[Download] Giáo trình C++ Toàn Tập Tiếng Việt – Tải File Word, PDF Miễn Phí

 • Loading …
  Loading …
  Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2013, 13:20

Download

Giáo trình C++ Toàn Tập Tiếng Việt thuộc đại học Mở từ cơ bản đến nâng cao, đọc rất dễ hiểu, hy vọng mọi người sẽ có được kiến thức vững chắc từ cuốn sách này T T R R Ư Ư Ờ Ờ N N G G Đ Đ Ạ Ạ I I H H Ọ Ọ C C M M Ở Ở T T P P . . H H C C M M LÊ PHÚ HIẾU Biên soạn       GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C++ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C++ DÙNG CHO SINH VIÊN THUỘC KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT KHÔNG CHUYÊN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tác giả Lê Phú Hiếu THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3 LỜI NÓI ĐẦU C++ hiện là ngôn ngữ lập trình (NNLT) được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi do tính năng mạnh mẽ, đa dụng của nó. Đây là NNLT được nhiều trường đại học và cao đẳng trong và ngoài nước sử dụng để giảng dạy lập trình ban đầu cho sinh viên. Giáo trình “Lập trình C++” này được viết nhằm phục vụ cho đối tượng là sinh viên các hệ Cao đẳng và Đại học thuộc khối ngành Kỹ thuật (Không chuyên về Công nghệ Thông Tin). Mục tiêu của giáo trì nh nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++, đủ để giải quyết những bài toán lập trình trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: tính toán, kỹ thuật, sinh học, quản lý, … Với số lượng trang khiêm tốn, giáo trình này giới hạn, không đề cập đến cách tiếp cận lập trình hướng đối tượng mà chỉ nhấn mạnh đến kiểu lập trình truyền thống, lập trình đơn thể (module), theo tiếp cận hướng cấu trúc. Kiểu lập trình truyền thống là quan trọng và theo ý kiến cá nhân là bắt buộc phải giảng dạy cho người mới bắt đầu học lập trình trước khi chuyển sang học lập trình theo tiếp cận hướng đối tượng. Giáo trình được tổ chức thành 8 chương, cuối mỗi chương đều có câu hỏi và bài tập để cũng cố kiến thức phần lý thuyết. Phần lý thuyết được trình bày cô đọng, tập t rung vào những kiến cốt lõi, cần thiết để áp dụng trong viết mã 4 chương trình. Phần giải bài tập sẽ được thực hiện trong tài liệu khác. Các chương trình ví dụ minh họa trong tài liệu đã được thử nghiệm và chạy tốt trong môi trường Visual C++ 6.0. Giáo trình này có thể được dùng làm tài liệu cho sinh viên tự học. Giảng viên cũng có thể sử dụng để tham khảo trong giảng dạy môn lập trình. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự nhận xét, phê bình của đồng nghiệp và bạn đọc để tài liệu được hoàn thiện hơn. Tác giả 5 Mục lục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________________________________ 1  CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH _____ 13  1.  Thuật toán (Algorithm) ________________________________ 13  1.1.  Khái niệm ________________________________________ 13  1.2.  Các đặc trưng của th uật toán __________________________ 13  1.3.  Các công cụ biểu diễn thuật toán _______________________ 14  2.  Ngôn ngữ lập trình (NNLT) _____________________________ 15  3.  Chương trình (máy tính) _______________________________ 16  4.  Các bước xây dựng chương trình ________________________ 17  5.  Câu hỏi và bài tập _____________________________________ 18  CHƯƠNG 2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA NNLT C/C++ __________ 21  1.  Bộ ký tự (character set) ________________________________ 21  2.  Danh hiệu (identifi er) __________________________________ 21  3.  Từ khóa (keyw ord) ____________________________________ 22  4.  Chú thích (comment) __________________________________ 22  5.  Các kiểu dữ liệu cơ bản (base type) ______________________ 23  5.1.  Số nguyên ________________________________________ 23  6 5.2.  