[Download] ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 09:15

Download

ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM    ! Câu 1: Phân tích mô hình thác nước. Liên hệ với bài tập lớn em đã làm ”#$ %&'(’)’*+,+-./0*)”(’-123/4)5#6’7/6’8/9/:; </’9;=)*+’:>)?5;@’’)A)/4);=)'(+’B=C ;=5; DEFB/ G 0#HI G F,+HJ)’;K+’6’I”A)+’I’-*+ DE’J+B/ G LM”+; G N’O@’*+’’=;”;P+8+’I’-*+;)Q=8 DERS G ’*+’’=;”;P+8;)Q=8 G ’6’*))”B’B’>)’T K,:)U6H,./=VH/)'(./*62S/&'(’)’*+,+)”5T) 0*)”(’H/:)U6H,’.=W+*+’’)’’-;=)'( +’B5;;=@’*+ Câu 2: Phân tích mô hình xoắn ốc, liên hệ với bài tập lớn em đã làm ”#$ %&'(’-XT++Y)’B-./H53@C)’J6Z;/&'(’)’*+,+K/& ‘(’/[K=<)’)’P//4))’’6’8/,’1)I+’”M”]; </’)=4+’I’  H;^*+=_’/S+)P?)`)*+K”:4+  L5@;;H55’1)I+’+*+H3;+’aK+’b=_’c#0C)”M”  d “’*))”B5#6’7/  5)/.”.K;H;)*’*@C)0#-123 DEFB/ G $:O=J+@’#+*+’Z;’5#-A)K@’*+’’ G ’X+6’S+=J+’J+=B/+M;/&'(’@’*+ G e2S/&'(’/[D6’1)I+’”M” G e2S/&'(’)’*+,+D/&'(’Hf6 DE’C)=B/ G %&'(’/, G N’O@’*+’’+Y@gh=*’*)T)KK>+6’1)I+’ “M”+i6’#)T) Câu 3: So sánh mô hình mẫu và mô hình tiến hoá ”#$ DEjT’; G LW)X@’#+*+’Z;@’*+’’K6’*))”B ‘>)’T G >)’T2@C)+A@k/ G ’*+’’@’&’B”lK9’>)’T DE’*+’; %&(’%[ %&(’C* G’*+’’+Y)’B:C)=J+’> )’T;)Q:;=8 G%&'(’2)’A): G5#-A)’B=J+’>)’T G5#-A)@’&+’X+K9’> 0#;2> G’&HV6’I+*+:#/[ G’5#-A)@’&’B:C)K9 +&’> G’*+’’@’&)’B:C)=J+’> )’T)Q:;=8 Câu 4 : So Sánh mô hình lặp và mô hình tăng dần ”#$ DEjT’;jT/&'(’)C’*’//[)'(=J+=;K5e 2S G ‘P:#/[=8)P)'(6’#+Y=J+5T+’m+h +’I’+T)Hl?6’8/9/ DE’*+’; %&(’$f6 %&(’h8 GY=8=M+*++’m+hn6’P :#=8Go)C6)S+Hf6K6’*))”B +*+6’P:#5; G4i6’*))”B0.)’4+K, Hg’K3+23*’@’&+Y’9 @’’>/?’A)HK9+&’> =J+2p6’*))”B23* G’*+’’@’&’B”lK9’> )’T GY’9”M”K9/f)@g)’U) G’P:#=8@’&=8=M+*+ +’m+h/H26’P:#)’m :q-K+*++’m+h=Y”P @’+’)”(’)’m)'(@’&:X) :4+6’#H/’@’W+=8/+Y )’B*62Sn/&'(’@’*+ G4i6’*))”B0.)’4+K, Hg’K3++M;23*K+Y’9@’ ’>/ G>)’TH,=J+6’*))”B)” )’;2?@’*+’’+8)”B @’;5,//4)5T6’8+M;’>)’T Câu 5: Mô tả sơ lược các kĩ thuật thu thập yêu cầu ”#$ PP1: Phỏng vấn DE$W+:;=8 G ’’O?,)’> G f)+1’O2?