[Download] chuyên đề luyện thi đại học đại số – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2014, 10:28

Download

www.facebook.com/hocthemtoan

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] chuyên đề luyện thi đại học đại số – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: chuyên đề luyện thi đại học đại số, chuyên đề luyện thi đại học đại số, chuyên đề luyện thi đại học đại số, QUYỂN I. ĐẠI SỐ, CHƯƠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN, Phương Trình ax + b = 0, Bất Phương Trình ax + b > 0, Phương Trình Bậc Hai, Phương Trình Quy Về Bậc Hai, Phương Trình Bậc Ba, Bậc Bốn, Bất Phương Trình, Hệ Bất Phương Trình Bậc Hai, CHƯƠNG 2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH HAI ẨN, Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn, Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại 1, Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại 2, Hệ Phương Trình Đẳng Cấp, Các Hệ Phương Trình Khác, CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI, Phương Trình Chứa Giá Trị Tuyệt Đối, Bất Phương Trình Chứa Giá Trị Tuyệt Đối, Hệ Phương Trình, Hệ Bất Phương Trình Chứa Giá Trị Tuyệt Đối, CHƯƠNG 4. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC, Giải Phương Trình Chứa Căn Bậc Hai, Giải Và Biện Luận Phương Trình Chứa Căn Thức, Giải Bất Phương Trình Chứa Căn Thức, Giải Và Biện Luận Bất Phương Trình Chứa Căn Thức, Hệ Phương Trình, Hệ Bất Phương Trình Chứa Căn Thức, CHƯƠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT, Phương Trình Và Bất Phương Trình Mũ, Phương Trình Và Bất Phương Trình Lôgarit, Hệ Phương Trình, Hệ Bất Phương Trình Mũ Và Lôgarit, Căn Bậc Hai Của Số Phức Và Phương Trình Bậc Hai, Dạng Lượng Giác Của Số Phức Và Ứng Dụng, A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP, C. MỘT SỐ BÀI THI ĐẠI HỌC, MỤC LỤC QUYỂN I, QUYỂN II. LƯỢNG GIÁC, CHƯƠNG 1. BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC, Chứng Minh Đẳng Thức Lượng Giác, Rút Gọn, Tính Giá Trị Của Một Biểu Thức Lượng Giác, Hệ Thức Lượng Giữa Các Cung, Các Giá Trị Lượng Giác Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước, CHƯƠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC, Phương Trình Lượng Giác Đưa Về Dạng Cơ Bản, Phương Trình Lượng Giác Chứa Ẩn Ở Mẫu, Phương Trình Lượng Giác Chứa Giá Trị Tuyệt Đối Hoặc Căn Thức, Phương Trình Lượng Giác Chứa Tham Số, Các Phương Trình Lượng Giác Khác, CHƯƠNG 3. HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC HAI ẨN, CHƯƠNG 4. BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC, Dùng Phép Biến Đổi Tương Đương Chứng Minh Các BĐT Cơ Bản Trong Tam Giác, Dùng Đại Số Để Chứng Minh Bất Đẳng Thức Lượng Giác, Dùng Đạo Hàm Để Chứng Minh Bất Đẳng Thức Lượng Giác, Bất Đẳng Thức Jen-sen, CHƯƠNG 5. GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT VÀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC, Dùng Phương Pháp Lượng Giác Để Tìm GTLN Và GTNN Của Hàm Số Lượng Giác, Dùng Phương Pháp Giải Tích Để Tìm GTLN Và GTNN Của Hàm Số Lượng Giác, CHƯƠNG 6. LƯỢNG GIÁC TRONG HÌNH HỌC, Hệ Thức Giữa Cạnh Và Góc Của Tam GIác, Trung Tuyến, Phân Giác, Bán Kính Và Diện Tích Tam Giác, Nhận Dạng Tam Giác, MỤC LỤC QUYỂN II, QUYỂN III. GIẢI TÍCH – ĐẠI SỐ TỔ HỢP, CHƯƠNG 1. GIỚI HẠN HÀM SÓ – HÀM SỐ LIÊN TỤC, Giới Hạn Hàm Số, Hàm Số Liên Tục, CHƯƠNG 2. ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG, Đạo Hàm Và Tính Liên Tục, Hàm Số Đơn Điệu, Cực Trị Của Hàm Số, Giá Trị Lớn Nhất – Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số, Tích Phân Xác Định, Công Thức Đổi Biến Số, Công Thức Tính Tích Phân Từng Phần, Ứng Dụng Của Tích Phân, Tích Phân Của Hàm Số Hữu Tỉ, Tích Phân Của Hàm Số Lượng Giác, Tích Phân Hàm Số Vô Tỉ, CHƯƠNG 4. ĐẠI SỐ TỔ HỢP, A. BÀI TẬP TỰ LUẬN, B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM, ĐẠI SỐ TỔ HỢP, MỤC LỤC QUYỂN III, QUYỂN IV. KHẢO SÁT HÀM SỐ, Miền Xác Định Và Miền Giá Trị Của Hàm Số, Áp Dụng Miền Giá Trị Của Hàm Số Để Tìm GTNN, LN Của Hàm Số, Hàm Số Liên Tục Và Ứng Dụng Hàm Số Liên Tục Để Chứng Minh Phương Trình Có Nghiệm, CHƯƠNG 2. ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG, Dùng Định Nghĩa Để Tính Đạo Hàm Của Hàm Số Tại Một Điểm, Đạo Hàm Cấp Cao, Hàm Số Đơn Điệu, Áp Dụng Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Để Chứng Minh Đẳng Thức, Bất Đẳng Thức, Áp Dụng Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Để Giải Phương Trình, Hệ Phương Trình Và Bất Phương Trình, Điểm Cực Trị Của Hàm Số, Cực Trị Của Hàm Số Và Đường Thẳng Đi Qua Các Điểm Cực Trị, Giá Trị Lớn Nhất, Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số, Áp Dụng GTNN, LN Của Hàm Số Để Chứng Minh Bất Đẳng Thức, Áp Dụng GTNN, LN Của Hàm Số Để Giải Phương Trình, Bất Phương Trình, Tính Lồi, Lõm Và Điểm Uốn Của Đồ Thị Hàm Số, Đường Tiệm Cận Của Đồ Thị Hàm Số, Tâm Đối Xứng, Trục Đối Xứng Của Đồ Thị, Công Thức Đổi Trục, CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT HÀM SỐ, PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT, Hàm Số Bậc Hai, Hàm Số Bậc Ba, Phương Trình Bậc Ba, Hàm Số Bậc Bốn, Hàm Số Nhất Biến, Hàm Số Hữu Tỉ Bậc Hai Trên Bậc Nhất, Các Hàm Số Hữu Tỉ Khác, Hàm Số Vô Tỉ, Hàm Số Mũ – Hàm Số Lôgarit, Hàm Số Lượng Giác, CHƯƠNG 4. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ, Vị Trí Tương Đối Giữa Hai Đồ Thị, Phương Trình Tiếp Tuyến, Điểm Cố Định Của Đồ Thị. Biện Luận Số Đồ Thị Đi Qua Một Điểm, Họ Đồ Thị Tiếp Xúc Với Một Đường Cong Cố Định, Biện Luận Số Nghiệm Của Phương Trình Bằng Đồ Thị, Tìm Các Điểm Đối Xứng Nhau Trên Đồ Thị, A. BÀI TẬP TỰ LUẬN, B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM, MỤC LỤC QUYỂN IV, QUYỂN V. BẤT ĐẲNG THỨC, CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC, CHƯƠNG 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC, Phương Pháp Dùng Định Nghĩa BĐT, Phương Pháp Dùng Phép Biến Đồi Tương Đương, Phương Pháp Phép Chứng Minh Phản Chứng, Phương Pháp Dùng Quy Nạp Toán Học, Phương Pháp Dùng BĐT Về Cạnh Của Tam Giác, Phương Pháp Dùng Phép Tính Tổng Hoặc Tích Hữu Hạn, Phương Pháp Dùng Bất Đẳng Thức Cô-Si, Phương Pháp dùng Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Ski, Phương Pháp Dùng Vectơ, Phương Pháp Dùng Dấu Tam Thức Bậc Hai, Phương Pháp Dùng Miền Giá Trị Hàm Số, Phương Pháp Dùng Lượng Giác, Phương Pháp Dùng Tính Đơn Điệu Của Hàm Số, Phương Pháp Dùng Cực Trị Của Hàm Số, Phương Pháp Dùng Định Lí Lagrange, Phương Pháp Dùng Tích Phân, Phương Pháp Dùng Tính Chất Hình Học, Phương Pháp Dùng Bất Đẳng Thức Về Các Dãy Đơn Điệu, CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ, Các Tính Chất Của GTLN Và GTNN Của Hàm Số, CHƯƠNG 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÌM GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ, Phương Pháp Đưa Về Dạng Bình Phương, Phương Pháp Dùng Miền Giá Trị Của Hàm Số, Phương Pháp Dùng Đạo Hàm, Phương Pháp Dùng Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Ski, Phương Pháp Dùng Tam Thức Bậc Hai, Phương Pháp Dùng Lượng Giác, Phương Pháp Dùng Tính Đối Xứng Của Biến, CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC GTLN, GTNN, Ứng Dụng BĐT Giải Phương Trình, Bất Phương Trình, Ứng Dụng GTLN Và GTNN Giải Phương Trình, Bất Phương Trình, MỤC LỤC QUYỂN V

Hy vọng thông qua bài viết chuyên đề luyện thi đại học đại số . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.