Số thực (độ chính xác đơn – 6 chữ số lẻ) ________________ 23  5.3.  Số thực (độ chính xác kép – 15 chữ số lẻ): _______________ 24  5.4.  Kí tự _____________________________________________ 24  6.  Hằng (constant) _______________________________________ 25  Một số kí tự đặc biệt: ________________________________________ 26  7.  Biến (variable) ________________________________________ 27  8.  Biểu thức (expression) _________________________________ 29  9.  Chuyển đổi k iểu (type conversion) _______________________ 29  10.  Các toán tử (operator) _________________________________ 30  10.1.  Toán tử số học _____________________________________ 30  10.2.  Toán tử quan hệ (so sánh) ____________________________ 30  10.3.  Toán tử logic ______________________________________ 31  10.4.  Toán tử gán _______________________________________ 31  10.5.  Toán tử điều kiện ( ? : ) _____________________________ 32  10.6.  Toán tử tăng (++), giảm (––) một đơn vị _________________ 33  Biểu thức có dạng __________________________________________ 33  10.7.  Toán tử dịch chuyển số học ___________________________ 34  10.8.  Toán tử th ao tác trên từng bít _________________________ 34  7 10.9.  Toán tử ép kiểu (đã nói ở trên) ________________________ 34  10.10. Toán tử “lấy địa chỉ của” ( & ) ________________________ 34  10.11. Toán tử sizeof: _____________________________________ 34  11.  Độ ưu tiên và trật tự kết hợp các toán tử (preced ence and associativity) _____________________________________________ 35  12.  Câu lệnh (statement, instruction) ________________________ 36  13.  Xuất / Nhập dữ liệu đơn giản trong C/C++ ________________ 37  14.  Một vài chương trình C/C++ đơn giản ___________________ 39  15.  Câu hỏi ______________________________________________ 46  16.  Bài tập về phép toán và biểu thức ________________________ 49  CHƯƠNG 3. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (CONTROL STRUCTURES) ____________________________________________ 62  1.  Cấu trúc rẽ nhánh (if … then … else …) __________________ 62  2.  Cấu trúc lựa chọn (sw itch . . .) ___________________________ 66  3.  Cấu trúc lặp w hile (…) _________________________________ 69  4.  Cấu trúc lặp do … w hile (…) ____________________________ 71  5.  Cấu trúc lặp for (…) ___________________________________ 74  6.  Câu lệnh break _______________________________________ 77  7.  Câu lệnh continue (ít dùng) _____________________________ 78  8 8.  Câu lệnh goto ________________________________________ 78  9.  Câu hỏi ______________________________________________ 79  10.  Bài tập ______________________________________________ 91  10.1.  Cấu trúc rẻ nhánh ___________________________________ 91  10.2.  Cấu trúc lựa chọn ___________________________________ 92  10.3.  Cấu trúc lặp _______________________________________ 93  CHƯƠNG 4. HÀM (FUNCTION) ____________________________ 102  1.  Khái niệm __________________________________________ 102  2.  Khai báo và định nghĩa hàm ___________________________ 103  3.  Lệnh return _________________________________________ 104  4.  Các dạng hàm _______________________________________ 104  4.1.  Hàm không có tham số _____________________________ 104  4.2.  Hàm với n hiều tham số _____________________________ 106  4.3.  Hàm nguyên mẫu (function prot otype) _________________ 107  4.4.  Tổ chức một chương trình “C/C++” (trên cùng 1 tập tin) ___ 108  5.  Các phương pháp truyền tham số _______________________ 109  6.  Phạm vi (scope) và cấp lưu trữ (storage class) của các đối tượng __________________________________________________ 111  6.1.  Phạm vi _________________________________________ 111  9 6.2.  Cấp lưu trữ _______________________________________ 113  7.  