Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Cẩm nang đầu tư chứng khoán – Tải về File Word, PDF

Cẩm nang đầu tư chứng khoán

Cẩm nang đầu tư chứng khoán
Nội dung Text: Cẩm nang đầu tư chứng khoán


Cẩm nang cho nhà đầu tư mới vào nghề. 2 Cổ phiếu – Các chỉ số đánh giá giá tri công ty. 3 ̣ Xây dư ̣ng danh mu ̣c đầu tư chưng ́ khoán. 6 Quản lý danh mu ̣c đầu tư chưng ́ khoán. 8 Giới thiêu danh mu ̣c đầu tư. 9 ̣ 10 điều cần biết về đầu tư chưng ́ khoán. 11 Hướng dẫn mua bán chưng khoán. ́ 12 Quy trình đăṭ mô ̣t lênh cua nhà đầu ̣ ̉ tư. 14 Đầu tư vào cổ phiếu: Năm yếu tố….

Bạn đang xem: [Download] Cẩm nang đầu tư chứng khoán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cẩm nang đầu tư chứng khoán File Word, PDF về máy

Cẩm nang đầu tư chứng khoán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cẩm nang đầu tư chứng khoán

 1. Cam nang dau tu chung khoan
  Cẩm nang cho nhà đầu tư mới vào
  nghề. 2
  Cổ phiếu – Các chỉ số đánh giá giá
  tri công ty. 3
  ̣
  Xây dư ̣ng danh mu ̣c đầu tư chưng ́
  khoán. 6
  Quản lý danh mu ̣c đầu tư chưng ́
  khoán. 8
  Giới thiêu danh mu ̣c đầu tư. 9
  ̣
  10 điều cần biết về đầu tư chưng ́
  khoán. 11
  Hướng dẫn mua bán chưng khoán.
  ́
  12
  Quy trình đăṭ mô ̣t lênh cua nhà đầu
  ̣ ̉
  tư. 14
  Đầu tư vào cổ phiếu: Năm yếu tố
 2. cân nhắc trước khi đầu tư. 16
  Xây dư ̣ng kế hoach đầu tư chưng
  ̣ ́
  khoán. 17
  Để thành công trong đầu tư qua
  mang. 21
  ̣
  Lưu ký Chưng khoán. 23
  ́
  Mô ̣t số lý thuyết giao dich áp du ̣ng
  ̣
  trong phân tích kỹ thuât25 ̣
  Mô ̣t số khái niêm tài chính. 27
  ̣
  Các hê ̣ số tài chính Nô ̣i dung quan
  tro ̣ng trong phân tích đầu tư CK.. 29
  Bí quyết đầu tư trên thi ̣ trường
  chưng khoán cua mô ̣t số nhà đầu tư
  ́ ̉
  tiêu biểu. 32
  Đầu tư như thế nào khi giá cổ
  phiếu biến đô ̣ng?. 34
  Các loaị giao dich đăc biêṭ trên
  ̣ ̣
 3. Trung tâm Giao dich chưng khoán. 35
  ̣ ́
  Thư ̣c hiên phát hành và quản lý cổ
  ̣
  phiếu but tích. 36
  ́
  Những yếu tố không thư ̣c trong
  “giá tri thư ̣c” cua cổ phiếu. 37
  ̣ ̉
  Mô ̣t số phương pháp tính giá tri ̣
  thư ̣c cua cổ phiếu niêm yết39
  ̉
  Các dấu hiêu nhân biết thời điểm
  ̣ ̣
  nên bán ra cổ phiếu. 41
  Cách thưc đầu tư vào cổ phiếu. 42
  ́
  Lư ̣a cho ̣n cổ phiếu hay trái phiếu
  để đầu tư. 44
  Cần tính toán kỹ trước khi đầu tư
  mua cổ phiếu cua các công ty nhỏ. 45
  ̉
  Hướng dẫn giao dich thoả thuân
  ̣ ̣
  trên TTCK.. 46
  Mô ̣t số phương pháp tính giá tri ̣
 4. thư ̣c cua cổ phiếu niêm yết48
  ̉
  Đôi điều cần biết về “luâṭ chơi”
  trên thi trường chưng khoán. 50
  ̣ ́
  Tiêu chuẩn Mitcel trong đánh giá
  và phân tích. 52
  Bí quyết mua đươ ̣c cổ phiếu: Kiên
  trì theo sát thi trường. 53
  ̣
  Quản tri rui ro trong đầu tư chưng
  ̣ ̉ ́
  khoán. 55
  Sư du ̣ng biểu đồ để dư ̣ báo giá cổ
  ̉
  phiếu. 57
  Bàn về lai suất thi trường. 59
  ̃ ̣
  Các tình huống báo giá: Thi trường
  ̣
  bi cài khoá và vươ ̣t ché o. 60
  ̣
  Nghiêp vu ̣ tách, gô ̣p cổ phiếu. 62
  ̣
  Phân tích thông tin tài chính. 63
  Chỉ số chưng khoán Viêṭ Nam –
  ́
 5. Phương pháp tính và điều chỉnh. 68

