Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2012, 11:26

1. Hĩa đơn thương mại (C(Commerciiall IInvoiice)) Là chứngg từ cơ bản Do người bán lập sau khi gửi hàng Chương 7BỘ CHỨNG TỪ TRONGBỘ CHƯNG TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾQ11. Hóa đơn thương mại (C i l I i )(Commercial Invoice) Là chứng từcơbảng Do người bán lập sau khi gửi hàng Yêu cầu người mua trả tiền theo tổng số Yeu cau ngươi mua tra tien theo tong sohàng ghi trên hóa đơn.21. (tt)() Tác dụng:g Sử dụng thay thế cho hối phiếu Khai hảiquanq Thế chấp vay ngân hàngKê khai chi tiết về hàng hóaKe khai chi tiet ve hang hoa Thông báo kết quả giao hàng (bản sao)31. (tt)() Nội dung: Ngày lập Ngay lập Tên và đòa chỉ người bán, người mua Tên hàng hoặc tên dòch vu đươc mua bán Ten hang hoặc ten dòch vụ được mua ban Số lượng hàng hóaGiá đơn vòGia đơn vò Tổng giá tròVà: số lương kiện, loai bao bì, ký mã hiệu,Va: so lượng kiện, loại bao bì, ky ma hiệu,trong lượng cả bì, trọng lượng tònh, số và ngàyký hợp đồng, ngày gửi hàng, điều kiện giaohø ø th h tù4hàng và thanh toán.2. Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List)(Packing List) Liệt kê hàng hóa đóng gói trong 1 kiệnhàng. Do người sx, xk lập khi đóng gói hàng hóa Tác dụng: tạo điều kiện thuận lợi cho việckiểm đếm hàng hóa. Lập thành 3 bản: 1 bản gửi theo kiện hàng 1 bản gửi trong lô hàng 1 bản kèm trong bộ chứng từ hàng hóa52. (tt) Nội dung: Tên người bán Tên hàng Tên người mua Số hiệu hóa đơn Số thứtự kiện hàng Cách đóng gói (thùng, bao, hòm,…)á ø Số lượng hàng trong kiện Trọng lượng hàng hóaTh å tí h ki ä hø6 Thể tích kiện hàng …3. Bảng kê chi tiết (Specification)(Specification) Thống kê cụ thể tất cả các loại hàng và các mặt hàng của lô hàng. Có 2 loại:ï Bảng kê được lập khi ký kết hợp đồngỈphụ lục hợp đồngpg Bảng kê được lập khi gửi hàng cho người mubảng tổng hợp các phiếu đóng gói Nội dung và hình thức tùy thuộc yêu cầu hải quan nước người mua7qg3. (tt) Nội dung: Tênngườibánvà ngườimuaTen ngươi ban va ngươi mua Tên hàngSố hơp đồngSo hợp đong Số hóa đơn Ký mã hiệu Số hiệu các kiện hàng Số lượng kiệnïg ä Số lượng hàng/kiện Trọng lượng kiện hàng (cả bì, tònh)8 Trọng lượng tổng cộng3. (tt) Ngoài ra, có thể gặp: Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice): dùng để ûáù ùkhai hải quan, xin giấy phép nk, khi trò giá hh, gửi bán hoặc chào hàng. Hóơntamthời (Provisional Invoice): dùng để Hoa đơn tạm thơi (Provisional Invoice): dung đe thanh toánbộ tiền hàng.Hóơnchínhthức (Final Invoice): xácđònhHoa đơn chính thưc (Final Invoice): xac đònh tổng trò giá cuối cùng và thanh toán dứt điểm. Hóa đơn chi tiết (Detailed Invoice): giá cả được chi tiết hóa. Hóa đơn trung lập: dùng khi bán lại hàng cho bâ thứb9bên thứ ba.4. Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O) Do Phòng Thương mại của nước xuất (Certificate of Origin C/O)khẩu cấp hoặc người xuất khẩu tự cấp Xác nhận nơi sản xuất hoặc nguồn gốc äëggcủa hàng hóaTácdung:căncứ tính thuế,chínhsáchTac dụng: can cư tính thue, chính sach khu vực, chính sách phân biệt đối xử, xácđònhchấtlươnghàng hóa.xac đònh chat lượng hang hoa.10[…]… lên phương tiện vận tải xep hang len tai Hàng thực tế qua biên giới 31 16 Vận đơn đường biển (Bill of Lading) Chứng từ chuyên chở hàng hóa Do người chuyên chởû cấáp Chức năng: Biên lai xác nhận đã nhận hàng để chuyên chở Chứng từ xác nhận quyền sở hữu đối với hàng hóa 32 16 (tt) Tác dụng: Khai hai quan xnk hải Chứng từ thanh toán với ngân hàng Chứng từ đ å cầàm cốá, mua b ùn, chuyểån nhượng để bá h… Ghi kết quả kiểm tra và kết luậän 22 11 (tt) Còn bao gồàm: Giấy chứng nhận phẩm chất Giấy chứng nhận hàng đồng bộ Giấy chứng nhận độ ẩm Biên bản thử công suất máy 23 12 Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate) Do Cục kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩ kh åu cấáp Xác nhận hàng hóa không độc hại đối với người tiêu dùng 24 13 Giấy chứng nhận kiểm dòch thực vật (Phytosanitory Certificate) Do cơ quan… khác khong yeu cau