Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh – Tải về File Word, PDF

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nội dung Text: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: [Download] Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh – Tải về File Word, PDF

Bài viết trình bày đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. HCM” dựa trên mô hình lý thuyết nhóm đã nghiên cứu và xây dựng nên mô hình. Tiến hành khảo sát trên 250 sinh viên tại các trường đại học chủ yếu là Trường Đại học Công nghệ TP. HCM qua internet và bảng câu hỏi trên giấy, và sàng lọc dữ liệu có 215 phiếu được chấp nhận để tiến hành phân tích dữ liệu. Mời các bạn tham khảo!

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

 1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM
  TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN
  TP. HỒ CHÍ MINH

  Trần Quốc Tiến, Nguyễn Kim Diễm Trúc, Nguyễn Hoàng Thanh Bình

  Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
  GVHD: GS.TS. Võ Thanh Thu

  TÓM TẮT
  Nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài ‚Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của
  sinh viên trên địa bàn TP. HCM‛ dựa trên mô hình lý thuyết nhóm đã nghiên cứu và xây dựng nên
  mô hình. Nhóm đã tiến hành khảo sát trên 250 sinh viên tại các trường đại học chủ yếu là Trường
  Đại học Công nghệ TP. HCM qua internet và bảng câu hỏi trên giấy, và sàng lọc dữ liệu có 215
  phiếu được chấp nhận để tiến hành phân tích dữ liệu. Dữ liệu được phân tích theo quy trình từ phân
  tích nhân tố đến kiểm định độ tin cậy và phân tích hồi quy. Kết quả thu được, các nhân tố ảnh
  hưởng đến quyết định mua của sinh viên thì Tính dễ sử dụng, Giá cả, Khả năng đáp ứng của trang
  web, Tính hữu ích có ảnh hưởng tích cực đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên. Bên
  cạnh đó, Nhận thức rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên.

  Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm, tính dễ sử dụng, giá cả, khả năng đáp ứng
  của trang web, nhận thức rủi ro.

  1 GIỚI THIỆU
  Hiện nay, trên thế giới việc sử dụng mạng internet rất phổ biến, không chỉ là mạng truyền thông mà
  còn là phương tiện toàn cầu cho các giao dịch của người bán và người tiêu dùng. Nhìn chung
  thương mại điện tử đã có một sự tăng trưởng rất mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đối tượng
  được xem là sử dụng hình thức mua sắm trực tuyến nhiều nhất đa phần là giới trẻ và đặc biệt là
  sinh viên, đây là một trong những đối tượng rất năng động. Vì thế, họ nắm bắt và hiểu rõ thông tin
  khá nhanh nhạy, tiếp thu rất nhanh về kiến thức và công nghệ thông tin.

  Mục tiêu nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh
  viên tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh qua đo lường sự cảm nhận của sinh viên tại địa bàn TP.HCM và
  xây dựng mô hình nghiên cứu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến. Nghiên cứu đã đề
  xuất các hàm ý quản trị để phát triển mua sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. HCM.

  2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT, MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơ sở lý thuyết
  Theo Bộ Công Thương Việt Nam: Thương mại điện tử là hình thái hoạt động thương mại bằng các
  phương pháp điện tử; là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện điện tử mà
  không phải in ra giấy trong bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch.

  1877

 2. Một số mô hình lý thuyết liên quan đến mua sắm trực tuyến có thể kể đến như: Thuyết nhận thức rủi
  ro TPR (Theory of Perceived Risk), Bauer, R.A. (1960) với 2 yếu tố (1) nhận thức rủi ro liên quan đến sản
  phẩm/ dịch vụ và (2) nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến, Mô hình chấp nhận công
  nghệ (Technology Acceptance Model ” TAM), Davis và cộng sự (1989), Mô hình lý thuyết kết hợp
  TAM-TPB ( C-TAM-TPB), Taylor và Todd (1995), Mô hình chấp nhận sử dụng thương mại điện tử E-
  CAM (E-commere Adoption Model), Joongho Ahn, Jinsoo Park, và Dongwon Lee (2001), Thái độ và
  hành vi khách hàng trực tuyến:đánh giá nghiên cứu Nali và Ping Zhang đại học Syracuse (2002),
  Mô hình hành vi tiêu dùng, Philip Kotler, (2012).

