Tài LiệuTài Liệu Ngành Tài Chính Ngân Hàng

[Download] GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ ppt – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 15:20

HUỲNH BÁ HỌC 1/7 GIẢI BÀI TẬP MÔN TT TT QUỐC TẾ Họ và tên: Huỳnh Bá Học Lớp: CĐ QTVP K32C GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN: Câu 1. Giả sử tại một ngân hàng thương mại có bảng niêm yết giá như sau: USD/VND: 17.650 – 71 GBP/USD: 1,6568 – 00 AUD/USD: 0,7894 – 24 USD/JPY: 114,81 – 00 EUR/USD: 1,2692 – 12 Chỉ ra tỷ giá mà ngân hàng sẽ áp dụng khi khách hàng muốn: a) Mua USD bằng VND b) Bán EUR lấy USD c) Bán USD lấy EUR d) Bán JPY lấy USD e) Bán GBP lấy USD f) Bán USD lấy AUD. BÀI GIẢI a) Khách hàng: Mua USD bằng VND → Ngân hàng: Bán USD mua VND; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND = 17.671. b) Khách hàng: Bán EUR lấy USD → Ngân hàng: Mua EUR bán USD; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD = 1,2692. c) Khách hàng: Bán USD lấy EUR → Ngân hàng: Mua USD bán EUR; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán EUR/USD = 1,2712. d) Khách hàng: Bán JPY lấy USD → Ngân hàng: Mua JPY bán USD; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/JPY = 115,00. e) Khách hàng: Bán GBP lấy USD → Ngân hàng: Mua GBP bán USD; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD = 1,6568. f) Khách hàng: Bán USD lấy AUD → Ngân hàng: Mua USD bán AUD; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán AUD/USD = 0,7924. Câu 2. Giả sử tại một ngân hàng thương mại có bảng yết giá như sau: USD/VND: 16.850 – 71 USD/JPY: 114,81– 00 GBP/USD: 1,6568 – 00 EUR/USD: 1,2248 – 98 AUD/USD: 0,6894 – 24 Xác định tỷ giá và đối khoản tương ứng khi khách hàng muốn thực hiện các giao dịch sau: a) Khách hàng muốn mua 120.000 USD bằng VND? b) Khách hàng muốn bán 960.000 EUR lấy USD? c) Khách hàng muốn bán 92.500 USD lấy EUR? d) Khách hàng bán 12.358.000 JPY lấy USD? e) Khách hàng muốn mua 28.320 GBP bằng USD? f) Khách hàng muốn bán 56.900 USD lấy AUD? BÀI GIẢI a) Khách hàng muốn mua 120.000 USD bằng VND Phân tích: Khách hàng bán VND mua 120.000 USD Ngân hàng mua VND bán 120.000 USD Ngân hàng bán 120.000 USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND = 16.871. Vậy khi khách hàng muốn mua 120.000 USD, số VND phải trả: 16.871 x 120.000 USD = 2.024.520.000 VND b) Khách hàng muốn bán 960.000 EUR lấy USD Phân tích: Khách hàng bán 960.000 EUR mua USD Ngân hàng mua 960.000 EUR bán USD Ngân hàng mua 960.000 EUR nên sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD = 1,2248 Vậy khi khách hàng muốn bán 960.000 EUR lấy USD, số USD khách hàng có được: 1,2248 x 960.000 EUR = 1.175.808 USD c) Khách hàng muốn bán 92.500 USD lấy EUR Phân tích: Khách hàng bán 92.500 USD mua EUR Ngân hàng mua 92.500 USD bán EUR Ngân hàng bán EUR nên sẽ áp dụng tỷ giá bán EUR/USD = 1,2298 Vậy khi khách hàng muốn bán 92.500 USD lấy EUR, số EUR khách hàng có được: 92.500 USD / 1,2298 = 75.215 EUR HUỲNH BÁ HỌC 2/7 GIẢI BÀI TẬP MÔN TT TT QUỐC TẾ d) Khách hàng bán 12.358.000 JPY lấy USD Phân tích: Khách hàng bán 12.358.000 JPY mua USD Ngân hàng mua 12.358.000 JPY