[Download] chất lượng cuộc sống ở trẻ hội chứng thận hư tiên phát tại bệnh viện nhi tw – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2014, 22:10

Download

    CHÊT L¦îNG CUéC SèNG ë TRÎ HéI CHøNG THËN H¦ TI£N PH¸T T¹I BÖNH VIÖN NHI TW      CHÊT L¦îNG CUéC SèNG ë TRÎ HéI CHøNG THËN H¦ TI£N PH¸T T¹I BÖNH VIÖN NHI TW !”# $%&’# ()*# &+!,-!.  /0     !” #$% &$% '() *&+*, /0 ,&*123.&* 4 .!2&5&- 60 789&:;.9   !” <3!=  !” 2>+?@&A+  ,*BB$ $1 234++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5-!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ CDCDEFGDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD’ CD%DF!HIJ2>&*IK*KLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD’   CD’D82>!&*DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM  ! ”#$%&’ !( CD)D<N*?DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO )”**”+, )-*./0123456+ 7 89:;<=:)<=:<; )-*./&%+9:(<> ))-*./#?5#6’&9> CDMD-2PQDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCR CDSEJ&FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCC (@6’#A (@6’BC (?&DD5E?+F49 CDTD !”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDC) GH?)  !”UVKIJ*K*K+@PD *W22>KKX+,!KYY JWIZ2D[X+C)S(99! F G2]^LU_VK!`!5*-Ua$2V *K*KIJb(N+9IK1c(d.5eKdf 2>,D[JWf,J?!”&?.:&* fgW+??&]K-NN,2^*1cD ,(+c9N,_+L&->+U,*B B$CRRVh+CRRN&i>+b*+!5*-&!-J +jQIJb(X”(Pe(5I>>,>?(” +kIJN+9Yh+5,”N+lIK,”N+U@m( d-*V(IJ1ch+-+”>1cb5Y3jIK+d &W!”U2*h+5+d&W1cQ*K(((IX fnIK+d&WVD FG+5+ f@-PP-No&*2″5+d&W1c IKDp!H3j25NK,b5*!-&;- N(^ ..N*?&hK+!*!-3`&^-(L@( I`Fln&h3939jbfD-K+K,@JIZq PJ&pKIZf+r+`K*b*D (+,”&pPYN,b 2 J(N+92@8q+d&W!”U1cIKV Ys N+&*I>X+!f!W3N(fK +!fLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDC) P2>NK!`!5*-2*h+&?-9(+ !&!!(X!3jIKIJ` !25ND tW+?(P2>N 1+1u& .83>Q9IKbD9fK!`KqP25N 2>NIJ2>IK+2>P+YD[J2>N1- F +IKY&?2>(p!”&*!`IIAv. w+Yf2>IK!”IL2>!”WDb@K gIJb&?(*?2>2>N+i.5D[g2>N +i2>+?@(I>b+!*--&>2>]+”@ KY&?b”*2>ND,”bIK 9dx& &*-&YJ&F2>P2>NDDDDDDDDDDDDCM GI.!CJ4F7KLL( MN!OF+.I.!CJ4( MP+5E#6’Q!O#I.!CJ4 ( G0D56I.!CJ4O7+’LLG ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ’6777”8!++++++++++++++++++++++++++++++++ %DCDE” DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%R %D%D<8. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%R %D’D<8. .N@!”>yCTzDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%) %D)D{@??*PJKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%M  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++9 :**-!;”8!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++9 ‘DCDEob+f+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S Eob+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S |O^DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S }O^DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S ~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S ~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S 0LDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S [+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S [gDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S <NI•DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S KFDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S [ddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S €•:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S <N*?DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S .