Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] Câu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa xã hội khoa học – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 06:15

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC 1. Tư tưởng hội chủ nghóa là gì? a. Là hệ thống những quan niệm phản ánh nhu cầu, ước mơ của các giai cấp lao động về một hội tốt đẹp. b. Là những thành tựu trên các lónh vực mà loài người đã đạt được nhằm nâng cao đời sống của con người c. Là những tác phẩm văn học phản ánh đời sống hiện thực của những người lao động nghèo. d. Cả ba 2. Biểu hiện cơ bản của tư tưởng hội chủ nghóa là gì? a. Là một chế độ hội ai cũng có việc làm, ai cũng lao động. b. Là quan niệm về một chế độ hội mà những tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc về mọi thành viên, thuộc về toàn hội. c. Là quan niệm về một hội mọi người đều bình đẳng, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Mọi người đều có điều kiện lao động, hưởng thụ và phát triển toàn diện d. Cả ba đều đúng. 3. Ai là nhà tư tưởng hội chủ nghóa tiêu biểu ở thế kỷ 16? a. Xanh Xi Mông b. Tô Mát Morơ c. Phu Ri Ê d. Tô Bớc Ô Oen 4. Ai là người viết tác phẩm “Không tưởng” (Utôpi) a. Căm pa nen la b. Mêliê c. Ba Bớp d. Tô Mát Morơ 5. Ai là người đã đặt vấn đề đấu tranh cho chủ nghóa hội với tính cách là phong trào thực tiễn (phong trào hiện thực) a. Mo Renly b. Tô Mát Morơ c. Ba Bớp d. Xanh Xi mông 6. Nhà tư tưởng hội chủ nghóa nào đã có công lao đề cập, luận giải cho lý thuyết về giai cấp và xung đột giai cấp a. Phu Ri Ê b. Rô Bớc Ô Oen Trang 79 c. Tô Mát Morơ d. Xanh Xi Mông 7. Nhà tư tưởng hội chủ nghóa nào đã khái quát quá trình tích lũy tư bản là quá trình “cừu ăn thòt người” a. Rô Bớc Ô Oen b. Xanh Xi Mông c. Phu Ri Ê d. Tô Mát Morơ 8. Nhà tư tưởng hội chủ nghóa nào đã tổ chức thực hiện khu vực cộng sản trong lòng hội tư bản a. Xanh Xi Mông b. Rô Bớc Ô Oen c. Phu Ri Ê d. Ba Bớp 9. Các nhà tư tưởng hội chủ nghóa trước Mác đã có những hạn chế cơ bản gì? a. Không chủ trương xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất b. Không chủ trương xóa bỏ chế độ người bóc lột người c. Không phát hiện được lực lượng hội để sáng tạo ra hội mới. d. Mong muốn thực hiện chế độ bình quân trong phân phối 10. Nhà tư tưởng hội chủ nghóa nào đã nêu luận điểm: Trong hội tư bản, “Sự nghèo khổ được sinh ra từ chính sự thừa thải”? a. Xanh Xi Mông b. Phu Ri Ê c. Rô Bớc Ô Oen d. Ba Bớp 11. Chủ nghóa hội khoa học ra đời từ điều kiện kinh tế – hội nào? a. Sự ra đời chính Đảng của giai cấp công nhân. b. Sự phát triển mạnh của phương thức sản xuất tư bản và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân. c. Sự ủng hộ của giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức đối với giai cấp công nhân. d. Giai cấp công nhân đã thực sự giác ngộ sứ mệnh lòch sử của giai cấp mình. 12. Dựa trên phát kiến vó đại nào để Mác, Ăng Ghen luận giải một cách khoa học sứ mệnh lòch sử của giai cấp công nhân? a. Thuyết tiến hóa của DarWin b. Chủ nghóa duy vật lòch sử và học thuyết giá trò thặng dư c. Kinh tế học chính trò cổ điển Anh d. Cả 3 đều đúng Trang 80 13. Ai là người đặt vấn đề sử dụng và học tập các kinh nghiệm tổ chức, quản lý kinh tế của chủ nghóa tư bản để cải tạo nền kinh tế tiểu nông lạc hậu? a. Các Mác b. Ph. Ăng Ghen c. Lê Nin d. Stalin 14. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghóa hội khoa học là gì? a. Là các quy luật chung nhất của tự nhiên, hội, tư duy của các hình thái kinh tế – hội. b. Là các quy luật kinh tế – hội của quá trình phát sinh, hình thành, phát triển của hình thái kinh tế – hội cộng sản chủ nghóa. c. Là các quy luật chính trò – hội của quá trình phát sinh, hình thành, phát triển của hình thái kinh tế – hội cộng sản chủ nghóa. d. Là các quy luật kinh tế – chính trò – hội của hình thái kinh tế – hội cộng sản chủ nghóa. 15. Quan niệm chung về chủ nghóa hộichủ nghóa hội khoa học là gì? a. Là phong trào đấu tranh của nhân dân lao động chống lại chế độ tư hữu, áp bức, bóc lột. b. Là ước mơ của người lao động về 1 hội tốt đẹp c. Là tư tưởng, học thuyết hướng về mục tiêu giải phóng con người, giải phóng hội và xây dựng thành công hội mới d. Cả ba đều đúng 16. Vì sao nói chủ nghóa hội khoa học tức là chủ nghóa Mác – Lê Nin (gồm 3 bộ phận)? a. Vì chủ nghóa hội khoa học phát hiện ra vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. b. Vì chủ nghóa hội khoa học dựa vào triết học, kinh tế chính trò Mác để lý giải tính tất yếu lòch sử của Cách mạng hội chủ nghóa và hình thái kinh tế – hội cộng sản chủ nghóa gắn liền với vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. c. Vì chủ nghóa hội khoa học đã phát hiện ra vai trò, sức mạnh của giai cấp công nhân và khẳng đònh tầm quan trọng của liên minh công – nông trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư bản. d. Cả ba đều đúng. 17. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ hội chủ nghóa ở Liên Xô và Đông Âu là gì? a. Do sai lầm trong đường lối của Đảng Cộng sản b. Do xa rời những nguyên lý cơ bản của chủ nghóa Mác – Lê Nin c. Do sự phản kích của chủ nghóa đế quốc và sự phản bội từ cấp cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước. d. Cả ba đều đúng. 18. 19. Theo quan niệm của chủ nghóa Mác – Lê Nin thì hình thái kinh tế – hội cộng sản chủ nghóa được chia thành mấy giai đoạn chính? Trang 81 a. 2 b. 3 (Thời kỳ quá độ, chủ nghóa hội, chủ nghóa cộng sản) c. 4 d. 5 20. Có mấy đặc trưng cơ bản của hội hội chủ nghóa đang được xây dựng ở Việt Nam? a. 5 b. 4 c. 6 d. 7 21. Khi nói “Quá độ lên Chủ nghóa hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghóa” thì bỏ qua yếu tố nào? a. Bỏ qua các yếu tố kinh tế gắn với chủ nghóa tư bản b. Bỏ qua việc xác lập vò trí thống trò của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghóa. c. Bỏ qua các yếu tố chính trò và văn hóa gắn với sự tồn tại và phát triển của chủ nghóa tư bản d. Cả ba đều đúng 22. Trong cương lónh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và được cụ thể hóa qua Đại hội VIII và IX, có nêu lên mấy nhiệm vụ cơ bản của Cách mạng Việt Nam a. 5 b. 6 c. 4 d. 7 23. Theo quan điểm Các Mác và Ph. Ăng Ghen thì các thuật ngữ sau có đồng nghóa với khái niệm giai cấp công nhân không? Giai cấp vô sản; giai cấp hội hoàn toàn chỉ dựa vào việc bán sức lao động của mình; lao động làm thuê ở thế kỷ XIX; giai cấp vô sản hiện đại; giai cấp công nhân