Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 – TS. Nguyễn Hải Quang – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 – TS. Nguyễn Hải Quang

Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 – TS. Nguyễn Hải Quang
Nội dung Text: Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 – TS. Nguyễn Hải Quang


Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu tổng quát về hoạt động vận tải hàng không, các yếu tố cấu thành của hoạt động vận tải hàng không; Nghiên cứu về thị trường vận tải hàng không, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vận tải hàng không; Nghiên cứu cung cầu và cơ chế cân bằng cung cầu trên thị trường vận tải hàng không;…

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 – TS. Nguyễn Hải Quang – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 – TS. Nguyễn Hải Quang File Word, PDF về máy

Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 – TS. Nguyễn Hải Quang

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 – TS. Nguyễn Hải Quang

 1. HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
  KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
  • ^ _____________

  TS. N gu yễn H ải Q uang (Chủ biên)
  TS. Chu H oàng Hà – TS. Trương Q uang D ũng

  Giáo trình

  KINH TẾ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

 2. HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
  KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

  TS. Nguyền Hải Quang (Chủ biên)
  TS. Chu Hoàng Hà – TS. Trương Quang Dũng

  GIÁO TRÌNH

  KINH TÉ
  VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

  NHÀ XUÁT BAN THÉ GIỚI – N ă m 2012

 3. Giảo trình
  KINH TÉ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

  TS. Nguyễn Hải Quang (Chú biên)
  TS. Chu Hoàng Hà
  TS. Trưcmg Quang Dũng

  NHÀ XUẮT BẢN THÉ GIỚI

 4. * ‘ _
  Bản quyên thuộc vê tác giả năm 2012

  Bản quyền tác phẩm được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao
  chụp, phân phối dưới dạng in ấn, hoặc chế bản điện từ, đặc biệt là
  việc phát tán trên mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn
  bản của Nhà xuất bản là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến
  quyền lợi của Nhà xuất bản và tác giả. Không úng hộ, khuyến khích
  nhưng hành vi vi phạm bản quyền. Chỉ mua bán bản in họp pháp.

 5. HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG V ỆT NAM
  KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
  Cơ sở 1: 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận,
  TP. Hồ Chí Minh
  Cơ sở 2: 18A Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 6. Lời mở đầu

  Vận tải hàng không là một trong các phương thức vận
  tải trong nền kinh tế quốc dân, góp phần thỏa mãn nhu cầu đi
  lại của con người và thực hiện chức năng phân phối các
  nguồn lực, sản phẩm như hệ tuần hoàn trong nền kinh tế
  quốc dân. Vận tải hàng không còn là cầu mối quan trọng
  trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Đe hoạt động vận
  tải hàng không được an toàn, hiệu quả và liên tục người ta
  phải biết kết họp các yếu tố và nguồn lực, đồng thời phải có
  nhũng kiến thức kinh tế để sử dụng có hiệu quả các yếu tố và
  nguồn lực đó. Vì vậy nhùng kiến thức về kinh tế trong hoạt
  động vận tải hàng không là rất cần thiết.

  Mục tiêu của cuốn sách này là cung cấp nhũng kiến
  thức và phương pháp căn bản để phân tích hoạt động kinh tế
  trong vận tải hàng không, làm kiến thức phục vụ công tác
  quản lý hoạt động vận tải hàng không và học tập các môn
  chuyên ngành về quản trị kinh doanh hàng không. Đe thực
  hiện được mục tiêu trên, giáo trình được kết cầu gồm 7
  chương.

  10

 7. Chương 1: Giới thiệu khái quát vê hoạt động vận tải
  hàng không, các yếu tố cấu thành của hoạt động vận tải hàng
  không.

  Chương 2: Nghiên cứu về thị trường vận tải hàng
  không, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vận tải hàng
  không.

  Chương 3: Nghiên cứu về cung, cầu và cơ chế cân bằng
  cung – cầu trên thị trường vận tải hàng không.

  Chương 4: Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá kết quả
  vận chuyển hàng không và xây dựng kế hoạch vận chuyển
  hàng không

  Chương 5: Nghiên cứu về chi phí, giá thành, các yếu tố
  cấu thành nên chi phí và phân tích các chỉ tiêu đánh giá chi
  phí, giá thành vận tải hàng không.

  Chương 6: Nghiên cứu về giá, doanh thu vận tải hàng
  không, các yếu tố cấu thành nên doanh thu và các chỉ tiêu
  đánh giá doanh thu vận tải hàng không.

