Tài LiệuTài liệu Luận Văn

[Download] Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án) – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 15:33

1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:5) Ra quyết định là một nghệ thuật:6) Ra quyết định là một khoa học:7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất:10) Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết định để đạt hiệu quả cao:11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra quyết định:12) Quản trị là một hoạt động kết tinh khi con người kết hợp với nhau để đi đến mục tiêu: 1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị: 2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol: 3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học: 4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại: 5) Ra quyết định là một nghệ thuật: 6) Ra quyết định là một khoa học: 7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình: 8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống: 9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất: 10) Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết định để đạt hiệu quả cao: 11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra quyết định: 12) Quản trị là một hoạt động kết tinh khi con người kết hợp với nhau để đi đến mục tiêu: 13) Quản trị là một hoạt động phổ biến trong tất cả các tổ chức: 14) Quản trị được thực hiện theo một cách như nhau: 15) Mục tiêu của quản trị là tối đa hoá lợi nhuận: 16) Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp cao: 17) Nhà quản trị là những người có quyền ra lệnh và điều hành công việc của những người khác: 18) Tất cả các nhà quản trị đều phải am hiểu các kỹ năng quản trị với những mức độ như nhau: 19) Cấp quản trị càng cao thì kỹ năng chuyên môn càng quan trọng: 20) Kỹ năng nhân sự cần thiết đối với các cấp quản trị là như nhau: 21) Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho chức năng hoạch định: 22) Vai trò quan trọng nhất của các nhà quản trị cấp thấp trong tổ chức là giám sát chặt chẽ hành vi của những người cấp dưới: 23) Hoạt động quản trị mang tính nghệ thuật theo kiểu cha truyền con nối: 24) Nhà quản trị thì cần phải vượt trội các nhân viên của mình về tất cả các kỹ năng để quản trị hữu hiệu: 25) Phong cách lãnh đạo dân chủ luôn mang lại hiệu quả trong mọi trường hợp: 26) Không nên lãnh đạo nhân viên theo phong cách độc đoán dù trong hoàn cảnh nào: 27)Phong cách quản lý độc tài là phong cách quản lý không có hiệu quả: 28)Nhà quản trị có thể giữ nhân viên giỏi bằng cách tạo cho họ có mức thu nhập cao: 29) Nguồn gốc của động viên là nhu cầu của con người mong muốn được thoả mãn: 30) Có thể động viên người lao động thông qua những điều mà họ kỳ vọng: 31) Hoạch định là chức năng liên quan đến việc chọn mục tiêu và phương thức hoạt động: 32) Hoạch định là chức năng mà nhà quản trị cấp cao phải làm: 33) Ma trận SWOT là công cụ quan trọng cần áp dụng khi phân tích môi trường: 34) Quan niệm cổ điển trong xây dựng cơ cấu tổ chức hướng đến phân quyền trong quản trị: 35) Quan hệ giữa tầng hạn quản trị và nhà quản trị cấp trung trong cơ cấu tổ chức là mối quan hệ tỷ lệ thuận: 36) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào trình độ của nhà quản trị: 37) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp chỉ thuộc vào