đại công nghiệp… a. Có b. Không 24. Xét về phương thức lao động, phương thức sản xuất, giai cấp công nhân mang thuộc tính cơ bản nào? a. Có số lượng đông nhất trong dân cư b. Là giai cấp tạo ra của cải vật chất làm giàu cho hội c. Là giai cấp trực tiếp hay gián tiếp vận hành máy móc có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại. d. Cả ba đều đúng. 25. Xét trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghóa, giai cấp công nhân có vò trí như thế nào? a. Là giai cấp nghèo khổ nhất, không có tài sản Trang 82 b. Là giai cấp không có tư liệu sản xuất, đi làm thuê cho nhà tư bản, bò nhà tư bản bóc lột giá trò thặng dư. c. Là giai cấp có số lượng đông trong dân cư, luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản. d. Cả ba đều đúng 26. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghóa hội, do vẫn còn nhiều thành phần kinh tế nên giai cấp công nhân vẫn là giai cấp đi làm thuê cho nhà tư bản, vẫn bò bóc lột giá trò thặng dư a. Đúng b. Sai 27. Ở các nước tư bản phát triển, đời sống một bộ phận công nhân được nâng cao (có ô tô đi làm, có phương tiện sinh hoạt hiện đại, có cổ phần …) như vậy giai cấp công nhân ở nước này có còn bò áp bức bóc lột không? a. Có b. Không 28. Điều kiện khách quan quyết đònh sứ mệnh lòch sử của giai cấp công nhân là gì? a. Đông về số lượng b. Tạo ra của cải làm giàu cho hội c. Gắn liền với lực lượng sản xuất tiên tiến d. Bò bóc lột nặng nề nhất. 29. Giai cấp công nhân là giai cấp triệt để cách mạng bởi vì: a. Là giai cấp nghèo nhất trong hội tư bản b. Là giai cấp không có tài sản, đời sống bấp bênh c. Là giai cấp thực hiện xóa bỏ chế độ tư hữu d. Cả ba đều đúng. 30. Lê Nin khái quát quy luật hình thành chính Đảng của giai cấp công nhân bằng công thức nào? a. Lý luận Mác – Lê Nin + Phong trào công nhân –> Đảng cộng sản b. Lý luận Mác + Phong trào công nhân + Phong trào yêu nước –> Đảng cộng sản c. Lý luận Mác – Lê Nin + Phong trào công nhân + Phong trào yêu nước –> Đảng cộng sản d. Lý luận Mác + Phong trào công nhân –> Đảng cộng sản 31. Mốc đánh dấu sự ra đời của chủ nghóa hội khoa học từ tác phẩm nào? a. Tình cảnh giai cấp công nhân Anh b. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản c. Những nguyên lý của chủ nghóa cộng sản d. Chống Đuy Rinh Trang 83 32. Đảng Cộng sản là bộ phận công nhân ưu tú nhất, tiên tiến nhất. Nó đứng ngoài giai cấp công nhân để lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại giai cấp tư sản. Điều đó đúng hay sai? a. Đúng b. Sai 33. Cuộc cách mạng hội của nước nào được coi là mốc mở đầu thời đại quá độ từ chủ nghóa tư bản lên chủ nghóa hội. a. Cách mạng hội ở nước Trung Quốc b. Cách mạng hội ở nước Pháp c. Cách mạng hội ở nước Nga d. Cách mạng hội ở Anh 34. Dựa trên cơ sở nào Đảng ta khẳng đònh con đường phát triển của Cách mạng Việt Nam là quá độ lên chủ nghóa hội không qua chế độ tư bản chủ nghóa. a. Vì chúng ta đã có được những cơ sở vật chất của chủ nghóa hội b. Vì nó phù hợp với đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam c. Vì nó phù hợp với đặc điểm của đất nước và xu thế phát triển của thời đại d. Cả ba đều đúng. 35. Xét ở góc độ chính trò – hội, đặc điểm bổi bật của thời kỳ quá độ lên chủ nghóa hội là gì? a. Không còn giai cấp, đấu tranh giai cấp b. Không còn nhiều hình thức sở hữu, không còn bóc lột c. Là sự tồn tại đan xen và đấu tranh trên tất cả các lónh vực của đời sống hội giữa nhân tố hội mới và tàn tích hội cũ. d. Cả 3 đều đúng 36. Mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay là mâu thuẫn giữa chủ nghóa hội với chủ nghóa tư bản. Mâu thuẫn này xuất hiện ở thời điểm nào? a. Sau khi học thuyết Mác ra đời (1848) b. Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 (1945) c. Từ sau cách mạng tháng mười Nga (1917) d. Từ sau khi Liên Xô sụp đổ. 37. Nền dân chủ hội chủ nghóa, khác các nền dân chủ đã có trong lòch sử ở điểm cơ bản nào? a. Là nền dân chủ rộng rãi không có giới hạn b. Là nền dân chủ của người lao động c. Là nền dân chủ của mọi giai cấp, tầng lớp hội d. Là nền dân chủ không có tính giai cấp. 38. Hệ thống chính trò XHCN ở nước ta hiện nay được ra đời vào thời điểm nào? a. Năm 1930 b. Năm 1945 Trang 84 c. Năm 1954 d. Năm 1975 39. ? 40. Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành lực lượng chính trò độc lập và giữ vai trò lãnh đạo Cách mạng Việt Nam? a. Vì sớm có mối quan hệ gắn bó với nông dân b. Vì được kế thừa truyền thống bất khuất của dân tộc c. Vì có số lượng đông và luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh d. Vì sớm hình thành một chính đảng thực sự cách mạng. 41. Đặc trưng cơ bản của chủ nghóa hội là gì? a. Không còn giai cấp và đấu tranh giai cấp b. Không còn khoảng cách giàu nghèo c. Nhân dân lao động từng bước làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu. d. Cả ba đều đúng. 42. Thời kỳ quá độ lên chủ nghóa hội trên phạm vi cả nước bắt đầu từ khi nào? a. Tháng 2/1930 b. Tháng 8/1945 c. Tháng 5/1954 d. Tháng 4/1975 43. Trong các cơ cấu hợp thành cơ cấu hội thì cơ cấu nào giữ vai trò quyết đònh trong việc hình thành các quan hệ hội. a. Cơ cấu đảng phái b. Cơ cấu nghề nghiệp c. Cơ cấu giai cấp d. Cơ cấu tôn giáo 44. Yếu tố nào quyết đònh sự liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức? a. Do cùng sống trong một quốc gia dân tộc b. Do có những lợi ích cơ bản thống nhất với nhau c. Do có chung nền văn hóa, tâm lý d. Do sự mong muốn của giai cấp công nhân 45. Trong những nội dung sau đây thì nội dung nào được coi là tư tưởng cơ bản trong cương lónh dân tộc của chủ nghóa Mác – Lê Nin? a. Các dân tộc bò áp bức phải đoàn kết lại b. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng c. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc d. Các dân tộc được quyền tự quyết Trang 85 46. Trong những nội dung của quyền dân tộc tự quyết thì nội dung nào được coi là cơ bản, trước hết? a. Tự quyết về kinh tế b. Tự quyết về về văn hóa c. Tự quyết về chính trò d. Tự quyết trong các mối quan hệ quốc tế 47. Trong 1 quốc gia có nhiều dân tộc như nước ta thì việc giải quyết các vấn đề nào được coi là có ý nghóa cơ bản để các dân tộc thực sự bình đẳng? a. Ưu tiên giúp đỡ tư liệu sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số. b. Kiên quyết chống biểu hiện kỳ thò dân tộc c. Nâng cao trình độ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số d. Xóa bỏ dần sự chênh lệch về mọi mặt giữa các dân tộc do lòch sử để lại. 48. ? 