-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S -”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S b.jDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S WJ&FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S C-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S |C%-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S }C%-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S [1uQDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%S ‘D%DEb+ !”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%O ‘D’D !”P2>N2FDDDDDDDDDDDDDDDDD’C <++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 9 :*1!=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 9 )DCDEob+f+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD’S )D%D !”DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD’S )D’D-IJP !”]&ADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD’S :**1!=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ > 1?!$*;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ @ABC@DE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ F@C@GBCHDBIIJKBI@LIMNOEPQORSTBBI@OUVWBCX@IJKF R@OY+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ CZ[B]BFBCOI^B_M`BaF_@bZEUcIR@KIdBCEIPBIVeEUfgSO Ih[EIZiK@DENSOI`BCjOki OEUjOB]SY++++++++++++++++++++++++++ CZ[B7IlXEOMFBCIcmNnBIO7I`EEU@oBEIoKIpEKqNHDBI BIrBIR@KIdBCEIPBIVE@sBQI`E_@bZEUcEX@LIMNEIPBE@AEB@DZHDBI a@DBBI@EUVBCVtBCOXQKIuBCI@sBKdZIJKOki9Oki_vKH@DEIR@BCIc BI@LIMN@DEw7I`QxhBEIdOEPQjjOEU>O>++++++++++++++++++++++++++ 1sIcCJKZBCOyQQIhBBCI@sBKdZz@BE@ABaFH@ABKIdBCKqNIR@ KIdBCEIPBIVeEUfgSO1ZPBa]BQIyE@ABk{[zV|KKIZ[sBBCIFBIBI@O YY9+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7INBcINBIZ[bBO*@ABEIdKOEI`@_ROEI}KIFBIKqNBCVW@KI]S kyKEUfHcIR@KIdBCEIPBIVEX@HDBIa@DBBI@_~BCO1ZPBa]BEIXKk{[ IJKO +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ CZ[BINBI1@sSO•@IZVtBCOIpExV|BCKZRKkiBCHDBIBIrB kNZS€PEx•E@oZEIpQO++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ UhBnBI1MBCODBIIJKIPBw@AEB@DZw&@BIz‚KaF1JKS`ZEUf gSOIFƒZpEHGBIJKOOj +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ UhBnBI1MBCO1[SZB[&NEI[NOCI@sBKdZ_vK_@oSzcKIEIJKaF IPZ„ZGKqNIR@KIdBCEIPBIVE@sBQI`EeEUfgSEX@HDBIa@DBI@… EUMBCB]S†j>‡OXQKIuIJK@DENSOkijEPQ j>OˆO Y+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ UhBnBI1MBCOSREkiH@ABKIdBCKqNx@DZQI`QCxZKMKME@KM@zEUMBC _@bZEUcIR@KIdBCEIPBIVeEUfgSOI@LIMNOYYj+++++++++++++++++++++++++++++++++++ UhBnBI1MBCOCZ[B]B&`BCOvK_@oSxrSkFBCaFk@BIIJK„ZN jEUVWBCI|QIR@KIdBCEIPBIVE@sBQI`ELI`BCKMUE@KM@zeEUfgSOI@ LIMNOEU>OYY++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ CZ[BINBI$N@OCZ[BIZ1sOBCI@sBKdZKIpExV|BCKZRKkiBC EUfHcVBCEIVEUsB9EZ€@kNZItBSREB]SKI^B_M`BaF_@bZEUcOxZPB a]BH`Kk{_NLIMNOEUVWBCX@IJKFR@O++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1s@DEI‰BCO1sTBC•BCO*IGMk`EKIpExV|BCKZRKkiBCHDBIBIrB