[Download] Câu hỏi trắc nghiệm đại số – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:39

Download

Câu hỏi trắc nghiệm đại số CU HI TRC NGHIM1. Trong cỏc mnh sau, mnh no l mnh ỳng?A. Nu a b thỡ a2 b2B. Nu a chia ht cho 9 thỡ a chia ht cho 3.C. Nu em chm ch thỡ em thnh cụng.D. Nu mt tam giỏc cú mt gúc bng 600 thỡ tam giỏc ú l u.2. Mnh no sau l mnh sai?A.n N thỡ 2n nB.2:n N n n =C.2: 0x R x >D.2:x R x x >3. Cho { }0;2;4;6A =Cú bao nhiờu tp con cú 2 phn tA. 4B. 6C. 7D. 84. Cho { }7;2;8;4;9;12X =; { }1;3;7;4Y =Tp no sau õy bng tp X Y?A.{ }1;2;3;4;8;9;7;12B.{ }2;8;9;12C.{ }4;7D.{ }1;35. Cho tp hp { }1;2;3;4X =. Cõu no sau õy ỳng?A. S tp con ca X l 16.B. S tp con ca X gm cú 2 phn t l 8.C. S tp con ca X cha s 1 l 6.D. C 3 cõu A, B, C u ỳng.6.Với giá trị thực nào của biến x mệnh đề chứa biến: P(x) = x2 – 5x + 4 là mệnh đề đúng A. { }0 B. { }5 C. 45 D. { }1 7.Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? A.2: 0x Rx > B.: 3x x M C.2: 0x Rx < C.2:x R xx > 8.Cho tập X = { }2,3,4 gồm các tập hợp con A.3 B.6 C. 8 D.5 9.Trong các mệnh đề nào sau đây mệnh đề nào sai ? A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có moọt góc bằng nhau. B. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông. C, Mộttam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại. T Toỏn – Trng THPT Tha Lu D. Một tứ giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đờng trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 600.10.Cho hai tập hợp X = {/nn là bội của 4 và 6} Y= {/n n là bội số của 12}Trong các mệnh đề nào sau đay , mệnh đề nào là sai ?A. Y X B. X Y C.:n n và n Y D. X = Y 11.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?a. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.b. Một tam giác là tam giác đều khi và chỉ khi nó có hai trung tuyến bằng nhau và một góc bằng 600.c. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.d. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó có 3 góc vuông. 12.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?a. x Q, 4×2 -1 = 0.b. n N, n2 > n.c. x R, x > x2.d. n N, n2 +1 không chia hết cho 3.13.Trong các câu sau mệnh đề nào là mệnh đề đúng?a. x N: x chia hết cho 3.b. x R: x2 < 0.c. x R: x2 > 0.d. x R: x > x2.14.Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề?Mọi động vật đều di chuyển.a. Mọi động vật đều không di chuyển.b. Mọi động vật đều đứng yên.c. Có ít nhất một động vật không di chuyển.d. Có ít nhất một động vật di chuyển. 15.Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?a. 3 + 2 = 7.b. x2 +1 > 0.c. 2-5 < 0.d. 4 + x = 3.16.Cho A = [ -3 ; 2 ) Hóy chn kt lun ỳng : CRA l : A. ( – ; -3 ) B.( 3 ; + ) C [ 2 ; + ) D. ( – ;- 3 ) [ 2 ;+ ) ỏp ỏn D17. Cỏch vit no sau õy l ỳng : A. [ ]baa ; B. { }[ ]baa ; C. { }[ ]baa ; D. (]baa ; ỏp ỏn : B18.Trong cỏc khng nh sau khng nh no ỳng : A. RQ = N B. )(*ZNN = C. )(*ZZN = D.)