  Chương 7: Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tài chính và
  hiệu quả kinh tế-xã hội của hoạt động vận tải hàng không.

  11

 8. Đê hoàn thành giáo trình này nhóm tác giả đă nghiên
  cứu và hệ thống từ các tài liệu liên quan, đồng thời nghiên
  cứu tình huống, quan sát để khái quát hóa thành lý luận.
  Nhóm tác giả xin chân thành cảm on Học viện hàng không
  Việt nam (HKVN), Cục HKVN, Tổng công ty HKVN đã
  giúp đỡ, hồ trợ và cung cấp tài liệu để hoàn thành giáo trình
  này.

  Hiện nay những kiến thức về ngành hàng không nói
  chung và hoạt động kinh tế vận tải hàng không nói riêng là
  rất rộng, phức tạp và thay đối nhanh. Vì vậy giáo trình
  không thế tránh khỏi những hạn chế nhất định. Nhóm tác giả
  rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến của các độc
  giả để giáo trình ngày càng hoàn thiện.

  TẬP THẾ TÁC GIẢ

  12

 9. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIÉT TẮT

  AOC Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay (Aircraft
  Operator Certificate)
  AS Ghế cung ứng (Available of Seat)
  ASK Ghế-km cung ứng (Available of Seat-Kilometer)
  AT Tấn cung ứng (Available of Ton)
  ATK Tấn-km cung ứng (Available of Tone-Kilometer)
  BH Giờ của chuyến bay (Block Hour)
  c Ghế hạng thương gia (Business Class)
  CM Số dư đảm phí (Contribution Margin)
  DS Cầu về ghế (Demand of Seat)
  DSK Cầu về ghế-km (Demand of Seat-Kilometer)
  DT Cầu về tải tính bằng tấn (Demand of Ton)
  DTK Cầu về tấn-km (Demand of Ton-Kilometer)
  DVA Giá trị gia tăng trong nước (Dometstic Value Added)
  E Hệ số co dãn (Elasticity)
  FC Chi phí cố định (Fixed Cost)
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product)
  GNP Tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Product)
  HKDD Hàng không dân dụng

  13

 10. HKVN Hàng không Việt Nam
  I Lãi tiền vay (Interest)
  IATA Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế (The
  International Air Transport Association)
  ICAO Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (International
  Civil Aviation Organization)
  K Quãng đuờng vận chuyển tính bằng Km
  LF Hệ số sử dụng ghế/tải (Load Factor)
  MS Thị phần (Market Share)
  MTOW Trọng tải cất cánh tối đa (Maximum Take Off Weight)
  NVA Giá trị gia tăng quốc dân (National Value Added)
  p Giá (Price)
  Pax Hàng khách (Passenger)
  PPK Hành khách-km luân chuyển (Performed of
  Passenger-Kilometer)
  PTK Tấn-km luân chuyển (Performed of Ton-Kilometer)

  Q Sản lượng (Quantity)
  R Doanh thu (Renenue)
  ROA Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (Return o f Asset)
  ROE Tỷ suất lợi nhuận trên ốn chủ sở hữu (Return of Equity)
  ROR Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (Return of Revenue)
  ss Giá trị thặng dư xã hội (Social Surplus)

  14

 11. TA Phần chuyển ra nước ngoài (Transfer Abroad)
  TC Tổng chi phí (Total Cost)
  VAS Trị giá ghế cung ứng (Value Available of Seat)
  VAT Trị giá tải (tấn) cung ứng (Value Available of Ton)
  VC Chi phí biến đổi (Variable Cost)
  VDS Trị giá cầu về ghế (Value Demand of Seat)
  VDT Trị giá cầu về tải (tấn) ( Value Demand of Ton)
  w Thu nhập của người lao động (Wage)
  Y Ghế hạng phổ thông (Economic Class)
  z Giá thành

