Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội – Tải về File Word, PDF

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nội dung Text: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội


Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động tới sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics của doanh nghiệp chuyển phát nhanh, nghiên cứu trường hợp điển hình tại thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: [Download] Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội File Word, PDF về máy

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

 1. TẠP
  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀCHÍ
  CÔNGKHOA
  NGHỆHỌC VÀ CÔNG NGHỆ JOURNAL OF SCIENCE
  Tập 23, SốAND TECHNOLOGY
  2 (2021): 11-22
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG HUNG VUONG UNIVERSITY
  Tập 23, Số 2 (2021): 11-22 Vol. 23, No. 2 (2021): 11-22
  Email: tapchikhoahoc@hvu.edu.vn Website: www.hvu.edu.vn

  ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG
  DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH
  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nguyễn Danh Nam1*, Lê Thu Hằng2
  1
  Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  2
  Ban Dân vận Quận uỷ Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Ngày nhận bài: 26/01/2021; Ngày chỉnh sửa: 26/4/2021; Ngày duyệt đăng: 29/4/2021

  Tóm tắt

  N ghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động tới sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics
  của doanh nghiệp chuyển phát nhanh, nghiên cứu trường hợp điển hình tại thành phố Hà Nội. Từ mô hình
  SERVQUAL của Parasuraman, nghiên cứu mô hình 5 yếu tố đánh giá sự hài lòng về chất lượng dịch vụ logistics
  bao gồm: (1) Sự tin cậy; (2) Sự đáp ứng; (3) Sự đảm bảo; (4) Sự đồng cảm; (5) Phương tiện hữu hình. Nghiên
  cứu sử dụng phương pháp định lượng (hồi quy tuyến tính) để phân tích bộ dữ liệu được thu thập từ 225 khách
  hàng sử dụng dịch vụ logistics của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ
  kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy 5 yếu tố có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách
  hàng về chất lượng dịch vụ logistics. Những kết quả thu được trên cùng với những hàm ý quản trị được đề xuất
  có thể giúp các nhà quản trị xây dựng chiến lược cho sự phát triển lâu dài và bền vững của các doanh nghiệp
  chuyển phát nhanh trong môi trường kinh doanh cạnh tranh hiện nay.
  Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, dịch vụ logistics, sự hài lòng của khách hàng, doanh nghiệp chuyển phát nhanh.

  1. Đặt vấn đề nước. Theo thống kê của Bộ Công Thương,
  Từ khi Việt Nam chính thức gia nhập dịch vụ logistics mang lại 15-20% GDP của
  WTO năm 2007, các nhà hoạch định chính cả nước (tương đương 12 tỷ USD), tại Việt
  sách và lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức Nam có khoảng 1.000 doanh nghiệp đăng ký
  rõ cơ hội và thách thức để mở rộng kinh kinh doanh dịch vụ logistics, trong đó doanh
  doanh và hoạt động kinh tế ở quy mô toàn nghiệp Việt Nam chiếm tỷ lệ áp đảo 98%,
  cầu. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm
  logistics là chìa khóa để thực hiện các mục 25% thị phần. Còn lại là các doanh nghiệp
  tiêu chiến lược. Trong những năm gần đây, có vốn đầu tư nước ngoài chiếm thị phần lớn
  tại Việt Nam kinh doanh dịch vụ logistics là [1]. Vì vậy, để doanh nghiệp kinh doanh dịch
  ngành nghề đang phát triển mạnh, góp phần vụ logistics Việt Nam có thể tồn tại và phát
  không nhỏ cho phát triển kinh tế của đất triển phải từng bước cải tiến nâng cao chất

  *Email: ndnam@hunre.edu.vn 11

 2. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Nguyễn Danh Nam và Lê Thu Hằng

