[Download] Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn HÓA HỌC khối 11 của trường chuyên BẮC NINH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

 • Loading …
  Loading …
  Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2015, 09:35

Download

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ ĐỀ THI CHỌN HSG VÙNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ NĂM 2015 MÔN: HOÁ HỌC LỚP 11 Thời gian làm bài 180 phút Câu 1: Tốc độ phản ứng 1. Phản ứng phân hủy xiclobutan thành etilen: C 4 H 8 → 2C 2 H 4 có hằng số tốc độ k = 2,48.10 -4 s -1 ở 438 C ° . Tính thời gian để tỉ số mol của C 2 H 4 và C 4 H 8 : a, Bằng 1. b, Bằng 100. 2. Phản ứng phân hủy nhiệt metan xảy ra như sau: 43 234 6234 34 4 3 2 1 CHHCH HCHHCH HHCCHCH HCHCH k k k k →+ +→+ +→+ +→ •• •• •• •• a. Áp dụng nguyên lí dừng với • H và 3 CH • , hãy chứng minh rằng: 2 3 4 62 ][ ][ CHk dt HCd = với 4 321 k kkk k = b. Nếu nồng độ có thứ nguyên mol/cm 3 và thời gian tính bằng giây, hãy tìm thứ nguyên của k. Câu 2: Dung dịch chất điện li 1.Tính pH bắt đầu kết tủa và kết tủa hoàn toàn Cr(OH) 3 từ dung dịch CrCl 3 0,010M. 2.Tính độ tan của Cr(OH) 3 ? (coi như khi kết tủa hoàn toàn nồng độ cation còn lại là 10 -6 M) pK s của Cr(OH) 3 = 29,8; Lg *β CrOH 2+ = – 3,8 Cr(OH) 3 ↓ = H + + CrO 2 – + H 2 O K = 10 -14 Câu 3: Điện hóa học 1.Biểu diễn sơ đồ pin được ghép bởi 2 cặp CrO 4 2- /CrO 2 ¯ và NO 3 /NO – ở điều kiện tiêu chuẩn – ở điều kiện CrO 4 2- 0,010M, CrO 2 ¯ 0,025M, NO 3 – 0,15M , p NO = 1 atm Cho 3 0 NO ,H /NO E − + = 0,96 V; 2 4 3 0 CrO /Cr(OH) ,OH E − − ↓ = – 0,13 V; 2,303 RT F = 0,0592; 2. 50ml dung dịch hỗn hợp A gồm : Ni(NO 3 ) 2 10 -3 M, Co(NO 3 ) 2 10 -1 M, HNO 3 10 -2 M, CH 3 COONa 1,174.10 -2 M. Điện phân dung dịch A với cường độ dòng I = 1,5A; bình điện phân có điện trở R = 0,45Ω, hai cực làm bằng Pt. a. Cho biết thứ tự các quá trình xảy ra trên catot. Tính điện áp tối thiểu cần tác dụng vào bình điện phân để quá trình điện phân đầu tiên xảy ra. b. Có khả năng tách riêng hai kim loại Ni, Co ra khỏi nhau hay không? c. Tính thời gian điện phân và pH của dung dịch điện phân khi ion thứ nhất đã điện phân được 10%. Cho : 2 H /Pt 0,288Vη = ; 2 O /Pt 1,070Vη = ; 2 0 Co /Co E 0,28V + = − ; 2 0 Ni /Ni E 0,233V + = − ; 2 2 0 O ,H /H O E 1,23V + = ; 3 CH COOH pK 4,76= Câu 4: Bài tập tính toán vô cơ tổng hợp Khi phân tích nguyên tố các tinh thể ngậm nước của một muối tan A của kim loại X, người ta thu được các số liệu sau: Nguyên tố cacbon oxi lưu huỳnh nitơ hiđro % khối lượng trong muối 0,00 57,38 14,38 0,00 3,62 Theo dõi sự thay đổi khối lượng của A khi nung nóng dần lên nhiệt độ cao, người ta thấy rằng, trước khi bị phân hủy hoàn toàn, A đã mất 32% khối lượng. Trong dung dịch nước, A phản ứng được với hỗn hợp gồm PbO 2 và HNO 3 (nóng), với dung dịch BaCl 2 tạo thành kết tủa trắng không tan trong HCl. Hãy xác định kim loại X, muối A và viết các phương trình phản ứng xảy ra. Biết X không thuộc họ Lantan và không phóng xạ. Câu 5 (sơ đồ biến hóa, cơ chế phản ứng. đồng