  Cẩm nang cho nhà đầu tư mới vào
  nghề
  Trên thi ̣ trường chứng khoán (TTCK)
  có nhiều nhà đầu tư giao dich cổ phiếu
  ̣
  (CP) xuất phát từ nhưng me ̣o do ba ̣n bè
  mách bảo, các cú điê ̣n thoa ̣i của nhà môi
  giới hay nhưng đề xuất của mô ̣t nhà phân
  tích nao đó. Ho ̣ thường mua CP khi thi ̣
  ̀
  trường đang trong giai doa ̣n nóng bỏng,
  đến lúc thi ̣ trường trở la ̣nh, ho ̣ rất dễ
  hoảng loa ̣n, bán tháo số CP nắm giữ để
  rồi hứng chiu mô ̣t khoản thua lỗ . Đó là
  ̣
  ̀
  câu chuyê ̣n rất điển hinh về những nhà
  đầu tư mới vao nghề.
  ̀
  Đầu tư chứng khoán về cơ bản là mô ̣t
  ̀
  quá trinh bao gồm 4 bước như sau:

 6. Bước 1: Cho ̣n lư ̣a CP
  Bước đầu tiên trong viê ̣c cho ̣n lựa
  mô ̣t CP là bắt đầu theo dõi diễn biến các
  CP. Đă ̣t mô ̣t CP vào danh sách theo dõi
  (Watch list) sẽ lam tăng sự chú ý của ba ̣n
  ̀
  đô ́ i với CP đó. Thâ ̣t hiếm khi ba ̣n tim ̀
  đươ ̣c mô ̣t CP nào đó rồi mua ngay tức
  ̀
  thi. Mô ̣t danh sách quan sát là mấu chốt
  để lựa cho ̣n CP thanh công.
  ̀
  Nếu ba ̣n theo trường phái phân tích
  kỹ thuâ ̣t, thi ̀ khi đó diễn biến giá CP là lý
  do chính của viê ̣c lựa cho ̣n mô ̣t CP đó để
  theo dõi.
  Còn nếu ba ̣n theo trường phái phân
  tích cơ bản, thi ̀ tin tức về thu nhâ ̣p hay
  bất kỳ mô ̣t tin tức nào khác về công ty la ̣i
  là lý do chính để ba ̣n quan tâm đến CP
  nay. Mô ̣t khi CP đa ̃ nằm trong danh sách
  ̀
 7. theo dõi, ba ̣n có thể so sánh diễn tiến giá
  cả của CP đó với diễn tiến giá cả của
  ̀
  các CP khác. Ba ̣n cũng có thể tim thấy
  các thông tin khác liên quan đến CP đó
  nhằm giúp ba ̣n có cơ sở để ra quyết đinh. ̣
  Nhà đầu tư theo trường phái phân
  tích kỹ thuâ ̣t có thể quan tâm đến viê ̣c tim̀
  kiếm các thông tin có tính kỹ thuâ ̣t về CP.
  Liê ̣u CP có diễn biến giá cả giống như
  trong quá khứ không? Xu hướng giá CP
  trong 13 tuần, 26 tuần hay 52 tuần gần
  đây nhất là đi lên hay đi xuống? So với
  lúc bắt đầu đươ ̣c đưa vào danh sách, CP
  đó tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?
  Nhà đầu tư theo trường phái phân
  tích cơ bản sẽ tim kiếm tin tức, các bản
  ̀
  bảo cáo thu nhâ ̣p, báo cáo ngành hay báo
  cáo của nhà phân tích nhằm tim kiếm̀
 8. thông tin. Tuy nhiên, khi cho ̣n lựa CP để
  theo dõi, cách tốt nhất là các nhà đầu tư
  nên kết hơ ̣p các thông tin về phân tích cơ
  bản lẫn phân tích kỹ thuâ ̣t để xem liê ̣u CP
  đó có đáng đươ ̣c theo dõi hay không.
  May mắn lắm ba ̣n cũng chỉ cho ̣n
  đươ ̣c 2 đến 3 CP tốt trong số 10 lần
  cho ̣n. Bởi vâ ̣y, ba ̣n đừng nga ̣c nhiên khi