  lượng dịch vụ logistics của mình để gia tăng hầu hết những nhà chuyên môn đều đồng
  sự hài lòng của khách hàng nhằm thu hút ý rằng dùng từ “hậu cần” để giải thích cho
  khách hàng mới giữ chân khách hàng cũ, gia logistics vẫn chưa thực sự nhận thức được
  tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. đầy đủ ý nghĩa về từ logistics hiện đại và
  Thành phố Hà Nội có khoảng 425 doanh do vậy giải pháp là hãy cứ để nguyên từ
  nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát, logistics trong ngôn ngữ nước ta, cũng như
  trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam marketing, container… Theo định nghĩa
  (Vietnam Post) được 61% các đơn vị bán logistics của Hội đồng quản trị logistics –
  hàng trực tuyến thuê; tiếp đến là Công ty Council Logistics Management: “Logistics
  Bưu chính Viettel (Viettel Post) với tỷ lệ là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và
  25%… Tỷ lệ tương ứng cho EMS (bưu gửi kiểm soát công việc một cách có hiệu quả
  theo thời gian), giao hàng nhanh và giao về mặt chi phí của dòng lưu chuyển, việc
  hàng tiết kiệm là 5%, 1% và 1%. Các đơn dự trữ nguyên vật liệu, bán thành phẩm và
  vị chuyển phát khác chỉ chiếm 13%. Mặc thành phẩm… từ điểm khởi đầu của quá
  dù đã đạt được những thành công nhất định, trình sản xuất đến điểm tiêu thụ cuối cùng
  chất lượng dịch vụ logistics tại doanh nghiệp nhằm mục đích thỏa mãn được những yêu
  chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố cầu của khách hàng”.
  Hà Nội còn một số tồn tại, hạn chế. Nghiên Theo quan điểm “5 đúng” (5 Right)
  cứu này tập trung phân tích sâu hơn về sự hài thì: Logistics là quá trình cung cấp đúng
  lòng của khách hàng đối với nhà cung cấp sản phẩm đến đúng vị trí, vào đúng thời
  dịch vụ logistics thông qua cơ sở lý thuyết về điểm với điều kiện và chi phí phù hợp cho
  dịch vụ và chất lượng dịch vụ logistics và kết khách hàng tiêu dùng sản phẩm [2]. Giáo
  quả nghiên cứu cụ thể tại các doanh nghiệp sư Martin Christopher lại xem logistics là
  chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà quá trình quản trị chiến lược công tác thu
  Nội. Quá trình thực hiện nghiên cứu nhằm mua, di chuyển và dự trữ nguyên liệu, bán
  mục đích xây dựng thang đo chất lương dịch thành phẩm, thành phẩm trong một công ty
  vụ logistics và xác định cường độ ảnh hưởng
  và qua các kênh phân phối của công ty để
  của các nhân tố đến sự hài lòng của khách
  tối đa hóa lợi nhuận hiện tại và tương lai
  hàng. Kết quả nghiên cứu này làm căn cứ
  thông qua việc hoàn tất các đơn hàng với
  cho đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự
  chi phí thấp nhất [3].
  hài lòng của khách hàng đối với chất lượng
  dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp chuyển Theo Điều 223 Luật Thương mại Việt
  phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nam năm 2005, dịch vụ logistics là hoạt
  động thương mại, theo đó doanh nghiệp tổ
  chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao
  2. Phương pháp nghiên cứu gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu
  bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ
  2.1. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
  khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi
  2.1.1. Cơ sở lý thuyết về dịch vụ và chất ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác
  lượng dịch vụ logistics có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận
  2.1.1.1. Dịch vụ logistics với khách hàng để thu lợi nhuận.
  Tại Việt Nam hiện nay, khái niệm về Mặc dù, có nhiều định nghĩa khác nhau
  logistics vẫn còn khá là mơ hồ và lan man, về logistics nhưng trong nghiên cứu này,

  12

 3. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tập 23, Số 2 (2021): 11-22

  có thể hiểu khái niệm logistics như sau: chính là mức độ hài lòng của khách hàng.
  “Logistics là quá trình tối ưu hóa về vị trí Tuy nhiên, Zeithaml và Bitner (năm 2000)
  và thời điểm, vận chuyển và dự trữ nguồn [9] cho rằng chất lượng dịch vụ và sự hài
  tài nguyên từ điểm đầu tiên của chuỗi cung lòng của khách hàng là hai khái niệm rõ
  ứng qua các giai đoạn sản xuất cho đến giai rệt và phân biệt. Sự hài lòng của khách
  đoạn vận chuyển hàng hóa đến tay người hàng là một khái niệm tổng quát, nói lên
  tiêu dùng cuối cùng thông qua các hoạt sự hài lòng của họ khi tiêu dùng một dịch
  động kinh tế”. vụ. Trong khi đó, chất lượng dịch vụ chỉ
  2.1.1.2. Chất lượng dịch vụ logistics tập trung vào các thành phần cụ thể của
  dịch vụ.
  Lewis và Booms (1983) [4] cho rằng chất
  lượng dịch vụ là một sự đo lường mức độ Theo Oliver (năm 1993) [10], sự khác biệt
  dịch vụ được đưa đến khách hàng tương xứng giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách
  với mong đợi của khách hàng tốt đến đâu. hàng được thể hiện ở những khía cạnh sau:
  Việc tạo ra một dịch vụ chất lượng nghĩa là + Các tiêu chí đo lường chất lượng dịch
  đáp ứng mong đợi của khách hàng một cách vụ mang tính cụ thể trong khi sự hài lòng
  đồng nhất. Theo Parasurman, Zeithaml và khách hàng có liên quan đến nhiều yếu tố
  Berry (1985, 1988) [5-6] thì chất lượng dịch khác ngoài chất lượng dịch vụ như giá cả,
  vụ được xem như khoảng cách giữa mong quan hệ khách hàng và thời gian sử dụng
  đợi về dịch vụ và nhận thức của khách hàng dịch vụ…
  khi sử dụng dịch vụ đó. + Các đánh giá chất lượng dịch vụ phụ
  TCVN ISO 9000:2000 xem chất lượng thuộc vào việc thực hiện dịch vụ như thế nào
  dịch vụ là mức độ của một tập hợp các đặc nhưng sự hài lòng lại là sự so sánh giữa các
  tính vốn có của dịch vụ thỏa mãn các nhu giá trị nhận được và giá trị mong đợi.
  cầu, mong đợi của khách hàng và các bên có + Nhận thức về chất lượng dịch vụ ít phụ
  liên quan [7]. Tóm lại, chất lượng dịch vụ là
  thuộc vào kinh nghiệm với nhà cung cấp
  việc các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng mức
  dịch vụ, môi trường kinh doanh trong khi sự
  độ nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng
  hài lòng của khách hàng lại phụ thuộc nhiều
  với dịch vụ đó. Vì thế, chất lượng dịch vụ
  chủ yếu do khách hàng xác định, mức độ hài vào các yếu tố này hơn.
  lòng của khách hàng càng cao thì chất lượng Do đó, muốn nâng cao sự hài lòng của
  dịch vụ càng tốt. khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng
  Do vậy, trong nghiên cứu này có thể hiểu: cao chất lượng dịch vụ. Hay nói cách khác,
  “Chất lượng dịch vụ logistics là một quá muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng
  trình nhằm gia tăng sự hiểu biết về cách thức khi sử dụng dịch vụ logistics thì phải nâng
  khách hàng hình thành nhận thức về dịch cao chất lượng phát triển dịch vụ logistics
  vụ logistics và sự hài lòng với các dịch vụ tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Mà
  logistics” [8]. muốn làm được như vậy thì chúng ta phải
  2.1.1.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch đi tìm hiểu, khảo sát xem các yếu tố nào là
  vụ và sự hài lòng của khách hàng yếu tố có tầm ảnh hưởng quan trọng đến
  Thông thường các nhà kinh doanh dịch việc nâng cao chất lượng phát triển dịch vụ
  vụ thường cho rằng chất lượng của dịch vụ logistics.

