[Download] Cách tiếp cận kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông Áp dụng vào các dự án tramway Ở Cộng đồng đô thị Grenoble – Tải về File Docx, PDF

Cách tiếp cận kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông Áp dụng vào các dự án tramway Ở Cộng đồng đô thị Grenoble

Cách tiếp cận kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông Áp dụng vào các dự án tramway Ở Cộng đồng đô thị Grenoble
Nội dung Text: Cách tiếp cận kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông Áp dụng vào các dự án tramway Ở Cộng đồng đô thị Grenoble

Download


Nghiên cứu một cách đồng bộ và nhất quán hệ thống đô thị và hệ thống giao thông :
Cùng xây dựng dự án với quy trình trao đổi tích cực và năng động
Hướng đến việc xây dựng thành phố trên cơ sở thương lượng giữa các bên, thay cho việc
xây dựng thành phố trên cơ sở các quy chuẩn
Cam kết giữa các đối tác :
Hướng đến hợp đồng không có tính bắt buộc
Các quy định không có giá trị bằng các thỏa thuận giữa các bên …

Bạn đang xem: [Download] Cách tiếp cận kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông Áp dụng vào các dự án tramway Ở Cộng đồng đô thị Grenoble – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cách tiếp cận kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông Áp dụng vào các dự án tramway Ở Cộng đồng đô thị Grenoble File Docx, PDF về máy

Cách tiếp cận kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông Áp dụng vào các dự án tramway Ở Cộng đồng đô thị Grenoble

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cách tiếp cận kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông Áp dụng vào các dự án tramway Ở Cộng đồng đô thị Grenoble

 1. Tối
   ưu
   hóa
   quỹ
   đất
   trong
   dự
   án
   giao
   thông
   
   
   

   dụ
   :
   Dự
   án
   tuyến
   tramway
   E
   

  Cách tiếp cận
  « kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông »
  Áp dụng vào các dự án tramway
  Ở Cộng đồng đô thị Grenoble

  QUY
   CHẾ
   PHỐI
   HỢP
   GIỮA
   QUY
   HOẠCH
   Đ
  THỊ
   VÀ
   GIAO
   THÔNG
   
   

 2. Quy chế phối hợp giữa quy hoạch đô thị và giao thông
  của Cơ quan tổ chức giao thông công cộng (SMTC)
  Cộng đồng đô thị Grenoble
  Quy chế này được SMTC thông qua vào ngày 2 tháng 7 năm 2007
  Đây là kết quả của nhiều cuộc hội thảo với sự tham gia của các đại biểu dân cử và chuyên gia kỹ thuật

  12 nguyên tắc của Quy chế phối hợp giữa Quy hoạch và Giao thông

  ĐÓN ĐẦU VÀ CÓ KẾ HOẠCH
  1- Kiểm soát và phát huy giá trị những khu đất có thể chuyển nhượng được
  2- Các quy định trong Đồ án quy hoạch đô thị địa phương cần phù hợp với các nguyên tắc gia tăng mật độ ở các khu phố

  QUY HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
  3- Góp phần làm tăng mật độ của các khu phố
  4- Cải tạo, chỉnh trang công trình xây dựng
  5- Đa dạng hóa các chức năng đô thị và tăng cường các khu vực phục vụ thương mại
  6- Khuyến khích hỗn hợp xã hội

  TỔ CHỨC CÁC KHU PHỐ
  7- Liên kết các khu phố bằng các phố đi bộ và lối đi dành cho xe đạp
  8- Tổ chức các tuyến gom trong mạng lưới giao thông công cộng
  9- Khuyến khích giảm sử dụng xe hơi cá nhân

  CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG SỐNG
  10- Xây dựng đảm bảo chất lượng môi trường và kiến trúc
  11- Xây dựng hệ thống đường giao thông có chất lượng và đồng bộ

  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  12- Tuyên truyền, vận động người dân