  2.2 Mô hình nghiên cứu
  Dựa vào cơ sở lý thuyết có liên quan đến đề tài đã được nêu ra ở bên trên, nhóm tác giả đã chọn ra
  5 yếu tố để xây dựng nên mô hình nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến việc mua sắm trực tuyến
  của sinh viên trên địa bàn TP.HCM như sau:

  Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

  Với các giả thuyết như sau:

  – Giả thuyết H1: Giá cả có tác động dương (+) đối với ý định mua sắm trực tuyến của sinh viên
  trên địa bàn TP.HCM.

  – Giả thuyết H2: Tính dễ sử dụng có tác động dương (+) đối với ý định mua sắm trực tuyến của
  sinh viên trên địa bàn TP.HCM.

  – Giả thuyết H3: Tính hữu ích dụng có tác động dương (+) đối với ý định mua sắm trực tuyến
  của sinh viên trên địa bàn TP.HCM.

  – Giả thuyết H4: Khả năng đáp ứng của trang web có tác động dương (+) đối với ý định mua
  sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP.HCM.

  – Giả thuyết H5: Nhận thức rủi ro khi mua hàng trực tuyến có tác động âm (-) lên ý định mua
  sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP.HCM.

  1878

 3. 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Ở nghiên cứu sơ bộ nhóm nghiên cứu đã tập trung vào phương pháp nghiên cứu định tính và định
  lượng. Nhằm xây dựng và kiểm định mô hình và các giả thuyết được đề xuất. Nghiên cứu định tính,
  nhóm đã khảo sát các chuyên gia có chuyên môn. Từ đó, bổ sung và điều chỉnh của các thang đo
  trong mô hình. Nghiên cứu định lượng sơ bộ nhằm đánh giá sơ bộ các thang đo bằng hệ số tin cậy
  Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Từ kết quả khảo sát 90 sinh viên thông qua
  bảng câu hỏi. Những thu thập này dùng để sàng lọc các tiêu chí đo lường.

  Nghiên cứu chính thức: tác giả đã khảo sát 250 sinh viên đã hoặc chưa mua sắm trực tuyến tại địa
  bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm kiểm định, đo lường các biến số và mô hình nghiên cứu. Nhóm nghiên
  cứu đã sử dụng phần mềm SPSS 20.0.

  4 PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ
  4.1 Thống kê mô tả
  Qua cách thu thập dữ liệu thống kê bằng bảng câu hỏi khảo sát, có 215 kết quả hồi đáp hợp lệ trên
  tổng số 250 bảng khảo sát đã được phát đi. Kết quả được trình bày qua bảng sau:

  Bảng 1: Thống kê khảo sát

  Thu Tần Tỷ lệ Tần Tỷ lệ Thời gian sử
  Chi tiêu Tần số Tỷ lệ (%)
  nhập số (%) số (%) dụng internet
  < 2 triệu 60 27.91 < 1 triệu 129 60 4 tiếng 105 48.8 6-8 triệu 21 9.27 4-6 triệu 4 1.9 Giới tính Tần số Tỷ lệ (%) 8-10 triệu 13 6.05 6-8 triệu 2 0.9 Nam 90 41.9 >10 triệu 10 4.65 8-10 triệu 1 0.5 Nữ 125 58.1

  4.2 Phân tích kết quả Cronbach’s Alpha
  Từ kết quả phân tích cho thấy có 3 biến không đạt điều kiện nên bị loại (DU1, SD3, HI5). Việc đánh
  giá này được thực hiện thông qua hệ số tin cậy Cronbach‘s Alpha ≥ 0,6 và hệ số tương quan biến ”
  tổng ≥ 0,3. Do đó, có 24 trên tổng số 27 biến đạt yêu cầu để được giữ lại phân tích EFA.

