Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] Các bài tập Kinh tế vi mô – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2014, 23:14

Các bài tập Kinh tế vi mô BÀI TẬP KINH TẾ Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Bài 1 Giả định một nền kinh tế giản đơn chỉ có 2 ngành sản xuất xe đạp và xe máy. Bảng sau thể hiện các khả năng có thể đạt được của nền kinh tế khi các nguồn lực được sử dụng một cách tối ưu nhất Các khả năng Sản lượng xe đạp (vạn chiếc) Sản lượng xe máy (vạn chiếc) A 40 0 B 35 4 C 30 6 D 20 8 E 0 10 a. Hãy vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của nền kinh tế này? b. Nền kinh tế có khả năng sản xuất 27 vạn chiếc xe đạp và 8 vạn chiếc xe máy không? c. Bạn có nhận xét gì nếu nền kinh tế sản xuất tại điểm G (25 vạn chiếc xe đạp và 6 vạn chiếc xe máy) d. Hãy tính chi phí cơ hội của việc sản xuất xe đạp và xe máy? Bài 2 Giả sử một nền kinh tế chỉ có 2 ngành sản xuất lương thực và máy móc. Nền kinh tế đó có các khả năng sản xuất như sau: Khả năng Lương thực Máy móc A 0 15 B 1 14 C 2 12 D 3 9 E 4 5 F 5 0 a. Vẽ đường PPF? b. Tính chi phí cơ hội của việc sản xuất 1, 2, 3, 4, 5, ĐV lương thực c. Tính chi phí cơ hội của việc sản xuất ĐV lương thực thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. d. Tại sao có sự khác nhau giữa các chi phí cơ hội ở câu c? e. Giả sử tài nguyên hiện có tăng lên, điều gì sẽ xảy ra với đường PPF? Chương 2 CUNG – CẦU Bài 1: Lượng cầu và lượng cung của hàng hoá X ở các mức giá như sau: P (nghìn đồng) Q d (đơn vị) Q s (đơn vị) 10 100 40 12 90 50 14 80 60 16 70 70 18 60 80 20 50 90 a. Viết phương trình hàm cung, cầu. Có nhận xét gì về hình dạng của các đường cung, cầu đó. Giải thích? b. Tính thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất tại điểm cân bằng? c. Hãy xác định thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng và mất không gây ra cho xã hội nếu giá bị áp đặt là 5 nghìn đồng? d. tả các kết quả đạt được trên cùng một đồ thị? Bài 2 Phương trình đường cung và đường cầu của hàng hoá X như sau: Q d = -5P + 150 Q s = 5P – 10 Giá tính bằng nghìn đồng, Q d , Q s , tính bằng đơn vị a. Tính hệ số co giãn của cầu và cung ở giá 12 nghìn đồng, ở giá 18 nghìn đồng? b. Tính giá và lượng cân bằng trên thị trường. Tính hệ số co giãn của cầu, cung tại ở mức giá đó? c. Nếu Nhà nước ấn định giá trần là P c = 14 thì điều gì sẽ xảy ra trên thị trường ? Để giữ cho giá trần đó có hiệu lực Nhà nước phải làm gì? d. So sánh CS, PS, NSB ở mức giá cân bằng khi thị trường không bị điều tiết và khi có giá trần? e. Vẽ minh hoạ các kết qủa trên cùng một đồ thị. Bài 3 Hình vẽ sau tả cầu của một sản phẩm mau hỏng chẳng hạn nấm ăn ở 2 thị trường 1 và 2 a. Hãy viết phương trình đường cầu biểu D 1 và D 2 b. Giả sử cung về nấm luôn cố định ở mức Q s = 1100. Tính giá và lượng cân bằng trên từng thị trường? c. Ở mỗi thị trường, mức giá nào đem lại sẽ đem lại tổng doanh thu cao nhất? d. Nếu có một chiến dịch quảng cáo được tiến hành