  13

 4. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Nguyễn Danh Nam và Lê Thu Hằng

  2.1.2. Mô hình nghiên cứu nghiệp khảo sát. Nghĩa là căn cứ vào dịch
  Trong hoạt động kinh doanh của mọi vụ cụ thể của doanh nghiệp được khảo sát
  doanh nghiệp, mục đích cuối cùng luôn luôn để đánh giá. Kết quả nghiên cứu nhằm nhận
  là làm thỏa mãn khách hàng. Và theo thời ra các khoảng cách giữa cảm nhận khách
  gian, nhu cầu, đòi hỏi của con người ngày hàng về chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp
  càng cao hơn về chất lượng dịch vụ, sản thực hiện và kỳ vọng của khách hàng đối với
  phẩm. Hiện nay, trên thế giới, các nhà nghiên chất lượng dịch vụ đó. Cụ thể, theo mô hình
  cứu đã cho ra đời nhiều mô hình đo lường. SERVQUAL, chất lượng dịch vụ được xác
  Trong đó, có thể kể đến như là: định như sau: Chất lượng dịch vụ = Mức độ
  • Mô hình SERVQUAL: cảm nhận – Giá trị kỳ vọng.
  SERVQUAL là một mô hình dùng để • Mô hình SERVPERF:
  quản lý chất lượng dịch vụ, được Zeithaml, Được nghiên cứu bởi Cronin và Taylor
  Parasuraman & Berry phát triển vào giữa năm 1992 [11], mô hình này cho rằng mức
  những năm 1980 để đo lường chất lượng độ cảm nhận của khách hàng đối với sự thực
  trong mảng dịch vụ. Các tác giả ban đầu định hiện dịch vụ của doanh nghiệp phản ánh
  ra mô hình bao gồm 10 biến về chất lượng tốt nhất chất lượng dịch vụ. Theo mô hình
  dịch vụ, nhưng theo thời gian, các nhân tố SERVPERF thì: Chất lượng dịch vụ = Mức
  được thu hẹp còn 5 nhân tố là: (1) Phương độ cảm nhận.
  tiện hữu hình (tangibles): Thể hiện qua các
  Mô hình này sử dụng 5 thành tố chất lượng
  trang thiết bị, giao tiếp, cách thức thể hiện
  dịch vụ như trong mô hình SERVQUAL để
  của nhân viên; (2) Sự tin cậy (reliability):
  đánh giá mức độ cảm nhận, bỏ qua “Giá trị
  Thể hiện khả năng thực hiện dịch vụ đã
  kỳ vọng”. Tuy nhiên, mô hình SERVPERF
  cam kết một cách chính xác; (3) Sự đáp ứng
  chưa đề cập đến khía cạnh hình ảnh doanh
  (responsiveness): Thể hiện sự sẵn lòng hỗ
  nghiệp trước công chúng ngày càng có ý
  trợ khách hàng và cung cấp dịch vụ nhanh
  nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp
  chóng; (4) Sự bảo đảm (assurance): Thể hiện
  khi sự cạnh tranh còn thể hiện sự trách nhiệm
  kiến thức chuyên môn và thái độ phục vụ
  xã hội của doanh nghiệp
  mang lại niềm tin cho khách hàng; (5) Sự
  đồng cảm (empathy): Thể hiện sự chăm sóc, • Mô hình Kano:
  quan tâm đến khách hàng. Mô hình này ra đời năm 1984 nhằm đánh
  Bộ thang đo gồm 2 phần, mỗi phần có 22 giá chất lượng dịch vụ dựa trên sự phân loại
  các đặc tính của dịch vụ theo ba nhóm sau:
  phát biểu. Phần thứ nhất nhằm xác định kỳ
  (1) Nhóm đặc tính cơ̛ bản (Basic, B): Không
  vọng của khách hàng đối với loại dịch vụ
  tạo ra sự hài lòng, nhưng nếu thiếu nó thì sẽ
  của doanh nghiệp nói chung. Nghĩa là không gây ra sự không hài lòng của khách hàng;
  quan tâm đến một doanh nghiệp cụ thể nào, (2) Nhóm đặc tính một chiều (One
  người được phỏng vấn cho biết mức độ mong dimensional, O): Tạo ra sự hài lòng, và
  muốn của họ đối với dịch vụ đó. Phần thứ nếu thiếu thì sẽ gây ra sự không hài lòng
  hai nhằm xác định cảm nhận của khách hàng của khách hàng sử dụng dịch vụ, ví dụ như
  đối với việc thực hiện dịch vụ của doanh khả năng thực hiện các dịch vụ logistics;

  14

 5. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tập 23, Số 2 (2021): 11-22

