[Download] Giải bài tập Tin học 11 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 15:15

Download

Great by: Nguyễn Trọng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Gi¶i Bµi Gi¶i Bµi Gi¶i Bµi Gi¶i Bµi TËp Tin TËp Tin TËp Tin TËp Tin Häc 11 Häc 11Häc 11 Häc 11 Great by: Nguyn Trng Hong Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Chơng 1 Chơng 1Chơng 1 Chơng 1 : : : : ột số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình ột số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trìnhột số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình ột số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình Bài tập Bài tậpBài tập Bài tập 1. Ngi ta phi xõy dng ngụn ng lp trỡnh bc cao vỡ – Ngụn ng lp trỡnh bc cao gn gi vi t nhiờn hn, thun tin cho ủụng ủo ngi lp trỡnh. – Ngụn ng lp trỡnh bc cao núi chung khụng ph thuc vo loi mỏy, cựng mt chng trỡnh cú th thc hin nhiu mỏy khỏc nhau. – Chng trỡnh vit bng ngụn ng bc cao d hiu, d hiu chnh v d nõng cp hn. – Ngụn ng lp trỡnh bc cao cho phộp lm vic vi nhiu kiu d liu v cỏch t chc d liu ủa dng, thun tin cho mụ t thut toỏn. 2. Chng trỡnh dch l chng trỡnh ủc bit, cú chc nng chuyn ủi chng trỡnh ủc vit trờn ngụn ng lp trỡnh bc cao thnh chng trỡnh thc hin ủc trờn mỏy tớnh. 3. – Biờn dch: duyt, kim tra, phỏt hin li, xỏc ủnh chng trỡnh ngun cú dch ủc khụng. Dch ton b chng trỡnh ngun thnh mt chng trỡnh ủớch cú th thc hin trờn mỏy v cú th lu tr li ủ s dng v sau khi cn. – Thụng dch: ln lt dch tng cõu lnh ra ngụn ng mỏy ri thc hiờn ngay cõu lnh va dch ủc hoc thụng bỏo li nu khụng dch ủc. 4. Cỏc ủim khỏc nhau gia tờn dnh riờng v tờn chun: tờn dnh riờng khụng ủc dựng khỏc vi ý ngha xỏc ủnh, tờn chun cú th dựng vi ý ngha khỏc. 5. ỳng: tamgiac, bai5a, xemxonxiu_ngu . 6. C: 6,23 6.23 E: A20 tờn cha cú giỏ tr G: 64 + H: C CI: TRUE true l hng logic. M MM M Great by: Nguyễn Trọng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Ch−¬ng 2 Ch−¬ng 2Ch−¬ng 2 Ch−¬ng 2 : : : : h−¬ng tr×nh ®¬n gi¶n h−¬ng tr×nh ®¬n gi¶nh−¬ng tr×nh ®¬n gi¶n h−¬ng tr×nh ®¬n gi¶n Bµi Thùc Hµnh Sè 1 Bµi Thùc Hµnh Sè 1Bµi Thùc Hµnh Sè 1 Bµi Thùc Hµnh Sè 1 —————– ———————————- —————–***** ********** *****—————– ———————————- —————– 1. Sự khác nhau giữa hằng có ñặt tên và tên biến: Giá trị của hằng có ñặt tên không thay ñổi khi thực hiện chương trình còn giá trị của biến có thể thay ñổi tại từng thời ñiểm thực hiện chương trình. 2. Khai báo biến nhằm những mục ñích sau: – Xác ñịnh kiểu của biến. Trình dịch sẽ biết cách tổ chức ô nhớ chứa giá trị của biến. – ðưa tên biến vào danh sách các ñối tượng ñược chương trình quản lí. – Trình dịch biết cách truy cập giá trị của biến và áp dụng thao tác thích hợp cho biến. 3. integer, real, extended, longint. 