[Download] Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế – HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ (BẢN 2) – Tải về File Docx, PDF

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế – HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ (BẢN 2)

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế – HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ (BẢN 2)
Nội dung Text: Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế – HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ (BẢN 2)

Download


Ngày 03/02/1994, Chính phủ Hoa Kỳ công bố bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam.
Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ được thiết lập ngày 12/7/1995. Trong quãng thời gian đó, quan hệ giữa hai nước ngày càng được cải thiện và có sự phát triển đáng khích lệ.
Từ tháng 09/1996 đến ngày 03/07/2000, hai Bên Việt Nam và Hoa Kỳ tiến hành 11 vòng đàm phán để soạn thảo nội dung của Hiệp định Thương mại song phương.

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế – HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ (BẢN 2) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế – HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ (BẢN 2) File Docx, PDF về máy

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế – HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ (BẢN 2)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế – HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ (BẢN 2)

 1. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ

  (BẢN 2)

  Gần đây, hai bên đang trao đổi
  I. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA
  những biện pháp nhằm đưa quan hệ lên
  HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT –
  bước phát triển mới, hướng tới xây dựng
  MỸ
  mối quan hệ hợp tác ổn định và lâu dài.
  Ngày 03/02/1994, Chính phủ Hoa
  Kỳ công bố bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Trong quan hệ hai nước, hợp tác
  kinh tế, thương mại luôn là lĩnh vực trọng
  Nam.
  tâm và cũng là lĩnh vực đạt nhiều kết quả
  Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam
  tích cực nhất. Hiệp định Thương mại
  và Mỹ được thiết lập ngày 12/7/1995.
  Việt – Mỹ được ký kết vào 03/7/2000,
  Trong quãng thời gian đó, quan hệ giữa hai
  tháng 11/2001, Quốc hội nước
  nước ngày càng được cải thiện và có sự
  CHXHCN Việt Nam thông qua Hiệp
  phát triển đáng khích lệ.
  định Thương mại Việt – Mỹ. Ngày
  11/12/2001 hiệp định có hiệu lực đã tạo cơ
  Từ tháng 09/1996 đến ngày
  sở pháp lý quan trọng cho việc thúc đẩy
  03/07/2000, hai Bên Việt Nam và Hoa Kỳ
  quan hệ hợp tác kinh tế – thương mại và
  tiến hành 11 vòng đàm phán để soạn thảo
  đầu tư giữa hai nước.
  nội dung của Hiệp định Thương mại song
  phương.
  Ngoài ra, hai bên đã ký một loạt
  thỏa thuận và hiệp định kinh tế như Hiệp
  Từ sự hợp tác ban đầu còn nhỏ lẻ,
  định Dệt may (2003), Hiệp định Hàng
  bó hẹp trong vấn đề nhân đạo, quan hệ hai
  không (2003), Thư Thỏa thuận về Sáng
  nước đã mở rộng sang các lĩnh vực chính
  kiến cạnh tranh Việt Nam, Thỏa thuận về
  trị, kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học – công
  hệ thống cấp visa điện tử cho hàng dệt may
  nghệ…, và cả những lĩnh vực chưa từng có
  xuất khẩu sang Mỹ… và đang trao đổi, đàm
  trong lịch sử quan hệ hai nước, như tiếp
  phán tiến tới ký kết Hiệp định khung về
  xúc quốc phòng, chống khủng bố, ma túy,
  Hợp tác kinh tế – kỹ thuật, Hiệp định Hàng
  tội phạm xuyên quốc gia…
  hải, Bản ghi nhớ về Hợp tác nông nghiệp…

 2. chuẩn nội dung của Tổ chức thương
  II. VAI TRÒ CỦA HIỆP ĐỊNH
  mại thế giới (WTO) giành cho các
  THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ SO VỚI
  nước kém phát triển, cho nên ký
  CÁC HIỆP ĐỊNH KHÁC
  được hiệp định thương mại với Mỹ
  Trong số các hiệp định thương mại
  là một bước tiếp quan trọng giúp
  song phương đã ký thì Hiệp định thương
  cho Việt Nam sớm gia nhập tổ chức
  mại Việt Mỹ có ảnh hưởng lớn nhất đối
  WTO.
  với nền kinh tế Việt Nam vì:
  Dưới sự ảnh hưởng của Hiệp định

  Mỹ là nước có nền kinh tế và

  thương mại Việt Mỹ, hệ thống pháp
  thương mại lớn nhất thế giới: Mỹ
  lý điều tiết nền kinh tế và thương
  chiếm gần 50% sản lượng công
  mại của Việt Nam sẽ thay đổi theo
  nghiệp, gần 20% trị giá xuất nhập
  hướng: đầy đủ, minh bạch, tiếp cận
  khẩu của thế giới. Mỗi na8mMỹ
  với các chuẩn mực chung quốc tế
  xuất khẩu gần 900 tỷ USD, nhập
  để tạo ra môi trường kinh doanh
  khẩu gần 1300 tỷ USD. Năm 2001
  bình đẳng, thuận lợi cho các doanh
  GDP của Mỹ lên gần 10.000 tỷ
  nghiệp thuộc các khu vực kinh tế
  USD cho nên ký hiệp định với Mỹ
  phát triển.
  mở ra thị trường thuận lợi có dung
  lượng lớn, cho hoạt động xuất khẩu Từ sau khi Hiệp định thương mại

  của Việt Nam. Việt – Mỹ có hiệu lực (11/12/2002)
  thuế nhập khẩu hàng hóa từ Việt
  Nước Mỹ có vai trò nòng cốt, chi

  Nam vào Mỹ giản từ 30-40% tạo
  phối sự hoạt động của các định chế
  điều kiện nâng cao tính cạnh tranh
  tài chính và thương mại quốc tế như
  về giá cho hàng hóa của Việt Nam
  IMF, WTO, WB, ADB… cho nên
  trên thị trường này.
  ký hiệp định thương mại với Mỹ tạo
  ra khả năng tăng cường sự ảnh Môi trường đầu tư Việt nam hấp

  hưởng thuận lợi của các tổ chức dẫn hơn vì: tính bình đẳng, rõ ràng,
  trên với nền kinh tế của Việt Nam không phân biệt đối xử và hàng hóa
  và giúp đầy nhanh tiến trình hội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư
  nhập của nước ta với khu vực và thế nước ngoài sản xuất tại Việt Nam
  giới. đưa vào thị trường Mỹ cũng được
  hưởng quy chế tối huệ quốc.
  Hiệp định thương mại Việt – Mỹ

