh doanh của tổ chức; những biện pháp thông dụng để kiểm
  soát sự tác động của các yếu tố môi trường.

   Bài 3: Chức năng hoạch định: Bài này nêu vai trò, ý nghĩa của công tác hoạch định
  trong quản trị; cách xác định mục tiêu và các kỹ năng xây dựng mục tiêu; các loại

 9. hoạch định có thể có trong tổ chức; các kỹ thuật và công cụ thường dùng trong
  hoạch định.

   Bài 4: Chức năng tổ chức: Trong bài này đề cập đến vai trò, vị trí của chức năng tổ
  chức trong quản trị; các nguyên tắc cơ bản của tổ chức; các mô hình cơ cấu tổ
  chức; vấn đề phân chia quyền lực và ủy quyền trong hoạt động quản trị.

  Bài 5: Chức năng điều khiển: Bài này giúp học viên xác định được vai trò của điều
  khiển trong quản trị; các lý thuyết động viên tinh thần làm việc; các lý thuyết về
  lãnh đạo; truyền thông và giải quyết xung đột.

   Bài 6: Chức năng kiểm soát: Bài này định nghĩa và xác định kiểm soát là gì; các
  nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm soát; tiến trình kiểm soát; các loại hình kiểm
  soát; các kỹ thuật kiểm soát.

   Bài 7: Thông tin và quyết định quản trị: Bài này đưa ra các khái niệm về quyết
  định, phân loại quyết định, quy trình ra quyết định và các phương pháp để ra
  quyết định hiệu quả; có khả năng ra quyết định cho các tình huống trong quản trị.

  – Bài 8: Sự phát triển của các lý thuyết quản trị: Bài này xác định bối cảnh ra đời
  của các học thuyết quản trị, các học thuyết quản trị qua từng giai đoạn; những bài
  học từ các học thuyết quản trị trong quá trình phát triển của hoạt động quản trị.

   Bài 9: Một số tình huống quản trị: Bài này tổng hợp các tình huống trong từng bài
  (từ bài 1 đến bài 9).

  KIẾN THỨC TIỀN ĐỀ

  YÊU CẦU MÔN HỌC
  Người học phải dự học đầy đủ các buổi lên lớp và chủ động tìm thêm các thông tin.

  CÁCH TIẾP NHẬN NỘI DUNG MÔN HỌC
  Để học tốt môn này, người học cần đọc trước bài mới, tìm thêm các thông tin và
  thử giải quyết độc lập những tình huống được đưa ra trong bài 9 có liên quan đến bài
  học.

 10. Đối với mỗi bài học, người học đọc trước mục tiêu và tóm tắt bài học, sau đó đọc
  nội dung bài học. Kết thúc mỗi bài, người đọc cần giải quyết tình huống theo nhóm,
  thảo luận và trả lời các câu hỏi sau nội dung lý thuyết từng bài.

  PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
  Môn học được đánh giá gồm:

   Điểm quá trình: 30%. Hình thức và nội dung do GV quyết định, phù hợp với quy
  chế đào tạo và tình hình thực tế tại nơi tổ chức học tập.

   Điểm thi: 70%. Hình thức bài thi trắc nghiệm. Nội dung gồm các chương từ bài 1
  đến bài 9.

 11. BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC 1

  BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ

  QUẢN TRỊ HỌC
  Sau khi nghiên cứu bài này, bạn sẽ hiểu:

  – Các định nghĩa về quản trị;

  – Nhà quản trị là ai, công việc của nhà quản trị là gì, vai trò của nhà quản trị như
  thế nào đối với tất cả các hoạt động và mục tiêu của tổ chức;

  – Tại sao quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật.