  thấy các CP giảm giá sẽ chiếm đa số
  trong danh sách theo dõi. Cần lưu ý rằng,
  chỉ nên đưa những CP tốt nhất trong danh
  sách theo dõi vao danh mục đầu tư của
  ̀
  ba ̣n.
  Bước 2: Chấp nhân vi thế
  ̣ ̣
  Chấp nhâ ̣n vi ̣ thế là công viê ̣c khá
  đơn giản, ba ̣n chỉ cần liên hê ̣ với nhà
  môi giới và thực hiê ̣n giao dich. Tuỵ
  nhiên cũng cần lưu ý mô ̣t số điều. Trước
 9. tiên là loa ̣i giao dich mà ba ̣n thực hiê ̣n:
  ̣
  đoản hay trường (short or long). Mă ̣c dù
  xu hướng chung của giá CP là di lên
  nhưng bất kỳ ai da ̃ từng mắc phải mô ̣t vi ̣
  thế thua lỗ đều có thể hiểu rằng, trong
  ngắn ha ̣n CP có nhiều khả năng đi xuống
  ̀
  hơn là đi lên. Nhin chung, ba ̣n nên tránh
  nhưng vi ̣ thế đoản (vi ̣ thế bán non).
  Chúng ngốn rất nhiều thời gian và công
  sức nhưng cơ hô ̣i dành cho vi ̣ thế đoản
  la ̣i rất hiếm hoi. Nếu ba ̣n thực hiê ̣n vi ̣ thế
  đoản, ba ̣n cần phải giám sát vi ̣ thế đó cẩn
  thâ ̣n gấp đôi so với vi ̣ thế trường.
  Kế đến là viê ̣c cho ̣n lựa nhà môi
  giới. Nếu ba ̣n là mô ̣t nhà đầu tư tư nhân
  ba ̣n có lẽ chỉ cần đến mô ̣t nhà môi giới
  phần dich vụ (discount broker). Đây là
  ̣
  nhà môi giới cung cấp dich vụ cơ bản
  ̣
 10. nhất cho ba ̣n, tức là chỉ thực hiê ̣n lê ̣nh
  giúp ba ̣n và ăn hoa hồng.
  Bước 3: Giám sát vi thế
  ̣
  Giám sát các vi ̣ thế đa ̃ thực hiê ̣n là
  ̀
  phần quan tro ̣ng nhất của quá trinh đầu
  tư. Tất cả những thông tin và sự điều tra
  nghiên cứu đưa ba ̣n đến chỗ ra quyết
  đinh giao dich. Giám sát vi ̣ thế là lúc ba ̣n
  ̣ ̣
  theo dõi và đánh giá quyết dinh đầu tư
  ̣
  của minh. Khi vi ̣ thế đó nằm ở vi ̣ trí bấp
  ̀
  bênh giữa lỗ và lai, ba ̣n cần phải hết sức
  ̃
  chú ý đến những vi ̣ thế nay. Khi CP mà
  ̀
  ba ̣n cho ̣n tăng giá đều đều và ba ̣n có cơ
  sở để tin rằng, đó là CP tốt thi ̀ ba ̣n nên
  tính đến chuyê ̣n mua thêm CP nay. Nếu ̀
  CP mà ba ̣n cho ̣n giảm giá liên tục ba ̣n
  cũng nên cân nhắc bán đi CP đó nhằm
  ha ̣n chế thua lỗ .
 11. Bước 4: Kết thuc vi thế
  ́ ̣
  Nhà đầu tư thường bán CP khi giá
  CP đa ̣t đến mức giá mục tiêu (target
  price) hay CP không diễn biến theo như
  mong đơ ̣i của anh ta. Tuy nhiên, rất nhiều
  nhà đầu tư không biết bán khi nào và bán
  như thế nào để kết thúc mô ̣t vi ̣ thế và
  mang la ̣i kết quả tốt nhất. Thông thường,
  ba ̣n nên bán CP khi những nhân tố cơ bản
  cho thấy sự sa sút đáng kể, chắng ha ̣n
  như, thu nhâ ̣p và lơ ̣i nhuâ ̣n công ty giảm
  sút trong nhiều năm liền, thi ̣ phần thu he ̣p
  dần do ca ̣nh tranh gay gắt hay nô ̣i bô ̣ ban
  giám đốc luôn lục đục…