/;)I’:;0*) G ’Wr),+1)”#H=B2[2X)6’8)C6)’. G ’Wr),)’*=4?)”)’3++M;6’OKA DEZ; G sA=9+’I’ G s,’ZKA=90;)”a?@’&=J+)”#H”l”)'( +’W);PJr DEC))’W+q0*)Go@’*+’’ F=B/`:#HA=J+=8=M)’&) ’J+=B/’&)’)’U6=J+’9r@C PP2: Phương pháp họp nhóm : ];)”nHP o ’7:_42$_+’)”(’)Q)”,+ o +A642?H_+’)”(’)”,++’)’;/; o U6)”=BHA’Z)’&)q0*)?+’)C)’A) F=B/ G $A=J+)’&)?)q0*)?+’)C) G $A=J+)’&))Q’9 ’J+=B/j1’9)”;’+V PP3: Phương pháp quan sát thủ công DE’M+&t;5*)?’+’k6H?’Z’)=4-eHI DE3=4)=4-eHI)”/*)I’ C)”(’ G Or@C:_0;5*) G ’aK_)”I)’I+’’J6 G ’aHa+)’&))’.+’M=9=_’)”,+ DE9)”;0;:#+1’O 9)”;0;+1’OH-123+*++1’O=B6’OKA)”PA’f+ /*)I’*++1’O=J+2p=B’U+*+)’&))Q5THJH, 5e2SK)’n2@’#hH3;+’a?)”#H+’bK>+ =*’2A*+/S++1’O?’H6’OKA?+Y)’BH+1’O/n’f++1 ‘O=Y’@’&+’b”l)P?2[=C+*++1)”#H)”)’3+’` ’96’OKA F=B/  *+)”#H@’&+8:C))PP0;=B/K+#/’U)’=J+H )”)’3+  Y)’B)C’’K,’9 +’C  ’&)’B)’P/+*+)’&)@’=V)C’’+&K>+  ’&))’=J+’+’C)”/4)6’/K’u6  ’Y)C’’  ’b2pY’/4)6’`6’*6:q5? PP4: Xem xét tài liệu t=_’?0+’C?6’C?:#:B $A’Z)’&)+’)C)?0)”(’  ’&)0)”(’$Go=;”;’Z+1’O >)’T+iHA’Z)’&)K90*)”(’?+’m+h?HA’Z )’&)+8:q-?1+A6n6’8/9/)”,+ Câu 6: Nêu cấu trúc của bản đặc tả yêu cầu ”#H ]#=f+)#P+8</+*+6’8 1. j,)’>/&)#/S+=I+’@’*0*)?+’m+h?)’U)Z?)QKC) )X)?)Q+’P’? %&)#K9/&'(’+’+’’>)’T • %&)#+’m+h’;6’+’m+h • ’ZP+8+’m+h • ’ZP+86’+’m+h • ,6’*))”B+M;’>)’TH/=J+(?,’? =_’’, • f+)#+’)C)+*+P+8 • Y)’B+Y+*+)’’6’8 • P”;+*+6’8+m • %S+HS+ • vP+8K9+`5n2ZH> H>=f+)#P+823;)’.+’7wddd j,)’> %S+=I+’+M;)H>P+8 ’/K+M;5#6’7/ *+=_’’g;?)QKC))X) *+)’;/+’C q0;K9)H>P+8 %&)#+’ j,)’>+’K95#6’7/ *++’m+h+M;5#6’7/ f+=B/+M;5e2S *+”:4+ j#)’C)K+*+6’S)’4+ f+)#P+8:;</+*+P+8+’m+h?6’+’m+h?/9m 2SK;2> ’SHS+ ’b/S+ 4. Đánh giá các yêu cầu *’*P+86’8/9/HP0;),K>++’:C)+*+P+8=V =J+=_’’g;+Y=*6m=J++*+=N’O+M;@’*+’’@’&C K>+=*’*@’&+’I’-*+)'(K>+)’C)@C’>)’TK)”B@’;’> )’T+i:_#’’n’6’I5e;+’Z;Hx5y”A)H, %4)5TKA=9+M;P+8+8=J+=*’*H  j*)”_2p+Y)’B’g”z’>)’T+8/4)5T+’m+h? )’P5;/4)5T6’1)I+’?