  (3) Nhóm đặc tính kích thích (Excitement, trình (Process); (4) Quản lý (Management);
  E): Tạo ra sự hài lòng, nhưng nếu thiếu thì (5) Hình ảnh trước xã hội (Image); (6) Trách
  sẽ không tạo ra sự không hài lòng, đây là các nhiệm xã hội (Social Responsibility). Đây
  nhóm yếu tố tạo nên sự khác biệt của doanh là mô hình đề cập trực tiếp đến việc đánh
  nghiệp nhằm thu hút khách hàng, gia tăng giá chất lượng dịch vụ logistics trong vận tải
  sức cạnh tranh trên thị trường. biển và các tiêu chí đánh giá khá phù hợp với
  Mô hình này đưa ra 3 nhóm đặc tính khá thực tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, mô hình này
  chung chung và không có sự kết nối chặt chẽ vẫn chưa đề cập đến việc đánh giá dựa trên
  với việc đánh giá chất lượng dịch vụ trong mức độ cảm nhận hay giá trị kỳ vọng.
  logistics. Trên cơ sở tổng hợp và kế thừa các mô
  • Mô hình ROPMIS: hình và kết quả nghiên cứu trước, nhóm tác
  Mô hình này đánh giá chất lượng dịch vụ giả sử dụng mô hình SERVQUAL để thực
  trong vận tải biển với 6 tiêu chí: (1) Nguồn lực hiện khảo sát và đề xuất mô hình nghiên cứu
  (Resources); (2) Kết quả (Outcomes); (3) Quy như sau:
  Bảng 1. Mô tả các biến trong mô hình
  Số lượng Mã Tên thang
  STT Mô tả thang đo Biến quan sát Nguồn thang đo
  biến hóa đo
  1 Thể hiện khả 6 TC Sự tin cậy Doanh nghiệp luôn thực hiện những Parasuraman và
  năng thực hiện gì đã cam kết với khách hàng. cộng sự (1988)
  dịch vụ đã cam
  kết một cách Doanh nghiệp luôn quan tâm giải
  chính xác quyết các trở ngại của khách hàng.
  Doanh nghiệp thực hiện dịch vụ
  đúng ngay từ đầu.
  Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
  đúng thời gian như đã cam kết.
  Doanh nghiệp luôn lưu ý để không
  xảy ra sai sót nào.
  Doanh nghiệp luôn bảo mật tốt
  thông tin của cá nhân.
  2 Thể hiện kiến 6 ĐB Sự đảm bảo Các cư xử của nhân viên tạo cho Parasuraman và
  thức chuyên môn khách hàng sự tin tưởng. cộng sự (1988)
  và thái độ phục Nhân viên luôn tôn trọng,
  vụ mang lại niềm trân trọng khách hàng.
  tin cho
  khách hàng Khách hàng cảm thấy an toàn khi
  được phục vụ.
  Nhân viên có đủ kiến thức để trả lời
  các câu hỏi của khách hàng.

  Nhân viên luôn có thái độ nhã
  nhặn, ôn hòa.
  Nhân viên có đầy đủ kỹ năng và
  linh hoạt trong giải quyết các tình
  huống khó.

  15

 6. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Nguyễn Danh Nam và Lê Thu Hằng

  Số lượng Mã Tên thang
  STT Mô tả thang đo Biến quan sát Nguồn thang đo
  biến hóa đo
  3 Thể hiện qua 4 HH Phương Doanh nghiệp có trang thiết bị rất Parasuraman và
  các trang thiết tiện hữu hiện đại. cộng sự (1988)
  bị, phương tiện, hình Cơ sở vật chất của doanh nghiệp
  giao tiếp và cách trông rất bắt mắt.
  thức thể hiện của
  nhân viên Trang phục nhân viên lịch sự.
  Các sách ảnh giới thiệu có liên
  quan đến dịch vụ của doanh nghiệp
  trông rất đẹp.
  4 Thể hiện sự 4 ĐU Sự đáp Nhân viên cung cấp dịch vụ Parasuraman và
  sẵn sàng hỗ trợ ứng nhanh chóng. cộng sự (1988)
  khách hàng và Thực hiện các đơn hàng không
  cung cấp dịch vụ phân biệt quy mô hợp đồng.
  nhanh chóng
  Thực hiện nhanh chóng các đơn
  hàng khẩn cấp, đột xuất.
  Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng.

  5 Thể hiện sự 4 ĐC Sự đồng Doanh nghiệp làm cho khách hàng Parasuraman và
  chăm sóc, cảm cảm thấy như được chăm sóc riêng. cộng sự (1988)
  quan tâm đến Nhân viên quan tâm đến từng
  khách hàng khách hàng.
  Nhân viên thấu hiểu yêu cầu riêng
  của từng khách hàng.
  Nhân viên có thể trả lời thỏa đáng
  các câu hỏi của khách hàng.

  6 Sự hài lòng của 3 SHL Sự hài Anh/chị hài lòng với chất lượng Lassar và cộng
  khách hàng đối lòng dịch vụ logistics của doanh nghiệp. sự (2000)
  với chất lượng Anh/chị sẽ tiếp tục sử dụng dịch
  dịch vụ logistics vụ logistics của doanh nghiệp.
  Anh/chị sẽ sẵn sàng giới thiệu
  doanh nghiệp cho người khác.

  (Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất)

  • Giả thuyết nghiên cứu chuyển, giao tiếp và cách thức thể hiện của
  H1 (+): Khả năng thực hiện dịch vụ đã nhân viên tốt sẽ làm hài lòng khách hàng.
  cam kết một cách chính xác sẽ làm hài lòng H4 (+): Sự sẵn sàng hỗ trợ khách hàng và
  khách hàng. cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng sẽ
  H2 (+): Kiến thức chuyên môn và thái độ làm hài lòng khách hàng.
  phục tốt sẽ làm hài lòng khách hàng. H5 (+): Sự quan tâm, chăm sóc tốt sẽ làm
  H3 (+): Trang thiết bị, phương tiện vận hài lòng khách hàng.