  Cổ phiếu – Các chỉ số đánh giá giá
  tri công ty
  ̣
  Các nhà đầu tư luôn mong đơ ̣i, tim ̀

 12. kiếm đầu tư những cổ phiếu của các công
  ty có khả năng sinh lơ ̣i cao hơn các loa ̣i
  công cụ tai chánh khác. Tuy nhiên, giá cả
  ̀
  và khả năng sinh lơ ̣i đầu tư của cổ phiếu
  là bao nhiêu để hấp dẫn các nhà đầu tư?.
  Trên các thi ̣ trường vốn phát triển
  hiê ̣n đa ̣i, các nhà đầu tư sử dụng tham
  chiếu rất nhiều các chỉ số tai chánh để
  ̀
  đánh giá giá tri ̣ và khả năng sinh lai của
  ̃
  cô ̉ phiếu cũng như các thông tin, xu
  hướng thi ̣ trường trước khi đưa ra các
  quyết đinh đầu tư hay chấp thuâ ̣n giao
  ̣
  dich mua bán.
  ̣
  Để có khả năng đánh giá giá tri ̣ cổ
  phiếu giao dich trên thi ̣ trường mô ̣t cách
  ̣
  cơ bản nhất, ba ̣n cần phải xem xét các
  khái niê ̣m và chỉ số chứng khoán tài
  chánh sau:
 13. Thu nhâp trên mỗi cổ phần –
  ̣
  Earning Per Share (EPS)
  Đây là chỉ số cung cấp thông tin về
  thu nhâ ̣p đinh kỳ của mỗ i cổ phần thông
  ̣
  thường sau khi lơ ̣i nhuâ ̣n của Công ty trừ
  đi các khoản thuế lơ ̣i tức, cổ tức cho các
  cổ phần ưu đai. ̃
  Ba ̣n nên xem xét chỉ số nay trong mô ̣t
  ̀
  giai đoa ̣n nhâ ́ t đinh để đánh giá xu hướng
  ̣
  ổn đinh và khả năng tăng trưởng của nó,
  ̣
  qua đó sẽ thấy đươ ̣c hiê ̣u quả quá trinh ̀
  hoa ̣t đô ̣ng của công ty.
  Nếu EPS của loa ̣i cổ phiếu mà ba ̣n
  cho ̣n đầu tư thể hiê ̣n khả năng ta ̣o ra lơ ̣i
  nhuâ ̣n càng cao và xu hướng tăng trưởng
  ổn đinh thi ̀ đương nhiên thi ̣ giá cổ phiếu
  ̣
  giao dich sẽ khuynh hướng gia tăng. Tuy
  ̣
  nhiên, ba ̣n cũng cần phải xem xét sự thay
 14. đổi của số lươ ̣ng cổ phiếu phát hành
  trong cùng giai đoa ̣n xác đinh. ̣
  Thư giá hay Giá tri ̣ trên sổ sách –
  Book Value
  Đây là chỉ số thể hiê ̣n giá tri ̣ ròng
  của mô ̣t công ty trên bảng tổng kết tài
  sản, đừng nên nhầm lẫn nó với giá tri ̣ thi ̣
  trường vi ̀ giá tri ̣ thi ̣ trường khi giao dich
  ̣
  trên sàn có khả năng cao hoă ̣c thấp hơn
  so với giá tri ̣ sổ sách tùy theo sự vâ ̣n
  đô ̣ng của thi ̣ trường.