Cơ chế gọi hàm và bộ nhớ stack ________________________ 120  8.  Hàm có t ham số với giá trị ngầm định (Function with default arguments) ______________________________________ 123  9.  Nạp chồng hàm (Function overloading) __________________ 124  10.  Một số gợi ý k hi thiết kế hàm __________________________ 126  11.  Một số ví dụ minh họa ________________________________ 127  12.  Câu hỏi _____________________________________________ 127  13.  Bài tập _____________________________________________ 131  CHƯƠNG 5. KIỂU MẢNG (ARRAY ) _________________________ 134  1.  Khái niệm __________________________________________ 134  2.  Khai báo & k hởi tạo giá trị các phần tử mảng trong “C/C++” _______________________________________________ 134  3.  Truy xuất các phần tử của mảng _______________________ 136  4.  Truyền tham số mảng cho hàm _________________________ 137  5.  Các thao tác cơ bản trên mảng 1 chiều ___________________ 138  5.1.  Nhập giá trị cho các phần tử mảng. ____________________ 138  5.2.  Xuất giá trị các phần tử mảng (ra màn hình). ____________ 140  5.3.  Thêm 1 phần tử vào mảng. __________________________ 141  10 5.4.  Xóa một phần tử ra khỏi mảng. _______________________ 142  5.5.  Tì m kiếm trên mảng. _______________________________ 143  5.6.  Sắp xếp mảng. ____________________________________ 145  6.  Câu hỏi _____________________________________________ 149  7.  Bài tập _____________________________________________ 149  Mảng 1 chiều _____________________________________________ 149  Mảng 2 chiều _____________________________________________ 152  CHƯƠNG 6. CON TRỎ (POINTER) __________________________ 153  1.  Khái niệm __________________________________________ 153  2.  Khai báo biến con trỏ _________________________________ 153  3.  Truy xuất biến trỏ ___________________________________ 154  4.  Số học con trỏ _______________________________________ 155  5.  Liên hệ giữa con trỏ và mảng __________________________ 156  6.  Con trỏ đa cấp _______________________________________ 157  7.  Truyền tham số con trỏ cho hàm _______________________ 158  8.  Mảng các con trỏ ____________________________________ 158  9.  Từ khóa const với con trỏ _____________________________ 159  10.  Cấp phát động _______________________________________ 160  […]… Lisp, Prolog, Cobol, … 3 Chương trình (máy tính) Là tập hợp hữu hạn các chỉ thị máy được bố trí, sắp xếp theo một trật tự xác định, nhằm giải quyết yêu cầu của bài toán đặt ra Chương trình được viết bằng một NNLT cụ thể nào đó Các chương trình C /C++ (trong môi trường DOS) được tạo ra bằng 1 trình soạn thảo văn bản (EDITOR) như: SK, NC Editor, VRES Hiện nay, các chương trình dịch đều tích hợp sẵn editor… chương trình một cách dễ dàng 16 Các chương trình này (mã nguồn – source code), thực chất là ở dạng ngôn ngữ tự nhiên, do đó phải được biên dịch lại dưới dạng mã máy (object code) mà máy tính có thể hiểu được Việc này được thực hiện bởi chương trình dịch Có 2 loại chương trình dịch: Trình thông dịch (interpreter): mỗi lệnh được dịch sang mã máy và cho thực hiện ngay Trình biên dịch (compiler): toàn bộ… sang mã máy và cho thực hiện ngay Trình biên dịch (compiler): toàn bộ chương trình nguồn được dịch sang mã máy (tập tin.obj), sau đó trình liên kết (linker) sẽ kết nối các module chương trình để tạo thành tập tin EXE Nói chung, một chương trình máy tính được bố cục thành 3 phần: Nhập Xử lý Xuất 4 Các bước xây dựng chương trình B1 Xác định đúng yêu cầu của bài toán: Cần xác định phạm vi, các giới hạn,… trước khi sử dụng TRÌNH BIÊN DỊCH sẽ báo lỗi undefined symbol trong quá trình biên dịch chương trình nếu vi phạm nguyên tắc này • “C /C++ phân biệt chữ hoa và chữ thường (Case sensitive) • Trong cùng một phạm vi (scope), không được đặt trùng danh