  Từ xưa đến nay, tất cả các tổ chức nói chung, dù hoạt động trong bất cứ lĩnh
  vực nào: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa … đều tồn tại các hoạt động quản trị.
  Chẳng hạn, các tổ chức đều phải xác định xem mình muốn đạt được điều gì trước mắt
  và tương lai, để đạt được những kết quả mong muốn đó cần phải có những kế hoạch
  gì và lập kế hoạch ra sao, để thực hiện những kế hoạch này cần phải có bộ máy, con
  người và xác định trách nhiệm, quyền hạn của những con người đó… Những hoạt
  động như vậy ta gọi là hoạt động quản trị.

  1.1 KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ
  Thuật ngữ quản trị dùng ở đây có nghĩa là một phương thức hoạt động hướng
  đến mục tiêu được hoàn thành với hiệu quả cao, bằng và thông qua những người
  khác. Hoạt động quản trị là những hoạt động tất yếu phát sinh khi con người kết hợp
  với nhau để cùng hoàn thành mục tiêu. Trong bộ tư bản, Mác có đưa ra một hình ảnh
  về hoạt động quản trị, đó là hoạt động của con người chỉ huy dàn nhạc, người này
  không chơi một thứ nhạc cụ nào mà chỉ đứng chỉ huy các nhạc công tạo nên bản giao
  hưởng.

 12. 2 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC

  Ngày nay, về nội dung, thuật ngữ quản trị có nhiều cách hiểu khác nhau, sau
  đây là một vài cách hiểu:

  – Quản trị là một quá trình do một hay nhiều người thực hiện nhằm phối hợp các
  hoạt động của những người khác để đạt được những kết quả mà một người hoạt
  động riêng rẽ không thể nào đạt được. Với cách hiểu này, hoạt động quản trị chỉ
  phát sinh khi con người kết hợp với nhau thành tổ chức.

  – Quản trị là sự tác động của chủ thể quản trị đến đối tượng quản trị nhằm thực hiện
  các mục tiêu đã vạch ra một cách tối ưu trong điều kiện biến động của môi trường.
  Với cách hiểu này, quản trị là một quá trình, trong đó chủ thể quản trị là tác nhân
  tạo ra các tác động quản trị; đối tượng quản trị tiếp nhận các tác động của chủ thể
  quản trị tạo ra; mục tiêu của quản trị phải được đặt ra cho cả chủ thể quản trị và
  đối tượng quản trị, được xác định trước khi thực hiện sự tác động quản trị.

  – Quản trị là quá trình hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát công việc và
  những nổ lực của con người, đồng thời vận dụng một cách có hiệu quả mọi tài
  nguyên, để hoàn thành các mục tiêu đã định.

  Từ các khái niệm trên, chúng ta có thể đưa ra một số nhận xét:

  – Phương thức quản trị: là các hoạt động cơ bản hay là những chức năng
  quản trị mà nhà quản trị sử dụng để tác động vào các lĩnh vực quản trị nhằm đạt
  được các mục tiêu của tổ chức, nó bao gồm các chức năng như hoạch định, tổ chức,
  điều khiển và kiểm soát.

  – Con người: nếu mỗi cá nhân tự mình hoạt động thì không có hoạt động quản
  trị, lúc này hoạt động của họ hoàn toàn mang tính cá nhân, phục vụ cho lợi ích cá
  nhân chứ không cho một tổ chức nào và cũng không có ai sẽ quản trị ai. Vậy, hoạt
  động quản trị xảy ra chỉ khi:

  + Có một số người kết hợp với nhau thành một tổ chức (điều kiện cần).

  + Do tính cần thiết của hoạt động quản trị (điều kiện đủ). Vì nếu không có điều
  kiện này, mọi người trong tổ chức sẽ không biết làm gì, khi nào sẽ làm và làm như
  thế nào…, từ đó sẽ tạo ra tình trạng lộn xộn, giống như hai người cùng chèo một chiếc
  thuyền, thay vì phải chèo về một hướng thì hai người lại chèo hai hướng khác nhau.

 13. BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC 3
  Những hoạt động khiến hai người cùng chèo một chiếc thuyền đi về một hướng chính
  là những hoạt động quản trị.