4. D 5. C 6. ))***1/(1/()/(*)1( xxxxazyxz +−++ 7. a) b a2 ; b) 2 abc ; c) ac b ; d) ba b + 2 8. a) program bai8a; program bai8a;program bai8a; program bai8a; uses cr uses cruses cr uses crt; t;t; t; var x,y:real; var x,y:real;var x,y:real; var x,y:real; kt:boolean; kt:boolean;kt:boolean; kt:boolean; begin beginbegin begin clrscr; clrscr;clrscr; clrscr; write(‘Nhap x: ‘);readln(x); write(‘Nhap x: ‘);readln(x);write(‘Nhap x: ‘);readln(x); write(‘Nhap x: ‘);readln(x); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); kt:=false; kt:=false;kt:=false; kt:=false; if ((y<1) or (y=1)) and ((y>abs(x)) or (y=abs(x))) if ((y<1) or (y=1)) and ((y>abs(x)) or (y=abs(x))) if ((y<1) or (y=1)) and ((y>abs(x)) or (y=abs(x))) if ((y<1) or (y=1)) and ((y>abs(x)) or (y=abs(x))) then thenthen then kt:=true; kt:=true;kt:=true; kt:=true; if kt then write(‘Diem vua nhap thuoc phan gach if kt then write(‘Diem vua nhap thuoc phan gach if kt then write(‘Diem vua nhap thuoc phan gach if kt then write(‘Diem vua nhap thuoc phan gach cheo’) cheo’)cheo’) cheo’) C CC C Great by: Nguyễn Trọng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com else write(‘Khong thu else write(‘Khong thuelse write(‘Khong thu else write(‘Khong thuoc’); oc’);oc’); oc’); readln readlnreadln readln end endend end. . VÝ Dô VÝ DôVÝ Dô VÝ Dô b) program bai8; program bai8;program bai8; program bai8; uses crt; uses crt;uses crt; uses crt; var x,y:real; var x,y:real;var x,y:real; var x,y:real; kt:boolean; kt:boolean;kt:boolean; kt:boolean; begin beginbegin begin clrscr; clrscr;clrscr; clrscr; write(‘Nhap x: ‘);readln(x); write(‘Nhap x: ‘);readln(x);write(‘Nhap x: ‘);readln(x); write(‘Nhap x: ‘);readln(x); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); kt:=false; kt:=false;kt:=false; kt:=false; if (abs(y)<=1) and (abs(x)<=1) then if (abs(y)<=1) and (abs(x)<=1) thenif (abs(y)<=1) and (abs(x)<=1) then if (abs(y)<=1) and (abs(x)<=1) then kt:=true; kt:=true;kt:=true; kt:=true; if kt then write(‘Diem vua nhap thuoc phan ga if kt then write(‘Diem vua nhap thuoc phan gaif kt then write(‘Diem vua nhap thuoc phan ga if kt then write(‘Diem vua nhap thuoc phan gach ch ch ch cheo’) cheo’)cheo’) cheo’) else write(‘Khong thuoc’); else write(‘Khong thuoc’);else write(‘Khong thuoc’); else write(‘Khong thuoc’); readln readlnreadln readln end endend end. . VÝ Dô VÝ DôVÝ Dô VÝ Dô Bài 9. rogram bai9; rogram bai9;rogram bai9; rogram bai9; uses crt; uses crt;uses crt; uses crt; const pi= 3.1416; const pi= 3.1416;const pi= 3.1416; const pi= 3.1416; var a,s:real; var a,s:real;var a,s:real; var a,s:real; begin begin begin begin clrscr; clrscr;clrscr; clrscr; repeat repeatrepeat repeat write(‘Nhap ban kinh duong tron: ‘); write(‘Nhap ban kinh duong tron: ‘);write(‘Nhap ban kinh duong tron: ‘); write(‘Nhap ban kinh duong tron: ‘); readln(a); readln(a);readln(a); readln(a); if a<0 then writeln(‘Nhap lai!’); if a<0 then writeln(‘Nhap lai!’);if a<0 then writeln(‘Nhap lai!’); if a<0 then writeln(‘Nhap lai!’); until a>0; until a>0;until a>0; until a>0; s:=(a*a*pi)/2; s:=(a*a*pi)/2;s:=(a*a*pi)/2; s:=(a*a*pi)/2; wri wriwri write(‘Dien te(‘Diente(‘Dien te(‘Dien tichphan gach cheo: ‘,s:8:3); tichphan gach cheo: ‘,s:8:3);tichphan gach cheo: ‘,s:8:3); tichphan gach cheo: ‘,s:8:3); Great by: Nguyễn Trọng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com readln readlnreadln readln end endend end. . VÝ Dô VÝ DôVÝ Dô VÝ Dô Bài 10. program bai10; program bai10;program bai10; program bai10; uses crt; uses crt;uses crt; uses crt; const g= 9.8; const g= 9.8;const g= 9.8; const g= 9.8; var v, h:real; var v, h:real;var v, h:real; var v, h:real; begin begin begin begin clrscr; clrscr;clrscr; clrscr; repeat repeatrepeat repeat write(‘Nhap do cao: ‘); write(‘Nhap do cao: ‘);write(‘Nhap do cao: ‘); write(‘Nhap do cao: ‘); readln(h); readln(h);readln(h); readln(h); if h<0 then writeln(‘Nhap lai!’); if h<0 then writeln(‘Nhap lai!’);if h<0 then writeln(‘Nhap lai!’); if h<0 then writeln(‘Nhap lai!’); until h>0; until h>0;until h>0; until h>0; v:=sqrt(2*g*h); v:=sqrt(2*g*h);v:=sqrt(2*g*h); v:=sqrt(2*g*h); write(‘Van toc write(‘Van tocwrite(‘Van toc write(‘Van toc: ‘,v:8:3); : ‘,v:8:3);: ‘,v:8:3); : ‘,v:8:3); readln readlnreadln readln end endend end. . VÝ Dô VÝ DôVÝ Dô VÝ Dô Great by: Nguyn Trng Hong Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Chơng 3 Chơng 3Chơng 3 Chơng 3 : : : : ấu trúc rẽ nhánh và lặp ấu trúc rẽ nhánh và lặpấu trúc rẽ nhánh và lặp ấu trúc rẽ nhánh và lặp Bài Thực Hành Số 2 Bài Thực Hành Số 2Bài Thực Hành Số 2 Bài Thực Hành Số 2 —————– ———————————- —————–***** ********** *****—————– ———————————- —————– 1. SGK 2. Cõu lnh ghộp l mt cõu lnh ủc hp thnh t nhiu cõu lnh thnh phn. Cõu lnh ghộp nhm thc hin thao tỏc gm nhiu thao tỏc thnh phn. Mi thao tỏc thnh phn ng vi mt cõu lnh ủn hoc mt cõu lnh ghộp khỏc. Cõu lnh ghộp l mt trong cỏc yu t ủ to kh nng chng trỡnh cú cu trỳc. Cỏc cõu lnh ủt gia begin v end; Bi 3. Program tong1a; Program tong1a;Program tong1a; Program tong1a; Uses crt; Uses crt;Uses crt; Uses crt; Var S: real; Var S: real;Var S: real; Var S: real; a, N: integer; a, N: integer; a, N: integer; a, N: integer; begin beginbegin begin clrscr; clrscr; clrscr; clrscr; write(‘Nhap a: ‘);readln(a); write(‘Nhap a: ‘);readln(a); write(‘Nhap a: ‘);readln(a); write(‘Nhap a: ‘);readln(a); S:=1.0/a; S:=1.0/a; S:=1.0/a; S:=1.0/a; N:=1; N:=1;N:=1; N:=1; While n<=100 do While n<=100 do While n<=100 do While n<=100 do Begin BeginBegin Begin S:=S+1.0/(a+N); S:=S+1.0/(a+N);S:=S+1.0/(a+N); S:=S+1.0/(a+N); N:=N+1 N:=N+1N:=N+1 N:=N+1; ;; ; End EndEnd End; ;; ; Writeln(‘Tong S la: ‘,S:8:4); Writeln(‘Tong S la: ‘,S:8:4); Writeln(‘Tong S la: ‘,S:8:4); Writeln(‘Tong S la: ‘,S:8:4); Readln Readln Readln Readln End EndEnd End. . Ví Dụ Ví DụVí Dụ Ví Dụ C CC C Great by: Nguyễn Trọng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bài 4. . a) a)a) a) program program program program bai4a; bai4a;bai4a; bai4a; uses crt; uses crt;uses crt; uses crt; var x, y, z:real; var x, y, z:real;var x, y, z:real; var x, y, z:real; begin beginbegin begin clrscr; clrscr; clrscr; clrscr; write(‘nhap hai so x va y: ‘); readln(x,y); write(‘nhap hai so x va y: ‘); readln(x,y);write(‘nhap