[Download] BIÊN bản đại hội LIÊN đội – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2015, 22:59

Download

Thời gian: ………………………………………………………………………..Địa điểm:…………………………………………………………………………Thành phần tham dự:+ Về phía Huyện:1.…………………………………………………………………………+ Về phía nhà trường: 1.………………………………………………………………………….2.………………………………………………………………………….3.………………………………………………………………………….+ Đoàn Chủ tịch:1.………………………………………………………………………….2.………………………………………………………………………….3.………………………………………………………………………….+ Đoàn thư ký:1.…………………………………………………………………………2.…………………………………………………………………………+ Đại biểu: Số lượng đại biểu được triệu tập:Trong đó: Chính thức: Dự khuyết: Vắng:Diễn biến Đại hội1. Lễ khai mạc Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Thông báo số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội. Tuyên bố khai mạc Đại hội2. Bầu Đoàn Chủ tịch: 3 đội viên:Biểu quyết: nhất trí 100%3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội: 02 đội viên.1. ………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………4. Đoàn Chủ tịch công bố chương trình nội dung làm việc của Đại hội: Báo cáo tóm tắt hoạt động của Liên đội năm học 2013 2014 Triển khai phương hướng hoạt động đội năm học 2014 2015 Thảo luận phương hướng hoạt động đội năm học 2014 2015 BCH Liên đội cũ công bố mãn nhiệm kỳ 2013 2014 Giới thiệu danh sách ứng cử viên vào BCH Liên đội năm học 2014 2015 Tổ bầu cử tiến hành bầu BCH Liên đội . Giải lao . Công bố kết quả bầu cử BCH Liên đội . Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt . Thư ký thông qua biên bản Đại hội . Đoàn chủ tịch thông qua nghị quyết Đại hội Đoàn chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội . Chào cờ bế mạc . HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN ………… ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI THCS ………………… *** Số -BB/ĐHLĐ ……………., ngày … tháng 10 năm 2014 BIÊN BẢN Đại hội liên đội nhiệm kỳ 2014 – 2015 Chủ đề “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, dựng xây thành phố Anh hùng” Thời gian: ……………………………………………………………………… Địa điểm:………………………………………………………………………… Thành phần tham dự: + Về phía Huyện: 1. ………………………………………………………………………… + Về phía nhà trường: 1. …………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………. + Đoàn Chủ tịch: 1. …………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………. + Đoàn thư ký: 1. ………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………… + Đại biểu: – Số lượng đại biểu được triệu tập: Trong đó: – Chính thức: – Dự khuyết: – Vắng: Diễn biến Đại hội 1. Lễ khai mạc – Chào cờ. – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. – Thông báo số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội. – Tuyên bố khai mạc Đại hội 2. Bầu Đoàn Chủ tịch: 3 đội viên: Biểu quyết: nhất trí 100% 3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội: 02 đội viên. 1. ………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………… 4. Đoàn Chủ tịch công bố chương trình nội dung làm việc của Đại hội: – Báo cáo tóm tắt hoạt động của Liên đội năm học 2013 – 2014 – Triển khai phương hướng hoạt động đội năm học 2014 – 2015 1 – Thảo luận phương hướng hoạt động đội năm học 2014 – 2015 – BCH Liên đội cũ công bố mãn nhiệm kỳ 2013 – 2014 – Giới thiệu danh sách ứng cử viên vào BCH Liên đội năm học 2014 – 2015 – Tổ bầu cử tiến hành bầu BCH Liên đội . – Giải lao . – Công bố kết quả bầu cử BCH Liên đội . – Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt . – Thư ký thông qua biên bản Đại hội . – Đoàn chủ tịch thông qua nghị quyết Đại hội – Đoàn chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội . – Chào cờ bế mạc . 5. Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả công tác của nhiệm kỳ 2013 – 2014 và dự thảo Chương trình hoạt động của Liên đội trong nhiệm kỳ 2014 -2015 6. Đại diện Hội đồng Đội và cấp ủy Đảng (Ban Giám hiệu) phát biểu ý kiến 7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết và Chương trình hành động của Liên đội: – Thực hiện Công trình măng non cấp Liên đội: Chỉ tiêu: trang bị thêm đồng phục của đội nghi lễ và trống đội. + Số bạn đồng ý:…. Tỉ lệ:100% + Số bạn không đồng ý:…. Tỉ lệ:0% * CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI: – Công tác Đội viên: Chỉ tiêu : Thực hiện chương thực rèn luyện đội viên + Số bạn đồng ý: …. Tỉ lệ:100% + Số