  – Tổ chức: là một thực thể có mục đích riêng, có những thành viên và có một
  cơ cấu có tính hệ thống (ví dụ như: doanh nghiệp, trường học, bệnh viện…). Tất cả
  các tổ chức đều có ba đặc tính chung:

  + Tổ chức phải có mục đích: đó là mục tiêu hay hệ thống các mục tiêu. Mục
  tiêu là những kết quả mong đợi sẽ đạt được sau một thời gian nhất định.

  + Tổ chức phải gồm nhiều thành viên, nhiều bộ phận cấu thành, tổ chức không
  thể là một người, một cá nhân nào đó.

  + Tổ chức phải có một cơ cấu mang tính hệ thống: Có nghĩa là tổ chức phải có
  sự sắp xếp, phân công lao động, quy định quyền hạn và trách nhiệm của từng cá
  nhân, bộ phận nhằm thực hiện các mục tiêu chung cho cả tổ chức của mình.

  – Hiệu quả quản trị: có thể nói rằng, chỉ khi nào quan tâm đến hiệu quả thì
  con người mới quan tâm đến hoạt động quản trị. Nói cách khác, lý do tồn tại của hoạt
  động quản trị chính là vì muốn có hiệu quả.

  Có nhiều cách hiểu về hiệu quả. Theo cách hiểu thông thường nhất, hiệu quả
  là tỷ lệ so sánh giữa kết quả đạt được với mục tiêu đặt ra. Hiệu quả cao có nghĩa là
  đạt được mục tiêu với chi phí thấp nhất. Nếu như người nào đó chấp nhận đạt được
  mục tiêu bằng bất kỳ giá nào thì có lẽ không cần đến quản trị. Quản trị phải nhằm
  đến việc thực hiện mục tiêu với hiệu quả cao.

  Hoạt động quản trị trong đơn vị kinh doanh và đơn vị hành chính có những khác
  biệt nhất định về mục tiêu. Đối với các đơn vị kinh doanh, thường lợi nhuận được
  dùng để đo lường thành quả. Còn đối với các đơn vị hành chính, các tổ chức phi lợi
  nhuận thì thành quả hoạt động thường được xem xét tùy theo mục tiêu, sứ mệnh của
  đơn vị đó.

 14. 4 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC

  1.2 TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH NGHỆ THUẬT
  CỦA QUẢN TRỊ
  1.2.1 Tính khoa học của quản trị
  Quản trị là một hoạt động mang tính khoa học. Khoa học quản trị là bộ phận tri
  thức được tích luỹ qua nhiều năm, thừa hưởng kết quả từ nhiều ngành khoa học khác
  như: kinh tế học, xã hội học, tâm lý học, toán học…. Khoa học quản trị cung cấp cho
  nhà quản trị tư duy hệ thống trước các vấn đề phát sinh, các phương pháp khoa học,
  các công cụ để giải quyết vấn đề… Tính khoa học của quản trị thể hiện ở các yêu cầu
  sau đây:

  – Quản trị phải đảm bảo phù hợp với sự vận động của các quy luật khách quan. Điều
  đó, đòi hỏi việc quản trị phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc các quy luật chung và
  riêng của tự nhiên và xã hội. Trên cơ sở am hiểu các quy luật khách quan mà vận
  dụng tốt nhất các thành tựu khoa học. Trước hết là triết học, kinh tế học, tâm lý
  học, xã hội học, toán học, tin học, điều khiển học, công nghệ học … cùng với
  những kinh nghiệm trong thực tế vào thực hành quản trị.

  – Quản trị cần sử dụng các phương pháp, kỹ thuật quản trị. Đó là những cách thức
  và phương pháp thực hiện các công việc như: kỹ thuật thiết lập chiến lược, kỹ
  thuật thiết kế cơ cấu tổ chức, kỹ thuật kiểm tra…

  – Quản trị phải đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi tổ chức trong
  từng giai đoạn cụ thể. Điều đó, đòi hỏi các nhà quản trị vừa kiên trì các nguyên tắc
  vừa phải vận dụng một cách linh hoạt các phương pháp, hình thức và các kỹ năng
  quản trị phù hợp cho từng điều kiện hoàn cảnh nhất định.

