Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ – Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng) – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ – Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng)

Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ – Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng)
Nội dung Text: Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ – Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng)


Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ – Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ – Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng) File Word, PDF về máy

Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ – Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ – Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng)

 1. BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II
  KHOA DL-NH-KS

  GIÁO TRÌNH

  QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG
  (Dùng cho trình độ Cao đẳng)

  TP. HCM – THÁNG 03 NĂM 2018

 2. TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN:

  Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được
  phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
  Mọi mục đich khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh
  doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

 3. 1

  LỜI GIỚI THIỆU

  Giáo trình môn học QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ là môn học chuyên
  ngành cho ngành Quản trị nhà hàng.
  Trong giáo trình gồm có 4 chương:
  Chương 1: Khái quát về quản lý chất lượng sản phẩm
  Chương 2: Hệ thống quản lý chất lượng
  Chương 3: Đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm
  Chương 4: Quản lý chất lượng sản phẩm ăn uống
  Trong quá trình giảng dạy và học tập giáo trình môn QUẢN TRỊ CHẤT
  LƯỢNG DỊCH VỤ có gì chưa rõ, hoặc cần thêm hoặc bớt nội dung. Mong
  Thầy Cô và các em sinh viên góp ý để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018

  Tham gia biên soạn:
  1. Chủ biên: Ths. Trần Thị Thúy Hằng
  2. Thành viên: Cn. Bùi Xuân Thắng

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 4. 2

  MỤC LỤC

  ĐỀ MỤC TRANG
  LỜI GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………. 1
  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
  1 Sản phẩm. …………………………………………………………………………………. 7
  1.1 Khái niệm. …………………………………………………………………………… 7
  1.2 Các thuộc tính của sản phẩm dịch vụ. ………………………………………. 9
  2. Chất lượng sản phẩm………………………………………………………………… 10
  2.1. Khái niệm …………………………………………………………………………. 10
  2.2. Các đặc điểm của chất lượng sản phẩm dịch vụ. ……………………… 10
  2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dịch vụ dv. ……… 10
  2.3.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. …………………………………. 13
  2.3.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp. …………………………………. 14
  2.4 Chất lượng dịch vụ…………………….…………………………18
  2.4.1. Đặc điểm của dịch vụ. ……………………………………………………. 17
  2.4.2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ …………………………………….. 18
  2.5. Vai trò của chất lượng sản phẩm …………………………………………… 19
  3. Quản lý chất lượng sản phẩm …………………………………………………….. 20
  3.1. Khái niệm …………………………………………………………………………. 20
  3.2. Các nguyên tắc quản lý chất lượng………………..……………21
  3.3. Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng. ………………………… 24
  4. Quản lý chất lượng trong các giai đoạn thuộc chu kỳ sống của sản phẩm.
  …………………………………………………………………………………………………. 24
  4.1. Quản lý chất lượng trong khâu thiết kế…………………………………… 24
  4.2. Quản lý chất lượng trong khâu cung ứng………………………………… 25
  4.3. Quản lý chất lượng trong khâu sản xuất. ………………………………… 25
  4.4. Quản lý chất lượng phân hệ phân phối và sử dụng sản phẩm …….. 26
  CHƯƠNG II: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  1. Khái quát về hệ thống chất lượng. ………………………………………………. 27
  1.1. Khái niệm về hệ thống quản lý chất lượng. …………………………….. 27
  1.2. Chức năng của hệ thống quản lý chất lượng. …………………………… 27
  1.3. Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng …………………………………. 29
  2. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 ……………………………………….. 29
  2.1. Bản chất ……………………………………………………………………………. 29
  2.2. Các nguyên tắc của ISO 9000 ………………………………………………. 30
  2.3. Vai trò của bộ tiêu chuẩn ISO 9000……………………………………….. 35
  3. Hệ thống quản lý chất lượng TQM ……………………………………………… 35
  3.1. Khái niệm. ………………………………………………………………………… 36
  3.2. Mục tiêu của TQM. ……………………………………………………………. 36
  3.3. Các nguyên tắc của TQM. ……………………………………………………. 36
  4. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 14000 ……………………………………… 40

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 5. 3

  5. Hệ thống quản lý nn và quản lý của dn về chất lượng sp và dv. …. Error!
  Bookmark not defined.
  5.1. Hệ thống quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.Error!
  Bookmark not defined.
  5.2. Hệ thống quản lý của doanh nghiệp về chất lượng sp và dịch vụ.
  ……………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
  CHƯƠNG III: ĐẢM BẢO VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
  1. Đảm bảo chất lượng ………………………………………………………………….. 46
  1.1. Bản chất của đảm bảo chất lượng. ………………………………………… 46
  1.2. Đảm bảo chất lượng trong các gđ thuộc chu kỳ sống của sp. ……… 46
  1.3. Các nguyên tắc của đảm bảo chất lượng. ………………………………… 48
  1.4. Vai trò của đảm bảo chất lượng. ……………………………………………. 49
  1.5. Chức năng của đảm bảo chất lượng ……………………………………….. 50
  2. Cải tiến chất lượng sản phẩm……………………………………………………… 50
  2.1. Khái niệm. …………………………………………………………………………. 50
  2.2. Ý nghĩa của việc cải tiến chất lượng. ……………………………………… 51
  2.3. Các phương pháp cải tiến chất lượng sản phẩm. ………………………. 51
  2.3.1.Phương pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. ……………………… 51
  2.3.2. Phương pháp cải tiến liên tục các quá trình. ………………………. 52
  CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĂN UỐNG
  1. Các đặc điểm cơ bản quản lý chất lượng sản phẩm ăn uống. ………….58
  2. Chu trình quản lý chất lượng sản phẩm ăn uống. ………………………….. 56
  2.1. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ. ………………………………………………. 56
  2.2. Xác định các phương pháp đạt mục tiêu. ………………………………… 57
  2.3. Huấn luyện và đào tạo. ……………………………………………………….. 59
  2.4. Thực hiện công việc. ………………………………………………………….. 59
  2.5. Kiểm tra kết quả thực hiện công việc…………………………………….. 62
  2.6. Thực hiện các tác động điều chỉnh thích hợp. …………………………. 62
  3. Quản lý lỗ hổng chất lượng sản phẩm ăn uống. …………………………….. 63
  3.1. Khái niệm: …………………………………………………………………………. 63
  3.2. Mô hình lỗ hổng và quản lý lỗ hổng cl sản phẩm ăn uống. ………… 63
  5. Lỗ hổng chất lượng dịch vụ. ………………………………………………………. 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………68

