[Download] Giáo trình học tiếng trung quốc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 07:42

Download

Tài liệu tham khảo cho các bạn có tư liệu học tiếng hoa một cách dễ dàng với các bài học giao tiếp cụ thể có kèm tiếng anh bỗ trợ giúp các bạn không bị khó khăn trong quá trình học, Với những từ vựng cơ bản và đơn giản nhất – – –    – – – Giáo trình Học tiếng Trung Quốc Bài 1:BUSINESS GREETINGS AND INTRODUCTION Chào hỏi và giới thiệu 情景会话 1:初次见面 Ngữ cảnh 1:Lần ñầu tiên gặp mặt A: N ǐ hǎo ! 你 好 ! Hello ! Xin chào! B: N ǐ hǎo ! 你 好 ! Hello ! Xin chào A: Nǐ hǎo ma ? 你 好 吗? How are you ? Bạn có khỏe không? B: W ǒ hěn hǎo, xièxie. Nǐ ne ? 我 很 好,谢谢 。你 呢? I’m very well. Thank you, and you ? Tôi rất khỏe.Cám ơn,bạn thì sao? A: W ǒ yě hěn hǎo. Xièxie. 我 也 很 好, 谢谢。 I’m also very well. Thank you. Tôi cũng thế, cám ơn bạn. A: Nǐ máng ma ? 你 忙 吗? Are you busy ? Bạn có bận không? B: W ǒ hěn máng. Nǐ ne ? 我 很 忙。 你 呢? I’m busy, and you ? Tôi rất bận.Còn bạn? A: W ǒ bù máng. 我 不 忙。 I’m not busy. Tôi không bận. A: Jiàndào nǐ zhēn gāoxìng. (tren tao nỉ hẩn cao shing) 见 到 你 真 高兴。 I’m really glad to meet you. Rất vui ñược gặp bạn. B: Ji àndào nǐ wǒ yě hěn gāoxìng. (tren tao nỉ ủa rơ hẩn cao sinh) 见 到 你 我也 很 高 兴。 I’m also very glad to meet you. Tôi cũng rất vui ñược gặp bạn A: Zàijiàn. 再 见。 Good-bye. Tạm biệt. B: Zàijiàn. 再 见。 Good-bye. Tạm biệt. 情景会话 2:相互认识了解 Ngữ cảnh 2: 2 bên cùng tìm hiểu A: Qǐngwèn, nín xìng shénme ? (sing uẩn,nỉn sing sẩn mơ) 请 问,您 姓 什么? May I ask, what’s your surname ? Xin hỏi, anh họ gì? B: W ǒ xìng Wáng. Nín guìxìng ? 我 姓 王。 您 贵姓? My surname is Wang. What’s your honorable surname ? Tôi họ Vương.Bạn họ gì? A: W ǒ xìng Lǐ. 我 姓 李。 My surname is Li. Tôi họ Lý. B: N ǐ jiào shénme míngzi ? 你 叫 什 么 名 字? Bạn tên gì? A: Wǒ jiào Lǐ Jīng. Nín ne ? 我 叫 李 经。 您呢? My name is Li Jing, and yours ? Tôi tên Lý Kinh, còn bạn? B: Wǒ jiào Wáng Shāng. 我 叫 王 商。 My name is Wang Shang. Tôi tên Vương Thương. A: Nín jīngshāng ma ? (nín tring sang ma) 您 经 商 吗? Are you in business ? Anh ñang làm trong kinh doanh? B: W ǒ jīngshāng. Nín ne ? (ủa trỉnh sang,nỉ lơ) 我 经 商。 您 呢? Yes, I am. And you ? Đúng vây.Còn anh? A: W ǒ yě jīngshāng. (ủa ỷe trình sang) 我 也 经 商。 I’m engaged in business, too. Tôi cũng làm trong kinh doanh. B: T ài hǎo le, wǒmen dōu shì shāngrén. (thai hào lơ,ủa mấn tua sì rang oẻn) 太 好 了,我们 都 是 商 人。 That’s great, we are both businessmen. Thật tuyệt, chúng ta ñều là doanh nhân. A: Duì, wǒmen dōu shì shāngrén, yě shì tóngháng. 