  được soạn thảo dựa trên các tiêu
 3. So sánh quan hệ thương mại Việt Mỹ đạt 94,9 triệu
  trước và sau khi ký Hiệp định với USD, đứng thứ
  quan hệ thương mại Việt Nam – EU 9 trong các
  nước và vùng
  lãnh thổ trên
  Quan hệ Quan hệ
  thế giới nhập
  thương mại thương mại
  khẩu từ Việt
  Việt Mỹ Việt Nam – EU
  Nam (sau Nhật
  Bản,
  Cộng đồng Cộng đồng
  Singapore,
  người Việt ở người Việt ở
  Quốc, Sáu tháng đầu
  Trung
  khu vực này khu vực này
  Loan, năm 2000, Việt
  Đài
  rất lớn với con khá lớn với con
  Kông, Nam xuất khẩu
  Hồng
  số trên số trên
  Đức, sang EU đạt
  Pháp,
  dưới 1.000.000 dưới 500.000 khoảng 1.400
  Thái Lan).
  người người luôn luôn triệu USD.
  hướng về Việt Từ năm 1995, Những mặt
  Nam và muốn sau khi quan hàng chủ yếu
  có đóng góp để hệ ngoại giao Việt Nam xuất
  xây dựng quê giữa 2 nước khẩu sang EU
  hương. được thiết lập, bao gồm hàng
  xuất khẩu của dệt may, giày
  Việt Nam vào dép, thủy sản,
  Mỹ đứng thứ cà-phê, thủ
  – Xuất khẩu Xuất khẩu của
  8, đạt 199 triệu công mỹ
  của Việt Nam Việt Nam vào
  USD (vượt qua nghệ…
  vào Mỹ: EU
  Thái Lan và
  Trước năm
  Đến Năm 2003, tổng
  Pháp).
  1994 không
  2000 kim ngạch xuất
  năm
  đáng kể. Từ
  đứng thứ 6, đạt khẩu của Việt
  năm 1994, sau
  triệu Nam sang EU
  821,30
  khi Mỹ bỏ lệnh
  USD (vượt qua đạt hơn 3,8 tỷ
  cấm vận, xuất
  Hồng USD, tăng 25
  Đức,
  khẩu của Việt
  Hàn lần so với năm
  Kông,
  Nam vào Mỹ
 4. Quốc). 1990. Có 5 mặt một trong
  hàng chủ lực là những khách
  Từ năm 2001,
  giầy dép 1,6 tỷ hàng lớn nhất
  sau khi Hiệp
  USD, dệt may của Việt Nam
  định Thương
  537 triệu USD, về giày dép,
  mại song
  cà phê và chè hàng dệt may,
  phương Việt –
  gần 268 triệu thuỷ sản, dầu
  Mỹ được ký
  USD, thủ công thô, hạt điều,
  kết, năm 2000
  mỹ nghệ 172 sản phẩm gỗ,
  xuất khẩu của
  triệu USD và hàng thủ công
  Việt Nam vào
  hải sản hơn 153 mỹ nghệ, cà
  Mỹ đạt 821,30
  triệu USD. phê, hạt tiêu…
  triệu USD.
  Năm 2001 đạt
  1,05 tỷ USD
  (vượt qua
  – Đầu tư trực Đầu tư trực
  Australia,
  tiếp của Mỹ tiếp của EU
  Singapore, Đài
  vào Việt vào Việt Nam:
  Loan)
  Nam:

  Năm 2002 đạt
  Tính đến
  Chính sách đầu
  2,394 tỷ USD,
  cuối tháng
  tư nước ngoài
  năm 2004 đạt
  5 năm
  và những điều
  5,2 tỷ USD,
  2005, đầu
  kiện vật chất,
  chiếm xấp xỉ
  tư trực tiếp
  nhất là hạ tầng
  20% tổng kim
  của Mỹ vào
  cơ sở của Việt
  ngạch xuất
  Việt Nam
  Nam, ngày
  khẩu của Việt
  có 276 dự
  càng tốt hơn đã
  Nam.
  với
  án,
  và đang tạo môi
  tổng số vốn
  Việt Nam hiện
  trường thuận lợi
  đăng ký đạt
  là 1 trong hơn
  để thu hút đầu
  1.861 triệu
  30 nước xuất
  tư nước ngoài,
  USD, đứng
  khẩu lớn nhất
  trong đó có các
  thứ 9 trong
  vào Mỹ; Mỹ là
  nước EU. Tổng