kZ[EIPBSXBEuBIKxJKS`ZKIZLŠH‹BCHGBC_@oS&Œ 9OIJKEI}K IFBI†ˆ‡ki•O<9+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1sNSUFODBIIPBaFEN@H@ABzM_@bZEUcKMUE@KM@zOR@BCIcBI@ LIMNxhBŽOYY<++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ EUN1sNSUFOR@KIdBCEIPBIVE@sBQI`EeEUfgSOEXQKIuIJK EI}KIFBIOki OjOYˆ9++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ •Z[U‚OCT*@S7IV|BCO@bZEUcaFE`@LI`SR@KIdBCEIPBIV EX@HDBIa@DBBI@_~BCOYYYY +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ~uKIrBOBCI@sBKdZKIpExV|BCKZRKkiBCkNZS€C@•B_X@EUFBC H^Sk@BIeEUfgSOxZPBa]BEIXKk{BI@LIMNOUVWBCX@IJKFR@O +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ @ABCBI+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 71 234 UVK+&*-2>9Wo. ]&A+(*”P2>I>[&8&*CRX+ UCOC$C\RV!”&A2F+C(T~^!”2>NJ&F&: IK+)S(S~!”2>NP*$>D•>-.-]2> N2F+LMM$SR~IKg2>N2Ffb2F- 2o&‚+?3*5+o `*(,8ƒ+ &•(-”(,8i+?n+@-”Y+ !”2>Nq2F!,+?q.5p+-*ou.D/ ?-2P2>Y2>Ntfb2F-2P” -3j.jP”*&*32+o!(I+*u3?3K, K-&K(&+dn”,*!.*&.Y? (&+d(!, n”  ,*.*!.+3    ?  2?  9(  Id  !n” +,*.*=*B?2?9(+-(&”*?*-n />f•>-.-*(3ƒ2J&FN3KN,*i( -5IK*JP*2>NtYW2>D „*f!`b2IJ2>PY2>N&&p&*I> *^J&FIK*3…JoP2>N?+8!],, *D FGde+?IJb+Kq *5+-IJ9D;&L,-d&YP,K -IJ,N(r*-IKJ&F+Kf K*IJ !”P-2>N2F2>+?@D& L !”PW2>2F2>+?@fIK 2>N2Ff&K,KK+”N+P-KN+ !KD[JKN+!Kc!H3jb+ !”b K+dj--(>?fJb+-(b+ C […]… lệ hội chứng thận hư kháng corticoid tại khoa Thận bệnh viện nhi trung ương là 12, 4% Ở thành phố Hồ Chí Minh theo Vũ Huy Trụ (1996) tại bệnh viện Nhi Đồng I trung bình hàng năm có khoảng 300 bệnh nhân bị HCTH Theo Lê Thị Ngọc Dung (1996) tại Bệnh viện Nhi Đồng II mỗi năm có khoảng 200 bệnh nhân bị HCTH vào viện 1.3 Cơ chế bệnh sinh trong hội chứng thận hư 1.3.1 Cơ chế protein niệu trong hội chứng. .. trong nhi u nghiên cứu ở trong nước và trên thế giới, để đánh giá chất lượng cuộc sống của các bệnh mạn tính như hen, các bệnh viêm khớp, ung thư, đái tháo đường, bệnh tim mạch … Ở Việt Nam chưa có công trình nào tiến hành nghiên cứu đánh giá chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khoẻ ở bệnh nhân nhi bị HCTH trong các nhóm bệnh mạn tính Chính vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm: 1/ Nghiên cứu chất. .. cầu thận khu trú từng phần (Focal segmental glomerulo sclerosis) (FSGS) – 2,5 % tăng sinh gian mạch (mesangial proliferation) – 3,5 % bệnh cầu thận màng và nguyên nhân khác Hiện nay FSGS có chiều hư ng gia tăng nhưng bệnh cầu thận tổn thương tối thiểu vẫn là nguyên nhân quan trọng gây bệnh thận mãn tính ở trẻ em 10 1.4.3 Phân loại theo diễn biến:[6] – Hội chứng thận hư khởi phát – Hội chứng thận hư. ..2 chất lượng cuộc sống PedsQL được lựa chọn sử dụng nhi u nhất trong nhi khoa do thang điểm này đánh giá được các lĩnh vực khác nhau của chất lượng cuộc sống về thể chất, tình cảm, xã hội và khả năng hoàn thành nhi m vụ ; vấn đề khó khăn do bệnh tật và do điều trị bệnh; mối quan hệ của trẻ với người thân, bạn bè và xã hội; các mối lo lắng của trẻ liên quan đến bệnh tật, điều trị và theo dõi bệnh. .. có hiện tượng thoái hóa mỡ ở thận nên đưa ra thuật ngữ thận hư nhi m mỡ (lipoid nephrose) Năm 1914, Voldhard và Fahr đã cố gắng phân biệt ranh giới