[Download] Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội – Tải về File Word, PDF

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội
Nội dung Text: Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội

Download

Bạn đang xem: [Download] Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội – Tải về File Word, PDF

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội File Word, PDF về máy

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội

 1. Nghieân cöùu – Trao ñoåi

  Giaûi phaùp taêng cöôøng quaûn lyù nhaø nöôùc
  veà veä sinh an toaøn thöïc phaåm
  treân ñòa baøn huyeän Ñoâng Anh, Haø Noäi
  m GS.TS. NGUYEÃN VAÊN SONG, CN. LEÂ THÒ NHÖ TRANG
  TS. NGUYEÃN COÂNG TIEÄP, ThS. NGUYEÃN XUAÂN HÖÕU
  Hoïc vieän Noâng nghieäp Vieät Nam

  I. Ñaët vaán ñeà caùc cô sôû saûn xuaát cuûa huyeän 3.2. Coâng taùc ñaøo taïo, taäp
  Hieän nay, treân ñòa baøn Huyeän Ñoâng Anh. huaán, tuyeân truyeàn, phoå bieán
  Ñoâng Anh (Haø Noäi) coù 2.343 cô 2.1.2. Phöông phaùp phaân kieán thöùc
  sôû saûn xuaát, kinh doanh thöïc tích vaø xöû lyù soá lieäu Haèng naêm, Huyeän toå chöùc
  phaåm do ngaønh Y teá quaûn lyù trong Keát quaû coù ñöôïc trong baøi chieán dòch truyeàn thoâng qua “Thaùng
  ñoù coù 33 cô sôû saûn xuaát dòch vuï baùo naøy caùc taùc giaû ñaõ söû duïng haønh ñoäng vì ATTP”; taêng cöôøng
  aên uoáng, 1.773 cô sôû dòch vuï aên phöông phaùp phaân tính thoáng keâ, truyeàn thoâng, phoå bieán kieán thöùc
  uoáng, 53 cô sôû kinh doanh thöïc phöông phaùp so saùnh, phöông phaùp luaät, caùc quy ñònh ATTP trong
  phaåm, 484 cô sôû thöùc aên ñöôøng phaùp ñieåm maïnh, ñieåm yeáu. caùc dòp leã teát, leã hoäi, muøa heø, muøa
  phoá. Baøi vieát naøy laø keát quaû III. Keát quaû nghieân cöùu vaø möa baõo, dòp teát trung thu nhöng
  nghieân cöùu thöïc traïng coâng taùc thaûo luaän coâng taùc naøy chöa ñaåy maïnh, hình
  quaûn lyù nhaø nöôùc veà veä sinh an thöùc tuyeân truyeàn coøn ñôn ñieäu.
  3.1. Xaây döïng ban haønh vaên