 3. Cách tiếp cận dựa trên cơ sở cùng thiết kế
  và thực hiện dự án
  •  Nghiên cứu một cách đồng bộ và nhất quán hệ thống đô thị và hệ thống giao thông :
  Cùng xây dựng dự án với quy trình trao đổi tích cực và năng động

  •  Hướng đến việc xây dựng thành phố trên cơ sở thương lượng giữa các bên, thay cho việc
  xây dựng thành phố trên cơ sở các quy chuẩn

  •  Cam kết giữa các đối tác :
  Hướng đến hợp đồng không có tính bắt buộc
  Các quy định không có giá trị bằng các thỏa thuận giữa các bên
  Khuyến khích thay cho bắt buộc thực hiện các cam kết

  •  Hỗ trợ các thành phố thành viên Cộng đồng đô thị Grenoble xem xét lại chiến lược đô
  thị của mình để phát huy giá trị của tuyến Tramway
  Hỗ trợ quản lý dự án
  Điều chỉnh các tài liệu quy hoạch (Quy hoạch đô thị địa phương, quy hoạch nhà ở
  địa phương…)

  •  Giữa các đối tác công với nhau và giữa các đối tác công với đối tác tư nhân

 4. Các công cụ phù hợp cho mỗi bước của dự án

  Các giai đoạn của dự án có sự kết hợp giữa quy hoạch đô thị và giao thông
  giai Dự
   liệu
   trước
   
    KHẢO
   SÁT
   
   
  Nghiên
   cứu
   các
   hướng
   tuyến
    Phân
   ]ch
   địa bàn
   và
   Fềm
   năng
   đất
   đai
   so
   với
   các
   
  đoạn
   1
    mục
   Fêu
   đề
   ra
   
   
  Fềm
   năng
   
   

   
   
  giai Cùng
   thực
   hiện
   
    HỢP
   ĐỒNG
   
   PHỐI
   HỢP
   GIỮA
   QUY
   HOẠCH
   ĐÔ
   THỊ
   
  đoạn
   2
    Các
   nghiên
   cứu
   sơ
   bộ
   về
   hướng
    VÀ
   GIAO
   THÔNG
   
   
  tuyến
   đã
   chọn
   
   
   

    Áp
   dụng
   các
   nguyên
   tắc
   của
   Quy
   chế
   phối
   hợp,
   
  giai Điều
   phối
   
    Hợp đồng
   thể
   hiện
   rõ
   cam
   kết
   của
   các
   bên
   liên
   
  đoạn
   3
    Nghiên
   cứu
   Fền
   khả
   thi
   
    quan
   trong
   phạm
   vi
   dự
   án
   
   
   

   

   
  giai Điều
   phối
   
   
  đoạn
   4
    Nghiên
   cứu
   khả
   thi
   và
   thực
   hiện
    ĐÁNH
   GIÁ
   
   
  dự
   án
   
   
   

    Dự
   án
   được
   đánh
   giá
   theo
   các
   mục
   Fêu
   đã
   xác
   
  giai Thông
   Jn
   
    định
   trong
   hợp đồng
   
   
  đoạn
   5
    Theo
   dõi,
   đánh
   giá
   và
   phát
   huy
   
   

    giá
   trị
   của
   công
   trình
   
   
  Mỗi tuyến giao thông công cộng chạy trên làn đường dành riêng có một hợp đồng riêng tùy theo đặc thù
  của địa bàn mà tuyến đó đi qua

 5. Triển
   khai
   thực
   hiện
   tuyến
   
  tramway
   E
   
   

   

  11,5
   km
   nối
   
   Fontanil-­‐Grenoble
   
   với
   khu
   Trung
   tâm
   của
   Grenoble
   

  2006
   -­‐
   2007
    Nghiên
   cứu
   sơ
   bộ
   
   

  2008
   -­‐
   2009
    Lấy
   ý
   kiến
   sơ
   bộ
   về
   dự
   án
   và
   nghiên
   cứu
   Fền
   khả
   thi
   
  với
   sự
   phối
   hợp
   của
   các
   đô thị
   thành
   viên
   
   
   