  16

 7. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tập 23, Số 2 (2021): 11-22

  • Mô hình đề xuất
  Sự tin cậy Giới tính, tuổi, Trình độ học
  vấn, thu nhập, nghề nghiệp
  Sự đảm bảo

  Phương tiện hữu hình Sự hài lòng của
  khách hàng
  Sự đáp ứng

  Sự đồng cảm

  Hình 1. Mô hình nghiên cứu

  Mô hình hồi quy được xác định như sau:
  SHL = β0 + β1*TC + β2*ĐB + β3*HH + β4*ĐU + β5* ĐC
  Trong đó:
  SHL: Biến phụ thuộc: Sự hài lòng của khách hàng
  Các biến độc lập (Xi) bao gồm: TC (sự các đối tượng nghiên cứu bằng phương pháp
  tin cậy); ĐB (sự đảm bảo); HH (phương tiện thuận tiện. Điều này có nghĩa là nhà nghiên
  hữu hình); ĐU (sự đáp ứng); ĐC (sự đồng cứu có thể chọn các đối tượng mà họ tiếp
  cảm). βk: Hệ số hồi quy (k = 0, 1, 2,…5). cận. Ưu điểm của phương pháp này là dễ tiếp
  – Xác định mẫu: Theo nghiên cứu của Hair, cận đối tượng nghiên cứu và thường sử dụng
  Anderson, Tatham và Black (1998) [12] cho khi bị giới hạn thời gian và chi phí. Thời gian
  tham khảo về kích thước mẫu dự kiến. Theo khảo sát từ tháng 08 năm 2020 đến tháng 12
  đó kích thước mẫu tối thiểu là gấp 5 lần tổng năm 2020. Không gian nghiên cứu tại thành
  số biến quan sát và cỡ mẫu tối đa gấp 10 lần phố Hà Nội.
  số biến quan sát. Đây là cỡ mẫu phù hợp cho
  2.2. Phương pháp nghiên cứu
  nghiên cứu có sử dụng phân tích nhân tố [13-
  14]. Vậy có nghĩa là mô hình nghiên cứu này – Nghiên cứu định tính (sơ bộ) sử dụng
  cần ít nhất 27 × 5 = 135 mẫu để đảm bảo chất phương pháp chuyên gia nhằm xây dựng
  lượng. Tuy nhiên, nhằm mục đích đảm bảo phiếu khảo sát chính thức. Nhóm tác giả tổng
  chất lượng nhóm tác giả chọn kích cỡ mẫu hợp lý thuyết và các nghiên cứu có liên quan
  là 250. Các thông tin sơ cấp được thu thập đề xuất mô hình nghiên cứu.
  trực tuyến bằng ứng dụng Google Form. Địa – Nghiên cứu định lượng (chính thức)
  chỉ (link) bài khảo sát được gửi trực tiếp tới thông qua các phiếu khảo sát chính thức,
  email của khách hàng nhờ họ đánh giá hoặc nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát khách
  được đánh giá trực tiếp khi khách hàng tới hàng đã và đang sử dụng dịch vụ logistics tại
  giao dịch. Tác giả đã gửi 250 phiếu và thu các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trên địa
  về được 230 phiếu. Trong đó có 225 phiếu bàn thành phố Hà Nội. Sau khi thu thập đầy
  đạt yêu cầu. Mẫu nghiên cứu được chọn theo đủ dữ liệu, nhóm tác giả tiến hành kiểm tra
  phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Phương và phân tích trên phần mềm SPSS 26 để xác
  pháp này là phương pháp chọn mẫu phi xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của các
  suất trong đó nhà nghiên cứu tiếp cận với yếu tố đó.

  17

 8. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Nguyễn Danh Nam và Lê Thu Hằng