+Y)’B-*+=_’+*++’m+h@’*++8=J+ =;Ks(KU+8-*+=_’=8=M+*+P+8  ’X++’X/aP+8@’&=J+/1)’[K,+*+P+8@’*+  +’b’=_’’g;+86’#:;<//a+’m+hK+*+” :4+?  >)’3+@’&+Y+*+P+8=f+:>)=C/m+6’’>)’3+ *+-./-k)P+8+Y)’BH'(’)’m+’f+6’'(’)’m+^./-k) 6’'(’)’m+HP0;),K>++*+@r’J6=<)’#HU+*+P+8 K,@’*+’’’9KA=9+Y)’B=J+#0C)22@’)’#HU )”3+)C6K,@’*+’’TK,+*+P+8-./-k)'(’)’m+?=46’*) )”B6’#2[2X)@’*+’’)’&0;+*+P+8’>)’T?#)’I+’+*+ )”B@’;+M;/xP+8 Câu 7: Nêu cấu trúc phân cấp của 1 phần mềm và 1 số yêu cầu thiết kế khi thiết kế kiến trúc phần mềm ”#$ %4)5T+’b5T+M;:#+A)”W+6’1+A6)’M)S+  ’9”4=4)”#”4+M;):4+A)”W+6’1+A6  ’951=4+;+M;+A)”W+6’1+A6  T/2H.”;+M;/4)/2H.5T+*+/2H.)”3+)C6:_=9 @’B+M;/2H.=Y  T/2H.K+M;/4)/2H.5T+*+/2H.)”3+)C6=9@’B /2H.=Y  ’J+A6H/2H.=9@’B/2H.@’*+  ’4++A6H/2H.:_/2H.@’*+=9@’B A)”W+/4)+’`)”(’K+*++’b5T=J+/’’a;’'(’2,=1 %4)5TP+8)’C)@C@’)’C)@C@C)”W+6’8/9/H vP+8 • s+’”;+*+)’’6’8+M;6’8/9/ • %&'(’+M;6’8/9/ • j#)’I+’?=f+)#K9/&'(’ • ’BK2=a+ • $’’)K,’ZP+8)’;=q • j#/@I+’)’,++M;/&'(’ • j#/+’9”4 • j#/+’951 • ’b”l+*+/2H.+’;H/=J+ • j#5e;2>+M;/2H. Câu 8: Nêu các yêu cầu thiết kế giao diện phần mềm, phân biệt sự khác nhau giữa yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống ”#$ *+P+8@’)’C)@C;2>6’8/9/ • #/:#530.)’4++M;2p • j;2>6’#+Y)I’)’T’A) • #/:#@’#h6’S+'< • j;2>6’#+Y)I’=;2 vP8p vP8>’T • ’&0;)1/=C+A)”+ :P)” • *’  *  K  +#/  ’U  0; ;2>)`)*+ • ’W)”a+A)”W+:P)” +M;’>)’T • *’  *  ‘>  )’T  0;  +*+ +’m+hK+A)”W++M;Y Câu 10: Nêu sơ lược các bước trong một qui trình kiểm thử phần mềm ”#$ t)”(’@B/)’e6’8/9/:;</+*+:,+ • $U6@C’+’@B/)”; • ’C)@C).5)+;5. • ‘*))”B).5)5+”6) • ’3+’>).5) • *’*@C)0#).5) DE$U6@C’+’’z/+’b=_’K/&)#+*+H@B/)”;5y=J+)”B @’;K)’3+’>C)0#+M;:,+HU6@C’+’H:#)H>@C’+’ %:;</’9+’)C))Q+*+H@B/)”;?+’CHJ+@B/)”;?