thì hàm cầu nấm trên thị trường 1 sẽ thay đổi thành P = -1/1000 Q + 25. Khi đó sẽ có gì thay đổi đối với giá và lượng cân bằng ở thị trường 1? Bài 4 Có số liệu sau đây về cung và cầu mỳ tôm ở Hà Nội: Giá (nghìn đồng/kg) 7 8 9 10 11 12 Lượng cung (tấn/ngày) 11 13 15 17 19 21 Lượng cầu (tấn/ngày) 20 19 18 17 16 15 1. Viết phương trình cung – cầu. Xác định giá và sản lượng cân bằng của thị trường. Tính tổng chi tiêu của người tiêu dùng. 2. Nếu chính áp đặt giá là 11,5 ngàn đồng/kg thì điều gì sẽ xảy ra? 3. Nếu chính phủ đánh thuế 1 ngàn đồng /kg mỳ tôm bán ra. Giá và sản lượng sẽ thay đổi như thế nào? 4. Gánh nặng thuế sẽ được phân chia như thế nào giữa người tiêu dùng và người sản xuất? Bài 5 Hàm cầu về lúa hàng năm có dạng: Q D = 480 – 0,1P (đơn vị tính P – đ/kg; Q – tấn). Sản lượng lúa năm trước Qs 1 = 270. Sản lượng lúa năm nay Qs 2 = 280. a. Xác định giá lúa năm nay trên thị trường. Có nhận xét gì về thu nhập của người nông dân so với năm trước. b. Để đảm bảo thu nhập cho nông dân chính phủ đưa ra 2 giải pháp: + Kiểm soát giá: ấn định mức giá sàn năm nay là 2100đ/kg và cam kết sẽ mua hết phần lúa dư thừa. + Trợ giá: chính phủ không can thiệp vào thị trường mà trợ giá cho nông dân là 100đ/kg Tính số tiền mà chính phủ phải chi ở mỗi giải pháp, thu nhập của nông dân ở mỗi giải pháp. Theo anh (chị) giải pháp nào có lợi nhất? c. Vẽ đồ thị minh hoạ? 1000 3000 Q P 20 10 G D 1 D 2 Bài 6 Một công ty sản xuất và lắp ráp xe máy Wave xác định được hệ số co ãn theo giá và theo thu nhập của loại xe mà công ty đang bán lần lượt là D P E = -1,2 và D I E = 3. Phòng marketing của công ty đưa ra dự báo thu nhập của người tiêu dùng tăng 3% trong năm tới. a. Năm nay công ty bán được 8000 xe. Nếu trong năm tới công ty tăng giá bán lên 5% thì sẽ bán được bao nhiêu xe? b. Nếu công ty đưa ra mục tiêu tăng lượng xe bán lên 5% thì công ty nên có kế hoạch thay đổi giá như thế nào? Bài 7 Hàm cầu của sản phẩm A được bởi phương trình Q = 100 – P a. Hãy viết công thức tính độ co giãn theo điểm của cầu theo giá? b. Tại mức giá nào độ co giãn bằng 1? c. Tại mức giá nào độ co giãn bằng 2? Bài 8 Hệ số co giãn theo giá của của cung và tại trạng thái cân bằng P = 40, Q = 20 lần lượt là E D P = – 2 và E S P = 3 2 a. Viết phương trình đường cung và đường cầu? b. Vẽ đồ thị minh hoạ Bài 9 Một công ty ước lượng được hàm cầu đối với sản phẩm của mình như sau: Q X = 1000 – 0,6P Y Trong đó Q X là lượng cầu đối với hàng hoá X do công ty kinh doanh và P Y là giá của hàng hoá Y có liên quan với hàng hoá X. 1. Bạn hãy cho biết mối quan hệ giữa hai hàng hoá X và Y. Đó là các hàng hoá thay thế hay bổ sung? Tại sao? 2. Hãy xác định hệ số hệ số co giãn chéo của cầu tại các mức giá P Y = 80 và P Y = 40 3. Hãy xác định hệ số co giãn chéo của cầu theo đoạn khi P Y nằm trong khoảng (100,80) Bài 10 Giả sử thị trường có ba cá nhân khác nhau có phương trình cung như sau: P 1 = 10 + Q 1, P 2 = 18 + 0,5Q 2 , P 3 = 16 + 0,4Q 3 Hãy viết phương trình đường