(**NQN = ỏp ỏn D19.Cho hai tp hp { }2,4,6,9A = v { }1,2,3,4B =.Tp hp A|B bng tp no sau õy? A. { }1,2,3,5A = B. {1;3;6;9} C.{6;9} D.D = ỏp ỏn CT Toỏn – Trng THPT Tha Lu20.Hãy điền dấu (≤≥〈〉 ,,,) vào ô vuông cho đúng : Cho 2 khoảng A = ( m;∞−) và B = ( +∞;5) . Ta có : A. );5( mBA =∩ khi m 5 B. ∅=∩BA khi m 5 C. RBA ≠∪ khi m 5 D. RBA =∪ khi m 5 Đáp án : A. 〉B. ≤ C. ≤ D. >21.Lớp 10B1 có 7 HS giỏi Toán , 5 HS giỏi Lý , 6 HS giỏi Hoá , 3 HS giỏi cả Toán và Lý , 4 HS giỏi cả Toán và Hoá , 2 HS giỏi cả Lý và Hoá , 1 HS giỏi cả 3 môn Toán , Lý Hoá . Kết quả nào sau đây là đúng : Số HS giỏi ít nhất một môn ( Tóan , Lý , Hoá ) của lớp 10B1 là: A. 9 B. 10 C 18 D. 28 Đáp án B22.Một hình chữ nhật có diện tích là S = 180,57 cm2 ±0,06 cm2 . Số các chữ số chắc của S là : A. 5 B . 4 C .3 D .2 Đáp án C23.Cho tập hợp CRA = [)8;3− và CRB = )11;3()2;5( ∪− Kết luận nào đúng: CR(A∩B) là : A. ( )3;3− B. ∅ C. ( )11;5− D. )8;3()2;3( ∪− Đáp án C24.Ký hiệu khoa học của số – 0,000567 là : A. – 567 . 10-6 B. – 56,7 . 10-5 C. – 5,67 . 10- 4 D. – 0, 567 . 10-3 Đáp án : C25.Hãy chọn kết quả đúng : Khi sử dụng máy tính bỏ túi với10 chữ số thập phân ta được. 828427125,28 = . Giá trị gần đúng của 8chính xác đến hàng phần trăm là : A.2,80 B. 2,81 C. 2,82 D. 2,83 Đáp án D 26.Cho A = {0; 1; 2; 3; 4} B = {2; 3; 4; 5; 6}Tập hợp (A B) ∪ (B A) bằng:A.{0; 1; 5; 6} B.{1; 2} C.{2; 3; 4} D.{5; 6}27.Cho A = [1; 4] B = (2; 6) C = (1; 2). Tìm A ∩ B ∩ C :A.[0; 4] B.[5; +∞) C.(-∞; 1) D.∅28.Gọi Bn là tập hợp các bội số của n trong N. Xác định tập hợp B2 ∩ B4 :A.B2B.B4C.∅ D.B329.Sử dụng các kí hiệu khoảng để viết tập hợp sau đây:A = [-4; 4] ∪ [7; 9] ∪ [1; 7) A.(4; 9) B. (-∞; +∞) C.(1; 8) D.(-6; 2]30.Cho các tập hợp:M = {/Nx ∈x là bội số của 2 } N = {/Nx ∈x là bội số của 6}P = {/Nx ∈x là ước số của 2} Q = {/Nx ∈x là ước số của 6}Mệnh đề nào sau đây đúng?A. M⊂ N; B. Q⊂ P; C. M ∩ N = N; D.P ∩ Q = Q; 31.Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng , khẳng định nào sai ? Đúng SaiTổ Toán – Trường THPT Thừa Lưu (a) Nếu a∈Α, Α ⊂ Β thì a∈Β   (b) Nếu a∈Α, Α ⊃Β thì a∈ Β   (c) Nếu a∈ Α , thì a∈ Α∪ Β   (d) Nếu a∈ Α thì a∈ Α ∩ Β  32. Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau : (a) BA∩ =A⇔BA ⊂(b) BA∪ =⇔A AB ⊂(c) A B = A⇔ BA∩ = ∅ (d) A B = A⇔ A∩B ≠ ∅33. Hãy điền vào chổ trống trong bảng sau : (a) Ν…Q (b) Ζ…Q (c)Ζ…R (d)Ν…Ζ…Q…R34.ChoA ={Tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình x2 −7x + 6 = 0 } B = { Tập hợp các số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 4 } . Khi đó : (a) Α∪Β =Α (b) Α∩Β = Α∪Β (c) Α Β =∅ (d) ΒΑ = ∅ Chọn câu trả lời đúng35. Viết giá trị đúng của 10 đến hàng phần trăm ( dùng MTBT ) (a) 3, 16 (b) 3,17 (c) 3,10 (d) 3,162 Hãy chọn giá trị đúng36.Cho mệnh đề chứa biến P(x):”032>− xx” với x là số thực.Hãy xác định tính đúng -sai của các mệnh đề sau:(A) P(0) Đúng  Sai  ; (B) P(-1) Đúng  Sai  ; (C) P(1) Đúng  Sai  ; (D) P(2) Đúng  Sai  ; 37.Cho mệnh đề“07,2<+−∈∀ xxRx” .Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là:(A)07,2>+−∈∀ xxRx;(B)07,2>+−∈∀ xxRx;(C) Không tồn tại x∈R mà x2- x +7<0;(D)∃x∈R,x2- x +7≥0.38.Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:(A). “∀x∈R, x>3⇒x2>9” (B).”∀x∈R, x>-3⇒x2>9” (C). ”∀x∈R, x2>9⇒x>3 “ (D).”∀x∈R, x2>9⇒x>-3 “ 39.Cho A= {1;5};B= {1;3;5}. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:(A). A∩B = {1}; (B). A∩B = {1;3}; (C). A∩B = {1;3;5}; (D). A∩B = {1;3;5}.40.Chọn kết quả sai trong các kết quả sau:(A). A∩B = A ⇔ A⊂B; (B). A∪B = A ⇔ A⊂B;(C). AB = A ⇔ A∩B =∅; (D). AB = A ⇔ A∩B ≠ ∅;Đáp án:Tổ Toán – Trường THPT Thừa Lưu1. (A).Sai; (B).ỳng ; (C).Sai; (D).Sai;2.Chn(D)3. Chn(A)4. Chn(A)5.Chn(D) 41.Trong các mệnh đề sau đây , mệnh đề nào có MĐ đảo? A. Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a+b chia hết cho c B. Nếu 2 tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau C.Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9 D.Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 542.TRong các mệnh đề sau đây , mệnh đề nào là đúng? A.Nếu2 2a ba b B.Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3 C.Nếu em cố gắng học tập thì em sẽ thành công. D.Nếu một tam giác đó có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều.43.Trong các MĐ a suy ra b , mệnh đề nào có MĐ đảo sai? A. Tam giác ABC cân thì tam giác có hai cạnh bằng nhau B. a chia hết cho 6 thì a chia hết cho 2 và 3 C. ABCD làhình bình hành thì AB song song với CD D. ABCD là hình chữ nhật thì A= B= C = 900 44.Trong các MĐ sau đây , MĐ nào sai? A. n là số lẻ khi và chỉ khi n2 là số lẻ B. n chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số của n chia hết cho 3 C. ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ khi AC = BD D. ABC là tam giác đều khi và chỉ khi AB = AC và cómột góc bằng 600 45.Trong các mệnh đề sau , MĐ nào sai? A.-22 < B.24 16< <C.23 5 2 23 2.5< < D.23 5 2 23 2.5< > T Toỏn – Trng THPT Tha Lu . = {/Nx ∈x là bội số của 2 } N = {/Nx ∈x là bội số của 6}P = {/Nx ∈x là ước số của 2} Q = {/Nx ∈x là ước số của 6}Mệnh đề nào. nào sai? A. n là số lẻ khi và chỉ khi n2 là số lẻ B. n chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số của n chia hết cho 3

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Câu hỏi trắc nghiệm đại số – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm đại số, Câu hỏi trắc nghiệm đại số, Câu hỏi trắc nghiệm đại số

Hy vọng thông qua bài viết Câu hỏi trắc nghiệm đại số . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