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 6. 4

  MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  Mã môn học: MH 21

  I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
  – Vị trí:
  + Quản lý chất lượng là môn học thuộc nhóm các môn học, mô đun đào
  tạo nghề tự chọn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề “Quản trị
  nhà hàng”.
  + Môn học này có vị trí quan trọng trang bị cho sinh viên những kiến
  thức cơ bản về quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu nghề nghiệp quản trị
  phục vụ ăn uống của sinh viên.
  – Tính chất:
  + Quản lý chất lượng là môn học lý thuyết.
  + Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.
  II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
  – Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý và nâng cao chất
  lượng sản phẩm trong các tổ chức kinh doanh nói chung và trong các doanh
  nghiệp Du lịch khách sạn nói riêng.
  – Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc quản lý và nâng cao chất
  lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp khách sạn – du lịch.
  – Phân tích được các kiến thức cơ bản sau:
  + Khái niệm về chất lượng sản phẩm, đặc điểm của chất lượng sản
  phẩm.
  + Tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng.
  + Các nội dung cơ bản của quản lý chất lượng,
  + Hệ thống quản lý chất lượng.
  + Quản lý chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp Khách sạn – du
  lịch.
  + Các hoạt động liên quan tới việc đảm bảo và cải tiến chất lượng
  sản phẩm.
  – Học tập nghiêm túc, sáng tạo, tích cực tham gia thảo luận nhóm

  III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
  Số Tên chương, mục Thời gian(giờ)
  TT Tổng số Lý Thực Kiểm
  thuyết hành tra
  01 Bài 1: Khái quát về quản lý chất
  lượng sản phẩm
  1.Sản phẩm 5 3 2 0
  2.Chất lượng sản phẩm
  3.Quản lý chất lượng sản phẩm

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 7. 5

  4.Quản lý chất lượng trong các
  giai đoạn thuộc chu kỳ sống của
  sản phẩm
  02 Bài 2: Hệ thống quản lý chất
  lượng
  1.Khái quát về hệ thống chất
  lượng
  2.Hệ thống quản lý chất lượng
  ISO 9000 10 5 4 1
  3.Hệ thống quản lý chất lượng
  TQM
  4.Hệ thống quản lý chất lượng
  ISO 22000
  5.Hệ thống quản lý HACCP
  03 Bài 3: Đảm bảo và cải tiến chất
  lượng sản phẩm
  5 5 0 0
  1.Đảm bảo chất lượng
  2.Cải tiến chất lượng sản phẩm
  04 Bài 4: Quản lý chất lượng sản
  phẩm ăn uống
  1.Các đặc điểm cơ bản quản lý
  chất lượng sản phẩm ăn uống
  10 5 4 1
  2.Chu trình quản lý chất lượng
  sản phẩm ăn uống
  3.Quản lý lỗ hổng chất lượng sản
  phẩm ăn uống
  Cộng 30 18 10 2

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 8. 6

  YÊU CẦU HOÀN THÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

  1. Kiến thức: Kiểm tra khách quan về nội dung kiến thức
  – Sản phẩm
  – Chất lượng sản phẩm
  – Quản lý chất lượng sản phẩm
  – Quản lý chất lượng trong các giai đoạn thuộc chu kỳ sống của sản
  phẩm
  – Khái quát về hệ thống chất lượng
  – Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, TQM, ISO 14000
  – Hệ thống quản lý nhà nước và quản lý của doanh nghiệp về chất lượng
  sản phẩm và dịch vụ
  – Đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm
  – Các đặc điểm cơ bản quản lý chất lượng sản phẩm ăn uống
  – Chu trình quản lý chất lượng sản phẩm ăn uống
  – Quản lý lỗ hổng chất lượng sản phẩm ăn uống

  2. Kỹ năng:
  – Kỹ năng nhận biết được chất lượng sản phẩm.
  – Kỹ năng quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn
  – Kỹ năng huấn luyện đào tạo nhân viên đảm bảo an toàn chất lượng sản
  phẩm

  3. Thái độ:
  – Thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường.
  – Thái độ học tập cầu tiến, khả năng tự học hỏi.
  – Quan hệ tốt, đúng mực bạn bè với thầy cô.
  – Tác phong công nghiệp của một người làm quản lý chất lượng
  – Tham gia ít nhất 80% thời lượng môn học.

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 9. 7

  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
  Mã bài: MH 21_ 01
  Mục tiêu:
  – Nêu được các khái niệm về sản phẩm, chất lượng sản phẩm, các yếu tố
  ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
  – Phân tích được các nguyên tắc cơ bản về quản lý chất lượng sản phẩm,
  quản lý chất lượng trong các giai đoạn thuộc chu kỳ sống của sản phẩm.
  – Học tập nghiêm túc, sáng tạo, tích cực tham gia thảo luận nhóm.
  Nội dung chính:
  1. Sản phẩm
  2. Chất lượng sản phẩm
  3. Quản lý chất lượng sản phẩm
  4. Quản lý chất lượng trong các giai đoạn thuộc chu kỳ sống của sản
  phẩm