cung thị trường? Bài 11 Thị trường gạo ở Hà Nội được cho bởi đường cung cầu sau: Cung: P = 3Q – 12,8; Cầu: P = 8,26 – Q Trong đó giá tính bằng nghìn đồng/kg, sản lượng tính bằng tấn. a. Hãy tính mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường tự do? b. Tính thặng dư tiêu dùng và co dãn của cầu theo giá ở mức giá thị trường tự do? c. Giả sử chính phủ muốn trợ cấp cho nông dân để giá gạo giảm xuống còn 2,5 nghìn đồng/kg thì mức trợ cấp/kg phải là bao nhiêu? d. Người sản xuất hay người tiêu dùng, là người nhận được nhiều hơn từ tổng số tiền trợ cấp của Chính phủ? Chương 3 LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG Bài 1 Một người tiêu dùng có thu nhập I = 3500 để mua hai sản phẩm X và Y với giá tương ứng là P X = 500, P Y = 200. Sở thích của người tiêu dùng này được biểu thị qua hàm số: TU X = – XX QQ 26 2 + TU Y = YY QQ 58 2 5 2 +− Xác định phương án tiêu dùng tối ưu và tính tổng hữu dụng tối đa có thể đạt được? Bài 2 Một người tiêu dùng có 1 lượng thu nhập 35USD để chi tiêu cho 2 hàng hoá X và Y. Lợi ích tiêu dùng của mỗi đơn vị hàng hoá được cho bởi bảng sau. Giá của hàng hoá X là 10USD/ một đơn vị, giá hàng hoá Y là 5USD/ một đơn vị Q X,Y TU X TU Y 1 60 20 2 110 38 3 150 53 4 180 64 5 200 70 6 206 75 7 211 79 8 215 82 9 218 84 a. Hãy xác định lợi ích cần biên (MU) của việc tiêu dùng 2 hàng hoá đó. b. Xác định mức tiêu dùng tối ưu. Khi đó tổng là bao nhiêu? c. Nếu thu nhập của người tiêu dùng này là tăng lên thành 55USD, kết hợp tiêu dùng tối ưu sẽ thay đổi như thế nào? d. Với thu nhập 55USD để chi tiêu, nhưng giá của hàng hoá X giảm xuống còn 5USD/ một đơn vị. Xác định kết hợp tiêu dùng tối ưu. Bài 3 Một người tiêu dùng có thu nhập hàng tháng là 200 nghìn đồng để chi mua cho 2 hàng hoá X và Y, a. Giả sử giá hàng hoá X là 4000/đơn vị và giá hàng hoá Y là 2000/đơn vị. Hãy vẽ đường ngân sách cho người này. b. Giả sử hàm tổng lợi ích của người tiêu dùng này được cho bởi TU = 2X + Y Người này nên chọn X, Y như thế nào để tối đa hoá lợi ích? c. Cửa hàng nơi người này thường mua có sự khuyến khích đặc biệt. Nếu mua 20 đơn vị Y (với giá 2000) sẽ được thêm 10 đơn vị nữa mà không mất tiền. Điều này chỉ áp dụng cho 20 đơn vị Y đầu tiên, tất cả các đơn vị sau vẫn phải mua giá 2000 (trừ số thưởng). Hãy vẽ đường ngân sách trong trường này. d. cung hàng hoá Y giảm nên giá của nó tăng thành 4000/đơn vị. cửa hàng này không khuyến khích như trước nữa. Bây giờ đường ngân sách của người này thay đổi như thế nào? Kết hợp X, Y nào tối đa hoá lợi ích của người đó. Bài 4 Hàng tháng một người tiêu dùng dành 1 triệu đồng để mua thịt (T) và khoai tây (K) với giá tương ứng PT = 20.000/kg, PK = 5.000/kg. a.Thiết lập phương trình đường ngân sách và minh hoạ bằng đồ thị? b. Nếu biết hàm tổng lợi ích từ việc tiêu dùng thịt (T) và khoai tây (K) của người là tiêu dùng là: TU = (T – 2)K thì kết hợp nào giữa thịt và khoai tây mà người tiêu dùng sẽ mua để tối đa hoá lợi ích? c. Nếu giá khoai tây tăng gấp đôi