bạn không đồng ý:…. Tỉ lệ:0% – Công tác Chỉ huy Đội: Chỉ tiêu : Tham gia tập huấn BCH liên đội và tham gia thi Nghi thức đội cấp trường + Số bạn đồng ý:…. Tỉ lệ:100% + Số bạn không đồng ý … Tỉ lệ:0% – Xây dựng liên đội – chi đội: Chỉ tiêu : 29/29 chi đội mạnh . Liên đội mạnh + Số bạn đồng ý: …. Tỉ lệ:100% + Số bạn không đồng ý …. Tỉ lệ:0% * CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2014 – 2015 – 100%đội viên thực hiện chương trình rèn luyện đội viên – 100% tham gia nghi thức đội – 40% đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ – Mỗi đội viên đạt ít nhất 3 chuyên hiệu – Tổ chức hội thi nghi thức đội cấp Liên đội – Kết nạp 100% đội viên – 100% đội viên khối 9 trưởng thành đội 2 – 100% các lớp tham gia kế hoạch nhỏ công trình măng non, quỹ đội – 98% đội viên lên lớp thẳng – 60% đội viên đạt học sinh khá trở lên – 100% các chi đội tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường , HĐĐ tổ chức – 29/29 chi đội vững mạnh 8. Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2014 – 2015 – Đoàn Chủ tịch công bố Ban Chỉ huy cũ hết nhiệm kỳ và nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban Chỉ huy mới. – Thảo luận và quyết định cơ cấu, số lượng Ban Chỉ huy mới là 7 đội viên. – Đọc danh sách ứng cử và tự đề cử. (kèm danh sách) – Biểu quyết chốt danh sách bầu cử là: 10 đội viên. 1. Ng. Hải Phượng Thuý Quỳnh Lớp 9/1 2. Lê Thị Hồng Thanh Lớp 9/1 3. Tạ Ngọc Diễm Uyên Lớp 8/1 4. Võ Nguyễn Gia Hân Lớp 7/1 5. Ngô Thị Thùy Duyên Lớp 7/1 6. Nguyễn Thị Kim Dung Lớp 7/7 7. Lê Đoàn Phương Nhi Lớp 7/7 8. Thái Sỹ Tường Như Lớp 6/1 9. Hà Anh Quân Lớp 6/1 10. Hoàng Nguyễn Khánh Ly Lớp 6/8 – Bầu Ban Kiểm phiếu: 1. Tổ trưởng Bạn Huỳnh Lan Anh 2. Tổ phó Bạn Lưu Văn An – Ban Kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra thùng phiếu, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu. – Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ – Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: 1. Ng. Hải Phượng Thuý Quỳnh Lớp 9/1 Số phiếu…… Tỉ lệ………… 2. Lê Thị Hồng Thanh Lớp 9/1 Số phiếu…… Tỉ lệ………… 3. Tạ Ngọc Diễm Uyên Lớp 8/1 Số phiếu…… Tỉ lệ………… 4. Võ Nguyễn Gia Hân Lớp 7/1 Số phiếu…… Tỉ lệ………… 5. Ngô Thị Thùy Duyên Lớp 7/1 Số phiếu…… Tỉ lệ………… 6. Nguyễn Thị Kim Dung Lớp 7/7 Số phiếu…… Tỉ lệ………… 7. Lê Đoàn Phương Nhi Lớp 7/7 Số phiếu…… Tỉ lệ………… 8. Thái Sỹ Tường Như Lớp 6/1 Số phiếu…… Tỉ lệ………… 9. Hà Anh Quân Lớp 6/1 Số phiếu…… Tỉ lệ………… 10. Hoàng Nguyễn Khánh Ly Lớp 6/8 Số phiếu…… Tỉ lệ………… – Kết quả trúng cử: (từ cao xuống thấp) 1. …………………………………………………………………………… 3 2. ………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………. 4. ……………………………………………………………………………. 5. ……………………………………………………………………………. 6. ……………………………………………………………………………. 7. ……………………………………………………………………………. – Đại hội thống nhất Đội viên có số phiếu bầu cao nhất làm Liên đội trưởng – Ban Chỉ huy Liên đội mới ra mắt Đại hội. – Đại diện Ban Chỉ huy Liên đội phát biểu nhận nhiệm vụ. – Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. – Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, thống nhất100.% – Đoàn Chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu, tuyên bố bế mạc. 9. Chào cờ, bế mạc. – Đại hội kết thúc vào lúc ……. phút cùng ngày. TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH THƯ KÝ 4 . bầu cử BCH Liên đội . – Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt . – Thư ký thông qua biên bản Đại hội . – Đoàn chủ tịch thông qua nghị quyết Đại hội – Đoàn chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội . – Chào. ……………………………………………………………………………. – Đại hội thống nhất Đội viên có số phiếu bầu cao nhất làm Liên đội trưởng – Ban Chỉ huy Liên đội mới ra mắt Đại hội. – Đại diện Ban Chỉ huy Liên đội phát biểu nhận nhiệm. quyết Đại hội. – Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, thống nhất100.% – Đoàn Chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu, tuyên bố bế mạc. 9. Chào cờ, bế mạc. – Đại hội kết

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] BIÊN bản đại hội LIÊN đội – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: BIÊN bản đại hội LIÊN đội, BIÊN bản đại hội LIÊN đội, BIÊN bản đại hội LIÊN đội

Hy vọng thông qua bài viết BIÊN bản đại hội LIÊN đội . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.