bán USD Ngân hàng bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/JPY = 115,00 Vậy khi khách hàng muốn bán 12.358.000 JPY lấy USD, số USD khách hàng có được: 12.358.000 JPY / 115,00 = 107.461 USD e) Khách hàng muốn mua 28.320 GBP bằng USD Phân tích: Khách hàng bán USD mua 28.320 GBP Ngân hàng mua USD bán 28.320 GBP Ngân hàng bán GBP nên sẽ áp dụng tỷ giá bán GBP/USD = 1,6600 Vậy khi khách hàng muốn mua 28.320 GBP bằng USD, số USD khách hàng phải trả: 28.320 GBP x 1,6600 = 47.011,2 USD f) Khách hàng muốn bán 56.900 USD lấy AUD Phân tích: Khách hàng bán 56.900 USD mua AUD Ngân hàng mua 56.900 USD bán AUD Ngân hàng bán AUD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán AUD/USD: 0,6924 Vậy khi khách hàng muốn muốn bán 56.900 USD lấy AUD, số AUD khách hàng có: 56.900 USD/0,6924 = 82.178 USD Câu 3. Giả sử vào ngày 4/8/200x, trên thị trường ngoại hối quốc tế có bảng yết giá như sau: USD/VND: 16.888 – 90 USD/CHF: 1,2541– 11 GBP/USD: 1,7651 – 91 EUR/USD: 1,2248 – 98 USD/JPY: 114,81 – 00 AUD/USD: 0,7681 – 27 Xác định tỷ giá và đối khoản tương ứng khi khách hàng muốn thực hiện các giao dịch sau: a) Khách hàng A: mua 20.000 GBP bằng CHF? b) Khách hàng B: bán 20.000 GBP lấy CHF? c) Khách hàng C: mua 28.000 EUR bằng VND? d) Khách hàng D: bán 28.000 EUR bằng VND? e) Khách hàng E: mua 40.000 AUD bằng VND? f) Khách hàng F: Bán 40.000 AUD lấy VND? g) Khách hàng G: Bán 12 triệu JPY lấy VND? h) Khách hàng H: Mua 12 triệu JPY bằng VND? i) Khách hàng I: bán 30.000 GBP lấy AUD? j) Khách hàng J: mua 30.000 GBP bằng AUD? BÀI GIẢI a) Khách hàng A: mua 20.000 GBP bằng CHF Phân tích: Khách hàng bán CHF mua USD; khách hàng bán USD, mua 20.000 GBP Ngân hàng mua CHF bán USD; ngân hàng mua USD, bán 20.000 GBP Ngân hàng bán USD mua CHF nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CHF: 1,2611 Ngân hàng mua USD, bán 20.000 GBP nên sẽ áp dụng tỷ giá bán GBP/USD: 1,7691 Tính tỷ giá bán GBP/CHF (b): 2,23102611,17691,1)()()()( =×=⇒×= b CHF GBP b CHF USD b USD GBP b CHF GBP Vậy khi khách hàng A mua 20.000 GBP bằng CHF, số CHF khách hàng phải trả: 20.000 GBP x GBP/CHF(b) = 20.000 x 2,2310 = 44.620 CHF b) Khách hàng B: bán 20.000 GBP lấy CHF Phân tích: Khách hàng bán 20.000 GBP mua USD; khách hàng bán USD, mua CHF Ngân hàng mua 20.000 GBP bán USD; ngân hàng mua USD, bán CHF Ngân hàng mua 20.000 GBP bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD: 1,7651 Ngân hàng mua USD, bán CHF nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/CHF: 1,2541 Tính tỷ giá mua GBP/CHF (m): 2,21362541,17651,1)()()()( =×=⇒×= m CHF GBP m CHF USD m USD GBP m CHF GBP HUỲNH BÁ HỌC 3/7 GIẢI BÀI TẬP MÔN TT TT QUỐC TẾ Vậy khi khách hàng B bán 20.000 GBP lấy CHF, số CHF khách hàng có: 20.000 GBP x GBP/CHF(m) = 20.000 x 2,2136 = 44.272 CHF c) Khách hàng C: mua 28.000 EUR bằng VND Phân tích: Khách hàng bán VND mua USD; khách hàng bán USD, mua 28.000 EUR Ngân hàng mua VND bán USD; ngân hàng mua USD, bán 28.000 EUR Ngân hàng bán USD mua VND nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890 Ngân hàng bán 28.000 EUR, mua USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán EUR/USD: 1,2298 Tính tỷ giá bán EUR/VND (b): 20771890.161,2298)()()()( =×=⇒×= b VND EUR b VND USD b USD EUR b VND EUR Vậy khi khách hàng C mua 28.000 EUR bằng VND, số VND khách hàng phải trả: 28.000 EUR x EUR/VND (b) = 28.000 x 20.771 = 581.588.000 VND d) Khách hàng D: bán 28.000 EUR bằng VND Phân tích: Khách hàng bán 28.000 EUR mua USD; khách hàng bán USD, mua VND Ngân hàng mua 28.000 EUR bán USD; ngân hàng mua USD, bán VND Ngân hàng mua USD bán VND nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/VND: 16.888 Ngân hàng mua 28.000 EUR, bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD: 1,2248 Tính tỷ giá mua EUR/VND (m): 20684,4224888.161,2248)()()()( =×=⇒×= m VND EUR m VND USD m USD EUR m VND EUR Vậy khi khách hàng D bán 28.000 EUR bằng VND, số VND khách hàng có: 28.000 EUR x EUR/VND (m) = 28.000 x 20684,4224 = 579.163.827,2 VND e) Khách hàng E: mua 40.000 AUD bằng VND Phân tích: Khách hàng bán VND mua USD; khách hàng bán USD, mua 40.000 AUD Ngân hàng mua VND bán USD; ngân hàng mua USD, bán 40.000 AUD Ngân hàng bán USD mua VND nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890 Ngân hàng bán 40.000 AUD, mua USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán AUD/USD: 0,7727 Tính tỷ giá bán AUD/VND (b): 13.050,903890.167727,0)()()()( =×=⇒×= b VND AUD b VND USD b USD AUD b VND AUD Vậy khi khách hàng E mua 40.000 AUD bằng VND, số VND khách hàng phải trả: 40.000 AUD x AUD/VND (b) = 40.000 x 13.050,903 = 522.036.120 VND f) Khách hàng F: Bán 40.000 AUD lấy VND Phân tích: Khách hàng bán 40.000 AUD mua USD; khách hàng bán USD, mua VND Ngân hàng mua 40.000 AUD bán USD; ngân hàng mua USD, bán VND Ngân hàng mua USD bán VND nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/VND: 16.888 Ngân hàng mua 40.000 AUD, bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua AUD/USD: 0,7681 Tính tỷ giá mua AUD/VND (m): 12971,6728888.167681,0)()()()( =×=⇒×= m VND AUD m VND USD m USD AUD m VND AUD Vậy khi khách hàng F bán 40.000 AUD lấy VND, số VND khách hàng có: 40.000 AUD x AUD/VND (m) = 40.000 x 12.971,6728 = 518.866.912 VND g) Khách hàng G: Bán 12 triệu JPY lấy VND Phân tích: Khách hàng bán 12 triệu JPY mua USD; khách hàng bán USD, mua VND Ngân hàng mua 12 triệu JPY bán USD; ngân hàng mua USD, bán VND HUỲNH BÁ HỌC 4/7 GIẢI BÀI TẬP MÔN TT TT QUỐC TẾ Ngân hàng bán USD mua 12 triệu JPY nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/JPY: 115,00 Ngân hàng mua USD, bán VND nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/VND: 16.888 Tính tỷ giá mua JPY/VND (m): 146,852 00,115 888.16 )(888.16 00,115 1 )( )( )( 1 )()()()( ==⇔×=⇒ ×=⇒×= m VND JPY m VND JPY m VND USD b JPY USD m VND JPY m VND USD m USD JPY m VND JPY Vậy khi khách hàng G bán 12 triệu JPY lấy VND, số VND khách hàng có: 12.000.000 JPY x JPY/VND (m) = 12.000.000 x 146,852 = 1.762.224.000VND h) Khách hàng H: Mua 12 triệu JPY bằng VND Phân tích: Khách hàng bán VND mua USD; khách hàng bán USD, mua 12 triệu JPY Ngân hàng mua VND bán USD; ngân hàng mua USD, bán 12 triệu JPY Ngân hàng bán USD mua VND nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890 