thận viêm và thận hư về lâm sàng và giải phẫu bệnh, cho rằng thận hư là bệnh của ống thận và nhận thấy thoái hóa mỡ ở ống thận Năm 1917, Epstein nhận thấy có sự biến đổi protid, lipid máu ở những bệnh nhân thận hư nên cho rằng bệnh này liên quan tới rối… thân bệnh nhân về bệnh tật và mức độ bệnh tật của mình Nhi u bệnh nhân xác định được mức độ và tình trạng bệnh tật, họ sống trong sự vui vẻ “chấp nhận” mình có bệnh và sống chung với bệnh suốt đời Thể chất chính là những vấn đề thể trạng, loại bệnh bệnh nhân mắc phải Những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, việc kiểm soát các triệu chứng bệnh ở mức tối đa chính là tình trạng thể chất tốt nhất cho bệnh nhân… chất và tinh thần luôn hỗ trợ nhau trong quá trình điều trị bệnh của bệnh nhân 16 1.7.2 Chất lượng cuộc sống của trẻ mắc HCTH * Ảnh hư ̉ng của bệnh lên chất lương cuộc sống Trẻ bị HCTH là bệnh mãn tính, điều trị lâu dài, 1 đợt điều trị ngắn nhất kéo dài 6-8 tháng, bệnh hay tái phát nên thời gian điều trị và theo dõi kéo dài hơn nhi u có khi vài năm(1), (3),(8) Vì vậy việc trẻ và gia đình trẻ. .. để cho trẻ uống thuốc đúng ngày, đúng liều lượng là rất khó khăn và đòi hỏi sự kiên trì cao Hơn nữa do bệnh mãn tính, có nhi u biến chứng do bệnh và do điều trị, kèm theo bệnh hay tái phát yêu cầu trẻ phải được theo dõi bệnh thường xuyên tại các cơ sở y tế Vì vậy gia đình sẽ phải nghỉ việc, trẻ phải nghỉ học thường xuyên để đến bệnh viện khám lại, ít nhất 1 tháng 1lần tái khám Khi bệnh tái phát có… triệu chứng phụ này ảnh hư ng rất nhi u đến trẻ và gia đình, khiến trẻ lo lắng, chán nản theo đuổi điều trị bệnh – Trẻ luôn mặc cảm, tự ti về ngoại hình, có khi bị bạn bè trêu trọc, không cho chơi cùng Trẻ hạn chế giao tiếp, thu mình, sống khép kín và ít chơi với bạn, sinh hoạt của trẻ bị hạn chế nhi u 1.73 Công cụ nghiên cứu về chất lượng sống ở trẻ em bị HCTH Sự phát triển phương pháp nghiên cứu… đo chất lượng sống liên quan đến sức khỏe, mặc dù vậy có một số khó khăn như trẻ còn quá nhỏ tuổi, chưa đủ nhận thức hoặc mệt mỏi…khiến cho trẻ không đủ khả năng để hoàn thành công cụ đánh giá chất lượng sống Như một số nghiên cứu đã xác định, trong những trường hợp trên, cha mẹ có thể thay thế đánh giá về chất lượng sống cho trẻ, vẫn cho kết quả tương đương Một câu hỏi đặt ra khi đánh giá chất lượng .     CHÊT L¦îNG CUéC SèNG ë TRÎ HéI CHøNG THËN H¦ TI£N PH¸T T¹I BÖNH VIÖN NHI TW      CHÊT.     CHÊT L¦îNG CUéC SèNG ë TRÎ HéI CHøNG THËN H¦ TI£N PH¸T T¹I BÖNH VIÖN NHI TW !”# $%&’# ()*# &+!,-!. 

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] chất lượng cuộc sống ở trẻ hội chứng thận hư tiên phát tại bệnh viện nhi tw – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: chất lượng cuộc sống ở trẻ hội chứng thận hư tiên phát tại bệnh viện nhi tw, chất lượng cuộc sống ở trẻ hội chứng thận hư tiên phát tại bệnh viện nhi tw, chất lượng cuộc sống ở trẻ hội chứng thận hư tiên phát tại bệnh viện nhi tw

Hy vọng thông qua bài viết chất lượng cuộc sống ở trẻ hội chứng thận hư tiên phát tại bệnh viện nhi tw . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.