[Download] các bài tập mẫu TIN học 11 cơ bản – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2014, 10:43

Download

Giới thiệu các bài tập cơ bản hay.. 24 BÀI TẬP MẪU TIN HỌC 11- (CHƯƠNG 1, 2, 3) Bài tập 1: Viết chương trình nhập vào một số nguyên và kiểm tra xem số vừa nhập là số chẵn hay số lẻ. Program Kiemtratinhchanle; Uses crt; Var x:integer; Begin Write(‘Nhap vao mot so nguyen : ‘); Readln(x); If (x MOD 2=0) Then Writeln(‘So vua nhap vao la so chan’) Else Writeln(‘So vua nhap vao la so le’); Readln; End. Bài tập 2: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=0 Program Giaiptb1; Uses Crt; Var a,b,x : real; Begin Write(‘a = ‘); Readln(a); Write(‘b = ‘); Readln(b); If (a = 0) Then { Nếu a bằng 0 } If (b = 0) Then { Trường hợp a = 0 và b = 0 } Writeln(‘Phuong trinh co vo so nghiem’) 0 }≠Else { Trường hợp a=0 và b Writeln(‘Phuong trinh vo nghiem’) 0 }≠Else { Trường hợp a Begin x:= -b/a; Writeln(‘Phuong trinh co nghiem la :’,x:6:2); End; Readln; End. 1 Bài tập 3: Viết chương trình tính tổng S = 1+2+ +N. Cách 1: Dùng vòng lặp FOR. Program TinhTong; Uses crt; Var N,i,S:integer; Begin Clrscr; Write(‘Nhap vao gia tri cua N :’); Readln(N); S:=0; For i:=1 to N do S:=S+i; Writeln(‘Ket qua la :’,S); Readln; End. Cách 2: Dùng vòng lặp WHILE. Program TinhTong; Uses crt; Var N,i,S:integer; Begin Clrscr; Write(‘Nhap vao gia tri cua N :’); Readln(N); S:=0; i:=1; While i<=N Do Begin S:=S+i; i:=i+1; End; Writeln(‘Ket qua la :’,S); Readln; End. Bài tập 4: Viết chương trình nhập vào N số nguyên từ bàn phím. Hãy tính và in ra màn hình tổng của các số vừa được nhập vào. Ý tưởng: Dùng phương pháp cộng dồn. Cho vòng lặp FOR chạy từ 1 tới N, ứng với lần lặp thứ i, ta nhập vào số nguyên X và đồng thời cộng dồn X vào biến S. 2 Program Tong; Uses crt; Var N,S,i,X : Integer; Begin Clrscr; S:=0; For i:=1 To n Do Begin Write(‘Nhap so nguyen X= ‘); Readln(X); S:=S+X; End; Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S); Readln; End. Bài tập 5: Viết chương trình tính số Pi với độ chính xác Epsilon, biết: Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+ Ý tưởng: Ta thấy rằng, mẫu số là các số lẻ qui luật: 2*i+1 với i=1, ,n. Do đó ta dùng i làm biến chạy. Vì tính số Pi với độ chính xác Epsilon nên không biết trước được cụ thể số lần lặp, do đó ta ≤phải dùng vòng lặp WHILE . nghĩa là phải lặp cho tới khi t=4/(2*i+1) Epsilon thì dừng. Program Tinh_tong_Pi; Uses Crt; Const Epsilon=1E-4; Var Pi,t:real; i,s:Integer; Begin Pi:=4; i:=1; s:=-1; t:=4/(2*i+1); While t>Epsilon Do Begin Pi:=Pi+s*t; s:=-s; i:=i+1; t:=4/(2*i+1); End; Writeln(‘So Pi = ‘,Pi:0:4); 3 Readln; End. Bài tập 6: Viết chương trình nhập vào số nguyên N. In ra màn hình tất cả các ước số của N. Ý tưởng: Cho biến i chạy từ 1 tới N. Nếu N MOD i=0 thì viết i ra màn hình. Uses Crt; Var N,i : Integer; Begin Clrscr; Write(‘Nhap so nguyen N= ‘); Readln(N); For i:=1 To N Do If N MOD i=0 Then Write(i:5); Readln; End. Bài tập 7: Viết chương trình tìm USCLN và BSCNN của 2 số a, b được nhập vào từ bàn phím. Ý tưởng: – Tìm USCLN: Lấy số lớn trừ số nhỏ cho đến khi a=b thì dừng. Lúc đó: USCLN=a. – BSCNN(a,b) = a*b DIV USCLN(a,b). Program Tim_USCLN_BSCNN; Uses crt; Var a,b, m,n:integer; Begin Write(‘Nhap a : ‘); Readln(a); Write(‘Nhap b : ‘); Readln(b); m:=a; n:=b; While (m<>n) Do Begin If (m>n) Then m:=m-n Else n:=n-m; End; Writeln(‘USCLN= ‘,m); 4 Writeln(‘BSCNN= ‘,a*b DIV n); Readln; End. Bài tập 8: Viết chương trình tìm các số 3 chữ số sao cho: = a3 + b3 + c3. Ý tưởng: Dùng phương pháp vét cạn. Ta biết rằng: a 9. Ta→9 (vì a là số hàng trăm), b,c thể giá trị từ 0→thể giá trị từ 1 sẽ dùng 3 vòng lặp FOR lồng nhau để duyệt qua tất cả các trường hợp của a,b,c. Ứng với mỗi bộ abc, ta sẽ kiểm tra: Nếu 100.a + 10.b + c = a3 + b3 + c3 thì in ra bộ abc đó. Program Timgiatri_abc; Uses crt; Var a,b,c : Word; Begin For a:=1 To 9 Do For b:=0 To 9 Do For c:=0 To 9 Do If (100*a + 10*b + c)=(a*a*a + b*b*b + c*c*c) Then Writeln(a,b,c); Readln; End. Bài tập 9: Viết chương trình nhập vào số tự nhiên N rồi thông báo lên màn hình số đó phải là số nguyên tố hay không. Ý tưởng: N là số nguyên tố nếu N không ước số N div 2. Từ định nghĩa này ta đưa ra giải thuật:→nào từ 2 – Đếm số ước số N div 2 lưu vào biến d.→của N từ 2 – Nếu d=0 thì N là số nguyên tố. Uses crt; Var N,i,d : Word; Begin If N<2 Then Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’) Else 5 Begin d:=0; For i:=2 To N div 2 Do If (N MOD i=0) Then d:=d+1; If d=0 Then Writeln(N,’ la so nguyen to’) Else Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’); End; Readln; End. Bài tập 10: Viết chương trình nhập tính diện tích tam giác, nhập độ dài cạnh a,b,c từ bàn phím. Công thức tính Diện tích là , p là nửa chu vi Program Tam_Giac; Var a,b,c: Integer; p,s: Real; Begin Writeln(‘CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC’); Write(‘Cho biet canh thu nhat = ‘); Readln(a); Write(‘Cho biet canh thu hai = ‘); Readln(b); Write(‘Cho biet canh thu ba = ‘); Readln(c); p := 0.5 * (a + b + c); s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c)); Writeln(‘+Dien tich hinh tam giac = ‘,s:6:2,’ met vuong’); Readln End. BÀI TẬP Thực hành Bài tập 1: Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a≠0. Gợi ý: – Tính Delta=b*b-4*a*c. – Biện luận: 6 Delta<0: Phương trình vô nghiệm. Delta=0: Phương trình nghiệm kép: x = -b/(2*a). Delta>0: Phương trình 2 nghiệm phân biệt: SQRT(Delta))/(2*a).±x1,2 = (-b Bài tập 2: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím: giờ, phút, giây. Cọng thêm một số giây cũng được nhập từ bàn phím. Hãy in ra kết quả sau khi cọng xong. Gợi ý: – Gọi số giây được cộng thêm là: ss. Gán giây:=giây+ss. 60 thì: phút:=phút + giây DIV 60 và≥- Nếu giây giây:=giây MOD 60. 60 thì: giờ:=giờ + phút DIV 60 và phút:=phút≥- Nếu phút MOD 60. Bài tập 3: Viết chương trình tìm Max, Min của 4 số: a, b, c, d. Bài tập 4: Viết chương trình in ra màn hình các giá trị của bảng 255.