phân lập thể, danh pháp) 1. (1 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau và cho biết cấu trúc các hợp chất A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L và M, biết rằng E và F là đồng phân của nhau, M có hai mặt phẳng đối xứng CH 2 C CH 2 CN t A 1. KOH,t 2. H 3 O + B OsO 4 NaIO 4 C 1. SOCl 2 2. NaN 3 3. t 0 4. t- BuOH D C 9 H 15 NO 3 NaBH 4 E F CH 3 SO 2 Cl (C 2 H 5 ) 3 N CH 3 SO 2 Cl (C 2 H 5 ) 3 N G H NaN3 NaN3 I K 1. H 2 ,Pd/C 2. CF 3 COOH 3.NaHCO 3 1. H 2 ,Pd/C 2. CF 3 COOH 3.NaHCO 3 L M 2.(0,5 điểm) Styryllacton được phân lập từ thực vật có công thức (hình bên). O O O HO 1 2 3 4 56 7 8 9 ; 3. (0,5 điểm)Viết cơ chế của phản ứng sau: NO 2 Br COOH + N 2 KCN trung hoa Br Câu 6 (Tổng hợp các chất hữu cơ, so sánh nhiệt độ sôi, Nhiệt độ nóng chảy, Tính Axit- Bazơ) Viết công thức cấu dạng các cặp đồng phân đối quang và gọi tên styryllacton theo danh pháp IUPAC của nó 1.(1im) Axit abxixic thuc loi sesquitecpenoit cú nhiu trong gii thc vt. Mt trong nhng cỏch tng hp axit abxixic l i t axeton nh sau: 3CH 3 COCH 3 NaNH 2 A -2 H 2 O B (C 9 H 13 O) etylenglicol p-CH 3 C 6 H 4 SO 3 H H + C (C 11 H 18 O 2 ) D (C 11 H 18 O 2 ) KMnO 4 OH – E (C 11 H 20 O 4 ) KMnO 4 OH – F (C 11 H 18 O 4 ) CH 3 SO 2 Cl piridin G (C 11 H 15 O 3 ) Tip theo s ni mch to thnh axit: Metyl-3-metylpent-2Z-en-4-inoat LDA H (Li + C 7 – H 7 O 2 ) + G I (C 18 H 22 O 5 Li) H 2 O K CrSO 4 DMF NH 4 + H 2 O M 1. CH 3 ONa, H 2 O 2.H + O OH COOH a. Vit cụng thc cu trỳc ca cỏc cht t A n M. b. Axit abxixic cú tớnh quang hot khụng? Cú cu hỡnh nh th no? 2.(0,5 im).So sỏnh nhit sụi ca cỏc cht sau , gii thớch: S O NH N (A) (B) (C) (D) (E). 3. Sắp xếp sự tăng dần tính bazơ (có giải thích) của các chất trong từng dãy sau: (a) CH 3 -CH(NH 2 )-COOH,(A) CH 2 =CH-CH 2 -NH 2 (B), CH 3- CH 2 -CH 2 -NH 2 (C) , CHC-CH 2 -NH 2 (D) . (b) -NH-CH 3 , -CH 2 -NH 2 , C 6 H 5 -CH 2 -NH 2 , p-O 2 N-C 6 H 4 -NH 2 . Cõu 7 (Nhn bit, Tỏch cht, Xỏc nh cụng thc cu to hp cht hu c) 1. Bng phn ng húa hc, phõn bit cỏc cht trong tng cp sau : a Axit aspartic v axit suxinic. b. Phenylalanin v tyrosin. c. Serin và threonin. 2. Giải thích áp dụng phương pháp phân tách hỗn hợp aminoaxit bằng sắc kí trao đổi ion. 3. M là một trisaccarit không có tính khử, được chuyển hóa theo sơ đồ sau: M Disaccarit A + D- Mannopiranozo mannozidaza fructozidaza Disaccarit B + 1.CH 3 Br du/bazo 2. H 3 O + 2,3,4,6- Tetra- O- metyl- D-galactopiranozo 1,3,4,6- Tetra- O- metyl- D-fructofuranozo 1.CH 3 Br du/bazo 2. H 3 O + 2,3,4,6- Tetra- O- metyl- D-mannopiranozo 2,3,6- Tri- O- metyl- D-galactopiranozo D- Fructofuranozo 1. Xác định cấu trúc và gọi tên M. 2. Trong dung dịch nước , α – D- mannopiranozo có thể chuyển hóa một phần thành β- D- mannofuranozo. Viết cơ chế chuyển hóa đó. 3. Từ β- D- mannofuranozo và β- D- fructofuranozo có thể tạo ra các metyl glicozit tương ứng. Viết các phương trình phản ứng và dự đoán phản ứng nào xảy ra nhanh hơn. Câu 8 (Hữu cơ tổng hợp) 1. Đối với phản ứng clo hóa toluen trong axit axetic ở 25 0 