trình độ của nhà quản trị: 38) Uỷ quyền trong quản trị là khoa học: 39) Uỷ quyền là một nghệ thuật: 40) Nhân viên thường không thích nhà quản trị ra việc cho cấp dưới: 41) Phân tích môi trường là công việc phải thực hiện khi xây dựng chiến lược 42) Phân tích môi trường là giúp cho nhà quản trị xác định được những thách thức của doanh nghiệp để từ đó xây dựng chiến lược tương lai 43) Môi trường bên ngoài là môi trường vĩ mô tác động đến doanh nghiệp 44) Môi trường giúp nhà quản trị nhận ra các thách thức đối với doanh nghiệp 45) Khoa học công nghệ phát triển nhanh đem lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp 46) Kiểm tra là quá trình đối chiếu thực tế với kế hoạch để tìm ra các sai sót 47) Xây dựng cơ cấu của tổ chức là: a. Sự hình thành sơ đồ tổ chức b. Xác lập mối quan hệ hàng ngang giữa các đơn vị c. Xác lập mối quan hệ hàng dọc giữa các đơn vị d. Tất cả những câu trên 48) Công ty và các doanh nghiệp nên được chọn cơ cấu phù hợp: a. Cơ cấu theo chức năng b. Cơ cấu theo trực tuyến c. Cơ cấu trực tuyến tham mưu d. Cơ cấu theo cơ cấu phù hợp 49) Xác lập cơ cấu tổ chức phải căn cứ vào: a. Nhiều yếu tố khác nhau b. Quy mô của các công ty c. Ý muốn của người lãnh đạo d. Chiến lược 50) Nhà quản trị không muốn phân chia quyền cho nhân viên do: a. Sợ bị cấp dưới lấn áp b. Không tin vào cấp dưới c. Do năng lực kém d. tất cả các câu trên 51) Phân quyền có hiệu quả khi: a. Cho các nhân viên cấp dưới tham gia vào quá trình phân quyền b. Gắn liền quyền hạn với trách nhiệm c. Chỉ chú trọng đến kết quả d. Tất cả các câu trên 52) Lợi ích của phân quyền là: a. Tăng cường được thiện cảm cấp dưới b. Tránh được những sai lầm đáng kể c. Được gánh nặng về trách nhiệm d. Giảm đc áp lực c.việc nhờ đó nhà q.trị tập trung vào nhữg c.việc lớn 53) Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào: a. Trình độ của nhân viên b. Trình độ của nhà quản trị c. Công việc d. Tất cả những câu trên 54) Môi trường hoạt động của tổ chức là: a. Môi trường vĩ mô b. Môi trường ngành c. Các yếu tố nội bộ d. Tất cả những câu trên 55) Phân tích môi trường kinh doanh nhằm: a. Phục vụ cho việc ra quyết định b. Xác định điểm mạnh, điểm yếu c. Xác định cơ hội, nguy cơ d. Tất cả những câu trên đều sai 56) Phân tích môi trường kinh doanh để: a. Cho việc ra quyết định b. Xác định cơ hội, nguy cơ c. Xác định điểm mạnh, điểm yếu 57) Hoạch định là việc xây dựng kế hoạch dài hạn để: a. Xác định mục tiêu và tìm ra những biện pháp b. Xác định và xây dựng các kế hoạch c. Xây dựng kế hoạch cho toàn công ty 58) Mục tiêu quản trị cần: a. Có tính khoa học b. Có tính khả thi c. Có tính cụ thể d. Tất cả các yếu tố trên 59) Kế hoạch đã được duyệt của một tổ chức có vai trò: a. Là cơ sở cho sự phối hợp giữa các đơn vị b. Định hướng cho các hoạt động c. Là căn cứ cho các hoạt động kiểm soát d. Tất cả những câu trên 60) Quản trị theo mục tiêu giúp: a. Động viên khuyến khích cấp dưới tốt hơn b. Góp phần đào tạo huấn luyện cấp dưới c. Nâng cao tính chủ động sáng tạo của cấp dưới d. Tất cả những câu trên 61) Quản trị bằng mục tiêu là một quy trình: a. Là kết quả quan trọng nhất b. Là công việc quan trọng nhất c. Cả a và b d. Tất cả những câu trên đều sai 62) Xác định mục tiêu trong các kế hoạch của các doanh nghiệp Việt Nam thường: a. Dựa vào ý chủ quan của cấp trên là chính b. Lấy