49. Dân tộc Việt Nam được hình thành khi nào? a. Từ khi xuất hiện phong trào yêu nước chống thực dân Pháp b. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời c. Từ trong thời kỳ phong kiến cách đây hàng ngàn năm d. Từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất (1975) 50. Ở phương Đông, sự tác động của nhân tố cơ bản nào hình thành nên dân tộc? a. Do sự phát triển về kinh tế b. Do yêu cầu đoàn kết đấu tranh chống thiên tai và xâm lược c. Do quá trình đồng hóa các bộ tộc phong kiến d. Cả ba đều sai 51. Trong những nội dung sau đây thì nội dung nào nói lên đặc điểm dân tộc Việt Nam? a. Các dân tộc đều có tiếng nói và chữ viết riêng b. Không dân tộc nào có vùng lãnh thổ riêng c. Không còn sự chênh lệch giữa các dân tộc d. Các dân tộc đã phát triển đến trình độ văn minh 52. Để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay thì chính sách cụ thể nào được coi là vấn đề cực kỳ quan trọng? a. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ dân tộc ít người b. Phát huy truyền thống đoàn kết c. Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quá của các dân tộc. d. Phát triển kinh tế hàng hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 53. Các dân tộc ít người ở Việt Nam hiện nay chiếm bao nhiêu phần trăm dân số cả nước? a. 25% b. 15% Trang 86 c. 13% d. 20% 54. Bản chất của tôn giáo là gì? a. Là sự phản ánh tồn tại hội b. Là sự phản ánh những sai lầm của hiện thực khách quan vào đầu óc con người c. Là sự buồn, vui, sung sướng của con người d. Là sự phản ánh sai lầm hiện thực khách quan vào đầu óc con người. 55. Vì sao nói tôn giáo là phạm trù lòch sử a. Vì tôn giáo ra đời phát triển cùng với con người b. Vì tôn giáo chỉ ra đời, tồn tại, biến đổi trong 1 giai đoạn nhất đònh của lòch sử loài người. c. Vì tôn giáo xuất hiện rất sớm và nó ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của loài người d. Vì tôn giáo phản ánh khát vọng của con người. 56. Tín ngưỡng tôn giáo khác các loại tín ngưỡng khác ở điểm cơ bản nào? a. Tín ngưỡng tôn giáo có ở tất cả các nước b. Tín ngưỡng tôn giáo có số lượng tín đồ đông hơn c. Tín ngưỡng tôn giáo có hệ thống giáo lý, giáo luật d. Tín ngưỡng tôn giáo ra đời sớm hơn 57. Vì sao tôn giáo mang tính chính trò? a. Do sự kém hiểu biết của con người b. Vì tôn giáo hướng con người đến thế giới không có thực c. Vì tôn giáo có giá trò tích cực về mặt đạo đức d. Vì các giai cấp bóc lột thống trò thường lợi dụng tôn giáo để phục vụ lợi ích của mình 58. Thế nào là xóa bỏ mặt chính trò của tôn giáo? a. Là xoá bỏ mặt hư ảo của tôn giáo b. Là xoá bỏ sự tồn tại của các tôn giáo c. Là xoá bỏ kẻ lợi dụng tôn giáo d. Là xoá bỏ mọi quan hệ quốc tế của tôn giáo. 59. Số lượng tín đồ các tôn giáo ở nước ta hiện nay có khoảng bao nhiêu? a. 50 triệu b. 30 triệu c. 40 triệu d. 20 triệu 60. Tín ngưỡng là khái niệm rộng hơn hay hẹp hơn khái niệm tôn giáo? a. Rộng hơn b. Hẹp hơn Trang 87 61. Mê tín dò đoan giống hay khác với tín ngưỡng a. Giống b. Khác 62. Việc xác đònh hiện tượng mê tín dò đoan hay tín ngưỡng dựa vào yếu tố nào? a. Dựa vào nghi lễ tiến hành của hành vi đó b. Dựa vào hậu quả của hành vi đó c. Dựa vào nội dung, quan niệm của hành vi đó d. Cả ba đều đúng 63. ? 