 5. các nước số vốn đăng ký đó, đứng đầu là
  vùng đầu tư của EU
  và các doanh
  thổ vào Việt Nam nghiệp Pháp
  lãnh
  đầu tư vào tính đến nay đạt với 134 dự án,
  Việt Nam tới 5.380 triệu trị giá hơn 2,1
  USD với 322 tỷ USD, thứ 2
  (sau
  dự án được cấp
  Singapore, là các doanh
  Đài Loan, giấy phép. Tuy nghiệp Hà Lan
  Hàn Quốc, vậy, 71 dự án với 51 dự án, trị
  Nhật Bản, đã hết hạn, giải giá hơn 2 tỷ
  quần đảo thể hoặc USD. Đầu tư
  chuyển nhượng của EU tập
  Virgin
  thuộc Anh, vốn. EU còn trung chủ yếu
  Hồng 251 dự án với vào các ngành
  tổng số vốn nghiệp
  Kông, công
  Hà đăng ký là như dầu khí,
  Pháp,
  điện, nước, xây
  Lan), trong 4.380 triệu
  đó 5 tháng USD, chiếm dựng cơ sở hạ
  đầu năm 10% vốn dự án tầng, chế biến
  2005 đứng và 12,2% vốn nông sản thực
  thứ 7. đăng ký của các phẩm, viễn
  dự án đang hoạt thông, dịch vụ
  động tại Việt tài chính, ngân
  hàng… Các dự
  Nam.
  án đầu tư của
  Tính đến EU nhìn chung
  hoạt động có
  31/12/2003, các
  nghiệp hiệu quả và
  doanh
  EU đã đầu tư đóng góp tích
  gần 2,3 tỷ USD cực vào sự phát
  trên tổng vốn triển kinh tế –
  đăng ký hơn 5,8 xã hội của Việt
  tỷ USD vào 369 Nam, đạt mức
  dự án. Trong doanh thu 2,3
 6. tỷ USD, thu hút Bản, Pháp và những dự án hỗ
  hơn 23.000 lao Quốc. trợ ngành du
  Trung
  động Việt Nam. Năm 2000 lịch Việt Nam,
  Tuy vậy, so với đứng thứ 4 sau góp phần hấp
  tiềm năng và Quốc, dẫn một lượng
  Trung
  vốn đầu tư ra Đài Loan, khách Châu Âu
  nước ngoài của Nhật Bản. Từ đáng kể vào du
  EU, thì số vốn năm 2001 lịch và tìm hiểu
  họ đầu tư vào đứng thứ 2 sau thị trường đầu
  Việt Nam còn Quốc. tư, kinh doanh
  Trung
  nhỏ bé. Năm 2004 gấp và buôn bán ở
  quá
  Đây cũng là lần Việt Nam. Đây
  trên 4,7
  điều mà các nhà năm 2001, cũng là một
  hoạch định bình quân 1 tiềm năng lớn
  năm tăng nếu chúng ta
  chính sách và
  giới doanh 18,9%, cao gấp biết khai thác sẽ
  nghiệp của Việt đôi tốc độ đóng góp
  Nam phải suy chung. 5 tháng không nhỏ cho
  nghĩ làm sao đầu năm 2005, sự phát triển
  thu hút được lượng khách các mối quan
  thêm đầu tư của Mỹ đến Việt hệ hợp tác
  các nước EU Nam đạt trên khác, trước hết
  trong thời gian nghìn là về chính trị,
  134,2
  tới. lượt người, kinh tế, thương
  tăng 14,2% so mại và đầu tư.
  với cùng kỳ
  năm 2004.
  – Du lịch Việt – Du lịch Việt
  – M ỹ: Nam – EU
  Tiếp tục mở Văn hóa, giáo
  Khách Mỹ đến Quan hệ du lịch
  rộng hợp tác dục – đào tạo,
  Việt Nam năm giữa Việt Nam
  trên các lĩnh sự hợp tác giữa
  1995, đứng thứ và EU cũng có
  vực chuyên Việt Nam và
  5 sau Đài nhiều nét nổi
  ngành, nhân EU ngày càng
  Nhật bật thông qua
  Loan,
 7. đạo, song song được mở rộng và công nhân
  với việc tăng và đi vào chiều kỹ thuật… của
  cường hơn nữa sâu. Việt Nam sang
  Trong
  sự trao đổi về những năm từ học tập, nghiên
  văn hóa, quan 1996 đến 1999, cứu hoặc thực
  hệ giữa nhân EU tài trợ cho tập tại các
  dân hai nước. chương trình trường đại học,
  kết các học viện, các cơ
  “liên
  trường đại học sở công nghiệp
  khoa học và kỹ tại các nước EU
  thuật” do cơ theo chương
  quan đại học trình hợp tác
  của khối các ngắn hạn hoặc
  nước có sử dài hạn giữa hai
  dụng tiếng bên. Trong năm
  Pháp (AUF) tổ 1998-1999,
  chức. Tiếp đó là cuộc triển lãm
  dự án “hỗ trợ nghệ thuật
  Bộ Giáo dục và “Việt Nam ở
  Đào tạo” với 3 thế kỷ XX” đã
  hợp phần chính được tổ chức
  là hỗ trợ về thể thành công ở
  chế, về quản lý Brussels (Bỉ) và
  và về sư phạm Palermo (Italy)
  nhằm tăng góp phần nâng
  cường hiệu quả cao hình ảnh về
  của mô hình đất nước và con
  giảng dạy, người Việt
  trước hết là Nam với một
  nền văn hóa
  trong các
  trường tiểu học. phong phú, đậm
  đà bản sắc dân
  Ngoài ra, hàng
  trăm sinh viên, tộc, nhưung
  nghiên cứu sinh cũng rất gần gũi
 8. với những giá giữa Việt Nam
  trị nhân văn và EU.
  chung của nhân
  loại. Nhiều hoạt
  động văn hóa,
  Quan hệ hai Quan hệ Việt
  văn nghệ khác
  nước Việt Mỹ Nam với EU đã
  cũng được phối
  đã đạt được chuyển từ hình
  hợp tổ chức
  những bước thái mang tính
  giữa các đối tác
  phát triển nhất chất chính trị –
  Việt Nam và
  định, nhưng ngoại giao là
  EU. Sự hợp tác
  vẫn chưa chủ yếu sang
  trong lĩnh vực
  tương xứng một hình thái
  văn hóa, giáo
  với tiềm năng hợp tác năng
  dục – đào tạo có
  hai nước. Vì động, vừa song
  nghĩa lớn
  ý
  vậy, trong thời phương, vừa đa
  trong quan hệ
  gian tới, Chính phương; từ tiếp
  giữa Việt Nam
  phủ hai nước nhận viện trợ là
  và EU, và đang
  cần tiếp tục chủ yếu chuyển
  có đà phát triển.
  khuyến khích dần sang hợp
  việc trao đổi tác tế,
  kinh
  Kinh tế Kinh tế
  các đoàn đại thương mại,
  Mỹ không EU đã chính biểu chính đầu tư, khoa
  công nhận nền thức công nhận quyền, quốc học – kỹ thuật…
  kinh tế VN là Việt Nam là hội; Nâng cấp trên cơ sở hai
  nền kinh tế thị nước có nền các cuộc đối bên đều có lợi.
  trường dẫn tới kinh tế thị thoại về các Quan hệ hợp
  việc hạn chế trường. Sự công vấn đề hai bên tác Việt Nam –
  năng lực nhận này tạo cùng quan tâm, EU lại có thêm
  thương mại thêm điều kiện thực hiện tốt điều kiện để
  của hàng hóa thuận lợi trong các hiệp định, phát triển khi
  quan hệ hợp tác thỏa thuận sự hợp tác
  VN
  kinh tế, thương kinh tế đã có ASEAN – EU
  mại và đầu tư tiến tới và hợp tác á –
 9. Gồm 15 điều và kèm theo các Phụ
  hoàn tất việc Âu (ASEM)
  lục H, I, các văn bản bổ sung
  ký kết thêm được quan tâm
  một số hiệp thúc đẩy với
  Chương 5: Tạo điều kiện thuận
  định mới. nhiều sáng kiến
  lợi cho kinh doanh
  và các dự án
  hợp tác phong Chỉ bao gồm 3 điều khoản.
  phú, đa dạng và
  Chương 6: Các quy định liên
  đan xen lẫn
  quan tới tính minh bạch , công
  nhau.
  khai và quyền khiếu kiện

  Chương 7: Những điều khoản
  chung.
  III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HIỆP
  ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ Bao gồm 7 điều khoản

