Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] CÁC ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC SƠ CẤP – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2014, 17:21

Những kiến thức sau đây gồm một số kiến thức cơ sở để khám phá hình học olympiad hoặc là những kết quả đẹp nổi tiếng :hornytoro:.Bài viết này được soạn ra nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu ,học hỏi của nhiều bạn đọc. MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ HÌNH OLYMPIAD Những kiến thức sau đây gồm một số kiến thức cơ sở để khám phá hình học olympiad hoặc là những kết quả đẹp nổi tiếng :hornytoro:.Bài viết này được soạn ra nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu ,học hỏi của nhiều bạn đọc. Nó sẽ cần sự chung tay của nhiều thành viên !. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu mục lục và nếu ai biết phần kiến thức ấy thì có thể post lên , nhưng để đảm bảo cho tính hệ thống , chặt chẽ và dễ theo dõi của bài viết ,mình xin nêu một số quy ước như sau: 1) Mỗi bài viết đều phải vẽ hình minh họa. 2)Mỗi bài viết chỉ đề cập đến 1 đề mục kiến thức. 3) Phải đảm bảo thứ tự nêu trong mục lục. 4)Chúng tôi chỉ giữ lại những trao đổi có ích kể từ sau khi hoàn thành mục lục, điều đó có nghĩa là những trao đổi chen giữa không bị xóa lúc này nhưng sẽ bị xóa khi mục lục được hoàn tất Bây giờ sẽ là nội dung chính A/ MỤC LỤC I/ Một số định nghĩa ,định , điểm và đường đặc biệt không duy nhất : I.1)Định Menelaus I.2)Mở rộng định Menelaus theo diện tích I.3)Định Menelaus cho tứ giác I.4)Định Ceva I.5)Định Ceva dạng sin I.6)Định Desargues I.7)Định Pappus I.8)Một trường hợp đặc biệt của định Pappus qua góc nhìn hình xạ ảnh. I.9)Đẳng thức Ptolemy I.10)Bất đẳng thức Ptolemy I.11)Định Pascal I.12)Định Brianchon I.13)Định Miquel I.14)Công thức Carnot I.15)Định Carnot I.16)Định Brokard I.17)Định Euler về khoảng cách giữa tâm 2 đường tròn nội, ngoại tiếp của tam giác I.18)Định Euler về khoảng cách giữa tâm 2 đường tròn nội, ngoại tiếp của tứ giác (Định Fuss) I.19)Định Casey I.20)Định Stewart I.21)Định Lyness I.22)Định Lyness mở rộng (Bổ đề Sawayama) I.23)Định Thébault I.24)Công thức Jacobi liên quan đến tâm tỉ cự,định Lebnitz I.25)Định Newton cho tứ giác ngoại tiếp I.26)Định Breichneider I.27)Định con nhím I.28)Định Gergonne -Euler I.29)Định Peletier 1 I.30)Định Miobiut I.31)Định Viviani I.32)Công thức Lagrange mở rộng I.33) Đường thẳng Simson I.34)Đường thẳng Steiner I.35) Điểm Anti-Steiner (Định Collings) I.36)Định Napoleon I.37)Định Morley I.38)Định con bướm với đường tròn I.39)Định con bướm với cặp đường thẳng I.40)Điểm Blaikie I.41)Định chùm đường thẳng đồng quy I.42)Đường tròn Apollonius I.43)Định Blanchet I.44)Định Blanchet mở rộng I.45) Định Jacobi I.46) Định Kiepert I.47)Định Kariya I.48)Cực trực giao I.49)Khái niệm tam giác hình chiếu ,công thức Euler về diện tích tam giác hình chiếu I.50)Khái niệm hai điểm đẳng giác I.51)Khái niệm tứ giác toàn phần. I.52)Đường thẳng Droz-Farny I.53) Đường tròn Droz-Farny I.54)Định Van Aubel về tứ giác và các hình vuông