对, 我们 都 是 商 人,也 是 同 行。 Right, we are both businessmen, and we are people of the same profession, too. Đúng, chúng ta ñều là doanh nhân và ñồng thời cũng cùng ngành nữa. B: Nín juéde jīngshāng nán ma ? 您 觉得经 商 难 吗? Is it hard to do business ? Anh cảm thấy kinh doanh có khó lắm không? A: W ǒ juéde jīngshāng hěn nán. 我 觉得 经 商 很 难。 It is hard. Tôi cảm thấy rất khó. B: W ǒ juéde jīngshāng bú tài nán. 我 觉得经 商 不太 难。 I feel doing business is not very hard. Tôi thì lại cảm thấy kinh doanh không khó lắm. 生词 1. 问候 wènhòu:Chào hỏi (uân hâu) 2. 你 nǐ:Bạn,ông, anh, bà chị 3. 好 hǎo:Tốt, khỏe 4. 吗 ma:Không?(từ dùng ñể hỏi) 5. 我 wǒ:Tôi,ta . 6. 很 hěn:Rất 7. 谢谢 xièxiè:cám ơn 8. 呢 ne:trợ từ nghi vấn 9. 也 yě:Cũng 10. 忙 máng:Bận 11. 不 bù:Không 12. 见 到 jiàn dào:Gặp(tren tao) 13. 真 zhēn:Thật (trân) 14. 高兴 gāoxìng:Vui mừng, hân hạnh 15. 再见 zàijiàn:Tạm biệt 16. 请问 qǐngwèn:Xin hỏi (trỉnh uân) 17. 您 nín:Ngài (nỉn) 18. 姓 xìng:Họ 19. 什么 shénme:Gì, cái gì 20. 贵 guì:Quý 21. 叫 jiào:Gọi là, tên là 22. 名字 míngzi:Tên 23. 经 商 jīng shāng:Doanh nhân 24. 太 tài:Rất (thai) 25. 了 le:rồi(trợ từ ñộng thái) 26. 我们 wǒmen:Chúng ta 27. 都 dōu:Đều (tua) 28. 是 shì:Là 29. 商人 shāngrén:Thương nhân 30. 同行 tóngháng:Cùng ngành 31. 觉得 juédé:Cảm thấy (truế tợ) 32. 难 nán:Khó (nản) 补充词语 1.李经 lǐ jīng:Lý Kinh 2.王商 wáng shāng:Vương Thương 专有名词 补充词语 1. 早上好 zǎoshànghǎo:Chào buổi sáng (chảo sang hảo) 2. 下午 好 xiàwǔ hǎo:Chào buổi chiều (sa ủ hảo) 3. 晚上好 wǎnshànghǎo:Chào buổi tối (oản sang hảo) 4. 晚安 wǎnān:Chúc ngủ ngon(oản an) 5. 再会 zài huì(trai huây : tạm biệt) 补充商务用语 1. 外国 商人 wàiguó shāngrén:Thương nhân nước ngoài 2. 生意人 shēngyì rén:Người kinh doanh 3. 买卖 人 mǎimài rén:Người buôn bán 4. 做买卖 zuòmǎimài:Buôn bán, giao dịch 5. 做 生意 zuò shēngyì:Kinh doanh 6. 搞贸易 gǎo màoyì:Làm mậu dịch, thương mại 7. 搞 营 销 gǎo yíng xiāo:Làm kinh doanh 8. 搞 销售 gǎo xiāoshòu:Làm phân phối(cảo seo sậu) 9. 搞 进出口 贸易 gǎo jìnchūkǒu màoyì:Làm mậu dịch xuất nhập khẩu a. 例子 lìzi : wǒ xìng lǐ .wǒ bú xìng wáng nǐ ne ?(ủa sinh lỉ,ủa pú sing wáng,nỉ lơ) 我 姓 李 。 我 不 姓 王 。 你 呢 ? Tôi họ Lý, không phải họ Vương.Còn anh? b. 例子 lìzi : nǐ xìng liú ,wǒ xìng chén .tā ne ? 你 姓 刘 , 我 姓 陈 。 她 呢 ? Anh họ Lưu, tôi họ Trần.Còn cô ấy? wǒ xìng Zhào ,wǒ bú xìng wú .nǐ ne ? 我 姓 赵 , 我 不 姓 吴 。 你 呢 ? Tôi họ Triêu,không phải họ Ngô.Còn anh? nǐ xìng Zhāng ,nǐ bú xìng chén .tā ne ? 你 姓 张 , 你 不 姓 陈 。 