Tài LiệuTài Liệu Ngoại Ngữ

[Download] Câu điều kiện trong tiếng Anh doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 17:20

Câu điều kiện trong tiếng Anh Câu điều kiện trong tiếng Anh I) Các cách dùng cơ bản. a. Loại I. Nếu mệnh đề IF diễn tả 1 hành động có thật và sẽ xảy ra ở tương lai hoặc hiện tại, hay 1 sự thật luôn luôn đúng, ta dùng cấu trúc: If + S + Simple Present, S + will/ Simple Present/ modal Verb.VD: If I work late, I get tired. If you get wet, you should change your clothes. If I have money, I will buy the car. Diễn tả 1 sự thật luôn luôn đúng ở quá khứ. Ta có cấu trúc: If + S + Simple Past, S+ Simple Past. VD: We went home early if it was foggy. b. Loại II Diễn tả 1 sự việc ko có thật ở hiện tại. Ta dùng cấu trúc: If + S + Simple Past ( Past subjunctive), S + would + V VD: If I were you, I would buy this car. If I had money, I would buy this car. ( Lúc này tôi ko có tiền => tôi ko thể mua xe) Lưu ý: Simple Past ở mệnh đề IF đối với TO BE, luôn dùng WERE. ( Trừ văn nói) c. Loại III: Diễn tả 1 sự việc ko có thật ở quá khứ. Ta dùng cấu trúc: If + S + Past Perfect, S + would have + Past Participle VD: If I had had money, I would have bought the car. ( Vào thời điểm đó trong quá khứ, tôi ko có tiền) II) Sự biến đổi câu a. Unless và if not (trừ khi) Unless/ If not + clause VD: You will be late for dinner unless you hurry. => You will be late for dinner if you don’t hurry. ( Nếu bạn ko làm gấp, bạn sẽ trễ bữa cơm) b. Cấu trúc 1: Diễn tả 1 sự việc xảy ra trong quá khứ, nhưng có kết quá ở hiện tại. Ta có cấu trúc: If + S + past perfect, S + would + V VD: If Jim hadn’t missed the plane, he would be here by now. ( Jim ở đây vì anh ta trễ chuyến bay) c. Cấu trúc với SHOULD. Sau IF, nó diễn tả 1 sự việc khó có thể xảy ra. Ta dùng: If + S + should + V, clause VD: If you should see Ann, could you aske her to call me? ( Tôi ko mong đợi rằng bạn sẽ gặp Ann) d. Cấu trúc với HAPPEN TO Dùng để nhấn mạnh sự tình cờ hoặc cơ hội của 1 sự việc. IF + S + Happen to, clasue. VD: If you happen to see Helen, could you ask her to call me? ( Nếu bạn tình cờ gặp Helen, bạn nhắn cô ấy gọi mình nhé?) e. Cấu trúc với IF IT WERE NOT FOR/ IF IT HADN’T BEEN FOR. Dùng để miêu tả 1 sự việc này phụ thuộc vào sự việc kia. If + it + were not for / hadn’t been for + Noun, clause. VD: If it were not for Jim, this company would be in a mess If it hadn’t been for the goalkeeper, Vietnam would have lost. ( Nếu ko có thủ môn, chắc Việt Nam đã thua rồi) III) Một số cách dùng khác. a. Supposing, otherwise Supposing/ Suppose thay thế mệnh đề IF ( cấu điều kiện) trong văn nói. VD: Supposing you won the football match, what would you do? ( Nếu bạn thắng trong trận đá bóng, bạn sẽ làm gì?) Otherwise nghĩa là ” hoặc nếu ko”. Nó có thể đứng ở đầu câu hay cuối câu. VD: If you hadn’t given us the directions, we wouldn’t have found the house. => Thanks fo your directions to the house. We wouldn’t have found it otherwise. ( Cảm ở sự chỉ dẫn của bạn. Chúng tôi sẽ ko tìm ra căn nhà nếu ko có nó) b. Cấu trúc BUT FOR. Nó thay thế cho cấu trúc ” IF NOT”. Dạng này thường sử dụng trong văn phong lịch sự. BUT FOR + Noun VD: If you hadn’t helped us, we would have benn in trouble. => But for your help, we would have been in trouble. c. Cấu trúc: If + adjcetive. If + adjective, clause Dạng này được lựoc bỏ TO BE. VD: If necessary, you can take a taxi Theo Advanced Language Practice của Macmillan. Xem thêm các bài viết liên quan: • Câu điều kiện đảo ngữ, câu điều kiện ẩn 28/11/2010 • Passive 11/01/2011 • Điều kiện cách. 02/06/2011 • Câu điều Kiện đảo Ngữ, Câu điều Kiện ẩn 17/05/2009 • Cách sử dụng as if, as though (cứ như là, như thể 12/09/2010 • Câu điều Kiện Loại 0 19/05/2009 • Một số vấn đề cần lưu ý về CÂU ĐIỀU KIỆN 