[Download] Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong tố tụng dân sự Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong tố tụng dân sự Việt Nam

Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong tố tụng dân sự Việt Nam
Nội dung Text: Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong tố tụng dân sự Việt Nam

Download


Bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân không chỉ đơn thuần là việc ghi nhận các quyền đó mà còn cần phải tạo nên các thiết chế nhằm bảo đảm các quyền và nghĩa vụ đó được thực hiện trên thực tế. Một trong các thiết chế đó là đương sự có thể tìm đến Tòa án nhân dân, yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Bạn đang xem: [Download] Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong tố tụng dân sự Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong tố tụng dân sự Việt Nam File Docx, PDF về máy

Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong tố tụng dân sự Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong tố tụng dân sự Việt Nam

 1. Nghiên
  Tạp chí cứu
  Khoatrao
  họcđổi ● Research-Exchange
  – Trường Đại học Mở HàofNội
  opinion
  74 (12/2020) 59-67 59

  BẢO ĐẢM QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA ĐƯƠNG SỰ NHẰM
  TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRONG TỐ
  TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM
  ENSURING EQUAL RIGHTS OF THE LITIGANTS
  TO PROMOTE JUDICIAL REFORM IN VIETNAM CIVIL PROCEDURE

  Đinh Thị Hằng *, Bùi Duy Tùng†

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/6/2020
  Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/12/2020
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/12/2020

  Tóm tắt: Bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
  không chỉ đơn thuần là việc ghi nhận các quyền đó mà còn cần phải tạo nên các thiết chế
  nhằm bảo đảm các quyền và nghĩa vụ đó được thực hiện trên thực tế. Một trong các thiết chế
  đó là đương sự có thể tìm đến Tòa án nhân dân, yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết để bảo
  vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Việc giải quyết này của Tòa án phải tuân theo một quy
  trình tố tụng dân sự nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và bình đẳng giữa các đương
  sự đã được pháp luật quy định.
  Từ khóa: Quyền bình đẳng, đương sự; quyền con người; tố tụng dân sự; cải cách tư pháp.
  Abstract: Protection of human and legitimate rights as well as interests of citizens
  is not merely the recognition of those rights but also the creation of institutions to ensure
  that those rights and obligations are fulfilled in reality. One of those institutions is that the
  involved parties can go to the People’s Court and request to protect their legitimate rights
  and interests. This resolution of the Court must follow a civil procedure to ensure objectivity,
  fairness and equality among the involved parties in accordance with the law.
  Keywords: Equal rights, litigants; human rights; Civil Procedure; judicial reform
  1. Khái quát về bảo đảm quyền được, hoặc có đầy đủ những gì cần thiết”‡.
  bình đẳng của đương sự trong tố tụng Từ điển Hán Việt, thuật ngữ bảo đảm được
  dân sự giải thích là “giữ gìn – chăm sóc – gánh
  Theo từ điển tiếng Việt thì thuật ngữ vác một việc gì đó”§. Như vậy, hiểu theo
  “bảo đảm” thường được giải thích là “làm nghĩa chung nhất thì BĐQBĐ của đương
  cho chắc chắn thực hiện được, giữ gìn sự là việc làm cho chắc chắn quyền bình

  * Trường Đại học Mở Hà Nội
  † Trường đào tạo Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh
  ‡ Viện ngôn ngữ học (2006), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng, trang 38.
  § Đào Duy Anh (1957), Hán Việt từ điển, Nhà xuất bản Trường Thi Sài Gòn, trang 42.