  Gồm 7 chương, là một văn bản đồ sộ,
  chứa đựng nhiều điều và kèm theo các phụ
  Nội dung cốt lõi của Hiệp định thương
  lục
  mại Việt Mỹ
  Chương 1: Thương mại hàng hóa
  Hiệp định chứa đựng 4 nội dung cơ bản
  Gồm 9 điều khoản và kèm sau:
  theo các phụ lục A, B, C, D,
  1. Về thương mại hàng hóa
  E

  Ngay lập tức và vô điều kiện, hai
  Chương 2: Quyền sở hữu trí tuệ
  Bên Mỹ và Việt Nam dành cho nhau quy
  Gồm 18 điều khỏan. chế tối huệ quốc trong quan hệ thương mại
  với nhau.
  Chương 3: Thương mại dịch vụ

  Trong thương mại hàng hóa, các
  Gồm 11 điều khoản và kèm theo
  doanh nghiệp Việt nam có quyền tham gia
  các phụ lục F, G
  ngay lập tức phân phối hàng hóa tại Mỹ
  nếu ta có khả năng. Còn các doanh nghiệp
  Chương 4 Phát triển quan hệ đầu
  Mỹ theo lộ trình về thời gian có quyền tổ

  chức phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

 10. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam Điều 1: Quy chế Tối huệ quốc (Quan hệ
  đưa vào thị trường Mỹ được giảm thuế Thương mại Bình thường) và hhông
  nhập khẩu bình quân từ 30% – 40%. Và phân biệt đối xử
  hàng hóa của Mỹ đưa vào Việt Nam cũng
  1. Mỗi Bên dành ngay lập tức và vô
  được hưởng quy chế tối huệ quốc.
  điều kiện cho hàng hoá có xuất xứ tại
  hoặc được xuất khẩu từ lãnh thổ của
  2. Về bản quyền và tài sản trí tuệ
  Bên kia sự đối xử không kém thuận
  Về bản quyền, hai bên cam kết thực
  lợi hơn sự đối xử dành cho hàng hoá
  hiện Hiệp định về sở hữu trí tuệ mà các
  tương tự có xuất xứ tại hoặc được
  bên đã ký trước đó.
  xuất khẩu từ lãnh thổ của bất cứ nước
  thứ ba nào khác trong tất cả các vấn
  Về tài sản trí tuệ, hai bên thỏa thuận
  đề liên quan tới:
  thực hiện các công ước đa phương về vấn
  đề này.
  A. mọi loại thuế quan và phí đánh
  vào hoặc có liên quan đến việc nhập
  3. Về thương mại dịch vụ:
  khẩu hay xuất khẩu, bao gồm cả các
  Hai nước sẽ mở cửa cho nhau: tạo phương pháp tính các loại thuế quan
  điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và phí đó;
  tự do kinh doanh dịch vụ tại Mỹ và các
  B. phương thức thanh toán đối với
  doanh nghiệp Mỹ theo lộ trình được kinh
  hàng nhập khẩu và xuất khẩu, và việc
  doanh dịch vụ tại Việt Nam.
  chuyển tiền quốc tế của các khoản
  4. Về họat động dầu tư thanh toán đó;

  Hai bên cam kết dành thuận lợi cho C. những quy định và thủ tục liên
  các nhà đầu tư được họat động kinh doanh quan đến xuất nhập khẩu, kể cả
  đầu tư trên thị trường của nhau phù hợp những quy định về hoàn tất thủ tục
  với các thông lệ và quy định của quốc tế. hải quan, quá cảnh, lưu kho và
  chuyển tải;

  D. mọi loại thuế và phí khác trong
  CHƯƠNG I: THƯƠNG MẠI HÀNG
  nước đánh trực tiếp hoặc gián tiếp
  HOÁ
  vào hàng nhập khẩu;

 11. E. luật, quy định và các yêu cầu khác 4. Các quy định tại mục 1.F của Điều
  có ảnh hưởng đến việc bán, chào bán, này không áp dụng đối với thương
  mua, vận tải, phân phối, lưu kho và mại hàng dệt và sản phẩm dệt.
  sử dụng hàng hoá trong thị trường nội
  Điều 2: Đối xử quốc gia
  địa; và

  1. Mỗi Bên điều hành các biện pháp
  F. việc áp dụng các hạn chế định
  thuế quan và phi thuế quan có ảnh
  lượng và cấp giấy phép.
  hưởng tới thương mại để tạo cho
  2. Các quy định tại khoản 1 của Điều hàng hoá của Bên kia những cơ hội
  này sẽ không áp dụng đối với hành cạnh tranh có ý nghĩa đối với các nhà
  động của mỗi Bên phù hợp với nghĩa cạnh tranh trong nước.
  vụ của Bên đó trong Tổ chức Thương
  2. Theo đó, không Bên nào, dù trực
  mại Thế giới (WTO) và các hiệp định
  tiếp hay gián tiếp, quy định bất cứ
  trong khuôn khổ của tổ chức này. Tuy
  loại thuế hoặc phí nội địa nào đối với
  vậy, một Bên sẽ dành cho các sản
  hàng hoá của Bên kia nhập khẩu vào
  phẩm có xuất xứ tại lãnh thổ Bên kia
  lãnh thổ của mình cao hơn mức được
  sự đối xử Tối huệ quốc trong việc
  áp dụng cho hàng hoá tương tự trong
  giảm thuế do các đàm phán đa
  nước, dù trực tiếp hay gián tiếp.
  phương dưới sự bảo trợ của WTO
  mang lại, với điều kiện là Bên đó 3. Mỗi Bên dành cho hàng hoá có
  cũng dành lợi ích đó cho tất cả các
  xuất xứ tại lãnh thổ của Bên kia sự
  thành viên WTO. đối xử không kém thuận lợi hơn sự
  đối xử dành cho hàng hoá nội địa
  3. Những quy định tại khoản 1 của
  tương tự về mọi luật, quy định và các
  Điều này không áp dụng đối với:
  yêu cầu khác có ảnh hưởng đến việc
  A. Những thuận lợi mà một trong hai bán hàng, chào bán, mua, vận tải,
  Bên dành cho liên minh thuế quan phân phối, lưu kho và sử dụng trong
  hoặc khu vực mậu dịch tự do mà Bên nước.
  đó là thành viên đầy đủ; và
  4. Ngoài những nghĩa vụ ghi trong
  B. Những thuận lợi dành cho nước khoản 2 và 3 của Điều này, các khoản
  thứ ba nhằm tạo thuận lợi cho giao phí và biện pháp qui định tại khoản 2
  lưu biên giới. và 3 của Điều này sẽ không được áp
  dụng theo cách khác đối với hàng