他 呢 ? Anh họ Trương, anh không phải họ Trần.Còn anh ta? tā xìng hú ,tā bú xìng wú nǐ ne ? 他 姓 胡 , 他 不 姓 吴 。 你 呢 ? Anh ta họ Hồ, anh ta không phải họ Ngô.Còn anh? wǒ xìng Zhào ,tā jiào wú míng .nǐ jiào shénme míngzi? 我 姓 赵 , 他 叫 吴 明 。 你 叫 什么 名字 ? Tôi họ Triệu.Anh ấy tên Ngô Minh.Anh tên là gì? nǐ xìng zhāo ?wǒ jiào chén zǐ yí .tā jiào shénme míngzi? 你 姓 赵? 我 叫 陈子怡。 他 叫 什么 名字 ? Anh họ Triệu.Tôi tên là Trần Tử Di.Anh ta tên là gì? tā xìng hú ,wǒ jiào wú jīng .nǐ jiào shénme míngzi? 他 姓 胡 , 我 叫 吴 经 。 你 叫 什么 名字 ? Anh ta họ Hồ.Tôi tên là Ngô Kinh.Anh tên là gì? c. 例子 lìzi : wǒ jiào Zhào jīng shēng ,wǒ bú jiào liú míng. 我 叫 赵 经 生 , 我 不 叫 刘 明 。 Tôi là Triệu Kinh Sinh, không phải là Lưu Minh. nǐ jiào Zhāng yuè ,nǐ bú jiào chén zǐ yí. 你 叫 张 越 , 你 不 叫 陈 子 怡 。 Anh tên là Truơng Việt, không phải tên là Trần Tử Di. tā jiào hú yào guāng ,tā bú jiào wú jīng. 他 叫 胡 耀 光 , 他 不 叫 吴 经 。 Anh ta tên là Hồ Diệu Quang, không phải là Ngô Kinh. d. lìzi 例子 : wǒ bú jiào lǐ jīng , wǒ jiào wáng shāng. 我 不 叫 李 经 , 我 叫 王 商 。 Tôi không phải là Lý Kinh, tôi là Vương Thương. tā jiào zǐ yí bú jiào dà wěi. 他 叫 子 怡 , 不 叫 大 伟 。 Anh ta là Tử Di, không phải là Đại Vĩ. e. lìzi 例子 : wǒ xìng lǐ , jiào lǐ jīng . wǒ jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma? 我 姓 李 , 叫 李 经 。 我 经 商 , 你 呢 ? 你 经 商 吗 ? Tôi họ Lý, gọi là Lý Kinh.Tôi là thương gia.Còn anh?Anh có phải là thương gia không? wǒ xìng Zhào , jiào jīng shēng . wǒ jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma? 我 姓 赵 , 叫 经 生 。 我 经 商 , 你 呢 ? 你 经 商 吗 ? Tôi họ Triệu, tên là Kinh Sinh.Tôi là thương gia.Còn anh?Anh có phải là thương gia không? nǐ xìng Zhāng , jiào yuè . nǐ jīng shāng tā ne ? tā jīng shāng ma? 你 姓 张 , 叫 越 。 你 经 商 , 他 呢 ? 他 经 商 吗 ? Anh họ Trương, tên là Việt.Anh là thương gia, còn anh ấy?Anh ấy có phải là thương gia không? tā xìng wú , jiào yào guāng .tā jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma? 他 姓 吴 , 叫 耀 光 。 他 经 商 , 你 呢 ? 你 经 商 吗 ? Anh ta họ Ngô, tên là Diệu Quang.Anh ta là thương nhân.Còn anh?Anh có phải là thương gia không? f. lìzi 例子 : wǒ jīng shāng . nǐ yě jīng shāng ma ? jīng shāng nán ma? 我 经 商 , 你 也 经 商 吗 ? 经 商 难 吗 ? Tôi là thương gia, anh cũng thế chứ?Kinh doanh có khó không? nǐ jīng shāng, tā yě jīng shāng ma ? jīng shāng nán ma? 你 经 商 , 他 也 经 商 吗 ? 经 商 难 吗 ? Anh là thương gia, anh ta cũng thế chứ?Kinh doanh có khó không? tā jīng shāng ,nǐ yě jīng shāng ma ? jīng shāng hěn nán. 他 经 商 , 你 也 经 商 吗 ? 经 商 很 难 。 