cac khac 11 5 Hóa đơn lãnh sự (Consular invoice) Hóa đơn có sựï chứng nhậän của lãnh sự nước nhập khẩu Cach chứng Cách chưng nhận: Chứng nhận và ký tên trực tiếp trên hoa hóa đơn thương mai mại Chứng nhận trên hóa đơn và trên vậän tải đơn hoặëc bộ chứng từ Mẫu riêng lập sẵn 12 6 Hóa đơn hải quan (Custom Invoice) Thuận tiện cho hải quan nước nhập khẩ thố kê kh åu: th áng k â, xac… tònh/cả Trong lương tònh/ca bì Tên cơ quan xác nhận 20 11 Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of Quality) Do người sản xuất hoặc cơ quan chuyên môân cấáp Xác nhận chất lượng hàng hóa Tác dụng: chứng minh hàng hóa phù hợp hợp đồng 21 11 (tt) Nội dung: 2 phầàn Phần trên: (đặc điểm lô hàng) Tên người gửi, người nhận hàng Tên hàng Số hiệ h đồ S á hi äu hợp đ àng Ký mã hiệu So lượng, trọng lượng Số lương trong. .. quan độc lập cấáp Nội dung: Tên người gửi, người nhận hàng Tên hàng Cảng đi, cảng đến Ky ma Ký mã hiệu Số lượng hàng từng loại và tổng cộng … 17 9 (tt) Ket Kết luận ve hàng (quan trong nhất) 2 về hang trọng nhat), cách: Xá h X ùc nhậän phùø hơ p h hợ Nêu tổng số hàng hóa 18 10 Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight) Xác nhận khối lượng hàng hóa thực giao Do cơ quan độc lập cấáp Tác dụng:… về người bán, người mua, đòa điểm và thời gian lập hóa đơn, nơi gửûi và nhận, tên hàng, ký mã hiệu, nước xk Số lượ S á l ng, trọng l ng, giáù ởû nướùc xk lượ i k Chứng nhận hóa đơn đúng và chính xác 13 7 Bảo hiểm đơn (Insurance Policy) Chứng từ do công ty bảo hiểm cấp, chấp nhận bảo hiểm cho 1 lo hàng bao hiem lô hang Tác dụng: Đã ký kếát hợp đồàng bảûo hiểåm Đã trả phí bảo hiểm Khiếu nại và nhận tiềàn… Form A: đối với các quốc gia thuộc hệ thống ưu đai pho đãi phổ cập GSP Form O: mặt hàng cà phê và được NK vào nhưng nươc những nước thuộc hiệp hội cà phê thế giới ca phe the giơi Form X: mặt hàng cà phê đi các nước ngoài hiệp hội Form T: hàng dệt may vào thò trường EU Form B: không thuộc yêu cầu các form khác khong yeu cau cac khac 11 5 Hóa đơn lãnh sự (Consular invoice) Hóa đơn có sựï chứng nhậän của… kiện bảo hiểm đã thỏa thuận Tổng số phí bảo hiểm 15 8 Giấychứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate) Do công ty bảo hiểm cấp, chấp nhận bảo hiểåm cho một lô hàøng i Tác dụng: Thay thế bảo hiểm đơn Căn cứ để khiếu nạïi đòi bồi thường Nội dung: giống bảo hiểm đơn, không có cac đieu khoan các điều khoản chung va thường xuyen và thương xuyên 16 9 Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of Quantity) Xác đònh… lệnh, hoặc khong không ghi rõ) ro) Tên hàng Ký K ù mãõ hi äu h øng h ùa hiệ hà hó Số lượng kiện Trọng lượng cảû bì hoặc thểå tích 34 16 (tt) Nội dung: (tt) Cươc phí phụ Cước phí, phu phí Điều kiện thanh toán Thời gian vàø đò đi åm cấáp i đòa điể Số bản gốc Chữ kýù (ngườøi vận tảûi, thuyềàn trưởûng, ngườøi đại diện thuyền trưởng) Cơ sở pháùp lýù ở h l Các điều khoản về trách nhiệm và miễn trách û cua… Loai hang Người gửi hàng, người nhận hàng Số lượ S á lươ ng, t ng lươ ng trọ lượ Cảng gửi hàng, cảng đến Phương tiện chuyên chởû Nhận xét của cơ quan kiểm dòch Biện pháp khử trùng đã thực hiện 26 14 Giấy chứng nhận kiểm dòch động vật (Veterinary Certificate) Do cơ quan thú y cấp Xác nhận hàng hóa không có vi trùng gây dòch hoặc đã được tiêm chủng phòng bệnh Tác dụng: Làm rõ phẩm chất hàng hóa p Phù hợp . Chương 7BỘ CHỨNG TỪ TRONGBỘ CHƯNG TƯ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾQ11. Hóa đơn thương mại (C i l I i )(Commercial Invoice) Là chứng từcơbảng Do người. hóa. Lập thành 3 bản: 1 bản gửi theo kiện hàng 1 bản gửi trong lô hàng 1 bản kèm trong bộ chứng từ hàng hóa52. (tt) Nội dung: Tên người bán Tên hàng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế, Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế, Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế, tt tt tt tt tt, Tờ khai hải quan tt tt Vận đơn đường biển Bill of Lading tt tt tt

Hy vọng thông qua bài viết Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button