C, vận tốc tương đối (k toluen/k benzen là 344.Tỉ lệ các đồng phân clotoluen là: % sản phẩm vị trí octo là 59,8%;% sản phẩm vị trí meta là 0,5%; % sản phẩm vị trí para là 39,7%; a. Hãy tính yếu tố vận tốc phần f x ở các vị trí octo, meta, para ( x ứng với các vị trí octo, meta, para. b. Để nói lên mối liên hệ giữa vận tốc thế ở vị trí para với vận tốc thế ở vị trí meta người ta dùng hằng số gọi là yếu tố chọn lựa ( kí hiệu là S f ).Tính S f của phản ứng trên. 2. Một trong những phương pháp tổng hợp Piriđoxin (có trong thành phần của vitamin B6 ) là đi từ CH 3 COCH 2 COCH 2 OC 2 H 5 và H 2 N-COCH 2 CN.Hãy hoàn thành sơ đồ tổng hợp Piriđoxin: O O Me O CH 2 OC 2 H 5 + NH 2 CN piperidin C 2 H 5 OH/t 0 A HNO 3 d (CH 3 CO) 2 O 0 0 C B PCl 5 / POCl 3 150 0 C C H 2 / Pd / Pt CH 3 COOH D 1.NaNO 2 HCl / 90 0 C 2. 48 % HBr / t 0 3. AgCl, H 2 O / t 0 Me N HO CH 2 OH CH 2 OH ( Piridoxin) 3. Cấu tạo của hợp chất K (tách từ quả hồi) đã được xác định theo sơ đồ phản ứng sau: (C 7 H 10 O 5 ) O 3 Me 2 S CH 3 OH H + HIO 4 H 3 O + OHCCHO + OHCCH(OH)CH 2 COCOOH K M N L (C 7 H 10 O 7 ) a. Hãy vẽ công thức cấu tạo của L, M, N và K, biết rằng K không chứa nhóm chức ancol bậc ba. b. Hãy viết sơ đồ phản ứng tổng hợp ra K từ những hợp chất chứa không quá 4C. Câu 9: Cân bằng hóa học Cho phản ứng PCl 5 (k) PCl 3 (k) + Cl 2 (k) Cho các giá trị nhiệt động học ở 25 0 C, áp suất 1 atm PCl 5 (k) PCl 3 (k) Cl 2 (k) 0 T H∆ KJ.mol -1 -374,5 – 287,0 0 0 T S JK -1 .mol -1 364,2 311,8 223,1 1. Tính hằng số cân bằng K P ở 180 0 C.Giả thiết nhiệt độ chênh lệch so với 25 0 C không ảng hưởng gì đến ∆H và ∆S của phản ứng. 2. a vo bỡnh chõn khụng dung tớch 5 lớt 15 gam PCl 5 . y kớn bỡnh v nung núng n 180 0 C. Tớnh phõn hu ca PCl 5 v ỏp sut tng ca bỡnh.Nu bỡnh cú th tớch 10 lớt thỡ phõn hu ca PCl 5 v ỏp sut tng ca bỡnh l bao nhiờu 3. Cõn bng chuyn dch v phớa phn ng no nờu ta thờm khớ Ne vo bỡnh cựng nhit v dung tớch bỡnh khụng i.Cho 5 PCl M = 208,5 Cõu 10: Phc cht 1. a. Cho sơ đồ các phản ứng: FeCl 2 (dd) A (dd) B kết tủa trắng E (dd) KCN đặc, d- FeSO 4 Fe 2 (SO 4 ) 3 đặc C kết tủa xanh đậm KMnO 4 , H + D AgNO 3 kết tủa trắng G kết tủa xanh A + F FeCl 2 Pb(OH) 2 , KOH kết tủa nâu Vit phng trỡnh ion ca cỏc phn ng xy ra theo s trờn. b.Hóy cho bit t tớnh ca hp cht A, dựng thuyt lai húa gii thớch. 2.Cho cỏc ion phc : [NiSe 4 ] 2- ; [ZnSe 4 ] 2- . Trờn c s thuyt lai húa, hóy gii thớch s hỡnh thnh liờn kt trong cỏc ion phc trờn v cho bit t tớnh ca chỳng. Bit rng, tng tỏc ca cỏc ion trung tõm vi phi t l tng tỏc mnh. S SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH T TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐỀ THI CHỌN HSG VÙNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ NĂM 2015 MÔN: HOÁ HỌC LỚP 11 Thời gian làm bài 180 phút Câu 1 : 1. (1 điểm) Phản ứng phân hủy xiclobutan thành etilen: C 4 H 8 → 2C 2 H 4 có hằng số tốc độ k = 2,48.10 -4 s -1 ở 438 C° . Tính thời gian để tỉ số mol của C 2 H 4 và C 4 H 8 : a, Bằng 1. b, Bằng 100. 