  Nội dung chi tiết:
  1 Sản phẩm.
  1.1 Khái niệm.
  Có nhiều quan niệm khác nhau về sản phẩm:
  Theo C.Mác: Sản phẩm là kết quả của quá trình lao động dùng để phục
  vụ cho việc làm thỏa mãn nhu cầu
  của con người.
  Theo TCVN 5814: sản phẩm
  là “kết quả của các hoạt động hoặc
  các quá trình” (Quản lý chất lượng
  và đảm bảo chất lượng- Thuật ngữ
  và định nghĩa- TCVN 6814-1994).
  Điều 4 chương I Luật Du lịch
  giải thích từ ngữ: “Sản phẩm du lịch
  là tập hợp các dịch vụ cần thiết để
  thoả mãn nhu cầu của khách du lịch
  trong chuyến đi du lịch”. Hình_01: Sản phẩm của ngành
  công nghệ thông tin
  * Có nhiều cách phân loại sản phẩm theo những quan điểm khác nhau và
  người ta chia sản phẩm thành 2 nhóm lớn:
  – Nhóm sản phẩm thuần vật chất: là những sản phẩm có thể nhìn thấy, chạm
  vào, cân, đo, đong đếm…
  – Nhóm sản phẩm phi vật phẩm: chủ yếu là các dịch vụ, thể hiện ở trình độ
  chuyên môn nghiệp vụ, phong cách phục vụ, thái độ phục vụ, sự ân cần đón
  tiếp khách hàng…

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 10. 8

  Hình_02: Cấu tạo của sản phẩm

  Dịch vụ là “kết quả tạo ra do các hoạt động tiếp xúc giữa người cung ứng và
  khách hàng và các hoạt động nội bộ của người cung ứng để đáp ứng nhu cầu
  của khách hàng”. (Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng- Thuật ngữ và
  định nghĩa- TCVN 5814-1994)..
  Trong ngành du lịch, yếu tố sản phẩm dịch vụ chiếm phần lớn
  CHẤT THỂ – Thuộc tính công dụng PHẦN
  SẢN PHẨM – Thuộc tính hạn chế. CỨNG
  – Thuộc tính khoa học kỹ 10 – 40%
  thuật THỎA
  MÃN
  NHU
  DỊCH VỤ THUỘC TÍNH THỤ PHẦN CẦU
  CẢM ĐƯỢC MỀM
  60 – 80%

  Hình_03: Yếu tố sản phẩm dịch vụ trong du lịch
  Quan niệm về sản phẩm trong kinh doanh
  KHÔNG BÁN MÀ BÁN
  PHẦN CỨNG PHẦN MỀM
  Đồ gỗ Tiện nghi, sự sang trọng
  Bó hoa Cái đẹp, sự thanh lịch, niềm ky vọng
  Bữa ăn Nghệ thuật thưởng thức, văn hóa
  truyền thống, đặc trưng vùng miền
  Mỹ phẩm Cái đẹp, ước mơ, hy vọng
  Sách báo Tri thức, sự hiểu biết
  Điện thoại di động Tiện nghi, tiết kiệm thời gian
  Quần áo Đẹp, sang trọng, đẳng cấp…
  Thức ăn nhanh Thời gian, sự tiện lợi
  Hình_04: Quan niệm về sản phẩm trong kinh doanh

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 11. 9

  1.2 Các thuộc tính của sản phẩm dịch vụ.
  Tính vô hình: đa số tất cả các dịch vụ đều tồn tại dưới dạng phi vật chất
  và đây là một đặc trưng nổi bật của sản phẩm dịch vụ. Khác hàng khi lựa chọn
  sản phẩm dich vụ chủ yếu thông qua sự trải nghiệm, các ấn phẩm quảng cáo,
  sự uy tín của nhà cung cấp. Hàng hóa thông thường có thể xem xét và đánh giá
  qua mùi vị, hình dáng, màu sắc còn việc đánh chất lượng dịch vụ là rất khó làm
  cho việc tiêu dùng của khách hàng có nhiều rủi ro. Vì vậy việc quảng cáo và
  tiếp thị, sự uy tín của nhà cung cấp có vai trò rất lớn trong việc đưa sản phẩm
  dịch vụ tới tay người tiêu dùng.
  Tính mau hỏng và không lưu trữ : sản phẩm dịch vụ thuộc sản phẩm
  du lịch và nó mang tính chất “không thể dự trữ được”. Sau khi du khách mua
  sản phẩm dịch vụ , cơ sở kinh doanh
  du lịch liền trao quyền sử dụng liên
  quan trong thời gian quy định. Nếu
  sản phẩm dịch vụ chưa thể bán ra kịp
  thì không thể thực hiện được giá trị
  của nó, thiệt hại gây ra không thể bù
  đắp được ( Vd : buồng khách sạn một
  ngày không có khách lưu trú thì ngày
  đó không mang doanh thu về cho
  khách sạn). Các loại thực phẩn trong
  nhà hàng không dự trữ được lâu. Hình_05: Sản phẩm dịch vụ buồng
  phòng
  Quá trình sản xuất và tiêu dùng diễn ra cùng một lúc: do tính không
  dự trữ được nên quá trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ luôn đi kèm với nhau,
  không tách rời nhau. Quá trình tạo ra dịch vụ vủa nhà cung cấp diễn ra đồng
  thời với quá trình sử dụng dịch vụ của người tiêu dùng.
  Khó có thể xác định được chất lượng dịch vụ trước khi sử dụng: do có
  tính vô hình nên việc kiểm tra chất lượng của dịch vụ là rất khó. Người mua
  không thể biết trước được chất lượng dịch vụ mình mua mà chỉ sau khi sử
  dụng mới biết được (Vd : sau khi khách đến ăn tại nhà hàng, khách mới có thể
  đánh giá được chất lượng dịch vụ nhà hàng). Vì vậy việc lựa chọn sản phẩm
  dịch vụ của người mua chủ yếu dựa vào sự uy tín của nhà sản xuất. Vì vậy các
  nhà cung cấp dịch vụ cần phải cung cấp chất lượng các dịch vụ theo đúng cam
  kết với khách hàng như ban đầu vì khi xảy ra sai xót thì sẽ làm mất uy tín của
  nhà cung cấp. Mà sự uy tín thì rất khó có thể lấy lại được.
  Tính dễ dao động: quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dịch vụ chịu
  ảnh hưởng và hạn chế của rất nhiều yếu tố như không gian, thời gian, con
  người. Vì khách hàng ít khi có trung thành với một sản phẩm nhất định, việc
  tiêu dùng sản phẩm dịch vụ luôn thay đổi theo thời gian và theo trào lưu của xã
  hội.
  Tính không đồng nhất: trong cùng một không gian và thời gian, cùng
  một nhà cung cấp dịch vụ nhưng có nhiều khách hàng cùng tham gia tiêu dùng

