[Download] Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế TPHCM 2011-2015 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 20:14

Download

báo cáo Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 Giới thiệu về quá trình hình thành Quyết định 24/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011- 2015: Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII (giai đoạn 2006-2010) xác định là một trong năm chương trình đòn bẩy của thành phố. Qua 05 năm triển khai thực hiện, chương trình đã góp phần thúc đẩy việc chuyển dịch cấu kinh tế thành phố theo hướng tích cực, đúng định hướng. cấu kinh tế thành phố đã sự chuyển biến theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ; giảm dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và nông nghiệp để dần đưa thành phố trở thành trung tâm dịch vụ – thương mại, công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Bên cạnh đó, nội bộ các ngành kinh tế cũng đã sự chuyển dịch theo hướng tích cực; tăng tỷ trọng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giá trị gia tăng cao, hàm lượng khoa học – công nghệ cao; hình thành các loại hình dịch vụ chất lượng cao; giảm các ngành nghề thâm dụng lao động, gây ô nhiễm môi trường. Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2006 – 2010 ước 11%/năm, tương đương mức tăng trưởng bình quân GDP trong giai đoạn 2001 – 2005 (đạt 11%). Trong đó, giai đoạn 2006 – 2007 tăng trưởng cao, năm 2006 tăng 12,2%, năm 2007 đạt 12,6%; đến giai đoạn 2008 – 2010, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tác động tiêu cực tình hình kinh tế – xã hội của thành phố; dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với các năm trước, năm 2008 tăng 10,7%, năm 2009 tăng 8,5% và năm 2010 ước tăng trên 11%. Trong đó khu vực dịch vụ mức tăng trưởng bình quân năm cao nhất, đạt mức 12,0%/năm, cao gấp 1,2 lần so với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2005 (10%/năm); khu vực công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng trưởng bình quân là 10%/năm, thấp hơn mức tăng bình quân của giai đoạn 2001-2005 (đạt 12,37%); khu vực nông nghiệp tăng trưởng bình quân bằng giai đoạn 2001-2005 là 5%/năm. Sự đóng góp của các ngành trong GDP cũng sự chuyển biến tích cực; khu vực dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, từ 51,3% năm 2006 lên 54,5% năm 2010, khu vực công nghiệp – xây dựng xu hướng giảm, từ chiếm tỷ trọng 47,4% năm 2006 giảm xuống còn 44,3% năm 2010; khu vực nông nghiệp xu hướng đóng góp vào tỷ trọng GDP thành phố tương đối ổn định, dự kiến năm 2010 là 1,2%. cấu các thành phần kinh tế trong GDP cũng sự chuyển dịch mạnh theo hướng sự phát triển mạnh và đóng góp ngày càng tăng của thành phần kinh tế ngoài nhà nước và thành phần kinh tế vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, tỷ trọng trong GDP của thành phần kinh tế ngoài nhà nước đã tăng từ 46,8% năm 2006 lên 49,3% năm 2009; thành phần kinh tế vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 20,7% năm 2006 lên 23,3% năm 2009; trong khi đó tỷ trọng trong GDP của thành phần kinh tế nhà nước đã giảm mạnh từ 32,5% năm 2006 xuống còn 27,4% năm 2009. Điều này là phù hợp với chủ trương, định hướng của thành phố trong thời gian qua là tập trung đẩy mạnh sự phát triển các thành phần kinh tế nhằm phát huy được tiềm năng và huy động vốn toàn xã hội, trong nước và nước ngoài để đầu tư phát triển kinh tế thành phố. Nhìn chung, Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế thành phố đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn chậm; các chính sách, giải pháp hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế ban hành chưa đủ mạnh, chưa tạo được sự đột phá; chuyển dịch cấu nội bộ các ngành kinh tế cũng còn chậm; tỷ trọng các ngành dịch vụ và công nghiệp giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao còn thấp. Cũng trong thời gian này, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước găp nhiều khó khăn, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu vừa qua, các nước đều áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình tự do hóa thương mại. Với sự phục hồi kinh tế, giá cả trên thị trường thế giới sẽ tăng cao trong thời gian tới. Tình hình này đi đôi với tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng diễn ra ở hầu hết các quốc gia do các gói kích thích kinh tế khổng lồ được đưa ra gần đây thể sẽ dẫn tới tình trạng khủng hoảng nợ công và lạm phát cao trên toàn cầu, nếu không các biện pháp kiểm soát đủ mạnh. Từ thực tiễn trên, Đại hội Đảng bộ thành phố khóa IX tiếp tục xác định Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tếthành phố giai đoạn 2011 – 2015 là một trong sáu chương trình đột phá. Được sự giao phó của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư là quan thường trực của Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2006 2010 đã phối hợp với tất cả các Sở ban ngành của thành phố, cùng nghiên cứu soạn thảo Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2011 – 2015 theo đúng chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố. Ngày 24 tháng 5 năm 2011 Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định 24/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu 1. Mục tiêu tổng quát : Tập trung các nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đi đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, bền vững. 2. Chỉ tiêu cụ thể: – Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân hàng năm 12%. – Đến cuối năm 2015, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 57% GDP, công nghiệp 42% GDP, nông nghiệp: 01% GDP. – Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân 13%/năm. – Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp bình quân 11%/năm. – Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp bình quân 5%/năm. Nhiệm vụ Triển khai