  Như vậy, khoa học quản trị cho ta hiểu biết về các nguyên tắc, quy luật,
  phương pháp, kỹ thuật quản trị để trên cơ sở đó biết cách giải quyết các vấn đề quản
  trị. Tuy nhiên, việc vận dụng khoa học quản trị vào thực tiễn đòi hỏi phải tính đến
  một số yếu tố khác trong từng hoàn cảnh cụ thể, hay quản trị còn đòi hỏi tính nghệ
  thuật.

 15. BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC 5

  1.2.2 Tính nghệ thuật của quản trị
  Nghệ thuật quản trị chính là những kỹ năng, kỹ xảo, bí quyết, “mưu mẹo” và
  “biết làm thế nào” để đạt được mục tiêu mong muốn với hiệu quả cao. Nếu khoa học
  là sự hiểu biết kiến thức có hệ thống, thì nghệ thuật là sự tinh lọc kiến thức để vận
  dụng cho phù hợp trong từng lĩnh vực, trong từng tình huống. Vì thế nghệ thuật quản
  trị luôn gắn với các tình huống, các trường hợp cụ thể. Nghệ thuật quản trị thường
  được biểu hiện trong một số lĩnh vực như:

  – Nghệ thuật sử dụng người: Nói về thuật dùng người, Khổng Tử đã có dạy: “Dụng
  nhân như dụng mộc”. Mỗi con người đều có những ưu, nhược điểm khác nhau, nếu
  biết sử dụng thì người nào cũng đều có ích, họ sẽ cống hiến nhiều nhất cho tổ
  chức, cho xã hội, cho cộng đồng mà họ đang sinh sống. Điều đó, đòi hỏi nhà quản
  trị phải am hiểu đặc điểm tâm lý của từng người, nên sử dụng họ vào việc gì, ở
  đâu là phù hợp nhất. Có như vậy, mỗi cá nhân mới có điều kiện, cơ hội phát huy
  hết khả năng của mình, cống hiến nhiều nhất cho tập thể.

  – Nghệ thuật giáo dục con người: Để giáo dục con người, thông thường người ta sử
  dụng các hình thức: khen, chê, thuyết phục, tự phê bình và phê bình, khen thưởng
  và kỷ luật…. Với ai, nên áp dụng hình thức nào, biện pháp gì, mức độ cao hay
  thấp, và được tiến hành ở đâu, khi nào đều là những vấn đề mang tính nghệ thuật.
  Cùng một vấn đề nhưng mỗi đối tượng khác nhau có khi phải giải quyết khác
  nhau. Nếu áp dụng không phù hợp chẳng những không giúp cho con người phát
  triển theo chiều hướng tích cực mà trái lại sẽ làm tăng thêm tính tiêu cực trong tư
  tưởng lẫn hành vi của họ.

  – Nghệ thuật ứng xử: Được thể hiện trong quá trình giao tiếp. Sự lựa chọn lời nói,
  cách nói và thái độ phù hợp với người nghe là nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp.
  Ca dao Việt Nam có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng
  nhau” đó là tư tưởng cơ bản của thuật lựa lời trong giao tiếp. Cách nói thẳng, nói
  gợi ý, nói triết lý,… là những cách nói cần lựa chọn cho phù hợp với từng trình độ,
  tâm lý của người nghe. Thái độ tôn trọng, thành ý, khiêm tốn, hoà nhã,… là nghệ
  thuật giao tiếp không thể thiếu trong quá trình giao tiếp.

  Ngoài ra, nghệ thuật quản trị còn biểu hiện ở nghệ thuật tạo thời cơ, nghệ
  thuật sử dụng các đòn bẩy trong quản lý, nghệ thuật ra quyết định…

 16. 6 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC

  Tóm lại: muốn quản trị có hiệu quả cao, nhà quản trị trước hết phải sử dụng
  các thành tựu của khoa học quản trị và vận dụng chúng một cách nghệ thuật trong
  thực tiễn.