  3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận trợ, lao động tự do… chiếm tỷ lệ 6,7%. Nhóm
  khách hàng nghỉ hưu chiếm tỷ lệ thấp nhất
  3.1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát chỉ 4,4%.
  Kết quả thống kê mô tả mẫu khảo sát – Về mức thu nhập: Khách hàng được
  cho thấy: khảo sát có mức thu nhập khá cao, chủ yếu
  – Về giới tính: Số lượng khách hàng khảo từ 5-10 triệu đồng với 93 khách tương ứng
  sát là nữ chiếm 57,8% cao hơn tỷ lệ khách 41,3%. Nhóm khách có thu nhập từ 11-15
  hàng khảo sát là nam chiếm 42,2%. triệu chiếm 40,4%. Nhóm khách có thu nhập
  – Về độ tuổi: Nhóm khách hàng có độ tuổi trên 15 triệu với 15 người tương ứng 11,2%.
  từ 25 – 45 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 57%. Nhóm khách có thu nhập dưới 5 triệu chiếm
  Tiếp theo là nhóm khách hàng có độ tuổi tỷ lệ thấp nhất với 7,1%.
  dưới 25 tuổi chiếm 15,1% và từ 46 – 60 tuổi
  3.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
  chiếm 14,2%. Nhóm khách hàng có độ tuổi
  trên 60 tuổi tỷ lệ thấp hơn chỉ chiếm 10,2%. Bảng 2 thể hiện kết quả kiểm định thang
  – Về trình độ học vấn: Phần lớn khách đo. Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo
  hàng khảo sát có trình độ học vấn tốt nghiệp của mô hình nghiên cứu cho thấy hệ số
  đại học chiếm 53,8%. Tiếp theo là nhóm Cronbach’s Alpha của thang đo thấp nhất
  khách hàng có trình độ trung cấp, cao đẳng là 0,893 và cao nhất là 0,948 (Bảng 2). So
  chiếm 37,3%, nhóm khách hàng có trình với chuẩn 0,6 thì tất cả các biến quan sát
  độ phổ thông trung học có 15 khách chiếm
  của các thang đo đều đạt yêu cầu. Các hệ số
  6,7%. Nhóm khách hàng có trình độ học vấn
  sau đại học có tỷ lệ rất thấp chỉ chiếm 2,2%. tương quan biến – tổng đều có kết quả lớn
  hơn 0,3. Hệ số Cronbach’s Alpha nếu loại
  – Về nghề nghiệp: Đối tượng khách hàng
  khảo sát làm việc tại nhiều lĩnh vực khác biến (Cronbach’s Alpha if item Deleted) của
  nhau, trong đó nhân viên văn phòng chiếm tất cả 27 biến quan sát đều nhỏ hơn hệ số
  tỷ lệ chủ yếu 43,6%; đối tượng khách hàng Cronbach’s Alpha tổng nên không có biến
  là công chức viên chức cũng chiếm tỷ lệ khá nào bị loại. Do đó, tất cả các thang đo đều
  lớn là 17,8%; nhóm khách hàng là công nhân đạt được cả 2 giá trị tin cậy và giá trị phân
  chiếm 16,4%; khách hàng học sinh, sinh viên biệt cho nên thang đo được đánh giá là tốt,
  chiếm 11,1%. Nhóm đối tượng khác như: nội đạt yêu cầu để đưa vào phân tích EFA.
  Bảng 2. Kết quả phân tích nhân tố và độ tin cậy
  Số biến
  Biến quan sát Cronbach’s Alpha Hệ số tải nhân tố Phương sai trích
  quan sát
  Sự tin cậy 6 0,917 0,829; 0,825; 0,810; 80,634%
  0,792; 0,764; 0,754
  Sự đảm bảo 6 0,941 0,821; 0,813; 0,809;
  0,807; 0,802; 0,785
  Phương tiện hữu hình 4 0,939 0,834; 0,812; 0,805; 0,769
  Sự đáp ứng 4 0,948 0,843; 0,829; 0,823; 0.809
  Sự đồng cảm 4 0,940 0,821; 0,811; 0,809; 0,794
  Sự hài lòng 3 0,893 0,912; 0,911; 0,901 82,438%
  (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả)

  18

 9. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tập 23, Số 2 (2021): 11-22

  3.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc
  Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho và giữa các biến độc lập với nhau trong mô
  thấy trích được 5 nhân tố thuộc các biến hình nghiên cứu. Từ kết quả phân tích hệ số
  độc lập. Hệ số KMO đạt 0,539 (0,5 < KMO tương quan, các giá trị cho thấy các biến có
  < 1) và kiểm định Bartlett Test có mức ý tương quan với nhau, 5 biến độc lập đều có
  nghĩa 0,000 (< 0,05). Hệ số tải nhân tố của tương quan với biến phụ thuộc sự hài lòng
  các biến > 0,5 cho thấy phân tích nhân tố của khách hàng. Trong đó tương quan mạnh
  khám phá là phù hợp. Thang đo sự hài lòng nhất là biến ĐU (Sự đáp ứng 0,628) và tương
  của khách hàng có hệ số KMO = 0,75 (lớn quan yếu nhất với biến HH (Phương tiện hữu
  hơn 0,5), và kiểm định Bartlett Test có mức hình là 0,536) và mối tương quan có ý nghĩa
  ý nghĩa 0,000 (< 0,05), biến phụ thuộc đạt thống kê ở độ tin cậy 99% nên ta có thể kết
  giá trị hội tụ. luận các biến độc lập này có thể đưa vào
  mô hình để giải thích cho biến sự hài lòng
  3.4. Phân tích tương quan của khách hàng. Tóm lại, sau khi kiểm định
  Trước khi tiến hành phân tích hồi quy Pearson thì giữa các biến độc lập với nhau
  tuyến tính bội, ta phải tiến hành phân tích đều thỏa mãn điều kiện để đưa vào phân tích
  tương quan để xem xét mối tương quan hồi quy.

  Bảng 3. Kết quả phân tích tương quan
  SHL TC ĐB HH ĐU ĐC
  Hệ số tương quan Pearson 1 0,543 **
  0,579 **
  0,536 **
  0,628 **
  0,543**
  SHL
  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  Hệ số tương quan Pearson 0,543** 1 0,478** 0,497** 0,416** 0,529**
  TC
  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  Hệ số tương quan Pearson 0,579** 0,478** 1 0,470** 0,551** 0,473**
  ĐB
  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  Hệ số tương quan Pearson 0,536** 0,497** 0,470** 1 0,587** 0,573**
  HH
  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  Hệ số tương quan Pearson 0,628** 0,416** 0,551** 0,587** 1 0,583**
  ĐU
  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  Hệ số tương quan Pearson 0,543** 0,529** 0,473** 0,573** 0,583** 1
  ĐC
  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  **. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01
  (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả)
  Ghi chú: SHL: sự hài lòng; TC: sự tin cậy; ĐB: sự đảm bảo; HH: phương tiện hữu hình; ĐU: sự đáp ứng; ĐC: sự đồng cảm.