[Download] Câu hỏi trắc nghiệm đại số – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:39

Download

Câu hỏi trắc nghiệm đại số CU HI TRC NGHIM1. Trong cỏc mnh sau, mnh no l mnh ỳng?A. Nu a b thỡ a2 b2B. Nu a chia ht cho 9 thỡ a chia ht cho 3.C. Nu em chm ch thỡ em thnh cụng.D. Nu mt tam giỏc cú mt gúc bng 600 thỡ tam giỏc ú l u.2. Mnh no sau l mnh sai?A.n N thỡ 2n nB.2:n N n n =C.2: 0x R x >D.2:x R x x >3. Cho { }0;2;4;6A =Cú bao nhiờu tp con cú 2 phn tA. 4B. 6C. 7D. 84. Cho { }7;2;8;4;9;12X =; { }1;3;7;4Y =Tp no sau õy bng tp X Y?A.{ }1;2;3;4;8;9;7;12B.{ }2;8;9;12C.{ }4;7D.{ }1;35. Cho tp hp { }1;2;3;4X =. Cõu no sau õy ỳng?A. S tp con ca X l 16.B. S tp con ca X gm cú 2 phn t l 8.C. S tp con ca X cha s 1 l 6.D. C 3 cõu A, B, C u ỳng.6.Với giá trị thực nào của biến x mệnh đề chứa biến: P(x) = x2 – 5x + 4 là mệnh đề đúng A. { }0 B. { }5 C. 45 D. { }1 7.Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? A.2: 0x Rx > B.: 3x x M C.2: 0x Rx < C.2:x R xx > 8.Cho tập X = { }2,3,4 gồm các tập hợp con A.3 B.6 C. 8 D.5 9.Trong các mệnh đề nào sau đây mệnh đề nào sai ? A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có moọt góc bằng nhau. B. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông. C, Mộttam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại. T Toỏn – Trng THPT Tha Lu D. Một tứ giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đờng trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 600.10.Cho hai tập hợp X = {/nn là bội của 4 và 6} Y= {/n n là bội số của 12}Trong các mệnh đề nào sau đay , mệnh đề nào là sai ?A. Y X B. X Y C.:n n và n Y D. X = Y 11.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?a. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.b. Một tam giác là tam giác đều khi và chỉ khi nó có hai trung tuyến bằng nhau và một góc bằng 600.c. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.d. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó có 3 góc vuông. 12.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?a. x Q, 4×2 -1 = 0.b. n N, n2 > n.c. x R, x > x2.d. n N, n2 +1 không chia hết cho 3.13.Trong các câu sau mệnh đề nào là mệnh đề đúng?a. x N: x chia hết cho 3.b. x R: x2 < 0.c. x R: x2 > 0.d. x R: x > x2.14.Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề?Mọi động vật đều di chuyển.a. Mọi động vật đều không di chuyển.b. Mọi động vật đều đứng yên.c. Có ít nhất một động vật không di chuyển.d. Có ít nhất một động vật di chuyển. 15.Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?a. 3 + 2 = 7.b. x2 +1 > 0.c. 2-5 < 0.d. 4 + x = 3.16.Cho A = [ -3 ; 2 ) Hóy chn kt lun ỳng : CRA l : A. ( – ; -3 ) B.( 3 ; + ) C [ 2 ; + ) D. ( – ;- 3 ) [ 2 ;+ ) ỏp ỏn D17. Cỏch vit no sau õy l ỳng : A. [ ]baa ; B. { }[ ]baa ; C. { }[ ]baa ; D. (]baa ; ỏp ỏn : B18.Trong cỏc khng nh sau khng nh no ỳng : A. RQ = N B. )(*ZNN = C. )(*ZZN = D.)