→mã ASCII từ 0 Gợi ý: 255. In ra màn hình i và→Cho biến i chạy từ 0 CHR(i). Bài tập 5: Viết chương trình in ra màn hình các số nguyên từ 1 đến 100 sao cho cứ 10 số thì xuống dòng. Gợi ý: →Cho biến i chạy từ 1 100. In ra màn hình i và kiểm tra: nếu i MOD 10=0 thì WRITELN. Bài tập 6: Viết chương trình in ra màn hình bảng cữu chương. Gợi ý: Dùng 2 vòng lặp FOR lồng nhau: i là số bảng cữu chương (2 9), j là số thứ tự trong từng bảng cữu chương (1 10). For i:=2 To 9 Do For j:=1 To 10 Do Writeln(i,’x’,j,’=’,i*j); Bài tập 7: Viết chương trình tính các tổng sau: 7 S0 = n! = 1*2* *n {n giai thừa} S1 = 1 + 1/2 + + 1/n S2 = 1 + 1/2! + + 1/n! S3 = 1 + x + x2/2! + x3/3! + + xn/n! S4 = 1 – x + x2/2! – x3/3! + + (-1)nxn/n! S5 = 1 + sin(x) + sin2(x) + + sinn(x). Bài tập 8: Viết chương trình để tìm lời giải cho bài toán sau: “Trong giỏ vừa thỏ vừa gà, Một trăm cái cẳng bốn ba cái đầu. Hỏi mấy gà mấy thỏ?” Bài tập 9: Viết chương trình để tìm lời giải cho bài toán sau: Trăm trâu trăm bó cỏ Bó lại cho tròn Trâu đứng ăn năm Trâu nằm ăn ba Năm con trâu già Mỗi con ăn một. Hỏi bao nhiêu trâu đứng, trâu nằm, trâu già? Bài tập 10: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương. Hãy thông báo lên màn hình số đó bao nhiêu chữ số và tổng các chữ số của số đó. Gợi ý: Dùng vòng lặp WHILE. Trong khi N>0 thì: lấy ra chữ số cuối cùng của N để tính bằng phép toán MOD 10, sau đó bỏ bớt đi chữ số cuối cùng của N bằng phép toán DIV 10. Bài tập 11: Viết chương trình in ra màn hình tất cả các số nguyên tố từ 2 đến N. Với N được nhập từ bàn phím. Bài tập 12: Viết chương trình phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Ví dụ: N=100 sẽ in ra màn hình: 100 | 2 8 50 | 2 25 | 5 5 | 5 1 | Bài tập 13: Số hoàn thiện là số tự nhiên tổng các ước của nó (không kể chính nó) bằng chính nó. Viết chương trình kiểm tra xem một số được nhập vào từ bàn phím phải là số hoàn thiện hay không? Ví dụ: 6, 28 là các số hoàn thiện. Gợi ý: – Tính N div 2 lưu vào biến S.→tổng các ước số của N: từ 1 – Nếu S=N thì N là số hoàn thiện. Bài tập 14: Viết chương trình in ra các số nguyên từ 1 đến N2 theo hình xoắn ốc với N được nhập vào từ bàn phím. Ví dụ, với N=5 ta có: 1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20 7 14 23 22 21 8 13 12 11 10 9 9 . 24 BÀI TẬP MẪU TIN HỌC 11- (CHƯƠNG 1, 2, 3) Bài tập 1: Viết chương trình nhập vào một số nguyên và kiểm tra xem số vừa nhập là số chẵn hay số lẻ. Program Kiemtratinhchanle; Uses. sin2(x) + + sinn(x). Bài tập 8: Viết chương trình để tìm lời giải cho bài toán sau: “Trong giỏ vừa thỏ vừa gà, Một trăm cái cẳng bốn ba cái đầu. Hỏi có mấy gà mấy thỏ?” Bài tập 9: Viết chương trình. cuối cùng của N bằng phép toán DIV 10. Bài tập 11: Viết chương trình in ra màn hình tất cả các số nguyên tố từ 2 đến N. Với N được nhập từ bàn phím. Bài tập 12: Viết chương trình phân tích một

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] các bài tập mẫu TIN học 11 cơ bản – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: các bài tập mẫu TIN học 11 cơ bản, các bài tập mẫu TIN học 11 cơ bản, các bài tập mẫu TIN học 11 cơ bản

Hy vọng thông qua bài viết các bài tập mẫu TIN học 11 cơ bản . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.