dựng trên cạnh I.55)Hệ thức Van Aubel I.56)Định Pithot I.57)Định Johnson I.58) Định Eyeball I.59) Bổ đề Haruki I.60)Bài toán Langley I.61)Định Paul Yiu về đường tròn bàng tiếp. I.62)Định Maxwell I.63)Định Brahmagupta về tứ giác nội tiếp có hai đường chéo vuông góc. I.64)Định Schooten I.65)Định Bottema I.66)Định Pompeiu I.67)Định Zaslavsky I.68)Định Archimedes I.69) Định Urquhart I.70)Định Mairon Walters I.71)Định Poncelet về bán kính đường tròn nội tiếp,bàng tiếp trong tam giác vuông. I.72)Định Hansen I.73)Định Steinbart suy rộng I.74)Định Monge & d’Alembert I I.75)Định Monge & d’Alembert II I.76)Định Steiner về bán kính các đường tròn. I.77)Định Bellavitis I.78)Định Feuer bach-Luchterhand: 2 II/Một số điểm và đường đặc biệt được xác định duy nhất với tam giác và tứ giác,tứ điểm: Ở đây nếu không giải thích gì thêm thì yếu tố được hiểu là trong tam giác. II.1) Đường thẳng Euler của tam giác II.2)Đường tròn và tâm Euler II.3)Đường đối trung, điểm Lemoine II.4)Điểm Gergone,điểm Nobb, đường thẳng Gergone II.5)Điểm Nagel II.6)Điểm Brocard II.7)Điểm Schiffler II.8)Điểm Feuerbach II.9)Điểm Kosnita II.10)Điểm Musselman,định Paul Yiu về điểm Musselman II.11)Khái niệm vòng cực của tam giác. II.12)Điểm Gibert II.13)Trục Lemoine II.14)Tâm Morley II.15) Tâm Spieker và đường thẳng Nagel II.16)Hai điểm Fermat II.17)Điểm Parry reflection. II.18)Đường tròn Taylor ,tâm Taylor II.19)Điểm Bevan II.20)Điểm Vecten II.21)Điểm Mittenpunkt II.22)Điểm Napoleon II.23)Đường tròn Adam II.24)Tam giác Fuhrmann ,đường tròn Fuhrmann II.25)Hình luc giác và đường tròn Lemoine thứ nhất II.26)Hình lục giác và đường tròn Lemoine thứ hai II.27)Điểm Euler của Tứ giác nội tiếp II.28)Đường thẳng Steiner của tứ giác toàn phần II.29)Đường thẳng Gauss của tứ giác toàn phần. II.30) Điểm Miquel của tứ giác toàn phần II.31)Đường tròn Miquel của tứ giác toàn phần II.32)Hình bình hành Varignon của tứ giác . II.33)Điểm Poncelet của tứ giác. III/Một số mảng kiến thức quan trọng. III.1)Tỉ số kép, phép chiếu xuyên tâm III.2)Hàng điểm điều hòa và một số hệ thức liên quan , III.3)Chùm điều hòa, tứ giác điều hòa III.4)Góc giữa đường thẳng và đường tròn, giữa hai đường tròn, đường tròn trực giao III.5) Cực và đối cực IV/Một số định không chứng minh Ở đây sẽ giới thiệu một số định rất hay và dễ hiểu ( nhưng cách chứng minh mà mình biết là phức tạp ) tuy nhiên rất vui nếu ai đó sẽ giới thiệu những chứng minh của nó:hornytoro: 3 IV.1) Định Aiyer IV.2)Đường tròn Lester IV.3)Tâm Eppstein IV.4)Đường tròn Neuberg-Mineur của tứ giác IV.5)Paracevian perspector B/MỘT SỐ KHÁI NIỆM,ĐỊNH LÍ. I.1)Định Menelaus Định lí: Cho tam giác ABC và 3 điểm M,N,P lần lượt thuộc BC,CA,AB. Khi đó M,N,P thẳng hàng khi và chỉ khi: (1) Chứng minh: a)Khi M,N,P thẳng hàng. Trên MN lấy 1 điểm Q sao cho AQ//BC Theo Thales ; Từ đó dễ có đẳng thức (1)trên. b)Ngược lại ,khi có (1): Giả sử PN cắt BC tại M’. Theo phần trước ta có: 4 Kết hợp với (1) suy ra Do đó M trùng M’ tức là M,N,P thẳng hàng. Vậy ta có điều phải chứng minh. (Xem them : eeg-11.bdf; ge_G1.bdf; 