kế hoạch năm trước cộng thêm một tỷ lệ phần trăm nhất định xác định c. Không lấy đầy đủ những ảnh hưởng của môi trường bên trong và bên ngoài d. Tất cả những câu trên 63) Chức năng của nhà lãnh đạo là: a. Động viên khuyến khích nhân viên b. Vạch ra mục tiêu phương hướng phát triển tổ chức c. Bố trí lực lượng thực hiện các mục tiêu d. Tất cả các câu trên đều đúng 64) Con người có bản chất thích là: a. Lười biếng không muốn làm việc b. Siêng năng rất thích làm việc c. Cả a và b d. Siêng năng hay lười biếng không phải là bản chất 65) Động cơ của con người xuất phát: a. Nhu cầu bậc cao b. Những gì mà nhà quản trị phải làm cho người lao động c. Nhu cầu chưa được thỏa mãn d. Năm cấp bậc nhu cầu 66) Nhà quản trị nên chọn phong cách lãnh đạo: a. Phong cách lãnh đạo tự do b. Phong cách lãnh đạo dân chủ c. Phong cách lãnh đạo độc đoán d. Tất cả những lời khuyên trên đều không chính xác 67) Khi chọn phong cách lãnh đạo cần tính đến: a. Nhà quản trị b. Cấp dưới c. Tình huống d. Tất cả câu trên 68) Động cơ hành động của con người xuất phát mạnh nhất từ: a. Nhu cầu chưa được thỏa mãn b. Những gì mà nhà q.trị hứa sẽ thưởg sau khi hoàn thành c. Các nhu cầu của con người trong sơ đồ Maslow d. Các nhu cầu bậc cao 69) Để biện pháp động viên khuyến khích đạt hiệu quả cao nhà quản trị xuất phát từ: a. Nhu cầu nguyện vọng của cấp dưới b. Tiềm lực của công ty c. Phụ thuộc vào yếu tố của mình d. Tất cả những câu trên 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a. Quản trị theo cách của Mỹ b. Quản trị theo cách của Nhật Bản c. Quản trị theo cách của Mỹ và Nhật Bản d. Tất cả câu trên đều sai 71) Lý thuyết quản trị cổ điển có hạn chế là: a. Quan niệm xí nghiệp là một hệ thống đóng b. Chưa chú trọng đến con người c. Bao gồm cả a và b d. Ra đời quá lâu 72) Thuyết quản trị khoa học được xếp vào trường phái quản trị nào: a. Trường phái quản trị hiện đại b. Trường phái quản trị tâm lý xã hội c. Trường phái quản trị cổ điển d. Trường phái định lượng 73) Người đưa ra 14 nguyên tắc quản trị tổng quát là: a. Fayol b. Weber c. Taylol 74) Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp trên khía cạnh: a. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp b. Mức độ tùy thuộc doanh nghiệp c. Kết quả hoạt động doanh nghiệp d. Tất cả các câu trên đều đúng 75) Ra quyết định là một công việc: a. Một công việc mang tính nghệ thuật b. Lựa chọn giải pháp cho một vấn đề xác định c. Tất cả các câu trên đều sai d. Công việc của các nhà quản trị cấp cao 76) Quá trình ra quyết định bao gồm: a. Nhiều bước khác nhau b. Xác định vấn đề và ra quyết định c. Chọn phương án tốt nhất và ra quyết định d. Thảo luận với những người khác và ra quyết định 77) Ra quyết định là một công việc a. Mang tính khoa học b. Mang tính nghệ thuật c. Vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật d. Tất cả các câu trên đều sai 78) Lựa chọn mô hình ra quyết định phụ thuộc vào: a. Năng lực nhà quản trị b. Tính cách nhà quản trị c. Nhiều yếu tố khác nhau trong đó có các yếu tố trên d. Ý muốn của đa số nhân viên 79) Nhà quản trị nên: a. Xem xét n` yếu tố để lựa chọn một mô hình ra q’.