[Download] DAO DONG CO SONG CO NANG CAO – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2014, 20:33

Download

www.facebook.com/hocthemtoan 1 LUYỆN TẬP TỔNG HỢP – DAO ĐỘNG SÓNG LUYỆN TẬP 1: Câu 1. Vật nhỏ khối lượng 200 g trong một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ độ lớn gia tốc không nhỏ hơn 2500 cm/s 2 là T/2. Độ cứng của lò xo là A. 20 N/m. B. 50 N/m. C. 40 N/m. D. 30 N/m. Câu 2. Âm do một chiếc đàn bầu phát ra A. nghe càng trầm khi biên độ âm càng nhỏ và tần số âm càng lớn. B. nghe càng cao khi mức cường độ âm càng lớn. C. độ cao phụ thuộc vào hình dạng và kích thước hộp cộng hưởng. D. âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động của âm. Câu 3. Cho ống sáo một đầu bịt kín và một đầu để hở. Biết rằng ống sáo phát ra âm to nhất ứng với hai giá trị tần số của hai họa âm liên tiếp là 150 Hz và 250 Hz. Tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất bằng A. 50 Hz. B. 75 Hz. C. 25 Hz. D. 100 Hz. Câu 4. Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật A. 1/2. B. 3. C. 2. D. 1/3. Câu 5. Một chiếc xe chạy trên đường lát gạch, cứ sau 15 m trên đường lại một rãnh nhỏ. Biết chu kì dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5 s. Để xe bị xóc mạnh nhất thì xe phải chuyển động thẳng đều với tốc độ bằng A. 34 km/h. B. 27 km/h. C. 36 km/h. D. 10 km/h. Câu 6. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg và lò xo độ cứng k = 20 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01. Từ vị trí lò xo không bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu 1 m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g = 10 m/s 2 . Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng A. 1,98 N. B. 2 N. C. 1,5 N. D. 2,98 N. Câu 7. Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số phương trình )cm()4/t10cos(4x 1  ; )cm()12/11t10cos(4x 2  )cm()12/t10sin(6x 3  . Phương trình dao động tổng hợp của vật là A. )cm()12/5t10cos(2x     . B. )cm()12/t10sin(2x     . C. )cm()12/5t10sin(2x     . D. )cm()12/5t100cos(2x     . Câu 8. Một vật dao động điều hoà với tần số 2 Hz. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. Động năng và thế năng của vật đều biến thiên điều hoà với chu kỳ bằng 1,0 s. B. Động năng và thế năng của vật bằng nhau sau những khoảng thời gian bằng 0,125 s. C. Động năng và thế năng của vật đều biến thiên điều hoà với chu kỳ bằng 0,5 s. D. Động năng và thế năng của vật luôn không đổi. Câu 9. Trên bề mặt chất lỏng hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 100 cm dao động ngược pha, cùng chu kì 0,1 s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 3 m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B. Để tại M dao động với biên độ cực tiểu thì M cách B một đoạn nhỏ nhất bằng A. 15,06 cm. B. 29,17 cm. C. 20 cm. D. 10,56 cm. Câu 10. Hai con lắc lò xo giống nhau cùng khối lượng vật nặng m = 10 g, độ cứng lò xo là k =  2 N/cm, dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ). Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp ba lần biên độ của con lắc thứ nhất. Biết rằng lúc đầu hai vật gặp nhau ở vị trí cân bằng và chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là A. 0,02 s. B. 0,04 s. C. 0,03 s. D. 0,01 s. Câu 11. Trong hiện tượng sóng dừng trên dây. Khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng sóng liên tiếp bằng A. một số nguyên lần bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. một nửa bước sóng. D. một bước sóng. Câu 12. Một con lắc đơn treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động với tần số 0,25 Hz. Khi thang máy đi xuống thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc bằng một phần ba gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc đơn dao động với chu kỳ bằng 2 A. 3 s. B. 32 s. C. 23 s. D. 33 s. Câu 13. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là 1 s. Lấy 10 2  . Tại thời điểm ban đầu t = 0 vật gia tốc 0 a = – 0,1 m/s 2 và vận tốc 3v 0  cm/s. Phương trình dao động của vật là A. )cm()6/5tcos(2x     . B. )cm()6/tcos(2x     . C. )cm()3/tcos(2x     . D. )cm()3/2tcos(4x     . Câu 14. Trên mặt nước hai nguồn giống nhau A và B, cách nhau khoảng AB = 12 cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng bước sóng 1,6 cm. Gọi M và N là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm I của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng A. 5. B. 6 . C. 7. D. 3. LUYỆN TẬP 2 Câu 1. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 3,2 m/s. B. 5,6 m/s. C. 4,8 m/s. D. 2,4 m/s. Câu 2. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng 50 / k N m  , một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng 1 100 m g  . Ban đầu giữ vật 1 m tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng 2 400 m g  sát vật 1 m rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang 0,05.   