64. Giữa chủ nghóa Mác – Lê Nin, hệ tư tưởng chủ đạo của hội hội chủ nghóa và hệ tư tưởng tôn giáo khác nhau ở điểm nào? a. Khác nhau ở thế giới quan b. Khác nhau ở nhân sinh quan c. Khác nhau ở con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân d. Cả ba đều đúng 65. Vì sao phải có quan điểm lòch sử khi giải quyết vấn đề tôn giáo? a. Vì ở mỗi thời kỳ lòch sử khác nhau, vai trò, tác động của từng tôn giáo với đời sống hội không giống nhau. b. Vì sự ra đời của tôn giáo không giống nhau c. Vì tôn giáo tồn tại ở nhiều nước khác nhau d. Vì sự hình thành và phát triển của tôn giáo gắn liền với sự hình thành, phát triển của loài người 66. ? 67. Sự khác nhau cơ bản giữa cộng đồng dân tộc và cộng đồng bộ tộc là ở điểm nào? a. Khác nhau ở nơi cư trú b. Khác nhau về văn hóa, tâm lý c. Khác nhau ở mối quan hệ gắn bó về kinh tế giữa các thành viên d. Khác nhau ở tiếng nói và phong tục, tập quán, tín ngưỡng 68. Ở phương Tây, nhân tố cơ bản nào thúc đẩy sự hình thành dân tộc? a. Do sự phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa b. Do sự hình thành tiếng nói và chữ viết riêng của mỗi dân tộc c. Do sự hình thành các vùng lãnh thổ riêng d. Do sự phát triển về văn hóa, tâm lý. 69. Xu hướng thứ nhất của sự phát triển các dân tộc là gì? a. Xu hướng phát triển nền văn hóa và tâm lý riêng của mỗi dân tộc b. Xu hướng tách ra để thành lập cộng đồng các dân tộc độc lập c. Xu hướng các dân tộc mong muốn trao đổi với nhau để cùng phát triển Trang 88 […]… hội chủ nghóa do ai đưa ra? Trang 90 a Các Mác b Ph Ăng Ghen c Lênin d Đảng Cộng sản Việt Nam 88 Nhà nước hội chủ nghóa có cần kế thừa nhà nước tư sản không? a Có b Không? 89 Nền dân chủ hội chủ nghóa có cần kế thừa nền dân chủ tư sản không? a Có b Không? 90 Quan hệ sản xuất hội chủ nghóa có cần kế thừa Quan hệ sản xuất tư bản không? a Có b Không? 91 Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghóa xã. .. Điều kiện và tiền đề kinh tế – hội để xây dựng gia đình trong chủ nghóa hội là gì? a Là việc hoàn thiện các chính sách văn hóa – hội b Là việc phát triển giáo dục, đào tạo c Là việc phát triển khoa học – công nghệ hiện đại d Là việc thủ tiêu chế độ người bóc lột người 79 Điều kiện và tiền đề chính trò và văn hóa – hội để xây dựng gia đình trong chủ nghóa hội là gì? Trang 89 a Là việc… luật hôn nhân và gia đình c Là việc nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân d Cả ba đều đúng 80 Con người hội chủ nghóa bao gồm những con người từ hội nào? a Con người từ hội cũ để lại b Con người sinh ra trong hội mới c Con người từ hội cũ để lại vả cả con người sinh ra trong hội mới d Cả ba đều sai 81 Trong điều kiện tự nhiên, số lượng nguồn nhân lực tăng thì chất lượng nguồn nhân… của Mác nhưng là sản phẩm của Mác – Ăng Ghen được Lê Nin đánh giá là “tác phẩm chủ yếu và cơ bản trình bày chủ nghóa xã hội khoa học ? a Tác phẩm Chống Đuy Rinh b Tác phẩm Những nguyên lý của chủ nghóa cộng sản c Tác phẩm Tư bản d Tính cách giai cấp công nhân Anh 109 ? Đáp án: Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Trang 93 1 a 23 d 45 b 67 a 89 d 2 d 24 a 46 c 68 d 90 a 3 b 25 c 47… mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế đất