  Tháng
   3
   2010
    Tiếp
   tục
   thảo
   luận
   lấy
   ý
   kiến
   
   

  Tháng
   4
   
   –
   6
    Phê
   duyệt
   nghiên
   cứu
   Fền
   khả
   thi
   
   
  2010
   

  18/10
   -­‐19/11
   năm
   2010
   
   
   
   Khảo
   sát
   ý
   kiến
   của
   người
   dân
   
   
  Tháng
   1
   2011
    Tuyên
   bố
   thực
   hiện
   dự
   án
   
   
  Quý
   1
   năm
   2011
    Tuyên
   bố
   dự
   án
   vì
   lợi
   ích
   công
   
   
  Mùa
   xuân
   năm
   2011
    Bắt
   đầu
   di
   dời
   mạng
   lưới
   hạ
   tầng
   kỹ
   thuật
   
  Mùa
   hè
   năm
   2011
    Khởi
   công
   xây
   dựng
   
   
  Cuối
   năm
   2013
    Hoàn
   tất
   thi
   công
   
   
  Quý
   1
   năm
   2014
    Chạy
   thử
   
   
  Mùa
   xuân
   năm
   2014
    Đưa
   vào
   sử
   dụng
   
   

 6. Nghiên cứu sơ bộ tuyến Tramway E :
  Nghiên cứu nhiều mảng
  Nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia về quy hoạch đô thị và giao thông :
  • nghiên cứu kỹ thuật
  • nghiên cứu việc đi lại trên mạng lưới giao thông công cộng và nghiên cứu khách
  hàng
  • nghiên cứu đô thị
  • nghiên cứu môi trường và cảnh quan

  Ø  Nhóm nghiên cứu liên ngành
  Ø  Nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực mang tính bổ
  sung cho nhau
  Ø  Các tổ nghiên cứu kỹ thuật chuyên sâu
  Ø  Linh hoạt trong quá trình nghiên cứu

 7. Các
   mảng
   nghiên
   cứu
   sơ
   bộ
   
   
  Nghiên cứu về bản thân tuyến tramway
  •  Lộ trình, trang thiết bị, trạm dừng
  •  Bố trí, lắp đặt trang thiết bị
  •  Khách hàng, vận hành , …

  Nghiên cứu các mảng khác theo các mục tiêu của Quy chế phối hợp giữa quy
  hoạch đô thị và giao thông :
  • Khảo sát đô thị
  • Phân tích quỹ đất có thể chuyển nhượng được
  • Nghiên cứu tiềm năng đô thị hóa
  • Phân tích các thách thức của đô thị
  • Đề xuất các phương án đô thị hóa
  • Phân tích các phương án lộ trình tuyến theo
  các thách thức của đô thị
  • Đề xuất phạm vi dự án

 8. Hiện
   trạng
   sử
   dụng
   đất
   và
   quỹ
   đất
   
   
  Approche
   foncière
   –
   projet
   ligne
   E
   
  L’usage
   dominant
   des
   parcelles
   
  Le
   Fontanil
   

  Approche
   foncière
   –
   projet
   ligne
   E
   
  Le
   coefficient
   d’emprise
   au
   sol
   (CES)
   des
   parcelles
   
  Approche
   foncière
   –
   projet
   ligne
   E
    Le
   Fontanil-­‐
   Cornillon
   
  Emprises
   importantes
   
  Le
   Fontanil
   -­‐
   Cornillon
   

  Approche
   foncière
   –
   projet
   ligne
   E
   
  Habitat
   individuel
   –
   potenJel
   de
   densificaJon
   
  Le
   Fontanil
   

 9. Phân tích khả năng chuyển nhượng đất trong
  mối liên hệ với các dự án của các địa phương
  Phân tích các lô đất
  • Với tầm nhìn xa
  • Với nhiều tiêu chí về khả năng chuyển nhượng
  (đã có công trình xây dựng / chưa có công trình xây dựng, mục đích sử dụng đất, đặc điểm người
  sử dụng đất và người chủ sở hữu đất, hiện trạng …)
  • Xác định các khu vực có khả năng chuyển nhượng cao, với 3 mức độ làm tăng
  giá trị của đất