Anh ta là thương gia, anh cũng thế chứ?Kinh doanh rất khó. wǒmen jīng shāng , nǐmen yě jīng shāng ma ? jīng shāng bù nán. 我们 经 商 , 你们 也 经 商 吗 ? 经 商 不 难 。 Chúng tôi là thương gia, các bạn cũng thế chứ?Kinh doanh không khó. g. lìzi 例子 : wǒ juédé jīng shāng bù nán. 我 觉得 经 商 不 难 。 Tôi cảm thấy kinh doanh không khó. nǐ juédé shuō zhōngwén tài róngyì. 你 觉得 说 中文 太 容易 。 Bạn cảm thấy nói tiếng Trung rất dễ. tā juédé gǎo màoyì hěn yǒuyìsi 他 觉得 搞 贸易 很 有意思 。 Anh ta cảm thấy làm kinh doanh rất thú vị. wǒmen juédé zuò shēngyì tài nán. 我们 觉得 做 生意 太 难 。 Chúng tôi cảm thấy buôn bán rất khó. wǒ juédé jīng shāng bù hěn nán. 我 觉得 经 商 不 很 难 。 Tôi cảm thấy kinh doanh không khó lắm. nǐ juédé shuō zhōngwén bú tài róngyì.(nỉ truế tơ trung uấn pú thai rúng rị) 你 觉得 说 中文 不 太 容易 。 Anh cảm thấy nói tiếng Trung không quá dễ. tā juédé gǎo màoyì bú tài yǒuyìsi. 他 觉得 搞 贸易 不 太 有意思 。 Anh ta cảm thấy làm thương mại không thú vị. wǒmen juédé zuò shēngyì bú tài yǒuyòng. 我们 觉得 做 生意 不 太 有用 。 Chúng tôi cảm thấy buôn bán không có lợi lắm. nǐmen juédé gǎo yíng xiāo bú tài zhòngyào 你们 觉得 搞 营 销 不 太 重要 。 Các bạn cảm thấy làm kinh doanh không quan trọng lắm. tāmen juédé zuò jìnchūkǒu màoyì bú tài lèi. (lây :mệt) 他们 觉得 做 进出口 贸易 不 太 累 。 Bọn họ cảm thấy làm thuơng mại xuất nhập khẩu không mệt lắm. h. lìzi 例子 : wǒ jiào Zhào jīng shēng ,nǐ jiào shénme míngzi? 我 叫 赵 经 生 , 你 叫 什么 名字 ? Tôi là Triệu Kinh Sinh, bạn tên là gì? wǒ jiào chén zǐ yí .Nín guìxìng? 我 叫 陈 子 怡 , 您贵姓 ? Tôi là Trần Tử Di, anh họ gì? wǒ xìng Zhào, wǒ jīng shāng .nǐ ne? 我 姓 赵 , 我 经 商 , 你 呢 ? Tôi họ Triệu.Tôi là thuơng gia.Còn bạn? wǒ yě jīng shāng , wǒmen shì tóngháng. 我 也 经 商 , 我们 是 同行 。 Tôi cũng là thương gia, chúng ta cùng ngành rồi. jiàn dào nǐ hěn gāoxìng 见 到 你 很 高兴 。 Rất vui ñược gặp bạn. jiàn dào nǐ wǒ yě hěn gāoxìng 见 到 你 我 也 很 高兴 。 Tôi cũng rất vui ñược gặp bạn. zàijiàn 再见 。 Tạm biệt. zàijiàn 再见 。 Tạm biệt. j. nǐhǎo ma? 你好 吗 ? Bạn có khỏe không? wǒ hěn hǎo . xièxiè . nǐ ne ? 我 很 好 。 谢谢 。 你 呢 ? Tôi rất khỏe, cảm ơn.Còn bạn? wǒ yě hěn hǎo. xièxiè. 我 也 很 好 。 谢谢 。 Tôi cũng rất khỏe.Cảm ơn. wǒ xìng chén , jiào chén zǐ yí . qǐngwèn nǐ guìxìng ? nǐ jiào shénme míngzi? 我 姓 陈 , 叫 陈 子 怡 。 请问 你 贵姓 ? 你 叫 什么 名字 ? Tôi họ Trần, gọi là Trần Tử Di.Xin hỏi bạn họ gì?Bạn tên là gì? wǒ xìng Zhào , jiào Zhào jīng shēng . nǐ jīng shāng ma? 我 姓 赵 , 叫 赵 经 生 。 你 经 商 吗 ? Tôi họ Triệu, tên là Triệu Kinh Sinh.Bạn là thương gia à? wǒ bù jīng shāng . qǐngwèn nǐ jīng shāng ma? 我 不 经 商 。