[Download] Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp – TS. Lê Thanh Hải – Tải về File Docx, PDF

Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp – TS. Lê Thanh Hải

Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp – TS. Lê Thanh Hải
Nội dung Text: Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp – TS. Lê Thanh Hải

Download


Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp có kết cấu nội dung gồm 6 chủ đề trình bày về: Các vấn đề môi trường chung ở đô thị và khu cong nghiệp, các công cụ pháp lý áp dụng cho quản lý môi trường đô thị – KCN, các công cụ kinh tế áp dụng cho quản lý môi trường đô thi – KCN,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp – TS. Lê Thanh Hải – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp – TS. Lê Thanh Hải File Docx, PDF về máy

Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp – TS. Lê Thanh Hải

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp – TS. Lê Thanh Hải

 1. I H C QU C GIA THÀNH PH CHÍ MINH
  VI N MÔI TR NG VÀ TÀI NGUYÊN

  GIÁO TRÌNH

  QU N LÝ MÔI TR NG Ô TH
  VÀ KHU CÔNG NGHI P
  GI NG VIÊN: GVC.TS. LÊ THANH H I

 2. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO CHÍNH
  Ñaëng Moâng Laân, Caùc coâng cuï quaûn lyù moâi tröôøng, NXB KH&KT,
  1.
  2001
  Laâm Minh Trieát-Leâ Thanh Haûi, Quaøn lyù chaát thaûi nguy haïi, NXB Xaây
  2.
  Döïng, 2006.
  Phaïm Ngoïc Ñaêng, Quaûn lyù moâi tröôøng ñoâ thò vaø khu coâng nghieäp,
  3.
  NXB Xaây Döïng, 2000.
  Phaïm Troïng Maïnh, Quaûn lyù ñoâ thò, NXB Xaây Döïng, 2002.
  4.

  UNEP, Global Environmental Outlook, Earthscan publication LtD.,
  5.
  London, 1999
  WB, Regulation and guideline of MSWM, New York, 2002.
  6.

 3. C N I DUNG
  Giáo trình c trình bày theo 6 ch

  C 1: Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung ôû ñoâ thò vaø KCN
  C 2: Giôùi thieäu caùc coâng cuï phaùp lyù aùp duïng cho quaûn lyù moâi tröôøng
  ÑT-KCN
  C 3: Giôùi thieäu caùc coâng cuï kinh teá aùp duïng cho quaûn lyù moâi tröôøng
  ÑT-KCN
  C 4: Giôùi thieäu caùc coâng cuï khoa hoïc coâng ngheä aùp duïng cho quaûn lyù
  moâi tröôøng ÑT-KCN
  C 5: Quaûn lyù moâi tröôøng T-KCN theo höôùng beàn vöõng
  C 6: Khaùi quaùt veà Quaûn lyù caùc thaønh phaàn moâi tröôøng cuûa ÑT-KCN

 4. Ph ng th c ti p c n
 5. C 1: Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung ôû ÑT- KCN

  Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung ôû ÑT-KCN cuûa theá giôùi, VN
  1.

  Caùc thaønh phaàn MT taïi ÑT-KCN laø ñoái töôïng thoâng thöôøng cuûa caùc
  2.
  coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng

  Caùc tieâu chí ñaùnh giaù moâi tröôøng ÑT-KCN
  3.

  Giôùi thieäu caùc heä thoáng QLMT ÑT-KCN
  4.

 6. 1a. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng ñoâ thò chung cuûa theá giôùi vaø VN

  Toång quan veà ñoâ thò vaø quaù trình ñoâ thò hoùa

  Caùc vaán ñeà moâi tröôøng phaùt sinh

  Tình hình oâ nhieãm taïi moät soá thaønh phoá ñieån hình

  Nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng töø quaù trình ñoâ thò hoùa

  AÙp löïc moâi tröôøng töø quaù trình ñoâ thò hoùa

 7. Toåâng quan veà ñoâ thò hoùa treân theá giôùi

  3 t ng i (50% dân s ) ang s ng t i các ô th -2000

  i ngày có 160.000 ng i chuy n c t nông thôn ra thành th

  369 ô th có 1 tri u dân tr lên (2000)

  n 3 t xe h i ang v n hành, tiêu th 50% nhu c u x ng c a th
  gi i

  Bùng n ô th hóa các n c ang phát tri n em l i nhi u thách
  th c môi tr ng

 8. Toåâng quan veà ñoâ thò hoùa ôû Vieät Nam

  24 tri u ng i (28% dân s ) ang s ng t i các ô th

  n n m 2003, VN có 656 ô th , trong ó có 4 ô th lo i I, 10 ô th
  lo i II, 13 ô th lo i III, 59 ô th lo i IV và 570 ô th lo i V.