 2. 60 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  đẳng của đương sự được giữ gìn, được phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau về
  thực hiện, được có đầy đủ những gì cần hành vi và quyết định của mình.
  thiết để được thực hiện. Dưới phương diện
  – Gắn liền và phụ thuộc chủ yếu
  pháp luật, BĐQBĐ của đương sự trong
  vào vai trò của tòa án bởi trong mối quan
  TTDS được hiểu là tổng hợp các quy định
  hệ với tòa án thì tòa án có vị thế cao hơn
  của pháp luật tố tụng dân sự về bình đẳng
  nên nếu tòa án không tôn trọng, không tạo
  quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đương
  điều kiện thuận lợi để đương sự thực hiện
  sự, về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm
  thì quyền nào của đương sự cũng không
  của tòa án, viện kiểm sát và các cá nhân,
  thể được thực hiện trong thực tế.
  cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc
  giúp đỡ đương sự thực hiện quyền bình – Viện kiểm sát và những cơ quan,
  đẳng trong suốt quá trình tố tụng dân sự. tổ chức, cá nhân có liên quan cũng góp
  Với thực tế “tại nhiều quốc gia có hệ thống phần BĐQBĐ của đương sự trong TTDS
  pháp luật phát triển, luật pháp được coi là do Viện kiểm sát (VKS) có thẩm quyền
  phương tiện để đạt được những kết quả đặc biệt là quyền giám sát các hoạt động
  công bằng”¶ và phương tiện này “có vị trí, giải quyết vụ việc dân sự, còn các cá nhân,
  vai trò và tầm quan trọng hàng đầu”** thì cơ quan, tổ chức liên quan hỗ trợ tòa án
  giải pháp đầu tiên là pháp luật tố tụng dân giải quyết vụ việc dân sự.
  sự (PLTTDS) cần phải ghi nhận cụ thể các
  BĐQBĐ của đương sự trong TTDS
  đương sự trong TTDS bình đẳng với nhau
  có ý nghĩa rất quan trọng bởi về phương
  về các quyền, nghĩa vụ cũng như trách
  diện chính trị, xã hội, BĐQBĐ của đương
  nhiệm pháp lý, sau đó là các quy định về
  sự thể hiện sự đáp ứng của PLTTDS trước
  vai trò, trách nhiệm của tòa án, viện kiểm
  yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền,
  sát trong việc tạo điều kiện, bảo đảm cho
  của nhân dân và vì nhân dân. Các quy
  đương sự được bình đẳng về quyền và
  định của PLTTDS về BĐQBĐ của đương
  nghĩa vụ trước tòa án.
  sự trong TTDS sẽ hiện thực hóa quyền
  BĐQBĐ của đương sự trong TTDS con người, quyền công dân, thể hiện một
  có những đặc trưng như: nhà nước thượng tôn pháp luật. BĐQBĐ
  – Là biện pháp bảo đảm được áp của đương sự trong TTDS còn thể hiện
  dụng cho tất cả các đương sự trong TTDS sự đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp,
  để giúp các đương sự có vị thế bằng nhau, xây dựng một nền tư pháp, một nhà nước
  ngang nhau trong việc hưởng, thực hiện dân chủ, công bằng, theo đúng sự lãnh
  và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đạo của Đảng “phát huy dân chủ xã hội
  mình tại tòa án nhân dân, đồng thời đều chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực

  ¶ http://moj.gov.vn/qt/tintuc/pages/nghien-cuu-trao-đoi.aspx?ItemID=1762#_ftn5
  ** Nguyễn Quang Hiền (2004), “Pháp luật – phương tiện quan trọng bảo vệ quyền con người”, Tạp
  chí Khoa học pháp lý số 1/2004.