thực hiện đạt được nhiệm vụ chủ yếu đã được đề ra trong Chương trình hành động về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố (giai đoạn 2011-2015) của Thành ủy là : Tiếp tục chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm và doanh nghiệp; chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng tăng trưởng là động lực chủ yếu để phát triển các ngành, lĩnh vực hàm lượng khoa học – công nghệ, giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhân lực chất lượng cao, hướng tới phát triển kinh tế tri thức tạo ra thế và lực mới để phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Những nội dung nhiệm vụ và phân công cụ thể như sau : 1. Các ngành dịch vụ: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân 13%/năm. Tập trung phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu tiềm năng và là thế mạnh của thành phố, bố trí và hình thành các trung tâm tổng hợp và chuyên ngành về thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế kỹ thuật cao, văn hóa, giải trí …Thành phố phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ ở khu vực Đông Nam Á, đô thị trung tâm của Vùng thành phố Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 2. Lĩnh vực Công nghiệp Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực công nghiệp – xây dựng bình quân 11%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng bình quân 13%/năm. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hàm lượng khoa học và công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng, năng suất lao động cao, hàm lượng giá trị gia tăng lớn, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cấu kinh tế công nghiệp theo hướng tăng nhanh tỷ trọng 4 ngành công nghiệp trọng yếu (điện tử – công nghệ thông tin, khí chế tạo, hóa chất – nhựa cao su, chế biến tinh lương thực – thực phẩm) và phát triển công nghiệp phụ trợ để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 3. Lĩnh vực nông nghiệp Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân 5%/năm, giá trị sản xuất tăng bình quân 6%/năm. Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; chuyển đổi cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng gắn liền với đặc trưng của một đô thị lớn là nông nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp xây dựng nông thôn mới. Phát triển nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng cao, từng bước hình thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực. Phát triển theo chiều sâu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp kết hợp với kinh doanh, dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, các loại hình tổ chức sản xuất hiệu quả như kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gia đình./. Giải pháp của Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 – 2015 1. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các loại quy hoạch (quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch các ngành kinh tế, kỹ thuật, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển giao thông …), gắn với quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng Đông Nam bộ đáp ứng yêu cầu điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng liên vùng; phân bổ lực lượng sản xuất, phân công lao động xã hội, bố trí dân cư toàn Vùng phù hợp định hướng chuyển dịch cấu kinh tế. Chủ động phối hợp với các Bộ – ngành Trung ương và các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thực hiện thống nhất quy hoạch phát triển kinh tế, tạo sự đồng bộ trong phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, chế, chính sách đầu tư chung, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế toàn Vùng, xây dựng vùng nguyên liệu, vùng công nghiệp phụ trợ để gắn kết với thành phố Hố Chí Minh. Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm công nghệ cao của khu vực với các vệ tinh cung cấp các sản phẩm phụ trợ từ các tỉnh thành lân cận. 2. Tập trung triển khai thực hiện nhanh và hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể đã được nêu ra tại phần II và các chương trình, đề án phục vụ cho việc thực hiện chuyển dịch cấu kinh tế theo nhiệm vụ đã đề ra, bao gồm : – Các chương trình, đề án đã ban hành trong giai đoạn 2006 – 2010 nay cần tiếp tục triển khai thực hiện : chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm. – Các chương trình, đề án bổ sung mới : chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm. 3. Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học- công nghệ vào sản xuất, đời sống, tăng cường chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, đổi mới công nghệ thiết bị, nhằm nâng cao hiệu quả cạnh tranh của nền kinh tế; giải pháp nâng cao năng lực họat động và sức cạnh tranh của các tổng công ty trực thuộc để đảm bảo vai trò nòng cốt trong quá trình chuyển dịch cấu kinh tế thành phố. 4. Tổ chức thực hiện các chuyên đề nghiên cứu chung về vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế thành phố và vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế thành phố. Cụ thể là đề án Tái cấu trức nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 do Viện nghiên cứu phát triển thành phố chủ trì. 5. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 33/2011/QĐUB ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chế sử dụng công cụ tài chính này làm đòn bẩy để hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện đầu tư đổi mới trang bị, mở rộng sản xuất theo đúng định hướng đã đề ra của thành phố, góp phần vào quá trình chuyển dịch cấu kinh tế trên địa bàn thành phố. 6. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chế, chính sách xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng; trong đó, tập trung rà soát, bãi bỏ những thủ tục không cần thiết, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan và các dịch vụ hành chính; công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, chuẩn hóa mô hình áp dụng chế “một của liên thông”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại quan hành chính các cấp để giảm phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. 7. Tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thành phố trong giai đoạn mới; trong đó, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển thành phố và khu vực phía Nam, đặc biệt là nguồn nhân lực cho các lĩnh vực, các ngành kinh tế mũi nhọn (công nghiệp điện tử, sản xuất phầm mềm, công nghiệp nội dung số, tin học và tư động hóa …); mở rộng quy mô, phương thức đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo công nhân tay nghề cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tình hình triển khai Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011-2015 Ngày 14 tháng 5 năm 2011, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011-2015 (gồm 79 chương trình, đề án cụ thể). Trong đó đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực, sản phảm và doanh nghiệp ; chuyển đổi mô hình tăng trưởng áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và kỹ năng quản lý hiện đại, hướng tới phát triển kinh tế tri thức, tạo ra thế và lực mới để phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các Sở ngành thực hiện chủ trì các đề án của Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đưa ra chế làm việc hàng tuần để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của từng Sở ngành. Tính đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã làm việc trực tiếp với từng Sở ngành chủ trì đề án được Ủy ban nhân dân Thành phố phân công trong Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND. Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo cụ thể từng Sở ngành phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện của từng Đề án và xây dựng Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế của từng Sở ngành trong đó các chương trình, đề án phải phục vụ cho sự phát triển chung của từng ngành, từng lĩnh vực; phải tác động trực tiếp đến chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trường kinh tế thành phố ; phải đề ra được các giải pháp và các chế chính sách để thực hiện thành công chương trình nhánh và Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế … làm sở để triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực nhằm thúc đẩy chuyển dịch nhanh cấu kinh tế thành phố theo hướng dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp. Ủy ban nhân dân Thành phố đang chuẩn bị phê duyệt Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011-2015 (dự kiến phê duyệt trong tháng 12 năm 2011) để chỉ đạo thực hiện thành công chương trình. Để hỗ trợ Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011-2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các Sở ngành triển khai thêm các Chương trình sau : – Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Chương trình truyên truyền dài hạn về 6 Chương trình đột phá của thành phố (trong đó Chương trình này); Chương trình Tuyên truyền sâu rộng mục đích ý nghĩa của từng chương trình, tổ chức lắng nghe, trao đổi với người dân trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình. Qua đó giúp người dân hiểu sâu về ý nghĩa và các giải pháp cụ thể trong quá trình, trong các giai đoạn thực hiện chương trình; Nhấn mạnh việc chuyển dịch cấu kinh tế là một chương trình mang tính tổng hợp. Chuyển dịch cấu kinh tế là phải đi từ công nghiệp gia công sang sản xuất, phải linh động và sáng tạo trong việc sáp nhập công nghệ mới về chuyển hóa thành công nghệ sao cho phù hợp với lực lượng sản xuất và trình độ sản xuất nội lực trong nước để thể sản xuất các linh kiện, phụ kiện tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, giá trị kinh tế cao. – Sở Công thương thực hiện Chương trình Năng lượng xanh với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp ứng dựng, nghiên cứu chế tạo các công nghệ, thiết bị tiết năng lượng, sử dựng năng lượng mặt trởi, năng lượng tái tại, năng lượng sinh học …nhằm giúp các Doanh nghiệp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng cao khả năng cạnh canh. – Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp Tái Cấu Trúc để nâng cao lợi thế cạnh tranh giai đoạn 2011 – 2015 với mục tiêu Tái cấu nền kinh tế TPHCM thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh bằng cách nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm và dịch vụ. …. Cùng với các Chương trình trên, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đang đẩy mạnh Chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố, ngày 28 tháng 5 năm 2011, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND (thay thế cho Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND) để doanh nghiệp dể tiếp cận và thực hiện, nâng cao khả năng hỗ trợ của Thành phố, giúp các doanh nghiệp mạnh dạng đầu tư áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và kỹ năng quản lý hiện đại, hướng tới phát triển kinh tế tri thức, tạo ra thế và lực mới để phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố./ . l n, c ng nghiệp ph c vụ n ng nghiệp, n ng th n. Tiếp t c th c hi n chuy n d ch c c u kinh t c ng nghiệp theo hư ng t ng nhanh t tr ng 4 ng nh c ng nghiệp. duy t trong th ng 12 n m 2011) để ch đạo th c hi n th nh c ng ch ng tr nh. Để hỗ tr Ch ng tr nh chuy n d ch c c u kinh t , chuy n đổi mô h nh t ng tr ởng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế TPHCM 2011-2015 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế TPHCM 2011-2015, Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế TPHCM 2011-2015, Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế TPHCM 2011-2015

Hy vọng thông qua bài viết Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế TPHCM 2011-2015 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.