  1.3 CẤP BẬC, KỸ NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA
  NHÀ QUẢN TRỊ
  1.3.1 Các cấp quản trị
  Hầu hết các tổ chức hoạt động với ít nhất ba cấp riêng biệt. Mỗi cấp lại đòi hỏi
  cách thức quản trị khác nhau. Hiện nay sự phân chia các cấp quản trị phổ biến là cấp
  tác nghiệp (cấp thấp), cấp kỹ thuật (cấp giữa hay cấp trung gian), cấp chiến lược
  (cấp cao).

  – Cấp tác nghiệp: tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả những gì mà tổ chức sản
  xuất hay cung ứng. Ví dụ: một trường đại học phải thực hiện các công việc đăng
  ký nhập học cho sinh viên, sắp xếp thời khóa biểu, thu học phí… Chức năng tác
  nghiệp là cốt lõi của mọi tổ chức.

  – Cấp kỹ thuật: trong tổ chức cần phải có người điều phối hoạt động những người ở
  cấp tác nghiệp. Công việc của những người này nằm ở cấp kỹ thuật.

  – Cấp chiến lược: tập trung vào việc đề ra phương hướng hoạt động và những mục
  tiêu lâu dài của tổ chức. Công việc của những người này nằm ở cấp chiến lược.

  1.3.2 Nhà quản trị
  Trong một tổ chức phải có những người làm các công việc cụ thể và những
  người điều hành những người làm các công việc cụ thể đó. Nói một cách chung nhất
  có thể phân chia làm hai loại:

  – Người thừa hành: là những người trực tiếp thực hiện công việc nào đó và
  không có trách nhiệm trông coi công việc của người khác, chẳng hạn như công nhân
  trong doanh nghiệp, đầu bếp trong nhà hàng… Cấp trên của họ chính là các nhà quản
  trị trực tiếp.

  – Nhà quản trị: là người chỉ huy, có một chức danh nhất định trong hệ thống
  quản trị và có trách nhiệm định hướng, tổ chức, điều khiển và kiểm soát hoạt động

 17. BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC 7
  của những người dưới quyền. Nhà quản trị là người ra quyết định và tổ chức thực hiện
  quyết định.

  1.3.3 Cấp bậc quản trị trong một tổ chức
  Tuỳ theo tổ chức mà cấp bậc quản trị có thể phân chia theo các cách khác
  nhau, nhưng để thuận lợi cho việc nghiên cứu, từ ba cấp quản trị các nhà khoa học
  phân chia các nhà quản trị trong một tổ chức thành ba cấp quản trị.

  – Các nhà quản trị cấp cơ sở: Bao gồm những nhà quản trị ở cấp bậc cuối cùng
  trong hệ thống cấp bậc của nhà quản trị trong một tổ chức. Nhiệm vụ của họ là
  thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, điều khiển những người thừa hành và họ cũng
  tham gia trực tiếp thực hiện các công việc cụ thể như những người dưới quyền họ.
  Các chức danh của họ thường là tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca…

  – Các nhà quản trị cấp trung gian: Bao gồm những nhà quản trị ở cấp chỉ huy
  trung gian, họ là cấp trên của các nhà quản trị cấp cơ sở và là cấp dưới của các
  nhà quản trị cấp cao. Họ có nhiệm vụ thực hiện các kế hoạch và chính sách của tổ
  chức, họ vừa quản trị các quản trị viên cấp cơ sở vừa điều khiển các nhân viên
  khác. Các chức danh của họ thường là trưởng phòng, trưởng ban…

  – Các nhà quản trị cấp cao: Bao gồm những nhà quản trị ở cấp bậc tối cao trong
  tổ chức, chịu trách nhiệm về thành quả cuối cùng của tổ chức. Công việc của họ là
  xây dựng chiến lược hành động và phát triển tổ chức, đề ra các mục tiêu dài hạn
  và các giải pháp lớn để thực hiện… Các chức danh của họ thường là chủ tịch, tổng
  giám đốc, giám đốc, hiệu trưởng… Trong hầu hết các tổ chức, nhà quản trị cấp cao
  là nhóm nhỏ so với các cấp quản trị khác.