  4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA
  Dựa vào kết quả phân tích cho thấy hệ số KMO là 0.752 thỏa mãn điều kiện 0.5 < KMO < 1, phương sai trích là 62.365 cùng với điểm dừng khi rút các nhân tố tại eigenvalue là 1.021 > 1.

  Có 20 trên tổng số 24 biến quan sát được đưa vào quan sát nhân tố khám phá EFA đạt yêu cầu để
  giữ lại đó là: DU2, DU3, DU4, GC2, GC3, GC4, HI2 , HI3, HI4, SD1, SD5, RISK1, RISK2, RISK3, RISK4,
  RISK5, WILL1, WILL2, WILL3, WILL4.

  1879

 4. 4.4 Phân tích hồi quy bội
  4.4.1 Phân tích hệ số tương quan
  Có 4 yếu tố có tương quan theo chiều dương đến quyết định mua sắm trực tuyến đó là: Giá cả, tính
  hữu ích, tính dễ sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu của trang web. Còn lại có 1 yếu tố có tương
  quan theo chiều âm đó là yếu tố nhận thức rủi ro.

  4.4.2 Kiểm định giả thuyết mô hình
  Phân tích hồi quy bội

  Dựa vào kết quả phân tích cho thấy, tất cả các yếu tố trong mô hình ban đầu đều có giá trị sig

 5. internet. Bên cạnh đó, cũng không ít người gặp khó khăn với các thao tác theo quy trình tại website
  nếu các bước đó quá phức tạp hoặc không có những hướng dẫn cụ thể.

  Vì vậy, việc thiết kế một trang web có giao diện đẹp và dễ sử dụng là làm sao để sinh viên ấn tượng
  với trang web và không rời khỏi. Nó phải có giao diện, hình ảnh, màu sắc bắt mắt tạo được hứng
  thú và thu hút được người truy cập. Ngoài ra, trang web phải có bố cục rõ ràng: các sản phẩm nên
  được sắp xếp theo từng loại từng chủ đề cụ thể có thể tìm kiếm một cách nhanh nhất, trình bày các
  thông tin sản phẩm đầy đủ, hợp lý, không quá rườm rà và dư thừa tránh gây rối mắt người nhìn,
  phù hợp với nhu cầu của sinh viên. Việc mua một món hàng khách hàng có nhu cầu so sánh sản
  phẩm thì trang web nên có lựa chọn hiển thị trên hai sản phẩm phù hợp với khả năng chi tiêu của
  sinh viên. Khi đã mua hàng cần phải đưa ra hạn giao hàng dự kiến và cước phí rõ ràng.

  5.2 Nâng cao giá cả hợp lý cho sinh viên
  Giá cả là yếu tố quan trọng chiếm đến 80% trong việc quyết định mua của khách hàng. Đặc biệt là
  sinh viên, nguồn thu nhập họ chưa ổn định, đa phần nguồn thu nhập dựa vào gia đ nh. Vì vậy, sinh
  viên cần mức giá thấp phù hợp với túi tiền. Nên các doanh nghiệp đưa ra mức giá hợp lý, các ưu
  đãi ví dụ như giảm giá vào các khung giờ vàng, các dịp lễ, ngoài ra có thế kèm tặng voucher, hay
  ưu đãi giảm giá kèm theo khác.

  5.3 Nâng cao khả năng đáp ứng của trang web
  Có nguồn sản phẩm đa dạng hơn, nhà đại lý bán lẻ luôn tìm kiếm các nguồn hàng đa dạng và dồi
  dào mà mình đang kinh doanh, vì vậy nhu cầu sinh viên khá cao nên sẽ không lo sợ hết hàng. Đưa
  ra nhiều mẫu mã, màu sắc, kích cỡ để có thể lựa chọn theo đúng nhu cầu của mình.