thì đường ngân sách và quyết định của người tiêu sẽ thay đổi như thế nào? Bài 5 Một người có hàm tổng lợi ích đối với 2 hàng hoá X và Y như sau: TU = 20 XY Người tiêu dùng có lượng thu nhập là 5 triệu đồng dành để chi tiêu cho 2 hàng hoá X và Y. Giá của hàng hoá X là 100 nghìn đồng/ một đơn vị và giá của hàng hoá Y là 20 nghìn đồng/ một đơn vị. a. Hãy xác định kết hợp tiêu dùng 2 hàng hoá X và Y của người tiêu dùng để tối đa hoá lợi ích. Tính lợi ích tối đa đó? b. Nếu giá của X giảm còn 50 nghìn đồng/một đơn vị thì kết hợp tiêu dùng sẽ thay đổi như thế nào? c. Hãy viết phương trình đường cầu đối với hàng hoá X, giả sử rằng nó là đường tuyến tính. d. Hãy minh hoạ kết quả tính toán trên bằng đồ thị Bài 6 Một người tiêu dùng có lượng thu nhập là 1000$ dành cho tiêu dùng 2 hàng hoá A và B. kết hợp tiêu dùng của người này được xác định trên hình vẽ a. Hãy xác định giá của hàng hoá A và B tương ứng với từng đường ngân sách. b. Người này tiêu dùng bao nhiêu đơn vị hàng hoá B tương ứng với các trường hợp trên. c. Viết phương trình đường cầu tuyến tính đối với hàng hoá A. Bài 7 Một người tiêu dùng sử dụng hết số tiền là 60.000 đồng để mua hai hàng hoá X và Y với giá tương ứng PX = 3000 đồng, PY = 1000 đồng. Hàm tổng lợi ích đạt được từ việc tiêu dùng hai hàng hoá X và Y là TU = X 1/2 Y 1/2 a. Viết phương trình đường ngân sách? Các tập hợp hàng hoá (X,Y) sau: (15,30), (10,30), (30,10) người tiêu dùng có mua được không? sao? Minh hoạ bằng đồ thị đường ngân sách và các kết hợp hàng hoá trên? b. Kết hợp nào giữa hai hàng hoá X và Y mà người tiêu dùng sẽ mua sẽ tối đa lợi ích? Tính lợi ích tối đa đó? Minh hoạ kết quả vào đồ thị đã vẽ ở câu 1? c. Giả sử giá hàng hoá Y tăng lên PY = 3000 đồng (các yếu tố khác không thay đổi) thì quyết định lựa chọn của người tiêu dùng sẽ thay đổi như thế nào ? Viết phương trình đường cầu tuyến tính của hàng hoá Y? 10 20 30 50 Hàng hoá A Hàng hoá B 50 Chương 4 LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ Bài 1 Giả sử hàm sản xuất với 2 đầu vào vốn (K) và lao động (L) của 1 doanh nghiệp có dạng sau: 3/2 LK Q 1/2 = a. Hàm sản xuất của doanh nghiệp có hiệu suất tăng, giảm hay không đổi theo quy mô? Giải thích? b. Tính hệ số co giãn của Q theo K và L c.Viết các biểu thức thể hiện sản phẩm cận biên của K và L. d. Xác định tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên giữa K và L Bài 2 Hãy điền vào các ô trống sau đây: Lao động Tổng sản phẩm Sản phẩm bình quân Sản phẩm cận biên 1 40 2 48 3 138 4 44 5 24 6 210 7 29 8 -27 Bài 3 Hãy điền vào các ô trống sau Sản lượng (Q) Tổng chi phí (TC) Chi phí cố định (FC) Chi phí biến đổi (VC) Chi phí cố định bình quân (AFC) Chi phí biến đổi bình quân (AVC) Tổng chi phí bình quân (ATC) Chi phí cận biên (MC) 100 260 60 200 0,3 300 0,5 400 1,05 500 360 600 3,0 700 1,6 800 2040 Bài 4 Một doanh nghiệp có hàm sản xuất là Q = 10L 1/2 K 1/2 Giá các đầu vào là: lao động 100$/tuần, thuê máy móc thiết bị 200$/tuần. a. Nếu doanh nghiệp sản