6-concur-solns.bdf) I.2)Mở rộng định Menelaus theo diện tích Định lí:Cho tam giác ABC và 3 điểm M,N,P lần lượt nằm trên BC,CA,AB.Khi đó ta có: Chứng minh :(thamtuhoctro post) Gọi là vector chỉ phương của Ta có: mặt khác : tương tự: 5 Ta suy ra: I.3)Định Menelaus cho tứ giác: Định lí:Cho tứ giác ABCD và một đường thẳng d cắt AB,BC,CD,DA lần lượt ở M,N,P,Q. Khi đó ta có: Chứng minh: Ta sẽ làm giống cách chứng minh ở tam giác Trên d lấy hai điểm I,J sao cho AI//BJ//CD Theo Thales ta có: Từ đó dễ có điều cần chứng minh. *Chú ý 1)Khi áp dụng cho tứ giác ,định Menelaus chỉ phát biểu dạng thuận bởi dạng đảo nói chung không đúng! 2) Các bạn thử suy nghĩ xem với dạng thuận như thế này thì có thể mở rộng cho đa giác được không? 6 -Một vấn đề khá thú vị I.4) Định lý Ceva Định lý: Cho tam giác ABC.Gọi E, F, G là ba điểm tương ứng nằm trên BC, CA, AB. Ba đường thẳng AE, BF, CG cắt nhau tại một điểm O khi và chỉ khi: Chứng minh: Phần thuận: Giả sử ba đường thẳng AE, BF, CG cắt nhau tại một điểm O. TỪ A và C, kẻ các đường song song với BF, chúng lần lượt cắt CG và AE tại K, I tương ứng. Ta có: và (Sử dụng định lý Thales) . Các cặp tam giác đồng dạng IEC và OEB, AKG và BOG : và Do đó: Phần đảo: Giả sử ta có: Qua giao điểm của các đường thẳng AE và BF, kẻ đường thẳng với nằm trên cạnh AB. Khi đó, theo chứng minh phần thuận: Suy ra , hay , ta có điều phải chứng minh I.5) Định lý Ceva sin 7 Định lý: Gọi E, F, G là ba điểm tương ứng nằm trên các đường thẳng BC, CA, AB của tam giác ABC. Ba đường thẳng AE, BF, CG cắt nhau tại một điểm O khi và chỉ khi: Chứng minh: Phần thuận: Giả sử AE, BF, CG đồng quy tại O. Khi đó hai tam giác ABE và ACE có cùng chiều cao hạ từ đỉnh A. Tương tự Và Nhân từng vế ba đẳng thức trên được: (Theo định lý Ceva) Từ đó suy ra đpcm. Phần đảo: CM tương tự phần đảo ở mục 4. I.6) Định lý Desargues Định lý: Cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’. Khi đó AA’, BB’, CC’ đồng quy khi và chỉ khi các giao điểm của BC và B’C’, CA và C’A’, AB và A’B’ thẳng hàng. 8 Chứng minh: Gọi X, Y, Z là lần lượt là các giao điểm của các cặp cạnh BC và B’C’, CA và C’A’, AB và A’B’ . Phần thuận: Giả sử các đường thẳng AA’, BB’, CC’ đồng quy tại S. Ta chứng minh X, Y, Z thẳng hàng. Áp dụng định Menelaus cho tam giác SBC với cát tuyến XB’C’ ta có: hay Tương tự, ta có: và Nhân từng vế các đẳng thức trên lại với nhau, và theo định Menelaus suy ra X, Y, Z thẳng hàng. Phần đảo: Giả sử các điểm X, Y, Z thẳng hàng. Ta chứng minh các đường thẳng AA’, BB’, CC’ đồng quy. Gọi S là giao điểm của AA’ và BB’. SC cắt đường thẳng AC’ tại C”. Xét 2 tam giác ABC và A’B’C” có các đường nối các đỉnh tương ứng đồng quy, do đó theo phần thuận giao điểm của các cạnh tương ứng cũng đồng quy. Ta thấy AB cắt A’B’ tại Z, AC cắt A’C” tại Y (do A’, C’, C” thẳng hàng), suy ra giao điểm X’ của BC và B’C” phải thuộc YZ. Tức là X’ là giao của YZ và BC nên X’ trùng với X. Suy ra C” trùng với C’, hay AA’, BB’, CC’ đồng quy. I.7)Định Pappus Định lí: Cho ba điểm A,B,C nằm trên đường thẳng a, X,Y,Z nằm trên đường thẳng b.Gọi M,N,P lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng (AY,BX) ,(AZ,CX),CY,BZ). Khi đó M,N,P thẳng hàng. Chứng minh: 9 Định này có một cách chứng minh dùng Menelaus ,nếu có điều kiện mình sẽ post lên,còn sau đây là một cách dựa trên kiến thức cơ sở về tỉ số kép và phép chiếu xuyên tâm. Ta có bổ đề sau được chứng minh dễ dàng nhờ những hiểu biết ban đầu về tỉ số kép và phép chiếu xuyên tâm: Bổ đề: Cho góc xOy và các điểm A,B,C thuộc Ox; D,E,F thuộc Oy. Khi đó AD,BE,CF đồng quy khi và chỉ khi: (OABC) =(ODEF) . Bổ đề trên bạn đọc tự chứng minh, bây giờ ta sẽ trở lại bài toán. Kí hiệu là phép chiếu xuyên tâm E. Gọi T,Q lần lượt là giao điểm của BX và AZ; CX và BZ. Sử dụng bổ đề trên thì ta sẽ cần chứng minh: (BTMX) =(BZPQ) +)Trường hợp a//b bạn đọc hãy chứng minh nhờ Thales +)Khi a không song song với b.Gọi S là giao của a và b. Ta thấy: Với : Với Từ đó suy ra điều cần chứng minh. I.8)Một trường hợp đặc biệt của định Pappus qua góc nhìn hình xạ ảnh. Ở phần này chúng tôi chỉ dùng hình xạ ảnh để dẫn dắt đến kết quả còn nội dung định và cách chứng minh thì hoàn toàn phù hợp với kiến thức hình THCS! Ta có kết quả sau liên quan đến hình xạ ảnh: Các đường thẳng song song với nhau thì gặp nhau tại một điểm ở vô cực và ngược lại . Vận dụng vào định Pappus ở trên , cho các điểm A,B,C ra vô cực thì theo kết quả về hình xạ ảnh ta có YM//ZN ( Vì YM,ZN cùng đi qua một điểm (A) ở vô cực )Tương tự thì :XN//YP,XM//ZP. 10 […]… một ) Đây là một định ko dễ dàng chứng minh được bằng kiến thức hình học THCS Các bạn có thể tham khảo phép chứng minh trong bài viết Định Ptô-lê-mê tổng quát của Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà, ĐHSP , Hà Nội thuộc Tuyển tập 5 năm Tạp chí toán học và tuổi trẻ III, Ứng dụng của định Ptô-lê-mê trong việc chứng minh các đặc tính hình học: 1, Chứng minh quan hệ giữa các đại lượng hình học: Mở đầu cho phần… Vậy bài toán được chứng minh Cơ sở để ta giải quyết các bài toán dạng này là tạo ra các tứ giác nội tiếp để áp dụng định sau đó sử dụng thuyết đồng dạng để tìm ra mối quan hệ giữa các đại lượng Đây là một lối suy biến ngược trong hình học 3, Chứng minh các đẳng thức hình học: Bài toán 1: Giả sử là các điểm nằm trong sao cho Chứng minh rằng: Hình minh họa: (hinh 9) Chứng minh: Lấy điểm K trên… có: Do đó: Tương tự ta cũng có : Mặt khác: Từ ta có: Đây là 1 định khá là quen thuộc và cách chứng minh khá đơn giản Ứng dụng của định này như đã nói là dùng nhiều trong tính toán các đại lượng trong tam giác Đối với trường hợp tam giác đó không nhọn thì cách phát biểu của định cũng có sư thay đổi 2, Chứng minh các đặc tính hình học: Bài toán 1: Cho tam giác tiếp xúc với đường tròn giữa của… ko ít những định lí, phương pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong quá trình giải quyết các bài toán, giúp ta chinh phục những đỉnh núi ngồ ghề và hiểm trở Trong bài viết này zaizai xin giới thiệu đến các bạn một vài điều cơ bản nhất về định Ptô-lê-mê trong việc chứng minh các đặc tính của hình học phẳng Dù đã rất cố gắng nhưng bài viết sẽ không thể tránh khỏi những