  15

 12. DANH MỤC CÁC BẢNG

  Báng 1.1: Các loại dịch vụ 19
  Bảng 1.2: Sự khác biệt giữa hàng hóa và dịch vụ 20
  Bảng 3.1: Dữ liệu về cầu thị trường theo thời gian 83
  Bảng 3.2: So sánh các chỉ tiêu về cung, cầu 102
  Bảng 4.1: Bảng mẫu kế hoạch vận chuyển hàng không 136
  Bảng 4.2: Tổng hợp kế hoạch vận chuyển hàng không 138
  Bảng 5.1: Các biến liên quan đến chi phí 151
  Bảng 5.2: Phân loại chi phí vận tải hàng không 155
  Bảng 5.3: Các mức chi phí 159
  Bảng 5.4: Chi phí cho mồi chuyến bay 160
  Bảng 5.5: Chi phí cho mỗi đường bay 161
  Bảng 6.1: Tỷ lệ mở bán và giá của ví dụ 177
  Bảng 6.2: Các khoản doanh thu vận tải hàng không 178
  Bảng 6.3: Kết quả vận chuyển và giá bình quân 182
  Bảng 6.4: Doanh thu vận chuyển hàng không 183
  Bảng 6.5: Dừ liệu về cung ứng và vận chuyến 187
  Bảng 6.6: Bảng tính thu trên đơn vị 188
  Bảng 7.1: Lợi nhuận trên các đường bay 194
  Bảng 7.2: Lợi nhuận theo đơn vị trên các đường bay 197
  Bảng 7.3: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 199
  Bảng 7.4: Lượng khách và số chuyến bay hòa vốn 207
  Bảng 7.5: Hệ số ghế hòa vốn 209

  16

 13. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐÒ THỊ

  Hình 1.1: Yếu tố chính cấu thành vận tải hàng không 34
  Hình 1-.2: Quá trình phân tích kinh tế vận tải hàng không 41
  Hình 2.1: Đường bay điểm tới điểm 55
  Hình 2.2: Đường bay điểm nối điểm 56
  Hình 2.3: Đường bay trục nan 57
  Hình 2.4: Đường bay hành trình 57
  Hình 3.1: Đường cầu vận tải hàng không 67
  Hình 3.2: Đường cầu vận tải hàng không theo giá 68
  Hình 3.3: c ầ u thị trường hàng không theo tầm bay 70
  Hình 3.4: c ầ u thị trường hành khách theo đối tượng 71
  Hình 3.5: c ầ u thị trường hàng hóa theo đối tượng 72
  Hình 3.6: Đường cưng vận tải hàng không theo giá 91
  Hình 3.7: Mua và sử dụng dịch vụ vận tảihàng không 107
  Hình 7.1: Điểm hòa vốn 201

  17

 14. Chương 1
  Hoạt động vận tải hàng không

  1. Khái quát về ngành vận tải

  ỉ. ỉ. Khái niệm và vai trò của ngành vận tải
  Vận tải là một hoạt động kinh tế có mục đích của con
  người nhằm thay đổi vị trí của hàng hóa và bản thân con
  người từ nơi này đến nơi khác thông qua các phương tiện
  vận tải. Vận tải là một ngành dịch vụ trong nền kinh tế quốc
  dân, mang tính hữu hình liên quan đến cả con người và vật
  chất (xem Bảng 1.1). Hoạt động vận tải bao gồm vận tải
  hành khách và vận tải hàng hóa. Theo nhiệm vụ, người ta
  chia hoạt động vận tải thành vận tải công cộng phục vụ
  chung cho lĩnh vực lưu thông và dân cư, vận tải chuyên dùng
  trong nội bộ ngành sản xuất và vận tải dùng riêng cho cá
  nhân.

  Hoạt động vận tải có vai trò quan trọng trong việc phát
  triển kinh tế quốc dân. Nó phân bổ các nguồn lực, các sản
  phẩm và thực hiện chức năng như hệ tuần hoàn trong nền

  18

 15. kinh tê quôc dân, đảm bảo môi liên hệ giữa các ngành, các
  lĩnh vực của hệ thống kinh tế – xã hội.

  Bảngo 1.1: Các loại
  • dịch
  • vụ•

  /
  Đôi tượng
  Con người Vật chất
  Dịch vụ liên quan đến Dịch vụ liên quan đến hàng
  thể chất con người hóa và các vât
  • chất
  – Chăm sóc sức khoé – Vận chuyển hàng hóa
  Hữu hình

  – Vận chuyển hành khách – Bào trì và sửa chữa thiết bị
  – Chăm sóc sắc đẹp – Bảo trì cao ổc
  – Tập thể dục thẩm mỹ – Chăm sóc cây cảnh, vật
  Hành động

  – Nhà hàng, cắt tó c … nuôi giặt ủi…
  Dịch vụ liên quan đến trí Dịch vụ liên quan đến tài
  tuệ con người sản vô hình
  – Giáo dục – Ngân hàng
  V ô hình