xuất 200 đơn vị sản phẩm thì số lượng lao động và máy móc thiết bị tối thiểu chi phí là bao nhiêu? b. Nếu doanh nghiệp sản xuất 400 đơn vị sản phẩm thì số lượng lao động và máy móc thiết bị tối thiểu chi phí là bao nhiêu? Chi phí cận biên và chi phí trung bình trong hai trường hợp này là bao nhiêu? c. Điều gì sẽ xảy ra với tổng chi phí, chi phí trung bình và chi phí cận biên khi sản lượng là 200 và 400 nếu doanh nghiệp sản xuất có hiệu quả hơn nên hàm sản xuất trở thành Q =11L 1/2 K 1/2 d. Khi giá thuê máy móc thiết bị và tiền lương tăng 10% thì điều gì sẽ xảy ra với tổng chi phí và chi phí cận biên Bài 5 Hàm sản xuất trong ngắn hạn (với một đầu vào Z) của 1 doanh nghiệp là: 10 3 2 Z Z 10Z Q −+= a. Viết phương trình biểu diễn sản phẩm cận biên (MP) sản phẩm bình quân (AP) của Z b. Sản phẩm cực đại trong ngắn hạn của hãng là bao nhiêu? Khi đó phải sử dụng bao nhiêu đầu vào Z? c. Ở mức sản lượng nào năng suất bình quân là lớn nhất? Bài 6: Cho hình vẽ với điểm lựa chọn tối ưu các đầu vào là B Biết rằng tổng chi phí của doanh nghiệp này là TC = 96 dùng để chi tiêu cho 2 đầu vào K và L a. Xác định giá của các đầu vào K và L b. Doanh nghiệp này sử dụng bao nhiêu đơn vị đầu vào L c. Xác định tỷ lệ thay thế cận biên kỹ thuật giữa 2 đầu vào K và L d. Nếu lựa chọn đầu vào ở điểm A thì doanh nghiệp này có đạt được sản lượng tối đa không? Tại sao? Bài 7 Bài 7 8 4 0 6 B Đường đồng phí Đường đồng lượng L K A Một doanh nghiệp sản xuất giầy thể thao nhận thấy hàm tổng chi phí của mình là: TC = 3y 2 + 100 trong đó y là lượng giầy sản xuất. a. Chi phí cố định (FC) của doanh nghiệp là bao nhiêu? b. Viết phương trình biểu diễn chi phí bình quân (AC) c. Hãy suy ra phương trình biểu diễn chi phí cận biên (MC) từ chi phí biến đổi (VC) d. Mức sản lượng đạt được chi phí bình quân tối thiểu là bao nhiêu? e. Ở mức sản lượng nào chi phí bình quân bằng chi phí cận biên? Bài 8 Một doanh nghiệp có đường cầu về sản phẩm của mình là P = 40 – Q Doanh nghiệp có chi phí bình quân không đổi bằng 10 ở mọi mức sản lượng. a. Cho biết chi phí cố định của doanh nghiệp bằng bao nhiêu? b. Tìm giá và sản lượng tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp? c. Độ co giãn của cầu ở mức giá tối đa hoá lợi nhuận bằng bao nhiêu? Giải thích tại sao lúc đó doanh nghiệp chưa thể có doanh thu cực đại? Bài 9 Một doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử đối mặt với hàm cầu về sản phẩm của mình là: P = 100 – 0,03Q trong đó P là giá tính bằng USD. Chi phí bình quân của doanh nghiệp là ATC = 40 + Q 30000 a. Với các dữ liệu trên hãy chứng tỏ rằng đối với doanh nghiệp: chiến lược tối đa hoá lợi nhuận khác chiến lược tối đa hoá doanh thu. b. Giả sử Nhà nước quyết định thu 1 khoản thuế 5USD/1 đơn vị sản phẩm. Khi đó giá cả, sản lượng và tổng lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ thay đổi bao nhiêu? c. Minh hoạ các kết quả trên đồ thị. Bài 10 Một doanh nghiệp sản xuất 1 loại sản phẩm không có mặt hàng thay thế trên