(**NQN = ỏp ỏn D19.Cho hai tp hp { }2,4,6,9A = v { }1,2,3,4B =.Tp hp A|B bng tp no sau õy? A. { }1,2,3,5A = B. {1;3;6;9} C.{6;9} D.D = ỏp ỏn CT Toỏn – Trng THPT Tha Lu20.Hãy điền dấu (≤≥〈〉 ,,,) vào ô vuông cho đúng : Cho 2 khoảng A = ( m;∞−) và B = ( +∞;5) . Ta có : A. );5( mBA =∩ khi m 5 B. ∅=∩BA khi m 5 C. RBA ≠∪ khi m 5 D. RBA =∪ khi m 5 Đáp án : A. 〉B. ≤ C. ≤ D. >21.Lớp 10B1 có 7 HS giỏi Toán , 5 HS giỏi Lý , 6 HS giỏi Hoá , 3 HS giỏi cả Toán và Lý , 4 HS giỏi cả Toán và Hoá , 2 HS giỏi cả Lý và Hoá , 1 HS giỏi cả 3 môn Toán , Lý Hoá . Kết quả nào sau đây là đúng : Số HS giỏi ít nhất một môn ( Tóan , Lý , Hoá ) của lớp 10B1 là: A. 9 B. 10 C 18 D. 28 Đáp án B22.Một hình chữ nhật có diện tích là S = 180,57 cm2 ±0,06 cm2 . Số các chữ số chắc của S là : A. 5 B . 4 C .3 D .2 Đáp án C23.Cho tập hợp CRA = [)8;3− và CRB = )11;3()2;5( ∪− Kết luận nào đúng: CR(A∩B) là : A. ( )3;3− B. ∅ C. ( )11;5− D. )8;3()2;3( ∪− Đáp án C24.Ký hiệu khoa học của số – 0,000567 là : A. – 567 . 10-6 B. – 56,7 . 10-5 C. – 5,67 . 10- 4 D. – 0, 567 . 10-3 Đáp án : C25.Hãy chọn kết quả đúng : Khi sử dụng máy tính bỏ túi với10 chữ số thập phân ta được. 828427125,28 = . Giá trị gần đúng của 8chính xác đến hàng phần trăm là : A.2,80 B. 2,81 C. 2,82 D. 2,83 Đáp án D 26.Cho A = {0; 1; 2; 3; 4} B = {2; 3; 4; 5; 6}Tập hợp (A B) ∪ (B A) bằng:A.{0; 1; 5; 6} B.{1; 2} C.{2; 3; 4} D.{5; 6}27.Cho A = [1; 4] B = (2; 6) C = (1; 2). Tìm A ∩ B ∩ C :A.[0; 4] B.[5; +∞) C.(-∞; 1) D.∅28.Gọi Bn là tập hợp các bội số của n trong N. Xác định tập hợp B2 ∩ B4 :A.B2B.B4C.∅ D.B329.Sử dụng các kí hiệu khoảng để viết tập hợp sau đây:A = [-4; 4] ∪ [7; 9] ∪ [1; 7) A.(4; 9) B. (-∞; +∞) C.(1; 8) D.(-6; 2]30.Cho các tập hợp:M = {/Nx ∈x là bội số của 2 } N = {/Nx ∈x là bội số của 6}P = {/Nx ∈x là ước số của 2} Q = {/Nx ∈x là ước số của 6}Mệnh đề nào sau đây đúng?A. M⊂ N; B. Q⊂ P; C. M ∩ N = N; D.P ∩ Q = Q; 31.Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng , khẳng định nào sai ? Đúng SaiTổ Toán – Trường THPT Thừa Lưu (a) Nếu a∈Α, Α ⊂ Β thì a∈Β   (b) Nếu a∈Α, Α ⊃Β thì a∈ Β   (c) Nếu a∈ Α , thì a∈ Α∪ Β   (d) Nếu a∈ Α thì a∈ Α ∩ Β  32. Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau : (a) BA∩ =A⇔BA ⊂(b) BA∪ =⇔A AB ⊂(c) A B = A⇔ BA∩ = ∅ (d) A B = A⇔ A∩B ≠ ∅33. Hãy điền vào chổ trống trong bảng sau : (a) Ν…Q (b) Ζ…Q (c)Ζ…R (d)Ν…Ζ…Q…R34.ChoA ={Tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình x2 −7x + 6 = 0 } B = { Tập hợp các số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 4 } . Khi đó : (a) Α∪Β =Α (b) Α∩Β = Α∪Β (c) Α Β =∅ (d) ΒΑ = ∅ Chọn câu trả lời đúng35. Viết giá trị đúng của 10 đến hàng phần trăm ( dùng MTBT ) (a) 3, 16 (b) 3,17 (c) 3,10 (d) 3,162 Hãy chọn giá trị đúng36.Cho mệnh đề chứa biến P(x):”032>− xx” với x là số thực.Hãy xác định tính đúng -sai của các mệnh đề sau:(A) P(0) Đúng  Sai  ; (B) P(-1) Đúng  Sai  ; (C) P(1) Đúng  Sai  ; (D) P(2) Đúng  Sai  ; 37.Cho mệnh đề“07,2<+−∈∀ xxRx” .Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là:(A)07,2>+−∈∀ xxRx;(B)07,2>+−∈∀ xxRx;(C) Không tồn tại x∈R mà x2- x +7<0;(D)∃x∈R,x2- x +7≥0.38.Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:(A). “∀x∈R, x>3⇒x2>9” (B).”∀x∈R, x>-3⇒x2>9” (C). ”∀x∈R, x2>9⇒x>3 “ (D).”∀x∈R, x2>9⇒x>-3 “ 39.Cho A= {1;5};B= {1;3;5}. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:(A). A∩B = {1}; (B). A∩B = {1;3}; (C). A∩B = {1;3;5}; (D). A∩B = {1;3;5}.40.Chọn kết quả sai trong các kết quả sau:(A). A∩B = A ⇔ A⊂B; (B). A∪B = A ⇔ A⊂B;(C). AB = A ⇔ A∩B =∅; (D). AB = A ⇔ A∩B ≠ ∅;Đáp án:Tổ Toán – Trường THPT Thừa Lưu1. (A).Sai; (B).ỳng ; (C).Sai; (D).Sai;2.Chn(D)3. Chn(A)4. Chn(A)5.Chn(D) 41.Trong các mệnh đề sau đây , mệnh đề nào có MĐ đảo? A. Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a+b chia hết cho c B. Nếu 2 tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau C.Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9 D.Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 542.TRong các mệnh đề sau đây , mệnh đề nào là đúng? A.Nếu2 2a ba b B.Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3 C.Nếu em cố gắng học tập thì em sẽ thành công. D.Nếu một tam giác đó có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều.43.Trong các MĐ a suy ra b , mệnh đề nào có MĐ đảo sai? A. Tam giác ABC cân thì tam giác có hai cạnh bằng nhau B. a chia hết cho 6 thì a chia hết cho 2 và 3 C. ABCD làhình bình hành thì AB song song với CD D. ABCD là hình chữ nhật thì A= B= C = 900 44.Trong các MĐ sau đây , MĐ nào sai? A. n là số lẻ khi và chỉ khi n2 là số lẻ B. n chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số của n chia hết cho 3 C. ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ khi AC = BD D. ABC là tam giác đều khi và chỉ khi AB = AC và cómột góc bằng 600 45.Trong các mệnh đề sau , MĐ nào sai? A.-22 < B.24 16< <C.23 5 2 23 2.5< < D.23 5 2 23 2.5< > T Toỏn – Trng THPT Tha Lu . = {/Nx ∈x là bội số của 2 } N = {/Nx ∈x là bội số của 6}P = {/Nx ∈x là ước số của 2} Q = {/Nx ∈x là ước số của 6}Mệnh đề nào. nào sai? A. n là số lẻ khi và chỉ khi n2 là số lẻ B. n chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số của n chia hết cho 3

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Câu hỏi trắc nghiệm đại số – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm đại số, Câu hỏi trắc nghiệm đại số, Câu hỏi trắc nghiệm đại số

Hy vọng thông qua bài viết Câu hỏi trắc nghiệm đại số . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.