hai so x va y: ‘); readln(x,y); write(‘nhap hai so x va y: ‘); readln(x,y); if x*x+y*y<=1 then if x*x+y*y<=1 then if x*x+y*y<=1 then if x*x+y*y<=1 then begin begin begin begin z:=(x*x+y*y); z:=(x*x+y*y); z:=(x*x+y*y); z:=(x*x+y*y); writeln(‘tong can tim: ‘,z:9); writeln(‘tong can tim: ‘,z:9); writeln(‘tong can tim: ‘,z:9); writeln(‘tong can tim: ‘,z:9); end endend end; ;; ; if (x*x+y*y>1) and (y>=x) then if (x*x+y*y>1) and (y>=x) then if (x*x+y*y>1) and (y>=x) then if (x*x+y*y>1) and (y>=x) then begin beginbegin begin z:=(x+y); z:=(x+y); z:=(x+y); z:=(x+y); writeln(‘tong can tim: ‘,z:9); writeln(‘tong can tim: ‘,z:9); writeln(‘tong can tim: ‘,z:9); writeln(‘tong can tim: ‘,z:9); end endend end; ;; ; if (x*x+y*y>1) and (y<x) then if (x*x+y*y>1) and (y<x) then if (x*x+y*y>1) and (y<x) then if (x*x+y*y>1) and (y<x) then begin begin begin begin z:=0.5; z:=0.5; z:=0.5; z:=0.5; writeln(‘tong can tim: ‘,z); writeln(‘tong can tim: ‘,z); writeln(‘tong can tim: ‘,z); writeln(‘tong can tim: ‘,z); end endend end; ;; ; readln readlnreadln readln end endend end. . VÝ Dô VÝ DôVÝ Dô VÝ Dô b) b)b) b) program bai4 program bai4program bai4 program bai4b bb b; ;; ; uses crt; uses crt;uses crt; uses crt; var x,y,z,a,b,r:real; var x,y,z,a,b,r:real;var x,y,z,a,b,r:real; var x,y,z,a,b,r:real; begin beginbegin begin clrscr; clrscr;clrscr; clrscr; write(‘Nhap x: ‘);readln(x); write(‘Nhap x: ‘);readln(x);write(‘Nhap x: ‘);readln(x); write(‘Nhap x: ‘);readln(x); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); write(‘Nhap y: ‘);readln(y); write(‘Nhap toa do tam hinh tron: ‘); write(‘Nhap toa do tam hinh tron: ‘); write(‘Nhap toa do tam hinh tron: ‘); write(‘Nhap toa do tam hinh tron: ‘); readln(a,b); readln(a,b); readln(a,b); readln(a,b); write(‘Nhap ban kinh r: ‘);readln(r); write(‘Nhap ban kinh r: ‘);readln(r); write(‘Nhap ban kinh r: ‘);readln(r); write(‘Nhap ban kinh r: ‘);readln(r); if sqrt(sqr(x if sqrt(sqr(x if sqrt(sqr(x if sqrt(sqr(x- — -a)+sqr(x a)+sqr(xa)+sqr(x a)+sqr(x- — -b))<r then b))<r thenb))<r then b))<r then begin begin begin begin Great by: Nguyễn Trọng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com z:=abs(x)+abs(y); z:=abs(x)+abs(y);z:=abs(x)+abs(y); z:=abs(x)+abs(y); writeln(‘Z= ‘,z:3:3); writeln(‘Z= ‘,z:3:3); writeln(‘Z= ‘,z:3:3); writeln(‘Z= ‘,z:3:3); end endend end else elseelse else b b b begin egin egin egin z:=x+y; z:=x+y; z:=x+y; z:=x+y; writeln(‘Z= ‘,z:3:3); writeln(‘Z= ‘,z:3:3); writeln(‘Z= ‘,z:3:3); writeln(‘Z= ‘,z:3:3); end endend end; ;; ; readln readlnreadln readln end endend end. . VÝ Dô VÝ DôVÝ Dô VÝ Dô Bài 5. a) a)a) a) Program Program Program Program bai baibai bai5a; 5a;5a; 5a; Uses crt; Uses crt;Uses crt; Uses crt; Const n=50; Const n=50;Const n=50; Const n=50; Var i: integer; Var i: integer;Var i: integer; Var i: integer; Y:real; Y:real; Y:real; Y:real; Begin BeginBegin Begin Clrscr; Clrscr;Clrscr; Clrscr; for i:=1 to n do for i:=1 to n dofor i:=1 to n do for i:=1 to n do