Tài LiệuTài Liệu Ngành Tài Chính Ngân Hàng

[Download] D130 Tiền và các tài khoản tương đương tiền – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 15:13

D130 Tiền và các tài khoản tương đương tiền CƠNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: TIỀN CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN D1301/3Tên NgàyNgười lập CTNgười sốt xét 1Người sốt xét 2A. MỤC TIÊUĐảm bảo các khoản tiền tương đương tiền là có thực; thuộc quyền sở hữu của DN; được hạch tốn đánh giá đầy đủ, chính xác, đúng niên độ; trình bày trên BCTC phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế tốn hiện hành.B. RỦI RO SAI SĨT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤCCác rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm tốnNgười thực hiệnTham chiếuC. THỦ TỤC KIỂM TỐNSTT Thủ tục Ngườithực hiệnTham chiếuI. Thủ tục chung1Kiểm tra các ngun tắc kế tốn áp dụng nhất qn với năm trước phù hợp với quy định của chuẩn mực chế độ kế tốn hiện hành.2Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS giấy tờ làm việc của kiểm tốn năm trước (nếu có).II. Kiểm tra phân tích1So sánh số dư tiền các khoản tương đương tiền năm nay so với năm trước, giải thích những biến động bất thường.2Phân tích tỷ trọng số dư tiền gửi trên tổng tài sản ngắn hạn, các tỷ suất tài chính về tiền khả năng thanh tốn so sánh với số dư cuối năm trước, giải thích những biến động bất thường. III. Kiểm tra chi tiết1Thu thập bảng tổng hợp số dư tiền các khoản tương đương tiền tại các quỹ các ngân hàng tại ngày khóa sổ, tiến hành đối chiếu với các số dư trên sổ chi tiết, Sổ Cái BCTC.2Chứng kiến kiểm kê quỹ tiền mặt (bao gồm cả vàng, bạc, đá q, nếu có) tại ngày khóa sổ đối chiếu với số dư của sổ quỹ sổ chi tiết tại ngày khố sổ, đảm bảo tồn bộ các quỹ của DN đều được kiểm kê. Trường hợp chứng kiến kiểm kê tiền mặt trước hoặc sau ngày khóa sổ, tiến hành chọn mẫu kiểm tra phiếu thu/ chi đối với các nghiệp vụ phát sinh sau hoặc trước thời điểm kiểm kê, thực hiện đối chiếu xi/ngược đến số dư tiền thực tế trên sổ quỹ tại ngày khóa sổ bằng cách điều chỉnh các nghiệp vụ thu chi phát sinh tương ứng. Phát hiện tìm ra ngun nhân gây nên chênh lệch (nếu có). Chương trình kiểm tốn mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm tốn năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) D130 2/3STT Thủ tục Ngườithực hiệnTham chiếu3Lập gửi thư xác nhận số dư tài khoản để gửi đến ngân hàng. Tổng hợp kết quả nhận được, đối chiếu với số dư trên sổ chi tiết. Giải thích các khoản chênh lệch (nếu có).4Đọc lướt Sổ Cái để phát hiện những nghiệp vụ bất thường về giá trị, về tài khoản đối ứng hoặc về bản chất nghiệp vụ. Kiểm tra đến chứng từ gốc (nếu cần).5Kiểm tra việc áp dụng tỷ giá chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán đối với các số dư tiền có gốc ngoại tệ tại thời điểm khoá sổ. Kiểm tra cách tính toán hạch toán chênh lệch tỷ giá. 6Đối với các khoản tương đương tiền: Kết hợp với KTV thực hiện kiểm tra chỉ tiêu “Các khoản đầu tư tài chính” để xem xét tính hợp lý của các khoản tương đương tiền.Tiến hành đối chiếu với các xác nhận ngân hàng, đồng thời ước tính thu nhập tài chính liên quan đến các khoản tiền gửi tại ngày khóa sổ.7Đối với các khoản tiền đang chuyển: Đối chiếu các séc chưa về tài khoản tiền gửi các khoản khác như chuyển khoản, các nghiệp vụ chuyển tiền giữa các đơn vị nội bộ với sổ phụ ngân hàng tại ngày lập bảng CĐKT, kiểm tra xem liệu các khoản tiền đó có được ghi chép vào sổ phụ ngân hàng của năm tiếp theo không.8Kiểm tra việc hạch toán các khoản thấu chi tiền gửi ngân hàng trên cơ sở chứng từ về việc bảo lãnh hay phê duyệt các khoản thấu chi, cũng như các khoản tài sản đảm bảo (nếu có), đồng thời xem xét việc ước tính lãi phải trả tại ngày khóa sổ.9Kiểm tra các khoản thu, chi lớn hoặc bất thường trước sau ngày khóa sổ, xác định xem chúng có được ghi nhận đúng kỳ không.10 Kiểm tra việc trình bày tiền các khoản tương đương tiền trên BCTC. IV. Thủ tục kiểm toán khác Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) D130 3/3D. KẾT LUẬNTheo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: Chữ ký của người thực hiện:_______________Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) . dung: TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN D1301 /3Tên NgàyNgười lập CTNgười sốt xét 1Người sốt xét 2A. MỤC TIÊUĐảm bảo các khoản tiền và tương đương tiền. số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại các quỹ và các ngân hàng tại ngày khóa sổ, tiến hành đối chiếu với các số dư trên sổ chi tiết, Sổ Cái và BCTC.2Chứng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] D130 Tiền và các tài khoản tương đương tiền – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: D130 Tiền và các tài khoản tương đương tiền, D130 Tiền và các tài khoản tương đương tiền, D130 Tiền và các tài khoản tương đương tiền

Hy vọng thông qua bài viết D130 Tiền và các tài khoản tương đương tiền . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button