[Download] Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2012, 12:27

Download

Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực Lời mở đầu Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc đòi hỏi phải có nguồn nhân lực , vốn tài nguyên . Đối với Việt Nam , cả hai nguồn lực tài chính tài nguyên thiên nhiên đều rất hạn chế nên nguồn lực con ngời đơng nhiên đóng vai trò quyết định .So với các nớc láng giềng chúng ta có lợi thế đông dân , tuy nhiên nếu không đợc qua đào tạo thì dân đông sẽ là gánh nặng dân số còn nếu đợc qua đào tạo chu đáo thì đó sẽ là nguồn nhân lực lành nghề ,có tác động trực tiếp lên tốc độ tăng trởng kinh tế của quốc gia. Một đội ngũ nhân lực lành nghề đồng bộ cũng tạo nên sức hấp dẫn to lớn để thu hút vốn đầu t nớc ngoài vào Việt Nam . Vì thế báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần 8 đã chỉ rõ : Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu , phơng hớng chung trong nhiều năm tới là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc . Báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần 9 cũng nêu : Phải tạo nền tảng để đến năm 2020 nớc ta cơ bản trở thành một nớc công nghiệp theo hớng hiện đại. Con đờng công nghiệp hoá hiện đại hoá của nớc ta có thể cần rút ngắn thời gian . Thực tế cho thấy, sự phát triển kinh tế xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố , nhiều điều kiện nhng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con ngời .Điều khẳng định trên lại càng đúng với hoàn cảnh nớc ta trong giai đoạn cách mạng đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. So sánh các nguồn lực với t cách là điều kiện , tiền đề để phát triển đất nớc tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá thì nguồn nhân lực có vai trò quyết định . Do vậy , hơn bất cứ nguồn lực nào khác ,nguồn nhân lực phải chiếm một vị trí trung tâm trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội nớc ta . Đây là nguồn 1 lực của mọi nguồn lực , là nhân tố quan trọng bậc nhất để đa nớc ta nhanh chóng trở thành một nớc công nghiệp phát triển . Do vậy , khai thác ,sử dụng phát triển nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Muốn có đợc một nguồn nhân lực có chất lợng tốt , chúng ta phải có những hoạt động tích cực để nâng cao chất lợng nguồn nhân lực nớc nhà ,trớc hết phải bắt đầu từ việc giáo dục đào tạo. Giáo dục, đào tạo bồi dỡng là trang bị kiến thức truyền thụ kinh nghiệm, hình thành kỹ năng kỹ xảo trong hoạt động , hình thành nên phẩm chất chính trị, t tởng , đạo đức tâm lý , tạo nên những mẫu hình con ngời đặc trng tơng ứng với mỗi xã hội nhất định , tạo ra năng lực hành động cho mỗi con ngời Nội dung của giáo dục , đào tạo quy định nội dung của các phẩm chất tâm lý t tởng , đạo đức định h-ớng sự phát triển của mỗi nhân cách . Chúng ta đang đặt con ngời vào vị trí trung tâm vì khi con ngời ở đúng vị trí của nó thì nó mới phát huy hết tiềm lực đang ngủ yên của Việt Nam . Đó là một chiến lợc đúng đắn của nớc ta hiện nay .Muốn làm đợc điều đó chúng ta cần phải nghiên cứu thực trạng một cách chính xác để đề ra giải pháp hợp lý, để làm sao nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá. Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với nớc ta hiện nay, do đó em chọn đề tài “Thực trạng giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam” 2 Nội dungI. Một số vấn đề cơ bản về lý luận.1. Công nghiệp hoá – hiện đại hoá là gì.Công nghiệp hoá – hiện đại hoá là quá trình chuyển đối căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phơng tiện phơng pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp tiến bộ khoa học – công nghệ, tạo ra năng xuất xã hội cao.Chúng ta đi theo con đờng xã hội chủ nghĩa do đó ta cần quan tâm đến nội dung cơ bản của công nghiệp hoá – hiện đại hoá trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là ta phải phát triển lực lợng sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trên cơ sở thực hiện cơ khí hoá nền sản xuất xã hội áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hớng hiện đại hoá, hợp lý hoá hiệu quả cao; thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp theo định hớng xã hội chủ nghĩa.2. Vai trò của công nghiệp hoá – hiện đại hoá đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam.Từ thập niên 60 của thế kỷ XX, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đề ra đờng lối công nghiệp hoá coi công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội. Phân tích những tác dụng cơ bản của công nghiệp hoá đối với nền kinh tế đất nớc hiện nay càng làm rõ ý nghĩa vai trò trung tâm của công nghiệp hoá.Công nghiệp hoá ở nớc ta trớc hết là quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thực hiện chiến lợc phát triển kinh tế – xã hội nhằm cải tiến một xã hội nông nghiệp thành một xã hội công 3 nghiệp, gắn với việc hình thành từng bớc quan hệ sản xuất tiến bộ, ngàycàng thể hiện đầy đủ hơn bản chất u việt của chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa.Nớc ta đi lên chủ nghĩa xã hội với xuất phát điểm là nền nông nghiệp lạc hậu, bình quân ruộng đất thấp, 80% dân c nông thôn có mức thu nhập rất thấp sức mua hạn chế. Vì vậy công nghiệp hoá là quá trình tạo ra những điều kiện vật chất kỹ thuật cần thiết về con ngời khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để không ngừng tăng năng xuất lao động làm cho nền kinh tế tăng trởng nhanh, nâng cao đời sống vật chất văn hoá cho nhân dân, thực hiện công bằng tiến bộ xã hội, bảo vệ cải thiện môi trờng sinh thái.Quá trình công nghiệp hoá tạo ra cơ sở vật chất để làm biến đổi về chất lực lợng sản xuất, nhờ đó mà nâng cao vai trò của con ngời lao động – nhân tố trung tâm của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện vật chất cho việc xây dựng phát triển nền văn hoá Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Nền kinh tế tăng trởng phát triển nhờ thành tựu công nghiệp hoá mang lại, là cơ sở kinh tế để củng cố phát triển khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ tri thức trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là góp phần tăng cờng quyền lực, sức mạnh hiệu quả của bộ máy quản lý kinh tế nhà nớc.Quá trình công nghiệp hoá tạo điều kiện vật chất để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ vững mạnh trên cơ ở đó mà thực hiện tốt sự phân công hợp tác quốc tế.Sự nghiệp công nghiệp hoá thúc đẩy sự phân công lao động xã hội phát triển, thúc đẩy quá trình quy hoạch vụng lãnh thổ hợp lý theo hớng chuyên canh tập chung làm cho quan hệ kinh tế giữa các vùng, các miền trở nên thống nhất cao hơn.Công nghiệp hoá không những có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế tăng trởng phát triển cao mà còn tạo tiền dề vật chất để xây dựng, phát triển hiện đại hoá 4 nền quốc phòng an ninh. Sự nghiệp quốc phòng an ninh gắn liền với sự nghiệp phát triển văn hoá, kinh tế xã hội.Thành tựu công nghiệp hoá tạo ra tiền đề kin tế cho sự phát triển đồng bộ về kinh tế – chính trị, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh. Thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá nền kinh tế quốc dân là nhân tố quyết định sự thắng lợi của con đờng xã hội chủ nghĩa mà Đảng nhân dân ta đã lựa chọn. Chính vì vậy mà công nghiệp hoá kinh tế đợc coi là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.3. Lý luận nguồn nhân lực. Ngày nay khi vai trò của nguồn nhân lực đang ngày càng đợc thừa nhận nh một yếu tố quan trọng bên cạnh vốn công nghệ cho mọi sự tăng trởng thì một trong những yêu cầu để hoà nhập vào nền kinh tế khu vực cũng nh thế giới là phải có đợc một nguồn nhân lực có đủ sức đáp ứng đựơc những