+’ =C)’;K6’1=_’H3+HJ@B/)”;KP DE’C)@C).5)’z/+’b=_’+*+).5)+;5.K+*+:,+@B/)”;+’)C) +’/x6’P%j;=)’C)@C).5)H’C)5m+0;)”a?’C)5m+0; )”a?Y=#/:#)A)+#+*+)(’’T@B/)”;’C))A)+#+*+P+8 *+:,+)’C)@C).5) • ^*+=_’K/&)#).5)+1 • %&)#+*+:,++’)C)=B@C/)”; • ^./-k)K@’#5*)=4:;6’M+M;K>+@B/)”; • ^./-k)).5)+;5.K+*+:,+@B/)”; DE’*))”B).5)+”6)],+)’@’&:X):4+)”+*+HK /m+@B/)”;?+’bP+8)”’Z)”’J6=f+)’p+8)’C)@C?) “;+*+).5)5+”6)+Y@’#h+’)”P/*)I’W6)3=4’*K>+)’3+ )’+*+:,+@B/)”;=V=_’’g;n+*+:,+)’C)@C).5) DE’3+’>).5) %S+=I+’)’3+’>+*+:,+@B/)”;=V)’C)@CK’’U@C)0# DE*’*).5) %S+=I+’*’*):40*)”(’@B/)”;:;</-./-k)K=*’* @C)0#@B/)”;Hx?+’b=_’+*+P+8)’;=qK)I’)*5TH>HP 0;?=C0*)”(’@B/)”; Câu 11: Nêu sơ lược các mức độ kiểm thử phần mềm ”#$ B/)’e=`K_H)C)”(’@B/)’e)U6)”K+*+=`K_’O ’A)+M;)’C)@C6’8/9/=YH’; { /?+; | +H` | 6?+; | +)’ } ) ~ +’h ~ ++; | +6’` )’ | +B/)’e=`K_:;+i’,)’.’46)”XK:,++Y )’B=J+)C’’55+’’9/&= •)=` ~ ++’ ~ =P } @P } /)”;)’` { + | @€ | +’)’` | +’ } K; { +’ | +h ‘; ~ )=& ~ =`; } P@’&@’ | @’h€ { )”KP ~ +)& } +’ | +?@P } /)”;?’ ’1 ~ K; { 6’1)€ | +’@P | )0; } P | 6’; | )’P ~ H&•?KP ~ +-; | += ~ ’P’1K; { @’h | +6’ ~ ++ • )`=& | 2P•2; { K€ { +’€ } @’;’K { /& ~ )=`)’P } =`K_ =;@P } /)”;’` { ;)& | +’•).5)5. • =` ~ +=P { : { :h { KP ~ +)P | ) @P ~ /”1 | )’P { )’` { ;K; { +’6’€ | +’KP ~ +@P } /)”;K; { 5 } ;H&•` } +; | +/ | +=& ~ @P } /)”;5;= |  •).5))’` { 2H1 ~ 6)”€ { ’KP)’ ~ +’P ~ &=; ~ ; { =` ~ +)’ ~ + ‘P ~ + { K` | ;=; ~ KP | )+2.K; { -P5& | )+’@ { 6′; | ))”P } 6’1 { /P { /  • ’+; | +/ | +@P } /)”;@’; | +?•).5)+ • = { ’ } 6′; } +’1 } : ~ )”` | ++; | +)€ { ’’& | ‚).5)+;5.E’h ~ +@ ~ +’:; } ‚5+”6)E?)”= | +’€ } = ~ ’” • 2 • HP ~ K; { ?+; | +:` | +)’ ~ +’P ~ K; { 2 • HP ~ /+’` { 5. • -1 | )”;; | +).5)+;5. K; { 5+”6); { P=` ~ + • H; ~ =P } ); | 5 } 2 ~  2.2. Kiểm thử tích hợp (Integration Test) B/)’e)I+’’J6@P | )’` ~ 6+; | +)’; { ’6’1 { + } ;/& ~ ) | 2 ~ K; { @P } / )”;’/& ~ ) | 2 ~ =; • ’; { )’; { ’B/)’e/m+=`K_H; { @P } /)”;+; | + )’; { ’6’1 { ?