  19

 10. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Nguyễn Danh Nam và Lê Thu Hằng

  3.5. Phân tích hồi quy xác định 5 biến độc lập có ảnh hưởng đến
  Bảng 4 cho thấy mô hình hồi quy sự hài lòng của khách hàng đối với chất
  tuyến tính bội là phù hợp với tập dữ liệu lượng dịch vụ logistics với độ tin cậy 95%
  (Adjusted R square = 0,527), các biến độc (p < 0,05). Như vậy giả thuyết H1, H2, H3,
  lập giải thích 52,7% biến phụ thuộc. Tất H4, H5 được chấp nhận ở độ tin cậy 95%.
  cả các giá trị dung sai > 0,6, các giá trị Kết quả phân tích ANOVA có giá trị thống
  VIF < 2, hiện tượng đa cộng tuyến không kê F là 38,616 với giá trị Sig. = 0,000
  là vấn đề nghiêm trọng đối với các biến (< 0,05). Như vậy mô hình hồi quy bội
  trong mô hình hồi quy bội. Giá trị t và thỏa mãn các điều kiện đánh giá và kiểm
  mức ý nghĩa trong mô hình hồi quy bội định độ phù hợp.

  Bảng 4. Kết quả phân tích hồi quy

  Hệ số hồi quy Hệ số hồi quy Thống kê đa cộng
  chưa chuẩn hóa chuẩn hóa tuyến
  Hệ số
  Mô hình Hệ số t
  Sig.
  Độ lệch Dung sai
  Hệ số B Hệ số Beta VIF
  chuẩn điều chỉnh

  (Hằng số) 0,168 0,200 0,837 0,003

  TC 0,217 0,059 0,108 3,697 0,000 0,624 1,603

  ĐB 0,227 0,062 0,218 3,695 0,000 0,609 1,643
  1
  HH 0,110 0,064 0,077 1,714 0,000 0,537 1,864

  ĐU 0,309 0,064 0,311 4,818 0,004 0,509 1,966

  ĐC 0,077 0,064 0,215 1,209 0,039 0,522 1,916
  Giá trị F = 38,616; Mức ý nghĩa của F = 0,000
  Hệ số chi bình phương (R2) hiệu chỉnh = 0,527
  Biến phụ thuộc: Sự hài lòng (SHL)
  (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả)
  Ghi chú: SHL: sự hài lòng; TC: sự tin cậy; ĐB: sự đảm bảo; HH: phương tiện hữu hình; ĐU: sự đáp ứng; ĐC: sự
  đồng cảm.

  Kết quả kiểm định hồi quy cho thấy có ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng
  cả 5 yếu tố đều tác động cùng chiều đến của khách hàng. Tiếp đến là sự đảm bảo.
  sự hài lòng của khách hàng đối với chất Thứ ba là sự đồng cảm; phương tiện hữu
  lượng dịch vụ logistics tại doanh nghiệp hình và cuối cùng là sự tin cậy. Phương
  chuyển phát nhanh trên địa bàn thành trình hồi quy tuyến tính theo hệ số Beta
  phố Hà Nội. Trong đó, yếu tố sự đáp ứng chuẩn hóa như sau:

  SHL (Y) = 0,108*TC + 0,218*ĐB + 0,077*HH + 0,311*ĐU + 0,215*ĐC
  Chú thích: SHL: Sự hài lòng; TC: Sự tin cậy; ĐB: Sự đảm bảo; HH: Phương tiện hữu hình;
  DU: Sự đáp ứng; ĐC: Sự đồng cảm.

  20

 11. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tập 23, Số 2 (2021): 11-22

  3.6. Kiểm tra vi phạm các giả định của hồi quy

  Hình 2. Phân phối chuẩn của phần dư Hình 3. Đồ thị phân tán giữa các phần dư
  (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả)
  Ghi chú: SHL: sự hài lòng

  Biểu đồ tần số của phần dư chuẩn hóa trọng đào tạo nhân viên, đặc biệt là các nhân
  cho thấy giá trị trung bình của các quan sát viên giao dịch trực tiếp với khách hàng.
  Mean = 0 và độ lệch chuẩn Std.Dev = 0,989 Thứ hai, luôn luôn lắng nghe ý kiến của
  (hình 3). Do đó có thể kết luận rằng giả định khách hàng và có sự phản hồi nhanh chóng, phù
  phần dư có phân phối chuẩn không bị vi phạm. hợp. Cần phải luôn coi trọng nhu cầu của khách
  Qua đồ thị phân tán (hình 3) cho thấy, các hàng, đặc biệt là các nhu cầu chính đáng liên
  phần dư chuẩn hóa được phân tán ngẫu nhiên quan đến dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.
  xung quanh đường tung độ 0. Nghĩa là, phần Thứ ba, để gia tăng sự đồng cảm đối với
  dư chuẩn hóa không tuân theo một quy luật khách hàng, đặc biệt những khách hàng lớn
  (hình dạng) nào. Vì thế có cơ sở để khẳng định thường xuyên sử dụng dịch vụ, cần có chính
  giả định liên hệ tuyến tính không bị vi phạm. sách hỗ trợ trả chậm cho khách hàng. Ngoài
  ra các doanh nghiệp cũng cần có sự chia sẻ
  4. Kết luận và kiến nghị những chi phí phát sinh cho khách hàng, do
  Với kết quả nghiên cứu và phương trình những yếu tố khách quan trong quá trình sử
  hồi quy thu được, sự hài lòng của khách hàng dụng dịch vụ logistics của doanh nghiệp.
  đối với chất lượng dịch vụ logistics của các Thứ tư, để gia tăng sự tin cậy, doanh
  doanh nghiệp chuyển phát nhanh chịu tác nghiệp cần cung cấp dịch vụ đúng như cam
  động bởi 5 yếu tố chất lượng dịch vụ được kết ban đầu, đối với mỗi phương án kinh
  sắp xếp theo mức độ từ mạnh đến yếu nhất: doanh các doanh nghiệp cần bố trí nhân sự
  (1) Sự đáp ứng; (2) Sự đảm bảo; (3) Sự đồng điều hành chủ chốt theo dõi toàn bộ quy
  cảm; (4) Sự tin cậy; (5) Phương tiện hữu trình và đưa ra cảnh báo về rủi ro để có biện
  hình. Dựa vào kết quả nghiên cứu này làm pháp xử lý khi cần thiết cho đến khi hoàn
  căn cứ cho đề xuất hàm ý quản trị. thành đơn hàng làm tăng thêm sự tin cậy của
  Thứ nhất, luôn chú trọng đến sự đảm khách hàng. Đối với yếu tố phương tiện hữu
  bảo trong hoạt động của doanh nghiệp. Yếu hình, doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh quảng
  tố này có thể đến từ cách cư xử của nhân bá thương hiệu và xây dựng hình ảnh môi
  viên, tạo ra sự an toàn, tạo dựng niềm tin và trường làm việc xanh, sạch, đẹp, và xây dựng
  đủ kiến thức để trả lời những thắc mắc của văn hóa ứng xử chuẩn mực của nhân viên đối
  khách hàng. Để làm được điều này, cần chú với khách hàng nội bộ và bên ngoài.