  Approche
   foncière
   –
   projet
   ligne
   E
    Approche
   foncière
   –
   projet
   ligne
   E
   
  Analyse
   de
   la
   mutabilité
   
    La
   mutabilité
   et
   les
   documents
   d’urbanisme
   
  Le
   Fontanil
   -­‐
   Cornillon
    Le
   Fontanil
   -­‐
   Cornillon
   

 10. Đánh
   giá
   Fềm
   năng
   đô thị hóa
   
   
  Tiềm
   năng
   tăng
   mật
   độ
   đô thị
   
   
  Phân
   đoạn
   số
   2
   

  Tiềm
   năng
   tăng
   mật
   độ
   đô thị
   
   
  Phân
   đoạn
   số
   1
   

 11. Các
   giả
   thuyết
   tăng
   mật
   độ
   đô
   thị
   
  Phương
   án
   theo
   Quy
   hoạch
   
    Phương
   án
   mật
   độ
   cao
   
   
  (+
   7.000
   dân
   và
   +1.400
   việc
   làm)
    (+
   20.000
   dân
   và
   
   +
   2.600
   việc
   làm)
   
   
  Lộ
   trình
   
   
  Lộ
   trình
   
   
  Phương
   án
   tăng
   mật
   độ
   gắn
   với
   
  Phương
   án
   theo
   Quy
   
  tuyến
   tramway
   
   
  hoạch
   
   

  Phạm
   vi
   nghiên
   cứu
   :
   
  41
   000
   dân
   
   
  20
   000
   việc
   làm
   
   

 12. Lập
   sơ
   đồ
   định
   hướng
   đô thị
   
   

  Xác
   định
   phạm
   vi
   
   :
   

   Phạm
   vi
   «
   mật
   độ
   thấp
   »
   

   

   Phạm
   vi
   dự
   án
   xây
   dựng
   
   

   

   Phạm
   vi
   dự
   án
   quy
   hoạch
   đô
  thị
   
   

   

   Phạm
   vi
   các
   dự
   án
   lớn
   
   

 13. 2009->2010 : nghiên cứu sơ bộ chuẩn bị cho việc
  ký kết Hợp đồng phối hợp giữa Quy hoạch đô thị
  và giao thông
  – Được thực hiện song song với nghiên cứu tiền khả thi dự án tramway

  – Các đối tác tiếp tục thảo luận :
  • Nhóm công tác quy hoạch đô thị và đất đai họp hàng tháng
  • Tư vấn về quy hoạch cho các đô thị thành viên
  • Hỗ trợ tài chính cho các nghiên cứu đô thị
  • Hỗ trợ thường xuyên của Cơ quan quy hoạch đô thị Grenoble

  – Mục tiêu :
  • Lập chiến lược đất đai để kiểm soát đất đai trong phạm vi dự án
  • Xác định rõ nội dung của các cam kết trong hợp đồng giữa các bên theo cách tiếp cận đón đầu
  • Lập chiến lược quy hoạch
  • Chuẩn bị đàm phán với khu vực tư nhân (người dân, công ty đầu tư phát triển hạ tầng, công ty phát triển bất
  động sản)
  • Kiểm tra tích tương thích giữa mục tiêu tăng mật độ dọc theo tuyến tramway và mục tiêu của quy hoạch nhà ở

 14. Ký hợp đồng phối hợp quy hoạch và giao
  thông dọc theo tuyến Tramway E
  • Các bên tham gia ký kết Hợp đồng này : Chính phủ trung ương, Hội đồng
  Vùng Rhône – Alpes, Hội đồng tỉnh Isère, Trung tâm phát triển quỹ đất
  Grenoble, Cộng đồng đô thị Grenoble, Các đô thị thành viên của Cộng đồng
  đô thị Grenoble, Cơ quan tổ chức giao thông công cộng Grenoble