yêu cầu của trình độ phát triển của khu vực, của thế giới, của thời đại. Nguồn nhân lực là toàn bộ những ngời lao động đang có khả năng tham gia vào các quá trình lao động các thế hệ nôid tiếp sẽ phục vụ cho xã hội.Nguồn nhân lực với t cách là một yếu tố của sự phát triển kinh tế – xã hội là khả năng lao động cả xã hội đợc hiểu theo nghĩa hẹp hơn, bao gồm nhóm dân c trong độ tuổi lao động có khả năng lao động. Với cách hiểu này nguồn nhân lực tơng đơng với nguồn lao động.Nguồn nhân lực còn có thể hiểu là tổng hợp cá nhân những con ngời cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể chất tinh thần đ-ợc huy động vào quá trình lao động. Với cách hiểu này nguồn nhân lực bao gồm những ngời từ giới hạn dới độ tuổi lao động trở lên.Nguồn nhân lực đợc xem xét trên giác độ số lợng chất lợng. Số lợng nguồn nhân lực đợc biểu hiện thông qua chỉ tiêu quy mô tốc độ tăng nguồn nhân lực. Các chỉ tiêu này có quan hệ mật thiết với các chỉ tiêu quy mô tốc độ tăng dân số. Quy mô dân số càng lớn, tốc độ tăng dân số càng cao thì dẫn đến 5 quy mô tốc độ tăng nguồn nhân lực càng lớn ngợc lại. Tuy nhiên, mối quan hệ dân số nguồn nhân lực đợc biểu hiện sau một thời gian nhất định (vì đến lúc đó con ngời muốn phát triển đầy đủ, mới có khả năng lao động).Khi tham gia vào các quá trình phát triển kinh tế – xã hội, con ngời đóng vai trò chủ động, là chủ thể sáng tạo chi phối toàn bộ quá trình đó, hớng nó tới mục tiêu nhất định. Vì vậy, nguồn nhân lực không chỉ đơn thuần là số lợng lao động đã có sẽ có mà nó còn phải bao gồm một tổng thể các yếu tố thể lực, trí lực, kỹ năng làm việc, thái độ phong cách làm việc . tất cả các yếu tố đó ngày nay đều thuộc về chất lợng nguồn nhân lực đợc đánh giá là một chỉ tiêu tổng hợp là văn hoá lao động. Ngoải ra, khi xem xét nguồn nhân lực, cơ cấu của lao động – bao gồm cả cơ cấu đào tạo cơ cấu ngành nghề cũng là một chỉ tiêu rất quan trọng.Cũng giống nh các nguồn lực khác, số lợng đặc biệt là chất lợng nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất tinh thần cho xã hội.Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhu cầu sử dụng lao động, những ngời lao động phải đợc đào tạo, phân bổ sử dụng theo cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính hiệu quả cao trong sử dụng. Một quốc gia có lực lợng lao động đông đảo, nh-ng nếu phân bổ không hợp lý giữa các ngành, các vùng, cơ cấu đào tạo không phù hợp với nhu cầu sử dụng thì lực lợng lao động đông đảo đó không những không trở thành nguồn lực để phát triển mà nhiều khi còn là gánh nặng cản trở sự phát triển.4. Vai trò của nguồn nhân lực với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá với nền kinh tế tri thức ở nớc ta.Ngày nay, trớc sự phát triển nh vũ bão của cuộc cách mạng khoa học công nghệ thông tin, sự giao lu trí tuệ t tởng liên minh kinh tế giữa các khu vực trên thế giới. Sự ra đời của nhiều công ty xuyên quốc gia đã tạo ra tốc độ yăng tr-ởng cha từng thấy. Tình hình đó đã dẫn đến sự quốc tế hoá kinh tế thế giới, gây 6 nên những đảo lộn về chính trị xã hội sâu sắc mang tính toàn cầu đang đi đến thiết lập một trật tự thế giới mới. Trong bối cảnh đó khu vực Châu á – Thái Bình Dơng đang nổi lên là khu vực kinh tế năng động nhất. Một trong những yếu tố chủ chốt thức đẩy tăng trởng kinh tế nhanh chóng là vai trò của nguồn nhân lực.Nền kinh tế tri thức là kinh tế dựa trên các trụ cột chủ yếu là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới . Để có đợc nền kinh tế tri thức cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc để phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin; đồng thời phải đầu t cho phát triển giáo dục đào tạo hay nói cách khác phải đầu t cho phát triển nguồn nhân lực. Các nớc muốn phát triển nền kinh tế tri thức cần phải đầu t cho phát triển con ngời mà cốt lõi là phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt là đàu t phát triển nhân tài. Nhà kinh tế học ngời Mỹ, ông Garry Becker- ngời đợc giải thởng Nobel về kinh tế năm 1992, đã khẳng định: ” không có đầu t nào mang lại nguồn lợi lớn nh đầu t cho giáo dục” (Nguồn: The Economist 17/10/1992). Nhờ có sự đầu t cho phát triển nguồn nhân lực mà nhiều nớc chỉ trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng trở thành nớc công nghiệp phát triển.Việt Nam là nớc đang phát triển có lực lợng sản xuất ở trình độ thấp, nền kinh tế tri thức đối với Việt Nam là khái niệm hoàn toàn mới mẻ. Do vậy, có ý kiến cho rằng nền kinh tế tri thức đối với Việt Nam hiện nay quá xa không hiện thực; cho rằng Việt Nam phải xây dựng xong công nghiệp hoá, hiện đại hoá để làm tiền đề cho kinh tế tri thức ra đời phát triển, kinh tế tri thức không chỉ bao gồm các ngành mới xuất hiện dựa trên công nghệ cao, mà còn cả các ngành truyền thống đựoc cải tạo bàng khoa học công nghệ cao. Do đó không nên chờ cho đến khi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá kết thúc mới tiến hành xây dựng kinh tế tri thức, mà ngay trong giai đoạn này, để phát triển theo kịp các nớc trên thế giới, chúng ta phải đồng thời phải quan tâm tới những lĩnh vực mà chúng ta có thể tiếp cận.7 Đối với Việt Nam, một đất nớc nông nghiệp, rõ ràng chúng ta không thể xây dựng phát triển nền kinh tế tri thức nh các nớc công nghiệp phát triển. Thực ra đó là sự tiếp tục quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc ở một trình độ cao hơn, dựa trên chất xám của con ngời. Mặt khác do xuất phát điểm của lực l-ợng sản xuất của ta thấp, mà tiếp cận kinh tế tri thức ở Việt Nam phải phù hợp với điều kiện của Việt Nam, tức mang những đặc thù của mình. Do đó việc xác định nội dung các ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuẩn bị các điều kiện vật chất con ngời để tiếp cận kinh tế tri thức trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cấp, mọi ngành, nhất là các cấp hoạch định chiến lợc. Trong việc chuẩn bị ấy việc nghiên cứu thực trạng mạnh, yếu tìm ra giải pháp phát triển nguồn nhân lực là quan trọng cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay.Theo kinh nghiệm của nhiều nớc thì nếu chỉ có lực lợng lao động đông rẻ thì không thể tiến hành công nghiệp hoá, mà đòi hỏi phải có một đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao. Chính nhờ lực lợng có trình độ chuyên môn cao mà Nhật Bản các nớc Nics (các nớc công nghiêpj mới) vận hành có hiệu quả công nghệ nhập khẩu hiện đại, sản xuất ra nhiều mặt hàng có sức cạnh tranh cao với các nớc công nghiệp phát triển trên thế giới.Để đảm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, phải bồi dỡng phát huy nhân tố con ngời. Với t cách là mục tiêu động lực phát triển, con ngời có vai trì to lớn không những trong đời sông kinh tế mà con trong lĩnh vực hoạt động khác. Bởi vậy phải quan tâm, nâng cao chất lợng con ngời, không chỉ với t cách là ngời lao động sản xuất, mà với t cách là công dân trong xã hội, một cá nhân trong tập thể, một thành viên trong cộng đồng nhân loại . Không thể thực hiện đợc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nếu không có đội ngũ đông đảo những công nhân lành nghề, những nhà khoa học kỹ thuật tài năng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, những nhà doanh nghiệp tháo vát, những nhà lãnh đạo, quản lý tận tuỵ, biết nhìn xa trông rộng.8 Vào những năm 80, quan điểm phát triển nguồn nhân lực đã trở thành vấn đề quan tâm đặc biệt ở Châu á – Thái Bình Dơng. Con ngời đợc coi là yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển. Trong thời đại mới, muốn giải quyết hài hoà các yếu tố cung cầu có liên quan đến chiến lợc ohát triển nguồn nhân lực thì cần xem xét khía cạnh nguồn nhân lực theo quan hệ một phía. Phải