thị trường. Hàm cầu của sản phẩm này là: P = 186 – Q . Doanh nghiệp có các chi phí như sau: Chi phí cố định FC = 2400 Chi phí biến đổi trung bình AVC = 10 Q + 10 a. Nếu doanh nghiệp được tự do hành động thì nó sẽ chọn giá bán và sản lượng bán ra bao nhiêu để tối đa hoá lợi nhuận? b. Nếu doanh nghiệp phải trả 1 khoản thuế cố định là 1000 thì thuế này có ảnh hưởng gì đến việc quyết định sản lượng và giá bán của doanh nghiệp? c. Nếu doanh nghiệp có thể nhập sản phẩm từ nước ngoài với giá nhập Pw = 86 thì doanh nghiệp sẽ bán ra với giá nào để thu được lợi nhuận tối đa? Bài 11 […]… chi của chính phủ là bao nhiêu? Chương 6 THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT Bài 1 Tuyết Lan là một chủ của hàng bán rau Cô ấy thuê sinh vi n phân loại và đóng gói Sinh vi n có thể đóng gói các số lượng sau trong 1 giờ: Số SV 1 2 3 4 5 6 7 8 SL rau (kg) 20 50 90 120 145 165 180 190 a Vẽ các đường: sản phẩm trung bình và sản phẩm cận biên của các sinh vi n này b Giả sử Tuyết Lan có thể bán rau với giá 0,5… Bài 8 Lãi suất thị trường là 10% và mức lãi này được giữ vô hạn định Người tiêu dùng có thể vay và cho vay ở mức lãi suất này Giải thích sự lựa chọn của bạn ở mỗi tình huống sau: a Bạn sẽ thích một món quà 500 USD hôm nay hơn hay món quà 540 USD vào năm tới? b Bạn thích món quà 100 USD hiện tại hơn hay một khoản vay 500USD mà không có lãi trong 4 năm? CÂU HỎI ÔN TẬP Môn: Kinh tế vi 1 Ba vấn đề kinh. .. 1 Ba vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp là gì? Tất cả các doanh nghiệp trong mọi mô hình kinh tế đều phải giải quyết 3 vấn đề trên đúng hay sai? Tại sao? 2 Chi phí cơ hội là gì? Cho dụ? 3 Phát biểu quy luật chi phí cơ hội ngày càng tăng? Giải thích bằng đường PPF? 4 Phân biệt cầu và lượng cầu, cung và lượng cung? Cho dụ? 5 Các nhân tố ảnh hưởng đến cung và cầu Trong các nhân tố đó nhân… Trước khi in Nhà xuất bản đã phải có 1 khoản chi cố định là 1000USD cho vi c trả tiền vi t và đánh máy bản thảo a Vi t phương trình biểu diễn tổng doanh thu và tổng chi phí của vi c xuất bản cuốn sách này nếu biết rằng chi phí bổ sung để in thêm 1 cuốn sách là 2USD b Xác định lượng sách in và giá bán khi nhà xuất bản theo đuổi các mục tiêu: Tối đa hoá doanh thu và tối đa hoá lợi nhuận c Nếu cơ quan… bao nhiêu? Bài 6 Cho cung và cầu lao động không có tay nghề như sau: L = -50 + 30w và L = 500 – 25w a Xác định kết hợp cân bằng của L và w trên đồ thị b Xác định lượng thất nghiệp khi mức lương tối thiểu được đặt ra là 4USD/giờ và 14USD/giờ? c Điều gì sẽ xảy ra với tổng thu nhập của các công nhân không có tay nghề khi mức lương tối thiêu là 14USD một giờ? Bài 7 Một doanh nghiệp xem xét vi c mua một… tiêu dùng và thặng dư sản xuất tại mức sản lượng đạt được lợi nhuận tối đa? c Nếu đánh thuế 1USD/sản phẩm thì quyết định sản xuất sẽ thay đổi như thế nào? d Minh hoạ các kết quả tính được trên đồ thị Bài 11 Giả sử thị trường sản phẩm X có thể tả bằng phương trình dưới đây: Cầu: P = 100 – Q Cung: P = Q – 4 Trong