 3. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 61

  của công cuộc đổi mới”††. Về phía đương Điều 200) và người có quyền lợi, nghĩa
  sự, BĐQBĐ giúp đương sự có quyền bình vụ liên quan có quyền đưa ra yêu cầu độc
  đẳng trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ lập (Điều 73, Điều 201). Ở cấp phúc thẩm,
  của đương sự , xây dựng ý thức tuân thủ các đương sự đều có quyền kháng cáo như
  pháp luật của đương sự, xây dựng và củng nhau (Điều 271), với thời hạn như nhau
  cố sự tin tưởng của đương sự vào hoạt (Điều 273)…
  động xét xử của tòa án. – Các đương sự có quyền và nghĩa
  Cơ sở của việc quy định về bảo đảm vụ ngang nhau trong việc cung cấp chứng
  quyền bình đẳng của đương sự trong TTDS cứ và chứng minh cho yêu cầu của mình
  xuất phát từ những lý do như từ yêu cầu xây trước tòa án. Quyền này được khẳng
  dựng một nhà nước dân chủ, pháp quyền; định qua Điều 6, Điều 91 BLTTDS 2015
  từ nhu cầu cần phải có sự tương thích giữa với nội dung đương sự có yêu cầu hay
  pháp luật quốc tế với pháp luật quốc gia, đương sự phản đối yêu cầu đều có nghĩa
  giữa Hiến pháp với luật chuyên ngành, vụ chứng minh cho yêu cầu của mình và
  giữa luật nôi dung và luật hình thức, từ nhu tương ứng với nghĩa vụ của chủ thể này
  cầu cần được bảo vệ quyền và lợi ích hợp sẽ là quyền của chủ thể kia và ngược lại.
  pháp của đương sự trong TTDS. Tại phiên họp cung cấp chứng cứ trước
  phiên tòa sơ thẩm các đương sự bình
  2. Pháp luật tố tụng dân sự Việt
  đẳng tiếp cận, công khai chứng cứ. Tại
  Nam hiện hành về BĐQBĐ của đương sự
  phiên tòa sơ thẩm quyền bình đẳng của
  2.1. Bộ luật tố tụng dân sự năm đương sự được thể hiện qua Điều 248,
  2015 đã ghi nhận đương sự có địa vị Điều 254. Ở thủ tục phúc thẩm, đương sự
  pháp lý như nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về quyền và nghĩa vụ cung
  tố tụng ngang nhau trong quá trình tố cấp chứng cứ mới để chứng minh cho yêu
  tụng dân sự cầu của mình qua quy định tại khoản 8
  – Các đương sự có quyền và nghĩa Điều 272, Điều 287…
  vụ ngang nhau trong việc tiếp cận tòa án, – Các đương sự có quyền và nghĩa vụ
  yêu cầu tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp ngang nhau trong việc tranh tụng tại phiên
  pháp của mình. Quyền này của đương tòa. Quyền bình đẳng này của đương sự thể
  sự được thể hiện qua Điều 4, Điều 8 và hiện qua các quy định tại các Điều 24, Điều
  nhiều quy định khác của BLTTDS 2015 227, Điều 239, Điều 243… Các đương sự
  như đương sự có quyền ngang nhau trong đều có quyền bình đẳng tranh tụng trước
  việc đưa ra yêu cầu: nguyên đơn có quyền hoặc tại phiên tòa. Quyền bình đẳng tranh
  khởi kiện (Điều 71, Điều 186) thì bị đơn tụng tại tòa án cấp phúc thẩm của đương sự
  có quyền đưa ra yêu cầu phản tố (Điều 72, cũng được BLTTDS 2015 quy định khá rõ