2. (1 điểm)Phản ứng phân hủy nhiệt metan xảy ra như sau: 43 234 6234 34 4 3 2 1 CHHCH HCHHCH HHCCHCH HCHCH k k k k →+ +→+ +→+ +→ •• •• •• •• a.(0,75đ) Áp dụng nguyên lí dừng với • H và 3 CH • , hãy chứng minh rằng: 2 3 4 62 ][ ][ CHk dt HCd = với 4 321 k kkk k = b.(0,25đ) Nếu nồng độ có thứ nguyên mol/cm 3 và thời gian tính bằng giây, hãy tìm thứ nguyên của k. Hướng dẫn chấm: 1. Vì hằng số k có thứ nguyên là [s -1 ] nên phản ứng tuân theo quy luật động học bậc nhất đối với butan(nồng độ, áp suất, số mol, ) Gọi số mol xiclobutan ban đầu là a (mol), số mol xiclobutan phản ứng tại thời điểm t là x (mol). Từ đó ta có mối liên hệ giữa hằng số k và thời gian phản ứng t: kt xa a = − ln (1) Và phương trình phản ứng: C 4 H 8 → 2C 2 H 4 bđ a p/ư x 2x sau (a – x) 2x (0,5đ) a, khi 1 84 42 HC HC = n n tức 2x = a – x => a = 3x. thay vào (1) ta được: (0,25đ) t= 1634,94(s) b, khi 100 84 42 HC HC = n n tức 2x = 100(a – x) => a = x. 1,02. thay vào (1) ta được: (0,25đ) t= 15854,14(s) 2. a,Ta có: ]][[ ][ 342 62 • = CHCHk dt HCd (*) 0 ][ 4321 3 =−+−= vvvv dt CHd (**) 0 ][ 4321 =−−+= • vvvv dt Hd (***) Từ (**) và (***) =>    = = 41 32 vv vv =>      = = • • • • 4314 323 ]][[][ ][][ kHCHkCH kHkCH => 2 3 3 24 14 ][][ CH k kk kCH = => ][][ 4 42 31 3 CH kk kk CH = . Thay vào (*) ta được: 2 3 4 4 321 4 42 31 42 62 ][][][ ][ CH k kkk CH kk kk CHk dt HCd == Hay 2 3 4 62 ][ ][ CHk dt HCd = với 4 321 k kkk k = (đpcm) (0,75đ) b, Vì 2 3 4 62 ][ ][ CHk dt HCd = nên ta có phương trình thứ nguyên như sau: [mol.cm -3 .s -1 ] = [k] . [mol.cm -3 ] 3/2 => [k] = mol -1/2 .cm 3/2 .s -1 Vậy thứ nguyên của k là [mol -1/2 .cm 3/2 .s -1 ] (0,25đ) Câu 2: 1.Tính pH bắt đầu kết tủa và kết tủa hoàn toàn Cr(OH) 3 từ dung dịch CrCl 3 0,010M. (1đ) 2.Tính độ tan của Cr(OH) 3 ? (2đ) (coi như khi kết tủa hoàn toàn nồng độ cation còn lại là 10 -6 M) pK s của Cr(OH) 3 = 29,8; Cr(OH) 3 ↓ = H + + CrO 2 – + H 2 O K = 10 -14 Lg *β CrOH 2+ = – 3,8 Hướng dẫn chấm: 1. – Khi bắt đầu kết tủa thì: 3 ‘ ‘ 3 Cr OH C .(C ) + – ≥ K s (C ’ là nồng độ ion trước khi tạo kết tủa) Trong đó: ‘ OH C – = [OH – ]; 3 ‘ Cr C + = 3 Cr C + – 2 CrOH C + Xét cân bằng: 3 Cr + + H 2 O ƒ 2 CrOH + + H + * b = 10 -3,8 0,01 0,01-x x x Giải ra được: x = 1,182.10 -3 → 3 ‘ Cr C + = 8,818.10 -3 M → ‘ OH C – = [OH – ] = 3 s 3 ‘ Cr K C + = 5,643.10 -10 M→ pH = 4,75. (0,5đ) – Khi kết tủa hoàn toàn thì nồng độ còn lại của Cr 3+ là 10 -6 M tức là: […]… abxixic thuc loi sesquitecpenoit cú nhiu trong gii thc vt Mt trong nhng cỏch tng hp axit abxixic l i t axeton nh sau: 3CH3COCH3 D (C11H18O2) NaNH2 KMnO4 OH- A -2 H2O B (C9H13O) E (C11H20O4) KMnO4 OH- etylenglicol C (C11H18O2) H+ p-CH3C6H4SO3H F (C11H18O4) CH3SO2Cl piridin G (C11H15O3) Tip theo s ni mch to thnh axit: Metyl-3-metylpent-2Z-en-4-inoat H2O K LDA CrSO4 NH4+ DMF H2O H (Li+C7-H7O2) +G I (C18H22O5Li)… xếp sự tăng dần tính bazơ (có giải thích) của các chất trong từng dãy sau: (c) CH3-CH(NH2)-COOH,(A) CH2=CH-CH2-NH2(B), CH3-CH2-CH2-NH2(C) , CHC-CH2-NH2(D) (d) -NH-CH3 , -CH2-NH2 , C6H5-CH2-NH2, p-O2N-C6H4-NH2 Hng dn chm: 1.