  • Hợp đồng này là kết quả của quá trình đàm phán giữa các bên

  • Xác định rõ cam kết của mỗi bên trong từng mảng :
  – Phát triển nguồn cung về giao thông công cộng (tramway, xe buýt, xe khách, tàu
  hỏa…)
  – Tổ chức giao thông
  – Phát triển các phương thức giao thông mềm và đường dành cho xe đạp
  – Quy hoạch đô thị
  – Đô thị hóa

 15. Vai
   trò
   của
   các
   chủ
   thể
   trong
   Hợp đồng
   
   
  Impossible d’afficher l’image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l’image ou l’image est endommagée. Redémarrez l’ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être
  supprimer l’image avant de la réinsérer.


   quan
   tổ
   chức
   giao
   thông
   công
   cộng
   Grenoble
   
   
  Cộng đồng đô thị
   Grenoble
   (50%)
   –
   Hội
   đồng
   tỉnh
   Isère
   (50%)
   

  Chủ đầu tư
   tuyến
   tramway
   E,
   
   

   quan
   chủ
   trì
   Hợp đồng
   
   

   quan
   quy
   hoạch
   đô thị
   Grenoble
   
    Cơ
   quan
   lập
   Quy
   hoạch
   chung
   
   
  Hỗ
   trợ
   soạn
   thảo
   và
   theo
   dõi
   thực
    Đảm
   bảo
   hài
   hòa
   với
   quy
   hoạch
   
  hiện
   hợp đồng
   
   
    chung
   
   

   
  HỢP ĐỒNG
   
   

  Trung
    Các
   đô thị
    Cộng đồng đô Hội
   đồng
    Vùng
    Chính
   
  tâm
   phát
    thành
   viên
   
    thị
   Grenoble
    tỉnh
   Isère
    Rhône
   -­‐
    phủ
   
   
   

   
   
  triển
   quỹ
   
    Nhà
   ở,
   phát
   triển
   
    Alpes
   
   
   
  đất
    Quy
   hoạch
   đô kinh
   tế,
   chính
   sách
    Giao
   thông,
   
   
   
  thị,
   đường
   giao
    đô thị.
   Rác
   thải,
   môi đường
   giao
    Giao
   thông
   
   
   
  Grenoble
   
    thông,
   giao
   
   
  trường
   
    thông
   
   
   
   

    thông
    nh
   
   
   
   
   
  Quy
   hoạch
   nhà
   ở,
    Đường
   

   
   
   
   
  Quy
   hoạch
   khu
   phát
    giao
   thông
   
   

   
    Xe
   khách
   liên
   
   
   
  Đất
   đai
   
   
    triển
   kinh
   tế,…
    tỉnh,
   tỉnh
   lộ
   
    Đường
   sắt
   
   

   

   
  Các
   dự
   án
   đô
    nội
   vùng
   
   
   
  thị
   
   
   

   
   
   
  Chiến lược
    Đường
   
  đất
   đai
   
   

    quốc
   lộ
   
   

 16. Khuyến khích tăng mật độ đô thị trong Hợp
  đồng tuyến tramway E
  Các điểm sau đây được ghi rõ trong Hợp đồng :

  • Tăng mật độ đô thị trong phạm vi dự án với các nguyên tắc
  sau :
  – Hỗn hợp xã hội và chức năng
  – Tăng cường các trung tâm
  – Kết nối các khu vực bằng giao thông mềm

  • « Trong phạm vi dự án, các đô thị thành viên cam kết ban
  hành các quy định và kiểm soát đất đai để xây dựng 1960
  nhà ở từ nay đến năm 2015 và 6. 230 nhà ở từ nay đến
  năm 2020 »

  • « Trung tâm phát triển quỹ đất cam kết đồng hành cùng các
  đô thị thành viên trong chiến lược đất đai và ưu tiên hành
  động trong phạm vi dự án. »

  • « Các đô thị thành viên cam kết đưa mục tiêu tăng mật độ
  vào Quy hoạch đô thị địa phương »