  – Truyền hình – Tư vấn pháp luật
  – Thông tin – Ke toán
  – Nhà hát – Bào vệ an ninh
  – Nhà bảo tàng… – Bào hiểm…

  1.2. Đặc điếm của ngành vận tải
  Vận tải là một ngành dịch vụ nên nó có những đặc
  trưng chung của ngành dịch vụ như: Tính vô hình, tính
  không đồng nhất, quá trình sản xuất đồng thời là quá trình
  tiêu thụ, dễ hỏng… (xem Bảng 1.2)

  19

 16. Bảngo 1.2: Sự• khác biệt

  giữa hàng
  n o
  hóa và dịch

  vụ•

  Đặc điêm Đặc điếm
  Hàm ý đối với dịch vụ
  hàng hóa dịch vụ
  – Không lưu kho được
  Hữu hình Vô hình – Không được cấp bản quyền
  – Không được trung bày sẵn
  – Chất lượng dịch vụ và sự thóa màn cua
  khách hàng tuỳ thuộc vào nhân viên và
  Được tiêu Không nhiều yếu tố không kiếm soát được
  chuân hóa đồng nhất – Không có gì đảm bảo dịch vụ cung úng
  đến khách hàng khớp với nhùng gì đã lên
  kế hoạch và quảng bá
  – Khách hàng tham gia vào và ảnh hưởng
  Quá trình
  Đồng thời đến tiến trình giao tiếp
  sản xuất
  vừa sản – Nhân viên phục vụ ảnh hướng đến kết quả
  tách rời
  xuất vừa của dịch vụ
  quá trình
  tiêu thụ – Sản xuất đại trà rất khó
  tiêu thụ
  – Làm đúng ngay từ đầu
  – Khó đồng nhất hóa về cung và cẩu đối với
  Không dề
  Dề hỏng dịch vụ
  hỏng
  – Dịch vụ không thê hoàn trả lại hoặc tái bán

  Trong ngành vận tải, giá trị sử đụng của dịch vụ vận tải
  là sự thay đổi về mặt không gian của đối tượng được vận
  chuyến. Người ta cần đến dịch vụ vận tải khi và chỉ khi cần
  vận chuyên bản thân hoặc hàng hoá nào đó từ một địa điếm
  này đến một địa điểm khác. Vì vậy sản phẩm vận tải không

  20

 17. có san phẩm tồn kho mà nó là việc thực hiện đồng thời giữa
  sản xuất tiêu thụ. Điều đó cũng có nghTa là những sản phấm
  vận tải được tạo ra nhung không được tiêu thụ ngay trong
  quá trình tạo ra nó thì sản phẩm này cũng mất đi mà không
  giúp ích gì cho bất kỳ ai. Đó là ghế, tải cung úng nhung
  không được sử dụng thì sẽ bị mất đi mà không thể lưu kho
  được.

  1.3. Các phương thức vận tải

  1.3.1. Vận tải đường bộ
  Vận tải đường bộ là loại hình vận tải hành khách và
  hàng hóa bàng phương tiện có bánh trên đường bộ. Vận tải
  đường bộ có ưu điểm là tính cơ động và linh hoạt rất cao, tốc
  độ giao hàng nhanh, vốn đầu tư xây dụng thường thấp. Tuy
  nhiên nhược diêm của vận tải đường bộ là giá thành cao,
  trọng tải nhỏ nên phù hợp với quãng đường vận tải ngắn.
  Vận tái đường bộ là phương thức vận tải ra đời rất sớm. Nó
  giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội, trong
  dây chuyền cung ủng dịch vụ giao nhận kho vận hàng hóa và
  hồ trợ cho các phương tiện vận tải khác như: đường sắt,
  đương thuỷ, đường hàng không… Tính chung toàn thế giới,

  21

 18. khối lượng luân chuyên hàng ho á bằng đường bộ đã bàng Vi
  khối lượng luân chuyển bằng đường sắt. Ở nhiều nước phát
  triển, khối lượng luân chuyển hàng hoá bằng đường bộ đã
  vượt khối lượng luân chuyển hàng ho á bằng đường sắt.

