Tài LiệuTài Liệu Ngoại Ngữ

[Download] Cách đọc các loại số bằng tiếng anh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 16:44

Tài liệu tham khảo cách đọc các loại số bằng tiếng Anh Thanhemail94@yahoo.com.vn – Thanhemail94@gmail.com – Trần Thành Cách đọc các loại số bằng tiếng Anh (phân số, số thập phân .) I. Số đếm (Cardinal Numbers) la số dùng để đếm người, vật, hay sự việc. Có 30 số đếm cơ bản trong tiếng Anh: 1 : one 2 : two 3 : three 4 : four 5 : five 6 : six 7 : seven 8 : eight 9 : nine 10 : ten 11 : eleven 12 : twelve 13 : thirteen 14 : fourteen 15 : fifteeen Thanhemail94@yahoo.com.vn – Thanhemail94@gmail.com – Trần Thành 16 : sixteen 17 : seventeen 18 : eighteen 19 : nineteen 20 : twenty 30 : thirty 40 : forty 50 : fifty 60 : sixty 70 : seventy 80 : eighty 90 : ninety trăm : hundred ngàn : thousand triệu : million Từ 30 số căn bản này người ta hình thành các số đếm theo nguyên tắc sau: Giữa số hàng chục và số hàng đơn vị có gạch nối khi viết. Ví dụ: (38) thirty-eight; (76) seventy-six Sau hundred có and. Ví dụ: (254) two hundred and fifty four; (401) four hundred and one. Các từ hundred, thousand, million không có số nhiều Ví dụ: (3,214) three thousand, two hundred and fourteen. A thường dùng với hundred, thousand và million hơn là one. Ví dụ: (105) a hundred and six. Không dùng mạo từ (article) khi đã dùng số đếm trước một danh từ. Ví dụ: The cars – Twenty cars II. Số thứ tự (Ordinal Numbers) Số thứ tự (Ordinal Numbers) là số để chỉ thứ tự của một người, một vật hay một sự việc trong một chuỗi những người, vật hay sự việc. Số thứ tự hình thành dựa trên căn bản là số đếm với một số nguyên tắc: first (thứ nhất), second (thứ hai), third (thứ ba) tương ứng với các số đếm 1, 2, 3. Các số đếm tận cùng bằng TY đổi thành TIETH Ví dụ: twenty – twentieth FIVE đổi thành FIFTH; TWEVE đổi thành TWELFTH Từ 21 trở đi chỉ có số đơn vị thay đổi. Ví dụ: forty-six – forty-sixth; eighty-one – eighty-first Các số còn lại thêm TH vào số đếm. Ví dụ: ten – tenth ; nine – ninth III. Dozen, hundred, thousand, million Dozen (chục), hundred (trăm), thousand (ngàn), million (triệu) không có số nhiều dù trước đó có số đếm ở số nhiều. Ví dụ: Fifty thousand people…, Several dozen flowers… . Khi Dozen, hundred, thousand, million ở số nhiều theo sau phải có OF và một danh từ. Khi ấy nó có nghĩa là hằng chục, hằng trăm, hằng ngàn, hằng triệu. Ví dụ: Hundreds of people; millions and millions of ants. Thanhemail94@yahoo.com.vn – Thanhemail94@gmail.com – Trần Thành Billion có nghĩa là “tỉ” (một ngàn triệu) trong tiếng Mỹ (American English). Trong tiếng Anh (British English) billion có nghĩa là “một triệu triệu”. IV. Từ loại của số Số (numbers) giữ nhiều chức năng ngữ pháp trong câu: Một số (number) có thể bổ nghĩa cho danh từ như một tính từ (adjective) và đứng trước danh từ nó bổ nghĩa. The zoo contains five elephants and four tigers. (Sở thú gồm có năm con voi và bốn con hổ) I’ve got five elder sisters. (Tôi có năm người chị) Một số (number) có thể là một đại từ (pronoun). How many people were competing in the race? (Có bao nhiêu người tranh tài trong cuộc đua?) About two hundred and fifty. Five of them finished the race, though. (Khoảng hai trăm năm chục người. Dù vậy, năm người trong số học về đến đích). Một số (number) cũng có thể là một danh từ (noun). Seven is a lucky number. (Bảy là con số may mắn) He’s in his late fifties. V. Phân số (Fractions) 1. Thông thường: Tử số (numerator) được viết bằng số đếm; mẫu số (denominator) được viết bằng số thứ tự. Ví dụ: 1/10 one-tenth ; 1/5 one-fifth Nếu tử sốsố nhiều mẫu số cũng phải có hình thức số nhiều. Ví dụ: 5/8 five-eighths ; 2/7 two-sevenths Trong trường hợp là hõn số ta thêm and trước khi viết phân số Ví dụ: 3 8/5 three and five-eighths 2. Một số phân số đặc biệt 1/2 a half 1/4 a quarter, a fourth 3/4 three quarters 3. Một số cách dùng đặc biệt This cake is only half as big as that one. (Cái bánh này chỉ lớn bằng nửa cái kia) My house is three-quarters the height of the tree. (Nhà tôi chỉ cao bằng 3/4 cái cây) The glass is a third full of water. (Cái ly đầy 1/3 nước) I couldn’t finish the race. I ran only two-thirds of the distance. (Tôi không thể chạy đến cùng cuộc đua. Tôi chỉ chạy nổi 2/3 đoạn đường). 3. Phần trăm 1% one percent 50% fifty percent 67.3% sixty-seven point three percent VI. Cách đọc một vài loại số Thanhemail94@yahoo.com.vn – Thanhemail94@gmail.com – Trần Thành Số không (0) có các cách đọc sau: Đọc là zero /’ziərou/ trong toán học, trong nhiệt độ. Đọc là nought /nò:t/ trong toán học tại Anh. Đọc là O /ò/ trong những số dài. Số điện thoại được đọc từng số một. Ví dụ: 954-730-8299 nine five four, seven three O, eight two double nine. Số năm được đọc từ hai số. 1825 eighteen twenty-five; 1975 nineteen seventy-five 2001 two thousand and one; 1700 seventeen hundred . Thanhemail94@yahoo.com.vn – Thanhemail94@gmail.com – Trần Thành Cách đọc các loại số bằng tiếng Anh (phân số, số thập phân…) I. Số đếm (Cardinal. three percent VI. Cách đọc một vài loại số Thanhemail94@yahoo.com.vn – Thanhemail94@gmail.com – Trần Thành Số không (0) có các cách đọc sau: Đọc là zero /’ziərou/

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Cách đọc các loại số bằng tiếng anh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Cách đọc các loại số bằng tiếng anh , Cách đọc các loại số bằng tiếng anh

Hy vọng thông qua bài viết Cách đọc các loại số bằng tiếng anh . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button