  ô th hóa n c ta di n ra v i t c khá nhanh

  Ph n l n các ô th ch a có h th ng qu n lý môi tr ng hoàn thi n

  Ranh gi i ô th , nh t là các thành ph n ang bành tr ng nhanh

 9. Toåâng quan veà ñoâ thò hoùa ôû Vieät Nam

  Quá trình ô th hóa d n n vi c chi m d ng t nông nghi p và
  các lo i t khác ph c v xây d ng ô th , phát tri n công nghi p,
  ch v

  Vùng ven các ô th n là các khu v c b tác ng m nh nh t t quá
  trình ô th hóa nh vùng Nam Sài Gòn, B c Sông H ng (Hà N i),
  n Bàn ( à N ng), Tây Sông H u (C n Th ) và vùng ven sông
  m (H i Phòng)

  Quá trình ô th hóa không i li n v i quá trình chy n d ch c c u
  kinh t nên i nhi u h u qu ng n cho c dân các vùng ven

 10. 1. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung cuûa caùc ñoâ thò

  Taäp trung daân cö ñoâng ñuùc → Nhu caàu veà nhaø ôû, vieäc laøm,
  giaùo duïc, chaêm soùc söùc khoûe, giao thoâng → Aùp löïc leân
  nguoàn taøi nguyeân giôùi haïn

  Raùc thaûi sinh hoaït → Beänh taät lieân quan

  Ñoâ thò hoùa töï phaùt ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån → Caùc khu oå
  chuoät → Ñieàu kieän veä sinh moâi tröôøng toài taøng → Khoâng
  ñaûm baûo söùc khoûe cho coäng ñoàng

 11. 1. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung cuûa caùc ñoâ thò
  CTNH nhaát laø chaát thaûi beänh vieän → Maàm beänh → Söùc
  khoûe coäng ñoàng

  Nöôùc thaûi → OÂ nhieãm caùc thuûy vöïc vaø nöôùc ngaàm → Taùc
  ñoäng xaáu heä sinh thaùi thuûy sinh vaø ngöôøi daân soáng trong löu
  vöïc

  Khí thaûi töø caùc hoaït ñoäng giao thoâng vaø saûn xuaát coâng
  nghieäp → Caùc beänh veà ñöôøng hoâ haáp, tieâu hoùa, tim maïch

 12. 1. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung cuûa caùc ñoâ thò

  Hieän töôïng ñaûo nhieät ñoâ thò, moâi tröôøng vi khí haäu vuøng
  trung taâm thöôøng noùng hôn 1÷3oC so vôùi khu vöïc chung
  quanh

  Caùc aùp löïc coù theå vöôït quaù söùc taûi cuûa moâi tröôøng, vöôït quaù
  khaû naêng ñaùp öùng cuûa coäng ñoàng vaø xaõ hoäi

  Caùc vaán ñeà veà coâng aên, vieäc laøm, caùc tuï ñieåm giaûi trí

 13. Tình hình oâ nhi m kk taïi moät soá TP
  TP SO2 SPM Chì CO
  Bangkok
  c Kinh
  Calcuta
  Delhi
  Jakarta
  Karachi
  Manila
  Mumbai
  Seoul
  T h ng H i

  : Nh : Nghiêm tr ng : R t nghiêm tr ng
  (theo tiêu chu n c a WHO)

 14. Moät soá hình aûnh veà oâ nhieãm ñoâ thò

  Bangkok – Thailand Shanghai-China HCMC-VN

  Jakarta-Indonesia Dehli-India Karachi-Pakistan

 15. Phim: Quaù trình chuyeån ñoåi caùc vuøng ñaát ngaäp nöôùc sang ñoâ thò vaø caùc vaán ñeà
  moâi tröôøng phaùt sinh
 16. Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng töø quaù trình ñoâ thò hoùa

  ng k thu t ô th ch m →
  Qui ho ch và ut h
  u → Ô nhi m môi tr ng, cân b ng
  th ng QLMT ô th
  sinh thái ô th phá v , c nh quan thiên nhiên bi n
  ng

  Qui ho ch ô th ch a l ng ghép v i qui ho ch môi
  tr ng → di n tích cây xanh và m t n c trong ô
  t th m n c, thoát n c gi m →
  th gi m, b t
  Khan hi m n c và h n hán th ng xuyên x y ra.

 17. Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng töø quaù trình ñoâ thò hoùa

  ô th t ng cùng v i m c s ng nâng cao →
  Dân s ng
  ng ch t th i t sinh ho t và d ch v ô th , c bi t là
  c th i và rác th i → ng nhu c u khai thác ngu n
  tài nguyên n c.

  gi i →
  Bùng n ph ng ti n giao thông c i, khí c
  i và ti ng n

 18. Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng töø quaù trình ñoâ thò
  hoùa

  Rác th i sinh ho t là v n nh c nh i c a t t c
  các ô th

  n xu t công nghi p, ti u th công nghi p → Ô
  nhi m môi tr ng và gia t ng ch t th i nguy h i.

  Dòng di dân t nông thôn ra thành th → c ép v nhà
  và v sinh môi tr ng ô th ng nh các v n xã h i .

 19. 1b. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung töø quaù trình coâng nghieäp
  hoùa cuûa theá giôùi vaø VN

  Toång quan veà quaù trình coâng nghieäp hoùa

  Caùc vaán ñeà moâi tröôøng phaùt sinh

  Moät soá loaïi hình KCN

  Caùc vaán ñeà moâi tröôøng ñieån hình

  Nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng töø quaù trình
  coâng nghieäp hoùa

  AÙp löïc moâi tröôøng töø quaù trình coâng nghieäp hoùa

 20. Toång quan veà coâng nghieäp hoùa ôû Vieät Nam vaø theá giôùi

  Treân theá giôùi coù toång coäng coù 12.000 KCN ñöôïc xaây
  döïng (2000)
  Quaù trình coâng nghieäp hoùa ñang dieän ra vôùi toác ñoä
  raát nhanh, ñaëc bieät ôû Trung Quoác, AÁn Ñoä, Vieät Nam
  vaø Thaùi Lan
  Vieät Nam coù 82 KCN t p trung vaø 20 khu kinh t
  c a kh u.

Download tài liệu Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp – TS. Lê Thanh Hải File Docx, PDF về máy