Công nghệ Thông tinTài Liệu

[Download] đề cương ôn tập C++ trắc nghiệm – Tải File Word, PDF Miễn Phí

 • Loading …
  Loading …
  Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2014, 13:15

‘Các mã C++ trong câu hỏi ôn tập được viết trên IDE Dev-C++ Câu 1 Trong cấu trúc chương trình C++, lệnh #include dùng để làm gì? Khai báo thư viện Câu 2 Trong cấu trúc chương trình C++ có bao nhiêu hàm main()? 1 Câu 3 Lệnh cout trong C++ có tác dụng gì? In kết quả Câu 4 Lệnh cin trong C++ có tác dụng gì? Nhập dữ liệu Câu 5 Kết thúc một dòng lệnh trong chương trình C++, ta sử dụng ký hiệu gì? Dấu “ ; “ Câu 6 Lệnh cout trong C++ đi kèm với cặp dấu nào? << Câu 7 Lệnh cin trong C++ đi kèm với cặp dấu nào? >> Câu 8 Để chú thích trên 1 dòng lệnh trong chương trình C++, ta dùng cặp dấu nào? // Câu 9 Để chú thích trên nhiều dòng lệnh trong chương trình C++, ta dùng cặp dấu nào? /* */ Câu 10 Chú thích nào sau đây là chính xác? (10,1) \Lập trình C++ (10,2) //Lập trình C++ (10,3) <!-Lập trình C++ > (10,4) *Lập trình C++ Câu 11 Chú thích nào sau đây là chính xác? (11,1) Lập trình C++ (11,2) *Lập trình C++ (11,3) <!-Lập trình C++ (11,4) *Lập trình C++* Câu 12 Cách khai báo biến nào sau đây là đúng? (12,1) <Kiểu dữ liệu> <Danh sách tên biến>; (12,2) <Danh sách tên biến> : <Kiểu dữ liệu>; (12,3) <Tên biến> = <Giá trị>; (12,4) Tất cả đều không đúng Câu 13 Quy tắc đặt tên biến nào sau đây là đúng? (13,1) Là một chuỗi gồm một hoặc nhiều ký tự chữ, số hoặc ký tự gạch dưới, bắt đầu bằng một ký tự hoặc dấu gạch dưới. (13,2) Không chứa các ký hiệu đặc biệt hoặc dấu cách. (13,3) Không trùng với các từ khoá. (13,4) Tất cả các quy tắc đều đúng. Câu 14 Kích thước của dữ liệu kiểu char là bao nhiêu byte? 1 Câu 15 Khai báo biến nào sau đây là SAI? (15,1) short int = 5; (15,2) int num = 10; (15,3) long lint = 8; (15,4) double d = 3.14; Câu 16 Khai báo nào sau đây là Đúng? (16,1) sign double d; (16,2) unsign int i; (16,3) signed a; (16,4) longth t; Câu 17 Biến toàn cục là gì? Khai bao trong ham main hoac ngoai chuong trinh Câu 18 Biến cục bộ là dạng biến gì? Bien khai bao trong 1 ham, khoi lenh Câu 19 Chuỗi ký tự (string) là gì? Gia tri chu, so, dat trong dau nhay kep, ket thuc voi ky tu null Câu 20 Lệnh nào sau đây là SAI? (20,1) string s = Hello world!; (20,2) string s (Hello world!); (20,3) string s = 1234; (20,4) Tất cả đều đúng Câu 21 Khai báo nào sau đây là SAI? (21,1) int i = 75ul; (21,2) int i = 0013; (21,3) int i = 0x4b; (21,4) char c = a; Câu 22 Lệnh nào sau đây là sai? (22,1) string s = Hello world!; (22,2) string s (Hello world!); (22,3) string s = 1234; (22,4) Tất cả đều đúng Câu 23 Lệnh nào sau đây định nghĩa một hằng giá trị? (23,1) #define PI 3.1415 (23,2) #define PI = 3.1415 (23,3) const PI = 3.1415; (23,4) const float PI; Câu 24 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a; a = 5; cout << a; return 0; } 5 Câu 25 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a, b; a = 2 + (b = 5); cout << a; return 0; } 7 Câu 26A HA(26) Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a, b, c; a = b = c = 5; cout << a; return 0; } 5 Câu 27 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a, b; a = 2 + (b = 5); cout << a + b; return 0; } 12 Câu 28 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a, b; a = 2 + (b = 5); cout << a % b; return 0; } 2 Câu 29 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a, b; a = b = 5; cout << ++a; return 0; } 6 Câu 30 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a, b; a = b = 5; cout << a++ + b; return 0; } 10 Câu 31 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a, b; a = b = 5; b++; cout << a++ + b; return 0; } 10 Câu 32 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a, b, c; a = 2, b = 7; c = (a > b) ? b : a; return 0; } 2 Câu 33A HA(33) Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a, b; a = (b = 2, b + 3); cout << a; return 0; } 5 Câu 34A HA(34) Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a = 20; a >>= 2; cout << a; return 0; } 5 Câu 35 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int a = 20; a <<= 2; cout << a; return 0; } 80 Câu 36 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int i; float f = 3.14; i = int (f); cout << i; return 0; } 3 Câu 37 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int i; float f = 3.14; i = (int)f; cout << i; return 0; } 3 Câu 38 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { int i = 7 == 5+2 ? 4 : 3; cout << i; return 0; } 4 Câu 39 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { cout << sizeof(char); return 0; } 1 Câu 40 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { cout << sizeof(short); return 0; } 2 Câu 41 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { cout << sizeof(int); return 0; } 4 Câu 42 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { cout << sizeof(double); return 0; } 8 Câu 43 Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu? int main() { cout << sizeof(long); […]… [Số phần tử]; (111,4) Không có đáp án đúng Câu 112 Lệnh nào sau đây là đúng? (112,1) int billy[5]; (112,2) int[] billy; (112,3) int[] billy = new int[5]; (112,4) int billy[] = new int [5]; Câu 113 Chọn câu lệnh đúng: (113,1) int billy[5]; (113,2) int billy[] = { 2, 6, 9 }; (113,3) int billy[5] = { 1, 2, 3, 4}; (113,4) Tất cả các đáp án đều đúng Câu 114 Kết quả đoạn lệnh sau là bao… thưởng mảng sau là bao nhiêu? double billy[8]; 8 = 64 bytes Câu 122 Đoạn lệnh sau thực hiện công việc gì? #define h 5 #define w 3 int jimmy[h * w]; int m,n; int main() { for (n = 0; n – Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] đề cương ôn tập C++ trắc nghiệm – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: đề cương ôn tập C++ trắc nghiệm, đề cương ôn tập C++ trắc nghiệm, đề cương ôn tập C++ trắc nghiệm