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 12. 10

  dịch vụ nhưng mỗi người lại có nhu cầu, sở thích, trình độ khác nhau nên cảm
  nhận của họ về chất lượng dịch vụ cũng khác nhau. Vì vậy việc đưa ra một
  chuẩn mực chung cho sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn tất cả mọi người là rất
  khó. Chúng ta có thể đưa ra các dịch vụ khác nhau với chất lượng khác nhau để
  người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn cho bản thân (Vd trong 1 nhóm có 10 ng
  đến ăn tại nhà hàng thì 10 khách có nhiều ý kiến khác nhau về nhà hàng).
  Tính không chuyển dịch quyền sở hữu: việc tiêu dùng sản phẩm dịch
  vụ song song cùng một thời gian và không gian sản xuất ra chúng, vì vậy
  khách hàng chỉ có thể tiêu thụ dịch vụ ở tại nơi sản xuất ra chúng chứ không
  như sản phẩm vật chất nói chung có thể chuyển dịch ra khỏi nơi sản xuất và
  đem đi tiêu thụ ở nơi khác. (Vd : khách hàng không thể mang dịch vụ nhà
  hàng về nhà cho người khác sử dụng được).
  Quá trình trao đổi sản phẩm dịch vụ không xảy ra việc chuyển dịch
  sở hữu sản phẩm, du khách chỉ có quyền sử dụng tạm thời dịch vụ trong thời
  gian và địa điểm nhất định và tận hưởng và cảm nhận về dịch vụ mà mình đã
  mua.
  Tính mùa vụ: sản phẩm dịch vụ chịu tác động của tính thời vụ. Vào
  những mùa cao điểm, hoạt động du lịch diễn ra mạnh thì hoạt động tiêu thụ sản
  phẩm dịch vụ diễn ra mạnh và ngược lại.
  2. Chất lượng sản phẩm
  2.1. Khái niệm
  – Theo quan niệm của các nhà sản xuất: Chất lượng sản phẩm là sự hoàn hảo và
  phù hợp của một sản phẩm với một tập hợp các yêu cầu hoặc tiêu chuẩn, quy
  cách đã xác định trước.
  – Xuất phát từ người tiêu dùng: Chất
  lượng sản phẩm là sự phù hợp của sản
  phẩm với mục đích sử dụng của người
  tiêu dùng.
  – Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa
  (ISO) trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000
  “Chất lượng sản phẩm là mức độ thỏa
  mãn của một tập hợp các thuộc tính đối
  với các yêu cầu”. Yêu cầu có nghĩa là
  những nhu cầu hay mong đợi được nêu
  ra hay tiềm ẩn.
  2.2. Các đặc điểm của chất lượng sản phẩm dịch vụ ăn uống trong nhà
  hàng.
  Chất lượng dịch vụ ăn uống trong nhà hàng, khách sạn có đặc điểm giống với
  đặc điểm chất lượng dịch vụ của kinh doanh khách sạn, cụ thể như sau
  + Chất lượng dịch vụ ăn uống khó đo lường và khó đánh giá: Sản phẩm nh
  à hàng có bốn thành phần cơ bản: Phương tiện thực hiện dịch vụ, hàng hóa bán
  kèm, dịch vụ thực hiện, dịch vụ ẩn. Do vậy, để đánh giá chất lượng sản phẩm
  của nhà hàng cần phải đánh giá cả bốn thành phần trên. Đánh giá phương

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 13. 11

  tiện thực hiện và hàng hoá bán kèm có thể thực hiện dễ dàng vì nó là vật cụ
  thể. Nó có tình quy ước cao, có thể nhìn thấy và đo đếm được.
  Nhưng dịch vụ hiện tại, dịch vụ ẩn không nhìn thấy, không sờ được và không
  những thước đo cụ thể, vì thế rất khó lượng hóa khi đánh giá. Có nghĩa là
  chúng chỉ phụ thuộc vào sự cảm nhận của khách hàng
  Sự cảm nhân lại là một phạm trù tâm lý nên phụ thuộc vào các nhân tố chủ
  quan của mỗi người khách, nó không có tính ổn định và những thước đo mang
  tính quy ước. Cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ ăn uống phụ
  thuộc vào trạng thái tâm lý, tình trạng sức khỏe, nguồn gốc dân tộc… của mỗi
  người khách là khác nhau tùy theo từng không gian, thời gian cụ thể mà những
  yếu tố này thay đổi và mức độ tác động khác nhau tới cảm nhận của khách. Do
  vậy, với cùng một dịch vụ mà nhà hàng cung cấp sẽ được từng khách
  cảm nhận khác nhau cảm nhận khác nhau theo từng thời điểm và đưa ra
  những nhận
  xét khác nhau về chất lượng dịch vụ của nhà hàng. Các quản lý nhà h
  àng, khách sạn thường dựa vào những hoạt động có thể nhìn thấy và đo
  đếm được để đánh giá chất lượng
  sản phẩm cho dù đó không phẩi là chất lượng
  đích thực của sản phẩm dịch vụ. Các hoạt động đó như: số lượng khách hàng
  ra vào hàng ngày, cách ứng xử của nhân viên với khách hàng
  + Chất lượng dịch vụ ăn uống chỉ được đánh giá chính xác thông qua sự c
  ảm nhận của người tiêu dùng trực tiếp sản phẩm:
  Chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào sự cảm nhận của khách hàng, quá trình tạo
  ra và tiêu dùng các dịch vụ diễn ra gần như trùng nhau về không gian và thời
  gian. Do vậy, chất lượng dịch vụ ăn uống chỉ được đánh giá chính xác thông
  qua sự cảm nhận của khách hàng. Khách hàng chính là một thành viên không
  thể thiếu và tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá này. Họ là “nhân vật
  chính” trong hoạt động thực hiện dịch vụ ăn uống trong nhà hàng với tư cách là
  người tiêu dùng dịch vụ ăn uống. Do vậy mà khách hàng vừa có cái nhìn của
  người trong cuộc, vừa có cái nhìn của người bỏ tiền ra mua sản phẩm của nhà
  hàng. Do vậy, đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ của nhà hàng là
  chính xác nhất.
  Nếu sự cảm nhận của khách hàng về dịch vụ ăn uống mà nhà cung cấp là tốt
  thì mức độ thỏa mãn của khách hàng càng cao. Với những khách hàng không
  tiêu dùng sản phẩm trực tiếp sẽ không thể đánh giá chính xác chất lượng dịch
  vụ của nhà hàng.
  Từ đặc điểm này mà các nhà quản lý nhà hàng muốn đánh giá chính xác chấ
  t lượng dịch vụ của nhà hàng mình cung cấp phải đứng trên sự cảm nhân của
  khách hàng tiêu dùng trực tiếp, phải tìm hiểu và tôn trọng những yêu cầu,
  mong muốn của khách
  + Chất lượng dịch vụ ăn uống phụ thuộc vào chất lượng của điều kiện thực
  hiện dịch vụ ăn uống của nhà hàng: quá trình thực hiện dịch vụ của nhà hàng
  cần phải dựa vào cơ sở vật chất của nhà hàng và các nhân viên phục vụ trực