 18. 8 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC

  Nhà QT
  Cấp chiến lược
  cấp cao

  Nhà QT cấp Cấp kỹ thuật
  trung gian

  Nhà QT cấp cơ sở Cấp tác nghiệp

  Nhân viên

  Hình 1.1: Nhà quản trị và các cấp quản trị

  1.3.4 Kỹ năng của nhà quản trị
  Để thực hiện nhiệm vụ quản trị có hiệu quả, nhà quản trị cần phải có những kỹ
  năng nhất định, đó là các kỹ năng chung cho mọi nhà quản trị. Theo Robert Katz thì
  các nhà quản trị cần có ba loại kỹ năng quản trị như sau:

  – Kỹ năng kỹ thuật (kỹ năng chuyên môn): là kỹ năng vận dụng những kiến
  thức chuyên môn, kỹ thuật và các nguồn tài nguyên để thực hiện công việc cụ thể.
  Kỹ năng kỹ thuật chính là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị, hay
  những khả năng cần thiết của họ nhằm thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Ví
  dụ như việc thiết kế máy móc của trưởng phòng kỹ thuật, việc xây dựng chương
  trình nghiên cứu thị trường của trưởng phòng Marketing… Kỹ năng này nhà quản
  trị có được bằng cách thông qua con đường học tập, rèn luyện.

  – Kỹ năng nhân sự (kỹ năng giao tiếp): là kỹ năng cùng làm việc, động viên,
  điều khiển con người trong tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy hoàn
  thành công việc chung. Nhà quản trị phải thực hiện công việc của mình thông qua
  những người khác nên kỹ năng nhân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng, phản ánh
  khả năng lãnh đạo của nhà quản trị. Kỹ năng nhân sự của nhà quản trị được thể
  hiện trong các công việc như phát hiện nhân tài, sử dụng đúng khả năng, liên kết

 19. BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC 9
  những cá nhân, tạo ra môi trường thuận lợi để thu hút sự cống hiến tốt nhất của
  nhân viên.

  – Kỹ năng tư duy (kỹ năng bao quát): là khả năng nhìn thấy bức tranh tổng thể,
  những vấn đề phức tạp của toàn bộ tổ chức và biết cách làm cho các bộ phận
  trong tổ chức gắn bó với nhau. Những nhà quản trị có kỹ năng tư duy luôn nhìn
  thấy được tất cả các hoạt động và các mối quan hệ giữa các hoạt động ấy. Chẳng
  hạn, khi giải quyết một vấn đề nào đó, nhà quản trị không chỉ xem xét vấn đề đó
  một cách độc lập mà còn tính đến mối liên hệ của vấn đề đó với những vấn đề
  khác. Kỹ năng tư duy là kỹ năng rất quan trọng đối với nhà quản trị cấp cao. Các
  chiến lược, kế hoạch, chính sách và quyết định của nhà quản trị cấp cao thường
  phụ thuộc vào tư duy chiến lược của họ.

  Các nhà quản trị phải có đầy đủ cả ba kỹ năng chung nói trên, nhưng tầm quan
  trọng của mỗi loại kỹ năng sẽ thay đổi theo từng cấp bậc quản trị trong tổ chức.
  Nói chung, kỹ năng kỹ thuật giảm dần sự quan trọng khi nhà quản trị lên cao dần
  trong hệ thống cấp bậc. Ở cấp càng cao, các nhà quản trị cần phải có nhiều kỹ
  năng tư duy hơn. Kỹ năng nhân sự cần thiết đối với nhà quản trị ở mọi cấp vì nhà
  quản trị nào cũng phải làm việc với con người.