04/09/2009 • Một số cách dùng thêm của If 15/08/2010 • Làm sao để diễn đạt một điều kiện trong tiếng Anh 13/11/2010 • Câu điều kiện trong tiếng Anh 28/01/2011 SỢ NHẤT LÝ THUYẾT SUÔNG ! III.5. Câu điều kiện (“If” sentence) A. Câu điều kiện loại I (the conditional sentence type I) 1. Cấu trúc Clause 1 (the simple future) + if + Clause 2 (the simple present) 2. Cách sử dụng và ví dụ – Diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ: I’ll visit Ho Chi Minh city if I have time. We’ll pass the exam if we work hard. 3. Các biến thể cơ bản Clause 1 (might/do +V) + if + Clause 2 (the simple present) → để chỉ khả năng khách quan Ví dụ: It’s sunny. We may get a headache if we go out without a hat. Clause 1 (may/can + V) + if + Clause 2 (the simple present) → để chỉ sự cho phép Ví dụ: You can go home if you finish your test. Clause 1 (must/should + V) + if + Clause 2 (the simple present) → để chỉ yêu cầu, đề nghị. Ví dụ: You must do exercises if you want to get good marks. 4. If….not…= Unless Ví dụ: – I won’t visit you if I don’t have time → Unless I have time, I won’t visit you. – We’ll go camping if the weather is fine. → Unless the weather is fine, we won’t go camping. – If you miss seeing the first part of the film, you can’t say you understand it. → Unless you see the first part of the film, you can’t say you understand it. Chú ý: mệnh đề chứa “unless” không dùng dạng phủ định. B. Câu điều kiện loại II (the conditional sentence type II) 1. Cấu trúc Clause 1 (would + V) + if + Clause 2 (the simple past tense) 2. Cách sử dụng và ví dụ – Diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại hoặc tương lai Ví dụ: If it were cold now, we wouldn’t switch on the fans. (but it’s hot and we have to switch on the fans) I would fly if I were a bird. (but I am not a bird and I can’t fly) Chú ý: Chúng ta dùng “were” cho tất cả các ngôi, không dùng “was” 3. Các biến thể cơ bản Clause 1 (might/ could + V) + if + Clause 2 (the simple past tense) → chỉ khả năng Ví dụ: He might succeed if he tried I could speak French well if I lived in France. C. Câu điều kiện loại III (the conditional sentence type III) 1. Cấu trúc cơ bản Clause 1 (would have + P2) + if + Clause 2 (the past perfect) 2. Cách sử dụng và ví dụ – Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thật ở quá khứ. Ví dụ: a. Miss Phuong wouldn’t have won the prize if she hadn’t attended the beauty contest. (but the fact that she attended and she won the prize) b. We would have got good marks if we had prepared our last lesson carefully. (but the fact that we didn’t prepare our last lesson carefully and we didn’t get good marks). 3. Các biến thể cơ bản Clause 1 (could have + P2) + if + Clause 2 (had + P2) → chỉ sự chủ quan, sự cho phép. Ví dụ: I could have won a prize if I had taken part in the competition last week. You could have gone to the cinema if you had finished your homework last night. Clause 1 (might have + P2) + if + Clause (had + P2) → chỉ khả năng khách quan. Ví dụ: The last crop might have been better if it had rained much. D. Câu điều kiện hỗn hợp II, III (the mixed conditional sentence type II and III) 1. Cấu trúc cơ bản Clause 1 (would + V) + if + Clause 2 (had + P2) 2. Ví dụ: If I had been born in town, I would like life there. (the fact that I wasn’t born in town, so I don’t like life there now) If I followed your advice, I would have a job now. (the fact that I didn’t follow your advice, so I don’t have a job now) 3. But for + noun + điều kiện loại II, III But for: nếu không có… Ví dụ: You help me everyday so I can finish my work. → But for your daily help, I couldn’t finish my work. She encouraged him and he succeeded. → But for her encouragement, he wouldn’t have succeeded. The teacher explained and we understood. → But for the teacher’s explanation, we wouldn’t have understood. E. Đảo ngữ của câu điều kiện 1. Điều kiện loại I • Nếu trong câu có “should” ở mệnh đề if, thì đảo “should” lên đầu câu If he should ring , I will tell him the news. → Should he ring, I will tell him the news. • Nếu trong câu không có “should”, chúng ta phải mượn “should” If he has free time, he’ll play tennis. → Should he have free time, he’ll play tennis. If she comes early, we’ll start. → Should she come early, we’ll start. 