Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] [Biểu mẫu] Cách trình bày bài Tiểu luận – Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2014, 07:05

( Bìa trong) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN (size = 14) (2cm x 2cm) TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP (size = 28) CHUYÊN ĐỀ: (size = 14) “TÊN CHUYÊN ĐỀ …… “ (size = 18) SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH CHUYÊN NGÀNH : NGUYỄN VĂN A : 06224504 : TC06QLCM (tn tỉnh.) : 2006 – 2010 : Quản Lý Đất Đai : Công Nghệ Địa Chính (size=14) – TP.Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN (size= 14) NGUYỄN VĂN A (size = 14) “TÊN CHUYÊN ĐỀ …… “ (Size = 18) Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn B (Địa chỉ cơ quan, đơn vị của Giảng vin hướng dẫn ) (Ký tên: ………………………………) (size=14) TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyên Văn A, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Chuyên đề: “……………………………………………………………………….” Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn B, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh. Tóm tắt nội dung chuyn đề (1 trang): ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. MỤC LỤC 1. Đặt vấn đề Trang 1 2. Khái quát địa bàn nghiên cứu 12 3. Nội dung, phương pháp nghiên cứu và quy trình thực hiện 15 4. Kết quả nghin cứu 16 4.1 …………… 39 4.2 ……………. ……………………… 5. Kết luận 40 Mẫu C: Quy định về tiểu luận tốt nghiệp của sinh viên gồm các thành phần chính: − Bìa (bìa ngoài, bìa trong) theo mẫu (B) − Lời cảm ơn (01 trang) trình bày tùy ý − Tóm tắt (01 trang) theo mẫu (2). Yêu cầu xúc tích, ngắn gọn. Tóm tắt các ý đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, nội dung nghiên cứu trọng tâm, phương pháp nghiên cứu chủ đạo. Đặc biệt, tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính và kết luận cuối cùng. − Mục lục (1-2trang) theo mẫu (3). Gồm các phần, mục lớn đến cấp 3 (ví dụ: I.1.1.). Tuy nhiên trong báo cáo, dưới cấp 3 có thể phân chia tiếp các tiểu mục như 1, 2, 3 hoặc a, b, c tuỳ thuộc nội dung trình bày cụ thể. − Phần báo cáo chính (không qu 40 trang), gồm các phần và mục chính sau: 1. Đặt vấn đề (chữ đậm 14, không phân mục, dài không quá 2 trang). • Nêu lý do thực hiện đề tài (hay tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu) • Mục đích nghiên cứu (nêu rõ ràng, cụ thể ) • Đối tượng và phạm vị nghiên cứu (nêu giới hạn về không gian, thời gian, nội dung ). 2. Khái quát địa bàn nghiên cứu (Giới thiệu chung nhất về địa bàn nghiên cứu như lịch sử hình thành, điều kiện tự nhiên, thực trạng kinh tế xã hội ). Phân biệt với “Đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế xã hội” là một nội dung nghiên cứu trong các đề tài quy hoạch sử dụng đất, các đề tài liên quan đến kinh tế, xã hội 3. Nội dung nghiên cứu, phương pháp và quy trình thực hiện. • Nội dung nghiên cứu (Nêu rõ các nội dung đã nghiên cứu theo đề cương vạch ra) • Phương pháp nghiên cứu (Hệ thống các phương pháp; Trang thiết bị đã sử dụng) • Quy trình (hay các bước) thực hiện. 4. Kết quả nghin cứu (chữ đậm 14, từ 20 – 22 trang). Trình bày theo thứ tự các nội dung nghiên cứu đã thực hiện, nội dung nào kết qủa đó (ví dụ: II.1; II.2; II.3 ), dưới đó là các mục con và tiểu mục. Trong từng nội dung, cần trình bày theo thứ tự từ số liệu điều tra nghiên cứu (bảng biểu, biểu đồ, bản đồ ), phân tích đánh giá đến rút ra nhận xét 1. Kết luận (chữ đậm 14, không phân mục, dài không quá 1 trang). • Tổng kết ngắn gọn, súc tích toàn bộ các vấn đề về đề tài nghiên cứu, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu đã đạt được. • Nêu các kiến nghị xác thực (điều kiện ứng dụng, giải pháp thực hiện, những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo ). Sau phần chính của báo cáo, phải kèm theo: − Tài liệu tham khảo (Liệt kê các tài liệu có tham khảo thực tế liên quan đến đề tài nghiên cứu, sắp xếp thứ tự abc theo: Tên tài liệu – Tên tác giả – Năm xuất bản – Nhà xuất bản). − Phụ lục (Kèm theo các tài liệu, số liệu trung gian tùy theo đề tài nghiên cứu). Quy định về font chữ, format trang in. − Dùng font: Unicode, size chữ 13. − Định dạng trang in: Chọn: Spacing: – Before: 3pt – After: 3pt Line spacing: – Single Page setup: – Top: 3cm – Bottom: 2cm – Left: 3cm – Right: 2cm Header: – Bên trái: Tên ngành VD: Ngành Quản Lý Đất đai; Bên phải: Tên Sinh viên thực hiện. Footer: – Số thứ tự trang: VD: Trang 1 (căn giữa).

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] [Biểu mẫu] Cách trình bày bài Tiểu luận – Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: [Biểu mẫu] Cách trình bày bài Tiểu luận – Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, [Biểu mẫu] Cách trình bày bài Tiểu luận – Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, [Biểu mẫu] Cách trình bày bài Tiểu luận – Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Hy vọng thông qua bài viết [Biểu mẫu] Cách trình bày bài Tiểu luận – Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button