[Download] Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán theo hướng tiếp cận năng lực – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2015, 15:35

Download

Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán theo hướng tiếp cận năng lực 1 CÂU HỎI 2 3  Năng lực tư duy;  Năng lực giải quyết vấn đề Toán học;  Năng lực mô hình hóa Toán học;  Năng lực giao !ếp Toán học (nói, viết và biểu diễn Toán học);  Năng lực sử dụng công cụ Toán học, đặc biệt là công nghệ thông !n;  Năng lực tự học Toán;  Năng lực lập luận Toán học;  Năng lực sử dụng các kí hiệu, công thức và các yếu tố kĩ thuật. 1. Những năng lực nào cần được tập trung phát triển trong quá trình dạy học môn Toán ở trường phổ thông Việt Nam 4 2) GV Toán phổ thông cần phát triển NLNN để phát triển năng lực toán học cho HS (i) Năng lực m hiểu học sinh học Toán như thế nào?  Năng lực thu thập thông !n về đặc điểm của học sinh trong việc học Toán;  Năng lực xử lí thông !n về đặc điểm học Toán của học sinh;  Năng lực sử dụng thông !n về đặc điểm học Toán của học sinh vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục Toán học cụ thể. 5 (ii) Năng lực dạy học Toán – Năng lực xây dựng môi trường “học sinh thích học Toán” – Năng lực nắm vững nội dung dạy học Toán và phát triển chương trình giáo dục Toán học phổ thông; – Năng lực tích hợp các nội dung dạy học trong nội bộ môn Toán, môn Toán với các môn học khác; – Năng lực thiết kế và tổ chức các tình huống DH hiệu quả môn Toán; – Năng lực lựa chọn và sử dụng các PPDH Toán, chú trọng dạy học PH và GQVĐ, dạy học phân hóa; – Năng lực sử dụng các phương tiện dạy học, kỹ thuật dạy học, nhất là công nghệ thông tin; – Năng lực đánh giá sự tiến bộ về phát triển năng lực Toán học của học sinh trong quá trình học tập; – Năng lực phát hiện và GQVĐ nảy sinh trong việc dạy học Toán. 6 (iii) Năng lực giáo dục trong dạy học Toán – Năng lực tạo xúc cảm toán học; – Năng lực xây dựng văn hóa toán học. (iv) Năng lực xã hội hóa giáo dục Toán học – Năng lực thu hút phụ huynh tham gia vào quá trình phát triển năng lực toán học cho học sinh; – Năng lực gắn toán học với đời sống. (v) Năng lực phát triển nghề nghiệp dạy Toán ở trường phổ thông – Nghệ thuật đặt câu hỏi, nhất là câu hỏi mở; – Nghệ thuật gây hứng thú trong dạy học Toán; – Năng lực tự đánh giá hoạt động nghề dạy học Toán; – Năng lực chia sẻ và hợp tác với đồng nghiệp trong dạy học Toán. 7 3. Kiến nghị 1) Các trường SP cần phát triển chương trình đào tạo GV dạy học toán đáp ứng yêu cầu dạy học Toán theo định hướng phát triển năng lực. 2) Bồi dưỡng GV dạy học Toán tốt nhất tại trường phổ thông và theo hướng nghiên cứu bài học. Xin trân trọng cảm ơn! 8 . Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán theo hướng tiếp cận năng lực 1 CÂU HỎI 2 3  Năng lực tư duy;  Năng lực giải quyết vấn đề Toán học;  Năng lực mô hình hóa Toán học;  Năng. học sinh thích học Toán – Năng lực nắm vững nội dung dạy học Toán và phát triển chương trình giáo dục Toán học phổ thông; – Năng lực tích hợp các nội dung dạy học trong nội bộ môn Toán, môn. học;  Năng lực giao !ếp Toán học (nói, viết và biểu diễn Toán học) ;  Năng lực sử dụng công cụ Toán học, đặc biệt là công nghệ thông !n;  Năng lực tự học Toán;  Năng lực lập luận Toán học;  Năng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán theo hướng tiếp cận năng lực – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán theo hướng tiếp cận năng lực, Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán theo hướng tiếp cận năng lực

Hy vọng thông qua bài viết Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán theo hướng tiếp cận năng lực . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.