  toaøn thöïc phaåm (VSATTP), ñeà
  baûn, höôùng daãn thöïc thi chính 3.3. Hoaït ñoäng thanh tra, kieåm
  xuaát moät soá giaûi phaùp taêng cöôøng
  saùch phaùp luaät veà VSATTP tra xöû lyù vi phaïm cuûa Ñoaøn thanh
  quaûn lyù nhaø nöôùc veà VSATTP.
  Töø naêm 2014 – 2016, 24 xaõ, tra chuyeân ngaønh, ñoaøn kieåm tra
  II. Phöông phaùp nghieân cöùu lieân ngaønh VSATTP Huyeän.
  thò traán ñaõ ban haønh nhieàu vaên
  2.1.1. Nguoàn soá lieäu baûn chæ ñaïo veà ATTP treân ñòa baøn Keát quaû phaân tích baûng 3 cho
  Keát quaû cuûa baøi baùo naøy cuï theå nhö sau: 01 chæ thò, 120 thaáy soá löôït kieåm tra qua caùc naêm
  ñöôïc thu thaäp töø soá lieäu ñaõ ñöôïc Quyeát ñònh, 138 keá hoaïch, 72 töø naêm 2014-2016 giaûm naêm
  coâng boá töø caùc cô quan vaø boä coâng vaên chæ ñaïo veà coâng taùc an 2014 (11,9%), naêm 2015 (9,6%),
  phaän lieân quan nhö Trung taâm Y toaøn thöïc phaåm, 77 baùo caùo. Caùc naêm 2016 (9,3%), soá vuï vi phaïm
  teá, Phoøng Y teá huyeän Ñoâng Anh, vaên baûn ñöôïc ban haønh chuû yeáu cuõng giaûm qua caùc naêm, nhöng
  nguoàn soá lieäu môùi ñieàu tra töø caùc laø caùc vaên baûn thöïc thi, höôùng soá tieàn phaït laïi taêng chöùng toû sai
  xaõ , cheá bieán thöïc phaåm, dòch vuï daãn thöïc thi chính saùch. phaïm cuûa caùc cô sôû saûn xuaát,
  aên uoáng nhieàu nhaát treân ñòa baøn
  huyeän Ñoâng Anh laø 03 xaõ Kim Baûng 1. Toång hôïp keát quaû xaây döïng, ban haønh vaên baûn, höôùng daãn thöïc thi
  chính saùch phaùp luaät veà VSATTP huyeän Ñoâng Anh (giai ñoaïn 2014 - 2016) 
  Chung, xaõ Uy Noã vaø Thò traán
  Ñoâng Anh. Ñoái töôïng cuï theå taïi 3
  xaõ laø 10 ngöôøi kinh doanh thöïc
  phaåm; 20 ngöôøi saûn xuaát thöïc
  phaåm, 20 ngöôøi cheá bieán thöïc
  phaåm vaø 10 ngöôøi tieâu duøng caùc
  saûn phaåm. Nhö vaäy, toång soá maãu
  ñöôïc ñieàu tra tröïc tieáp töø nhoùm
  nghieân cöùu naêm 2017 laø 60 cô sôû
  saûn xuaát, kinh doanh ñaïi dieän cho (Nguoàn: Phoøng Y teá huyeän Ñoâng Anh, 2016)