định phù hợp b. Kết hợp nhiều mô hình ra quyết định c. Sử dụng mô hình ra quyết định tập thể d. Chọn một mô hình để ra quyết định cho mình 80) Ra quyết định nhóm: a. Ít khi mang lại hiệu quả b. Luôn mang lại hiệu quả c. Mang lại hiệu quả cao trong những điều kiện phù hợp d. Tất cả những câu trên sai 81) Quyết định quản trị phải thỏa mãn mấy nhu cầu: a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 82) Quản trị nhằm: a. Thực hiện những mục đích riêng c. T/chức phối hợp với các hoạt động của nhữg thành viên trog tập thể b. Sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có d. Thực hiện tất cả những mục đích trên đều đúng 83) Quản trị cần thiết cho: a. Các tổ chức lợi nhuận và các tổ chức phi lợi nhuận b. Các công ty lớn c. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh d. Tất cả các tổ chức phi lợi nhuận 84) Quản trị nhằm: a. Đạt được hiệu quả và hiệu xuất cao b. Thỏa mãn ý muốn của nhà quản trị c. Đạt được hiệu quả cao d. Đạt được hiệu suất cao 85) Để tăng hiệu suất quản trị , nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách: a. Giảm chi phí đầu vào b.Tăng doanh thu đầu ra c. Vừa giảm chi phí đầu vào vừa tăng doah thu đầu ra 86) Quản trị linh hoạt sáng tạo cần quan tâm đến: a. Trình độ, số lượng thành viên b. Quy mô tổ chức c. Lĩnh vực hoạt động d. Tất cả các yếu tố trên 87) Chức năng của nhà quản trị bao gồm: a. Hoạch định, tổ chức b. Điều khiển, kiểm soát c. Cả 2 câu trên 88) Tất cả các tổ chức cần có các kỹ năng: a. Nhân sự b. Kỹ thuật c. Tư duy d. Tất cả những câu trên 89) Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và kỹ năng quản trị là: a. Cấp bậc quản trị càng cao, kỹ năng kỹ thuật càng quan trọng b. Cấp bậc quản trị càng thấp, kỹ năng tư duy càng quan trọng c. Các kỹ năng đều có tầm quan trọng như nhau trong tất cả các cấp bậc quản trị d. Tất cả đều sai 90) Hoạt động quản trị được thực hiện thông qua 4 chức năng là: a. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra b. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo c. Hoạch định, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra d. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp 91) Các chức năng cơ bản của quản trị bao gồm: a. 6b. 5c. 4d. 3 92) Cấp bậc quản trị được phân thành: a. 4 b. 5 c. 2 d. 3 93) Cố vấn cho ban giám đốc cuả một doanh nghiệp thuộc: a. Cấp cao b. Cấp trung c. Cấp thấp d. Tất cả đều sai 94) Phong cách lãnh đạo sau đây, phong cách nào mang hiệu quả: a. Dân chủ b. Tự do c. Độc đoán d. Cả 3 câu đều đúng 95) Nhà quản trị chỉ cần kiểm soát khi: a. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đã giao b. Trước khi thực hiện c. Sau khi thực hiện d. Tất cả các câu trên 96) Trong công tác kiểm soát, nhà quản trị nên: a. Phân cấp công tác kiểm soát khuyến khích tự giác mỗi bộ phận b. Để mọi cái tự nhiên không cần kiểm soát c. Tự thực hiện trực tiếp d. Giao hoàn toàn cho cấp dưới 97) Mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát: a. Mục tiêu đề ra cho hoạch định là tiêu chuẩn để kiểm soát b. Kiểm soát giúp điều khiển kế hoạch hợp lý c. Kiểm soát phát hiện sai lệch giữa thực hiện và kế hoạch d. Tất cả các câu trên 98) Đang tham dự cuộc họp với sếp, có một cú điện thoại đường dài về một vấn đề quan trọng trong kinh doanh gọi đến cho bạn, bạn phải làm gì: a. Nhận điện thoại và nói chuyện bình thường b. Hẹn họ gọi lại sau cho bạn c. Nói với người giúp việc của Giám Đốc là bạn đang đi vắng d. Gọi lại sớm nhất cho họ 99) Liên tục nhiều lần vào chiều thứ Bảy nhân viên của bạn xin về sớm: a. Tôi