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 14. 12

  tiếp trong nhà hàng. Khách đến với nhà hàng vừa với mục đích ăn uống, vừa
  để thỏa mãn tâm lý. Khách luôn muốn mình được ở một không gian tiện nghi,
  sang trọng và được phục vụ nhiệt tình chu đáo. Do vậy, khách hàng cũng dựa
  vào cơ sở vật chất và nhân tố con người của nhà hàng để đánh giá về chất
  lượng dịch vụ nhà hàng
  Nhân viên muốn hoàn thành công việc phục vụ khách cần phải có trang thiết bị
  phù hợp để phục vụ khách được tốt. Nếu nhà hàng không trang bị cho nhân
  viên các thiết bị đầy đủ và cần thiết cho nhân viên thì nhân viên khó có thể
  đảm bảo việc phục vụ khách chu đáo.
  Như vậy, chất lượng dịch vụ ăn uống chịu sự phụ thuộc vào chất lượng của các
  điều kiện để thực hiện dịch vụ. Cơ sở vật chất của nhà hàng phải đạt được sự
  tiên nghi, sang trọng, hiện đại. Sự thẩm mỹ trong nhà hàng và sự an toan trong
  lắp đặt sử dụng các trang thiết bị phải tương xứng với thứ bậc của nhà hàng.
  Nhân tố con người, đặc biệt là đội nhũ nhân viên phục vụ trực tiếp trong nhà
  hàng phải có chất lượng cao. Chất lượng của đội ngủ nhân viên phục vụ chính
  là trình độ tay nghề, trình độ học vấn, là thái độ, các ứng xử, khả năng giao
  tiếp, ngoại hình bên ngoài, tình trạng tâm lý, sức khỏe, độ tuổi….
  Cả hai yếu tố, cơ sở vật chất và yêu tố con người có tác động mạnh tới hình
  ảnh của nhà hàng và quyết định đến chất lượng dịch vụ của nhà hàng. Các nhà
  quản lý trong nhà hàng, khách sạn phải luôn quan tâm tình cách cải thiện hai
  yếu tố đó.
  Cơ sở vật chất của nhà hàng phải thường xuyên tu bổ, thay mới sao cho luôn
  được tiện nghi, hiện đại và phù hợp với trào lưu mới. Đội ngũ nhân viên phục
  vụ phải được học tập nâng cao kỹ năng làm việc, thường xuyên được trẻ hóa
  đội ngũ.
  + Chất lượng phục vụ ăn uống đòi hỏi tính nhất quán cao: tính nhất quán đượ
  c hiểu theo hai góc độ.
  Thứ nhất, đó là sự thống nhất cao và thông suốt trong nhận thức, hành động củ
  a tất cả các thành viên, các bộ phận trong nhà hàng về mục tiêu chất lượng cầ
  n
  đạt được của nhà hàng. Tính nhất quán cũng vì thế đòi hỏi các chủ trương chín
  h sách kinh doanh của nhà hàng phải đồng bộ với nhau.
  Thứ hai, đó là sự đồng bộ toàn diện, trước sau như một và đúng như lời hứa m
  à nhà hàng đã hứa và quảng cáo với khách hàng. Chất lượng của dịch vụ ăn uố
  ng phải đảm bảo tiêu chuẩn mọi nơi, mọi lúc, với mọi khách hàng. Điều đó có
  nghĩa là không thể cho phép tồn tại kiểu chất lượng dịch vụ chỉ áp dụng cho m
  ột vài khu vực quan trọng nào đó của nhà hàng để lấy danh tiếng. Dịch vụ cu
  ng cấp phải luôn đạt tiêu chuẩn với mọi tầng lớp khách hàng, không phân
  biệt khácsang trọng hay không sang trọng, khách tiêu dùng nhiều hay tiêu dùn
  g ít, không phân biệt khách đến lần đầu hay lần thứ. Dịch vụ mà nhà hàng cun
  g cấp trước sau thống nhất, luôn đạt tiêu chuẩn.

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 15. 13

  Tính nhất quán không được hiểu theo nghĩa của tính cố định bất biến.Chất lượn
  g dịch vụ ăn uống không phải chỉ được diễn ra trong một thời điểm nhất định n
  ào đó, cốt để “gắn” lên ngực áo một huy chươngtheo kiểu “ bệnh thành tích”.
  Chất lượng dịch vụ khách sạn cũng không thể xây dựng một lần rồi cứ mãi mã
  i áp dụng mà không thay đổi. Chất lượng dịch vụ phải được hoàn thiện không
  ngừng và phải được điều chỉnh nếu thấy cần thiết chophù hợp với yêu cầu thự
  c
  tế của thị trường

  2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dịch vụ dịch vụ.

