[Download] Các công thức giải nhanh hóa học chọn lọc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2014, 14:40

Download

Các công thức giải nhanh hóa học chọn lọcCác công thức giải nhanh hóa học chọn lọcCác công thức giải nhanh hóa học chọn lọcCác công thức giải nhanh hóa học chọn lọcCác công thức giải nhanh hóa học chọn lọcCác công thức giải nhanh hóa học chọn lọcCác công thức giải nhanh hóa học chọn lọcCác công thức giải nhanh hóa học chọn lọcCác công thức giải nhanh hóa học chọn lọcCác công thức giải nhanh hóa học chọn lọcCác công thức giải nhanh hóa học chọn lọcCác công thức giải nhanh hóa học chọn lọc Haianh1692@gmail.com-hmu CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC I.PHẦN VÔ CƠ: 1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lựơng CO 2 vào dd Ca(OH) 2 hoặc Ba(OH) 2 : (Đk:n ktủa <n CO2 ) 2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO 2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH) 2 hoặc Ba(OH) 2 : (Đk:n CO3 – <n CO2 ) 3. Tính V CO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH) 2 hoặc Ba(OH) 2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu: +) n CO2 = n ktủa +) n CO2 = n OH – – n ktủa 4. Tính V dd NaOH cần cho vào dd Al 3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu: +) n OH – = 3n ktủa +) n OH – = 4n Al 3+ – n ktủa 5. Tính V dd HCl cần cho vào dd Na[Al(OH)] 4 (hoặc NaAlO 2 ) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu: +) n H + = n ktủa +) n H + = 4n Na[Al(OH)]4 – – 3n ktủa 6.Tính V dd NaOH cần cho vào dd Zn 2+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu: +) n OH – = 2n ktủa +) n OH – = 4n Zn 2+ –2n ktủa 7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng H 2 SO 4 loãng giải phóng H 2 : m sunfat = m h 2 + 96n H2 8. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl giải phóng H 2 : m clorua = m h 2 +71n H2 9. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng H 2 SO 4 loãng: m sunfat = m h 2 + 80n H2SO4 10.Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl: m clorua = m h 2 +27,5n HCl 11. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ: m clorua = m h 2 +35,5n HCl 12. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H 2 SO 4 đặc,nóng giải phóng khí SO 2 : m Muối = m kl +96n SO2 13. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H 2 SO 4 đặc,nóng giải phóng khí SO 2 , S, H 2 S: m Muối = m kl + 96(n SO2 + 3n S +4n H2S ) 14. Tính số mol HNO 3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim loại: n HNO3 = 4n NO + 2n NO2 + 10n N2O +12n N2 +10n NH4NO3  Lưu ý: +) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0. +) Giá trị n HNO3 không phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp. n kết tủa =n OH – – n CO2 n CO3 – = n OH – – n CO2 So sánh với n Ba 2+ hoặc n Ca 2+ để xem chất nào phản ứng hết 1 1 Haianh1692@gmail.com-hmu +)Chú ý khi tác dụng với Fe 3+ vì Fe khử Fe 3+ về Fe 2+ nên số mol HNO 3 đã dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phải nói rõ HNO 3 dư bao nhiêu %. 15. Tính số mol H 2 SO 4 đặc,nóng cần dùng để hoà tan 1 hỗn hợp kim loại dựa theo SO 2 duy nhất: n H2SO4 = 2n SO2 16. Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợp các kim loại tác dụng HNO 3 ( không có sự tạo thành NH 4 NO 3 ): m muối = m kl + 62( 3n NO + n NO2 + 8n N2O +10n N2 )  Lưu ý: +) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0. +) Nếu có sự tạo thành NH 4 NO 3 thì cộng thêm vào m NH4NO3 có trong dd sau phản ứng. Khi đó nên giải theo cách cho nhận electron. +) Chú ý khi tác dụng với Fe 3+ ,HNO 3 phải dư. 17. Tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với HNO 3 dư giải phóng khí NO: m Muối = (m h 2 + 24n NO ) 18. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe,FeO, Fe 2 O 3 ,Fe 3 O 4 bằng HNO 3 đặc,nóng,dư giải phóng khí NO 2 : m Muối = (m h 2 + 8n NO2 )  Lưu ý: Dạng toán này, HNO 3 phải dư để muối thu được là Fe(III).Không được nói HNO 3 đủ vì Fe dư sẽ khử Fe 3+ về Fe 2+ : Nếu giải phóng hỗn hợp NO và NO 2 thì công thức là: m Muối = (m h 2 + 8.n NO2 +24.n NO ) 19. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe,FeO, Fe 2 O 3 ,Fe 3 O 4 bằng H 2 SO 4 đặc,nóng,dư giải phóng khí SO 2 : m Muối = (m h 2 + 16n SO2 ) 20. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO 3 loãng dư được NO: m Fe = (m h 2 + 24n NO ) 21. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO 3 loãng dư được NO 2 : m Fe = (m h 2 + 8n NO2 ) 22.Tính V NO ( hoặc NO 2 ) thu được khi cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm(hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) tác dụng với HNO 3 : n NO = [3.n Al + (3x -2y)n FexOy n NO2 = 3n Al + (3x -2y)n FexOy 23. Tính pH của dd axit yếu HA: (Với x là độ điện li của axit trong dung dịch.)  Lưu ý: công thức này đúng khi C a không quá nhỏ (C a > 0,01M) 24. Tính pH của dd hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA: ( Dd trên được gọi là dd đệm) 25. Tính pH của dd axit yếu BOH: pH = 14 + (log K b + logC b ) pH = – (log K a + logC a ) hoặc pH = –log( xC a ) pH = –(log K a + log ) 2 2 Haianh1692@gmail.com-hmu 26. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH 3 : (Tổng hợp NH 3 từ hỗn hợp gồm N 2 và H 2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1:3) H% = 2 – 2 (Với X là tỉ khối ban đầu và Y là tỉ khối sau)  Lưu ý: % V NH3 trong Y được tính: %V NH3 = –1 27. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd M n+ với dd kiềm. Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn,Cr,Sn,Pb, Be) thì số mol OH – dùng để M n+ kết tủa toàn bộ sau đó tan vừa hết cũng được tính là : n OH – = 4n M n+ = 4n M 28. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd M n+ với dd MO 2 n-4 (hay [M(OH)4] n-4 ) với dd axit: Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn,Cr,Sn,Pb, Be) thì số mol H + dùng để kết tủa M(OH) n xuất hiện tối đa sau đó tan vừa hết cũng được tính là : n H + = 4n MO2 n-4 = 4n [M(OH)4] n-4 29.Tính m gam Fe 3 O 4 khi dẫn khí CO qua,nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO 3 loãng dư được khí NO là duy nhất: m = ( m x + 24n NO )  Lưu ý: Khối lượng Fe 2 O 3 khi dẫn khí CO qua,nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO 3 loãng dư được khí NO là duy nhất: m = ( m x + 24n NO ) 30. Tính m gam Fe 3 O 4 khi dẫn khí CO qua,nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H 2 SO 4 đặc, nóng, dư được khí SO 2 là duy nhất: m = ( m x + 16n SO2 )  Lưu ý: Khối lượng Fe 2 O 3 khi dẫn khí CO qua,nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H 2 SO 4 đặc, nóng, dư được khí SO 2 là duy nhất: m = ( m x + 16n SO2 ) II.PHẦN HỮU CƠ: 31. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá nken: Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken C n H 2n từ hỗn hợp X gồm anken C n H 2n và H 2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp Y thì hiệu suất hiđro hoá là: H% = 2 – 2 32. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no: Tiến hành phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no C n H 2n O từ hỗn hợp hơi X gồm anđehit C n H 2n O và H 2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp hơi Y thì hiệu suất hiđro hoá là: H% = 2 – 2 33. Tính % ankan A tham gia phản ứng tách(bao gồm phản ứng đề hiđro hoá ankan và phản ứng cracking ankan: Tiến hành phản ứng tách ankan A,công thức C 2 H 2n+2 được hỗn hợp X gồm H 2 và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng là: A% = – 1 34. Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách của A: Tiến hành phản ứng tách V(l) hơi ankan A,công thức C 2 H 2n+2 được V ’ hơi hỗn hợp X gồm H 2 và các hiđrocacbon thì ta có: M A = M X 3 3 Haianh1692@gmail.com-hmu 35.Tính số đồng phân ancol đơn chức no: (1<n < 6) 36.Tính số đồng phân anđehit đơn chức no: (2< n < 7) 37.Tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no: (2 <n < 7) 38.Tính số đồng phân este đơn chức no: (1 <n < 5) 39. Tính số ete đơn chức no: (2 <n < 6) 40. Tính số đồng phân xeton đơn chức no: (2 <n < 7) 41. Tính số đồng phân amin đơn chức no: (n < 5) 42. Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào phản ứng cháy: số C của ancol no hoặc ankan = 43.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol giữa ancol và O 2 trong phản ứng cháy: Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức C n H 2n +2 O x cần k mol thì ta có: ( x ≤ n ) 44. Tính khối lượng ancol đơn chức no( hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no )theo khối lượng CO 2 và khối lượng H 2 O: m ancol = m H2O –  Lưu ý: Khối lượng ancol đơn chức( hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no ) còn được tính: m ancol = 18n H2O – 4n CO2 45. Tính số đi, tri, tetra …, n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau: Số n peptit max = x n 46. Tính số trigilxerit tạo bởi gilxerol với các axit cacboxylic béo: Số trieste = 47. Tính số ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức: Số ete = 48. Tính khối luợng amino axit A ( chứa n nhóm NH 2 và m nhóm COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH: (NH 2 ) n R(COOH) m Số đồng phân ancol C n H 2n+2 O = 2 n-2 Số đồng phân anđehit C n H 2n O = 2 n-3 Số đồng phân axit C n H 2n O 2 = 2 n-3 Số đồng phân este C n H 2n O 2 = 2 n-2 Số đồng phân ete C n H 2n O = (n – 1)( n – 2) Số đồng phân xeton C n H 2n O = (n – 2)( n – 3) Số đồng phân amin C n H 2n +3 N =2 n -1 n = m A = 4 4 Haianh1692@gmail.com-hmu  Lưu ý: ( A): Amino axit (NH 2 ) n R(COOH) m . +) HCl (1:n)  muối có M = M A + 36,5x. +) NaOH (1:m)  muối có M = M A + 22x. 49. Tính khối luợng amino axit A ( chứa n nhóm NH 2 và m nhóm COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vứa đủ với b mol HCl: (NH 2 ) n R(COOH) m  Lưu ý: Lysin: NH 2 (CH 2 ) 4 CH(NH 2 )COOH. Axit glutamic: H 2 NC 3 H 5 (COOH) 2 . 50. Tính số liên kết π của hợp chất hữu cơ mạch hở A, công thức C x H y hoặc C x H y O z dựa vào mối liên quan giữa số mol CO 2 ; H 2 O thu được khi đốt cháy A: A là C x H y hoặc C x H y O z mạch hở,cháy cho n CO2 – n H2O = k.n A thì A có số π = k +1  Lưu ý: Hợp chất C x H y O z N t Cl u có số π max = . 51. Xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H 2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng: (Phản ứng hiđro hoá.)  Lưu ý: + M 1 là phân tử khối hỗn hợp anken và H 2 ban đầu. + M 2 là phân tử khối hỗn hợp sau phản ứng, không làm mất màu dd Br 2 . + Công thức của ankin dựa vào phản ứng hiđro hoá là: n = m A = n = 5 5

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Các công thức giải nhanh hóa học chọn lọc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Các công thức giải nhanh hóa học chọn lọc, Các công thức giải nhanh hóa học chọn lọc, Các công thức giải nhanh hóa học chọn lọc

Hy vọng thông qua bài viết Các công thức giải nhanh hóa học chọn lọc . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.