Lấy 2 10 / . g m s  Thời gian từ khi thả đến khi vật 2 m dừng lại là: A. 2,16 s. B. 0,31 s. C. 2,21 s. D. 2,06 s. Câu 3. Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20Hz thì trên dây sóng dừng ổn định với 3 nút sóng (không tính hai nút ở A và B). Để trên dây sóng dừng với 2 bụng sóng thì tần số dao động của sợi dây là A. 10 Hz. B. 12 Hz. C. 40 Hz. D. 50 Hz. Câu 4. Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ A. luôn cùng pha. B. không cùng loại. C. luôn ngược pha. D. cùng tần số. Câu 5. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi qua vị trí tọa độ 2,5 2 x cm  thì vận tốc 50 cm/s. Lấy 2 10 / . g m s  Tính từ lúc thả vật, thời gian vật đi được quãng đường 27,5 cm là A. 5,5s. B. 5s. C. 2 2 /15 . s  D. 2 /12 . s  Câu 6. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai: A. Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực. B. Tần số ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng. C. Tần số dao động bằng tần số của ngoại lực. D. Dao động theo quy luật hàm sin của thời gian. Câu 7. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T thì pha của dao động A. không đổi theo thời gian. B. biến thiên điều hòa theo thời gian. C. tỉ lệ bậc nhất với thời gian. D. là hàm bậc hai của thời gian. Câu 8. Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc 0 0,1 rad   tại nơi g = 10m/s 2 . Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí li độ dài 8 3 s cm  với vận tốc v = 20 cm/s. Độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua vị trí li độ 8 cm là A. 0,075m/s 2 . B. 0,506 m/s 2 . C. 0,5 m/s 2 . D. 0,07 m/s 2 . Câu 9. Một sóng học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm 3 gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là A. 11/120 . s B. 1/ 60 . s C. 1/120 . s D. 1/12 . s Câu 10. Một tên lửa bắt đầu bay lên theo phương thẳng đứng với gia tốc a = 3g. Trong tên lửa treo một con lắc đơn dài 1 , l m  khi bắt đầu bay thì đồng thời kích thích cho con lắc thực hiện dao động nhỏ. Bỏ qua sự thay đổi gia tốc rơi tự do theo độ cao. Lấy 2 2 10 / ; 10. g m s    Đến khi đạt độ cao 1500 h m  thì con lắc đã thực hiện được số dao động là: A. 20. B. 14. C. 10. D. 18. Câu 11. Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B với 16 AB cm  trên mặt thoáng chất lỏng, dao động theo phương trình u = 5cos(30 πt)mm; A u =5cos(30 πt + π/2) B mm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng 60 / . v cm s  Gọi O là trung điểm của AB, điểm đứng yên trên đoạn AB gần O nhất và xa O nhất cách O một đoạn tương ứng là A. 1cm; 8 cm. B. 0,25 cm; 7,75 cm. C. 1 cm; 6,5 cm. D. 0,5 cm; 7,5 cm. Câu 12. Hai vật A và B dán liền nhau 2 200 , B A m m g   treo vào một lò xo độ cứng k = 50 N/m. Nâng hai vật lên đến vị trí lò xo chiều dài tự nhiên 0 30 l cm  thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, đến vị trí lực đàn hồi của lò xo độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra. Chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là A. 26 cm. B. 24 cm. C. 30 cm. D. 22 cm. Câu 13. Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình 4 os(10 ) . A B u u c t mm    Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng 15 / v cm s  . Hai điểm 1 2 , M M cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm 1 1 1 AM BM cm   2 2 3,5 . AM BM cm   Tại thời điểm li độ của M 1 3 mm thì li độ của M 2 tại thời điểm đó là A. 3 . mm B. 3 . mm  C. 3 . mm  D. 3 3 . mm  LUYỆN TẬP 3 Câu 1. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp 1 1,75 t s  2 2,5 t s  , tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 / cm s . Toạ độ chất điểm tại thời điểm 0 t  A. 0 cm B. -8 cm C. -4 cm D. -3 cm Câu 2. Sóng ngang không truyền được trong các chất A. rắn, lỏng và khí. B. rắn và khí. C. rắn và lỏng. D. lỏng và khí. Câu 3. Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: 1 2 40 ( ) u u acos t cm    , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 / cm s . Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là: A. 8,9 cm. B. 3,3 cm. C. 6 cm. D. 9,7 cm. Câu 4. Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian? A. Lực phục hồi, vận tốc, năng dao động. B. Biên độ, tần số, năng dao động. C. Biên độ, tần số, gia tốc. Câu 5. Một vật khối lượng 400 g dao động điều hoà đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm 0 t  vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy 2 10   . Phương trình dao động của vật là: A. )()3/2cos(5 cmtx     . B. )()6/cos(10 cmtx     . C. )()3/2cos(5 cmtx     . D. )()3/cos(10 cmtx     . Câu 6. Tốc độ truyền âm trong một môi trường sẽ: A. giảm khi khối lượng riêng của môi trường tăng. B. giá trị cực đại khi truyền trong chân không. C. giá trị như nhau với mọi môi trường. D. tăng khi độ đàn hồi của môi trường càng lớn Câu 7. Khi nói về sóng học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác: A. Tốc độ truyền pha dao động biến thiên tuần hoàn. B. Tuần hoàn theo không gian. O W đ (J) t(s) 0,015 0,02 1/6 4 C. Vận tốc dao động của các phần tử biến thiên tuần hoàn. D. Tuần hoàn theo thời gian. Câu 8. Cho hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình 1 1 cos( ) x A t     2 2 cos( ) x A t     . Kết quả nào sau đây không chính xác khi nói về biên độ dao động tổng hợp 0 A : A. 0 2 A A , khi 2 1 /2      . B. 0 (2 3) A A  , khi 2 1 /6      . C. 0 A A  , khi 2 1 2 /3      . D. 0 3 A A , khi 2 1 /3      . Câu 9. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g và lò xo nhẹ độ cứng 100 / N m . Lấy 2 10   . Vật được kích thích dao động điều hòa dọc theo trục của lò xo, khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần động năng bằng ba lần thế năng là: A. 1/20 s. B. 1/15 s. C. 1/30 s. D. 1/60 s. Câu 10. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 100 g , dao động điều hoà với chu kỳ 2 s. Khi vật đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây là 1,0025 N . Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, lấy 2 10 / g m s  , 2 10   . năng dao động của vật là: A. 25. 10 -4 J. B. 25. 10 -3 J. C. 125.10 -5 J. D.125.10 -4 J. Câu 11. Một con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ, thì A. khi đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây độ lớn bằng trọng lượng của vật. B. khi đi qua vị trí cân bằng gia tốc của vật triệt tiêu. C. tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động. D. gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây. Câu 12. Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm , tốc độ truyền sóng trên dây 8 / m s , treo lơ lửng trên một cần rung. Cần dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 80 Hz đến 120 Hz . Trong quá trình thay đổi tần số, bao nhiêu giá trị tần số thể tạo sóng dừng trên dây? A. 15 . B. 8 . C. 7 . D. 6 . Câu 13. Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T , lệch pha nhau /3  với biên độ lần lượt là A 2 A , trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau là: A. T . B. /4 T . C. / 2 T . D. /3 T . Câu 14. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200 gam, lò xo độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1 . Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10 cm , rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần, lấy 2 10 / g m s  . Trong khoảng thời gian kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là: A. 50 mJ. B. 2 mJ. C. 20 mJ. D. 48 mJ. LUYỆN TẬP 4: Câu 1. Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của 1 tam giác vuông và vuông ở A, trong đó A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau và cách nhau 2cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 đường cực đại giao thoa là 0,5cm. Để đường cực tiểu giao thoa đi qua C thì khoảng cách AC phải bằng A. 3,75cm hoặc 0,68cm. B. 3,25cm hoặc 0,48cm. C. 2,75cm hoặc 0,58cm. D. 3,75cm hoặc 0,58cm. Câu 2. Một con lắc đơn dao động điều hoà tại một nơi 2 /8,9 smg  . Vận tốc cực đại của dao động 39,2 cm/s. Khi vật đi qua vị trí li độ dài cms 92,3  thì vận tốc scm /36,19 . Chiều dài dây treo vật là A. 80cm. B. 39,2cm. C. 100cm. D. 78,4cm. Câu 3. Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ tại một nơi bên bờ biển nhiệt độ 0 0 C. Đưa đồng hồ này lên đỉnh núi nhiệt độ 0 0 C, trong 1 ngày đêm nó chạy chậm 6,75s. Coi bán kính trái đất R = 6400km thì chiều cao của đỉnh núi là A. 0,5km. B. 2km. C. 1,5km. D. 1km. Câu 4. Biết A và B là 2 nguồn sóng nước cùng biên độ, tần số nhưng ngược pha và cách nhau 5,2  (  bước sóng). Trên vòng tròn nằm trên mặt nước, đường kính AB, sẽ điểm M không dao động cách A một khoảng bé nhất là A.  2963,0  B.  1963,0  C.  3926,0  D.  3963,0  Câu 5. Để tăng gấp đôi tần số của âm do một dây đàn phát ra, ta phải 5 A. tăng lực căng dây gấp 4 lần. B. tăng lực căng dây gấp 2 lần. C. giảm lực căng dây đi 2 lần. D. giảm lực căng dây đi 4 lần. Câu 6. Một vật khối lượng M = 250g, đang cân bằng khi treo dưới một lò xo độ cứng 50N/m. Người ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật khối lượng m thì cả 2 bắt đầu dao động điều hòa trên phương thẳng đứng và khi cách vị trí ban đầu 2cm thì chúng tốc độ 40cm/s. Lấy g = 10m/s 2 . Hỏi khối lượng m bằng bao nhiêu? A. 150g B. 200g C. 100g D. 250g Câu 7. Biết A và B là 2 nguồn sóng nước đang dao động điều hòa vuông góc với mặt nước cùng biên độ và tần số nhưng lệch pha nhau 4/  . Biết bước sóng 1,25cm, khoảng cách AB = 6,15cm thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là A. 10 B. 8 C. 9 D. 11 Câu 8. Một lò xo độ cứng k treo một vật khối lượng M. Khi hệ đang cân bằng, ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật khối lượng m thì chúng bắt đầu dao động điều hòa. Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Biên độ dao động của hệ 2 vật là mg/k. B. Sau thời điểm xuất phát bằng một số nguyên lần chu kỳ, nếu nhấc m khỏi M thì dao động tắt hẳn luôn. C. Nhấc vật m khỏi M tại thời điểm chúng ở độ cao cực đại thì vật M vẫn tiếp tục dao động. D. Tần số góc của dao động này là )/( mMk   . Câu 9. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng O là điểm trên cùng, M và N là 2 điểm trên lò xo sao cho khi chưa biến dạng chúng chia lò xo thành 3 phần bằng nhau chiều dài mỗi phần là 8cm (ON > OM). Khi vật treo đi qua vị trí cân bằng thì đoạn ON = 68/3(cm). Gia tốc trọng trường g = 10m/s 2 . Tần số góc của dao động riêng này là A. 2,5 rad/s. B. 10 rad/s. C. 10 2 rad/s. D. 5 rad/s. Câu 10. Một con lắc lò xo giá treo cố định, dao động điều hòa trên phương thẳng đứng thì độ lớn lực tác dụng của hệ dao động lên giá treo bằng A. độ lớn hợp lực của lực đàn hồi lò xo và trọng lượng của vật treo. B. độ lớn trọng lực tác dụng lên vật treo. C. độ lớn của lực đàn hồi lò xo. D. trung bình cộng của trọng lượng vật treo và lực đàn hồi lò xo. Câu 11. Một sợi dây mảnh chiều dài l đang treo một vật khối lượng m đã tích điện q (q< 0), trong một điện trường đều véc tơ cường độ điện trường E  nằm ngang, hướng sang phải thì A. khi cân bằng, dây treo lệch sang phải so với phương thẳng đứng. B. chu kỳ dao động bé của vật treo không phụ thuộc vào khối lượng vật treo. C. khi cân bằng, dây treo lệch sang trái so với phương thẳng đứng một góc  )/(tan qEmg   . D. chu kỳ dao động bé của vật treo phụ thuộc vào khối lượng vật treo. Câu 12. Hai vật dao động trên trục Ox phương trình 1 x 3cos 5 t 3           cm 2 x 3cos 5 t 6           cm thì sau 1s kể từ thời điểm t = 0 số lần 2 vật đi ngang qua nhau là A. 8 B. 7 C. 5 D. 6 Câu 13. Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox phương trình tAx 10cos 11  ; )10cos( 222   tAx . Phương trình dao động tổng hợp )10cos(3 1   tAx , trong đó 6/ 2   . Tỉ số 2 /  bằng A. 2/3 hoặc 4/3. B. 1/3 hoặc 2/3. C. 1/2 hoặc 3/4. D. 3/4 hoặc 2/5. Câu 14. Đối với cùng một hệ dao động thì ngoại lực trong dao động duy trì và trong dao động cưỡng bức cộng hưởng khác nhau là do A. tần số biến thiên của ngoại lực khác nhau. B. biên độ của ngoại lực khác nhau. C. ngoại lực độc lập và không độc lập với hệ dao động. D. pha ban đầu của ngoại lực khác nhau. Câu 15. Hai vật dao động trên trục Ox phương trình )3/5,2cos( 11   tAx cm; )6/5,2cos( 22   tAx cm. Sau 0,1s, kể từ thời điểm t = 0 thì 2 vật đi ngang qua nhau lần thứ nhất. Tỉ số A 1 /A 2 bằng A. 1,5 B. 1 C. 2,4 D. 2 Câu 16. Một sóng ngang lan truyền trên trục Ox phương trình sóng )402,0sin(6 t x u     , trong đó u và x tính bằng cm; t tính bằng giây. Tốc độ lan truyền của sóng A. 100cm/s B. 400cm/s C. 300cm/s D. 200cm/s Câu 17. Hai âm thanh âm sắc khác nhau là do 6 A. độ cao của âm khác nhau. B. độ to và độ cao khác nhau. C. tần số khác nhau. D. số lượng và cường độ các họa âm trong chúng khác nhau. LUYỆN TẬP 5 : Câu 1. Phương trình mô tả một sóng dừng dạng y = 10cos(0,2πx)sin(20 πt+ 4  ), x và y đo bằng cm, t đo bằng giây. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến một nút sóng khác là A. 40 cm. B. 25 cm. C. 10 cm. D. 20 cm. Câu 2. Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn phương trình u A =acos(100πt) và u B =bcos(100πt), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Số điểm trên đoạn AB biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là A. 9. B. 5. C. 11. D. 4. Câu 3. Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì A. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc. B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng. C. vận tốc và gia tốc cùng giá trị âm. D. độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm. Câu 4. Một vật nhỏ dao động theo phương trình x=2sin(20πt+ 2  ) (cm). Vật qua vị trí x = +1 cm ở những thời điểm A. 1 ( ) 60 10 k t s    ; với k  N*. B. 1 ( ) 60 10 k t s   ; với k  N. C. 1 ( ) 60 10 k t s   5 ( ) 60 10 k t s   với k  N. D. 1 ( ) 60 10 k t s    ; với k  N. Câu 5. Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng m, lò xo nhẹ độ cứng k, chiều dài tự nhiên ℓ o , đầu trên cố định. Gia tốc trọng trường là g, v max là vận tốc cực đại. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A > mg k . ta thấy khi A. chiều dài lò xo ngắn nhất thì độ lớn lực đàn hồi nhỏ nhất. B. độ lớn lực phục hồi bằng 2 ax 2A m mv thì thế năng nhỏ hơn động năng 3 lần. C. vật ở dưới vị trí cân bằng và động năng bằng ba lần thế năng thì độ giãn của lò xo là ℓ o + mg k + 2 A . D. độ lớn lực kéo về nhỏ nhất thì độ lớn lực đàn hồi bằng 0,5mg. Câu 6. Trên mặt nước hai điểm A và B ở trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t mặt thoáng ở A và B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt là 0,3 mm và 0,4 mm, mặt thoáng ở A đang đi lên còn ở B đang đi xuống. Coi biên độ sóng không đổi trên đường truyền sóng. Sóng A. biên độ 0,5 mm, truyền từ A đến B. B. biên độ 0,5 mm, truyền từ B đến A. C. biên độ 0,7 mm, truyền từ B đến A. D. biên độ 0,7 mm, truyền từ A đến B. Câu 7. Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực căng dây lớn nhất gấp 1,1 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con lắc dao động với biên độ góc là A. 3 35 rad. B. 2 31 rad. C. 3 31 rad. D. 4 33 rad. Câu 8. Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là A. 18,67mm. B. 17,96mm. C. 19,97mm. D. 15,34mm. Câu 9. Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau tần số 40Hz và cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,6m/s. Xét đường thẳng By nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm trên By dao động với biên độ cực đại gần B nhất là A. 10,6mm. B. 11,2mm. C. 12,4mm. D. 14,5mm. Câu 10. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng lượng dao động 1J và lực đàn hồi cực đại là 10N. I là đầu cố định của lò xo. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp điểm I chịu tác dụng của lực kéo 5 3 N là 0,1s. Quãng đường dài nhất mà vật đi được trong 0,4s là A. 84cm. B. 115cm. C. 64cm. D. 60cm. 7 Câu 11. Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương trình dao động của hai vật tương ứng là x 1 =Acos(3πt + φ 1 ) và x 2 =Acos(4πt + φ 2 ). Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều li độ bằng A/2 nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ. Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là A. 3s. B. 2s. C. 4s. D. 1 s. Câu 12. Sóng trên mặt nước tần sồ f = 100 Hz do mũi nhọn S của một lá thép dao động chạm vào mặt nước tại O gây ra. Chiếu mặt nước bằng đèn nhấp nháy phát ra 10 chớp sáng trong 1 giây. Quan sát mặt nước ta thấy A. những vòng tròn đồng tâm (tâm O) lan rộng dần trên mặt nước ra xa O. B. những gợn sóng dạng hyperbol lồi lõm xen kẽ nhau. C. do chu kỳ dao động của S nhỏ hơn nhiều so với thời gian lưu ảnh trên võng mạc nên không quan sát được sự dao động của mặt nước. D. cảm giác sóng không truyền đi và mặt nước dạng cố định (với những gợn tròn lồi lõm cố định). Câu 13. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo nhẹ độ cứng 0,01N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật độ lớn không đổi 10 -3 N. Lấy π 2 = 10. Sau 21,4s dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ thể là A. 50π mm/s. B. 57π mm/s. C. 56π mm/s. D. 54π mm/s. Câu 14. Trong dao động tuần hoàn A. khoảng thời gian ngắn nhất để vật lại đi qua vị trí cũ không phải là chu kì dao động. B. tần số dao động không phụ thuộc đặc tính của hệ dao động. C. gia tốc phụ thuộc thời gian theo quy luật a=ω 2 Acos(ωt+φ) với ω, A, φ là các hằng số. D. tần số dao động không phải là một hằng số. Câu 15. Hai nhạc cụ khác loại cùng chơi một bản nhạc, ta nhận biết được loại nhạc cụ là nhờ âm sắc (sắc thái của âm). Âm sắc khác nhau là do A. tần số khác nhau, năng lượng khác nhau. B. độ cao và độ to khác nhau. C. số lượng các họa âm khác nhau. D. số lượng, loại họa âm và cường độ các họa âm khác nhau. Câu 16. Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng. Nếu d = k v f ; với f là tần số sóng, v là vận tốc truyền sóng và k  N* thì hai điểm đó A. dao động cùng pha. B. dao động vuông pha. C. dao động ngược pha. D. dao động với độ lệch pha phụ thuộc vào k. Câu 17. Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật A. tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí cân bằng. B. tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo. C. giá trị không đổi. D. tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và luôn hướng về vị trí cân bằng. Câu 18. Một dao động điều hòa với phương trình x=Acos(ωt+φ). Khi vận tốc của vật cực đại thì A. li độ cực đại. B. li độ cực tiểu. C. gia tốc cực đại hoặc cực tiểu. D. gia tốc bằng không. Câu 19. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi độ dời là 10cm vật vận tốc 20 π 3 cm/s. Lấy π 2 =10. Chu kì dao động của vật là A. 0,1s. B. 0,5s. C. 1s. D. 5s. Câu 20. Thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp S 1 , S 2 . Những điểm nằm trên đường trung trực của S 1 và S 2 sẽ A. dao động với biên độ nhỏ nhất. B. đứng yên không dao động. C. dao động với biên độ lớn nhất. D. dao động với biên độ giá trị chưa thể xác định vì chưa đủ dữ kiện. LUYỆN TẬP 6: Câu 1. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ  1 = 720nm (màu đỏ) và bức xạ  2 (màu lục: 500nm   2  575nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm 8 vân màu lục. Giá trị của  2 là: A. 540nm B. 520nm C. 560nm D. 500nm 8 Câu 2. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 20 m/s. B. 10 m/s. C. 600 m/s. D. 60 m/s. Câu 3. Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo độ cứng k = 100N/m, vật nặng khối lượng m = 1kg. Nâng vật lên cho lò xo chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m 0 = 500g một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng. Lấy g = 10m/s 2 . Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu? A. Giảm 0,375J B. Tăng 0,125J C. Giảm 0,25J D. Tăng 0,25J Câu 4. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha S 1 và S 2 . Điều nào sau đây mô tả đúng nhất trạng thái dao động của những điểm nằm trên đường trung trực của S 1 S 2 : A. Đứng yên, không dao động. B. Dao động với biên độ bé nhất. C. Dao động với biên độ giá trị trung bình. D. Dao động với biên độ lớn nhất. Câu 5. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 80dB, tại B là 40dB. Mức cường độ âm tại điểm M trong đoạn AB MB = MA là : A. 34dB B. 46dB C. 26 dB D. 51dB Câu 6. Một con lắc đơn dao động điều hòa trong thang máy đứng yên tại nơi gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2 với năng lượng dao động là 150mJ, gốc thế năng là vị trí cân bằng của quả nặng. Đúng lúc vận tốc của con lắc bằng không thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc 2,5m/s 2 . Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng dao động : A. 150 mJ. B. 129,5 mJ. C. 111,7 mJ. D. 188,3 mJ. Câu 7. Trên mặt thoáng của một chất lỏng hai nguồn kết hợp ngược pha A, B cách nhau 20cm. Tần số của hai sóng là 20Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là: A. 20 B. 18 C. 19 D. 17 Câu 8. Một sóng dừng trên một sợi dây dạng u 40sin(2,5 x)cos t    (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc toạ độ O đoạn x (x đo bằng mét, t đo bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một điểm trên bụng sóng độ lớn của li độ bằng biên độ của điểm N cách một nút sóng 10cm là 0,125s. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là A. 320 cm/s. B. 160 cm/s. C. 80 cm/s. D. 100 cm/s. Câu 9. Một dây đàn hồi rất dài đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 (m/s). Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 (cm), người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc  = (n + 0,5) với n là số nguyên. Biết tần số f giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Tính tần số. A. 10 Hz B. 12,5 Hz C. 8,5 Hz D. 12 Hz Câu 10. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và dạng như sau: x 1 = 3 cos(4t +  1 ) cm, x 2 = 2cos(4t +  2 ) cm với 0   1 –  2  . Biết phương trình dao động tổng hợp x = cos(4t + /6) cm. Hãy xác định  1 . A. 2/3 B. /6 C. -/6 D. /2 Câu 11. Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng  = 30 0 . Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng thay đổi cùng với sự tăng khoảng cách x tính từ đỉnh mặt phẳng nghiêng theo qui luật  = 0,1x. Vật dừng lại trước khi đến chân mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10m/s 2 . Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt cho tới khi dừng lại là. A. t = 2,675s B. t = 3,375s C. t = 5,356s D. t = 4,378s Câu 12. Cho hệ như hình vẽ. Các thông số trên hình đã cho. Bỏ mọi lực cản và khối lượng của ròng rọc. Điều kiện biên độ để hai vật dao động như một vật là: A. 1 2 (m m )g A k   B. 1 2 k A (m m )g   C. 1 2 k A (m m )g   D. 1 2 (m m )g A k   k m 1 m 2 9 Câu 13. Cho N lò xo giống nhau độ cứng k 0 và vật khối lượng m 0 . Khi mắc vật với một lò xo và cho dao động thì chu kỳ của hệ là T 0 . Để hệ dao động chu kỳ là 0 T 2 thì cách mắc nào sau đây là phù hợp nhất? A. Cần 2 lò xo ghép song song và mắc với vật. B. Cần 4 lò xo ghép song song và mắc với vật. C. Cần 2 lò xo ghép nối tiếp và mắc với vật. D. Cần 4 lò xo ghép nối tiếp và mắc với vật. Câu 14. Một tàu thủy khi chưa chất hàng lên tàu dao động dập dềnh tại chỗ với chu kỳ T = 1,2s. Sau khi chất hàng lên tàu thì nó dao động dập dềnh tại chỗ với chu kỳ T’ = 1,6s. Hãy tìm tỉ số giữa khối lượng hàng và khối lượng của tàu. A. 5/9 B. 5/8 C. 7/9 D. 6/7 Câu 15. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa của con lắc đơn? A. Khi vật nặng đi qua vị trí cần bằng lực căng dây cực đại và tốc độ của vật độ lớn cực đại. B. Chu kì dao động của con lắc không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. C. năng của dao động bằng thế năng cực đại. D. Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động chậm dần đều. Câu 16. Hai con lắc đơn cùng chiều dài và cùng khối lượng, các vật nặng coi là chất điểm, chúng được đặt ở cùng một nơi và trong điện trường đều E  phương thẳng đứng hướng xuống, gọi T 0 là chu kỳ chưa tích điện của mỗi con lắc, các vật nặng được tích điện là q 1 và q 2 thì chu kỳ trong điện trường tương ứng là T 1 T 2 , biết T 1 = 0,8T 0 và T 2 = 1,2T 0 . Tỉ số q 1 /q 2 là: A. 44/81. B. -81/44. C. -44/81. D. 81/44. Câu 17. Hai nguồn kết hợp S 1 và S 2 cách nhau một khoảng là 11 cm đều dao động theo phương trình u = acos(20t) (mm) trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm gần nhất dao động cùng pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S 1 S 2 cách nguồn S 1 A. 14 cm. B. 32 cm. C. 8 cm. D. 24 cm. LUYỆN TẬP 7: Câu 1. Một sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do, trên dây sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30Hz, 50Hz. Tần số nhỏ nhất để sóng dừng trên dây là A. min 30 f Hz  . B. min 20 f Hz  . C. min 10 f Hz  . D. min 5 f Hz  . Câu 2. Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là A. động năng, thế năng và lực kéo về. B. vận tốc, gia tốc và động năng. C. vận tốc, động năng và thế năng. D. vận tốc, gia tốc và lực kéo về. Câu 3. Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu kia để tự do. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f 1 . Để lại sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f 2 . Tỉ số f 2 /f 1 bằng A. 4. B. 3. C. 2. D. 6. Câu 4. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng O. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a 400 x     ( cm/s 2 ). Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là A. 5. B. 10. C. 40. D. 20. Câu 5. Tại 2 điểm O 1 , O 2 cách nhau 48 cm trên mặt chất lỏng 2 nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u 1 = 5cos(100  t) (mm) u 2 =5cos(100  t+  /2) (mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2 m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm trên đoạn O 1 O 2 dao động với biên độ cực đại ( không kể O 1 và O 2 ) là A. 23. B. 26. C. 24. D. 25. Câu 6. Hai con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa cùng biên độ và chu kỳ lần lượt là T 1 và T 2 = 2T 1 . Khi chúng cùng ly độ thì tỉ số độ lớn vận tốc là A. 1 2 2 2 v v  . B. 1 2 2 v v  C. 1 2 1 2 v v  . D. 1 2 2 v v  . Câu 7. Một vật dao động với phương trình 3 x 4 2cos(5 t )cm 4     . Quãng đường vật đi từ thời điểm 1 1 t s 10  đến 2 t 6s  10 A. 331,4cm. B. 360cm. C. 337,5cm. D. 333,8cm. Câu 8. Một con lắc đơn dao động điều hòa trong điện trường đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới và khi con lắc không mang điện thì chu kỳ dao động là T, khi con lắc mang điện tích q 1 thì chu kỳ dao động T 1 = 2T, khi con lắc mang điện tích q 2 thì chu kỳ dao động 2 T T 2  . Tỉ số 1 2 q q A. 3 4 . B. 1 4  . C. 1 4 . D. 3 4  . Câu 9. Một người đi trên đường xách một xô nước chu kỳ dao động riêng 0,3s. Mỗi bước đi của người dài 45 cm. Để xô nước dao động mạnh nhất người đó phải bước đi với vận tốc A. 4,8km/s. B. 3,6m/s. C. 5,4km/h. D. 4,2km/h. Câu 10. Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số :   1 x acos 100 t    (cm) 2 x 6sin 100 t 3           (cm). Dao động tổng hợp x = x 1 + x 2 = 6 3 cos(100πt) (cm). Giá trị của a và φ là A. 6cm và π/3 rad. B. 6cm -π/3 rad. C. 6cm π/6 rad. D. 6 3 cm 2π/3 rad. Câu 11. Sóng ngang truyền được trong môi trường nào? A. Chất rắn và trên bề mặt chất lỏng. B. Chất lỏng và chất khí. C. Cả trong chất rắn, lỏng và khí. D. Chỉ trong chất rắn. Câu 12. Vật dao động điều hoà theo phương trình: . os( ) 2 x Ac t     (cm). Sau 1/8 chu kỳ vật ly độ 2 2 cm. Biên độ dao động của vật là A. 2cm. B. 2 2 cm. C. 4 2 cm. D. 4cm Câu 13. Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ( x < R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng bước sóng  và x=6  . Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là A. 26. B. 24. C. 22. D. 20. Câu 14. Hai con lắc đặt gần nhau dao động bé với chu kì lần lượt là 1,5(s) và 2(s) trên 2 mặt phẳng song song. Ban đầu cả hai con lắc đều đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều. Thời điểm hiện tượng trên lặp lại lần thứ 3( không kể lần đầu tiên) là A. 3(s). B. 6(s). C. 12(s). D. 18(s). Câu 15. Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là A. 94%. B. 5,9%. C. 6,5%. D. 3%. Câu 16. Một sợi dây mảnh đàn hồi dài 100cm hai đầu A, B cố định. Trên dây một sóng dừng với tần số 60Hz và 3 nút sóng không kể A và B. Bước sóng A. 0,5m . B. 0,4cm . C. 0,6m . D. 1m . LUYỆN TẬP 8: Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos 3          t (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, lần thứ 21 chất điểm tốc độ 5π cm/s ở thời điểm A. 10,5 s. B. 42 s. C. 21 s. D. 36 s. Câu 2. Ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là u A = u B = acos20t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là A. 5 cm. B. 2 cm. C. 4 cm. D. 2 2 cm. Câu 3. Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, phương trình li độ lần lượt là 1 2 x 3cos t 3 2           và 2 2 x 3 3 cos t 3         (x 1 và x 2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x 1 = x 2 li độ của dao động tổng hợp là A. ± 5,79 cm. B. ± 5,19cm. C. ± 6 cm. D. ± 3 cm. Câu 4. Khi nói về vận tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai? […]… kéo quả cầu của con lắc đơn để dây treo hợp với vị trí cân bằng một góc 60 rồi thả không vận tốc đầu Bỏ qua lực cản Phát biểu nào sau đây là đúng? A Con lắc dao động không điều hòa, năng lượng dao động không bảo toàn B Con lắc dao động tuần hoàn, năng lượng dao động không bảo toàn C Con lắc dao động tuần hoàn, năng lượng dao động bảo toàn D Con lắc dao động không tuần hoàn, năng lượng dao động bảo toàn… nó dao động thì nó sẽ: A Dao động tự do B Dao động tắt dần C Không dao động D Dao động cưỡng bức Câu 8 Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với biên độ A = 4cm Biết khối lượng của vật m = 100g và trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi độ lớn lớn hơn 2N là 2T 3 (T là chu kì dao động) Lấy  2 =10 Chu kì dao động là: A 0,3s B 0,2s C 0,4s D 0,1s Câu 9 Một chất điểm dao. .. động về vị trí cân bằng Câu 5 Một con lắc đơn được treo vào một điện trường đều đường sức thẳng đứng Khi quả năng của con lắc được tích điện q 1 thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 1,6 s Khi quả năng của con lắc được tích điện q2 = – q1 thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 2,5 s Khi quả nặng của con lắc không mang điện thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là A 2,84 s B 2,78 s C 2,61… 4 m/s D 1 m/s Câu 11 Một con lắc đơn treo trên trần của một toa xe đang chuyển động theo phương ngang Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi toa xe chuyển động thẳng đều và T’ là chu kỳ dao động của con lắc khi toa xe a chuyển động gia tốc a Với góc  được tính theo công thức tan   , hệ thức giữa T và T’ là: g A T  T B T  T cos cos C T  Tcos D T  T cos Câu 12 Trên một sợi dây… Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 100 g và lò xo nhẹ độ cứng k = 100 N/m dao động điều hòa với biên độ A = 9 cm Lấy gốc thời gian là lúc con lắc đang đi theo chiều dương của trục tọa độ, tại đó thế năng bằng ba lần động năng tốc độ đang giảm Lấy π2 = 10 Phương trình dao động của con lắc là A x  9cos(10t   )(cm) B x  9cos(10t   ) (cm) C x  9cos(10t  5 ) (cm) D x  9cos(10t… Câu 12 Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà phương trình:x1 = A1cos(20t + /6)cm, x2 = 3cos(20t + 5/6)cm, Biết vận tốc cực đại của vật là 140cm/s Biên độ A1 của dao động thứ nhất là A 8 cm B 7 cm C 5 cm D 6 cm Câu 13 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm Chọn…   x1  acos   t   (cm) 3  và x2  bcos  t    (cm) Biết phương trình dao động tổng hợp x  5cos  t    (cm) Biên    2 độ b của dao động thành phần x2 giá trị cực đại khi a bằng A 5cm B 5 2 cm C 5 cm 2 D 5 3 cm Câu 3 Chất điểm khối lượng m1=50 gam dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình  dao động x  cos(5 t  )(cm) Chất điểm m2=100 gam dao động… treo một con lắc lò xo Con lắc gồm vật khối lượng m và lò xo độ cứng k Ở thời điểm t nào đó khi con lắc đang dao động, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng đi lên Nhận xét nào sau đây là đúng? A Nếu tại thời điểm t con lắc qua vị trí cân bằng hướng xuống thì biên độ dao động sẽ tăng lên B Nếu tại thời điểm t con lắc ở vị trí biên trên thì biên độ dao động giảm… biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 2 2,5cm Lấy g = 10m/s Trong quá trình dao động, trọng lực của m công suất tức thời cực đại bằng A 0,41W B 0,64W C 0,50W D 0,32W Câu 11 Ở cùng một vị trí, con lắc đơn chiều dài l1 dao động nhỏ với chu kỳ x, con lắc đơn chiều dài l2 dao động nhỏ với tần số y Con lắc đơn chiều dài l = l1 + l2 dao động nhỏ với chu kỳ z… hiện đồng thời hai dao động điều hòa phương trình dao động lần lượt là x1 = 10cos( 2 t + φ) cm và x2 = A2cos( 2 t  2 ) cm thì dao động tổng hợp là x = Acos( 2 t  3) cm Khi năng lượng dao động của vật cực đại thì biên độ dao động A2 giá trị là: A 20 / 3 cm B 10 3 cm C 10 / 3 cm D 20cm Câu 12 Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, nhẵn với biên độ A1 Đúng lúc vật . lắc dao động không điều hòa, năng lượng dao động không bảo toàn. B. Con lắc dao động tuần hoàn, năng lượng dao động không bảo toàn. C. Con lắc dao. Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương trình dao động của hai vật tương ứng là x 1 =Acos(3πt + φ 1 ) và x 2 =Acos(4πt

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] DAO DONG CO SONG CO NANG CAO – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: DAO DONG CO SONG CO NANG CAO, DAO DONG CO SONG CO NANG CAO, DAO DONG CO SONG CO NANG CAO

Hy vọng thông qua bài viết DAO DONG CO SONG CO NANG CAO . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.