  †† Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 20 năm
  đổi mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 4. 62 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  qua Điều 294, Điều 299 … phí phúc thẩm…
  – Các đương sự có quyền bình đẳng – Thứ hai, tòa án phải có trách nhiệm
  với nhau trong việc thỏa thuận về các bảo đảm cho đương sự thực hiện quyền
  vấn đề cần giải quyết trong vụ án. Quyền bình đẳng trong việc cung cấp chứng cứ,
  này được khẳng định tại Điều 5, Điều 10, chứng minh.
  Điều 70 BLTTDS 2015, Điều 208, Điều Trách nhiệm này được BLTTDS
  210 BLTTDS năm 2015. Các đương sự có 2015 quy định thành nguyên tắc ngay
  quyền bình đẳng trong việc được tham gia tại khoản 2 Điều 6 và được quy định cụ
  phiên hòa giải, trong việc trình bày ý kiến thể hơn tại Điều 97, Điều 198, Điều 208,
  của mình tại phiên hòa giải… Điều 210.., theo đó thẩm phán phải nêu rõ
  2.2. Bộ luật tố tụng dân sự năm các chứng cứ cần thiết để đương sự giao
  2015 đã quy định trách nhiệm của tòa án nộp; tiến hành xác minh, thu thập chứng
  trong việc BĐQBĐ của đương sự cứ trong những trường hợp pháp luật
  – Thứ nhất, BLTTDS 2015 đã quy quy định; cho đương sự xem, ghi chép,
  định tòa án phải có trách nhiệm BĐQBĐ sao chụp tài liệu; tổ chức phiên cung cấp
  của đương sự trong việc tiếp cận tòa án, yêu chứng cứ… Trong phiên tòa sơ thẩm, tòa
  cầu tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. sơ thẩm phải tiệu tập người làm chứng,
  người giám định (nếu có yêu cầu của
  Điều 4 BLTTDS 2015 đã quy định đương sự) đến phiên tòa sơ thẩm, công bố
  nguyên tắc tòa án không được từ chối nhận tài liệu, chứng cứ, nghe băng ghi âm, đĩa
  đơn của đương sự tại, sau đó có những ghi âm… do đương sự cung cấp. Ở thủ tục
  quy định khá cụ thể về việc các tòa án phải phúc thẩm, trách nhiệm của tòa án phúc
  thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách thẩm thể hiện qua khoản 2 Điều 287: Tòa
  nhiệm của mình trong việc nhận, xử lý và phúc thẩm phải đảm bảo việc giao nộp
  thụ lý đơn yêu cầu của đương sự (Điều bổ sung đó được thực hiện theo đúng quy
  191). Đặc biệt trong trường hợp đơn của định tại Điều 96 Bộ luật TTDS 2015.
  đương sự thuộc thẩm quyền giải quyết của
  tòa án khác thì tòa án phải bảo đảm quyền – Thứ ba, tòa án có trách nhiệm
  tiếp cận tòa án của đương sự bằng cách BĐQBĐ của đương sự trong việc tham
  chuyển đơn của đương sự đến tòa án có gia phiên tòa, thực hiện tranh tụng tại
  thẩm quyền. Tòa án chỉ được trả lại đơn phiên tòa.
  cho đương sự khi đơn của đương sự rõ Đương sự có quyền bình đẳng trong
  ràng thuộc trường hợp bị trả lại theo quy việc tham gia phiên tòa, tranh tụng tại
  định tại Điều 192 BLTTDS 2015. Ở thủ phiên tòa. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm
  tục phúc thẩm. Điều 274, Điều 275, Điều cho đương sự thực hiện được quyền đó qua
  276 quy định khi có đơn kháng cáo của quy định tại Điều 225 Điều 227 Điều 228,
  đương sự, tòa án phải có trách nhiệm kiểm Điều 247…Chủ tọa phiên tòa phải điều
  tra đơn kháng cáo, xét kháng cáo quá hạn, khiển tranh tụng giữa các bên đương sự,
  thông báo cho đương sự nộp tạm ứng án không được hạn chế thời gian tranh tụng,