Y:=i/(i+1); Y:=i/(i+1);Y:=i/(i+1); Y:=i/(i+1); Write(‘Tong Y: ‘,y Write(‘Tong Y: ‘,yWrite(‘Tong Y: ‘,y Write(‘Tong Y: ‘,y:9:3 :9:3:9:3 :9:3); );); ); Readln ReadlnReadln Readln End EndEnd End. . VÝ Dô VÝ DôVÝ Dô VÝ Dô b) b)b) b) progr progrprogr program am am am bai baibai bai5b; 5b;5b; 5b; uses crt; uses crt;uses crt; uses crt; var var var var n:longint; n:longint;n:longint; n:longint; e,sh:real; e,sh:real;e,sh:real; e,sh:real; begin beginbegin begin clrscr; clrscr;clrscr; clrscr; sh:=1/2; sh:=1/2; sh:=1/2; sh:=1/2; n:=2; n:=2; n:=2; n:=2; Great by: Nguyễn Trọng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com e:=2+sh; e:=2+sh; e:=2+sh; e:=2+sh; while sh>=2*1e while sh>=2*1e while sh>=2*1e while sh>=2*1e- — -16 do 16 do16 do 16 do begin beginbegin begin n:=n+1; n:=n+1;n:=n+1; n:=n+1; sh:=sh*(1/n); sh:=sh*(1/n);sh:=sh*(1/n); sh:=sh*(1/n); e:=e+sh; e:=e+sh;e:=e+sh; e:=e+sh; end endend end; ;; ; writeln(‘Gia tri e(n) la: ‘,e:10:6); writeln(‘Gia tri e(n) la: ‘,e:10:6); writeln(‘Gia tri e(n) la: ‘,e:10:6); writeln(‘Gia tri e(n) la: ‘,e:10:6); readln readlnreadln readln end endend end. . VÝ Dô VÝ DôVÝ Dô VÝ Dô Bài Bài Bài Bài 6. 6.6. 6. progra prograprogra program m m m Bai6 Bai6Bai6 Bai6; ;; ; uses crt; uses crt;uses crt; uses crt; var x, y:byte; var x, y:byte;var x, y:byte; var x, y:byte; begin beginbegin begin clrscr; clrscr;clrscr; clrscr; for x:=1 to 36 do for x:=1 to 36 dofor x:=1 to 36 do for x:=1 to 36 do for y:=0 to 20 do for y:=0 to 20 dofor y:=0 to 20 do for y:=0 to 20 do if (x+y=36) and (2*x+4*y=100) then if (x+y=36) and (2*x+4*y=100) thenif (x+y=36) and (2*x+4*y=100) then if (x+y=36) and (2*x+4*y=100) then begin beginbegin begin writeln(‘Co ‘,x,’ con Ga’); writeln(‘Co ‘,x,’ con Ga’);writeln(‘Co ‘,x,’ con Ga’); writeln(‘Co ‘,x,’ con Ga’); write(‘Co ‘,y,’ con Cho’); write(‘Co ‘,y,’ con Cho’);write(‘Co ‘,y,’ con Cho’); write(‘Co ‘,y,’ con Cho’); end endend end; ;; ; readln readlnreadln readln end endend end. . VÝ Dô VÝ DôVÝ Dô VÝ Dô Bài 7. program program program program Bai7 Bai7Bai7 Bai7; ;; ; uses crt; uses crt;uses crt; uses crt; var b, c, n:byte; var b, c, n:byte;var b, c, n:byte; var b, c, n:byte; beg begbeg begin inin in clrscr; clrscr;clrscr; clrscr; repeat repeatrepeat repeat write(‘Nhap tuoi cha: ‘);readln(b); write(‘Nhap tuoi cha: ‘);readln(b); write(‘Nhap tuoi cha: ‘);readln(b); write(‘Nhap tuoi cha: ‘);readln(b); write(‘Nhap tuoi con: ‘);readln(c); write(‘Nhap tuoi con: ‘);readln(c); write(‘Nhap tuoi con: ‘);readln(c); write(‘Nhap tuoi con: ‘);readln(c); if (b if (bif (b if (b- — -c<25) or (b<2*c) then c<25) or (b<2*c) thenc<25) or (b<2*c) then c<25) or (b<2*c) then writeln(‘Du lieu khong hop le,nhap lai.’); writeln(‘Du lieu khong hop le,nhap lai.’); writeln(‘Du lieu khong hop le,nhap lai.’); writeln(‘Du lieu khong hop le,nhap lai.’); Great by: Nguyễn Trọng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com until (b until (buntil (b until (b- — -c>=25) and (b>=2*c); c>=25) and (b>=2*c);c>=25) and (b>=2*c); c>=25) and (b>=2*c); if b=2*c then if b=2*c then if b=2*c then if b=2*c then writeln(‘Hien nay tuoi cha gap hai writeln(‘Hien nay tuoi cha gap hai writeln(‘Hien nay tuoi cha gap hai writeln(‘Hien nay tuoi cha gap hai lan tuoi con.’) lan tuoi con.’) lan tuoi con.’) lan tuoi con.’) else else else else if b>2*c then if b>2*c then if b>2*c then if b>2*c then writeln(‘Sau ‘,b writeln(‘Sau ‘,b writeln(‘Sau ‘,b writeln(‘Sau ‘,b- — -2*c,’ nam tuoi cha se gap doi tuoi 2*c,’ nam tuoi cha se gap doi tuoi 2*c,’ nam tuoi cha se gap doi tuoi 2*c,’ nam tuoi cha se gap doi tuoi con’); con’);con’); con’); readln readlnreadln readln end endend end. . VÝ Dô VÝ DôVÝ Dô VÝ Dô Bài 8. program program program program Bai8 Bai8Bai8 Bai8; ;; ; uses crt; uses crt;uses crt; uses crt; var A, B, St, Luu :real; var A, B, St, Luu :real;var A, B, St, Luu :real; var A, B, St, Luu :real; n:byte; n:byte; n:byte; n:byte; begin beginbegin begin clrscr; clrscr;clrscr; clrscr; write(‘Nhap so tien gui: ‘);readln(a); write(‘Nhap so tien gui: ‘);readln(a);write(‘Nhap so tien gui: ‘);readln(a); write(‘Nhap so tien gui: ‘);readln(a); write( write(write( write(‘Nhap so tien nhan: ‘);readln(b); ‘Nhap so tien nhan: ‘);readln(b);’Nhap so tien nhan: ‘);readln(b); ‘Nhap so tien nhan: ‘);readln(b); luu:=A; n:=0; st:=a; luu:=A; n:=0; st:=a;luu:=A; n:=0; st:=a; luu:=A; n:=0; st:=a; while St<=B do while St<=B dowhile St<=B do while St<=B do begin beginbegin begin St: St:St: St:=St+luu*0.0 =St+luu*0.0=St+luu*0.0 =St+luu*0.003 0303 03; ;; ; n:=n+1; n:=n+1;n:=n+1; n:=n+1; end endend end; ;; ; writeln(‘So thang can la: ‘,n); writeln(‘So thang can la: ‘,n);writeln(‘So thang can la: ‘,n); writeln(‘So thang can la: ‘,n); readln readlnreadln readln end endend end. . VÝ Dô VÝ DôVÝ Dô VÝ Dô […]… vào Great by: Nguy n Tr ng Hong Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Kết quả Great by: Nguy n Tr ng Hong Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Chơng 5: T hao tác với tệp Bài tập chơng 1 M t s tr ng h p ph i dựng t p: lu tr l ng thụng tin l n, dựng lõu di, ớt thay ủ i nh tờn ng i trong m t c quan, h s c a sinh viờn, lng cỏn b , 2 SGK 3 Ph i m t p tr c khi ủ c t p vỡ tr c khi s d ng t p ph i cú cõu l nh… clrscr; write(‘Nhap xau: ‘);readln(S); n:=length(S); dem:=0; for i:=1 to n do if (s[i]>=’0’) and (s[i] . lập trình Bài tập Bài tậpBài tập Bài tập 1. Ngi ta phi xõy dng ngụn ng lp trỡnh bc cao vỡ – Ngụn ng lp trỡnh bc cao gn gi vi t nhiờn hn, thun tin cho ủụng. quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Gi¶i Bµi Gi¶i Bµi Gi¶i Bµi Gi¶i Bµi TËp Tin TËp Tin TËp Tin TËp Tin Häc 11 Häc 11Häc 11 Häc 11 Great by: Nguyn Trng Hong Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Giải bài tập Tin học 11 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Giải bài tập Tin học 11, Giải bài tập Tin học 11, Giải bài tập Tin học 11

Hy vọng thông qua bài viết Giải bài tập Tin học 11 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.