 12. nhập khẩu hoặc hàng hoá trong nước có bằng chứng đầy đủ (cụ thể như
  nhằm tạo ra sự bảo hộ đối với sản đánh giá mức độ rủi ro), có tính đến
  xuất trong nước. của những thông tin khoa học sẵn có
  và điều kiện khu vực có liên quan,
  5. Các nghĩa vụ tại các khoản 2, 3 và
  chẳng hạn như những vùng không có
  4 của Điều này phải tuân thủ các
  côn trùng gây hại;
  ngoại lệ được quy định tại Điều III
  của GATT 1994 và trong Phụ lục A B. bảo đảm rằng, những quy định về
  của Hiệp định này. kỹ thuật không được soạn thảo, ban
  hành hoặc áp dụng nhằm tạo ra hoặc
  6. Phù hợp với các quy định của
  có tác dụng tạo ra những trở ngại
  GATT 1994, các Bên bảo đảm không
  không cần thiết đối với thương mại
  soạn thảo, ban hành hoặc áp dụng
  quốc tế. Vì mục tiêu này, những quy
  những quy định và tiêu chuẩn kỹ
  định về kỹ thuật sẽ không mang tính
  thuật nhằm tạo ra sự trở ngại đối với
  chất hạn chế thương mại cao hơn mức
  thương mại quốc tế hoặc bảo hộ sản
  cần thiết để hoàn thành một mục tiêu
  xuất trong nước. Ngoài ra, mỗi Bên
  chính đáng có tính đến những rủi ro
  dành cho hàng nhập khẩu từ lãnh thổ
  mà việc không thi hành có thể gây ra.
  của Bên kia sự đối xử không kém
  Những mục tiêu chính đáng như vậy
  thuận lợi hơn sự đối xử tốt nhất dành
  bao gồm những yêu cầu an ninh quốc
  cho hàng nội địa tương tự hoặc hàng
  gia; ngăn ngừa những hành vi lừa
  tương tự có xuất xứ từ bất cứ nước
  đảo; bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho
  thứ ba nào liên quan đến những quy
  con người; đời sống và sức khoẻ động
  định và tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên,
  thực vật, hoặc môi trường. Trong việc
  kể cả việc kiểm tra và chứng nhận đạt
  đánh giá những rủi ro như vậy, các
  tiêu chuẩn. Theo đó, các Bên:
  yếu tố liên quan để xem xét bao gồm
  những thông tin khoa học và kỹ thuật
  A. bảo đảm rằng, mọi biện pháp vệ
  có sẵn, công nghệ chế biến có liên
  sinh hoặc vệ sinh thực vật không trái
  quan hoặc các ý định sử dụng cuối
  với các quy định của GATT 1994 chỉ
  cùng của sản phẩm.
  được áp dụng ở mức cần thiết để bảo
  vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của con
  7. Ngay sau khi Hiệp định này có
  người, động vật hoặc thực vật, được
  hiệu lực, mỗi Bên dành cho công dân
  dựa trên cơ sở các nguyên lý khoa
  và công ty Bên kia quyền kinh doanh.
  học và không được duy trì nếu không
 13. Đối với Việt Nam, quyền kinh doanh và chế tạo; và (ii) đang hoạt động hợp
  đó được dành theo lộ trình như sau: pháp tại Việt Nam;

  A. Ngay sau khi Hiệp định này có D. Ba năm sau khi Hiệp định này có
  hiệu lực và phù hợp với các hạn chế hiệu lực, phù hợp với các hạn chế qui
  được quy định tại Phụ lục B và C, tất định tại phụ lục B, C và D, các công
  cả các doanh nghiệp trong nước được dân và công ty Hoa Kỳ được phép
  phép kinh doanh xuất nhập khẩu mọi tham gia liên doanh với các đối tác
  Việt Nam để tiến hành kinh doanh
  hàng hoá;
  xuất nhập khẩu tất cả các mặt hàng.
  B. Ngay sau khi Hiệp định này có
  Phần góp vốn của các công ty Hoa
  hiệu lực và phù hợp với các hạn chế
  Kỳ trong liên doanh không vượt quá
  được quy định tại Phụ lục B và C, các
  49% vốn pháp định của liên doanh.
  doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp
  Ba năm sau đó mức hạn chế đối với
  của công dân và công ty Hoa Kỳ
  về sở hữu của Hoa Kỳ là 51%.
  được phép nhập khẩu các hàng hoá và
  sản phẩm để sử dụng vào/hay có liên E. Bảy năm sau khi Hiệp định này có
  quan đến hoạt động sản xuất, hoặc hiệu lực, phù hợp với các hạn chế qui
  xuất khẩu của doanh nghiệp đó cho định tại Phụ lục B, C và D, các công
  dù các sản phẩm nhập khẩu đó có ty Hoa Kỳ được phép thành lập công
  được xác định một cách cụ thể hay ty 100% vốn Hoa Kỳ để kinh doanh
  không trong giấy phép đầu tư ban đầu xuất nhập khẩu mọi mặt hàng.
  của họ.
  8. Nếu một Bên chưa tham gia Công
  C. Ba năm sau khi Hiệp định này có ước Quốc tế về Hệ thống Hài hoà về
  hiệu lực và phù hợp với các hạn chế Mã và Miêu tả Hàng hoá, thì Bên đó
  được qui định tại Phụ lục B, C và D, sẽ nỗ lực hợp lý để tham gia Công
  các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực ước đó ngay khi có thể, nhưng không
  tiếp của các công dân và công ty Hoa muộn quá một năm kể từ ngày Hiệp
  Kỳ vào các lĩnh vực sản xuất và chế định có hiệu lực.
  tạo được phép kinh doanh xuất nhập
  Điều 3: Những nghĩa vụ chung về
  khẩu, với điều kiện là các doanh
  thương mại
  nghiệp này (i) có các hoạt động kinh
  doanh to lớn trong lĩnh vực sản xuất 1. Các Bên nỗ lực tìm kiếm nhằm đạt
  được sự cân bằng thoả đáng về các cơ