  Đối với các nhà đầu tư chuyên
  nghiê ̣p, chỉ số này chỉ mang tính chất
  tham chiếu và không phải là cơ sở thuyết
  phục đầu tư, bởi vi ̀ khi ba ̣n đầu tư vào cổ
  phiếu của mô ̣t công ty nào đó là sự đầu
  tư vao khả năng sinh lai tương lai, sự
  ̀ ̃
  phát triển… để mong sự gia tăng giá tri ̣
 15. cổ phiếu, không phải đầu tư vào tài sản
  công ty, mă ̣t khác, giá tri ̣ sổ sách công ty
  có khả năng thay đổi bởi những thủ thuâ ̣t
  kế toán, vi ̀ thế dẫn đến sự đánh giá khách
  quan của ba ̣n bi ̣ sai lê ̣ch.
  Hê ̣ số thi ̣ giá/thu nhâp cổ phần –
  ̣
  Price/Earning per share (P/E)
  Các nhà phân tích & đầu tư chứng
  khoán có khuynh hướng dự đoán triển
  vo ̣ng của công ty, do đó giá thi ̣ trường
  của cổ phiếu sẽ chiu ảnh hưởng rất lớn
  ̣
  bởi xu hướng và thu nhâ ̣p của mỗ i cổ
  phiếu hiê ̣n ta ̣i. Viê ̣c đo lường mối quan
  hê ̣ giữa giá thi ̣ trường và thu nhâ ̣p của cổ
  phiếu đó là chỉ số P/E.
  Chỉ số P/E chỉ ra rằng: Nhà đầu tư
  đang mong muốn trả cho mô ̣t đồng thu
  nhâ ̣p thực sự của cổ phiếu là bao nhiêu.
 16. ̀
  Nhin chung, nếu ba ̣n càng chắc chắn
  về sự tiếp tục tăng trưởng của Công ty thi ̀
  khả năng tăng giá cổ phiếu giao dich ̣
  tương lai càng cao và đương nhiên, ba ̣n
  phải chấp nhâ ̣n trả nhiều tiền cho mỗ i
  đồng thu nhâ ̣p cổ phiếu đó ở thời điểm
  hiê ̣n ta ̣i.
  Ba ̣n hay tưởng tươ ̣ng, mô ̣t công ty cổ
  ̃
  phần có khả năng ta ̣o ra 36.000 đồng lơ ̣i
  nhuâ ̣n trên mỗ i cổ phần mà ta ̣i đó thư giá
  mỗ i cổ phiếu là 120.000 đồng, thi ̀ khả
  năng sinh lơ ̣i thu hồi tối đa là 30%, mô ̣t
  tỷ suất lơ ̣i nhuâ ̣n thu hồi đầy sức thuyết
  phục so với viê ̣c ba ̣n gởi tiền tiết kiê ̣m
  hoă ̣c đầu tư vao trái phiếu chính phủ
  ̀
  hoă ̣c công ty, và lúc đó ba ̣n sẽ bi ̣ thôi
  thúc mua cổ phiếu này trong khi người sở
  hữu vẫn còn khuynh hướng nắm giữ
 17. chúng. Vi ̀ thế, giá bán cổ phiếu có khả
  năng đươ ̣c nâng lên đến mức mà người
  sở hữu cổ phiếu bi ̣ thuyết phục và chấp
  thuâ ̣n bán.
  Mô ̣t loaị chỉ số khác để đo lường,
  đánh giá giá cả cua cổ phiếu ban cho ̣n