  Nước với địa hình dài và hẹp, địa hình phức tạp nên
  đường bộ là một phương thức vận tải quan trọng. Hiện nay
  chúng ta có khoảng gồm hơn 77.300 km đường bộ nối liền
  giữa các vùng, các địa phương với nhau. Trong những năm
  tới, Nhà nước tiếp tục có kế hoạch đầu tư phát triển mạng
  giao thông trên bộ đáp ứng sự phát triển của kinh tế đất
  nước, kể cả các trục bộ liên Á.

  ] .3.2. Vận tải đường thúy
  Vận tải đường thủy là loại hình vận tải hành khách và
  hàng hóa bằng phương tiện dưới nước. Vận tải đường thủy
  bao gồm vận tải đường sông và vận tải đường biến. Vận tải
  đường thủy ra đời khá sớm và cũng có vai trò rất lớn trong
  trong đời sống kinh tế – xã hội và phát triển của các quốc gia.
  Hiện nay, ngành vận tải đường thủy đám nhiệm tới 3/5 khối
  lượng luân chuyển hàng hoá của tất cả các phương thức vận
  tải trên thế giới. Các tưyến đường vận tải thủy hầu hết là
  những tuyến đường giao thông tự nhiên nên chi phí đầu tư

  22

 19. thấp và khả năng lưu thông cao. Do vậy ưu điếm nổi bật của
  vận tải đường thủy là năng lực chuyên chở rất lớn và giá
  thành rất thấp, đặc biệt là vận tải đường biển. Tuy nhiên hạn
  chế của vận tải đường thúy là tốc độ chậm và các tuyến
  đường phụ thuộc vào hệ thống cảng.

  Nước ta có khoảng 41.000 km sông kênh nối giừa các
  địa phương và 3.200 km bờ biển theo dọc chiều dài đất nước
  với 92 cảng đang hoạt động. Vì vậy, vận tải đường thủy
  cũng giữ một vai trò rất quan trọng trong ngành vận tải ớ
  Việt nam. Trong những năm tới Nhà nước cũng có kế hoạch
  nâng cấp hệ thống cảng thủy nâng cao năng lực tiếp nhận các
  loại tàu chở hàng và chở khách.

  1.3.3. Vận tải đường sắt
  Vận tải đường sắt là loại hình vận tải hành khách và
  hàng hóa bàng phương tiện vận tải có bánh được thiết kế đế
  chạy trên loại đường riêng là đường ray. Trong cùng khoảng
  thời gian, hai làn đường sắt đặt có thể vận chuyền nhiều
  hàng hóa và hành khách hơn so với một con đường bốn làn
  xe. Vận tải đường sắt có ưu điếm là sức chở lớn, tốc độ
  tương đối cao, ít phụ thuộc vào điều kiện khí hậu thời tiết,
  giá thành tương đổi thấp. Tuy nhiên vận tải đường sắt có

  23

 20. nhược điêm là chỉ hoạt động được trên các tuyên đường cô
  định (có sằn đường ray). Do vậy chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng
  cho đường sắt rất cao để lắp đặt đường ray và xây dựng hệ
  thống nhà ga, kế cả có đội ngũ công nhân viên lớn để vận
  hành, đồng thời tính cơ động linh hoạt thấp.

  Ngày nay, tốc độ và sức vận tải của ngành đường sắt đã
  tăng lên nhiều nhờ các đầu máy chạy bàng dầu (điêden) và
  chạy điện. Các toa tàu khách ngày càng tiện nghi và các loại
  toa chuyên dụng ngày càng phát triến đa dạng. Đường ray
  khố rộng và khổ tiêu chuẩn thay thế các đường ray khổ hẹp.
  Nhiều quốc gia ngày nay đã phát triển thành những tuyến
  đường sắt hiện đại với đốc độ siêu tốc tới 250 – 300 km/h
  hay có thế đạt tốc độ 500 km/h đối với tàu chạy trên đệm từ.
  Vì vậy vận chuyến đường sắt đang trớ thành loại hình vận
  chuyển công cộng phố biến ở rất nhiều quốc gia, đặc biệt là
  các quốc gia phát triến và là phương thức vận tải thay thế
  cạnh tranh đáng gờm nhất của vận tải hàng không.

  Việt nam hiện có khoảng 3.150 km đường theo trục
  Bắc – Trung – Nam và mạng đường sắt nội vùng phía Bắc.
  Vận tải dường săt của chúng ta cũng giữ một vai trò quan
  trọng trong đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên

  24

Download tài liệu Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 – TS. Nguyễn Hải Quang File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button