 14. hội tiếp cận thị trường thông qua việc khẩu để tính thuế hoặc của hàng hoá
  cùng cắt giảm thoả đáng thuế và các tương tự, chứ không dựa vào giá trị
  hàng rào phi quan thuế đối với của hàng hoá theo nước xuất xứ, hoặc
  thương mại hàng hoá do đàm phán đa giá trị được xác định một cách võ
  phương mang lại. đoán hay không có cơ sở, với giá trị
  giao dịch là giá thực tế đã thanh toán
  2. Các Bên sẽ, trừ khi được quy định
  hoặc phải thanh toán cho hàng hoá
  cụ thể trong Phụ lục B và C của Hiệp
  khi được bán để xuất khẩu sang nước
  định này, loại bỏ tất cả các hạn chế,
  nhập khẩu phù hợp với những tiêu
  hạn ngạch, yêu cầu cấp phép và kiểm
  chuẩn được thiết lập trong Hiệp định
  soát xuất khẩu và nhập khẩu đối với
  về việc Thi hành Điều VII của GATT
  mọi loại hàng hoá và dịch vụ, ngoại
  1994; và
  trừ những hạn chế, hạn ngạch, yêu
  cầu cấp phép và kiểm soát được 5. Trong vòng hai (02) năm kể từ khi
  Hiệp định này có hiệu lực, các Bên
  GATT 1994 cho phép.
  bảo đảm rằng, các khoản phí và phụ
  3. Trong vòng hai (02) năm kể từ khi
  phí qui định tại khoản 3 của Điều này
  Hiệp định này có hiệu lực, các Bên
  và hệ thống định giá hải quan qui
  hạn chế tất cả các loại phí và phụ phí
  định tại khoản 4 của Điều này được
  dưới bất kỳ hình thức nào (trừ thuế
  quy định hay thực hiện một cách
  xuất nhập khẩu và các loại thuế khác
  thống nhất và nhất quán trên toàn bộ
  theo Điều 2 của Chương này) áp dụng
  lãnh thổ hải quan của mỗi Bên.
  đối với hay có liên quan đến xuất
  nhập khẩu, ở mức tương xứng với chi 6. Ngoài các nghĩa vụ qui định tại
  phí của dịch vụ đã cung ứng và đảm Điều I, Việt nam dành sự đối xử về
  bảo rằng những loại phí và phụ phí đó thuế cho các sản phẩm có xuất xứ từ
  không phải là một sự bảo hộ gián tiếp lãnh thổ hải quan của Hoa kỳ phù hợp
  đối với sản xuất trong nước hoặc là với các quy định của Phụ lục E.
  thuế đánh vào hàng nhập khẩu hay
  7. Không Bên nào yêu cầu các công
  xuất khẩu vì mục đích thu ngân sách;
  dân hoặc công ty của nước mình tham
  4. Trong vòng hai (02) năm kể từ khi gia vào phương thức giao dịch hàng
  Hiệp định này có hiệu lực, các Bên áp đổi hàng hay thương mại đối lưu với
  dụng hệ thống định giá hải quan dựa công dân hoặc công ty của Bên kia.
  trên giá trị giao dịch của hàng nhập Tuy nhiên, nếu các công dân hoặc
 15. công ty quyết định tiến hành giao Điều 5: Văn phòng Thương mại Chính
  dịch theo phương thức hàng đổi hàng phủ
  hay thương mại đối lưu, thì các Bên
  1. Tuỳ thuộc vào luật pháp và quy
  có thể cung cấp cho họ thông tin để
  chế của mình về cơ quan đại diện
  tạo thuận lợi cho giao dịch và tư vấn
  nước ngoài, mỗi Bên cho phép văn
  cho họ như khi các Bên cung cấp đối
  phòng thương mại chính phủ của Bên
  với hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu
  kia được thuê công dân của nước chủ
  khác.
  nhà và, phù hợp với luật và thủ tục
  8. Hoa Kỳ sẽ xem xét khả năng dành nhập cư, được phép thuê công dân
  cho Việt Nam Chế độ Ưưu đãi Thuế của nước thứ ba.
  quan Phổ cập.
  2. Mỗi Bên bảo đảm không ngăn cản
  các công dân của nước chủ nhà tiếp
  Điều 4: Mở rộng và thúc đẩy thương
  cận văn phòng thương mại chính phủ
  mại
  của Bên kia.
  Mỗi Bên khuyến khích và tạo thuận
  lợi cho việc tổ chức các hoạt động 3. Mỗi Bên cho phép công dân và
  xúc tiến thương mại, như hội chợ, công ty của mình tham dự vào các
  triển lãm, trao đổi các phái đoàn và hoạt động vì mục đích thương mại
  hội thảo thương mại tại lãnh thổ nước của văn phòng thương mại chính phủ
  mình và lãnh thổ của Bên kia. Tương của Bên kia.
  tự, mỗi Bên khuyến khích và tạo
  4. Mỗi Bên cho phép nhân viên của
  thuận lợi cho các công dân và công ty
  văn phòng thương mại chính phủ của
  của nước mình tham gia vào các hoạt
  Bên kia được tiếp cận các quan chức
  động đó. Tuỳ thuộc vào luật pháp
  liên quan của nước chủ nhà kể cả các
  hiện hành tại lãnh thổ của mình, các
  đại diện của công dân và công ty của
  Bên đồng ý cho phép hàng hoá sử
  Bên chủ nhà.
  dụng trong các hoạt động xúc tiến đó
  được nhập khẩu và tái xuất khẩu mà
  Điều 6:Hành động Khẩn cấp đối với
  không phải nộp thuế xuất nhập khẩu,
  Nhập khẩu
  với điều kiện hàng hoá đó không
  1. Các Bên đồng ý tham vấn nhanh
  được bán hoặc chuyển nhượng dưới
  chóng theo yêu cầu của một Bên khi
  hình thức khác.
  việc nhập khẩu hiện tại hay trong
 16. tương lai hàng hoá có xuất xứ từ lãnh Bên đó cho là cần thiết, để ngăn chặn
  thổ Bên kia gây ra hoặc đe dọa gây ra hay khắc phục tình trạng thị trường
  hay góp phần đáng kể làm rối loạn thị thực tế bị rối loạn hay đe dọa bị rối
  trường. Sự rối loạn thị trường xảy ra loạn, và (b) tiến hành các biện pháp
  trong một ngành sản xuất trong nước thích hợp để bảo đảm rằng, việc nhập
  khi việc nhập khẩu một sản phẩm khẩu từ lãnh thổ của Bên kia tuân thủ
  tương tự hay cạnh tranh trực tiếp với các hạn chế định lượng hay các hạn
  một sản phẩm do ngành sản xuất chế khác được áp dụng liên quan đến
  trong nước đó sản xuất ra, tăng lên sự rối loạn của thị trường. Trong
  một cách nhanh chóng, hoặc là tuyệt trường hợp này, Bên kia được tự ý
  đối hay tương đối, và là một nguyên đình chỉ việc thi hành các nghĩa vụ
  nhân đáng kể gây ra, hay đe dọa gây của mình theo Hiệp định này với giá
  ra thiệt hại về vật chất đối với ngành trị thương mại cơ bản tương đương.
  sản xuất trong nước đó. Việc tham
  3. Nếu theo đánh giá của Bên nhập
  vấn được quy định tại khoản này
  khẩu, hành động khẩn cấp là cần thiết
  nhằm mục đích: (a) trình bày và xem
  để ngăn chặn hay khắc phục sự rối
  xét các yếu tố liên quan tới việc nhập
  loạn thị trường như vậy thì Bên nhập
  khẩu đó mà việc nhập khẩu đó có thể
  khẩu có thể tiến hành hành động đó
  gây ra hoặc đe dọa gây ra, hay góp
  vào bất kỳ thời điểm nào mà không
  phần đáng kể làm rối loạn thị trường,
  phải thông báo trước hoặc tham vấn,
  và (b) tìm ra biện pháp ngăn ngừa hay
  với điều kiện là việc tham vấn sẽ
  khắc phục sự rối loạn thị trường đó.
  được thực hiện ngay sau khi tiến hành
  Việc tham vấn như vậy sẽ được kết
  hành động đó.
  thúc trong vòng sáu mươi ngày kể từ
  ngày đưa ra yêu cầu tham vấn, trừ khi 4. Các Bên thừa nhận rằng, việc chi
  các Bên có thoả thuận khác. tiết hoá các quy định tự vệ nhằm
  chống rối loạn thị trường tại Điều này
  2. Trừ khi các bên thoả thuận được
  không làm tổn hại đến quyền của mỗi
  một giải pháp khác trong thời gian
  Bên áp dụng pháp luật và các quy
  tham vấn, Bên nhập khẩu có thể: (a)
  định của mình đối với thương mại
  áp đặt các hạn chế định lượng nhập
  hàng dệt và sản phẩm dệt, và luật và
  khẩu, các biện pháp thuế quan hay bất
  quy định của mình đối với thương
  kỳ các hạn chế nào khác hoặc biện
  mại không lành mạnh kể cả các đạo
  pháp nào khác mà Bên đó cho là phù
  hợp, và trong khoảng thời gian mà
 17. luật chống phá giá và luật thuế đối các hợp đồng giữa các công dân và
  công ty đó hoặc bằng văn bản thoả
  kháng.
  thuận riêng rẽ giữa họ.
  Điều 7: Tranh chấp Thương mại
  3. Các bên trong các giao dịch này có
  Theo Chương I của Hiệp định này:
  thể quy định việc giải quyết tranh
  chấp bằng trọng tài theo bất kỳ quy
  1. Công dân và công ty của mỗi Bên
  tắc trọng tài nào đã được quốc tế
  được dành sự đối xử quốc gia trong
  công nhận, kể cả các Quy tắc của
  việc tiếp cận tất cả các toà án và cơ
  UNCITRAL ngày 15 tháng 12 năm
  quan hành chính có thẩm quyền tại
  1976 và mọi sửa đổi của các qui tắc
  lãnh thổ của Bên kia, với tư cách là
  này, trong trường hợp này các bên
  nguyên đơn, bị đơn hoặc những
  cần xác định một Cơ quan Chỉ định
  người liên quan khác. Họ không được
  theo những quy tắc nói trên tại một
  quyền đòi hoặc được hưởng quyền
  nước không phải là Cộng hoà Xã hội
  miễn bị kiện hoặc miễn thực hiện
  Chủ nghĩa Việt Nam hoặc Hợp
  quyết định của toà án, thủ tục công
  Chúng Quốc Hoa Kỳ.
  nhận và thi hành các quyết định trọng
  tài, hoặc nghĩa vụ pháp lý khác trên
  4. Các bên tranh chấp, trừ trường hợp
  lãnh thổ của Bên kia liên quan tới các
  có thoả thuận khác, cần cụ thể hoá địa
  giao dịch thương mại. Họ cũng không
  điểm trọng tài tại một nước không
  được đòi hoặc hưởng quyền miễn
  phải là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa
  thuế đối với các giao dịch thương mại
  Việt Nam hoặc Hợp Chúng Quốc
  trừ khi được quy định trong các hiệp
  Hoa Kỳ và nước đó là thành viên
  định song phương khác.
  tham gia Công ước New York ngày
  10 tháng 6 năm 1958 về Công nhận
  2. Các Bên khuyến khích việc sử
  và Thi hành các phán quyết trọng tài
  dụng trọng tài để giải quyết các tranh
  nước ngoài.
  chấp phát sinh từ các giao dịch
  thương mại được ký kết giữa các
  5. Không có quy định nào trong Điều
  công dân và công ty của Cộng hoà Xã
  này được hiểu là ngăn cản, và các
  hội Chủ nghĩa Việt Nam và các công
  Bên không ngăn cấm các bên tranh
  dân và công ty của Hợp Chúng Quốc
  chấp thoả thuận về bất cứ hình thức
  Hoa Kỳ. Việc giải quyết tranh chấp
  trọng tài nào khác, hoặc về luật được
  bằng trọng tài như vậy có thể được
  áp dụng trong giải quyết trọng tài,
  quy định bằng các thoả thuận trong
 18. hoặc những hình thức giải quyết tranh mua và bán nói trên hoàn toàn chỉ căn
  chấp khác mà các Bên cùng mong cứ vào các tính toán thương mại, bao
  muốn và cho là phù hợp nhất cho các gồm giá cả, chất lượng, khả năng
  nhu cầu cụ thể của mình. cung ứng, khả năng tiếp thị, vận tải
  và các điều kiện mua hoặc bán khác,
  6. Mỗi Bên bảo đảm tại lãnh thổ của
  và dành cho các doanh nghiệp của
  mình có một cơ chế hiệu quả để công
  Bên kia cơ hội thoả đáng, phù hợp
  nhận và thi hành các phán quyết trọng
  với tập quán kinh doanh thông
  tài.
  thường, để cạnh tranh trong việc tham
  gia vào các vụ mua hoặc bán đó.
  Điều 8: Thương mại Nhà nước