 5. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 63

  phải tạo điều kiện cho đương sự trình bày những vấn đề mà người bảo vệ quyền, lợi
  hết ý kiến của mình. Khi các bên đương ích hợp pháp của đương sự hay do chính
  sự tranh tụng mà nhận thấy cần phải xác đương sự đã nêu theo Điều 305, phát biểu
  minh thêm, thu thập thêm chứng cứ, tài ý kiến của VKS về việc tuân theo pháp
  liệu thì Hội đồng xét xử sơ thẩm phải tạm luật trong quá trình phúc thẩm tại Điều
  ngừng phiên tòa. Hội đồng xét xử sơ thẩm 306…
  cần phải đảm bảo cả cho đương sự trình tự 3. Một số giải pháp hoàn thiện
  phát biểu khi tranh tụng, được đối đáp với pháp luật nhằm bảo đảm hơn nữa
  đương sự khác, đặc biệt phải trở lại việc quyền bình đẳng của đương sự trong tố
  hỏi nếu nhận thấy cần thiết theo quy định tụng dân sự
  tại Điều 263. Tại phiên tòa phúc thẩm,
  trách nhiệm của tòa án trong việc BĐQBĐ 3.1. Sửa đổi, bổ sung một số quy
  của đương sự thể hiện qua các quy định định của BLTTDS 2015 để ghi nhận
  Điều 294, Điều 301, Điều 338 rõ hơn quyền bình đẳng của đương sự
  trong TTDS.
  2.3. Bộ luật tố tụng dân sự năm
  2015 đã quy định rõ vai trò của Viện kiểm – Thứ nhất: Sửa đổi, bổ sung một số
  sát trong việc BĐQBĐ của đương sự nội dung của Điều 70 Bộ luật TTDS 2015
  để khẳng định rõ hơn quyền bình đẳng của
  Vai trò giám sát của VKS nhằm đương sự trong TTDS.
  BĐQBĐ của đương sự được Bộ luật
  TTDS 2015 quy định qua một số điều luật Quyền bình đẳng của đương sự
  cụ thể như Điều 21, khoản 2 Điều 192, trong TTDS được khẳng định thành một
  Điều 194, Điều 196. Không chỉ đối với nguyên tắc tại Điều 8 Bộ luật TTDS 2015.
  việc trả lại đơn hay thụ lý vụ án mà cả đối Cụ thể hóa quyền này, Điều 70 Bộ luật
  với các quyết định tố tụng khác như tạm TTDS 2015 đã quy định cụ thể các quyền
  đình chỉ, đình chỉ hay công nhận sự thỏa và nghĩa vụ ngang nhau. Tuy nhiên, để có
  thuận của đương sự …, các quyết định này sự thống nhất với Điều 8 thì quy định mở
  đều phải được gửi cho VKS để VKS thực đầu của Điều 70 nên giữ đúng như Điều 8
  hiện chức năng kiểm sát theo quy định tại trước đó là “Khi tham gia tố tụng, đương
  các Điều 214,217 và 212. Ở thủ tục phúc sự có quyền bình đẳng với nhau về quyền
  thẩm VKS, vai trò bảo đảm của VKS thể và nghĩa vụ. Khi tham gia tố tụng đương
  hiện qua Điều 21, Điều 232, Điều 262, sự có quyền và nghĩa sau:…”.
  Điều 294, Điều 288, 289, 292… Đặc biệt, Đương sự bình đẳng với nhau về
  tại phiên tòa phúc thẩm, để giám sát quyền quyền và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ
  bình đẳng của đương sự trong việc tham chứng minh, về quyền tranh tụng trong quá
  gia phiên tòa phúc thẩm, tranh tụng tại trình tòa án giải quyết vụ án dân sự (VADS)
  phiên tòa phhúc thẩm thì BLTTDS 2015 nên khoản 9 Điều 70 Bộ luật TTDS 2015
  đã quy định VKS sẽ trình bày về kháng đã cụ thể hóa sự bình đẳng này: đương sự
  nghị (nếu có) tại Điều 302, phát biểu về “có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc

 6. 64 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  người đại diện của họ bản sao đơn khởi BLTTDS cần bổ sung quy định về quyền
  kiện và các tài liệu, chứng cứ, trừ những tài và nghĩa vụ của từng đương sự trong việc
  liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có…”. dân sự.
  Tuy nhiên, sau khi khởi kiện, đương sự – Thứ ba, bổ sung quy định tại Điều
  khởi kiện có thể thay đổi, bổ sung, rút yêu 4 BLTTDS 2015. Mặc dù Điều 4 Bộ luật
  cầu, vậy nên để đảm bảo hơn quyền bình TTDS 2015 khẳng định quyền yêu cầu
  đẳng của đương sự, khoản 9 Điều 70 Bộ tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
  luật TTDS 2015 cần bổ sung nội dung này đương sự và tòa án không được từ chối
  và như vậy khoản 9 Điều 70 Bộ luật TTDS giải quyết yêu cầu của đương sự nhưng
  2015 cần sửa đổi, bổ sung là “có nghĩa vụ lại chưa hề có quy định về chế tài đối với
  gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện những cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành
  của họ bản sao đơn khởi kiện, đơn thay đổi, vi cản trở, xâm phạm đến quyền yêu cầu
  bổ sung, đơn rút yêu cầu và các tài liệu, tòa án bảo vệ của đương sự, dẫn đến không
  chứng cứ, trừ những tài liệu, chứng cứ mà thể bảo đảm được quyền yêu cầu tòa án
  đương sự khác đã có…”. của đương sự như mong muốn. Để các
  Mặt khác, để khoản 9 Điều 70 đương sự được bảo đảm hơn quyền tiếp
  Bộ luật TTDS 2015 thể hiện rõ hơn sự cận tòa án, yêu cầu tòa án bảo vệ quyền,
  BĐQBĐ của đương sự trên thực tế thì cần lợi ích hợp pháp, Điều 4 cần bổ sung thêm
  quy định rõ hơn về nghĩa vụ của người khoản 3 quy định về quyền yêu cầu của
  cung cấp, giao nộp chứng cứ, tài liệu phải đương sự đối với những chủ thể có hành
  gửi bản sao chứng cứ, tài liệu đó cho các vi cản trở, xâm phạm đến quyền tiếp cận
  đương sự khác. tòa án, yêu cầu tòa án bảo vệ của đương
  – Thứ hai: bổ sung điều luật quy định sự phải chịu chế tài, trách nhiệm theo quy
  về quyền, nghĩa vụ của đương sự trong định của pháp luật.
  việc dân sự để đương sự trong việc dân sự – Thứ tư, bổ sung quyền đưa ra yêu
  bình đẳng với đương sự trong VADS. cầu của bị đơn tại Điều 72 BLTTDS 2015
  Sau quy định tại Điều 70 Bộ luật để bảo đảm hơn nữa quyền bình đẳng giữa
  TTDS 2015 về quyền và nghĩa vụ chung bị đơn với các đương sự khác.
  của đương sự thì Bộ luật TTDS 2015 có Khi bị khởi kiện, bị yêu cầu thì để
  thêm các điều luật là Điều 71, 72, 73 quy bình đẳng với nguyên đơn, người đưa ra
  định quyền và nghĩa vụ của từng tư cách yêu cầu, Bộ luật TTDS 2015 ghi nhận bị
  đương sự trong VADS là nguyên đơn, đơn có quyền phản đối, phản tố yêu cầu
  bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên của nguyên đơn tại tại Điều 200 và trước
  quan. Tuy nhiên, tiếp theo BLTTDS 2015 đó là tại Điều 72 Bộ luật TTDS 2015 có
  lại không quy định về quyền và nghĩa vụ ghi nhận thêm quyền “đưa ra yêu cầu độc
  của từng tư cách đương sự trong việc dân lập đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ
  sự, vì thế để đương sự trong việc dân sự liên quan và yêu cầu độc lập này có liên
  bình đẳng với đương sự trong VADS thì quan đến việc giải quyết vụ án…”. Tuy

