[Download] công thức hóa học cơ bản và nâng cao – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2017, 22:38

Download

I vô Dạng Khí CO2 SO2 tác dụng với OH- tạo kết tủa Phản ứng : CO2 + 2OH- → CO32- + H2O CO2 + OH- → HCO3- Khi.1  n = nCO2 − nCO 2−   HCO3− TH Nếu dung dịch kiềm bazo Ca(OH)2 Ba(OH)2 n ↓= nOH − − nCO2 TH Nếu dung dịch kiềm bazo Ca(OH)2 Ba(OH)2 Lúc kđể tính kết tủa ta phải so sánh số mol M2+ với CO32- Dạng Dung dịch chứa Al3+ tác dụng với dung dịch chứa OHPhản ứng : Khi.3  n = nAl 3+ − n Al ( OH )   AlO2− Dạng Dung dịch chứa Al3+ tác dụng với dung dịch chứa H+ AlO2- + H+ + H2O → AlO2- + H+ → Al(OH)3 ↓ Al3+ + 2H2O Khi.1  n = nAlO − − n Al ( OH )   Al 3+ Dạng Dung dịch chứa Zn2+ tác dụng với dung dịch OHZn2+ + 2OH- → Zn2+ + 4OH- → Khi.2  n = nZn2+ − nZn( OH )   ZnO2− Dạng dung dịch chứa ZnO2- tác dụng với dung dịch chứa H+ ZnO2- + 2H+ → Zn(OH)2 ↓ ZnO2- + H+ → Zn2+ + 2H2O Khi.2  nZn2+ = nZnO2− − nZn( OH ) Dạng Kim loại tác dụng với axit HNO3 M + HNO3 → M(NO3)n + spk ( NO, NO2, N2O, N2, NH4NO3 ) + H2O Bảo toàn e: nM = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN + 8nNH NO3 số mol NO3- nước với kim loại = nM = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH NO3 số mol HNO3 phản ứng: nHNO3 = 2nNO2 + 4nNO + 10nN 2O + 12nN2 + 10nNH NO3 Khối lượng muối tạo mMuoi = mKL + 62( nNO2 + 3nNO + 8nN 2O + 10nN + 8nNH4 NO3 ) + 80 nNH NO3 Hoặc mMuoi = mKL + 62 × ne + 80nNH NO3 Dạng Sắt oxit sắt tác dụng với axit HNO3 dư tạo muối Fe3+ mFe = 0.7 × mhh + 5.6ne Dạng Đồng oxit đồng tác dụng với axit HNO3 dư tạo muối Cu2+ mCu = 0.8 × mhh + 6.4( nNO2 + 3nNO ) Dạng Kim loại tác dụng với axit H2SO4 đặc M + H2SO4 → M2(SO4)n + spk ( SO2, S, H2S ) + H2O mMuoi = mKL + 96 × ne = mKL + 48ne Dạng 10 Sắt oxit sắt tác dụng với axit H2SO4 đặc tạo muối Fe3+ mFe = 0.7 × mhh + 5.6ne Dạng 11 Đồng oxit đồng tác dụng với axit H2SO4 đặc tạo muối Cu2+ mCu = 0.8 × mhh + 6.4 ne Dạng 12 Kim loại tác dụng với H2SO4 loãng mMuoi = mKL + 96nh2 Dạng 13 Kim loại tác dụng với HCl mMuoi = mKL + 71nh2

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] công thức hóa học cơ bản và nâng cao – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: công thức hóa học cơ bản và nâng cao, công thức hóa học cơ bản và nâng cao, công thức hóa học cơ bản và nâng cao

Hy vọng thông qua bài viết công thức hóa học cơ bản và nâng cao . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.