thấy đợc vai trò sản xuất của nguồn là vấn đề cốt lõi của học thuyết vốn con ngời. vai trò sản xuất của nguồn nhân lực có quan hệ chặt chẽ với vai trò tiêu dùng đợc thể hiện bằng chất lợng cuộc sống. Cơ chế nối liền hai vai trò là trả công cho ngời lao động tham gia các hoạt động kinh tế thu nhập đầu t trở lại để nâng cao mức sống của con ngời tạo nên khả năng nâng cao mức sống cho toàn xã hội làm tăng năng suất lao động . Các nớc nghèo ở Châu á đều nhận thức do tốc độ tăng dân số quá nhanh nhiều quốc gia coi việc giảm đói nghèo còn quan trọng hơn cả giáo dục, đó là một thiệt hại to lớn.Việt Nam đang hớng tới một nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý vĩ mô của nhà nớc với mục tiêu bảo đảm cho dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bàng văn minh, an ninh quốc gia sự bền vững của môi tr-ờng. Nền kinh tế Việt Nam chỉ có thể đạt đợc tốc độ tăng trởng nhanh, Hiệu quả kinh tế xã hội cao khi nền kinh tế ấy thực sự dựa trên cơ sở công nghiệp hóa, hiện đại hoá, trong đó phải lấy việc phát huy nguồn lực con ngời làm yếu cơ bản cho sự phát triển bền vững.II. Thực trạng giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sụ nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam.1. Thực trạng nguồn nhân lực nớc ta. a. Số lợng (quy mô) Nguồn nhân lực Việt Nam.Quy mô nguồn nhân lực Việt Nam. 9 Việt Nam là một trong những nớc đông dân, dân số với quy mô dân số đứng thứ hai Đông Nam á thứ mời ba trên thế giới. Một đất nớc với cơ cấu dân số trẻ với số ngời trong độ tuổi 16 – 34 chiếm 60% trong tổng số 35,9 triệu ngời lao động: Nguồn bổ sung hàng năm là 3% – tức khoảng 1,24 triệu ngời. Theo tổng điều tra dân số ngày 1-4-1999, quy mô dân số nớc ta là 76,3 triệu ngời dự tính đến năm 2010 quy mô dân số nớc ta khoảng 95 triệu số ngời trong độ tuổi lao động gần 58 triệu, chiếm 60,7% dân số . Dự báo thời kỳ 2001 đến 2010 cần tạo thêm chỗ làm việc mới cho khoảng 11 – 12 triệu lao động (cha kể số lao động tồn đọng các năm chuyển sang), bình quân mỗi năm phải tạo thêm 1,1 đến 1,2 triệu chỗ làm việc mới. Tính đến 1/7/2000, tổng lực lợng lao động cả nớc có 38.643.089 ngời, so với kết quả điều tra tại thời điểm 1/7/1996 tăng bình quân hàng năm là 975.645 ngời, với tốc độ tăng 2,7% một năm, trong khi tốc độ tăng bình quân hàng hàng năm của thời kỳ này là 1,5% một năm.Quy mô nguồn nhân lực qua đào tạo của Việt Nam việc sử dụng nguồn nhân lực này.Việt Nam tuy có lực lợng lao động dồi dào nhng lực lợng lao động đã qua đào tạo thực tế lại thiếu, đó là mâu thuẫn về quy mô của nguồn nhân lực nớc ta, chúng ta vừa thừa vừa thiếu nguồn nhân lực.Hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nớc thuộc các bộ, các ngành ở các cơ quan trung ơng có 129763 ngời, trong đó có 74% công chức có trình độ từ đại học trở lên.b. Về chất lợng nguồn nhân lực Việt Nam.Theo số liệu điều tra lao động việc làm từ năm 1996 1999 thì đối với 35,866 37,784 triệu ngời lao động trong cả nớc , số ngời lao động cha biết chữ vẫn còn tới 5,75% năm 1996, 5,10% năm 1997, 3,84%năm 1998 4,10% năm 199910[…]… một đất nớc nào, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nguồn nhân lực đó đợc đào tạo một cách có chất lợng tốt, nâng cao trình độ của nguồn nhân lực thì lực lợng sản xuất mới có thể phát triển mạnh đợc, trình độ lực lợng sản xuất mới có thể nâng cao hơn, bởi lẽ lực lợng sản xuất bao gồm t liệu sản xuất con ngời. Con ngời là nguồn nhân lực, lực lợng sản xuất phản… chất l-ợng nguồn nhân lực. Tỷ lệ nguồn lao động qua đào tạo rất thấp (năm 1998 tỷ lệ này là 17,8%). Cha có chính sách phân luồng trong giáo dục đào tạo, cơ cấu đào tạo bất hợp lý, tỷ lệ giữa đại học, cao đẳng, trung học công nhân kỹ thuật là 1-1,6-3,6. Trong khi các nớc khác là 1-4-10; giáo dục, đào tạo nặng về bằng cấp, thi cử, xu hớng thơng mại hoá trong đào tạo khá phổ biến; đào tạo không… trạng về nguồn nhân lực của nớc ta để chúng ta phát huy những điểm mạnh, khắc phục hạn chế những điểm yếu đồng thời đa ra đợc những yêu cầu đối với giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Một mặt pphải trực tiếp giải quyết vấn đề về chất lợng nguồn nhân lực, về trình độ văn hoá trình độ chuyên môn kỹ thuật, mặt khác phải giải quyết vấn đề nâng cao thể lực ngời lao động phân phối nguồn lao… nớc quốc tế.