+*+=`K_”PH. } )’€ { @B/)’e)I+’’J6@P | )’` ~ 6+’ | H; ~ K` |  ’;K; { @P } /)”;5 ~ ;)P | 6 • ;+’ |  w).”;).5)+ | / ~ +)P+’€ | ’  ‘; | )’P ~ H&•;)P | 6-; } ”; • ;+; | +•)  € | +’’` ~ 6+; | +•)=`H. } )’; { ’+; | +’P ~ )’& | ’ } ?K; { +& | + { H; { P’P ~ )’& | ’; { +’€ } ’=P } +’1 } : ~ @P } /)”;` } / | +’P ~ )’& |  ” { /& ~ )5& | € | ); ~ HP ~ ?w).”;).5)+’€ } P)’ ~ +’P ~ )”P•)=; • =` ~ +@P } /)”;+1 } )’1 ~ )”` | += | :h { •).5)?K; { )1 | )+; } +; | +H&•/ | +•) =; • =` ~ +5 } ;+’ • ;s` | +; | +•)=; • 0;;=; ~ •)).5)K` | +; | +;)P | 6 ; } H1 ~ 6)’€ { K1•+1 { )’P | )6′; } )’ ~ +’P ~ w).”;).5) • ;’ ~ +)P | KP ~ +)€ | +’ ‘` ~ 6 • ;+; | +•)21•=P | ’P { )€ { ’’& | @’; | +K` | ; } H1 ~ 6;)P | 6 2.3. Kiểm thử mức hệ thống (System Test) % ~ +=€ | +’+ } ;@P } /)”;’P ~ )’& | H; { @P } /)”;)’P | )@P | K; { ); { :& ~ ’P ~ )’& |  5;@’)€ | +’’` ~ 6+ | )’ } ;/; • P+1 { =h ~ )”;’;@’&. Y+*+’ • B/)’eƒH6′; G J+:P6’*))”B)C’’ G ‘8/9/5y=J+2p)”:T+#’)3’P=B6’*))”B = | K; { K;)” { 5e2SK:*+*+*+5;K+*+KA=95e 2S G J+)C’’)”/4)/&)”=J+=9@’B‚)’.@C’+’ +M;6’*))”BE • B/)’e].); G J+/4)’;’9=f)’)C’’ G ’&+ | 5 ~ ’>2>6’*))”B G „62S6’8/9/)”/&)”)’3+?@’&+Y53@B/5*)+M; 6’*))”B G ’*+’’5y:*+*)A)+#+*+KA=9/’af6)”0*)”(’ @B/)’e+’6’*))”B/4)+*+’=_’@… G 3;)’.:*+*=Y6’*))”B)C’’5e;=qK+’7:_ 6’16’T:#6’*)’’+’):4+*+=f)’ […]…2.4 Kiểm thử chấp nhận phần mềm (Acceptance Test) Kiểm thử chấp nhận đươ ̣c khách hàng thực hiê ̣n Mu ̣c đích của kiểm thử chấp nhận là để chứng minh phầ n mề m thỏa man tấ t cả yêu cầ u của ̃ khách hàng và khách . ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM   . )”B@’;+M;/xP+8 Câu 7: Nêu cấu trúc phân cấp của 1 phần mềm và 1 số yêu cầu thiết kế khi thiết kế kiến trúc phần mềm ”#$ %4)5T+’b5T+M;:#+A)”W+6’1+A6)’M)S+

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM, ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM, ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Hy vọng thông qua bài viết ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.