  21

 12. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Nguyễn Danh Nam và Lê Thu Hằng

  Tài liệu tham khảo [8] Mentzer J. T., Dewitt W., Keebler J. S., Min S.,
  Nix N. W., Smith C. D. & Zacharia Z. G. (2001).
  [1] Bộ Công Thương (2019). Báo cáo logistics Việt
  Defining supply chain management. Journal of
  Nam 2019: Logistics và Thương mại điện tử. Nhà
  Business Logistics, 22(2), 1-25.
  xuất bản Công Thương, Hà Nội.
  [9] Zeithaml V., Bitner M. J. & Gremler D. (2009).
  [2] Douglas M. Lambert et al. (1998). Supply
  Services marketing: Integrating customer focus
  Chain Management: Implementation Issues and
  across the firm. Irwin McGraw-Hill, Singapore.
  Research Opportunities. The International Journal
  of Logistics Management, 9(2), 1-20. [10] Oliver R. (1993). Cognitive, affective, and
  attribute bases of the satisfaction response. Journal
  [3] Đoàn Thị Hồng Vân (2010). Quản trị Logistics và
  of consumer research, 20(3), 418-430.
  chuỗi cung ứng. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
  [11] Cronin J. J. & Taylor S. A. (1992). Measuring
  [4] Lewis R. C. & Booms B. H. (1983). The marketing
  service quality: A rexamination and extension.
  aspect of service quality. In: Berry L. L., Shostack
  Journal of Marketing, 56(7), 55-68.
  G. & Upah G. (Eds.), Emerging perspective
  on service marketing. American Marketing [12] Hair J. F., Anderson R. E., Tatham R. L. & Black
  Association, Chicago. W. C. (1998). Multivariate data analysis with
  readings, 5th edit. Prentice-Hall, New Jersey.
  [5] Parasuraman A., Zeithaml V. A. & Berry L. L.
  (1985). A conceptual model of service quality [13] Comrey A. L. (1973). A first course in factor
  and its implications for future research. Journal of analysis. NY: Academic Press, New York.
  Marketing, 49, 41-50. [14] Rogers S. (2006). Evidence-based interventions
  [6] Parasuraman A., Zeithaml V. A. & Berry L. L. for language development in young children
  (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale with autism. In: Charman T. & Stone W. (Eds.),
  for measuring consumer perceptions of service Social and communication development in
  quality. Journal of Retailing, 64(1), 2-40. autism spectrum disorders: Early intervention,
  diagnosis, & intervention. New York: Guilford
  [7] Tạ Thị Kiều An (2010). Giáo trình Quản trị chất
  lượng. Nhà xuất bản Thống kê, TP. Hồ Chí Minh. Press, 143-179.

  EVALUATING THE SATISFACTION OF CUSTOMERS TO LOGISTICS SERVICES QUALITY
  OF EXPRESS DELIVERY BUSINESSES IN HANOI

  Nguyen Danh Nam1, Le Thu Hang2
  1
  Faculty of Environmental and Natural Resources Economics,
  Hanoi University of Natural Resources & Environment, Hanoi
  2
  Bac Tu Liem District’s Commission for Mass Mobilisation, Hanoi
  Abstract

  T his study analyzes the factors affecting satisfaction of customers to logistics services quality of express
  delivery businesses in Hanoi. From Parasuraman’s SERVQUAL model, the 5-factor model study assesses
  the satisfaction in logistics service quality including: (1) Tangibles; (2) Reliability, (3) Responsiveness,
  (4) Assurance and (5) Empathy. The researchers used the quantitative research analysis method (linear regression)
  to analyze data sets collected from 225 customers using logistics services of express delivery business in Hanoi
  for testing research hypotheses. The outcomes of the study showed that almost all the variables had a positive
  correlation with satisfaction of customers to logistics services quality. The results combined with the proposed
  governance implications can help managers develop strategies for the long-term and sustainable development
  of express delivery businesses in today’s competitive business environment.
  Keywords: Services quality, logistics services, satisfaction of customers, express delivery business.

  22

Download tài liệu Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button