thiếu xót mong rằng các bạn sẽ… Định Carnot Định lý: Cho Gọi lần lượt là các điểm thuộc các cạnh lượt là các đường thẳng đi qua và vuông góc với khi và chỉ khi lần đồng quy Chứng minh: a)Phần thuận: 28 Gọi ĐPCM đồng quy tại O Đẳng thức này đúng nên ta có điều phải chứng minh b) Phần đảo Gọi giao điểm của tại O Qua O hạ đường vuông góc xuống AB tại P’ Áp dụng định thuận ta có đồng quy P trùng với P’ I.16 /Định lý Brokard Định. .. (vì I.19 )Định Casey (Định Ptolemy mở rộng) Định :Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O,R) Đặt các đường tròn với (O) tại các đỉnh A,B,C,D Đăt là các đường tròn tiếp xúc là độ dài đoạn tiếp tuyến chung của hai đường tròn Trong đó là độ dài tiếp tuyến chung ngoài nếu hai đường tròn cùng tiếp xúc trong hoặc cùng tiếp xúc ngoài với (O), và là độ dài đoạn tiếp xúc trong nếu trong trường hợp còn lại Các đoạn… với THCS và với cách làm có vẻ “ngắn gọn” này ta đã phần nào hình dung được vẻ đẹp của các định Bài toán 3: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), CM là trung tuyến Các tiếp tuyến tại A và B của (O) cắt nhau ở D Chứng minh rằng: Hình minh họa hinh 8) 19 Chứng minh: Gọi N là giao điểm của CD với (O) Xét tam giác DNB và DBC có: chung Tương tự ta cũng có : Mà nên từ Áp dụng định Ptô-lê-mê cho… vì nó không giới hạn trong lớp tứ giác nội tiếp Định lí: Cho tứ giác Khi đó: Hình minh họa (hình 2) Chứng minh: Trong lấy điểm M sao cho: Dễ dàng chứng minh: Cũng từ kết luận trên suy ra: Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác và các điều trên ta có: Vậy định Ptô-lê-mê mở rộng đã được chứng minh 3, Định Ptô-lê-mê tổng quát: Trong mặt phẳng định hướng cho đa giác điểm thuộc cung (Không chứa Khi… biệt của định Casey khi x=y=z=t=0 I.20)Hệ thức Stewart Định lí: Cho ba điểm A,B,C thẳng hàng Và một điểm M bất kì Ta luôn có hệ thức 32 Chứng minh Qua M hạ Ta có: (Đưa về trường hợp hệ thức Stewart cho 4 điểm thẳng hàng (khi M nằm trên đường thẳng chứa A,B,C)) Ta có đpcm I.21 )Định Lyness Định lí: Nếu đường tròn tâm O tiếp xúc trong với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại T và tiếp xúc với các cạnh… Áp dụng định Ptô-lê-mê cho hai tứ giác nội tiếp và ta có: Từ (1) và (2) ta được: Mặt khác ta lại có: Tương tự : Từ (4), (5) và tính chất đường phân giác ta có: Chứng minh tương tự ta được: Từ (3), (6), (7) ta có điều phải chứng minh Có thể dễ dàng nhận ra nét tương đồng giữa cách giải của 3 bài toán đó là vận dụng cách vẻ hình phụ tạo ra các cặp góc bằng các cặp góc cho sẵn từ đó tìm ra các biểu

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] CÁC ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC SƠ CẤP – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: CÁC ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC SƠ CẤP, CÁC ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC SƠ CẤP, CÁC ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC SƠ CẤP

Hy vọng thông qua bài viết CÁC ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC SƠ CẤP . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button