 7. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 65

  nhiên, để đảm bảo cho bị đơn thực hiện giải quyết vụ án. Khi xét xử, Tòa án phải
  được quyền đưa ra yêu cầu độc lập này, xét xử dựa trên nguyên tắc các đương sự
  Điều 72 Bộ luật TTDS 2015 cần quy định bình đẳng với nhau trước pháp luật”.
  rõ hơn về quyền này của bị đơn hoăc nếu
  Tương tự như vậy, khoản 2 Điều 9
  không bổ sung tại khoản 5 Điều 72 Bộ luật
  cũng cần được quy định cụ thể hơn thành
  TTDS thì cần có hướng dẫn của TAND tối
  “tòa án có trách nhiệm giải thích cho
  cao về điều kiện để quyền này của bị đơn
  đương sự quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật
  được tòa án chấp nhận như “yêu cầu độc
  sư hay người khác có đủ điều kiện theo
  lập này phải được giải quyết cùng với vụ
  quy định của pháp luật bảo vệ, tạo điều
  án đang được giải quyết…”.Mặt khác, để
  kiện thuận lợi cho đương sự tự bảo vệ
  có sự thống nhất thì quyền phản tố, quyền
  hoặc cho người bảo vệ của đương sự…”
  yêu cầu độc lập này của bị đơn cũng phải
  được ghi nhận trong thủ tục phúc thẩm – Thứ hai, bổ sung quy định tại Điều
  dân sự. 214 Bộ luật TTDS 2015 về thời hạn Tòa
  án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết
  3.2. Sửa đổi, bổ sung quy định của
  VADS để nâng cao trách nhiệm của Tòa
  BlTTDS 2015 về trách nhiệm của Tòa
  án phải tiếp tục giải quyết vụ án. Hiện
  án trong việc BĐQBĐ của đương sự
  Điều 214 Bộ luật TTDS 2015 mới chỉ tập
  trong TTDS.
  trung quy định về những căn cứ để tòa án
  – Thứ nhất: bổ sung nội dung tại ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án
  khoản 2 Điều 8, Điều 9 để tòa án có trách mà chưa hề có quy định về thời hạn tạm
  nhiệm hơn nữa đối với bảo đảm hơn quyền
  đình chỉ giải quyết vụ án nên dễ dẫn đến
  bình đẳng của đương sự trong TTDS
  tình trạng có những vụ án sẽ bị tạm đình
  Trách nhiệm của tòa án trong việc chỉ rất lâu, rất nhiều lần, ảnh hưởng đến
  BĐQBĐ của đương sự trong TTDS đã quyền lợi của một bên đương sự. Thậm
  được BLTTDS 2015 quy định tại khoản chí, với quy định tại khoản 18 Điều 70
  2 Điều 8. Tuy nhiên, với quy định hiện tại Bộ luật TTDS 2015: đương sự có quyền
  thì trách nhiệm của Tòa án mới được quy “Đề nghị tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ
  định một cách chung chung, chưa rõ định án theo quy định của Bộ luật này” đã dẫn
  hướng cần phải bảo đảm bình đẳng những đến cách hiểu cứ một bên đương sự yêu
  nội dung gì, chưa cụ thể hóa được Điều 12 cầu tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án
  Hiến pháp năm 2013. Để cụ thể hơn, trách là tòa án sẽ ra quyết định tạm đình chỉ giải
  nhiệm của tòa án tại Điều 8 cần được sửa quyết vụ án. Để khắc phục những bất cập
  thành: này, Điều 214 Bộ luật TTDS 2015 cần có
  “2. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm quy định bổ sung về thời hạn tạm đình chỉ
  không phân biệt đối xử giữa các đương sự giải quyết VADS do chính Tòa án ấn định.
  về dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, Có như vậy quyền bình đẳng của các bên
  thành phần xã hội, trình độ văn hóa, nghề đương sự mới được bảo đảm trong suốt
  nghiệp, địa vị xã hội trong suốt quá trình quá trình giải quyết vụ án. Điều 214 Bộ