đó, P là giá tính bằng nghìn đồng/đơn vị và Q là số lượng tính bằng nghìn đơn vị Trong trường… như thế nào? Bài 12 Giả sử chi phí biên của một hãng máy tính là không đổi ở mức 10 triệu đồng một máy Tuy nhiên, chi phí sản xuất cố định bằng 100 triệu đồng a Tính các đường chi phí biến đổi trung bình và chi phí trung bình của hãng? b Nếu hãng muốn tối thiểu hóa chi phí sản xuất trung bình, hãng sẽ chọn mức sản lượng rất lớn hay rất nhỏ? Hãy giải thích? Chương 5 CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Bài 1 Trong 1… thu (L) (MPL) (TR) cận biên (MRPL) 1 2 3 4 5 6 12 22 30 36 40 42 a Hãy điền vào các ô còn trống trong bảng trên b Để tối đa hoá lợi nhuận, doanh nghiệp thuê bao nhiêu lao động? Hãng sản xuất bao nhiêu sản phẩm? c Nếu chi phí cố định là 125USD, lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêu? Bài 3 Một hãng độc quyền bán trong vi c sản xuất sản phẩm A Nhà máy của hãng nằm ở một thị trấn Không có ngành nào khác… Tính thặng dư tiêu dùng của thị trường ở mức giá cân bằng c Mỗi người sản xuất bán được bao nhiêu được lợi nhuận bao nhiêu? d Minh hoạ trên đồ thị các kết quả tính được? Bài 2 Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí biến đổi là: AVC = 2Q + 4 (USD) a Vi t phương trình biểu diễn hàm chi phí cận biên của doanh nghiệp và xác định mức giá mà doanh nghiệp phải đóng cửa sản xuất b Khi giá bán của… trường là 84USD Tính lợi nhuận tối đa đó? d Minh hoạ các kết quả trên bằng đồ thị? Bài 3 Một hãng độc quyền bán có hàm cầu về sản phẩm của mình là; P = 1000 – Q(USD) Chi phí bình quân của doanh nghiệp là không đổi và bằng 300USD a Chi phí cận biên của doanh nghiệp là bao nhiêu? b Xác định sản lượng, giá, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp khi theo đuổi các mục tiêu: tối đa hoá lợi nhuận và tối đa hoá . không có lãi trong 4 năm? CÂU HỎI ÔN TẬP Môn: Kinh tế vi mô 1. Ba vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp là gì? Tất cả các doanh nghiệp trong mọi mô hình kinh tế đều phải giải quyết 3 vấn đề trên. BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Bài 1 Giả định một nền kinh tế giản đơn chỉ có 2 ngành sản xuất xe đạp và xe máy. Bảng sau thể hiện các khả năng. máy) d. Hãy tính chi phí cơ hội của vi c sản xuất xe đạp và xe máy? Bài 2 Giả sử một nền kinh tế chỉ có 2 ngành sản xuất lương thực và máy móc. Nền kinh tế đó có các khả năng sản xuất như sau: Khả

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Các bài tập Kinh tế vi mô – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Các bài tập Kinh tế vi mô, Các bài tập Kinh tế vi mô, Các bài tập Kinh tế vi mô, Một công ty sản xuất và lắp ráp xe máy Wave xác định được hệ số co ãn theo giá và theo thu nhập của loại xe mà công ty đang bán lần lượt là = -1,2 và = 3. Phòng marketing của công ty đưa ra dự báo thu nhập của người tiêu dùng tăng 3% trong năm tới.

Hy vọng thông qua bài viết Các bài tập Kinh tế vi mô . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button