Ngân hàng mua USD, bán 12 triệu JPY nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/JPY: 114,81 Tính tỷ giá bán JPY/VND (b): 147,1126 81,114 890.16 )(890.16 81,114 1 )( )( )( 1 )()()()( ==⇔×=⇒ ×=⇒×= b VND JPY b VND JPY b VND USD m JPY USD b VND JPY b VND USD b USD JPY b VND JPY Vậy khi khách hàng H mua 12 triệu JPY bằng VND, số VND khách hàng phải trả: 12.000.000 JPY x JPY/VND (b) = 12.000.000 x 147,1126 = 1.765.351.200 VND i) Khách hàng I: bán 30.000 GBP lấy AUD Phân tích: Khách hàng bán 30.000 GBP mua USD; khách hàng bán USD, mua AUD Ngân hàng mua 30.000 GBP bán USD; ngân hàng mua USD, bán AUD Ngân hàng mua 30.000 GBP bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD: 1,7651 Ngân hàng bán AUD, mua USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán AUD/USD: 0,7727 Tính tỷ giá mua GBP/AUD (m): 2,2843 7727,0 7651,1 )( 7727,0 1 7651,1)( )( 1 )()()()()( ==⇔×=⇒ ×=⇒×= m AUD GBP m AUD GBP b USD AUD m USD GBP m AUD GBP m AUD USD m USD GBP m AUD GBP Vậy khi khách hàng I bán 30.000 GBP lấy AUD, số AUD khách hàng có: 30.000 GBP x GBP/AUD(m) = 30.000 x 2,2843 = 68.529 AUD j) Khách hàng J: mua 30.000 GBP bằng AUD? Phân tích: Khách hàng bán AUD mua USD; khách hàng bán USD, mua 30.000 GBP Ngân hàng mua AUD bán USD; ngân hàng mua USD, bán 30.000 GBP Ngân hàng bán 30.000 GBP mua USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán GBP/USD: 1,7691 Ngân hàng mua AUD, bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua AUD/USD: 0,7681 Tính tỷ giá bán GBP/AUD (b): 2,3032 7681,0 7691,1 )( 7681,0 1 7691,1)( )( 1 )()()()()( ==⇔×=⇒ ×=⇒×= b AUD GBP b AUD GBP m USD AUD b USD GBP b AUD GBP b AUD USD b USD GBP b AUD GBP Vậy khi khách hàng J mua 30.000 GBP bằng AUD, số AUD khách hàng phải trả: 30.000 GBP x GBP/AUD(b) = 30.000 x 2,3032 = 69.096 AUD Câu 4. Một công ty lữ hành A từ hoạt động kinh doanh nhận khách thu được 450.000 CNY. Với số tiền này công ty HUỲNH BÁ HỌC 5/7 GIẢI BÀI TẬP MÔN TT TT QUỐC TẾ A muốn dùng để thanh toán 500.000 JPY cho hoạt động gởi khách. Số tiền còn lại công ty chuyển thành EUR. Hãy xác định số EUR mà công ty A sẽ có. Biết rằng các tỷ giá được công bố như sau: USD/CNY = 8,2745/80 USD/JPY = 118,20/119,60 EUR/USD = 1,3125/45 BÀI GIẢI Phân tích: A bán 450.000 CNY mua USD; A bán USD, mua 500.000 JPY Ngân hàng mua 450.000 CNY bán USD; ngân hàng mua USD, bán 500.000 JPY Tổng số CNY để mua 500.000 JPY? Ngân hàng bán USD mua 450.000 CNY nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CNY = 8,2780 Ngân hàng mua USD bán 500.000 JPY, nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/JPY = 118,20 Tính tỷ giá mua CNY/JPY (m): 14,2788 2780,8 20,118 )(20,118 2780,8 1 )( )( )( 1 )()()()( ==⇔×=⇒ ×=⇒×= m JPY CNY m JPY CNY m JPY USD b CNY USD m JPY CNY m JPY USD m USD CNY m JPY CNY Gọi X là số CNY mà công ty A dùng để mua 500.000 JPY: X = 500.000/14,2788 = 35.017 CNY Gọi Y là số CNY còn lại của công ty A: Y = 450.000 CNY – X = 450.000 – 35.017 = 414.983 CNY Phân tích: Số tiền còn lại (Y) công ty chuyển thành EUR. A bán 414.983 CNY mua USD; A bán USD, mua EUR Ngân hàng mua 414.983 CNY bán USD; ngân hàng