Từ khóa liên quan

 • đề cương ôn tập môn trắc địa
 • de cuong on tap nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin trac nghiem
 • đề cương ôn tập trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh
 • de cuong on tap nghe tin trac nghiem thcs
 • de cuong on tap tin hoc trac nghiem thcs
 • đề cương ôn tập tin học căn bản 120 câu trắc nghiệm
 • đề cương ôn tập trắc địa
 • đề cương ôn tập lập trình c
 • câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương
 • đề cương ôn tập trắc địa đại cương
 • đề cương ôn tập thi đại học khối c
 • đề cương ôn tập học kì i
 • đề cương ôn tập
 • đề cương ôn tập
 • đề cương ôn tập địa lý
 • xác định các nguyên tắc biên soạn
 • khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể
 • xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế
 • điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí
 • nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ
 • hệ số công suất cosp fi p2
 • đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2
 • sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy
 • phần 3 giới thiệu nguyên liệu
 • chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008

' , bannerTD = '' , bannerTD_QH = '' , bannerGN = '' , bannerAdsVG = 'Mạng quảng cáo trực tuyến Adnetwork' , bannerAdsEvent="" , catParentId1 = 62 ; var isDocEssay = false; function onShare(obj) { colorbox(4, '/documents/popup/showBoxShare.php?docId=' + docId, 'Chia sẻ chi thức - Kiếm tiền không giới hạn', 600, 400, undefined, undefined); }

Hy vọng thông qua bài viết đề cương ôn tập C++ trắc nghiệm . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button