[Download] CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM – Tải về File Docx, PDF

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
Nội dung Text: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Download


  Tình hình phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản từ sau
chiến tranh thế giới thứ 2.

Bạn đang xem: [Download] CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM File Docx, PDF về máy

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

 1. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA 

  NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC 

  KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

  Đề cương đề tài mã số: 20421

  LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………..0
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRI ỂN
  DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN
  TRANH THẾ GIỚI THỨ II: 1.1 . BỐI CẢNH CHUNG CÁC DOANH
  NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SMES) CỦA NHẬT BẢN SAU CHI ẾN TRANH
  THẾ GIỚI THỨ II………………………………………………………………………………. 2
  1.1.1 Bối cảnh…………………………………………………………………………………….. 2
  1.1.1.1. Bối cảnh trong nước…………………………………………………………………2
  1.1.1.2. Bối cảnh quốc tế………………………………………………………………………2
  1.1.2. Tình hình phát triển các doanh nghiệp vừa và nh ỏ của Nh ật B ản t ừ sau
  chiến tranh thế giới thứ 2…………………………………………………………………….. 3
  1.2. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRI ỂN DOANH
  NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ……………………………………………………………………. 10
  1.2.1. Khái niệm về Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ………10
  1.2.2.Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ………………………………………. 10
  1.2.3. Đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ………………………………..10
  1.3. CƠ SỞ CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHI ỆP V ỪA VÀ
  NHỎ………………………………………………………………………………………………….11
  CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH DOANH NGHIỆP V ỪA VÀ
  NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II…..16
     Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

  ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
  ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com

 2. 2.1. LỊCH SỬ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN SMES CỦA NHẬT BẢN……16
  2.2. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHI ỆP V ỪA VÀ
  NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 2…..20
  2.2.1. Mục tiêu của các chính sách………………………………………………………..20
  2.2.2. Nội dung của chính sách……………………………………………………………. 21
  2.2.2.1. Ban hành luật đặc biệt…………………………………………………………….22
  2.2.2.2. Biện pháp thuế……………………………………………………………………….23
  2.2.2.3. Tài trợ vốn……………………………………………………………………………..25
  2.2.2.4. Cấp tín dụng theo chính sách……………………………………………………25
  2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRI ỂN SMES
  ………………………………………………………………………………………………………….26
  2.3.1.Đánh giá các chính sách hiện đại hóa SMEs…………………………………. 26
  2.3.2. Đánh giá chung về chính sách phát triển SMEs……………………………. 28
  CHƯƠNG III: SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHI ỆP
  VỪA VÀ NHỎ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY………………………………………33
  3.1. QUAN ĐIỂM , ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SMES C ỦA
  VIỆT NAM……………………………………………………………………………………….. 33
  3.1.1. Quan điểm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam……..33
  3.1.2. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn 2006-2010
  ………………………………………………………………………………………………………….34
  3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát:…………………………………………………………………34
  3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể:……………………………………………………………………..34
  3.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV THỜI GIAN QUA…………….34
  3.2.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội giai đoạn 2006-2010:…………………………..34
  3.2.1.1. Bối cảnh quốc tế……………………………………………………………………35
  3.2.1.2. Bối cảnh trong nước………………………………………………………………36
  3.2.2. Các thách thức đối với công tác phát triển DNNVV thời gian tới:. . .37
  3.2.3.Thực trạng phát triển đội ngũ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam
  thời gian vừa qua……………………………………………………………………………….. 40

     Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

  ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
  ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com

 3. 3.2.3.1. Tình hình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay40
  3.2.3.2. Những tồn tại, yếu kém trong phát triển DNNVV……………………… 58
  3.2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến những yếu kém trong phát triển DNNVV thời
  gian qua:…………………………………………………………………………………………… 62
  CHƯƠNG IV: BÀI HỌC KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM
  TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY TỪ SỰ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
  VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN………………………………………………………. 64
  4.1. NHẬN XÉT VỀ BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH CỦA 2 NƯỚC- XÉT TÍNH
  TƯƠNG THÍCH VỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH……………………………64
  4.2. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ CHÍNH SÁCH PHÁT
  TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN………………..65
  4.2.1. Kế hoạch, chiến lược phát triển SMEs được ban hành một cách có hệ
  thống trong từng giai đoạn và được điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch phát
  triển kinh tế chung, cũng như những thay đổi của môi trường……………….65
  4.2.2 Cùng với việc đề ra các biện, chính phủ cũng đồng thời thành lập các t ổ
  chức, cơ quan chuyên trách hay các chương trình nhằm thực hiện chính sách
  hỗ trợ các SMEs một cách thường xuyên và hiệu quả…………………………..67
  4.2.3. Một số biện pháp chính sách mà chính ph ủ Nh ật đã áp dụng thành công
  nhằm phát triển, bảo vệ các SMEs trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ
  thể……………………………………………………………………………………………………. 70
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………….. 73

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Biểu đồ 1: Tỷ trọng số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ so với doanh nghi ệp
  lớn năm 2001(đơn vị: nghìn doanh nghiệp)……………………………………………..4
  Biểu đồ 2: Tỷ trọng số lượng nhân công trong các doanh nghiệp SMEs và các
  doanh nghiệp lớn năm 2001(đơn vị: nghìn công nhân)…………………………….. 5

     Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

  ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
  ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com

 4. Biểu đồ 3: Tỷ trọng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp SMEs và các doanh
  nghiệp lớn năm 2001(đơn vị: Tỷ Yên)…………………………………………………… 5
  Bảng 1: Số lượng các SMEs theo các ngành……………………………………………6
  Bảng 2: Giá trị gia tăng và hiệu suất của giá trị gia tăng c ủa SMEs và các
  doanh nghiệp lớn giai đoạn 1995-2002………………………………………………….. 7
  Bảng 3: Ngân sách dành cho chính sách đối với SMEs giai đoạn 1960-198024
  Bảng 4: Biến động về năng suất và hàm lượng vốn của các ngành công
  nghiệp được lựa chọn trong Luật xúc tiến hiện đại hóa (10 000 Yên)…….27
  Bảng 5: Số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh ở Việt Nam……………………. 42
  Bảng 6: Số lượngđăng ký kinh doanh mới từ năm 2000 (đơnvị:doanhnghiệp)
  ………………………………………………………………………………………………………….43
  Bảng 7: Tổng vốn đầu tư các Doanh nghiệp Việt Nam………………………… 46
  Bảng 8: Doanh thu các doanh nghiệp…………………………………………………… 47
  Bảng 9: Thuế và các khoản phí khác nộp NSNN của các doanh nghiệp năm
  2002…………………………………………………………………………………………………..48
  Bảng 10 : Cơ cấu nội bộ nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy mô………49
  Bảng 11: Cơ cấu nội bộ các doanh nghiệp hộ gia đình theo vùng………….50
  Bảng 12. Lương trả cho người lao động……………………………………………… 52
  Bảng 13: số lượng máy tính trong các doanh nghiệp……………………………. 52

     Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

  ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
  ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com

 5. LỜI MỞ ĐẦU

  Trong những thập niên 50, 60 của thế kỉ trước cả thế giới đã ph ải kinh
  ngạc trước sự “thần kì” của Nhật Bản. Thế giới chưa từng được ch ứng ki ến
  tốc độ phát triển kinh tế nhanh như vậy trước đó. Cũng kể từ đó phần còn lại
  của thế giới đã phải nghiên cứu nhiều hơn về Nhật Bản, để đi tìm câu trả lời
  lý giải nguyên nhân của sự “thần kì” đó. Một trong nh ững y ếu tố quan trọng
  khiến Nhật Bản có thể duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh trong nhiều năm của
  thời kỳ này đó là chiến lược phát triển hệ thống doanh nghiệp v ừa và nh ỏ
  (SMEs). Chính SMEs là động lực và là nền tảng vững ch ắc cho s ự thăng hoa
  của nền kinh tế Nhật. Mặc dù không thể phủ nhận vai trò to lớn c ủa các t ập
  đoàn lớn, các công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới của đất nước mặt trời
  mọc nhưng rõ ràng sự ổn định và sự linh hoạt của cả nền kinh t ế được t ạo ra
  từ hệ thống các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhờ tính ưu việt về kh ả năng thích
  ứng nhanh với những thay đổi lớn của môI trường. Đó có thể coi là một lớp
  đệm của nền kinh tế giúp giảm nhẹ những cú sốc, những khủng hoảng. Cũng
  chính bởi vậy, trong bối cảnh nước ta đang đẩy m ạnh công nghi ệp hóa- hi ện
  đại hoá, bên cạnh việc cần thành lập các tập đoàn mạnh đóng vai trò là đầu
  tàu cho nền kinh tế , cũng rất cần thiết ph ảI xây dựng và phát tri ển h ệ th ống
  SMEs mạnh ngoài lợi ích về kinh tế còn giúp ổn định kinh tế, xã hội.
  Trên thực tế, vấn đề này chưa từng được đặt ra một cách bài bản trước
  đó, chúng ta không tránh khỏi sự mới mẻ và thiếu kinh nghi ệm. Vì v ậy , vi ệc
  học hỏi một cách thông minh, có chọn lọc kinh nghiệm các nước đI trước là
  việc làm cần thiết. Góp phần nhỏ vào mục đích chung đó, tài li ệu này nghiên
  cứu kinh nghiệm chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nh ật
  Bản và rút ra các bài học có thể học hỏi đối với Việt Nam hiện nay. Đ ể th ực
  hiện ý đồ đó, tài liệu bao gồm các phần sau:

     Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

  ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
  ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com

 6. Đề cương bạn đang xem tại http://thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản toàn văn.

  Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.

  Vui lòng truy cập website thư viện để biết thêm chi tiết : http://thuvienluanvan.com 

  Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.

  Thông tin liên hệ:  

  Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) 

  Điện thoại: 043.9911.302

  Email: Thuvienluanvan@gmail.com

  Hệ thống Website:

  http://thuvienluanvan.com

  http://timluanvan.com

  http://choluanvan.com

     Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:  

  ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
  ● http://choluanvan.com    Email: Thuvienluanvan@gmail.com

Download tài liệu CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM File Docx, PDF về máy