mua USD, bán EUR Tổng số EUR? Ngân hàng bán USD mua 414.983 CNY nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CNY = 8,2780 Ngân hàng bán EUR mua USD, nên sẽ áp dụng tỷ giá bán EUR/USD = 1,3145 Tính tỷ giá bán EUR/CNY (b): 10,882780,83145,1)()()()( =×=⇒×= b CNY EUR b CNY USD b USD EUR b CNY EUR Vậy sau khi chuyển số tiền còn lại (Y) thành EUR, số EUR công ty có: 414.983/10,88 = 38.141,8 EUR Câu 5. Doanh nghiệp lữ hành Y nhận khách thu được 5.000 CHF. Với số tiền này, doanh nghiệp Y thanh toán 600.000 JPY cho hoạt động gởi khách. Số tiền còn lại doanh nghiệp Y đổi thành USD. Xác định số USD tương ứng? Biết tỷ giá: USD/JPY = 95,5284/96,853; USD/CHF = 1,1164/1,2352. BÀI GIẢI CÁCH 1: Y bán CHF mua USD; Y bán USD, mua 600.000 JPY Ngân hàng mua CHF bán USD; ngân hàng mua USD, bán 600.000 JPY Theo đề bài: Ngân hàng bán USD mua CHF nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CHF = 1,2352 Ngân hàng mua USD bán 600.000 JPY, nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/JPY = 95,5284 Tính tỷ giá mua CHF/JPY (m): 77,338 2352,1 5284,95 )(5284,95 2352,1 1 )( )( )( 1 )()()()( ==⇔×=⇒ ×=⇒×= m JPY CHF m JPY CHF m JPY USD b CHF USD m JPY CHF m JPY USD m USD CHF m JPY CHF Gọi X là số CHF mà công ty Y dùng để mua 600.000 JPY: X = 600.000/77,338 = 7.758 CHF Gọi A là số CHF còn lại của công ty Y: HUỲNH BÁ HỌC 6/7 GIẢI BÀI TẬP MÔN TT TT QUỐC TẾ A = 5.000 CHF – X = 5.000 – 7.758 = -2.758 CHF (Công ty Y nợ 2.758 CHF) Số tiền còn lại (A) công ty chuyển thành USD. Y bán 2.758 CHF mua USD Ngân hàng mua 2.758 CHF bán USD Tổng số USD? Ngân hàng bán USD mua 2.758 CHF nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CHF = 1,2352 Vậy sau khi chuyển số tiền còn lại (A) (số tiền công ty nợ) thành USD, số USD công ty nợ: 2.758/1,2352 = 2.232,8 USD CÁCH 2: Y bán 5.000 CHF mua USD; Y bán USD, mua JPY Ngân hàng mua 5.000 CHF bán USD; ngân hàng mua USD, bán JPY Theo đề bài: Ngân hàng bán USD mua 5.000 CHF nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CHF = 1,2352 Ngân hàng mua USD bán JPY, nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/JPY = 95,5284 Tính tỷ giá mua CHF/JPY (m): 77,338 2352,1 5284,95 )(5284,95 2352,1 1 )( )( )( 1 )()()()( ==⇔×=⇒ ×=⇒×= m JPY CHF m JPY CHF m JPY USD b CHF USD m JPY CHF m JPY USD m USD CHF m JPY CHF Vậy khi công ty Y bán 5.000 CHF thì tổng số JPY mà công ty nhận được: 5.000 x 77,338 = 386.690 JPY Tổng số tiền công ty Y cần phải thanh toán nốt: 600.000 – 386.690 = 213.310 JPY Y bán 213.310 JPY mua USD Ngân hàng mua 213.310 JPY bán USD Tổng số USD? Ngân hàng mua USD bán 213.310 JPY nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/JPY = 95,5284 Vậy sau khi đổi 213.310 JPY lấy USD, số USD công ty nợ: 213.310/95,5284 = 2.232,9 USD Một khách du lịch A cần phải thanh toán 370 USD. Người này muốn thanh toán bằng 80 EUR và số còn lại sẽ thanh toán nốt bằng GBP. Hãy xác định số GBP mà người khách du lịch A cần phải thanh toán nốt. Biết rằng các tỷ giá được công bố như sau: EUR/USD = 1,3125/45 GBP/USD = 1,8135/65 BÀI GIẢI Phân tích: Tổng số USD mà khách du lịch A phải trả: 370 USD A bán 80 EUR mua USD → Ngân hàng mua 80 EUR bán USD Theo đề bài: Ngân hàng mua EUR bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD = 1,3125 Với 80 EUR, số USD tương ứng khách du lịch A thanh toán được: 1,3125 x 80 = 105 USD Tổng số USD còn lại mà khách du lịch A phải trả nốt: 370 USD – 105 USD = 265 USD A bán GBP mua 265 USD để thanh toán nốt số tiền còn lại A bán GBP mua 265 USD → Ngân hàng mua GBP bán 265 USD Tổng số GBP? Ngân hàng mua GBP bán 265 USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD = 1,8135 Vậy số GBP khách hàng cần phải thanh toán nốt: 265/1,8135 = 146,1 GBP Một khách du lịch A cần phải thanh toán 5.400.000 VND. Người này muốn thanh toán bằng 50 GBP số còn lại sẽ thanh toán nốt bằng EUR. Hãy xác định số EUR mà người khách du lịch A cần phải thanh toán nốt. Biết rằng tỷ giá được công bố như sau: EUR/USD = 1,3125/45 GBP/USD = 1,8135/65 USD/VND = 16.810/16.830 Câu 7. BÀI GIẢI Tổng số VND mà khách du lịch A phải trả: 5.400.000 VND A bán 50 GBP mua USD, bán USD mua VND Ngân hàng mua 50 GBP bán USD, mua USD bán VND Ngân hàng mua GBP bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD = 1,8135 HUỲNH BÁ HỌC 7/7 GIẢI BÀI TẬP MÔN TT TT QUỐC TẾ Ngân hàng mua USD bán VND nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/VND = 16.810 Xác định tỷ giá mua GBP/VND (m) 30.484,935810.168135,1)()()()( =×=⇒×= m VND GBP m VND USD m USD GBP m VND GBP Với 50 GBP, số VND tương ứng khách du lịch A thanh toán được: 30.484,935 x 50 = 1.524.246,75 VND Tổng số VND còn lại mà khách du lịch A phải trả nốt: 5.400.000 VND – 1.524.246,75 VND = 3.875.753,25 VND A phải bán EUR mua 3.875.753,25 VND để thanh toán nốt số tiền còn lại. A bán EUR mua USD, A bán USD mua 3.875.753,25 VND Ngân hàng mua EUR bán USD, ngân hàng mua USD bán 3.875.753,25 VND Tổng số EUR? Ngân hàng mua EUR bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD = 1,3125 Ngân hàng mua USD bán VND nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/VND = 16.810 Xác định tỷ giá mua EUR/VND (m) 22063,125810.163125,1)()()()( =×=⇒×= m VND EUR m VND USD m USD EUR m VND EUR Vậy số EUR khách hàng cần phải thanh toán nốt: 3.875.753,25/22.063,125 = 175,67 EUR . HUỲNH BÁ HỌC 1/7 GIẢI BÀI TẬP MÔN TT TT QUỐC TẾ Họ và tên: Huỳnh Bá Học Lớp: CĐ QTVP K32C GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN: Câu 1. Giả sử tại một. thu được 450.000 CNY. Với số tiền này công ty HUỲNH BÁ HỌC 5/7 GIẢI BÀI TẬP MÔN TT TT QUỐC TẾ A muốn dùng để thanh toán 500.000 JPY cho hoạt động gởi khách. Số tiền còn lại công ty chuyển thành. lịch A cần phải thanh toán 370 USD. Người này muốn thanh toán bằng 80 EUR và số còn lại sẽ thanh toán nốt bằng GBP. Hãy xác định số GBP mà người khách du lịch A cần phải thanh toán nốt. Biết

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ ppt – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ ppt, GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ ppt, GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ ppt

Hy vọng thông qua bài viết GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ ppt . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button