  Tìm kiếm nguồn hàng rõ ràng uy tín đảm bảo chất lượng, ghi rõ các thông tin về mặt hàng, chất
  liệu cũng như nơi sản xuất để tạo được niềm tin của sinh viên.

  5.4 Nâng cao tính hữu ích cho sinh viên
  Tạo trang web cho các ứng dụng trên di động vì hiện nay smartphone là công cụ sinh viên sử dụng
  nhiều nhất, đây là cách tối ưu hóa nhu cầu cũng như tối ưu trang web. Để sinh viên có thể mua
  sắm mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, còn có thể liên lạc với doanh nghiệp để chọn mua sản phẩm
  mà họ muốn.

  Nâng cao sự hữu ích về kinh tế cho sinh viên, giảm thời gian và chi phí. Các doanh nghiệp đưa ra các
  mức giảm giá khác nhau cho khách hàng mua online và các khung giờ đặc biệt hay các dịp lễ lớn
  nhằm đáp ứng được khả năng mua sắm cũng như thúc đẩy nhiều sinh viên mua hàng trực tuyến.

  5.5 Giảm nhận thức rủi ro đối với sinh viên
  Chất lượng sản phẩm rất quan trọng, nó là yếu tố nhằm lấy niềm tin của sinh viên với doanh
  nghiệp. Bên cạnh đó, hình ảnh sản phẩm phải trung thực và bắt mắt. Đưa ra các thông tin chi tiết
  từng sản phẩm rõ ràng và cụ thể như màu sắc, kích thước, xuất xứ, v.v. Kèm theo lời cam đoan khi
  mua sản phẩm không đúng chất lượng.

  1881

 6. Bảo mật thông tin khách hàng: đây là vấn đề được quan tâm và lo ngại nhất. Vì thế, doanh nghiệp
  cần đưa ra chính sách bảo mật chặt chẽ, tạo dựng niềm tin và độ bảo mật riêng tư cho khách.

  Sự an toàn trong giao dịch và thanh toán: Cần giao hàng nhanh chóng và kiểm soát hàng hóa để
  không bị thất lạc. Đối với hình thức thanh toán online cần phải chứng minh xác thực rõ ràng và
  nâng cao sự an toàn.

  Chính sách đổi trả và bảo hành: Đây là chính sách bảo vệ quyền lợi cho sinh viên khi gặp vấn đề
  không mong muốn và cũng như chính sách bảo hành một cách đầy đủ.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tham khảo nước ngoài
  [1] Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior.
  Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  [2] Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision
  Processes, 50(2), 179-211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-t.

  [3] Bauer, R.A. (1960) Consumer Behavior as Risk Taking.

  [4] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of
  information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.

  [5] Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology:
  A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.

  [6] Na Li and Ping Zhang (2002), Consumer Online Shopping Attitudes And Behavior: An
  Assessment Of Research.

  [7] Philip Kotler, (2012), The five stage model in consumer behaviour.

  [8] Taylor and Todd (1995), Theoretical model combining TAM-TPB (C-TAM-TPB).

  Tài liệu tham khảo trong nước
  [9] Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống kê ứng dụng trong kinh tế – xã hội,
  NXB Thống kê, TP. Hồ Chí Minh.

  [10] Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2007), Phân tích dữ liệu nghiên cứu dữ liệu với
  SPSS, NXB Hồng Đức, TP. Hồ Chí Minh.

  [11] Lê Kim Dung, Nghiên Cứu Hành Vi Mua Sắm Trực Tuyến Của Người Tiêu Dùng Việt Nam,
  2020.

  [12] Nguyễn Phú Quý, Nguyễn Hồng Đức, Trịnh Thúy Ngân (2012), Xu hướng mua sắm trực tuyến
  của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

  [13] Trần Tiến Khai (2014), Phương pháp nghiên cứu kinh tế.

  1882

Download tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button