 17. Khuyến
   khích
   tăng
   mật
   độ
   đô thị
   trong
   Hợp
   
  đồng
   tuyến
   tramway
   E
   
  Đô
   thị
   thành
    Số
   chổ
   ở
   
    Diện
   €ch
   dành
   cho
   hoạt động
    Diện
   €ch
   dành
   cho
   công
   trình
   
  viên
   
    kinh
   tế
   
   (m²)
    công
   cộng
   (m²)
   
  Ngắn
    Dài
   hạn
   *
    Tổng
   
    ngắn
   hạn*
    dài
   hạn*
    Tổng
   
    ngắn
    dài
   hạn*
    Tổng
   
   
  hạn
   *
    hạn*
   
  Le
   Fontanil-­‐ 210
    520
    730
    0
    0
    0
    600
    0
    600
   
  Cornillon
   
   
  Saint-­‐Egreve
    570
    760
    1330
    900
    0
    900
    5500
    0
    0
   

  Saint-­‐MarFn-­‐le-­‐ 300
    570
    870
    1000
    31000
    32000
    3000
    0
    3000
   
  Vinoux
   
  Grenoble
    900
    2400
    3300
    0
    81850
    81850
    0
    7000
    7000
   

  Tổng
   
    1980
    4250
    6230
    1900
    112850
    144750
    9100
    7000
    16100
   

  Bảng
   trên
   tổng
   hợp
   các
   mục
   Jêu
   của
   từng
   đô thị
   thành
   viên
   trong
   phạm
   vi
   dự
   án
   
   
   
  *ngắn
   hạn
   (0
   đến
   
   5
   năm
   sau
   khi
   ký
   Hợp đồng)
   
  *dài
   hạn
   (từ
   5
   đến
   10
   năm
   sau
   khi
   ký
   Hợp đồng)
   

   

 18. Những kinh nghiệm đầu tiên trong cách tiếp
  cận này
  Các tuyến giao thông công cộng chạy trên làn đường dành riêng là động cơ thúc đẩy sự phát triển
  của các dư án quy mô lớn
  Impossible d’afficher l’image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l’image ou l’image est endommagée. Redémarrez l’ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l’image avant de la réinsérer.

  • Huy động nhiều nguồn lực và phương tiện cho công tác tư vấn thiết kế
  sự tham gia mạnh mẽ của SMTC, Cơ quan quy hoạch đô thị Grenoble, các địa phương….

  • Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị
  Phối hợp giữa các cấp : SMTC, Cộng đồng đô thị Grenoble, Trung tâm phát triển quỹ đất, các đô thị thành viên,
  tỉnh, Vùng, Chính phủ
  phối hợp giữa các ngành, trao đổi giữa đơn vị phụ trách giao thông và đơn vị phụ trách quy hoạch…

  • Mô hình có thể nhân rộng
  Sắp tới sẽ có các Hợp đồng phối hợp giữa quy hoạch và giao thông xung quanh các nhà ga ở Vùng Rhône – Alpes,…?

 19. Các câu hỏi tiếp tục được đặt ra
  • Kết quả đạt được về mặt tăng mật độ đô thị sẽ như thế nào ?

  • Cần làm rõ cách tiếp cận « dựa trên thương lượng » so với cách tiếp cận « dựa trên quy chuẩn »

  • Người dân khó hiểu được logic « tăng mật độ đô thị”

  • Còn thiếu công cụ giáo dục, tuyên truyền về mật độ (cho người dân, cho các đối tác…) …

  • Để thay đổi cách tiếp cận, cần nhiều thời gian, cần thông tin, trao đổi với tất cả các bên liên quan (lãnh
  đạo, chuyên gia kỹ thuật…) …

  • Vấn đề thu hồi lợi tức từ đất vẫn chưa được giải quyết

  • Khó chuẩn bị trước quỹ đất (điều này có thể ảnh hưởng đến tính khả thi về mặt kinh tế của các dự án)

 20. CẢM
   ƠN
   
   

Download tài liệu Cách tiếp cận kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông Áp dụng vào các dự án tramway Ở Cộng đồng đô thị Grenoble File Docx, PDF về máy