  Hình _07: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ
  2.3.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp.
  – Đòi hỏi của thị trường : Thị trường luôn biến động do nhu cầu con người
  luôn biến động. Nên các doanh nghiệp luôn phải thay đổi mẫu mã, chất lượng
  sản phẩm để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng
  – Trình độ kinh tế, trình độ sản xuất : Trình độ kinh tế và trình độ sản xuất phát
  triển cho phép nghiên cứu, sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất
  – Chính sách kinh tế: Hướng đầu tư, hướng phát triển các loại sản phẩm và
  mức thỏa mãn các loại nhu cầu của chính sách kinh tế có tầm quan trọng đặc
  biệt ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
  – Sự phát triển của khoa học – kỹ thuật : làm cho các sản phẩm mới luôn ra đời,
  làm cho chu kỳ vòng đời sản phẩm càng ngắn và trở lên lạc hậu. Kết quả chính
  của việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là tạo ra sự nhảy vọt về năng
  suất, chất lượng và hiệu quả.

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 16. 14

  – Hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế: có thể tạo cho doanh nghiệp môi trường
  thuận lợi hay không như kế hoạch phát triển, giá cả, chính sách đầy tư, tổ chức
  quản lý chất lượng.
  – Các yêu cầu về văn hoá, xã hội: Tập quán, thói quen tiêu dùng sẽ ảnh hưởng
  lớn đến sự thành bại của doanh nghiệp. Bao gồm: Thói quen tiêu dùng, khả
  năng thanh toán, các điều kiện về kinh tế khác.
  2.3.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp.
  Trong nội bộ doanh nghiệp, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng sản
  phẩm có thể biểu thị bằng qui tắc 4M, đó
  là:
  – Men : con người, lực lượng lao
  động trong doanh nghiêp. Bao gồm đội
  ngũ nhân viên vận hành, điều khiển, quản
  trị dây chuyền thiết bị. Phần này phụ
  thuộc vào trình độ học vấn, tay nghề, kỹ
  năng và kinh nghiệm, trực cảm của nhân
  viên…
  – Methods : phương pháp quản trị,
  công nghệ, trình độ tổ chức quản lý và tổ
  chức sản xuất của doanh nghiệp.
  Hình_08: Yếu tố con người trong DN
  – Machines : khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị của doanh
  nghiệp, Bao gồm máy móc, dụng cụ, kết cấu xây dựng, nhà xưởng. Đây là
  phần cứng của công nghệ, giúp cải thiện năng lực cơ bắp, hoặc tăng trí lực con
  người.
  – Materials : vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo
  vật tư, nguyên nhiên vật liệu của doanh nghiệp.
  Trong 4 yếu tố trên, con người được xem là yếu tố quan trọng nhất.
  * Ngoài 4M ở trên còn bổ sung thêm I + E:
  – Information: thông tin bao gồm các mô tả sáng chế, bí quyết, tài liệu
  hướng dẫn sử dụng, các đặc tính kỹ thuật.
  – Environment: môi trường bao gồm: vi khí hậu, tiếng ồn, rung, bụi, ánh
  sáng, hơi khí độc, yếu tố điện trường và nguy cơ điện công nghiệp.
  * Trong ngành dịch vụ, chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào các yếu tố
  sau:
  – Tính đa dạng của các dịch vụ và mức độ phục vụ
  Tính đa dạng của các dịch vụ thể hiện ở số lượng các dịch vụ như ngoài
  dịch vụ ăn uống và lưu trú còn thêm các dich vụ như dịch vụ karaoke, bi-a,
  bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, giữ tiền và đồ vật quý, bưu chính, viễn
  thống, chuyển hành lý cho khách, giặt là, cho thuê văn hóa phẩm, dụng cụ thể
  thao, phòng tập thể hình, dịch vụ vận chuyển, internet, dịch vụ văn phòng,
  chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khoẻ, bể bơi, phòng chơi bài, biểu diễn ca
  nhạc, bar đêm, phục vụ người khuyết tật, chuyên gia huấn luyện một số dịch vụ

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 17. 15

  thể thao, giải trí, thể thao dưới nước đối với làng du lịch gần biển, ven hồ, sân
  tennis, trung tâm mua sắm, dịch vụ thẩm mỹ, điều dưỡng.
  Mức độ phục vụ: Các dịch vụ luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ du
  khách với chất lượng tốt nhất.
  – Cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ
  Cơ sở vật chất kỹ thuật của các dịch vụ luôn đảm bảo đầy đủ, hoạt động
  tốt. Các trang thiết bị, tiện nghi phải chất lượng phù với từng hạng mục. Khi có
  sự cố xẩy ra thì phải được sửa chữa ngay. Có hệ thống thông gió hoạt động tốt,
  hệ thống phương tiện liên lạc đầy đủ và hoạt động tốt, các trang thiết bị phòng
  chống cháy nổ theo quy định của cơ
  quan có thẩm quyền. Hệ thống
  chiếu sáng đảm bảo yêu cầu từng
  khu vực, được cung cấp điện
  24/24h, có hệ thống điện dự phòng.
  Hệ thống cung cấp nước đủ nước
  sạch và nước cho chữa cháy, có hệ
  thống dự trữ nước sạch, hệ thoát
  nước tốt, đảm bảo vệ sinh môi
  trường.
  Hình_09: Hệ thống nhà hàng
  trong khách sạn 5 sao
  – Vị trí kiến trúc
  Ngoài mùi vị thức ăn, phong cách phục vụ thì môi trường, cảnh quan
  xung quanh nhà hàng cũng đóng một vai trò quan trọng đối với chất lượng dịch
  vụ. Vị trí kiến trúc phải ở nơi thuận tiện cho việc kinh doanh các dịch vụ, ít bị
  cạnh tranh bởi các đối thủ trên địa bàn, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận
  được với dịch vụ. Môi trường cảnh quan xung quanh đảm bảo vệ sinh, đẹp
  mắt, cách xa các khu vực nhà máy, xí nghiệp, khu bệnh viện, bãi rác. Đảm bảo
  an toàn về chính trị, không xảy ra bạo loạn, khủng bố…Thiết kế kiến trúc phù
  hợp với môi trường kinh doanh, các khu vực dịch vụ được bố trí hợp lý, thuận
  tiện. Nội ngoại thất thiết kế, bài trí, trang trí hợp lý. Công trình xây dựng chất
  lượng tốt, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng
  – Người quản lý và nhân viên phục vụ.
  Phải có trình độ phù hợp với công
  việc, được đào tạo một cách bài bản, có tay
  nghề cao, phục vụ đúng các quy trình kỹ
  thuật, thái độ thân thiện, nhanh nhẹn, nhiệt
  tình, chu đáo, có sự phối hợp chặt chẽ với
  các bộ phận khác trong khách sạn. Nhân
  viên phải thường xuyên được đào tạo các
  lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ cũng như kỹ
  năng mềm.