không thể cho về sớm thế này được vì những người khác sẽ phản đối b. Tôi rất cần bạn làm việc cả ngày vì công việc kinh doanh rất nhiều c. Tôi không muốn bị cấp trên khiển trách d. Hôm nay không được, chúng ta có một cuộc họp vào buổi chiều lúc 15h30 100) Trong một cuộc họp bạn đang hướng dẫn nhân viên về cách bán hàng mới, một nhân viên chen ngang bằng một câu hỏi không liên quan đến vấn đề bạn đang trình bày, bạn sẽ: a. Làm như không nghe thấy b. Tất cả nhân viên gởi lại câu hỏi cho đến khi kết thúc c. Nói cho nhân viên ấy biết rằng câu hỏi đó ko phù hợp d. Trả lời luôn câu hỏi ấy 101) Một nhân viên trong phòng đến gặp bạn và phàn nàn về cách làm việc của nhân viên khác, bạn sẽ làm gì: a. Tôi rất vui lòng nói chuyện này với cả hai người b. Có chuyện gì vậy hãy nói cho tôi nghe đi c. We sẽ bàn về chuyện đó sau, bj giờ tôi còn n` việc fải làm d. Bạn đã thử trò chuyện với người đó chưa 102) Xếp mời bạn đi ăn trưa và xếp hỏi bạn về cảm nghĩ của mình: a. Kể cho sếp nghe tỉ mỉ b. Không nói với sếp về bữa ăn trưa đó c. Cố nói về bữa ăn trưa đó một cách đặc biệt dù bữa ăn trưa đó không có gì đặc biệt 103) Một người bên ngoài doanh nghiệp nhờ bạn viết thư giới thiệu cho một nhân viên cũ trước đây có kết quả làm việc không tốt cho doanh nghiệp: a. Viết thư kể rõ những nhược điểm b. Viết thư nhấn mạnh ưu điểm của người này c. Từ chối viết thư 104) Bạn mới được tuyển vào làm trưởng phòng có quy mô lớn cho một công ty , bạn biết có một số nhân viên trong phòng nghĩ rằng họ xứng đáng được làm trưởng phòng, khi đó bạn phải làm gì: a. Nói chuyện ngay với các nhân viên đó về vấn đề này b. Lờ đi và hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi c. Nhận ra vấn đề tập trung cho công việc và cố gắng làm việc cho họ cần mình 105) Một nhân viên nói với bạn: “có lẽ tôi không nên nói với sếp về chuyện này, nhưng sếp nghe về chuyện…đó chưa?” a. Tôi không muốn nghe câu chuyện ngồi lê đôi mách c. Có tin gì mới thế mói cho tôi biết đi b. Tôi muốn nghe nếu việc đó liên quan đến công ty của chúng ta. Đáp án: 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12a, 13a, 14a, 15b, 16b, 17a, 18b, 19b, 20b, 21a, 22b, 23b, 24b, 25b, 26b, 27a, 28b, 29a, 30a, 31a, 32b, 33b, 34b, 35b, 36a, 37b, 38a, 39a, 40b,41a, 42a, 43b, 44a, 45a, 46a, 47d, 48d, 49a, 50d, 51d, 52d, 53d, 54d, 55d, 56a, 57a, 58d, 59d, 60d, 61d, 62d, 63d, 64c, 65c, 66d, 67d, 68a, 69d, 70b, 71c, 72c, 73a, 74d, 75b, 76a, 77c, 78d, 79a, 80d, 81b, 82d, 83a, 84c, 85c, 86d, 87c, 88d, 89d, 90a, 91c, 92d, 93d, 94d, 95d, 96a, 97d, 98d, 99b, 100b, 101b, 102a, 103c, 104c, 105b hpthanh33@student.ctu.edu.vn . Thuyết quản trị khoa học được xếp vào trường phái quản trị nào: a. Trường phái quản trị hiện đại b. Trường phái quản trị tâm lý xã hội c. Trường phái quản trị. trình độ của nhà quản trị: 37) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp chỉ thuộc vào trình độ của nhà quản trị: 38) Uỷ quyền trong quản trị là khoa học: 39) Uỷ quyền

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án) – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án) , Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án) , Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Hy vọng thông qua bài viết Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án) . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button