[Download] đề thi giữa học kỳ ii lớp 2 môn toán – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 12:20

Download

TRƯỜNG TH BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Môn : TOÁN Thời gian : 45 phút Năm học : Họ và tên HS : Lớp : 2 Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2*Đề thi:1/ Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm : (1 điểm)4 ; ……; 12 ; 16 ; …….; …… ; 28 ; 32 ; …….; 40.2/ Đặt tính rồi tính : (1 điểm) a) 46 + 30 + 19 b) 85 – 18 3/ Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : (1,5 điểm) a) 99 …. 100 b) 4 × 8 30 ? 87 …. 78 18 : 2 3 × 34/ Tính : (1,5 điểm)a) 2 × 7 = ……… b) 24l : 3 = ……… 35 : 5 = ……… 5cm × 5 = ………5/ Tính : (1 điểm) 5 × 9 + 49 = ……………………………………………………… …………………………………………………… ><=6/Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng có trong hình vẽ vào chỗ chấm :(1điểm)B C A. . D………………………………………………………………7/ Giải bài toán sau : (2 điểm)Mỗi học sinh được phát 4 quyển vở. Hỏi 5 học sinh như thế được phát tất cả bao nhiêu quyển vở?8/ Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng : (1 điểm)5 5 = 25 ? 5 …. 5 = 10 +–x:TRƯỜNG TH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI GIỮA HỌC KÌ II Môn : TOÁN – KHỐI 2 Năm học : * ĐÁP ÁN :1/Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :(1 điểm)4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40.2/Đặt tính rồi tính : (1 điểm) 46 85 + 30 – 18 19 67 95 3/Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : (1,5 điểm) a) 99 < 100 b) 4 x 8 > 30 87 > 78 18 : 2 = 3 x 3 4/Tính : (1,5 điểm)a) 2 x 7 = 14 b) 24 l : 3 = 8 l 35 : 5 = 7 5cm x 5 = 25cm5/Tính : (1 điểm)5 x 9 + 49 = 45 + 49 = 946/Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng có trong hình vẽ : (1 điểm)ABC; BCD hoặc DCB; CBA.7/Giải bài toán sau : (2 điểm)Bài giải :Số quyển vở 5 học sinh được phát tất cả là : 4 x 5 = 20 (quyển vở)Đáp số : 20 quyển vở8/ Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng : (1 điểm)5 x 5 = 255 + 5 = 10* HƯỚNG DẪN CHẤM :Bài 1 : (1 điểm) – HS điền đúng 1 số vào ô trống : 0,25 điểm.Bài 2 : (1 điểm)- Đặt tính đúng 1 phép tính : 0,25 điểm.- Tính đúng 1 kết quả : 0,25 điểm. + Kết quả đúng, đặt tính sai : không được điểm.Bài 3 : (1,5 điểm) – HS điền đúng 1 dấu vào chỗ chấm ở cột a : 0,25 điểm. – HS điền đúng 1 dấu vào chỗ chấm ở cột b : 0,5 điểm.Bài 4 : (1,5 điểm)- HS tính đúng 1 kết quả ở cột a : 0,25 điểm.- HS tính đúng 1 kết quả ở cột b có kèm theo đơn vị : 0,5 điểm. + Tính đúng kết quả, sai hoặc thiếu đơn vị : 0,25 điểm/1 kết quả.Bài 5 : (1 điểm)- Tính đúng 1 bước : 0,5 điểm.- Bước 2 đúng, sai hoặc thiếu bước 1 : không được điểm. Bài 6 : (1 điểm)- Viết đúng tên 1 đường gấp khúc : 0,5 điểm. Bài 7 : ( 2 điểm)- Viết đúng câu lời giải : 0,5 điểm.- Viết đúng phép tính : 0,5 điểm.- Tính đúng kết quả có kèm theo đơn vị : 0,5 điểm. + Kết quả đúng, sai hoặc thiếu đơn vị : không được điểm.- Viết đúng đáp số có kèm theo đơn vị : 0,5 điểm. + Đáp số đúng, sai hoặc thiếu đơn vị : không được điểm.Bài 8 : (1 điểm)- Điền đúng 1 dấu phép tính vào chỗ chấm : 0,5 điểm. . KÌ THI GIỮA HỌC KÌ II Môn : TOÁN – KHỐI 2 Năm học : * ĐÁP ÁN :1/Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :(1 điểm)4; 8; 12; 16; 20 ; 24 ; 28 ; 32; . ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Môn : TOÁN Thời gian : 45 phút Năm học : Họ và tên HS : Lớp : 2 Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 *Đề thi: 1/

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] đề thi giữa học kỳ ii lớp 2 môn toán – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: đề thi giữa học kỳ ii lớp 2 môn toán, đề thi giữa học kỳ ii lớp 2 môn toán, đề thi giữa học kỳ ii lớp 2 môn toán

Hy vọng thông qua bài viết đề thi giữa học kỳ ii lớp 2 môn toán . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.