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 18. 16

  Nhân viên phải mặc trang phục đúng quy định, gọn gàng, vệ sinh cá
  nhân tốt, có phù hiệu tên trên áo. Kiểu dáng phù hợp với chức danh và vị trí
  công việc. Màu sắc hài hòa, thuận tiện. Chất liệu tốt, kiểu dáng đẹp, phù hợp
  với môi trường và tạo phong cách riêng của từng khách sạn.
  – Bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an
  toàn thực phẩm
  Các dịch vụ phải đảm bảo tính an toàn cho khách khi sử dụng. Đảm bảo
  chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường bên trong, vệ sinh
  môi trường xung quanh, vệ sinh trang thiết bị. Có kế hoạch bảo vệ môi trường,
  có cán bộ kiêm nhiệm quản lý môi trường. Thực hiện các biện pháp phân loại
  và quản lý chất thải, có cán bộ chuyên trách quản lý môi trường, thực hiện
  kiểm toán xanh.
  * Đo lường chất lượng dich vụ
  Chất lượng dịch vụ (A) = sự thỏa mãn(B) – sự mong đợi(C)
  A > 0: Chất lượng dịch vụ rất tốt.
  A = 0: chất lượng dịch vụ đảm bảo đúng với cam kết của nhà hàng
  A > 0: chất lượng dịch vụ kém
  – Chấp nhận hoặc từ chối mức giá: khi nhà cung cấp đưa ra các dịch vụ tới
  người tiêu dùng thì xảy ra hai khả năng là người tiêu dùng chấp nhận hoặc
  không chấp nhận dịch vụ đó. Nếu hai khách sạn có chất lượng dịch vụ giống
  nhau nhưng giá cả khác nhau thì chắc chắn người tiêu dùng sẽ chọn khách sạn
  có giá cả thấp hơn.
  – Mức độ trả về sản phẩm: sau khi sử dụng sản phẩm, khách hàng sẽ có phản
  ứng của mình, phản ứng đó là tốt hay không tốt. Nếu phản ứng tốt thì lần sau
  khách hàng sẽ quay trở lại sử dụng dịch vụ của mình. Còn nếu không tốt thì
  khách hàng sẽ đem sản phẩm đó trả lại nhà cung cấp. Và số lượng sản phẩm trả
  lại đó là thước đo để đánh giá sản phẩm đó tốt hay không.
  – Khách hàng khiếu nại: khi mà nhà cung
  cấp bán sản phẩm sai với những gì với
  cam kết với khách hàng thì sẽ sảy ra tình
  trạng khiếu lại của khách hàng. Các sản
  phẩm vật chất thì có thể đem trả lại được
  nhưng các sản phẩm dịch vụ sau khi khác
  hàng sử dụng rồi thì không thể đem trả lại
  được mà thay vào đó là sự khiếu lại của
  khách hàng. Số lượng khách hàng khiếu
  lại càng nhiều thì chất lượng dịch vụ càng
  thấp.
  – Khách hàng trung thành – bằng chứng từ mua hàng lặp lại, hoặc đổi tỷ giá:
  nếu dịch vụ chúng ta tốt thì khách hàng sẽ đến thường xuyên để sử dụng, nó
  thể hiện bằng số lần khách hàng đến mua hàng .
  2.4. Chất lượng dịch vụ.