  3. Những quy định trong khoản 1 của
  1. Các Bên có thể thành lập hoặc duy
  Điều này không áp dụng đối với việc
  trì doanh nghiệp nhà nước, hay dành
  nhập khẩu các sản phẩm cho tiêu
  cho một doanh nghiệp nhà nước bất
  dùng trước mắt hoặc lâu dài của
  kỳ, trên thực tế hay trên danh nghĩa,
  Chính phủ và không được bán lại
  sự độc quyền hay đặc quyền nhập
  hoặc sử dụng để sản xuất ra hàng hoá
  khẩu và xuất khẩu các sản phẩm liệt
  để bán. Đối với việc nhập khẩu này,
  kê tại Phụ lục C, tuy nhiên với điều
  mỗi Bên dành sự đối xử công bằng và
  kiện là doanh nghiệp bất kỳ đó, trong
  bình đẳng cho thương mại của Bên
  hoạt động mua và bán của mình liên
  kia.
  quan đến hàng xuất khẩu hay hàng
  nhập khẩu, cũng phải hoạt động phù
  Điều 9: Định nghĩa
  hợp với những nguyên tắc chung là
  không phân biệt đối xử, như được Các thuật ngữ dùng trong Chương
  quy định trong Hiệp định này đối với này được hiểu như sau:
  các biện pháp của chính phủ có ảnh
  1. “công ty” có nghĩa là bất kỳ một
  hưởng đến hàng nhập khẩu và xuất
  thực thể nào được thành lập hay tổ
  khẩu của các công ty thương mại tư
  chức theo luật áp dụng, bất kỳ vì mục
  nhân.
  đích lợi nhuận hay phi lợi nhuận, và
  2. Các quy định tại khoản 1 của Điều do chính phủ hay tư nhân sở hữu hoặc
  này sẽ được hiểu là yêu cầu các kiểm soát, và bao gồm công ty, công
  doanh nghiệp như vậy, có cân nhắc ty tín thác, công ty hợp danh, doanh
  thích đáng tới các quy định khác của nghiệp một chủ, chi nhánh, liên
  Hiệp định này, thực hiện những việc doanh, hiệp hội hay các tổ chức khác.