请问 你 经 商 吗 ? Tôi không phải là thương gia.Xin hỏi bạn có phải là thương gia không? wǒ jīng shāng 我 经 商 。 Tôi là thương gia. jīng shāng nán ma? 经 商 难 吗 ? Kinh doanh có khó không? jīng shāng hěn nán. 经 商 很 难 。 Kinh doanh rất khó. Lǐ xiǎojiě jiào Lǐ Jìng , tā xiànzài jīng shāng . Wáng xiānshēng jiào wáng shāng, tā yě jīng shāng .Lǐ Jìng hé Wáng Shāng dōu shì shāngrén .tāmen dōu jīng shāng .Lǐ Jìng xiǎojiě gǎo jìnchū kǒu màoyì , tā hěn máng .Wáng Shāng xiānshēng gǎo yíng xiāo tā bú tài máng . Lǐ Jìng juédé jīng shāng hěn nán bù róngyì .Wáng Shāng juédé jīng shāng bú tài nán , hěn róngyì . tāmen xiànzài shì tóngháng . yī gè zuò jìnchū kǒu màoyì , yī gè gǎo yíng xiāo tāmen . Liǎng gèrén shì hǎo péngyou . Tāmen dōu xǐhuān zìjǐ de gōngzuò. 李 小姐 叫 李 静 , 她 现在 经 商 。 王 先生 叫 王 商 他 也 经 商 。 李 静 和 王 商 都 是 商人 , 他们 都 经 商 。 李 静 小姐 搞 进出口 贸易 , 她 很 忙 。 王 商 先生 搞 营 销 , 他 不 太 忙 。 李 静 觉得 经 商 很 难 , 不 容易 。 王 商 觉得 经 商 不 太 难 , 很 容易 。 他们 现在 是 同行 。 一 个 做 进出口 贸易 , 一 个 搞 营 销 。 他们 两 个人 是 好 朋友 。 他们 都 喜欢 自己 的 工作。 Cô Lý tên là Lý Tĩnh, cô ấy hiện nay cũng là thương gia.Ngài Vương tên là Vương Thương cũng là thương gia.Lý Tĩnh và Vương Thương ñều là thương gia, bọn họ ñều kinh doanh.Cô Lý Tĩnh làm xuất nhập khẩu thương mại, cô ấy rất bận.Ngài Vương Thương làm kinh doanh, ông ấy không bận lắm.Lý Tĩnh cảm thấy làm kinh doanh rất khó, không dễ dàng.Ngài Vương Thương thì cảm thấy làm kinh doanh không khó lắm, rất dễ dàng.Bọn họ hiện nay làm cùng ngành, 1 người làm xuất nhập khẩu thương mại, 1 người là kinh doanh.Cả 2 ñều là bạn tốt của nhau.Cả 2 ñều rất thích công việc của mình. 情景会话 :怎么称呼对方 Xưng hô với người ñối diện A: Nín shì Wáng xiānsheng ma ? 您是王先生吗? Are you Mr. Wang ? Ngài có phải là ngài Vương không? B: Wǒ shì Wáng Shāng. Qǐngwèn, nín shì shéi ? 我是王商。请问,你是谁? I’m Wang Shang. May I ask who you are ? Tôi là Vương Thương.Xin cho hỏi, cô là ai? . – – –    – – – Giáo trình Học tiếng Trung Quốc Bài 1:BUSINESS GREETINGS AND INTRODUCTION Chào hỏi và giới. juédé shuō zhōngwén bú tài róngyì.(nỉ truế tơ trung uấn pú thai rúng rị) 你 觉得 说 中文 不 太 容易 。 Anh cảm thấy nói tiếng Trung không quá dễ. tā juédé gǎo màoyì bú

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình học tiếng trung quốc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Giáo trình học tiếng trung quốc , Giáo trình học tiếng trung quốc

Hy vọng thông qua bài viết Giáo trình học tiếng trung quốc . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.