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 19. 17

  Dịch vụ thường được coi là kết quả của các mối quan hệ giữa nhân viên,
  khách hàng và cơ sở vật chất của một tổ chức theo quan điểm hệ thống. Chất
  lượng dịch vụ là một khái niệm khá trừu tượng và khó định nghĩa. Nó là một
  phạm trù mang tính tương đối và chủ quan.
  Do những đặc điểm và bản thân dịch vụ mà người ta có thể đưa ra khái
  niệm chất lượng dịch vụ theo những cách khác nhau:
  – Khái niệm chất lượng dịch vụ được cảm nhận là kết quả của một quá
  trình đánh giá dựa trên các tính chất bên ngoài của của sản phẩm dịch vụ. Vì
  người tiêu dùng không kiểm tra được chất lượng sản phẩm trước khi mua và họ
  cũng có ít khi có đầy đủ thông tin về các đặc tính căn bản của sản phẩm dịch
  vụ, cho nên họ có khuynh hướng sử dụng các cảm giác cảm nhận được trong
  khi tiêu dùng dịch vụ để đánh giá chất lượng như hình thức bên ngoài và thái
  độ của nhân viên phục vụ trực tiếp, vẻ bề ngoài của CSVCKT của doanh
  nghiệp cung cấp dịch vụ …
  – Khái niệm chất lượng dịch vụ“tìm thấy” là những tính năng quan trọng
  của dịch vụ có thể cho phép khách hàng “tìm thấy”, hay sờ hoặc thấy, như
  nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí luôn giữ ở mức thích hợp của một bể bơi
  để giúp khách hàng không cảm thấy lạnh về mùa đông. Việc đảm bảo nước
  trong bể bơi được làm sạch và thay thường xuyên để không thấy đục và có mùi
  khó chịu..
  – Khái niệm chất lượng dịch vụ“trải nghiệm” là chất lượng mà khách
  hàng chỉ có thể đánh giá được sau khi đã sử dụng dịch vụ, hoặc đã tiếp xúc với
  những nhân viên phục vụ trực tiếp, tức là sau khi đã có sự trải nghiệm nhất
  định về việc cung cấp dịch vụ của một doanh nghiệp.
  – Khái niệm chất lượng dịch vụ“tin tưởng” đó là chất lượng của sản
  phẩm mà khách hàng phải dựa trên khả năng, uy tín, tiếng tăm của nhà cung
  cấp sản phẩm để đánh giá. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ càng có uy tín,
  danh tiếng tốt trên thị trường thì người tiêu dùng sẽ có xu hướng tin tưởng vào
  chất lượng dịch vụ của họ hơn.Tóm lại, chất lượng dịch vụ là kết quả của một
  quá trình đánh giá tích lũy của khách hàng dựa trên sự so sánh giữa chất lượng
  mong đợi (hay dự đoán) và mức độ chất lượng khách hàng đã nhận được. Hay
  có thể nói một cách khác, chất lượng dịch vụ luôn được so sánh với mức độ
  thỏa mãn nhu cầu của khách hàng sau khi đã tiêu dùng dịch vụ.Vậy chất lượng
  dịch vụ khách sạn, theo cách tiếp cận từ gốc độ người tiêu dùng, chính là mức
  độ thỏa mãn của khách hàng của khách sạn.
  Chất lượng dịch vụ khách sạn = sự thỏa mãn của khách.
  2.4.1. Đặc điểm của dịch vụ.
  Là một phần của sản phẩm du lịch nên dịch vụ có những đặc điểm gần
  giống như sản phẩm du lịch như tính vô hình, tính không thể tách rời khỏi
  nguồn gốc, tính không ổn định về chất lượng, tính không lưu giữ được.
  Trong hầu hết các ngành kỹ nghệ sản xuất, sản phẩm được bao gói và
  chuyên chở qua các trung gian, các đại lý, đến những người bán buôn, các cửa
  hàng bán lẻ rồi đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Đối với dịch vụ, do có tính

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

 20. 18

  vô hình nên người tiêu dùng phải đến nơi mà ở đó dịch vụ được “tạo ra”. Nghĩa
  là, dịch vụ được bán hay cung cấp cho khách hàng trước khi họ cảm nhận được
  lợi ích thực sự của nó. Chính điều này làm cho khách hàng cảm thấy liều lĩnh
  khi mua những dịch vụ, do vậy để mua một dịch vụ hay một sản phẩm kèm
  theo dịch vụ, khách hàng phải được thông tin đầy đủ những gì mà họ sẽ có
  trong toàn bộ các giai đoạn của quá trình mua và sử dụng sản phẩm hay dịch
  vụ. Vì thế, việc tuyên truyền, quảng cáo đóng vai trò rất quan trọng để câu dẫn
  khách hàng đến quyết định mua một dịch vụ
  Dịch vụ về cơ bản là không cụ thể, do vậy nó rất dễ bắt chước. Điều này
  làm cho việc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn và đó cũng chính là thách thức chủ
  yếu của marketing dịch vụ.
  Một dịch vụ có thể do nhiều tổ chức cung ứng, do đó các giải pháp
  marketing – mix cũng chịu tác động bởi các chính sách của các tổ chức mà
  doanh nghiệp sản xuất liên kết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  Một đặc trưng rất cơ bản của dịch vụ là tính không tách rời được. Trong
  đa số các trường hợp, dịch vụ được sản xuất và tiêu dùng đồng thời, và chỉ
  được hoàn thành cùng với sự hoàn thành tiêu dùng của khách hàng. Nếu chưa
  có khách hàng, chưa có hệ thống tạo ra dịch vụ.
  Do dịch vụ được thực hiện bởi những người cung cấp khác nhau, ở
  những thời gian và địa điểm khác nhau và có cả sự can thiệp của khách hàng
  trong quá trình tạo ra dịch vụ đã tạo ra tính không ổn định của dịch vụ. Vì thế
  khó có thể kiểm tra trước chất lượng dịch vụ và điều này gây khó khăn trong
  quản lý chất lượng của dịch vụ.
  Một đặc điểm rất quan trọng nữa là phối thức dịch vụ (services-mix) có
  cấu trúc phức tạp đòi hỏi tính tổng hợp và tính đồng bộ cao, là một tập hợp có
  kết cấu hợp lý bao gồm nhiều dịch vụ liên quan mật thiết với nhau và tác động
  qua lại với nhau, bổ sung cho nhau trong quá trình tạo ra lợi ích cho khách
  hàng. Việc phối hợp các dịch vụ này với nhau ở những mức độ và kết cấu khác
  nhau sẽ hình thành nên những phối thức dịch vụ khác nhau. Vấn đề là mỗi
  doanh nghiệp cần phải biết khéo léo kết hợp các loại dịch vụ khác nhau đó để
  tạo ra cho mình một tập hợp dịch vụ tương đối hoàn chỉnh phù hợp với những
  thế mạnh của mình, đồng thời đáp ứng tốt nhất nhu cầu có tính đặc thù của
  từng thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp đã lựa chọn. Mặt khác, do thị trường
  luôn thay đổi, đòi hỏi doanh nghiệp phải thiết thế một cấu trúc dịch vụ sao cho
  có thể điều chỉnh linh hoạt theo sự thay đổi nhu cầu và thị hiếu của khách hàng
  để tránh lãng phí vì chi phí thiết kế dịch vụ mới thường rất tốn kém.
  2.4.2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ( service quality)

  Chất lượng của các loại sản phẩm đều có những đặc điểm cơ bản giống
  nhau, cụ thể:
  – Chất lượng của sản phẩm chỉ được thể hiện và được đánh giá đầy đủ
  khi tiêu dùng. Do vậy phải đứng trên quan điểm tiêu dùng, lấy hiệu quả tiêu

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ
  Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

Download tài liệu Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ – Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng) File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button