 8. 66 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  luật TTDS 2015 cần bổ sung quy định sau: đương sự trong TTDS. Bởi trong TTDS,
  “Tòa án có trách nhiệm ấn định thời hạn hoạt động chứng minh là quan trọng nhất
  tạm đình chỉ giải quyết VADS” nên để hỗ trợ cho đương sự trong việc
  3.3. Sửa đổi, bổ sung quy định của chứng minh, cũng như Tòa án, VKS có
  Bộ luật TTDS 2015 về trách nhiệm của thể hỗ trợ đương sự bình đẳng với nhau
  VKS trong việc BĐQBĐ của đương sự bằng cách thu thập chứng cứ tại giai đoạn
  trong TTDS. chuẩn bị xét xử. Khoản 2 Điều 97 Bộ luật
  TTDS 2015 đã quy định rõ Tòa án có thể
  – Cần sửa đổi, bổ sung Điều 21 Bộ
  thu thập chứng cứ bằng các biện pháp cụ
  luật TTDS 2015. Mặc dù vai trò của VKS
  thể nhưng chưa có quy định về các biện
  trong TTDS là không thể phủ nhận, song
  pháp thu thập chứng cứ mà VKS được
  cần phải nhận thức rất rõ nguyên tắc bảo
  tiến hành. VKS cũng là một cơ quan tiến
  đảm sự độc lập xét xử của Tòa án. Để
  hành TTDS như tòa án nên sẽ là phù hợp
  Tòa án được độc lập xét xử thì cần phải
  nếu Bộ luật TTDS 2015 bổ sung quy định:
  hạn chế sự tham gia của VKS tại phiên
  “Trong trường hợp cần thiết, VKS thu
  tòa xét xử, đặc biệt là phiên tòa sơ thẩm,
  thập tài liệu, chứng cứ bằng các biện pháp
  phúc thẩm. Hiện Điều 21 Bộ luật TTDS
  được quy định tại khoản 2 Điều 97 Bộ luật
  2015 quy định VKS tham gia các phiên
  họp, phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám TTDS 2015”.
  đốc thẩm, tái thẩm tại khoản 2, khoản 3 và – Bộ luật TTDS 2015 cần sửa quy
  như vậy VKS tham gia khá nhiều vào hoạt định tại Điều 278 về quyền kháng nghị
  động xét xử của Tòa án. Sẽ là phù hợp hơn phúc thẩm của VKS cùng cấp hoặc cấp
  khi Bộ luật TTDS 2015 hạn chế hơn việc trên trực tiếp. Trong TTDS đương sự có
  tham gia phiên tòa, phiên họp của VKS, quyền tự định đoạt.Nếu tòa sơ thẩm tuyên
  cụ thể là khoản 2 Điều 21 Bộ luật TTDS bố bản án, quyết định mà bản án, quyết
  2015 chỉ nên quy định “VKS tham gia các định đó không bị đương sự kháng cáo
  phiên tòa sơ thẩm do Tòa án tiến hành thu thì không có lý do gì VKS lại có quyền
  thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật kháng nghị.Quy định như Điều 278 Bộ
  TTDS 2015”. luật TTDS 2015 hiện nay là không hợp
  – Bộ luật TTDS 2015 cần bổ sung lý, “phá vỡ nguyên tắc bình đẳng trong tố
  quy định về các biện pháp mà VKS được tụng dân sư”‡‡. Vì vậy, Bộ luật TTDS 2015
  tiến hành để thu thập chứng cứ. Hạn chế cần bỏ quy định tại Điều 278, để thống
  sự kiểm sát của VKS tại phiên tòa xét xử, nhất với các quy định về sơ thẩm: VADS
  tăng cường sự kiểm sát của VKS trong chỉ phát sinh từ khởi kiện của đương sự,
  giai đoạn chuẩn bị xét xử là giải pháp VKS không được koi tố VADS. Việc lược
  phù hợp để đảm bảo quyền bình đẳng của bỏ đi quyền kháng nghị phúc thẩm dân sự

  ‡‡ Nguyễn Thị Thu Hà (2017), Sđd, tr.253.

 9. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 67

  sẽ phù hợp với thông lệ quốc tế§§, bảo đảm [3]. Đào Duy Anh (1957), Hán Việt từ điển,
  hơn quyền bình đẳng của các bên đương Nhà xuất bản Trường Thi Sài Gòn, trang 42.
  sự trong VADS. [4]. http://moj.gov.vn/qt/tintuc/pages/nghien-
  cuu-trao-đoi.aspx?ItemID=1762#_ftn5
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
  TRONG BÀI VIẾT: [5]. Nguyễn Quang Hiền (2004), “Pháp luật
  – phương tiện quan trọng bảo vệ quyền con
  1. BĐQBĐ – Bảo đảm quyền bình đẳng
  người”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 1/2004.
  2. PLTTDS – Pháp luật tố tụng dân sự
  [6]. Nguyễn Thị Thu Hà (2017), Sđd, tr.253.
  3. TAND – Tòa án nhân dân [7]. Ví dụ Điều 10 Bộ luật TTDS liên quốc gia
  4. TTDS – Tố tụng dân sự của UNIDROIT quy định “giải quyết vụ việc
  theo yêu cầu của các bên đương sự”.
  5. VADS – Vụ án dân sự
  Địa chỉ tác giả: Khoa Luật, Trường ĐH Mở
  6. VVDS – Vụ việc dân sự Hà Nội
  7. VKS – Viện kiểm sát Email: hangdt@hou.edu.vn
  Tài liệu tham khảo:
  [1]. Bộ luật TTDS Việt Nam năm 2015
  [2]. Viện ngôn ngữ học (2006), Từ điển Tiếng
  Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng, trang 38.

  §§ Ví dụ Điều 10 Bộ luật TTDS liên quốc gia của UNIDROIT quy định “giải quyết vụ việc theo yêu
  cầu của các bên đương sự”.

Download tài liệu Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong tố tụng dân sự Việt Nam File Docx, PDF về máy