hiệu 3 Từ khóa (keyword) Là từ dành riêng và có ngữ nghĩa xác định do NNLT quy định Mọi NNLT đều có một bộ từ khóa riêng Ngôn ngữ lập trình “C /C++ (version 3.1)… điều khiển, ) do người thiết kế quy định Ngôn ngữ lập trình (Programming language) là hệ thống các ký hiệu cho phép mô tả các quy trình tính toán dưới dạng văn bản 2 Ngôn ngữ lập trình (NNLT) Các thành phần cơ bản của NNLT bao gồm: • Bộ kí tự (character set) hay bảng chữ cái dùng để viết chương trình • Cú pháp (syntax) là bộ quy tắc để viết chương trình • Ngữ nghĩa (semantic) xác định ý nghĩa các thao… 2 kí tự 0, 1 Chương trình ngôn ngữ máy được nạp trực tiếp vào bộ nhớ và thực hiện ngay • Ngôn ngữ lập trình cấp cao nói chung không phụ thuộc vào loại máy tính cụ thể Chương trình viết bằng NNLT cấp cao sử dụng bộ kí tự phong phú hơn, và phải được chuyển đổi sang dạng mã máy để máy tính có thể hiểu được bằng chương trình dịch Một số NNLT cấp cao thông dụng hiện nay: Pascal, C, C++, Java, Smalltalk,… đặt thuật toán bằng một NNLT cụ thể: Dùng một trình soạn thảo VB để tạo chương trình nguồn (source code) theo một NNLT nào đó B5 Thử nghiệm thuật toán, nếu sai quay lại B2 Cần xác định lỗi của thuật toán thuộc loại nào: lỗi về mặt cú pháp (syntax error), lỗi lúc thực hiện chương trình (run-time error), và lỗi logic Lỗi cú pháp xảy ra lúc biên dịch chương trình, do vi phạm các quy định về mặt cú pháp… 189  3.  Bài tập _ 191  TÀI LIỆU THAM KHẢO _ 193  12 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH 1 Thuật toán (Algorithm) 1.1 Khái niệm • Thuật toán là khái niệm cơ sở của toán học và tin học • Thuật toán là phương pháp thể hiện lời giải của vấn đề – bài toán • Thuật toán là dãy các thao tác, các hướng dẫn rõ ràng, được sắp xếp theo một trình tự xác định,… (Expression) − Biểu thức là gì? − Kiểu của biểu thức do quyết định? • Khi nào xảy ra việc ép kiểu tự động? − Khi nào cần phải sử dụng toán tử ép kiểu? 19 − Trình bày nguyên tắc NNLT “C /C++ tính trị các biểu thức? • Toán tử − Hãy trình bày các toán tử mà Anh (Chị) biết − Cho ví dụ về toán tử điều kiện ( ? : .) • Hãy viết biểu thức tương đương không có toán tử ‘!’: − ! (x 5) −… y == 3) − ! (x == 1 &&! (x!= 3) || x > 10) − ! (x > 100 || x – Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Giáo trình C++ Toàn Tập Tiếng Việt – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Giáo trình C++ Toàn Tập Tiếng Việt, Giáo trình C++ Toàn Tập Tiếng Việt, Giáo trình C++ Toàn Tập Tiếng Việt

Từ khóa liên quan

 • giáo trình c toàn tập
 • giao trinh c co ban tieng viet
 • giáo trình kế toán mỹ tiếng việt
 • giáo trình autocad 2008 tòan tập tiếng việt
 • giáo trình office 2007 toàn tập tiếng việt
 • giáo trình window server 2003 toàn tập tiếng việt
 • giáo trình 3d max 2010 toàn tập tiếng việt
 • giáo trình autocad 2007 toàn tập tiếng việt
 • giáo trình mạng máy tính toàn tập tiếng việt
 • giáo trình lập trình c v2 0 tiếng việt
 • giáo trình 3d max 2012 tiếng việt hoàn toàn
 • giáo trình 3dmax toàn tập
 • giáo trình solidworks toàn tập
 • giáo trình html toàn tập
 • cẩm nang word 2007 toàn tập tiếng việt
 • hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam
 • xác định các mục tiêu của chương trình
 • khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản
 • khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể
 • xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế
 • tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam
 • xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct
 • sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy
 • phần 3 giới thiệu nguyên liệu
 • chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25

Hy vọng thông qua bài viết Giáo trình C++ Toàn Tập Tiếng Việt . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.