  Tµi nguyªn vµ M«i trưêng Kú 2 – Th¸ng 9/2017 29

 2. Baûng 2. Toång hôïp keát quaû Ñaøo taïo, taäp huaán, tuyeân truyeàn,  33.3% ngöôøi saûn xuaát, tieâu duøng vaø
  phoå bieán kieán thöùc ngöôøi baùn haøng khoâng bieát ñeán caùc
  vaên baûn lieân quan ñeán vaán ñeà an
  toaøn thöïc phaåm vaø trong nhöõng
  ngöôøi bieát veà caùc vaên baûn VSATTP
  thì coù tôùi 500% cho raèng haàu heát
  caùc vaên baûn naøy khoù hieåu vaø khoù
  tieáp thu. Theo ñoù, ngöôøi saûn xuaát,
  tieâu duøng cho raèng coâng taùc QLNN
  veà VSATTP taïi huyeän laø chöa ñaït
  hieäu quaû theå hieän ôû baûng 4.
  3.4. Haïn cheá vaø thaùch thöùc
  trong Quaûn lyù nhaø nöôùc veà VSATTP
  Thöù  nhaát, coâng taùc laõnh ñaïo,
  (Nguoàn: Phoøng Y teá huyeän Ñoâng Anh, 2016)
  chæ ñaïo, ñieàu haønh cuûa moät soá caáp
  Baûng 3. Keát quaû xöû lyù vi phaïm cuûa coâng taùc thanh tra  uûy vaø chính quyeàn ñòa phöông
  chuyeân ngaønh cuûa huyeän chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc.
  Thöù hai, vieäc kieåm soaùt, ngaên
  chaën caùc saûn phaåm khoâng roõ
  nguoàn goác vaø nguy cô ngoä ñoäc
  thöïc phaåm vaãn coøn tieàm aån, dieãn
  bieán phöùc taïp.
  Thöù ba, nhieàu cô sôû saûn xuaát,
  kinh doanh chaïy theo lôïi nhuaän
  (Nguoàn: Phoøng Y teá huyeän Ñoâng Anh, 2016)
  khoâng tính ñeán quyeàn lôïi cuûa
  Baûng 4. Theå hieän caùc tieâu chí veà thoâng tin VSATTP maø ngöôøi saûn ngöôøi tieâu duøng.
  xuaát, tieâu duøng vaø ngöôøi baùn haøng nhaän ñöôïc. Thöù tö, tình traïng vi phaïm caùc
  quy ñònh cuûa phaùp luaät trong lónh
  vöïc kinh doanh thuoác baûo veä thöïc
  vaät tuy ñaõ haïn cheá song vaãn coøn
  xaûy ra ôû moät soá ñôn vò nhö: khoâng
  coù chöùng chæ haønh ngheà buoân
  baùn thuoác baûo veä thöïc vaät, buoân
  baùn thuoác ngoaøi danh muïc ñöôïc
  pheùp söû duïng ôû Vieät Nam.
  Thöù naêm, moät soá toå chöùc, caù
  nhaân buoân baùn, chaên nuoâi, ñaõ boû
  qua caùc yeâu caàu trong coâng taùc
  kieåm dòch ñoäng vaät, kieåm soaùt gieát
  (Nguoàn: Keát quaû ñieàu tra cuûa taùc giaû, 2017) moå, kieåm tra veä sinh thuù y vaø veä
  sinh an toaøn thöïc phaåm.
  cheá bieán, kinh doanh thöïc phaåm nhö nhöõng ngöôøi baùn haøng veà
  Thöù saùu, ñoäi nguõ caùn boä laøm
  coù xu höôùng taêng veà möùc ñoä. VSATTP chuû yeáu qua ñaøi, baùo, ti
  coâng taùc veä sinh ATTP ôû caùc
  3.4. Nguoàn, taàn suaát vaø ñaùnh vi chieám 50.8%. Coù tôùi 50% ngöôøi
  tuyeán coøn thieáu, trình ñoä quaûn lyù
  giaù möùc ñoä caàn thieát cuûa thoâng tieâu duøng cho raèng thoâng tin veà
  chuyeân moân, cô sôû vaät chaát ñaûm
  tin VSATTP cuûa caùc ñoái töôïng VSATTP laø khoâng thieát thöïc, vaø baûo cho thöïc thi veä sinh an toaøn
  chaáp haønh VSATTP möùc ñoä cung caáp thoâng tin laø thöïc phaåm coøn haïn cheá so vôùi
  Vieäc bieát caùc kieán thöùc cuûa khoâng nhieàu, khoâng thöôøng xuyeân khoái löôïng vaø yeâu caàu coâng vieäc
  ngöôøi saûn xuaát vaø tieâu duøng cuõng chieám tôùi 58.3%. Hôn nöõa, coù tôùi ngaøy caøng cao phaûi thöïc hieän.