  Kỹ năng bao quát: Khả năng quán xuyến toàn bộ tổ chức và hợp nhất các bộ

  phận trong hệ thống.

  Kỹ năng nhân sự: Khả năng động viên, truyền đạt

  thông tin và hiểu ý những người khác.

  Kỹ năng kỹ thuật: Khả năng vận dụng những kiến thức chuyên môn,
  kỹ thuật và các nguồn tài nguyên để thực hiện tốt công
  việc.

  Nhà quản trị Nhà quản trị Nhà quản trị

  cơ sở trung gian cấp cao

  Hình 1.2: Kỹ năng quản trị của các cấp quản trị

  Trên đây là các kỹ năng chung bắt buộc cho các nhà quản trị. Tuy nhiên, khi thực
  hiện các công việc cụ thể, những kỹ năng chung này sẽ được biểu hiện thành những

 20. 10 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC

  kỹ năng cụ thể. Chẳng hạn kỹ năng tư duy biểu hiện thành các kỹ năng như kỹ năng
  thiết lập tầm nhìn, thiết lập mục tiêu, thiết kế cơ cấu tổ chức, tổng hợp, khái quát
  hóa…. Kỹ năng nhân sự biểu hiện thành các kỹ năng như kỹ năng truyền đạt, kỹ năng
  lắng nghe, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nội bộ, kỹ năng động viên, khuyến khích
  nhân viên….

  1.3.5 Các vai trò của nhà quản trị
  Để thực hiện các nhiệm vụ của mình, trong thực tiễn hoạt động, các nhà quản
  trị phải thực hiện nhiều loại công việc khác nhau, phải ứng xử theo những cách khác
  nhau: với cấp trên, cấp dưới, khách hàng, nhà cung ứng, cổ đông, chính quyền và xã
  hội…

  Nhằm làm sáng tỏ những cách thức ứng xử khác nhau của các nhà quản trị,
  Henry Mintzberg đã nghiên cứu những hoạt động bình thường của các nhà quản trị và
  cho rằng mọi nhà quản trị đều phải thực hiện 10 vai trò khác nhau và chia chúng
  thành 3 nhóm, trong đó có một số chồng lấn lên nhau.

  – Nhóm vai trò quan hệ với con người:

  + Vai trò đại diện, có tính chất nghi lễ trong tổ chức. Có nghĩa, bất cứ một tổ chức
  nào cũng đều phải có người đại diện cho tổ chức đó nhằm thực hiện các giao dịch,
  đối thoại với các cá nhân và tổ chức bên ngoài. Ngay cả từng bộ phận trong tổ
  chức cũng phải có người đứng đầu bộ phận đó để lĩnh hội các ý kiến, chính sách,
  kế hoạch của cấp trên. Ví dụ, khi đang đứng ở cửa chào khách, người chủ doanh
  nghiệp đang đóng vai trò đại diện cho doanh nghiệp đó. Vai trò này cho thấy hình
  ảnh của tổ chức mà họ đang quản trị.

  + Vai trò lãnh đạo. Vai trò này đòi hỏi nhà quản trị phải chỉ đạo và điều phối những
  hoạt động của những người dưới quyền, bố trí nhân sự, đôn đốc người khác làm
  việc, đồng thời phải kiểm tra, đảm bảo chắc chắn rằng mọi việc diễn ra theo đúng
  dự kiến. Vai trò lãnh đạo phản ảnh sự ảnh hưởng, phối hợp và kiểm tra của nhà
  quản trị đối với cấp dưới của mình.

  + Vai trò liên lạc. Thể hiện mối quan hệ của nhà quản trị đối với người khác cả bên
  trong và bên ngoài tổ chức. Vai trò này buộc nhà quản trị phải can dự vào những
  mối liên hệ giữa các cá nhân ở trong hay ngoài tổ chức nhằm góp phần hoàn thành

Download tài liệu Giáo trình Quản trị học – TS. Trương Quang Dũng File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button