2. Điệu kiện loại II • Nếu trong câu có động từ “were”, thì đảo “were” lên đầu. If I were a bird, I would fly. → Were I a bird, I would fly. They would answer me if they were here. → Were they here, they would answer me. • Nếu trong câu không có động từ “were” thì mượn “were’ và dùng “ to V” If I learnt Russian, I would read a Russian book. → Were I to learn Russian, I would read a Russian book. If they lived in Australia now, they would go swimming. → Were they to live in Australia now, they would go swimming. 3. Điều kiện loại III • Đảo trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành. If it had rained yesterday, we would have stayed at home. → Had it rained yesterday, we would have stayed at home. If he had trained hard, he would have won the match. → Had he trained hard, he would have won the match. Chú ý: ở dạng phủ định, “not” được đặt sau chủ ngữ: Had it not been so late, we would have called you. Bài tập1: Chia động từ trong ngoặc theo đúng dạng 1. Bring him another if he (not/like) this one. 2. She (be) angry if she (hear) this tomorrow. 3. Unless you are more careful, you (have) an accident. 4. If you (like), I (get) you a job in this company. 5. If grandmother (be) 5 years younger, she (play) some games. 6. If he sun (stop) shinning, there (be) no light on earth. 7. If I (be) a millionaire, I (live) on Mars. Bài tập 2: Viết lại câu theo gợi ý 1. I didn’t eat lunch, I feel hungry now. –> If I…………………………………. 2. If it hadn’t rained, we would have a better crop. –> But for……………………………………… 3. If you want my advice, I wouldn’t buy it. –> If I ……………………………………… 4. I only come if they invite me. –> Unless………………………. 5. He didn’t revise all his lessons, he failed the exam. –> If he……………………………………………… 6. His sister sent her money, so he continued to study. –> But for………………………………………… 7. The park is over there, only 5 minutes’ walk. –> If you walk………………………………. 8. In case it rains, we’ll stay at home –> If it…………………………… Bài tập 3: Sửa các câu sai sau: 1. Should anyone rang, could you take a message? 2. Were the customers not complained, nothing would have been done. 3. Was I a bird, I would fly. 4. Unless you don’t have a good command of English, you won’t be able to work for this company. 5. Were they live in Australia now, they would go swimming. Xem đáp án Các liên kết tham khảo: Nguphap tienganh . thêm các bài viết liên quan: • Câu điều kiện đảo ngữ, câu điều kiện ẩn 28/11/2010 • Passive 11/01/2011 • Điều kiện cách. 02/06/2011 • Câu điều Kiện đảo Ngữ, Câu điều Kiện ẩn 17/05/2009 • Cách sử. Câu điều kiện trong tiếng Anh Câu điều kiện trong tiếng Anh I) Các cách dùng cơ bản. a. Loại I. Nếu mệnh đề IF diễn tả 1 hành. kiện trong tiếng Anh 13/11/2010 • Câu điều kiện trong tiếng Anh 28/01/2011 SỢ NHẤT LÝ THUYẾT SUÔNG ! III.5. Câu điều kiện (“If” sentence) A. Câu điều kiện loại I (the conditional sentence

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Câu điều kiện trong tiếng Anh doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Câu điều kiện trong tiếng Anh doc, Câu điều kiện trong tiếng Anh doc, Câu điều kiện trong tiếng Anh doc

Hy vọng thông qua bài viết Câu điều kiện trong tiếng Anh doc . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button