 19. 2. “doanh nghiệp” là một công ty.
  1988 120,0 6,0
  3. “công dân” là một thể nhân và là
  công dân của một Bên theo luật áp
  1989 125,6 4,7
  dụng của Bên đó.

  4. “tranh chấp thương mại” là tranh
  1990 132,0 5,1
  chấp phát sinh giữa các bên trong một
  giao dịch thương mại.
  1991 139,6 5,8
  5. “quyền kinh doanh” là quyền tham
  gia vào các hoạt động nhập khẩu hay
  1992 151,8 8,7
  xuất khẩu.

  1993 164,1 8,1
  IV. THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ
  VIỆT NAM HIỆN NAY
  1994 178,5 8,8
  Sau đây là số liệu về tổng sản phẩm
  quốc nội của Việt Nam theo giá so sánh
  1995 195,6 9,5
  năm 1994 do Tỏng cục Thống kê công
  bố:

  1996 213,8 9,3

  Tổng sản
  Tốc độ
  phẩm 1997 231,3 8,2
  tăng so với
  Năm quốc nội
  năm trước
  (nghìn tỷ
  (%)
  1998 244,7 5,8
  đồng)

  1999 256,2 4,8
  1986 109,2 2,8

  2000 273,6 6,8
  1987 113,1 3,6

 20. trường, chính phủ Việt Nam tiếp tục quản
  2001 292,5 6,9 lý chặt chẽ các lĩnh vực chính của nền kinh
  tế, như hệ thống ngân hàng, các doanh
  nghiệp nhà nước, và các lĩnh vực đầu tư
  2002 313,2 7,1
  nước ngoài.

  Việc ký kết Thoả thuận thương mại
  2003 336,2 7,3
  song phương (BTA) ngày 13 tháng 7, 2000
  giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một mốc
  2004 362,4 7,8 quan trọng đối với kinh tế Việt Nam. BTA
  khiến hàng hoá Việt Nam được hưởng quy
  chế Quan hệ thương mại bình thường
  2005 393,0 8,4
  (NTR) trên thị trường Hoa Kỳ. Khả năng
  tiếp cận thị trường Hoa Kỳ sẽ cho phép
  Dù có mức tăng trưởng ấn tượng tới
  Việt Nam nhanh chóng tiếp tục quá trình
  23% trong năm 1999 ở lĩnh vực xuất khẩu
  chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế
  đạt tới 11.5 tỷ dollar, sự suy giảm rõ rệt
  dựa trên sản xuất với định hướng xuất
  trong cam kết đầu tư nước ngoài báo trước
  khẩu. Nó cũng khiến đầu tư nước ngoài
  một sự giảm sút tăng trưởng kinh tế so với
  vào Việt Nam, không chỉ từ Hoa Kỳ mà
  giai đoạn đầu thập kỷ 1990. Việc chính
  còn từ Châu Âu, Châu Á, và các vùng khác
  phủ kiểm soát nền kinh tế cộng với một
  tăng thêm.
  đồng tiền tệ không chuyển đổi được đã bảo
  Nông nghiệp và Công nghiệp
  vệ Việt Nam khỏi những tác động nghiêm
  trọng từ cuộc Khủng hoảng tài chính Đông
  Sau nhiều biện pháp cải cách ruộng
  Á. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng cộng với
  đất, hiện Việt Nam là nhà sản xuất đào lộn
  việc để mất đà tăng trưởng trong giai đoạn
  hột lớn nhất thế giới với một phần ba thị
  cải cách kinh tế đầu tiên cũng giúp nước
  trường toàn cầu và nhà xuất khẩu gạo lớn
  này nhận thấy những vấn đề kém hiệu quả
  thứ hai thế giới. Bên cạnh gạo, các mặt
  nghiêm trọng bên trong cơ cấu kinh tế.
  hàng xuất khẩu chính khác là hồ tiêu,cà
  phê, chè, cao su, và các sản phẩm thuỷ sản.
  Vị thế kinh tế Việt Nam sau cuộc
  Tuy nhiên, phần trăm nông nghiệp trong
  khủng hoảng Đông Á cũng đáng lo ngại,
  toàn cảnh kinh tế đã có sự suy giảm, từ
  nhấn mạnh sự ổn định kinh tế vi mô hơn là
  mức 42% GDP năm 1989 xuống còn 26%
  sự tăng trưởng. Trong khi đất nước đang
  tiến về một nền kinh tế theo định hướng thị

Download tài liệu Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế – HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ (BẢN 2) File Docx, PDF về máy