Tài LiệuTài Liệu Ngoại Ngữ

[Download] Bảng phiên âm tiếng anh đầy đủ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 21:22

Bảng phiên âm tiếng anh đấy đủ Cách đọc bảng phiên âm tiếng AnhBảng phiên âm trong tiếng Anh giúp bạn học phát âm anh văn chính xác hơn. Khi bạn tra từ điển , bạn sẽ thấy cách thức phát âm trong mỗi từ mà bạn chưa biết nhờ vào các phiên âm sau mỗi từ đo. Nhưng để hiểu được các các ký tự phiên âm tiếng Anh không phải là dễ. Sau đây là cách đọc bảng phiên âm tiếng Anh.Phiên âm tiếng Anh là những ký tự, được ráp thành các vừng, cách đọc phiên âm bảng tiếng Anh như tiếng Việt. Tuy nhiên, ngoài những chữ số có trong tiếng Việt, các ký tự phiên âm còn có thêm các ký tự lạ mà bạn cần phải biếtKhi mở từ điển, phần phiên âm quốc tế luôn nằm giữa hai dấu [ ] hoặc / /. Ví dụ: [fru:’tikjulәm] hoặc /fru:’tikjulәm/ Sau đây là những con chữ lạ cần học: ∫ đọc là sờ (uốn cong lưỡi)ε đọc là ơ (uốn cong lưỡi)æ đọc là acә đọc là ơθ đọc là thŋ đọc là ng^ đọc là ăʒ đọc là gi (giờ)u đọc là uð đọc là đt đọc là thd đọc là đk đọc là ct∫ đọc là chdʒ đọc là gi (giờ)j nếu j đứng trước một nguyên âm thì đọc là d, ví dụ: [jes] đọc là: ; Nếu j đứng sau mộtphụ âm thì đọc là i, ví dụ: [‘stjudnt] đọc là:w đọc là qu: đọc kéo dài âm trước nó’ Dấu ‘ ở trước âm nào thì âm đó bị thêm dấu sắc vào, các âm còn lại phải tự động thêmdấu huyền hoặc dấu nặng vào, ví dụ: [‘stjudnt] đọc là:f đọc là phkl đọc là kồsn đọc là sìnra đọc là roaei đọc là âynl đọc là nồ∫n đọc là sìn (uốn cong lưỡi)re đọc là roeeik đọc là ếch kml đọc là mồ Ltn đọc là thìnri đọc là ruyeid đọc là ết đkn đọc là kìnig đọc là ích ged đọc là ét đel đọc là eofn đọc là phìnid đọc là ít đәd đọc là ớt đtl đọc là thồvn đọc là vìnil đọc là iusl đọc là sồbl đọc là bồln đọc là lìn∫l đọc là sồ (uốn lưỡi)dʒn đọc là gìnt∫n đọc là chìn Xin lỗi các bạn phần bài trên thiếu sót hai âm vì định dạng font không hiện lên được. Hoàng dùng ký tự thay thế đỡ các bạn thông cảm. Đó là: > đọc là o>l đọc là oong (cái xoong) Tuy nhiên, những cách đọc nêu trên chỉ là một phần, không phải là tất cả. Vì vậy, để dễ thuộc Phiên Âm Quốc Tế, chúng ta hãy tập đọc những ví dụ dưới đây: fruticulum /fru:’tikjulәm/fugacious /fju:’gei∫әs/absent /’æbsәnt/abstemiously /æb’sti:mjәsli/bacciform /’bæk;sifәrәs/foldable /’fouldәbl/foliation /fouli’ei∫n/obituary /ә’bit∫uәri/right /rait/shipwreck /’∫iprek/shipwright /’∫iprait/shipyard /’∫ipja:d/shoeblack /’∫u:blæk/shoestring /’∫u:striŋ/shredding /’∫rediŋ/shrapnel /’∫ræpnәl/shredder /’∫redә/shrift /∫rift/swim /swim/swear /sweә/swearer /’sweәrә/taeniafuge /’ti:niәfju:dʒ/take /teik/tangency /’tændʒәnsi/BẢNG PHIÊN ÂM CÁCH PHÁT ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH/eɪ//biː//siː//diː//iː//ɛf//dʒiː//eɪtʃ//heɪtʃ//aɪ//dʒeɪ//dʒaɪ//keɪ//ɛl//ɛm//ɛn//oʊ//piː//kjuː//ɑr//ɛs//tiː//juː//viː//ɛks//waɪ//zɛd//ziː//ˈɪzərd/ẢNG MÃ HÓA PHIÊN ÂM QUỐC TẾ VÀ NGỮ ÂM CHÍNH BÀI 1 CÔNG TY CP GD MITNAPHA VIỆT NAM Consonants –Phụ âmp- đọc như chữ p của tiếng Việt pen, copy, happenb – đọc như chữ b của tiếng Việt back, bubble, jobt – đọc như chữ t của tiếng Việt tea, tight, buttont – đọc như chữ t của tiếng Việt city, betterd – đọc như chữ d của tiếng Việt day, ladder, oddK – đọc như chữ C của tiếng Việt Key /ki:/, cock, school /sku:l/g – đọc như chữ g của tiếng Việt get, giggle, ghostʧ – đọc như chữ ch của tiếng Việt Church /ʧɜːʧ/, match, natureʤ – phát thành âm jơ (uốn lưỡi) judge, age /eiʤ/, soldierf – đọc như chữ f của tiếng Việt fat, coffee, rough, physicsv – đọc như chữ v của tiếng Việt view, heavy, moveθ – đọc như chữ th của tiếng Việt thing /θɪn/, author, pathð – đọc như chữ đ của tiếng Việt this /ðɪs/, other, smooths – đọc như chữ s của tiếng Việt soon, cease, sisterz – đọc như chữ zờ của tiếng Việt zero, zone, roses, buzzʃ – đọc như s (uốn lưỡi) của t.V ship, sure /ʃɔː(r)/, stationʒ – đọc như r(uốn lưỡi) của t.V pleasure /’pleʒə(r), visionh – đọc như h của t.V hot, whole, behindm – đọc như m của t.V more, hammer, sumn – đọc như n của t.V nice, know, funny, sunŋ – Vai trò như vần ng của t.V (chỉ đứng cuối từ)ring /riŋ/, long, thanks, sung l – đọc như chữ L của tiếng Việt light, valley, feelr – đọc như chữ r của tiếng Việt right, sorry, arrangej – đọc như chữ z (nhấn mạnh) – hoặc kết hợpvới chữ u → ju – đọc iuyet, use /ju:z/, beautyw – wờ wet, one /wʌn/, when, queenVowels – Nguyên âmɪ – đọc i như trong t.V kit /kɪt/, bid, hymne – đọc e như trong t.V dress /dres/, bedæ – e (kéo dài, âm hơi pha A) trap, bad /bæd/ɒ – đọc o như trong t.V lot /lɒt/, odd, washʌ – đọc â như trong t.V strut, bud, love /lʌv/ʊ – đọc như u (tròn môi – kéo dài) trong t.Vfoot, good, put /pʊt/iː – đọc i (kéo dài) như trong t.V fleece, sea /siː/eɪ – đọc như vần ây trong t.V face, day /deɪ/, steakaɪ – đọc như âm ai trong t.V price, high, try /traɪ/ɔɪ – đọc như âm oi trong t.V choice, boy /bɔɪ/uː – đọc như u (kéo dài) trong t.V goose, two, blue/bluː/əʊ – đọc như âm âu trong t.V goat, show /ʃəʊ/, noaʊ – đọc như âm ao trong t.V mouth/maʊθ/, nowɪə – đọc như âm ia trong t.V near /nɪə(r)/, hereeə – đọc như âm ue trong t.V square /skweə(r)/, fairɑː – đọc như a (kéo dài) trong t.V start, father /’fɑːðə(r)/ɒː – đọc như âm o (kéo dài) trong t.V thought, lawɔː – đọc như âm o trong t.V thought, law /lɔː/ʊə – đọc như âm ua trong t.V poor /pʊə(r), juryɜː – đọc như ơ (kéo dài) trong t.V nurse /nɜːs/, stiri – đọc như âm i trong t.V happy/’hæpi/ə – đọc như ơ trong t.V about /ə’baʊt/u – đọc như u trong t.V influence /’influənsʌl – đọc như âm âu trong t.V result /ri’zʌlt/ CÔNG TY CP GIÁO DỤC MITNAPHA VIỆT NAM[…]… love, wonderful, cut, much, dump, sunny, blood, flood, country, touch /eɪ/ Cách phát âm: – Đọc như âm “ây” trong tiếng Việt Khi đọc, kéo dài âm / e/ và kết thúc tại âm /ɪ/, âm /ɪ/ đọc ngắn và nhanh Âm /e/ được hiển thị bởi những mẫu tự -a- (trong những từ có một âm tiết tận cùng “a+phụ âm+ e”), -a- (trong những từ nhiều âm tiết tận cùng là “ion”, “ian”), -ai-, -ay-, -ea-, -ei-, -ey- Luyện tập wave /weɪv… baby, neighbor, straight, day, face, safe, nation, great, obey, /aɪ/ Cách phát âm: – Đọc như âm “ai” trong tiếng Việt Âm này bắt đầu bằng âm /ɑː/ rồi nâng lên thành âm /ɪ/ Khi phát âm /ɑː/ miệng mở rộng và đến /ɪ/miệng hẹp dần Âm / aɪ/ được hiển thị bởi các mẫu tự -i- (trong những từ có một âm tiết tận cùng bằng “i+phụ âm+ e”), -ei-, -ie-, -ui-, -uy- Luyện tập fly /flaɪ /, kite /kaɪt /, fight /faɪt… chuyển lên trên và ra phía sau như khi phát âm /uː/, âm đằng sau ngắn và nhanh Âm /aʊ/ được hiển thị bằng các mẫu tự -ou-, -ow- Luyện tập outside /ˌaʊtˈsaɪd /, soundly /ˈsaʊndli /, down /daʊn / allow, about, cloud, powder, mountain, proud, around /ʤ/ Cách phát âm: Đọc giữa âm “tr” và âm “ch” trong tiếng Việt Khi đọc, lưỡi đặt sát vòm miệng, tròn môi, bật hơi Âm /ʤ/ được hiển thị bằng các mẫu tự -d-,… Cách phát âm: Đọc như âm “âu” trong tiếng Việt Âm /əʊ/ đươc hiển thị bởi các mẫu tự o- (khi đứng cuối một từ), -oa-, -ou-, -ow- Luyện tập smoke /sməʊk /, hold /həʊld /, low /ləʊ /,home /həʊm /, drove/drəʊv / go, mosquito, coat, road, home, hole, slow, pole, ago, potato, soul, though, window, coat, goat, control, post-office, vote /aʊ/ Cách phát âm: Đọc như âm “ao” trong tiếng Việt Đầu tiên phát âm /æ/… phát âm: Đọc như âm “i” trong tiếng Việt Khi đọc, lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang hai bên, âm kéo dài Âm /iː/ được hiển thị bằng các mẫu tự -e-, -ea-, -ee-, -ei-, -ie- Luyện tập clean /kliːn /, sleep /sliːp /, street /striːt /, scene, sea, tea, cheap, sheep, machine, complete, receipt, relief, belief /ɒ/ Cách phát âm: Đọc như âm “o” trong tiếng. .. Cách phát âm: Đọc như âm “ơ” trong tiếng Việt, khi đọc miệng mở vừa phải, lưỡi đưa lên trên, luồng hơi đi ra ngắn Âm /ə/ được hiển thị bằng các mẫu tự -a-, -e-, o-,-u-, -ou- Luyện tập offer /ˈɒfə(r) /, information /ˌɪnfəˈmeɪʃn /, introduce /ˌɪntrəˈdjuːs /, semester /sɪˈmestə(r) /, letter, figure, calendar, around, accept, banana, famous, dangerous /ɜː/ Cách phát âm: Đọc như âm “ơ” trong tiếng Việt,… lưỡi và hơi kéo dài Âm /ɜː/ được hiển thị bằng các mẫu tự -o-, -u-, -i-, -ea- (thường có “r” theo sau) Luyện tập further /ˈfɜːðə(r) /, first /fɜːst / bird, burn, word, burden, world, early, girl, sir, /ʌ/ Cách phát âm: Đọc như âm “â” trong TV, miệng mở vừa, lưỡi đưa về phía sau Âm /ʌ/ được hiển thị bằng các mẫu tự -o- (trong các từ có một âm tiết hoặc âm được nhấn của những từ có hai âm tiết), -u- (trong… near my father ˈfɑːðə(r)/ /ðə/ /ˈbɑːtendə(r)/ /ɪz/ /ˈpɑːkɪŋ / /hɪz/ /kɑː(r)/ /nɪə(r)/ /maɪ/ / /ɔː/ Cách phát âm: Đọc như âm “o” trong tiếng Việt, tròn môi, hơi kéo dài Âm /ɔː/được hiển thi bằng các mẫu tự -a- (trong từ có một âm tiết tận cùng bằng “ll”), o- (trong những từ có nhóm “or + phụ âm ), -au-, -aw-, -oa- (khi đứng trước “r”) Luyện tập walk /wɔːk/ , door /dɔː(r)/ , for /fɔː(r)/ , torn /tɔːn/… belief /ɒ/ Cách phát âm: Đọc như âm “o” trong tiếng Việt, phát âm tròn môi Âm /ɒ/ được hiển thị bằng mẫu tự -o- Luyện tập: on /ɒn /, project /ˈprɒdʒekt /, office /ˈɒfɪs / wash, clock, block, college, pond, conversation /ʃ/ Cách phát âm: Đọc như âm “s” trong tiếng Việt Khi đọc, lưỡi đặt sát chân răng, tròn môi, luồng hơi đi ra xát qua kẽ răng Âm /ʃ/ được hiển thị bởi các mẫu tự -c-, s-, -t- (khi đứng trước… /ʃi / /θɔːt/ /ðeə(r)/ /wʊd/ /bi/ /ə/ /ˈɡɔːdʒəs/ /wɔːl / /aʊt ˈsaɪd/ /ðə/ /dɔː(r) / /I/ Cách phát âm: Đọc như âm “i” trong tiếng Việt Khi đọc, lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên Âm /ɪ/ được hiển thị bởi mẫu tự -i-, -ui-, -a- (trong những từ 2 âm tiết tận cùng bằng “age”), -e- (trong các tiếp đầu ngữ “re”, “de”, “be”) Luyện tập his /hɪz . ANH /eɪ/ /biː/ /siː/ /diː/ /iː/ /ɛf/ /dʒiː/ /eɪtʃ/ /heɪtʃ/ /aɪ/ /dʒeɪ/ /dʒaɪ/ /keɪ/ /ɛl/ /ɛm/ /ɛn/ /oʊ/ /piː/ /kjuː/ /ɑr/ /ɛs/ /tiː/ /juː/ /viː/ /ɛks/ /waɪ/ /zɛd/ /ziː/ /ˈɪzərd/ ẢNG MÃ HÓA PHIÊN ÂM QUỐC TẾ VÀ NGỮ ÂM CHÍNH BÀI 1 CÔNG TY CP GD MITNAPHA VIỆT NAM Consonants –Phụ âm p- đọc như chữ p của tiếng Việt pen, copy, happen b – đọc như chữ b của. pleasure /’pleʒə(r), vision h – đọc như h của t.V hot, whole, behind m – đọc như m của t.V more, hammer, sum n – đọc như n của t.V nice, know, funny, sun ŋ – Vai trò như vần ng của t.V (chỉ đứng. /’influəns ʌl – đọc như âm âu trong t.V result /ri’zʌlt/ CÔNG TY CP GIÁO DỤC MITNAPHA VIỆT NAM BÀI NGHE SỐ 01 (UNIT 01) /æ/ Thông thường, âm /æ/ sẽ được hiển thị bởi mẫu tự -a- Cách

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bảng phiên âm tiếng anh đầy đủ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bảng phiên âm tiếng anh đầy đủ, Bảng phiên âm tiếng anh đầy đủ, Bảng phiên âm tiếng anh đầy đủ

Hy vọng thông qua bài viết Bảng phiên âm tiếng anh đầy đủ . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button