  30 Tµi nguyªn vµ M«i trưêng Kú 2 – Th¸ng 9/2017

 3. Thöù  baûy, hoaït ñoäng cuûa Ban Vieät Nam vaø caùc ñoaøn theå quaàn Ñoâng Anh chæ ra: huyeän Ñoâng
  chæ ñaïo veà ATTP ôû moät soá xaõ coøn chuùng chuû ñoäng phoái hôïp vôùi caùc Anh ñaõ xaây döïng heä thoáng chính
  hình thöùc, hieäu quaû chöa cao, boä, ngaønh lieân quan ñaåy maïnh saùch phuïc vuï QLNN veà VSATTP,
  coâng taùc tham möu, vaän duïng coâng taùc tuyeân truyeàn, phoå bieán Coâng taùc thanh tra kieåm tra ñaït
  vaên baûn quy phaùp phaùp luaät coøn saâu roäng Luaät An toaøn thöïc phaåm keát quaû töông ñoái khaù; tieán haønh
  chöa kòp thôøi. thoâng qua caùc hình thöùc phong giaùm saùt nguy cô oâ nhieãm ngoä
  3.4 Giaûi phaùp taêng cöôøng phuù, ña daïng, phuø hôïp vôùi trình ñoäc thöïc phaåm thöôøng xuyeân; tích
  quaûn lyù nhaø nöôùc veà Veä sinh an ñoä daân trí töøng ñoái töôïng, töøng cöïc trong coâng taùc taäp huaán,
  toaøn thöïc phaåm vuøng, nhaát laø ngöôøi daân soáng ôû tuyeân truyeàn phoå bieán kieán thöùc
  Taêng cöôøng söï  laõnh ñaïo cuûa caùc khu vöïc noâng thoân, mieàn nuùi. veà VSATTP. Tuy nhieân, coøn tình
  caùc  caáp  chính  quyeàn  vaø  caùc  boä Taêng  cöôøng  coâng  taùc  thanh traïng choàng cheùo veà chính saùch
  phaän lieân quan ñoái vôùi coâng taùc tra, kieåm tra xöû  lyù  vi phaïm phaùp vaø toå chöùc thöïc hieän; coâng taùc
  baûo ñaûm an toaøn thöïc phaåm. luaät veà  an toaøn thöïc phaåm trong tuyeân truyeàn, xöû lyù vi phaïm chöa
  Caùc caáp uûy ñaûng, chính quyeàn saûn xuaát, kinh doanh thöïc phaåm coù hieäu quaû.
  vaø toaøn boä heä thoáng chính trò caàn Ñaåy maïnh coâng taùc giaùm saùt, Keát quaû phaân tích caùc
  chuù troïng vaø quaùn trieät saâu saéc, thanh tra, kieåm tra xöû lyù vi phaïm nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán
  naâng cao nhaän thöùc cuûa nhaân phaùp luaät veà an toaøn thöïc phaåm. coâng taùc QLNN veà VSATTP treân
  daân veà taàm quan troïng cuûa an Kieåm tra chaët cheõ vieäc thöïc ñòa baøn Huyeän nhö cô cheá chính
  toaøn thöïc phaåm ñoái vôùi ñôøi soáng hieän caùc quy ñònh phaùp luaät veà an saùch choàng cheùo; nguoàn löïc con
  xaõ hoäi, ñeán söùc khoûe con ngöôøi, toaøn thöïc phaåm, ñaëc bieät caùc quy ngöôøi vaø nguoàn löïc cô sôû vaät
  söï phaùt trieån gioáng noøi vaø phaùt ñònh veà ñieàu kieän an toaøn thöïc chaát, taøi chính coù haïn; thieáu söï
  trieån KT-XH cuûa ñaát nöôùc. phaåm cuûa caùc cô sôû beáp aên taäp phoái hôïp cuûa caùc cô quan trong
  Naâng  cao  naêng  löïc  vaø  chaát theå, cô sôû cung caáp xuaát aên saün, quaûn lyù, thanh kieåm tra veà ATTP.
  löôïng quaûn lyù nhaø nöôùc veà an toaøn nhaø haøng, khaùch saïn, khu du lòch… Möùc ñoä tieáp caän vôùi thoâng tin
  thöïc phaåm Naâng caáp cô sôû vaät chaát, nguoàn veà VSATTP coøn ít, do vaäy, ñeà xuaát