(1 im) HO O OH NaNH2 -2 H2O O O B (C9H13O) (A) H+ O C (C11H18O2) – OH O D (C11H18O2) p-CH3C6H4SO3H OH KMnO4 O O etylenglicol OH O O E (C11H20O4) CH3 H C CH CH3 C LDA C COOCH3 H C… vi cng dũng I = 1,5A; bỡnh in phõn cú in tr R = 0,45, hai cc lm bng Pt a Cho bit th t cỏc quỏ trỡnh xy ra trờn catot Tớnh in ỏp ti thiu cn tỏc dng vo bỡnh in phõn quỏ trỡnh in phõn u tiờn xy ra b Cú kh nng tỏch riờng hai kim loi Ni, Co ra khi nhau hay khụng? c Tớnh thi gian in phõn v pH ca dung dch in phõn khi ion th nht ó in phõn c 10% Cho E0 O 2 ,H H 2 /Pt = 0, 288V ; : + /H 2O O2 /Pt = 1,070V… sp2 hỳt e mnh hn C lai húa sp3 nhng yu hn C lai húa sp.(C) Cha C lai húa sp3 hỳt e yu nht b.O2N- -NH2D Cú nguyờn t O va gõy hiu ng liờn hp dng (+C), va gõy hiu ng cm ng õm (-I), kt qu momen lng cc nh, ng thi phõn t khi nh hn A.vỡ vy nhit sụi ca D thp nht 3 (0,5 im) Trật tự tăng dần tính bazơ : a.CH3-CH-COOH – Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn HÓA HỌC khối 11 của trường chuyên BẮC NINH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn HÓA HỌC khối 11 của trường chuyên BẮC NINH, Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn HÓA HỌC khối 11 của trường chuyên BẮC NINH, Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn HÓA HỌC khối 11 của trường chuyên BẮC NINH

Từ khóa liên quan

 • bộ đề thi học sinh giỏi các trường duyên hải và đồng bằng bắc bộ
 • đề luyện thi thuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng môn văn
 • đề thi hsg sinh 10 các trường chuyên duyên hải bắc bộ
 • đề thi tuyển sinh vào các lớp chuyên môn toán
 • giải chi tiết đề thi thử hóa học năm 2015 môn hóa lần 1 thpt chuyên đhsp hà nội
 • đề thi thử đại học quốc gia năm 2015 môn hóa
 • tuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn hóa
 • quy che thi giai toan bang may tinh cam tay nam 2015 mon hoa
 • kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân tỉnh bắc ninh
 • ý nghĩa cảnh quan thiên nhiên đa dạng dễ dàng mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới bằng đường bộ và đường biển khó khăn quản lý đất nước thiên tai
 • nhận xét về cuộc kháng chiến hà nội và đồng bằng bắc kì
 • xu hướng chung của sự phát triển khu cn ở vn và riêng tại bắc ninh
 • đề thi học sinh giỏi cấp trường
 • đề thi học sinh giỏi cấp trường môn tiếng việt 2
 • đề thi học sinh giỏi cấp trường phần viết tiếng việt 2
 • khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể
 • điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1
 • khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu
 • nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ
 • xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct
 • mở máy động cơ rôto dây quấn
 • các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ
 • đặc tuyến mômen quay m fi p2
 • động cơ điện không đồng bộ một pha
 • phần 3 giới thiệu nguyên liệu

Hy vọng thông qua bài viết Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn HÓA HỌC khối 11 của trường chuyên BẮC NINH . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.