Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình pdf – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2014, 20:20

CHUYÊN ĐỀ: CHUYÊN ĐỀ: QUẢN CHẤT LƯỢNG CỦA QUẢN CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTRÌNHTỔNG QUAN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN TỔNG QUAN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNGĐẦU XÂY DỰNGI. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH1. Khái niệm về quản chất lượng.2. Dự án đầu xây dựng công trình và các trình tự thực hiện triển khai dự án đầu xây dựng.3. Quản chất lượng dự án đầu xây dựng công trình.4. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG1. Lập kế hoạch quản chất lượng công trình xây dựng 2. Lập hệ thống quản chất lượng3. Các biện pháp đảm bảo chất lượng 4. Các biện pháp kiểm soát chất lượng 2I. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG I. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHCÔNG TRÌNH1. Khái niệm về quản chất lượng•Chất lượng không tự sinh ra; chất lượng không phải là 1 kết quả ngẫu nhiên, nó là kết quả của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý 1 cách đúng đắn các yếu tố này. Hoạt động quản trong lĩnh vực chất lượng được gọi là quản chất lượng. Phải có hiểu biết và kinh nghiệm đúng đắn về quản chất lượng mới giải quyết tốt bài toán chất lượng.•Quản chất lượng đã được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, không chỉ trong sản xuất mà trong mọi lĩnh vực, trong mọi loại hình công ty, quy mô lớn đến công ty nhỏ, cho có tham gia vào thị trượng quốc tế hay không. Quản chất lượng dảm bảo cho công ty làm đúng những việc phải làm và những việc quan trọng. Nếu các công ty muốn cạnh tranh trên thị trường quốc tế, phải tìm hiểu và áp dụng những khái niệm về quản chất lượng có hiệu quả.•Quản chất lượng là các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng.3•Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng thường bao gồm lập chính sách, mục tiêu, hoạch định, kiểm soát đảm bảo và cải tiến chất lượng.•Đối với các dự án thì quản chất lượng dự án là quá trình quản có hệ thống việc thực hiện dự án nhằm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về chất lượng mà khách hàng đặt ra. Nó bao hàm việc quy hoạch chất lượng, khống chế chất lượng và đảm bảo chất lượng 2. Dự án đầu xây dựng công trình và các trình tự thực hiện triển khai dự án đầu xây dựng.2.1. Dự án đầu xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng các công trình mới, mở rộng hoặc cải tạo nhưng công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trí nâng cao chất lượng công trình hoạc sản phẩm, dịch vụ trong một thời gian nhất định.42.2.Các dự án đầu xây dựng công trình được triển khai theo trình tự :2.2.1. Chuẩn bị đầu tư.a). Xác định chủ đầu dự án theo quy định tại Điều 3 Nghi định 12/2009/NĐ-CP của Chính Phủ về quản dự án đầu xây dựng công trình ( Sau đây viết tắt Nghi định 12/2009/NĐ-CP).b). Chủ đầu khảo sát xây dựng phục vụ cho việc tìm kiếm địa điểm xây dựng và thi tuyển kiến trúc neu có đủ điều kiện để triển khai như: có quyền sử dụng đất, được phép của chính quyền sở tại nơi dự kiến xây dựng công trình.c). Trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư- Đối với dự án quan trọng quốc gia:+ Lự chọn nhà thầu lập báo cáo đầu xây dựng công trình.+ Tổ chức lập báo cáo đầu xây dựng công trình theo quy định tại điều 3 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.+ Trình báo cáo đầu xây dựng công trình để Quốc Hội xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư;5-Đối với các dự án nhóm A,B,C:+ Lập tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu kèm theo thuyết minh làm rõ các nội dung: Tên dự án, sự cần thiết đầu tư, tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng công trình (thuyết minh sơ bộ hiện trang khu đất), sự phù hợp với quy hoạch (Quy hoạch ngành, quy hoạc xây dựng), mục tiêu đầu tư, quy mô đầu dự kiến, hình thức đầu tư, dự kiến tổng mức và nguồn vốn đầu (trong đó có ước chi phí bồi thường GPMB, phương án tái định cư nếu có, chi phí lập và thẩm định dự án), dự kiến thời gian thực hiện dự án, nội dung cộng tác chuẩn bị đầu tư, kinh phí, nguồn vốn và dự kiến thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.+Trình người quyết định đầu thông qua chủ trương đầu tư;d). Tổ chức thi tuyển kiến trúc ( đối với công trình được người quyết định đầu quyết định): lập nhiệm vụ thiết kế thi tuyển và chọn phương án được chọn để triển khai thiết kế cơ sở;6đ). Lập nhiệm vụ thiết kế cơ sơ/ nhiệm vụ lập dự án đầu xây dựn công trình theo quy định điểm b khoản 2 Điều 41 Luật Xây dựng;e). Lựa chọn nhà thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, lập dự án đầu xây dựng công trình và lập thiết kế cơ sở;g). Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, dự án đấu thầu xây dựng công trình (trong đó đã thiết kế cơ sở);h). Thẩm định thiết kế bản vẽ thi côngdự toán ( đối với trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng);i). Trình Người quyết định đầu để thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, dự án đầu xây dựng công trình;k). Thành lập ban quản dự án hoặc được thuê vấn quản dự án tùy theo hình thức quản dự án được Người quyết định nêu tại quyết định đầu hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng;72.2.2. Đăng ký đầu hoặc xin Chứng nhận đầu tư;2.2.3.Thực hiện đầu xây dựnga). Xin giao đất và cho thuê đất;b). Xin Giấy phép xây dựng;c). Thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch tái đầu và phục hồi (đối với cái dự án có yêu cầu tái định cư và phục hồi), chuẩn bị mặt bằng xây dựng (nếu có);d). Lựa chọn các nhà thầu thiết kế các bước tiếp theo và lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng kể cả khi bổ xung nhiệm vụ khảo sát;e). Giám sát và nghiệm thu công tác khảo sát xây dựng; g). Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;h). Lập thiết kế các bước tiếp theo (thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công);i). Lựa chọn nhà thầu, thẩm tra thiết kế đối với nôi dung nào mà chủ đầu không thẩm định được;8l). Thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế.m).Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;o). Lựa chọn vấn giám sát, vấn chứng nhận chất lượng công trình xây dựng quy định tại điều Điều 28 của Nghị định 209/2004/ NĐ-CP;p). Kiểm tra các điều kiện khởi công xây dựng công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng;q). Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng, công trình, nhà thầu giám sát thi công xây dựng và các nhà thầu khác với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;r). Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do các nhà thầu tham gia xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế;s). Kiểm tra giám sát nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng;t). Tổ chức thực hiện theo các quy định về chứng nhận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, đăng kí và kiểm định trước khi đưa vào sử dụng các loại máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;u). Nghiệm thu công trình hoàn thành.92.2.4. Kết thúc dự án đầu đưa vào khai thác sử dụnga). Thanh toán và quyết toán vời nhà thầu thi công xây dựng ;b). Quyết toán vốn đầu xây dựng;c). Bàn giao công trình;d). Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện bảo hành xây dựn;đ). Thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy định;e). Đánh giá hiệu quả sau khi đự án hoàn thành đi vào hoạt động phải tiến hành điều tra và đánh giá hiệu quả của án về:- Quá trình vận hành dự án; – Những ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đối với mục tiêu phát triển của dự án. 10[…]… chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu ; giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình b) Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có hệ thống quản chất lượng để thực hiện nội dung quản chất lượng thi công xây dựng công trình c) Chủ đầu phải tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo… chất lượng dự án đầu xây dựngđể có những sản phẩm là công trình xây dựngchất lượng do vậy phải thực hiện quản chất lượng từ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình đến thi công xây dựng công trình với các nội dung cơ bản sau đây: 3.1 Quản chất lượng khảo sát xây dựng Để quản chất lượng khảo sát xây dựng phải thực hiện các việc sau đây: 11 3.1.1 Chủ đầu phải phê duyệt…3 Quản chất lượng dự án đầu xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 điều 45 Luật Xây dựng thì nội dung quản đầu dự án xây dựng công trình bao gồm: quản chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và môi trường xây dựng -Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 12/2009/ NĐ-CP thì dự án đầu xây dựng công trình có thể gồm 1 hoặc nhiều loại công trình với 1 hoặc… đầu đã được duyệt của công trình thì chủ đầu được quyền tự điều chỉnh thiết kế Những nôi dung điều chỉnh thiết kế phải được thẩm định , phê duyệt lại 27 3.3 Quản chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị ) 3.3.1 Tổ chức quản chất lượng thi công xây dựng công trình a) Quản chất lượng thi công xây dựng công trình bao gồm các hoạt động quản chất lượng. .. công trình khác nhau Trong khi đó công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao đọng của con người , vật liệu lao động, thiết bị lắp đặt vào công trình được liên kết định vị với đất được xây dựng theo thiết kế Bởi vậy nội dung quản chất lượng dự án đầu xây dựng sẽ rộng hơn rất nhiều so với quản chất lượng công trình xây dựng Nhưng mục đích cuối cùng của quản chất lượng dự án. .. hiện quản chất lượng thi công xây dựng công trình với các nội dung sau: a) Lập hệ thống quản chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản chất lượng công trình xây dựng b).Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công. .. công xây dựng công trình với các nội dung sau: a) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại điều 72 của Luật Xây dựng b) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng: – Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường; – Kiểm tra hệ thống chất lượng của. .. bảo hiệu quả cho dự án c) Nhiệm vụ thiết kế do chủ đầu phê duyệt là căn cứ để nhà thầu vấn lập dự án đấu xây dựng công trình 18 3.2.2.Chủ đầu kiểm tra về quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình a) Hồ sơ thiết kế bao gồm: thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình; b) Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình phải có kich… nhà thầu thi công xây dựng công trình bao gồm: + Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm quản chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của từng công trường xây dựng; quyền và các nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản chất lượng công trình + Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:… thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng 32 d) Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình bao gồm: – Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình – Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công . CHUYÊN ĐỀ: CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTRÌNHTỔNG. VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN TỔNG QUAN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGĐẦU TƯ XÂY DỰNGI. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình pdf – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình pdf, Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình pdf, Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình pdf, I. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Hy vọng thông qua bài viết Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình pdf . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button