  ̉ ̣
  đầu tư đó là hê ̣ số thi ̣ giá/thư giá mỗi
  cổ phiếu.
  Thư giá mỗ i cổ phiếu là giá tri ̣ tai
  ̀
  sản ròng trên sổ sách của công ty chia
  cho tổng số cổ phiếu đa ̃ phát hành.
  Cũng như chỉ số P/E, hê ̣ số thi ̣ giá
  với thư giá mỗ i cổ phiếu thể hiê ̣n mối
  tương quan giữa giá cả thi ̣ trường và thư
  giá cổ phiếu trên cơ sở những tài sản
  đang sinh lơ ̣i hiê ̣n ta ̣i của công ty. Tuy
  nhiên, thư giá của công ty luôn có khả
  năng thay đổi bởi những thủ thuâ ̣t trong
 18. kế toán như đa ̃ đề câ ̣p bên trên. Do đó,
  chỉ số thi ̣ giá/thư giá cổ phiếu có thể rất
  cao trên thực tế và tương tự, các cổ
  phiếu có chỉ số thi ̣ giá/thư giá có thể rất
  rẻ.
  Tỷ lê ̣ lãi trên vốn – ROE (Return
  On Equity)
  Tỷ suất nay biểu thi ̣ số lơ ̣i nhuâ ̣n thu
  ̀
  đươ ̣c trên vô ́ n của doanh nghiê ̣p hay vốn
  cổ phần của các cổ đông công ty. Tỷ suất
  nay đươ ̣c tính bằng cách lấy thu nhâ ̣p
  ̀
  ròng của công ty chia cho số vốn cổ
  đông.
  Tỷ suất nay của mô ̣t công ty nao đó
  ̀ ̀
  càng cao thi ̀ chứng tỏ công ty này sử
  dụng đồng vốn mô ̣t cách hiê ̣u quả và khả
  năng thu hồi vốn của các cổ đông cang ̀
  cao, và tất nhiên, giá cả cổ phiếu của
 19. công ty này giao dich trên thi ̣ trường
  ̣
  cang cao.
  ̀
  Cổ tưc là gì ? Tỷ suất lơ ̣i tưc hiên
  ́ ́ ̣
  thời như thế nào ? – Dividend & Yield
  Đó là khoản thu nhâ ̣p đầu tư hữu hinh ̀
  của các cổ đông sở hữu các cổ phiếu
  thông thường của công ty đươ ̣c thanh
  toán đinh kỳ khi công ty có lơ ̣i nhuâ ̣n.
  ̣
  Khoản cổ tức có thể đươ ̣c thanh toán
  bằng tiền mă ̣t, chứng khoán hay tai sản ̀
  của công ty trên cơ sở quyết đinh của ̣
  Ban Quản tri.̣
  Dựa vào cổ tức của cổ phiếu, các
  nhà phân tích và đầu tư thường xem xét
  đến chỉ số lơ ̣i tức hiê ̣n thời – Yield. Vâ ̣y
  chỉ số lơ ̣i tức hiê ̣n thời là như thế nào?
  Đây là chỉ số quan hê ̣ giữa thi ̣ giá và cổ
  tức cổ phiếu. Khi cổ tức và khả năng

Download tài liệu Cẩm nang đầu tư chứng khoán File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button