  Sôùm ban haønh chieán löôïc voán phuïc vuï QLNN veà VSATTP.  naêm nhoùm giaûi phaùp cô baûn nhaèm
  Naâng caáp cô sôû, phöông tieän, taêng cöôøng QLNN veà VSATTP ñeà
  quoác gia veà an toaøn thöïc phaåm
  trang thieát bò laøm vieäc, kieåm tra, xuaát nhö: söï laõnh ñaïo cuûa caùc caáp
  ñeán naêm 2020 vaø ñaåy nhanh vieäc
  thanh tra, boå sung trang thieát bò chính quyeàn; naâng cao naêng löïc
  höôùng daãn thöïc hieän Luaät An toaøn
  cho caùc phoøng kieåm nghieäm. vaø chaát löôïng QLNN; ñaåy maïnh
  thöïc phaåm vaø caùc quy chuaån veà
  Boå sung trang thieát bò caàn coâng taùc vaän ñoäng, tuyeân truyeàn,
  an toaøn thöïc phaåm; nghieân cöùu
  thieát cho ñoäi nguõ coäng taùc vieân cô giaùo duïc; taêng cöôøng coâng taùc
  phaùt hieän, ñieàu chænh, boå sung kòp
  sôû nhaèm ñaùp öùng thu nhaäp nhanh thanh tra, kieåm tra xöû lyù vi phaïm
  thôøi caùc quy ñònh lieân quan cho
  vaø chính xaùc thoâng tin, maãu thöùc phaùp luaät; Naâng caáp cô sôû vaät
  phuø hôïp vôùi thöïc tieãn phaùt trieån
  aên… trong caùc tröôøng hôïp xaûy ra chaát, nguoàn voán phuïc vuï.
  KT-XH cuûa ñaát nöôùc vaø hoäi nhaäp
  quoác teá; phaân ñònh roõ traùch nhieäm ngoä ñoäc thöïc phaåm. Taøi lieäu tham khaûo
  cuûa caùc boä, ngaønh vaø ñòa phöông. Xaây döïng cô cheá gaén keát caùc 1. Huyeän uûy Ñoâng Anh
  Taêng cöôøng kieåm tra vaø giaùm phoøng kieåm nghieäm trong ngaønh; (2017), Thoâng  tri  veà  vieäc  taêng
  saùt vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh taän duïng trang thieát bò, tay ngheà cöôøng söï  laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ñoái
  cuûa phaùp luaät lieân quan ñeán an kieåm nghieäm vieân, hieäu quaû söû vôùi vaán ñeà  ATTP trong tình hình
  toaøn thöïc phaåm. Kieân quyeát ñaáu duïng thieát bò, maùy moùc… cuûa caùc môùi treân ñòa baøn Huyeän.
  tranh, xöû lyù nghieâm minh caùc phoøng kieåm nghieäm. 2. Phoøng Y teá huyeän Ñoâng
  tröôøng hôïp vi phaïm. Taêng cöôøng huy ñoäng caùc Anh (2016), Baùo caùo keát quaû hoaït
  Ñaåy maïnh coâng taùc vaän ñoäng, nguoàn voán ODA, voán vay öu ñaõi ñoäng coâng taùc QLNN veà  Veä  sinh
  tuyeân  truyeàn,  giaùo  duïc,  taïo  söï ñeå ñaàu tö naâng caáp cô sôû haï taàng, ATTP naêm 2016
  chuyeån bieán thöïc söï veà haønh vi an naâng cao naêng löïc quaûn lyù chaát 3. Trung taâm Y teá (2016),
  toaøn thöïc phaåm, ñaåy maïnh xaõ hoäi löôïng ATVSTP. Baûng toång hôïp ñieàu tra caùc cô sôû
  hoùa coâng taùc an toaøn thöïc phaåm IV. Keát luaän saûn  xuaát,  cheá  bieán,  kinh  doanh
  Caùc caáp uûy ñaûng, chính Nghieân cöùu thöïc traïng coâng thöïc  phaåm  treân  ñòa  baøn  huyeän
  quyeàn, UÛy ban maët traän Toå quoác taùc quaûn lyù VSATTP taïi huyeän naêm 2016.n

  Tµi nguyªn vµ M«i trưêng Kú 2 – Th¸ng 9/2017 31

Download tài liệu Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội File Word, PDF về máy