Đờng lối đổi mới mở cửa của Đảng đà mở ra khả năng phát triển nền kinh tế đa phần, đa dạng hoá việc làm, thu hút đợc nhiều lao động, sử dụng tốt hon năng lực nguồn nhân lực (đặc biệt là sử dụng lao động ở trình độ cao ở các khu 17 Lời mở đầu Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc đòi hỏi phải có nguồn nhân lực , vốn tài nguyên . Đối với Việt Nam , cả hai nguồn lực. .. của giáo dục đào tạo nguồn nhân lực đợc điều chỉnh phần nào.Yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lợng nguồn nhân lực là việc đổi mới mục tiêu, nội dung chơng trình phơng pháp đào tạo. Việc hội bnhập cạnh tranh kinh tế đòi hỏi hàng hoá phải đạt tiêu chuẩn quốc tế để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trờng thế giới, từ đó đòi hỏi phải có trình độ công nghệ cao khả năng sử dụng tơng ứng… để nâng cao chất lợng nguồn nhân lực nớc nhà ,trớc hết phải bắt đầu từ việc giáo dục đào tạo. Giáo dục, đào tạo bồi dỡng là trang bị kiến thức truyền thụ kinh nghiệm, hình thành kỹ năng kỹ xảo trong hoạt động , hình thành nên phẩm chất chính trị, t tởng , đạo đức tâm lý , tạo nên những mẫu hình con ngời đặc trng tơng ứng với mỗi xà hội nhất định , tạo ra năng lực hành động cho mỗi… tạo, có khả năng nắm bắt øng dơng khoa häc kü tht hiƯn 12 lực của mọi nguồn lực , là nhân tố quan träng bËc nhÊt ®Ĩ ®a níc ta nhanh chãng trở thành một nớc công nghiệp phát triển . Do vậy , khai thác ,sử dụng và phát triển nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Muốn có đợc một nguồn nhân lực có chất lợng tốt , chúng… hớng thơng mại hoá trong đào tạo khá phổ biến; đào tạo không gắn với sản xuất thị trờng sức lao động (không gắn với sử dụng) ; lao động trong nông nghiệp nông thôn hầu nh không đợc đào tạo. Có thể nói điểm yếu cơ bản nhất của giáo dục đào tạo nguồn nhân lực nớc ta thời gian qua là cha tạo ra đợc một đội ngũ có năng lực có tính năng động xà hội cao, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, của thị trờng… qua đào tạo ở khu vực nông thôn sẽ ngỳ càng tăng cả về quy mô tỷ trọng so với khu vực thành thị.e. Lợi thế thách thức nguồn nhân lực nớc ta.Lợi thế nguồn nhân lực nớc ta.Nớc ta có quy mô dân số lớn, xếp thứ 12 trên thế giới; có nguồn lao động rất dồi dào, đặc biệt là nguồn lao động trẻ ở nhãm tuèi tõ 16 – 35 (chiÕm 65,2% trong d©n số), nhóm có u thế về sức khoẻ, sức vơn lên, năng động và. .. những bất hợp lý về việc phân bổ nguồn lực, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu t cho giáo dục đào tạo để phục vụ nhu cầu phát triĨn. Trong lÜnh vùc gi¸o dơc híng nghiƯp, chóng ta cần phải kết hợp một cách khoa học giữa kế hoạch phát triển toàn diện với chính sử dụng sau đào tạo hợp lý để giảm lÃng phí về chi phí giáo dục đào tạo của xà hội của gia đình. Ngời lao động đào tạo ra đợc làm việc đúng ngành, . mô nguồn nhân lực qua đào tạo của Việt Nam và việc sử dụng nguồn nhân lực này.Việt Nam tuy có lực lợng lao động dồi dào nhng lực lợng lao động đã qua đào. huy nguồn lực con ngời làm yếu cơ bản cho sự phát triển bền vững.II. Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, Công nghiệp hoá – hiện đại hoá là gì., Lý luËn nguån nh©n lùc., Về chất lợng nguồn nhân lực Việt Nam., Một số giải pháp nhằm giải quyết hợp lý vấn đề về nguồn nhân lực.

Hy vọng thông qua bài viết Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.