nước b Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh 1 hệ thống chính sách hội phù hợp c Từng bước xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý của chế độ xã hội chủ nghóa d Cả ba đều đúng 84 Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghóa trên lónh vực tư tưởng và văn hóa xuất phát từ căn cứ nào? a Xuất phát từ cuộc đấu tranh giai cấp trên lónh vực… công nhân 96 Gây ô nhiễm cho môi trường sống của con người chủ yếu do nước phát triển hay nước chậm phát triển? a Nước phát triển (nước giàu) b Nước chậm phát triển (nước nghèo) 97 ? 98 Vấn đề bùng nổ dân số có là vấn đề cấp bách đối với nước giàu không? a Có b Không? 99 Sau khi chủ nghóa hội ở Liên Xô và Đông Âu bò sụp đổ, và chủ nghóa hội đang lâm vào tình trạng thoái trào thì cuộc đấu tranh… này đã đưa người lao động lên vai trò chủ thể của hội c Vì cuộc cách mạng này gặp nhiều khó khăn, chòu nhiều sự phản kích của các thế lực thù đòch d Cả ba đều đúng 95 Phát minh nào của Mác và Ăng Ghen được coi là cơ sở lý luận trực tiếp hình thành nên bộ phận thứ 3 trong học thuyết của Mác? Trang 91 a Chủ nghóa duy vật lòch sử b Chủ nghóa duy vật biện chứng c Học thuyết giá trò thặng dư d Sứ mệnh… hướng lên chủ nghóa hội nhưng hiện nay còn tồn tại thành phần kinh tế tư bản, còn tồn tại tư sản, còn tồn tại hiện tượng bóc lột Như vậy có mâu thuẫn không? a Có b Không 106 Yếu tố nào được xem là quyết đònh để phát huy nguồn lực con người a Nâng cao trình độ văn hóa b Giáo dục về đạo đức, lối sống c Giải quyết việc làm d Giúp đỡ vốn để phát triển sản xuất 107 Hệ thống chính trò hội chủ nghóa… giữa các thành viên trong gia đình với dòng họ d Cả ba đều đúng 76 Chức năng hội nào được coi là chức năng riêng có của gia đình? a Phát triển kinh tế và tổ chức đời sống b Tái sản xuất ra con người c Bồi dưỡng giáo dục thế hệ con cái d Thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý, tình cảm 77 Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng hội chủ nghóa là gì? a Là sự lớn mạnh của giai cấp công nhân b Là sự hình thành… có còn diễn ra nữa không? a Có b Không 100 ? 101 Liên bang Cộng hòa hội chủ nghóa Xô Viết thành lập vào năm nào? a 1917 b 1920 c 1921 d 1922 102 Nhà nước đầu tiên của giai cấp công nhân ra đời ở nước nào? a Nga b Pháp c Trung Quốc d Anh 103 Nhà nước đầu tiên của giai cấp công nhân tên gọi là gì? a Xô Viết b Dân chủ nhân dân c Công d Cộng hòa 104 Khái niệm chuyên chính vô sản được Mác sử dụng lần . CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 1. Tư tưởng xã hội chủ nghóa là gì? a. Là hệ thống những quan. ba đều đúng 16. Vì sao nói chủ nghóa xã hội khoa học tức là chủ nghóa Mác – Lê Nin (gồm 3 bộ phận)? a. Vì chủ nghóa xã hội khoa học phát hiện ra vai trò

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Câu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa xã hội khoa học – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa xã hội khoa học, Câu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa xã hội khoa học, Câu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Hy vọng thông qua bài viết Câu hỏi trắc nghiệm môn chủ nghĩa xã hội khoa học . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button